Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014"

Transkript

1 Innkalling Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Meldt forfall: Tormod Hermansen, Atle Hauge (25. september) Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Staur gård, Stange Tid: fra kl. 13 den 24. september til kl. 12 den 25. september. Dagsorden: Styremøtet starter med behandling av ordinære styresaker, slik det fremgår av den vedlagte sakslisten. Deretter avholder styret et lukket styreseminar. Lise Iversen Kulbrandstad høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs høgskoledirektør

2 Saksnr. Innhold HS 2014/48 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2014/49 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2014/50 Halvårsrapport for første halvår 2014 HS 2014/51 Virksomhetsrapport per HS 2014/52 Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett kap. 260 post 50 HS 2014/53 Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler HS 2014/54 Delårsregnskap 2. tertial 2014 rapportert til Kunnskapsdepartementet HS 2014/55 Endring i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark HS 2014/56 Oppdatering av høgskolens delegasjonsbestemmelser HS 2014/57 Rapport fra arbeidsgruppe for utredning av ledelsesmodell for neste styreperiode HS 2014/58 Lokale forhandlinger etter HTA pkt pr HS 2014/59 Eventuelt HS 2014/60 Orienteringer RF 2014/4 - Delvis permisjon fra stilling som professor

3 HS2014/48Godkjenningavinnkallingogsaksliste HS2014/49Godkjenningavprotokollfraforrigestyremøte

4 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /1444 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/50 Høgskolestyret Halvårsrapport for første halvår 2014 Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar halvårsrapport for første halvår 2014 til etterretning. Saksframstilling Administrasjonen legger med dette fram halvårsrapport for første halvår Etter en innledning forholder rapporten seg til de fire sektormålene med tilhørende virksomhetsmål. For hvert virksomhetsmål beskrives status for styringsparametere, status for planlagte tiltak for måloppnåelse, og vurdering av risikofaktorer som kan forhindre måloppnåelse. Det er administrasjonens vurdering at høgskolen alt i alt ligger godt an i forhold til mål og planer for Vedlegg: Halvårsrapport for første halvår 2014

5 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /265 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/51 Høgskolestyret Virksomhetsrapport per Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar Virksomhetsrapport per til orientering Saksframstilling Virksomhetsrapport per rapporterer foreløpig status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA-F) og de fire avdelingene. Høgskolen i Hedmark har totalt et positivt resultat per på kr Den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) har et negativt resultat på kr og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har et positivt resultat på kr Resultat BFV per fordelt på avdelinger Tall i 1 000,-. Avdeling AØL er inkl. institutt for landbruksfag på studiested Blæstad

6 Virksomhetsrapport per

7 1 Økonomi Virksomhetsrapport per rapporterer foreløpig status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA-F) og de fire avdelingene Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling av regnskap og budsjett for Høgskolen i Hedmark som helhet. Tabell 1.1 ØKONOMIRAPPORT Virksomhetsrapport per Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV) BIDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA-B) OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA-O) SUM HØGSKOLEN I HEDMARK Akkumulert per August INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM Regnskap og budsjett viser inntekter med negativt fortegn og kostnader med positivt fortegn. Negative avvik vises i rødt med negativt fortegn (avvik vises i absolutte tall). Inntekter inneholder investeringer og avskrivninger. BOA betyr bidrags- og oppdragsaktiviteter og BOA-O innbefatter kun oppdragsaktiviteten med krav til leveranse. Overskuddet disponeres påfølgende år etter styrevedtak. Andre drifts kostnader (ADK) inneholder ordinære drifts- og reisekostnader, finansinntekter og -kostnader, avregninger mot balansen for utsatt virksomhet og interne transaksjoner (f.eks. refusjon av lønnskostnader fra BOA). Generelle kommentarer HH har totalt et positivt resultat per på kr Den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) har et negativt resultat på kr og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har et positivt resultat på kr Virksomhetsrapporten er endret fra campus betegnelse til avdeling. Avdeling LUNA er avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Campus Hamar Avdeling ØLR er avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Campus Rena Avdeling FH er avdeling for folkehelsefag, Campus Elverum Avdeling AØL er avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, Campus Evenstad (inkl. studiested Blæstad) 1

8 Virksomhetsrapport per Diagram 1.1 Resultat BFV pr fordelt på avdelinger Tall i 1 000,-. Avdeling AØL er inkl. institutt for landbruksfag på studiested Blæstad Det er i august måned periodisert inn netto kr i kostnader. Det er i hovedsak påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser, fakturaer og lokalt lønnsoppgjør. I hovedtariffoppgjøret 2014 avtalte staten med LO stat, Unio og Akademikerne at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. august Lokal forhandlingspott for Høgskolen i Hedmark er kr (årseffekt), og vil ikke bli ferdig forhandlet og fordelt ut før i november. Det ble i budsjettet for 2014 budsjettert med lønnsøkning med virkning fra og med Det er periodisert inn kr i perioden mai til august for å korrigere avviket mellom budsjett og regnskap. Sentrale forhandlinger er regnskapsført direkte gjennom lønnskjøring fra og med juni. Prognose 2 BFV Prognosen ved året slutt for HH er positiv på kr i forhold til budsjett 2014 (jfr. styresak HS2013/102). Dette er en forbedring på kr fra forrige virksomhetsrapport (per ). Tabell 1.2. Prognose i forhold til budsjett BFV Prognose Avdeling LUNA 1700 Avdeling ØLR -700 Avdeling FH Avdeling AØL 0 HA-F Prognose HH Tall i 1 000,-. Avdeling AØL er inkl. institutt for landbruksfag på studiested Blæstad Prognose etter gjennomførte tiltak på avdeling LUNA Positiv fortegn er merforbruk i forhold til budsjett Negativ fortegn er mindre forbruk i forhold til budsjett Avdeling LUNA og FH har i 2014 budsjettert med negativt resultat, dvs. kr og kr 650 (jfr. styresak HS 2013/102). Budsjettert underskudd på kr (kr og kr 650 ) vil sammen med en positiv prognose på kr (hele høgskolen) gi et merforbruk i 2014 på totalt kr 1 050, som må dekkes av avsatt kapital. 2 Viser økonomisk utvikling i forhold budsjett 2

