Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013"

Transkript

1 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Meldt forfall: Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Campus Elverum, Terningen arena klasserom 3 Tid: 9-15 Lise Iversen Kulbrandstad høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs høgskoledirektør

2 Saksnr. Innhold HS 2013/68 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2013/69 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2013/70 Virksomhetsrapport per HS 2013/71 Budsjett foreløpig intern fordeling av bevilgning HS 2013/72 Nedbetaling av negativ avdelingskapital avdeling ØLR HS 2013/73 Disponere BOA-O overskudd for 2011 og 2012 HS 2013/74 Langtidsbudsjett HS 2013/75 Forslag om endret organisering av høgskolens driftsorganisasjon HS 2013/76 Delårsrapportering 2. tertial 2013 rapportert KD HS 2013/77 Etablering av Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi HS 2013/78 Etablering av Påbygging i økonomi og administrasjon HS 2013/79 Etablering i Påbygging i regnskap og revisjon HS 2013/80 Etablering av MA in Sustainable Agriculture/Master i bærekraftig landbruk HS 2013/81 Etablering av helsesøsterutdanning HS 2013/82 Etablering av årsstudium i 'Jakt, fiske og naturveiledning HS 2013/83 Studieprogram for HS 2013/84 Ny ledelsesstruktur ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag HS 2013/85 Endring i høgskolens bestemmelser om innstillingsorgan HS 2013/86 Forlenget ordning med enhetlig ledelse av studie- og forskningsseksjonen HS 2013/87 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor II i markedsføringsledelse og service HS 2013/88 Tilsetting i midlertidig stilling som professor II uten forutgående kunngjøring HS 2013/89 Opprykk til stilling som professor i folkehelse HS 2013/90 Eventuelt HS 2013/91 Orienteringer Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

3 HS2013/68Godkjenningavinnkallingogsaksliste HS2013/69Godkjenningavprotokollfraforrigestyremøte

4 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /588 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2013/70 Høgskolestyret Virksomhetsrapport per Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar Virksomhetsrapport per til orientering. Saksframstilling Virksomhetsrapport per rapporterer foreløpig status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA) og de fire avdelingene 1. HH har totalt et positivt resultat per på kr Den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) har et positivt resultat på kr og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) et positivt resultat på kr Virksomhetsrapporten er endret fra campus betegnelse til avdeling. Avdeling LUNA er avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Campus Hamar Avdeling ØLR er avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Campus Rena Avdeling FH er avdeling for folkehelsefag, Campus Elverum Avdeling AØL er avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, Campus Evenstad (inkl. studiested Blæstad)

5 Tall i 1 000,-.

6 Virksomhetsrapport per

7 1 Økonomi Virksomhetsrapport per rapporterer foreløpig status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA) og de fire avdelingene Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling av regnskap og budsjett for Høgskolen i Hedmark som helhet. Tabell 1.1 Virksomhetsrapport pr ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV) BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) SUM HØGSKOLEN I HEDMARK Regnskap og budsjett viser inntekter med negativt fortegn og kostnader med positivt fortegn. Negative avvik vises i rødt med negativt fortegn (avvik vises i absolutte tall). BOA betyr bidrags- og oppdragsaktiviteter og BOA-O innbefatter kun oppdragsaktiviteten med krav til leveranse. Overskuddet disponeres påfølgende år etter styrevedtak. Andre drifts kostnader (ADK) inneholder ordinære drifts- og reisekostnader, finansinntekter og -kostnader, avregninger mot balansen for utsatt virksomhet og interne transaksjoner (f.eks. refusjon av lønnskostnader fra BOA). Generelle kommentarer HH har totalt et positivt resultat per på kr Den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) har et positivt resultat på kr og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) et positivt resultat på kr Periodiseringer Det er i september måned periodisert inn netto kr i kostnader på BFV. Det er i hovedsak påløpte kostnader, men inneholder også periodiseringer av planlagte avsetninger til utsatt aktivitet som vil bli gjennomført i Prognose BFV Følgende forutsetninger er generelt lagt til grunn for beregning av prognosen: Prognosen er basert på regnskap per INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM Virksomhetsrapporten er endret fra campus betegnelse til avdeling. Avdeling LUNA er avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Campus Hamar Avdeling ØLR er avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Campus Rena Avdeling FH er avdeling for folkehelsefag, Campus Elverum Avdeling AØL er avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, Campus Evenstad (inkl. studiested Blæstad) 1

8 Virksomhetsrapport pr Eventuelle eksternfinansierte midler fra Kompetanse- og forskningsfondet i Hedmark AS er ikke tatt med i prognosen. Årets lønnsoppgjør ble lavere enn budsjettert for Årseffekten for den budsjetterte lønnsveksten i 2013 var 2,89 %, mens årseffekten på den reelle lønnsveksten i 2013 er beregnet til ca. 1,01 %, hvorav 0,3 % til lønnsglidning og 0,71 % til generell lønnsjustering. Differansen gir et positivt avvik i regnskapet fra , og er tatt hensyn til i prognosen. Det ble i 2012 avsatt i balansen kr til ikke avviklet ferie. Det forutsattes at avsetningen ved årsskifte er uforandret. Samlet prognose for HH er et positivt resultat på kr Bevilgningsfinansiertvirksomhet (BFV) per avdeling Diagram 1.1 Høgskoleadministrasjonen (HA) og avdeling Tall i 1 000,-. Avdeling AØL er inkl. institutt for landbruksfag på studiested Blæstad Avdeling LUNA Tabell 1.2 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik BFV AVDELING LUNA INNTEKTER LØNN ADK SUM Generelle kommentarer BFV Avdeling LUNA har et negativt resultat på BFV per på kr 330. Den vesentlige endringen fra forrige rapportering skyldes at det er hentet inn midler fra balansen, som er tatt til inntekt i september. Negativt resultat skyldes en kombinasjon av lavere lønnsrefusjon fra BOA og større investeringer enn budsjettert på utbygging Midtbyen. Investeringene gjelder inventar til stipendiatrom og læremiddelsamling. Periodiseringer Det er i september måned periodisert inn netto kr i inntekter. Det er i hovedsak opptjente inntekter/utleie arbeidskraft som foreløpig ikke er fakturert, samt periodisert frikjøp (refusjoner fra BOA). 2

9 Virksomhetsrapport pr Prognose BFV Avdeling LUNA forventer å ha et negativt resultat på BFV på ca. kr ved årets slutt, da det forventes en økning i lønnskostnader utover høsten. Denne økningen relaterer seg i all hovedsak til økt ressursbehov ved igangsetting av nytt lektorprogram fra i høst 2013, samt veiledning og undervisning til PhD-programmet. Flere rekruteringsstipendiater som var ferdig i sommer har fått videre ansettelse. Økningen gjenspeiles under avsnittet personal, der avdeling per september har totalt 176,28 årsverk mot budsjetterte 163,94 årsverk. Avdeling LUNA planlegger å bruke flere av disse årsverkene i BOA, og forventer dermed at deler av dette finansieres av frikjøp. Avdelingen fikk i styremøte (HS2013/53) en opsjon i 2013 til å disponere sitt opparbeidet BOA-O overskudd fra tidligere år, for å dekke inn negativt resultat i BFV Avdeling ØLR Tabell 1.3 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik BFV AVDELING ØLR Generelle kommentarer BFV Avdeling ØLR har et positivt resultat på BFV per på kr Avdeling ØLR har i 2013 budsjettert med kr i overskudd for å betale tilbake på negativ avdelingskapital (note 15). Periodisering Det er i september måned periodisert inn netto kr 715 i kostnader. Det er i hovedsak påløpte lønnsforpliktelser og fakturaer. Prognose BFV Avdeling ØLR forventer å ha et positivt resultat på BFV på kr ved årets slutt. INNTEKTER LØNN ADK SUM