9 Virksomhetsrapport per Tabell 1.3 Behov for å bruke av avsatt kapital etter gjennomført tiltak Avdeling LUNA Avdeling ØLR -700 Avdeling FH Avdeling AØL 0 HA-F HH Tall i Positiv fortegn (underskudd) reduserer avsatt kapital Negativ fortegn (overskudd) øker avsatt kapital Positiv prognose på kr for høgskolen krever, som nevnt i forrige virksomhetsrapport, at det gjennomføres ulike tiltak på avdeling LUNA. Tiltakene ved avdeling LUNA er på kr 2 600, og prognosen vil forverres med tilsvarende beløp hvis tiltakene ikke gjennomføres. Administrasjonen følger opp dette månedlig ved regnskapsavslutninger. Stillinger står fortsatt i vakanse og vikarbruk begrenses. Hvordan praksiskostnadene utvikler seg for høsten er fortsatt litt uklart. Det forventes at frikjøp og refusjon av indirekte kostnader, i forbindelse med BOA-aktiviteten i høst blir høyere enn budsjettert, noe som vil bedre periodens resultat ved avdeling LUNA. Avdeling LUNA fikk i styresak HS2013/102 en opsjon på å disponere tidligere opparbeidet BOA-O overskudd (virksomhetskapital), for å dekke negativt avvik i BFV for budsjettår Opsjonen var på kr Vi forventer at avdelingen totalt får et merforbruk i BFV på kr Avdeling FH vil bruke av oppspart avdelingskapital (note 15 3 ) for å dekke inn negativt resultat i Balansen Avdelingskapital per Avdelingskapital (note 15) er avsetning til ordinær drift, dvs. andel av bevilgninger og midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) som ikke er benyttet ved årsavslutning. Tabell 1.4 Avdelingskapital (note 15) Avdelingskapital (note 15*) Avdeling 2013 HA-F LUNA 0 ØLR -866 FH AØL HH Tall i 1 000,- *Foruten prosjektavsetninger Positiv fortegn er positiv avdelingskapital Negativ fortegn er negativ avdelingskapital 3 Note 15 er avsetninger for fremtidige forpliktelser, og som rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap 3

10 1.3 Avdeling LUNA Tabell 1.5 ØKONOMIRAPPORT Generelle kommentarer BFV Avdeling LUNA har et negativt resultat på BFV per på kr Virksomhetsrapport per Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BFV AVDELING LUNA Avvik i ADK i perioden skyldes i all hovedsak høyere kostnader enn budsjettert til eksterne praksisveiledere (mottatte fakturaer fra praksisfeltet). Det er i august måned periodisert inn netto kr 1303 i kostnader, og er i hovedsak påløpte lønnsforpliktelser, driftskostnader og lokalt lønnsoppgjør. Prognose BFV Prognosen ved årets slutt for BFV er negativ på ca. kr i forhold til budsjett. Dette er en forverring med kr 600 siden forrige rapportering som følge av forventede kostnader i forbindelse med omfordeling av studieplasser. Det presiseres at det er noe usikkerhet rundt beløpsstørrelsen på denne omfordelingen. Planlagt merforbruk iht. budsjett 2014 er på kr 1 400, det vil si at det forventes et totalt merforbruk på kr i Det presiseres at avdelingen har fått opsjon på bruk av inntil kr av tidligere års BOA-O overskudd (virksomhetskapital). Tabell 1.6 Prognose før tiltak Tiltak praksispl. BLU og BLUS 700 Tiltak praksispl. PPU 400 Tiltak stillinger i vakanse Tiltak begrense vikarer 500 Prognose etter tiltak Planlagt underskudd* Underskudd totalt Tall i 1000,- *jfr. styresak HS2013/102 Akkumulert per August LØNN ADK SUM Avdelingen jobber videre med de tiltakene som ble nevnt i forrige virksomhetsrapport, og har fortsatt en negativ prognose på kr Pr var virksomhetskapital (note 8 4 ) for avdelingen kr 7 437, og avdelingen forventer dermed totalt å bruke kr av sin virksomhetskapital i Ytterliggere bruk av virksomhetskapital må styrebehandles. Avdelingen forventer et overskudd i BOA-O for 2014, noe som vil redusere endring i virksomhetskapital. 4 Note 8 er opptjent virksomhetskapital for nettobudsjetterte virksomheter, og rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap. 4

11 Virksomhetsrapport per Avdeling LUNA fikk kr i supplerende tildelingsbrev (statsbudsjettet 2014, kap. 281 post 01). Midlene skal brukes til å øke kapasiteten ved institusjonene til å gi etter- og videreutdanning til lærere i tråd med regjeringens satsing. Det legges til grunn at midlene kommer i tillegg til de ressurser som allerede er allokert til etter- og videreutdanning for lærere. Deler av midlene skal knyttes til satsing på skolebasert kompetanseutvikling i virkeperioden til satsningen ungdomstrinn i utvikling. Tildelingen vil redusere risiko rundt frikjøp, og er tatt hensyn til i prognosen. Avdeling LUNA har knutepunktfunksjon for utdanning av veiledere for nyutdannede, nytilsatte lærere og førskolelærere i region Oslo Nord. De første 10 studieplassene ble tildelt i 2011 og har siden økt med 10 studieplasser hvert år. I 2014 har avdelingen 40 faste studieplasser. Etter brev fra KD og møte med samarbeidsinstitusjoner i region Oslo Nord, skal avdeling LUNA stille studieplasser til rådighet for de andre lærerutdanningsinstitusjonene. I 2014 må avdelingen overføre basisfinansieringen av 18 studieplasser til samarbeidsinstitusjonene. Beløpet er kr 585 (halvårseffekt), og det er hensyntatt i prognosen. Effekten av meldte tiltak vil gjøre seg gjeldende utover høsten. Det er usikkerhet hvor stort avviket på praksiskostnader vil være på høsten, da ikke alle studier har startet opp ennå. Antall studenter har økt og om dette gir økonomiske konsekvenser, ut over budsjett, er tidlig å fastslå. 1.4 Avdeling ØLR Tabell 1.7 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BFV AVDELING ØLR Generelle kommentarer BFV Avdeling ØLR har et positivt resultat på BFV per på kr 922. Akkumulert per August LØNN ADK SUM Positivt avvik på inntekter skyldes, som nevnt i forrige virksomhetsrapport, en utsettelse av planlagte investeringer (investeringer er regnskapsført under inntekter, og lavere investeringskostnader enn budsjett gir dermed positivt avvik på inntekter i økonomirapporten). Det er i august måned periodisert inn netto kr 646 i kostnader. Det er i hovedsak påløpte lønnsforpliktelser, fakturaer og lokalt lønnsoppgjør. Prognose BFV Prognosen ved årets slutt for BFV er positiv med kr 700. Endring i prognosen fra forrige virksomhetsrapport (kr 0 ) skyldes Stortingets vedtak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Vedtaket, med virkning fra 1. juli 2014, innebærer at avgiftssatsen går ned fra 14,1 % til 10,6 % i bl.a. Åmot kommune. 5

12 Virksomhetsrapport per Avdeling FH Tabell 1.8 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BFV AVDELING FH Generelle kommentarer BFV Avdeling FH har et negativt resultat på BFV per på kr Det negative avviket på avdelingen er et resultat av planlagt høyere lønnskostnader på institutt for sykepleie og noe større kostnader relatert til undervisningsutstyr i forhold til hva som var forventet. Det er i august måned periodisert inn netto kr 302 i kostnader. Periodiseringen består av påløpte lønnsforpliktelser, fakturaer og lokalt lønnsoppgjør. Prognose BFV Prognosen ved årets slutt for BFV er negativ med kr i forhold til budsjett. Dette er en forverring med kr 500 siden forrige rapportering og kommer som følge av avdelingens bevisste satsning på kompetansebygging og tilhørende krav til nytt undervisningsutstyr. Avdelingen øker andel førstekompetanse, kombistillinger med strategiske samarbeidspartnere og ansettelse av to stipendiater utover de to tildelte rekrutteringsstipendiatene. I tillegg til negativ prognose, er det budsjettert med et negativt resultat på kr 650, som er investering for kjøp av nytt undervisningsutstyr. Totalt planlagt underskudd i avdelingen er dermed på kr for inneværende år. Tabell 1.9 Prognose i forhold til budsjett Planlagt underskudd* 650 Underskudd totalt Tall i 1000,- *jfr. styresak HS2013/102 Akkumulert per August LØNN ADK SUM Avdelingens forventede underskudd på kr dekkes av oppspart avdelingskapital (note 15), som pr var på kr

13 1.6 Avdeling AØL Tabell 1.10 ØKONOMIRAPPORT Generelle kommentarer BFV Avdeling AØL har et negativt resultat på BFV per på kr 178. Virksomhetsrapport per Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BFV AVDELING AØL Hvorav institutt Blæstad har et positivt resultat på kr 67 og institutt Evenstad har et negativt resultat på kr 245. Det negative resultatet ved institutt Evenstad skyldes at det er gjennomført, ikke budsjetterte, engangsinvesteringer på pc-lab. Det positive avviket ved institutt Blæstad skyldes i hovedsak at de har solgt gårdsutstyr og fått refundert lønnsmidler fra ekstern aktivitet. Det er i august måned periodisert inn netto kr i kostnader. Periodiseringene består av påløpte driftskostnader og lokalt lønnsoppgjør. Prognose BFV Prognosen ved årets slutt for BFV er kr 0, da det forventes økte lønnsrefusjoner fra eksterne prosjekter. 1.7 Høgskoleadministrasjonen (HA-F) Tabell 1.11 ØKONOMIRAPPORT Generelle kommentarer BFV HA-F har et positivt resultat per på kr Akkumulert per August LØNN ADK SUM Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik HØGSKOLEADMINISTRASJONEN INKL IT OG BIBLIOTEK Akkumulert per August INNTEKTER LØNN ADK SUM Positivt avvik på andre driftskostnader er i hovedsak lavere energi- og husleiekostnader. Negativt avvik på inntekter skyldes en ikke budsjettert engangsinvestering i IT-servere (investeringer er regnskapsført under inntekter, og høyere investeringskostnader enn budsjett gir dermed negativt avvik på inntekter i økonomirapporten). Behov for økt serverkapasitet for hele HH var årsaken til investeringen. Det er i august periodisert inn netto kr i kostnader. Dette er i hovedsak påløpte, kjente kostnader per , og lokalt lønnsoppgjør. 7

14 Prognose BFV Prognosen ved årets slutt for BFV er positiv på kr Dette er en forbedring på kr fra forrige virksomhetsrapport, og skyldes forventning om lavere investeringer og driftskostnader. Virksomhetsrapport per Høgskolen i Hedmark ligger under sektorsnittet når det gjelder avsatt kapital i note 15 (avsetninger i prosent av bevilgning var i % for HH, mens statlige høgskoler 14,4 %). I tillegg bruker flere avdelinger av oppstart kapital, og det er derfor viktig at HA-F går med overskudd i 2014 og bidrar til opprettholdelse av avsetninger i HH. 2 Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) pr. avdeling 2.1 Resultat på BOA-O og virksomhetskapital Akkumulerte økonomiske resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-O) er virksomhetskapital (note 8). Den oppdragsfinansierte aktiviteten skal være fullfinansiert fra oppdragsgiver, og høgskolen skal gå med overskudd for denne delen av virksomheten. Prosjekter kan gå over flere år, og gir økonomisk resultat først det året prosjektet avsluttes. Det gjør at resultat fra oppdragsfinansiert aktivitet kan ha store svingninger fra år til år. Virksomhetskapitalen kan for eksempel benyttes til drift, investeringer eller strategiske tiltak, og er således viktig for høgskolen siden den gir mulighet til å bygge opp og anvende kapital til å nå strategiske mål. Virksomhetskapitalen disponeres av høgskolen ved styrevedtak, og et eventuelt behov for å disponere dette vil bli fremlagt for styret når regnskapet er godkjent av styret og Riksrevisjon. Tabell 2.0 Virksomhetskapital per Virksomhetskapital (note 8)* Avdeling 2013 LUNA ØLR FH AØL 168 HH Tall i 1 000,- * foruten bunden virksomhetskapital (aksjer) 8