10 Virksomhetsrapport pr Avdeling FH Tabell 1.4 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik BFV AVDELING FH Generelle kommentarer BFV Avdeling FH har et positivt resultat på BFV per på kr 123. Regnskapsførte lønnskostnader er lavere enn budsjetterte, og det knytter seg i hovedsak til etterslep i planlagte tilsettinger fra 1. halvår. Periodiseringer Det er i september måned periodisert inn netto kr 1 269' i kostnader. Det er i hovedsak påløpte fakturaer og praksiskostnader. Prognose BFV Avdeling har hatt en rekruttering av nye medarbeidere fra Ettersom noen av disse først starter i løpet av høsten forventer avdelingen å få et positivt resultat på BFV på ca. kr 500 ved årets slutt Avdeling AØL Tabell 1.5 Generelle kommentarer BFV Avdeling AØL har et positivt resultat på BFV per på kr 128. Institutt Evenstad har et positivt resultat på kr 288, og institutt Blæstad har et negativt resultat på kr 160. Periodisering Det er i september måned periodisert inn netto kr 804 i påløpte kostnader. INNTEKTER LØNN ADK SUM ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik BFV AVDELING AØL INNTEKTER LØNN ADK SUM Prognose BFV Avdeling AØL forventer et positivt resultat på kr i Det positive resultatet skyldes i hovedsak flere eksterne prosjektinntekter enn antatt i budsjettprosessen, og lavere lønnskostnadene enn forutsatt. Institutt Blæstad forutsettes å komme i balanse ved årsskiftet. 4

11 Virksomhetsrapport pr Høgskoleadministrasjonen Tabell 1.6 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik HØGSKOLEADMINISTRASJONEN INKL IT OG BIBLIOTEK Generelle kommentarer BFV HA har et positivt resultat per på kr INNTEKTER LØNN ADK SUM Resultat skyldes i hovedsak lavere lønnsoppgjør enn budsjettert, reduserte energikostnader og økte inntekter på utleie av lokaler. I tillegg har HA fått refundert beløp fra utleier, som følge av feilfakturering av mva. fra Periodisering Det er i september måned periodisert inn netto kr i kostnader. Dette er i hovedsak påløpte kostnader, men inneholder også periodiseringer av planlagte avsetninger til utsatt aktivitet som vil bli gjennomført i Prognose BFV Det forventes et resultat på ca. kr i HA for Det kommer som følge av lavere lønnsoppgjør enn budsjettert, reduserte energikostnader, lavere kostnader på driftsavtaler med utleiere og høyere utleieinntekter enn forventet. 1.3 Balansen Avdelingskapital per Avdelingskapital (note 15 2 ) er avsetning til ordinær drift, dvs. andel av bevilgninger og midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) som ikke er benyttet ved årsavslutning. Tabell 1.7 Avdelingskapital per : Avdelingskapital (note 15) Tall i 1 000,- Per Høgskoleadministrasjonen inkl IT og bibliotek Terningen Arena Avdeling LUNA -43 Avdeling ØLR Avdeling FH Avdeling AØL Høgskolen i Hedmark Tall i 1000 Prosjektet Terningen Arena ferdig investert og avdelingskapitalen er kr 0,- per Note 15 er avsetninger for fremtidige forpliktelser, og som rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap 5

12 Virksomhetsrapport pr Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) pr. avdeling HH har i flere år hatt en stor omsetning i BOA målt mot BFV i forhold til andre universiteter og høgskoler i sektoren. I tilstandsrapporten 2013 ble HH særskilt omtalt angående dette. I 2012 var omsetningen ved BOA på kr , og det var en økning i omsetning på ca. 24 % fra Det fordelte seg med kr i oppdragsaktivitet (BOA-O) og kr i bidragsaktivitet (BOA-B). HH har i MRS 3 (planer 2013) et mål om en omsetning for hele 2013 innen BOA-O på kr Omsetningen på BOA-O per var på kr Total omsetning per på BOA er kr ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik BOA AVDELING LUNA BOA AVDELING ØLR BOA AVDELING FH BOA AVDELING AØL SUM BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM Balansen Virksomhetskapital per Resultatet fra oppdragsaktiviteten defineres som virksomhetskapital (note 8 4 ), og disponeres av HH ved styrevedtak. Et eventuelt behov for å disponere dette vil bli fremlagt for styret når regnskapet er godkjent av styret og Riksrevisjon. Høgskolen (nettobudsjettert virksomhet) kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten, dvs. bare fra oppdragsaktiviteten. 3 Mål- og resultatstyring, inneholder Rapport 2012 og Planer Note 8 er opptjent virksomhetskapital for nettobudsjetterte virksomheter, og rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap. 6

13 Virksomhetsrapport pr Tabell 2.5 Virksomhetskapital per : Virksomhetskapital (note 8) Tall i 1 000,- Per Høgskoleadministrasjonen inkl IT og bibliotek 0 Avdeling LUNA Avdeling ØLR Avdeling FH Avdeling AØL 117 Høgskolen i Hedmark Tall i 1000 Virksomhetskapital vil eventuelt bli endret, jf. styresak vedrørende disponering av BOA-O overskuddet avdeling LUNA (HS2013/588-14) og avdeling ØLR HS2013/73. 3 Personal 3.1 Årsverk og kompetanse Tabell 3.1. Totalt antall årsverk per avdeling Avd/år HA 80,30 81,60 75,90 81,10 87,90 94,17 LUNA 186,10 175,70 160,40 163,15 164,86 179,12 ØLR 73,80 63,00 59,10 56,45 57,55 59,60 FH 114,20 97,00 98,60 106,13 99,45 115,53 AØL 35,70 39,50 50,90 52,15 48,75 59,00 Sum total HH 490,10 456,80 444,90 458,98 458,51 507,42 Antall årsverk har en liten økning fra forrige virksomhetsrapportering. Antall årsverk innrapportert til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) er, på det offisielle telletidspunktet , ca. 507 årsverk. Dette er en økning på litt i underkant av 50 årsverk sammenlignet med forrige års rapportering. For september/oktober var det budsjettert med ca. 481 årsverk, så faktisk bemanning overstiger også budsjetterte antall årsverk. Som tidligere nevnt er deler av økningen begrunnet i ansettelser i stipendiatstillinger knyttet til høgskolens doktorgradsutdanninger, tillegg til at det er tilsatt flere på eksterne midler. Av de 507 årsverkene var ca. 455 finansiert av høgskolens årlige grunnbevilgninger over departementets statsbudsjett, og ca. 52 årsverk finansiert av andre finansieringskilder 5 og Norges Forskningsråd. 5 dvs. ansatte som ikke er lønnet over grunnbevilgningene/grunnfinansieringen og som dermed er lønnet av eksterne finansieringskilder, og hvor institusjonen har arbeidsgiveransvaret. 7