15 2.2 Avdeling LUNA Tabell 2.1 ØKONOMIRAPPORT Resultatet for BOA-O per ved avdeling LUNA er positivt med kr 563. Avdelingen har avsluttet 11 oppdragsprosjekter og 9 bidragsprosjekter i perioden. Virksomhetsrapport per Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA-B AVDELING LUNA BOA-O AVDELING LUNA Avdelingen starter nå i oktober levering til det nasjonale satsningsområdet, Kompetanse for Mangfold, hvor 24 enheter fra barnehage til voksenopplæring i Hedmark skal kurses. I høst starter også to klasser innen Regning i alle fag, som er et helt nytt studium. Dette er innen det nasjonale satsningsområdet Kompetanse for Kvalitet. For øvrig er avdelingen sterkt inne i etter- og videreutdanning av PP- tjenesten i Norge. Det kan også nevnes at avdelingen har sendt flere søknader til NFR siden forrige rapportering. 2.3 Avdeling ØLR Tabell 2.3 ØKONOMIRAPPORT Resultatet for BOA-O per ved avdeling ØLR er positivt med kr Det er avsluttet 70 oppdragsprosjekter hittil i år. I hovedsak er dette oppdragsprosjekter med salg av enkeltstående moduler innen Lederutdanning helse og omsorg til kommuner over hele landet. Overskuddet består i hovedsak fra disse oppdragene i tillegg til bachelor-emner i risikostyring til Forsvaret. Det er avsluttet 4 bidragsprosjekt hittil i år. Akkumulert per August LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA-B AVDELING ØLR BOA-O AVDELING ØLR Akkumulert per August LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM

16 2.4 Avdeling FH Tabell 2.4 ØKONOMIRAPPORT Resultatet for BOA-O per ved avdeling FH er positiv med kr 549. Virksomhetsrapport per Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA-B AVDELING FH BOA-O AVDELING FH Det er i perioden avsluttet 8 oppdragsprosjekt og overskuddet består i all hovedsak fra «prosjektet Seprep høst 2013/vår 2014». Prosjektet fikk langt flere studenter enn hva som var forventet. Det er i perioden avsluttet 1 bidragsprosjekt, som er Diskursanalyse Fylkesmannen I Hedmark. 2.5 Avdeling AØL Tabell 2.5 ØKONOMIRAPPORT Resultatet for BOA-O per ved avdeling AØL er kr 0. Det er ikke ferdigstilt noen oppdragsprosjekter hittil i år. Det er avsluttet 5 bidragsprosjekter hittil i år. Akkumulert per August LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA-B AVDELING AØL BOA-O AVDELING AØL Akkumulert per August LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM

17 Virksomhetsrapport per Personal 3.1 Årsverk og kompetanse Diagram 3.1 Årsverk Tabell 3.1 Totalt antall årsverk per avdeling Avd/år Høgskoleadministrasjonen 81,60 75,90 81,10 87,90 94,17 100,17 102,40 Avdeling LUNA 175,70 160,40 163,15 164,86 179,12 176,80 179,35 Avdeling ØLR 63,00 59,10 56,45 57,55 59,60 58,40 60,70 Avdeling FH 97,00 98,60 106,13 99,45 115,53 119,72 124,70 Avdeling AØL 39,50 50,90 52,15 48,75 59,00 54,80 54,85 HH totalt 456,80 444,90 458,98 458,51 507,42 509,89 522,00 For august 2014 er det budsjettert med 524 årsverk, så det faktiske nivået er fortsatt innenfor de totale budsjettrammene. Høgskolen er nå i gang med budsjettprosessen for 2015, og det tas en grundig gjennomgang (både ift navn, fagområde og oppgaver) av planlagte årsverk for Denne gjennomgangen foretas i tett samarbeid med ledere med personalansvar, og med avdelingsledelsen. Tabell 3.2 Antall årsverk professorer (ekskl. professor II) Avd/år Avdeling LUNA 5,1 7,5 9,4 11,4 14,0 13,0 Avdeling ØLR 1,4 1,5 1,5 2,0 3,5 5,5 Avdeling FH 2,4 2,8 1,8 3,0 7,2 7,7 Avdeling AØL 4,2 5,2 5,2 5,8 5,0 4,2 HH 14,1 18,0 18,9 23,2 30,7 31,4 11

18 Diagram 3.2 Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger Virksomhetsrapport per Andelen ansatte med førstestilling har hatt en god økning på 3,9 prosentpoeng siden det siste offisielle telletidspunktet , og høgskolen har pt oversteget ambisjonsnivået for andelen førstekompetente for 2014 som var satt til 47 %. I tillegg vet vi at det fortsatt er flere i høgskolelektorstillinger som vil disputere og/eller søke kompetanseopprykk i løpet av høsten 2014 eller våren 2015, så dette forholdstallet vil kunne styrke seg ytterligere. 5 Stipendiater er ikke inkludert i denne beregningen. 12

19 Virksomhetsrapport per Sykefravær Diagram 3.3 Sykefravær Høgskolens sykefravær er i første halvår 2014 redusert ytterligere. I første kvartal var sykefraværet 3,0 % og i andre kvartal 2,78 %, noe som gir et samlet sykefravær for første halvår på 2,89 %. Dette er svært lavt sammenlignet med både statlig tariffområde (5,6 % i første kvartal 2014) og landsgjennomsnittet (6,5 % i første kvartal 2014). Statistikkene viser at fraværet varierer mellom avdelingene. Fortsatt er det stillingsgruppen knyttet til drift som har høyest fravær, særlig ved LUNA og FH. Det er neppe realistisk å forvente vesentlig videre nedgang i det samlede sykefraværet, så fokus framover bør være å opprettholde et jevnt lavt sykefravær ved alle campus og for alle stillingsgrupper. 13

20 Virksomhetsrapport per Diagram 3.4 Sykefravær per stillingskategori 4 Innkjøp Innkjøpsforum er den viktigste møteplassen for innkjøpere i universitet- og høgskolesektoren, og innkjøpsforum 2014 ble i juni gjennomført på Elverum. Det var 85 deltakere over 3 dager som hadde et variert program både faglig og sosialt. Tilbakemeldingene på opplegget har vært meget bra. Det er nå ansatt en ny innkjøpsrådgiver i 100 % stilling, etter at forrige ble pensjonist i sommer. Ny innkjøpsrådgiver tiltrer 1. januar Nye avtaler/leverandører: I september ble den nye reisebyråavtalen tatt i bruk. Det er Berg-Hansen som er vår leverandør de neste 4 årene (2+1+1 år). Høgskolen har fått ny blomsterleverandør de neste fire årene, og det er Interflora. Informasjon og oppstart av avtalen vil skje nå i september. Ny leverandør av møbler er Kinnarps. Avtalen tas i bruk i slutten av september. Andel e-fakturaer av totalt innkomne fakturaer var i %. Ambisjonen for 2014 er 40 %, og per august er andelen e-fakturaer 40,3 % av totalt innkomne fakturaer. Antall bestillinger foretatt over høgskolens e-handelsplattform var i bestillinger. Ambisjonen for 2014 er 1000 bestillinger, og per august er det foretatt 578 bestillinger via e-handelsplattformen. 14

21 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /499 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/52 Høgskolestyret Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett kap. 260 post 50 Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar fordeling av supplerende tildeling på kr 0,474 mill. Saksframstilling I supplerende tildelingsbrev (datert ) fra Kunnskapsdepartementet, tildeles universiteter og statlige høyskoler kr 49 mill., for å styrke studiekvaliteten og gi institusjonene økt handlingsrom med tanke på en forsterket forskningssatsing. Av disse midlene er kr 24,5 mill. fordelt etter oppnådde resultater i EU-indikatoren i den resultatbare omfordelingen basert på oppnådde forskningsresultater (RBO). Resterende kr 24,5 mill. er fordelt forholdsmessig til statlige institusjoner basert på langsiktig strategisk ramme og utdanningsinsentivet. Høgskolen i Hedmark har fått tildelt kr 0,474 mill. basert på langsiktig strategisk ramme og utdanningsinsentivet. Supplerende tildeling på kr 0,474 mill. tildeles prosjekt E-læring og høgskolepedagogikk.

22 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /265 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/53 Høgskolestyret Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar ny hovedinstruks om økonomiforvaltningen til orientering Saksframstilling Kunnskapsdepartementet oversendte den 10.juli 2014 ny hovedinstruks om økonomiforvaltningen ved de statlige universitetene og høyskolene. Link til oversendelsesbrev og ny hovedinstruks: Instruksen er fastsatt 10. juli 2014 og gjelder fra samme dato. Denne hovedinstruksen erstatter tidligere instruks av 1. august Hovedinstruksen er tilpasset Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten av 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september Instruksen gir bestemmelser på de samme myndighetsområdene som tidligere, men er forenklet på enkelte punkter. Departementet viser til universitets- og høyskolelovens 2-2 og har utformet instruksen med utgangspunkt i at styret er øverste myndighet ved de statlige universitetene og høyskolene. Som følge av endringene i Bestemmelsene når det gjelder felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling, er bestemmelsene om dette i hovedinstruksens kapittel 5 utvidet og presisert, og tilpasset departementets krav til kontoplan, regnskapsprinsipp, oppstilling og presentasjon av delårsregnskap og årsregnskap. Som følge av at reglene om forvaltning av statlige fond er utdypet og presisert i Bestemmelsene, har departementet i instruksens punkt 7.4 tatt inn en ny bestemmelse om forvaltning av statlige fond ved universiteter og høyskoler.

23 I instruksens kapittel 10 er det tatt inn to nye bestemmelser som gir styret myndighet til å innrømme erstatningsansvar og begjære påtale når det foreligger særskilt fullmakt til dette fra Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet ber de statlige universitetene og høyskolene gjøre de endringer som er nødvendige i sine interne regelverk. Høgskolen i Hedmark har startet arbeidet med revidering av interne regelverk, og vil være ferdige med dette i løpet av 2014.

24 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /265 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/54 Høgskolestyret Delårsregnskap 2. tertial 2014 rapportert til Kunnskapsdepartementet Forslag til vedtak: Styret godkjenner delårsregnskap 2. tertial 2014 Saksframstilling Delårsregnskapet pr. 2. tertial 2014 skal avlegges som et fullt årsregnskap og presenteres i samsvar med oppstillingsplanene i oppgjørspakken for økonomirapportering som er lagt ut på DBHs nettsider. Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer: ledelseskommentarer egenerklæring om styring og kontroll bevilgningsoppstilling virksomhetsregnskap etter periodiseringsprinsippet Delårsregnskapet for 2. tertial 2014 avlegges med styrets signatur på ledelseskommentarene til regnskapet og leveres elektronisk til DBH innen 1. oktober Delårsregnskapet 2. tertial med ledelseskommentarer vil ligge tilgjengelig på hjemmeside (fra og med den ): Ledelseskommentarer ettersendes.

25 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /608 Astrid Sandvoll Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/55 Høgskolestyret Endring i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar ny forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark slik det fremgår av teksten i vedlegg 1. Ny forskrift trer i kraft straks. Saksframstilling Bakgrunn Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark ble sist revidert Nye endringsforslag fremmes med bakgrunn i endringer i lov om universiteter og høyskoler (UHloven) av , samt presiseringer fra KD om bruk av ekstern sensor (brev av til Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus). Endringsforslag Fusk og forsøk på fusk UH-lovens 4-8 er endret og det er nå lovfestet adgang til å sanksjonere medvirkning til fusk. Eksamensforskriften 12-6: Formulering om at studenter som forsettlig har medvirket til fusk eller forsøk på fusk underlegges bestemmelsene om annullering og utestengning, tas inn. Sensur I henhold til UH-lovens 3-9 skal det være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene. Den enkelte institusjon bestemmer selv hvordan ekstern deltakelse i vurderingen skal gjennomføres. KD skriver i brev av at ekstern sensur kan gjennomføres ved at ekstern sensor sensurerer et utvalg oppgaver først, og at denne sensuren legges til grunn for karakterfastsetting ved alle eksamensbesvarelser. Som følge av denne presiseringen fra KD må formuleringer i eksamensforskriften endres.