14 Virksomhetsrapport pr Diagram 2.1. Stillingskategorier Som vi ser av diagrammet har det vært økning innenfor alle stillingskategorier. Prosentvis økning er imidlertid størst innenfor undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger med en økning på ca. 13 % (tilsvarer ca. 34 årsverk). Det arbeides nå grundig, og i tett samarbeid mellom HA og avdelingene, med å få på plass lønnsbudsjett for Det er et detaljert lønnsbudsjett som er angitt per ansatt/stillingsressurs, og er ment å være en realistisk plan for ressursbruk knyttet til høgskolens ulike aktiviteter for neste budsjettår. I den sammenheng arbeides det også med å skaffe bedre og mer transparente oversikter over ressursbruk finansiert av eksterne inntekter. For 2014 har høgskolen målsetting om å styrke årsverksstyringen, og det er allerede gjort grep for å sikre controllerne løpende oversikt over tilsettinger og andre personalmessige endringer som får regnskapsmessige konsekvenser (forlengelser, permisjoner mm). Det arbeides også med å få på plass rutiner som sikrer at controllerne i større grad involveres i vurderinger av avdelingenes økonomiske handlingsrom før det besluttes å igangsette rekrutteringsprosesser. Tabell 3.2 Antall årsverk i professorstillinger (ekskl. professor II) Avd/år LUNA 4,10 5,10 7,50 9,40 11,40 14,00 ØLR 2,20 1,40 1,50 1,50 2,00 3,50 FH 1,00 2,40 2,80 1,80 3,00 7,20 AØL 4,10 4,20 5,20 5,20 5,75 5,00 HH 12,40 14,10 18,00 18,90 23,15 30,70 HH har hatt en ytterligere økning i professorårsverk siden forrige virksomhetsrapport. Høgskolen kan nå med stolthet konstatere at vi er over 4 årsverk over ambisjonsnivået vi satt for 2013, og vi har økt med over 7 årsverk i professorstillinger siden forrige rapportering til DBH. 8

15 Virksomhetsrapport pr Diagram 3.2 Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger Andelen ansatte med førstestilling er på nivå med telletidspunktet i Høgskolens ambisjonsnivå for andelen førstekompetente for 2013 er 47 %. Til tross for at forholdstallet er tilnærmet uforandret for HH samlet, viser diagrammet over at det har skjedd avdelingsvise endringer. Som vi ser (og har omtalt tidligere) har avdeling FH fortsatt en betydelig lavere andel førstestillinger enn de andre avdelingene, men det er svært gledelig å se at de har hatt en positiv utvikling og har økt andelen med nesten 3 prosentpoeng på ett år. Det er fortsatt flere som er aktive i et kvalifiseringsløp, og flere er i prosess for å få vurdert sine doktorgradsarbeider eller er i sluttfasen før levering, så høgskolen forventer flere opprykk mot slutten av 2013/begynnelsen av I forbindelse med utarbeidelse av langtidsbudsjettet ble det gjennomført møter med de ulike avdelingene for å gjøre vurderinger av risiko og sårbarhet bl.a. knyttet til kompetanse- og alderssammensetning av det faglige personalet. Tabell 3.3. Årsverk per aldersintervall per Avd/år Totalsum FH 3,8 6,18 7,25 20,8 16,75 18,68 21,77 17,1 3,2 115,53 Luna 7,6 7 22,2 29, ,8 36,52 31,22 6,35 179,12 ØLR 1, ,5 8,1 9,2 8,6 13,1 3 59,6 AØL 1,9 3,9 11,3 6,6 4 12,2 7,1 4,8 5,7 1,5 59 HA 1 4, ,6 15,4 16,4 13,9 7 12,3 7,7 0,6 94,17 HH samlet 1 6,17 21,4 38,08 55,45 80,13 71,95 59,78 83,99 74,82 14,65 507,42 HH samlet i % av totalsum 0,20 % 1,22 % 4,22 % 7,50 % 10,93 % 15,79 % 14,18 % 11,78 % 16,55 % 14,75 % 2,89 % 100,00 % Som tabellen viser har høgskolen en relativt høy andel av sine ansatte (ca. 18 %) som er over 60 år. I forbindelse med arbeidet med langtidsbudsjett ble det sett nærmere på hvilken kompetanse denne gruppen representerer og hvilke grep som eventuelt må iverksettes for sikre nødvendig kompetanse også for fremtiden. I dette arbeidet kom det frem at ledere i høgskolen fortsatt arbeider bevisst med å sikre rett kompetansesammensetning, og sikre tilstrekkelig andel førstestillinger både i rekrutteringsprosesser og gjennom stimulering til og tilrettelegging for kvalifisering. Videre er det hos lederne høy bevissthet ift risiko og sårbarhet som følge av alderssammensetningen, og det følges 9

16 Virksomhetsrapport pr opp gjennom risikoreduserende tiltak som omfatter både planmessig rekruttering og intern mobilisering og utvikling av kompetanse. 3.2 Sykefravær Høgskolen har hatt en positiv utvikling i sykefraværet første halvår 2013, og vi ser nå for 3. kvartal at den positive utviklingen fortsetter. Det har vært en nedgang i sykefravær ved alle avdelinger, og samlet sykefravær 3. kvartal er på kun 2,52 %. Vi ligger altså langt under ambisjonsnivået for 2013 som var satt til 4,5 %. Til sammenligning var tallene for 3. kvartal i 2012 på 4,74 %. Det er særlig det legemeldte sykefraværet på mer enn 16 dager som er redusert. Diagram 3.3 Sykefravær per kvartal Sykefraværsstatistikken viser som nevnt at det har vært en nedgang i det samlede sykefraværet ved alle avdelinger. Særlig er nedgangen stor ved avdeling ØLR som i 3. kvartal kun hadde et sykefravær på 0,4 %. Til sammenligning var sykefraværet der på samme tid i 2012 på 6,8 %. Vi ser at vi tidligere har hatt en skjevfordeling mellom ulike stillingskategorier. Sykefravær splittet på stillingskategorier tas imidlertid ut kun to ganger per år, til halvårs- og årsrapport, og vi kommer tilbake med mer informasjon om fordeling pr. stillingskategori i årsrapport for

17 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /499 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2013/71 Høgskolestyret Foreløpig budsjett 2014 og foreløpig intern fordeling av bevilgning for 2014 Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar foreløpig budsjettildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen for til dekning av drifts- og felleskostnader, til orientering Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, bidrags- og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter dekker de samlede kostnadene for 2014 Endelig budsjett for 2014 vedtas i høgskolestyremøte 17. desember i år Saksframstilling Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev) legges foreløpig budsjettfordeling for 2014 frem for høgskolestyret. Endelig budsjettvedtak skjer i styremøte 17. desember. Forslag til statsbudsjettet 2014 ble offentliggjort 14.oktober, og Høgskolen i Hedmark (HH) har fått en tildeling pålydende kr 515,776 mill., opp fra kr 481,237 mill. i Kompensasjon for pris- og lønnsjustering var kr 17,048 mill. (3,5 %), og var lagt inn i tildelingen. Tabell. Forslag til samlet budsjettfordeling for Bevilgning 2014 Avdeling Undervisningskomponentekomponenten Forsknings- Basis-komponenten Bevilgning 2014 LUNA kr kr kr kr ØLR kr kr kr kr FH kr kr kr kr AØL kr kr kr kr HA kr kr Ufordelt. kr kr SUM kr kr kr kr Ufordelt kr ,- er ny rekruteringsstipendiat, med en tredjedels budsjetteffekt i 2014.

18

19 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Foreløpig budsjett 2014 og foreløpig intern fordeling av bevilgning for 2014 Side 1 av 15

20 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev) legges foreløpig budsjettfordeling for 2014 frem for høgskolestyret. Forslag til statsbudsjettet 2014 ble offentliggjort 14.oktober, og Høgskolen i Hedmark (HH) har fått en tildeling pålydende kr 515,776 mill., opp fra kr 481,237 mill. i Tabell 1. Foreløpig tildeling Kompensasjon for pris- og lønnsjustering var kr 17,048 mill. (3,5 %), og var lagt inn i tildelingen. Dette dokumentet viser intern fordelingen av bevilgningen til høgskolen. Endringer og prioriteringer i avdelingene og HA for budsjett 2014, er nærmere forklart i styresak HS 2013/74 vedrørende langtidsbudsjett (LTB). 1.1 Budsjettprosessen Budsjettarbeidet for Høgskolen i Hedmark er en årlig prosess, og som startet opp i august og går frem til endelig vedtak i styret den 17. desember. Det ble utarbeidet et budsjettnotat for å sette avdelingene i stand til å budsjettere i henhold til de regler og vedtak som er gjort for budsjettarbeid i staten og HH. Budsjettnotatet har også det formål å gi riktig og samme informasjon til alle avdelinger slik at man sikrer samme forutsetninger i budsjettet. Budsjettet skal være realistisk, og inneholde alle planlagte aktiviteter i Det vil bli gjort en risikovurdering ved budsjettering av inntekter under bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Risikovurderingen vedlegges endelig fordeling av bevilgning som behandles i styresak den Risiko menes i denne forbindelsen risikoen for bortfall av inntekter og hvilke følger det kan gi. 2 Finansieringsmodellen De samme prinsippene som KD benytter i sin tildeling til sektoren er videreført i HHs interne finansieringsmodell for fordeling til enhetene. Høgskoleadministrasjonen (HA) er realbudsjettert. Side 2 av 15

21 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Budsjettmodellen består av tre komponenter: undervisningskomponenten forskningskomponenten basiskomponenten Tabell 2. Forslag til samlet budsjettfordeling for Bevilgning 2014 Avdeling Undervisningskomponentekomponenten Forsknings- Basis-komponenten Bevilgning 2014 LUNA kr kr kr kr ØLR kr kr kr kr FH kr kr kr kr AØL kr kr kr kr HA kr kr Ufordelt. kr kr SUM kr kr kr kr Ufordelt kr ,- er ny rekruteringsstipendiat, med en tredjedels budsjetteffekt i Undervisnings- og forskningskomponenten kalles den resultatbaserte finansiering/andelen. For budsjett 2014 utgjør den resultatbaserte finansiering 36 % og basistildelingen 64 % av den totale tildelingen til HH. Avdelingene får uavkortet godskrevet inntektene på undervisnings- og forskningskomponenten på bakgrunn av avdelingens innrapportert aktivitet til DBH for virksomhetsåret Den vedtar FoU-utvalget fordeling av FoU-stipend 1. Beløper er på kr 2,4 mill. og vil fordeles direkte i bevilgningen til avdelingene. Grunnet tidsfrist for utsendelse av denne styresaken, er det en foreløpig fordeling tilsvarende som budsjett 2013 tatt med i bevilgningene. 1 Stipendordningen er et strategisk virkemiddel med det overordnede formålet å styrke kunnskapsutviklingen innenfor fagområder der høgskolen tilbyr studier, særlig innenfor høgskolens prioriterte områder (jf. Strategisk plan). Side 3 av 15

22 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november Endring fra bevilgning 2013 Tabell 3. Endring fra bevilgning Avdeling Bevilgning 2014 Bevilgning Endring fra 2013 til prisjustert opp til kroner Endring i % LUNA ,34 % ØLR ,10 % FH ,87 % AØL ,85 % HA ,67 % Ufordelt SUM ,55 % Bevilgning 2013 er justert for pris- og lønnsvekst 3,5 % Totalt får avdelingene økt bevilgning i 2014 sammenlignet med budsjett 2013, og det skyldes i hovedsak økt studiepoengproduksjon. 2.2 Undervisningskomponenten (RBF 2 ) I finansieringssystemet til KD har undervisningskomponenten en åpen budsjettramme for sektoren og den enkelte institusjon, og bevilgningen er basert på oppnådde resultater. Det innebærer at hvis HH forbedrer sine resultater, får den en tilsvarende, uavkortet økning i bevilgningen. Dette er videreført internt ved fordeling av bevilgningen til avdelingene. Det vil si at avdelingen premieres ut fra studentgjennomstrømning. Her brukes antall avlagte 60 studiepoengsenheter fordelt på kategoriene A til F. I tillegg fordeles det ut i fra antall utvekslingsstudenter. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av kategorier. Høgskolen bruker de samme satsene internt som KD sentralt. Studiepoengproduksjonen på høgskolen har over flere år hatt en positiv utvikling, og utviklingen fortsatte i Det resulterte i en økning på kr. 10,622 mill. fra 2013 til Undervisningskomponenten omfatter alle inn- og utreisende utvekslingsstudenter som er omfattet av en utvekslingsavtale eller utvekslingsprogram med varighet på tre måneder eller mer. Antallet har gått ned fra 192 utvekslingsstudenter i 2011 til 167 utvekslingsstudenter i Resultatbasert finansiering Side 4 av 15

23 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Tabell 4. Antall produsert studiepoeng i 2012 Antall prod. studiepoeng pr kategori Avdeling % fordeling 2012 B C D E F LUNA 39,45 % 1 475,1 58,2 51,5 577,5 654,7 133,2 ØLR 21,18 % 792,0 0,0 0,0 103,0 0,0 689,0 FH 32,47 % 1 214,0 0,0 0,0 118,3 935,1 160,6 AØL 6,90 % 257,9 0,0 31,0 0,0 226,6 0,3 SUM: 100,00 % 3 739,0 58,2 82,5 798, ,4 983,1 Tabell 5. Satsene for undervisningskomponenten i Satser pr kategori* A B C D E F Utv.student *Tall i kroner og tusen. Tabell 6. Fordeling av undervisningskomponenten i kroner. Studiepoengsproduksjon i kroner fra 2012 Avdeling B C D E F SUM* Utv.st. SUM* fordeling* LUNA ØLR FH AØL SUM: *Tall i kroner og tusen. 2.3 Forskningskomponenten (RBO 3 ) Forskningskomponenten tildeles avdelingene ut ifra en insentivbasert og en strategisk del. Tabell 7. Fordeling av forskningskomponenten. Doktorgradskandidater* Fordeling av * EU-midler NFR-midler Publisering stipendiater Total Avdeling 2012 SUM* 2012 SUM* 2012 SUM* 2012 SUM* SUM* Antall SUM* fordeling* LUNA , , ØLR , , FH , , AØL , , UFORDELT 1, Sum 8, , , *Tall i kroner og tusen Fordeling av forskningskomponenten 2014 Insentivbasert del Stragegisk del Total 3 Resultatbasert omfordeling Side 5 av 15