26 Eksamensforskriften 14-3: Formuleringen om at alle studenter på en eksamen eller et emne måtte bli gjort til gjenstand for ekstern sensur i samme omfang, er tatt ut fra tidligere 14-3 a). Det overordnede prinsippet om at ekstern sensur skal komme alle kandidater til gode tydeliggjøres nå innledningsvis i Eksamensforskriften 14-3 b): Punktet var tidligere formulert slik at alle eksamensbesvarelser i det aktuelle emnet måtte underlegges ekstern sensur. Formuleringen er nå justert etter ovennevnte presisering fra KD. Institusjonene har frem til nå kunne velge hvilken dokumentasjon som sendes ekstern sensor ved klagesensur. Loven er nå endret for å sikre lik praksis i sektoren. UH-lovens 5-3 fjerde ledd fastsetter at det ved ny sensurering ikke skal sendes ut verken opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for karakteren eller studentens begrunnelse for klage. Eksamensforskriften 14-3 f): Punktet er omformulert i henhold til ovennevnte lovendring. Klage over formelle feil Høgskolens klagenemnd har tidligere vært førsteinstans for behandling av klage over formelle feil ved eksamen. UH-lovens 5-2 er nå endret slik at klage over formelle feil skal behandles av institusjonen selv som førsteinstans. Styret eller institusjonens klagenemnd er klageinstans. Eksamensforskriften 16 punkt 1., 3. og 4. Punktene er endret i henhold til ovennevnte lovendring. Punkt 4. er nytt. 21 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av

27 Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark 24. september 2014 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3-9 nr Virkeområde Forskriften omfatter alle eksamener, prøver, bedømmelser, vurdering av praksis og annen vurdering ved Høgskolen i Hedmark når resultatet inngår på vitnemål eller karakterutskrift, eller inngår som beregningsgrunnlag for disse. Bestemmelser om eksamen og sensur fastsatt av departementet i nasjonale rammeplaner for et studium, er overordnet denne forskriften. 2. Definisjoner 1. Loven Med loven menes i denne sammenheng lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. 2. Rammeplan Rammeplan er betegnelsen for en nasjonal plan som beskriver mål, innhold og organisering i enkelte yrkesrettede utdanninger. Rammeplanene fastsettes av departementet. 3. Fagplan Fagplan brukes som betegnelse for en plan som gir en nærmere beskrivelse av mål, innhold og organisering av studier som er omfattet av nasjonale rammeplaner. 4. Studieplan Studieplan brukes som betegnelse for en plan som gir en nærmere beskrivelse av mål, innhold og organisering av studier/emner som ikke omfattes av nasjonale rammeplaner. 5. Emnebeskrivelse Beskrivelse av innhold, omfang, mål, vurderingsformer o.l. av et emne, som inngår på vitnemål eller karakterutskrift. 6. Studiepoeng Omfanget av et emne i høgskolens fag- og studieplaner måles i studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett fullt studieår for heltidsstudenter. 7. Eksamen Som eksamen regnes: - skriftlig prøve - muntlig prøve - praktiske prøver og arbeider - vurdering av veiledet praksis - framvisninger og framføringer - mappevurdering (de deler av mappen som inngår i sluttevalueringen for et emne og/eller som gir grunnlag for fastsettelse av endelig karakter på vitnemål eller karakterutskrift) - bedømmelse av utført laboratoriearbeid, prosjektarbeid, praksisrapport, seminararbeid, rapporter eller annen dokumentasjon som inngår i

28 3. Studierett sluttevalueringen for et emne, og/eller som gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter på vitnemål eller karakterutskrift. 8. Student Som student regnes den som gjennom opptak i henhold til lovens 3-6 og 3-7, er tatt opp til studier ved høgskolen. 9. Privatist Som privatist regnes den som etter reglene i lovens 3-10 fremstiller seg til eksamen ved høgskolen, uten å være tatt opp som student til vedkommende emne eller studium ved høgskolen. 10. Studierett Studierett er rettigheten knyttet til det å være tatt opp som student og inneha studentstatus. Dette innebærer rett til deltakelse i all organisert undervisning, eksamen, veiledning (individuell og i mindre grupper), øvelser og oppgaveløsning, laboratoriekurs, praksisstudier, feltarbeid mv. på studier studenten er tatt opp til. 11. Individuell utdanningsplan Med individuell utdanningsplan forstås en avtale mellom den enkelte student og høgskolen, jf. lovens 4-2. Den skal sikre et mer forpliktende forhold mellom studenten og høgskolen. Utdanningsplanen viser til de lover og forskrifter som regulerer forholdet mellom student og høgskole, og gir informasjon om det faglige innholdet og oppbyggingen av studiet. 1. Den som har akseptert tilbud om studieplass beholder studieretten i 50 % tid utover normert studietid, dog minst ett år. Høgskolen kan etter søknad fra studenten gjøre unntak fra bestemmelsen. I slike tilfeller har høgskolen mulighet til å begrense rettighetene som følger med utvidet studierett. I tidsbegrensningen inngår ikke utsatt studiestart og midlertidig utestengelse fra høgskolen. 2. Når en student ikke fullfører studiet eller emnet innen normert studietid, og det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i studie- eller fagplan, eller studiet er avviklet, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige studie- eller fagplan i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende. 3. Studenten må betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplanen (for studier med 60 studiepoengs omfang eller mer) og/eller registrere seg hvert semester innen gjeldende frister. Dersom man ikke oppfyller disse vilkårene, vil studieretten automatisk bli inndratt. 4. Studenten kan miste studieretten på et studium hun/han er tatt opp til i følgende tilfeller: a) Studenten har overskredet den fastsatte grensen for normert tid. b) Studenten har brukt opp sine forsøk til eksamen eller praksisperiode i henhold til rammefag- eller studieplan eller etter denne forskrift. c) Studenten er ikke i permisjon, og har ikke avlagt og bestått eksamen i løpet av siste studieår.