24 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november Insentivbasert del Denne omfatter oppnådde resultater på doktorgradkandidater, NFR - prosjekter, publiseringer og EU inntekter. I finansieringssystemet til KD har forskningskomponenten en lukket budsjettramme for sektoren og beregnes som en resultatbasert omfordeling mellom institusjonene. Det innebærer at uttellingen for den enkelte institusjon vil avhenge av institusjonens egne resultater sammenlignet med de andre institusjonenes resultater. Høgskolen bruker de samme satsene internt som KD sentralt. Tabell 8. Satser for forskningskomponenten. Forskningsindikator og satser Indikator Satser for 2014 (i kr) Doktorgradskandidater pr. doktorgradskandidat EU-midler forskning 1 309,000 pr Eu-midler NFR-midler 0,156 pr NFR-midler Publiseringspoeng pr publiseringspoeng I den insentivbaserte delen innen forskningskomponenten har høgskolen en oppgang fra kr 4,268 mill i 2013 til kr 5,137 mill. for Oppgang skyldes i hovedsak en positiv endring tilknyttet doktorgradskandidater og publiseringspoeng. Det har vært en nedgang i uttelling tilknyttet NFR-midler. Høgskolen har ikke hatt aktivitet på EU-forskningsprosjekter i Satsene, utenom NFR- og EU-midler, har blitt redusert fra tildeling 2013 grunnet økt samlet produksjon i sektoren (effekt av lukket budsjettramme). Høgskolen får en bevilgning på 20 % av den ordinære doktorgraduttellingen, så lenge våre stipendiater disputerer ved en annen norsk institusjon akkreditering Strategisk del Den strategiske delen av forskningskomponenten finansierer rekruteringsstipendiatstillinger. Høgskolen fikk i foreløpig tildeling en ny rekruteringsstipendiat, med virkning fra , og har dermed totalt 20 rekruteringsstipendiatstillinger. Rekruteringsstipendiatene tilsettes for fire år, og stillingene finansieres av øremerkede midler (internt) over budsjettrammen til avdelingene. Beløpet for tildeling i 2013 var kr 0,729 mill. per stipendiat, og beløpet for 2014 er kr 0,754 mill. (lønns- og pris kompensert). Side 6 av 15

25 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november Basiskomponenten Basiskomponenten er ikke resultatbasert. Tildelingen øker fra kr 311,635 mill. for 2013 til kr 329,394 mill. for 2014, og fordeles til HA og avdelingene. Tabell 9. Sum basiskomponenten. Totale tildelingen Undervisningskomp Forskningskomponent SUM - Basiskomponenten Tall i kroner og tusen HA (inkl. bibliotek og IT) realbudsjetteres gjennom basisbevilgningen. I de samlede felleskostnader ligger både driften av HA samt en rekke felleskostnader (eksempelvis husleie og drift for alle avdelinger, støtte til studentorganisasjoner og studentsamskipnaden, innkjøp av databaser og bøker, innkjøp og vedlikehold av IT-systemer, og støtten til Høgskolestiftelsen Kongsvinger). Kostnadene til HA, konsekvensjusteringer og særskilte prioriteringer trekkes ut av basistildelingen før resten av basiskomponenten fordeles til avdelingene basert på måltall. Måltallsplassene og fordelingen av disse mellom avdelingene baserer seg på vedtak gjort av høgskolestyret ved innføringen av finansieringsmodellen i 2003 og i etterfølgende vedtak. Omfordelingen av måltallsplasser mellom avdelingene skjedde årlig fram til Etter 2007 er endringer i måltallsplasser et resultat av nye tildelte studieplasser fra KD. Tabell 10. Fordeling av basiskomponenten. Total basiskomponent HA - Intern bevilgning Fordeles på campus Merknader fra KD: 1. Konsekvensjusteringer: Særskilte prioriteringer: 1. Fordeling av konferanse- og driftsstipend PhD-satsing Fordeling inst. Blæstad - HS2012/ Fordeling av FoU-stipend SUM fordeles ut ifra måltall: Tall i kroner og tusen. Sum som skal fordeles ut i fra måltall, øker fra kr 89,135 mill. for 2013 til kr 99,393 mill. for Basisbevilgning pr. måltall økes dermed fra kr ,- i 2013 til kr ,- i Side 7 av 15

26 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Tabell 11. Fordeling av basiskomponenten. Avdeling Måltallsfordeling i kroner Styrevedtak PHD satsing Konferanse- og driftsstipend Konsekvensjusteringer FoUstipend SUM BASIS LUNA ØLR FH AØL SUM Tall i kroner og tusen Fordeling til Høgskoleadministrasjonen (HA) Avsnitt 3 viser en oversikt over hva som er budsjettert i HA for Styresak HS2013/74 vedrørende langtidsbudsjett (LTB) viser endringer i HA sitt budsjett fra 2013 til Merknader fra KD - direkte tildeling Direkte tildeling eller merknader fra KD er konsekvensjusteringer på kr 5,843 mill. Dette er justeringer som følge av endringer i studieplasser som påvirker HH sin rammebevilgning. Midlene tildeles avdelingene direkte i henhold til orienteringsbrev. Det kan være videreføring eller opptrapping av nye studieplasser Fordeling av konsekvensjusteringer Tabell 12. Fordeling av konsekvensjusteringer Konsekvensjusteringer (kr. i 1000) Avdeling 2011 RNB 2012 LUNA ØLR FH AØL 0 SUM: Tall i kroner og tusen Avdeling LUNA, totalt kr 4,565 mill.: Kr 0,630 mill. for opprettelse av 10 strategiske studieplasser lærerutdanningen i henhold til studieplasstildeling Kr 1,095 mill. for opprettelse av 15 strategiske studieplasser i lektorutdanning i henhold til studieplasstildeling Kr 1,480 mill. som følge av kategoriendringer fra E til D for grunnskolelærerutdanningen (GLU). Kr 1,360 mill. for opprettelse av 10 studieplasser barnehagelærerutdanning og 10 studieplasser samlingsbasert førerskolelærerutdanningen i henhold til RNB Side 8 av 15

27 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Avdeling ØLR, totalt kr 0,730 mill.: Kr 0,730 mill. for opprettelse av 10 strategiske studieplasser i eiendomsmegling i henhold til studieplasstildeling Avdeling FH, totalt kr 0,548 mill.: Kr 0,183 mill. for opprettelse av 5 studieplasser i tannpleieutdanning i henhold til studieplasstildeling 2011 (halvårseffekt i 2014). Kr 0,365 mill. for opprettelse av 5 studieplasser master i folkehelsevitenskap i henhold til RNB Særskilte prioriteringer finansiert av basistildelingen Reise- og driftsmidler FoU-utvalget har vedtatt fordelingen av konferanse- og driftsmidler, og midlene er fordelt direkte i basistildelingen. Beløpet er kr 1 mill. og fordelt på avdeling. Tabell 123. Fordeling konferanse- og driftsstipend Avdeling Konferanse- og driftsstipend LUNA 474 ØLR 160 FH 186 AØL 180 SUM Tall i kroner og tusen PhD-satsing Etter mandat gitt av økonomidirektøren og godkjent av høgskolens strategiske ledergruppe (HSL) høsten 2012, har en prosjektgruppe utredet finansieringen av universitetsambisjonen med tanke på etablerte PhD- og MA-programmer gitt situasjonen med bortfall av KUFmidlene. Utredningen resulterte i at det i basisbevilgningen gis en direktefinansiering av PhDprogrammene i henhold til den samlede finansieringen som er gitt i tidelingen fra KUFfondet. Denne modellen gir tap som er relativt like for alle avdelingene, og den ser ikke ut til å medføre en dramatisk svekkelse av dagens PhD-områder. Utvikling og drifting av PhD-programmer er finansiert med kr 7,358 mill. i 2014, og fordeles på avdeling LUNA og avdeling AØL. Finansieringsbeløpet er etter tilsvarende beregninger som i KUF-fondet (gjennom ECONanalysen). Side 9 av 15

28 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Tabell 14 Fordeling PhD-satsing. Avdeling PHD satsing LUNA ØLR FH AØL SUM Tall i kroner og tusen FoU-stipend FoU-utvalget vedtar den fordelingen av FoU-stipend, og midlene er foreløpig fordelt tilsvarende som 2013 direkte i basistildelingen. Beløpet er kr 2,4 mill. og fordelt på avdeling. Tabell 15. Fordeling FoU-stipend. Avdeling FoU-stipend LUNA 889 ØLR 347 FH 652 AØL 512 SUM Tall i kroner og tusen Særskilte formål I basisbevilgningen til avdelingene har det historisk vært fordelt en sum for særskilte formål. I følge høgskolestyresak HS 2010/8 ble det vedtatt ekstra fordeling til landbruksutdanningene (institutt Blæstad) for styrking av landbruksfagene. Støtten var kr 3,5 mill. i 2011, kr 2,5 mill. i 2012 og kr 1 mill. i I tillegg ble det i styresak HS2012/36 gitt ekstra støttemidler med kr 0,5 mill. for årene 2012, 2013 og Det vil si at kr 0,5 mill. gis som ekstra fordeling til landbruksutdanningen i Side 10 av 15

29 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november Fordeling av måltall til avdelingene Totalt blir det 85 nye måltall fordelt for Avdeling LUNA, 65 nye måltallsplasser: For 2013 fikk avdeling LUNA konsekvensjustering for 10 plasser for grunnskolelærerutdanning. For budsjett året 2014 vil avdeling LUNA dermed få 10 nye måltallsplasser. For 2013 fikk avdeling LUNA konsekvensjustering for 15 plasser for lektorutdanning (strategiske studieplasser, frie). For budsjett året 2014 vil avdeling LUNA dermed få 15 nye måltallsplasser. For 2013 fikk avdeling LUNA konsekvensjustering for 20 (10 +10) plasser for samlingsbasert føreskolelærerutdanning (strategiske studieplasser ikke fagfordelt, RNB 2012). For budsjett året 2014 vil avdeling LUNA dermed få 20 nye måltallsplasser. For 2013 fikk avdeling LUNA konsekvensjustering for 20 ( ) plasser for føreskolelærerutdanning (RNB 2012). For budsjett året 2014 vil avdeling LUNA dermed få 20 nye måltallsplasser. Avdeling ØLR, 15 nye måltallsplasser: For 2013 fikk avdeling ØLR konsekvensjustering for 10 plasser for eiendomsmeglerstudie (strategiske plasser). For budsjett året 2014 vil avdeling ØLR dermed få 10 nye måltallsplasser. For 2013 fikk avdeling ØLR konsekvensjustering for 5 plasser for krisehåndtering (RNB2012). For budsjett året 2014 vil avdeling ØLR dermed få 5 nye måltallsplasser. Avdeling FH, 5 nye måltallsplasser: For 2013 skulle avdeling FH ha hatt konsekvensjustering for 5 plasser for master i folkehelsevitenskap (strategiske studieplasser ikke fagfordelt, RNB 2012). For budsjett året 2014 vil avdeling FH få 5 nye måltallsplasser. Tabell 16. Fordeling av måltall. Måltallsplasser Avdeling 2013 Endringer i 2014 Måltallsplasser 2014 LUNA ØLR FH AØL SUM Høgskoleadministrasjonen Dette avsnittet vil gi en beskrivelse av hva som er budsjettert i HA i budsjett Endringer i HA sitt budsjett fra budsjett 2013 til budsjett 2014 beskrives i styresak om langtidsbudsjett (LTB) HS2013/74. Høgskoleadministrasjonen kan deles inn i kostnader for støttetjenester og felleskostnader (hele HH). Side 11 av 15

30 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Støttetjenenester er lønn- og driftskostnader, og utgjør ca. 40 % av budsjettet til HA. Felleskostnader (inkl. investeringer) utgjør ca. 60 % budsjettet til HA. Diagram 1. Fordeling av støttetjenester og felleskostnader Støttetjenester Kostnader til støttetjenester er lønn- og driftskostnader for enhetene i HA inkl. bibliotek og IT-tjenestene. Høgskolebiblioteket omfatter avdelingsbibliotekene ved de fem studiestedene, men er organisert under høgskoleadministrasjonen. IT-enheten ligger under høgskoleadministrasjonen, men betjener de fem studiestedene. Diagram 2. Fordeling av støttetjenester Felleskostnader Felleskostnader utgjør ca. 60 % av budsjettet til HA, og inneholder kostnadene for hele høgskolen. Side 12 av 15

31 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Diagram 3. Fordeling av felleskostnader Felleskostnader HH inneholder for eksempel vederlag til Kopinor på kr 2,2 mill., strategiske forskningsmidler på kr. 2 mill. og tilskudd studentorganisasjon på kr 1,5 mill., Eiendom og innkjøp har et budsjett på ca. kr 104 mill. og inneholder kostnader som husleie og driftsavtaler på ca. 85 mill., strøm og fjernvarme på ca. kr. 9,8 mill., studentsamskipnaden på ca. kr. 3,1 mill. og høgskolestyre på ca. kr. 0,8 mill. Diagram 4. Fordeling av Eiendom og innkjøp. Kostnader tilknyttet studiested Kongsvinger (støtten til høgskolestiftelsen, husleie- og felleskostnader) er budsjettert under Eiendom og innkjøp. Side 13 av 15