29 Høgskolen fatter vedtak om tap av studierett. Vedtaket kan påklages. 5. Studieretten opphører automatisk når: a) Studenten selv bekrefter at hun/han trekker seg fra studieprogrammet b) Studiene er fullført og vitnemål/karakterutskrift er utstedt. 6. Den som har mistet studieretten etter denne paragrafs nr. 4 a) og c), kan søke nytt opptak til studiet, og må da forholde seg til gjeldende fag-/studieplan. 4. Utdanningsplan Mellom høgskolen og student som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal det utarbeides en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om høgskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor høgskolen og medstudenter. Utdanningsplanen skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium eller studieløp på normert tid som heltids- eller deltidsstudent. Utdanningsplanen kan endres etter avtale mellom høgskole og student, og den skal godtas av studenten hvert semester etter angitte frister. 5. Permisjoner Normalt innvilges ikke permisjon før studenten har gjennomført 30 studiepoeng eller mer. Normalt gis det permisjon for inntil ett år. Høgskolen avgjør søknad om permisjon. Høgskolen kan innvilge søknad om permisjon ut over ett år ved for eksempel fødsel/adopsjon, militær eller sivil verneplikt, sykdom og andre særskilte grunner. 6. Rett til å gå opp til eksamen 1. Studenter som er tatt opp i henhold til gjeldende opptakskrav til et emne eller studium ved høgskolen og som har betalt semesteravgift samt semesterregistrert seg, har rett til å gå opp til de eksamener og prøver som inngår i studiet eller emnet. 2. Studenter som er tatt opp til et studium av ett års varighet (60 sp.) eller mer, skal godkjenne individuell utdanningsplan for å ha rett til å fremstille seg til eksamen. 3. Andre som oppfyller de generelle og eventuelt spesielle opptakskrav og andre krav for å gå opp til eksamen, har rett til å gå opp til eksamen etter nærmere regler (lovens 3-10). Høgskolen avgjør om vilkår for å avlegge eksamen er innfridd. 4. Høgskolen kan fastsette særskilte arbeidskrav, krav om bestemte eksamener eller prøver eller krav om obligatorisk undervisning og praksis som må være fullført før eksamen i bestemte emner kan avlegges. Opplysninger om dette tas inn i fag-/studieplan og emnebeskrivelser. Studenter som ikke oppfyller de arbeidskrav og krav til eksamener og prøver som er fastsatt, eller som ikke har fulgt obligatorisk undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis, har ikke rett til å gå opp til eksamen og vil automatisk bli avmeldt fra aktuelle eksamener.

30 5. En student har rett til å framstille seg til eksamen ved høgskolen i samme emne, eller ekvivalente/tilsvarende emner, tre ganger. En student anses for å ha framstilt seg til eksamen dersom han/hun trekker seg etter avmeldingsfristens utløp, ikke møter på eksamen, ikke leverer besvarelse, eller møter på eksamen og trekker seg under eksamen. I særlige tilfeller kan høgskolen gi dispensasjon for et fjerde forsøk etter søknad fra studenten. Høgskolen har i slike tilfeller mulighet til å fastsette tidspunktet for når et fjerde og siste eksamensforsøk må gjennomføres. Når en student har avlagt eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren. 6. For Ikke bestått praksis gis det adgang til å ta praksisperioden én gang til. Maksimum antall forsøk er to, med mindre annet er bestemt i rammeplan. 7. Eksamen avholdes normalt i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes. Ved eksamen gjelder det pensum som er fastsatt i emnebeskrivelsen. Høgskolen kan vedta at det skal holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen eller som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen. Dersom det arrangeres ny eksamen, er det også adgang for studenter som ønsker å forbedre sitt eksamensresultat. Ny eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen. 7. Oppmelding til eksamen 1. Oppmelding til eksamen skal skje senest innen 1. oktober i høstsemesteret og 1. mars i vårsemesteret, hvis ikke høgskolen har fastsatt andre frister. Eksamensoppmelding skjer normalt ved godkjenning av utdanningsplan for studier med 60 studiepoengs omfang eller mer. 2. Den enkelte student er ansvarlig for at han/hun er oppmeldt til eksamen innen de angitte frister. Høgskolen kan i særlige tilfelle etter søknad fravike oppmeldingsfristene. Dispensasjon kan gis i de tilfelle der en student har vært syk eller det er andre uforutsette hindringer som har gjort det umulig for studenten å melde seg innen fristen, og dette blir dokumentert. 3. En student som er meldt opp til eksamen, har anledning til å trekke seg. Avmelding skal være mottatt av høgskolen senest 2 uker før eksamensdagen. 4. Studenter som trekker seg etter angitt frist og som ikke har gyldig grunn, regnes for å ha fremstilt seg til eksamen. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner og skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres til studiestedet eller sendes poststemplet med dato og signatur fra postfunksjonær så raskt som mulig, og senest innen tre virkedager etter eksamen. 5. Dersom en student på grunn av sykdom eller sterke velferdsgrunner må avbryte sin praksisperiode, kreves dokumentasjon av sakkyndig instans (f.eks. lege, psykolog, prest). Slik dokumentasjon skal leveres til studiestedet eller sendes poststemplet med dato og signatur fra postfunksjonær så raskt som mulig, og senest innen tre virkedager etter at praksis er avbrutt. 8. Adgang til å gå opp til eksamen mv. som privatist

31 1. Med privatist menes person som beskrevet i forskriftens 2 pkt Adgang til eksamen kan nektes etter lovens 3-10 nr. 2 dersom privatisten ikke har fulgt obligatorisk undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis. 3. Privatister må melde seg opp til eksamen, og eventuelt søke om godkjenning av krav til forutdanning eller praksis, innen de fastsatte fristene: 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret, hvis ikke høgskolen har fastsatt andre frister. Dokumentasjon av studiekompetanse for det studiet som eksamen gjelder, må vedlegges oppmeldingen. Høgskolen avgjør om vilkårene for oppmelding er oppfylt. 4. Privatistenes rettigheter ved høgskolen er begrenset til deltakelse i offentlige forelesninger og adgang til eksamen i samsvar med lov om universiteter og høyskoler og høgskolens forskrift om eksamen. 5. Privatister må betale eksamensavgift i samsvar med vedtak i styret. Eksamensavgiften må være betalt innen angitt frist. Privatister som ikke har betalt eksamensavgiften innen fristen, har ikke adgang til eksamen. 6. Privatister må i tillegg til eksamensavgiften betale semesteravgift i samsvar med bestemmelser i lov om studentsamskipnader med forskrifter. Privatister som har betalt semesteravgift, har krav på studiekort, og har adgang til velferdstilbud som gis av Studentsamskipnaden i Hedmark. 9. Vurdering 1. All vurdering skal gi grunnlag for å sikre at den enkelte student holder et tilfredsstillende faglig nivå og skal normalt omfatte individuell prøving av studenten. 2. Hvilke eksamener/vurderinger som skal danne grunnlag for en karakterfastsettelse, fastsettes av departementet i rammeplaner og for øvrig av høgskolen, og tas med i studieplaner, fagplaner og emnebeskrivelser. 3. Ved bruk av deleksamen skal det fremgå av fagplaner, studieplaner og emnebeskrivelser hvordan evalueringen gjennomføres og hvordan endelig karakter beregnes. 4. Ved skriftlig eksamen med tilsyn skal eksamen normalt ha følgende omfang: Til og med 10 studiepoeng inntil 4 timer For 11 til 30 studiepoeng inntil 6 timer Mer enn 30 studiepoeng inntil 8 timer Omfang av hjemmeeksamen og gruppeeksamen vurderes særskilt. 10. Eksamen under særlige vilkår