32 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Vedlegg 1 Kategorier og satser for utdanningsinsentivene i 2013 (tall i kroner). Kategori Beskrivelse Beløp A B C D E F Profesjonsstudiene i medisin og odontologi, veterinærstudiet, kunstakademiet (NTNU), film- og fjernsynsutdanning (HiL) og scenografi og skuespill (HiØ) årige masterprogram i arkitektur og industridesign, utøvende kunst- og musikkutdanninger på lavere og høyere grad, grunnutdanning i produktdesign, grunnutdanning i animasjon, profesjonsstudiene i psykologi og farmasi, samt grunnutdanning i ortopediingeniør. Realfag, teknologi, fiskerifag og kunst på høyere grads nivå, faglærerutdanning i musikk, dans og drama. Humanistiske, samfunns- og idrettsvitenskapelige fag på høyere grads nivå, 5-årige masterprogram i teknologi, bibliotek samt økonomi og administrasjon på høyere grads nivå. Grunnutdanning i fysioterapi, mensendieck, bioingeniør, ergoterapi, radiografi,audiograf, døvetolk, reseptar, tannteknikk, tannpleie, fotojournalist, jordmor, stråleterapi, ABIOK-utdanninger (videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie). Visuell kommunikasjon, tekniske mediefag (film- og fjernsynsproduksjon), grunnskolelærerutdanning, faglærerutdanning i kunst- og håndtverksfag, allmennlærerutdanning med fordyping i musikk, 5-årig intergrert lærerutdanning, samt årsstudium praktisk pedagogisk utdanning. Sykepleier-, vernepleier-, allmennlærer-, førskolelærer-, yrkesfaglærer, journalist-, ingeniør- og dyrepleierutdanning. Profesjonsstudiet i juss, faglærerutdanning i praktisk estetiske fag, faglærerutdanning i kroppsøving. Teknologisk og maritim utdanning, realfag, idrettsfag, friluftsfag, kunstfag, landbruksfag, skogfag husdyrfag og fiskerifag på lavere grads nivå. Videreutdanning i helsesøster, psykisk helse og tegnspråk. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå, økonomi og administrasjon på lavere grads nivå, revisor-, sosionom-, barnevernspedagog- og bibliotekarutdanning, reiseliv, samt ex.phil. Inn- og utreisende studenter 7500 Side 14 av 15

33 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Vedlegg 2 Studium HH i forhold til finansieringskategori Studium B C D E F Total Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Allmennlærerutdanning ,7-74,7 Annet 58,2-35,2 187,9 23,7 304,9 Examen philosophicum ,8 1,8 Faglærerutdanning - 25, ,3 Førskolelærerutdanning ,5-485,5 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn , ,5 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn Helsefag ,9 56,7 90,5 220,1 Historisk-filosofiske fag ,7 10,3 92,7 139,6 Idrettsutdanning ,6-133,6 Landbruksutdanning ,6-84,6 Matematisk-naturvitenskapelige fag - 57,1 56,7 35,2 34,4 183,5 Pedagogiske fag ,7 0,5 69,8 114,9 Praktisk-pedagogisk utdanning , ,8 Samfunnsvitenskap ,3 145,3 Sykepleierutdanning ,6-604,6 Tannpleier , ,4 Økonomisk-administrativ utdanning ,9 627,9 Sum 58,2 82,5 798,8 1816,5 983,1 3739,2 Side 15 av 15

34 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /588 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2013/72 Høgskolestyret Avdeling ØLR - Nedbetaling av negativ avdelingskapital Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar å bruke kr 4 mill. fra avdelingskapitalen til høgskoleadministrasjonen (HA) for å nedbetale avdeling ØLR sin negative avdelingskapital. Revidert nedbetalingsplan for året 2013: Nedbetalingplan Beløp* Negativ avdelingkapital per Innfries av HA Bruk av BOA-O, jfr. styresak Nedbetales av avd. ØLR i Avdelingskapital per *Tall i 1000,- Saksframstilling I årene hadde avdeling ØLR opparbeidet et merforbruk, noe som ga en negativ avdelingskapital. Følgende nedbetalingsplan ble presentert i HS 2011/09: ÅR Beløp ,7 mill ,7 mill ,2 mill ,5 mill Avdeling ØLR har siden 2008 gjennomført ulike tiltak og omstillinger: Nedlagt institutt for informatikk, og avviklet tilsettingsforholdet til dets 9 ansatte Etablert avdelingens første masterutdanning, MPA. Gjennomført organisasjonsprosjekt med ny organisering. Gjennomført studieprogramprosjekt for strømlinjeforming og faglig konsolidering. Gjennomført kompetanseutviklingsprosjekt for identifisering av status og fremtidige behov Antall studenter har økt som et resultat av tiltak som er gjennomført på avdeling ØLR.

35 Diagram 1. Registrerte egenfinansierte studenter, høst. Avdeling ØLR har klart å nedbetale merforbruk iht. plan, og i tillegg styrket studiepoengproduksjonen. Diagram 2. Studiepoengproduksjon, periode I 2011 nedbetalte avdeling ØLR kr. 2,338 mill., dvs. kr. 0,638 mill. mer enn planlagt. Nedbetaling i 2012 ble gjennomført som planlagt. Det vil si at avdelingskapitalen til avdeling ØLR per var negativ med kr 7,969 mill. I høgskolestyremøte den ble det vedtatt å endre nedbetalingsplanen for avdelingen. Endringene utgjorde at nedbetaling for året 2013 ble endret fra kr. 5,2 mill. til kr. 2,6 mill., og at avviket på kr. 2,6 mill. for 2013 fra opprinnelig nedbetalingsplan nedbetales senere enn planlagt, men innen utgangen av Dvs. at nedbetalingsplanen ble forlenget med et år. Vedtatt nedbetalingsplan i november 2012 ble dermed: ÅR Beløp ,3 mill ,8 mill ,6 mill ,0 mill ,9 mill.

36 Utfordringen i å opprettholde nedbetalingsplanen som ble vedtatt , er i følge avdelingen at det ikke blir gjennomført nok faglige utviklende tilsettinger. Det gjelder spesielt Institutt for økonomi, noe som på lengre sikt vil svekke avdeling ØLR som studiested. Rektor og høgskoledirektør mener det er påkrevd å styrke avdelingens faglige utvikling fremover og har på denne bakgrunn vurdert muligheten for å styrke avdelingens økonomi. Ett håndgrep vi mener er forsvarlig er å benytte mindreforbruket i HA sitt regnskap for 2012, i alt kr 4 mill., til å redusere avdeling ØLR sin gjeld. Endret nedbetalingsplan forutsetter at styresak HS2013/73 vedrørende disponering av overskudd fra oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-O) avdeling ØLR for regnskapsårene 2011 og 2012 blir vedtatt av høgskolestyret. Det vil si at kr 1,662 mill. benyttes til å nedbetale negativ avdelingskapital. HH sentralt foreslår, som beskrevet over, at kr 4 mill. av avdeling ØLR sin negative avdelingskapital dekkes inn i 2013 av høgskoleadministrasjonens avdelingskapital. Avdeling ØLR har budsjettert med et overskudd på kr 2,6 mill. i 2013, mens prognose per viser et overskudd på kr 2,1 mill. Nedbetalingsplanen til avdeling ØLR for året 2013 blir dermed: Nedbetalingplan Beløp* Negativ avdelingkapital per Innfries av HA Bruk av BOA-O, jfr. styresak Nedbetales av avd. ØLR i Avdelingskapital per *Tall i 1000,- Avdelingskapital for HA var per på kr 3,929 mill. (eks. avdelingskapitalen for Terningen Arena prosjektet). Innfrielse av kr 4 mill. forutsetter at HA får et positivt resultat per Viser til virksomhetsrapport per for foreløpig resultat og prognose for HA i 2013.