32 1. Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, må framsette søknad om dette innen oppmeldingsfristen for eksamen (se 7 nr. 1). Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) og beskrivelse av behovet for særordning i eksamenssituasjonen. Det skal normalt søkes for hver eksamensperiode, men dersom grunnlaget for særordningen er av permanent karakter, kan det gjøres unntak for dette. 2. Særordninger kan være spesiell fysisk tilrettelegging, bruk av særskilte hjelpemidler og/eller utvidet tid til eksamen, eller i spesielle tilfeller alternativ eksamensform. (Særordninger kan f.eks. være eget eksamenslokale, bruk av PC, skrivehjelp, ordbok, muntlig eksamen i stedet for skriftlig, høytlesing av oppgaven, høytlesing av besvarelsen for korrektur, innlesing og opptak av besvarelsen, spesialstol, spesialbord, ekstra pauser med mulighet for å hvile, ammepauser.) 3. Dersom muntlig eksamen benyttes som eneste vurderingsform i et emne som følge av særordning etter og 2. punkt, skal det benyttes to sensorer. 4. Ved skriftlig eksamen med tilsyn kan det gis utvidet tid med inntil 25 % av normal eksamenstid, maksimalt 1 time. Eksamen uten tilsyn vurderes særskilt, dog maksimalt 48 timer tillegg i tid. 5. Særordninger skal være slik at eksamensprestasjonen vurderes etter vanlige faglige kriterier. 6. Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker, kan etter eget ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som stadfester dette. Studenter med annet morsmål enn norsk skal normalt ikke få utvidet tid til eksamen, men kan etter eget ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som stadfester annet morsmål. 11. Bruk av hjelpemidler ved eksamen med tilsyn Høgskolen fastsetter hvilke hjelpemidler som kan benyttes ved eksamen. Oversikt over tillatte hjelpemidler skal foreligge ved semesterstart og framgå av semester-/forelesningsplaner og forsiden av eksamensoppgavene. 12. Fusk og forsøk på fusk 1. Fusk foreligger når en student har annet enn tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, eller på andre måter handler i strid med eksamensregelverket eller reglene om kildebruk. 2. Dersom det under avleggelse av eksamen med tilsyn oppstår situasjoner som gjør at en student kan mistenkes for fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at forholdet vil bli rapportert til administrasjonen for videre forføyning. Studenten gis da mulighet til å velge om han/hun ønsker å avbryte eller fortsette eksamen. Det samme gjelder for studenter som har medvirket til fusk, jf. nr Dersom det under avleggelse av individuell hjemmeeksamen oppstår situasjoner som medfører at det endelige resultat for den enkelte kandidats del ikke kan sies å være et individuelt og selvstendig arbeid, skal administrasjonen varsles. Hvis det i etterkant viser seg at to eller flere besvarelser klart bygger på samme originalarbeid eller har samme opphavsmann eller felles disposisjon, regnes det som fusk hos alle de involverte.

33 4. Referanser på alle anvendte kilder skal være oppgitt. Avskrift eller kopi uten kildehenvisning regnes som fusk, uavhengig av kilden. Eksamensbesvarelser skal alltid være originale, selvstendige og individuelle arbeider, med mindre det tydelig fremgår av oppgaven at hovedregelen kan fravikes. Besvarelsen, eller deler av denne, skal ikke tidligere ha vært innlevert som eksamen eller til vurdering på egen eller andre institusjoner. 5. Kandidater som forsettlig eller grovt uaktsomt medvirker til fusk hos andre, ansees også for å ha fusket, uavhengig av eksamensform. 6. Studenter som har fusket, forsøkt å fuske eller forsettlig har medvirket til dette, kan få eksamen annullert jf. universitets- og høyskoleloven 4-7 nr. 1 og/eller bli utestengt jf. 4-8 nr Karaktersystem 1. Karaktersystemet ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være Bestått/Ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for Ikke bestått som følgende tabell viser: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. De mer fagspesifikke beskrivelsene skal være utarbeidet i den enkelte fagseksjon/fagmiljø med utgangspunkt i hva som er gitt av nasjonale føringer innen hvert fagområde. 2. Bokstavkarakterene tilsvarer tallverdier slik: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1, F=0. Tallverdiene brukes ved utregning av endelig karakter i emnet når flere deleksamener skal inngå eller når flere emneresultater skal inngå i en samlet endelig karakter for et emne. Det benyttes vanlige avrundingsregler. 3. Bestått/Ikke bestått bør ikke brukes i et omfang som samlet overstiger halvparten av studiepoengene i en fag-/studieplan.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12 Virksomhetsrapport pr 31.07.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.07.12 fokuserer på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september 2013. Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena.

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena. Innkalling Innkalling til styremøte 28. mars 2012 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Tormod Hermansen, Åmund K. Lekve, Atle Hauge, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 12. november 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar 2013. Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen,

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. januar 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 2. februar 2017 26.01.2017 nr. 98 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. juli 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 3. august 2017 07.12.2016 nr. 1957 Forskrift om studier

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave) US-SAK NR: 170 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIR. SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER:SENIORRÅDG. BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-26.08.2015 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 6. mars 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 6. mars 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 6. mars 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland I dette dokumentet følger vår uttale om Forskrift for FiH. Vi presenterer tekst til høyring, deretter vårt forslag om ny tekst med grunngjeving. 2-2

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein

Detaljer

68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)

68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) Univeristetsstyret Saksansvarlig: Elin Børrud og Ole-Jørgen

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014 Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser2 1-1 Virkeområde... 2 1-2 Definisjoner... 2 1-3 Beslutningsmyndighet... 2 Kapittel 2 Grader og yrkesutdanninger...

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. februar 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 28. februar 2017 17.02.2017 nr. 213 Forskrift for

Detaljer