37 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /588 Saksframlegg Saksansvarlig: Saksnr Møte Møtedato 2013/73 Høgskolestyret Disponere overskudd fra oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-O) for regnskapsårene 2011 og 2012 Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar at BOA-O overskudd på avdeling ØLR fra 2012 og tidligere år, på tilsammen kr 1,662 mill., benyttes til å nedbetale negativ avdelingskapital. Saksframstilling Resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-O) defineres som virksomhetskapital (note 8), og disponeringen av BOA-O overskuddet for regnskapsårene 2011 og 2012 skal behandles av høgskolestyret. Som hovedregel må avdelingene ha positiv avdelingskapital (balanse) for å kunne disponere overskudd. Dersom avdelingskapitalen viser negativ saldo skal overskuddet benyttes til nedbetaling av gjeld, jfr. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HH. Tabell 1. Virksomhetskapital, 2011 og 2012 BOA-O overskudd SUM 2011 og 2012 Avdeling LUNA Avdeling ØLR Avdeling FH Avdeling AØL SUM Tall i 1000,- Avdeling ØLR hadde per en negativ avdelingskapital (gjeld) på kr 7,969 mill. Den reduseres hvis høgskolestyret vedtar styresak HS2013/72 og bruk av BOA-O overskudd. Oppnår avdeling ØLR et resultat på kr 2,1 mill. i 2013 (prognose) vil de ha en negativ avdelingskapital på ca. kr 0,2 mill. per

38 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /588 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2013/74 Høgskolestyret Langtidsbudsjett Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar langtidsbudsjett til orientering. Saksframstilling Langtidsbudsjett skal gi høgskolen og avdelingene et grunnlag for langsiktige økonomisk planlegging og prioriteringer for der i gjennom å kunne oppfylle strategisk plan. Planen skal utgjøre et grunnlag for å kunne vurdere de økonomiske konsekvensene av de prioriteringene man foretar i HA og ved alle avdelingene. Dette er første gang høgskolen har laget et langtidsbudsjett. Strategisk plan legger føringene for langtidsbudsjettet. Målsettingen er at langtidsbudsjettet skal utgjøre en rullerende 3-års plan, med årlige oppdateringer. Prosessen med langtidsbudsjett har tatt for seg totalbudsjettene (alle kjente inntekter og kostnader). Planer og tiltak skal kunne gi et budsjett i balanse for hver enkel avdeling og Høgskolen i Hedmark (HH) samlet sett.

39 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Langtidsbudsjett Side 1 av 27

40 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Innholdsfortegnelse Langtidsbudsjett Innledning Budsjettprosessen Forutsetninger og avklaringer Langtidsbudsjett for Høgskolen i Hedmark (samlet) Estimert bevilgning Forventet resultat Langtidsbudsjett for Høgskoleadministrasjonen Lønnskostnader HA Seksjon Eiendom og innkjøp Inntekter Investeringer Driftskostnader Seksjon Kommunikasjon Seksjon Arkiv Seksjon IT Seksjon Høgskolebibliotek Investeringer Lønnskostnader Andre driftskostnader Langtidsbudsjett for hver avdeling Avdeling LUNA Samlet langtidsbudsjett for avdeling LUNA Investeringer Studiepoengproduksjon Lønnskostnader Andre driftskostnader Risiko Avdeling ØLR Samlet langtidsbudsjett for avdeling ØLR Investeringer Lønnskostnader Andre driftskostnader (ADK) Side 2 av 27

41 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november Risiko Avdeling FH Samlet langtidsbudsjett for avdeling FH Investeringer Lønnskostnader Andre driftskostnader (ADK) Risiko Avdeling AØL Samlet langtidsbudsjett for avdeling AØL Investeringer Inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader (ADK) Risiko Bemanning Ekstern finansiering Vedlegg 1. Finansieringsmodellen Undervisningskomponenten (RBF) Forskningskomponenten (RBO) Insentivbasert del Strategisk del Basiskomponenten Merknader fra KD - direkte tildeling Særskilte prioriteringer finansiert av basistildelingen Side 3 av 27

42 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november Innledning 1.1 Budsjettprosessen Arbeidet med langtidsbudsjettet (LTB) for ble startet opp i mars 2013 og har pågått frem til vedtak i Høgskolestyret den 13. november. Dette er første gang høgskolen har laget et langtidsbudsjett. Strategisk plan ble vedtatt i høgskolestyret i april Planen legger føringene for LTB. Målsettingen er at LTB skal utgjøre en rullerende 3-års plan, med årlige oppdateringer, og som avsluttes i styremøte i juni. For de kommende årene er det et mål at prosessen og langtidsplanen i enda sterkere grad eksplisitt tydeliggjør koblingen til de strategiske målene høgskolen har satt seg for perioden. LTB skal gi høgskolen og avdelingene et grunnlag for langsiktige økonomisk planlegging og prioriteringer for der i gjennom å kunne oppfylle strategisk plan. Planen skal utgjøre et grunnlag for å kunne vurdere de økonomiske konsekvensene av de prioriteringene man foretar i HA og ved alle avdelingene. Prosessen med LTB har tatt for seg totalbudsjettene (alle kjente inntekter og kostnader). Planer og tiltak skal kunne gi et budsjett i balanse for hver enkel avdeling og Høgskolen i Hedmark (HH) samlet sett. LTB bør omhandle både bevilgnings-, bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet, men den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) prioriteres i år ettersom dette er første gang HH utvikler og gjennomfører en LTB-prosess for hele høgskolen. Det er bare planlagte aktiviteter og andre kjente forhold som fører til endring av ressursbruk (aktivitetsnivå) i forhold til budsjett 2013 som beskrives i dette dokumentet. Budsjett 2013 defineres dermed som baseline 1. Dette dokumentet representerer stipulert bevilgning frem i tid og vil være et viktig beslutningsgrunnlag for avdelingens virksomhetsplaner. 1.2 Forutsetninger og avklaringer Langtidsbudsjettet for perioden er budsjettert etter forsiktighetsprinsippet, og ut ifra den informasjon som høgskolen og avdelingene har på tidspunktet for budsjettering. Statsbudsjettet for 2014 (styresak HS2013/71) og de rammene HH mottok der danner det første året for langtidsbudsjettet Rammene er justert med pris- eller lønnsvekst til 2014-kroner. HH får kompensert dette i bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD), og pris og lønnsvekst er satt til 3,5 % fra 2013 til Pensjonsavsetning har en økning fra 12,03 % i 2013 til 13,15 % i Vi forutsetter at pensjonsavsetningen holdes på samme nivå som i budsjett Den 29. april 2013 vedtok Fylkestinget i Hedmark å etablere Kompetanse- og forskningsfondet i Hedmark AS. Det nye aksjeselskapet får tilført kr 26,1 mill. fra Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Innlandet AS. Grunnet usikkerhet rundt vedtektene, forutsetninger, beløp og tidspunkt for tildeling, er ikke denne finansieringen hensyntatt i LTB. 1 Baseline innebærer at man først fastsetter et nivå (kalt en baseline) for hva som er normal belastning av en ressurs, for eksempel hva som er normal bruk av lønnsressurser. Når baseline er fastslått og tallfestet, brukes den som utgangspunkt for videre målinger Side 4 av 27

43 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Styresak HS2013/72 vedrørende nedbetalingsplan for avdeling ØLR vil påvirke langtidsbudsjettet til avdelingen. I LTB er det lagt inn som en forutsetning at styret vedtar å bruke ØLR sine opparbeidede note 8 midler for å sanere gjeld (dekke inn negativ avdelingskapital). Styret ble orientert i styresak HS 2013/44 om eiendomsmessig status for høgskolens campus. Økt husleie knyttet til videre utbedringer av Midtbyen skole og resepsjons- og bibliotekområdet på LUNA samt investeringer til kjøkken på Campus Hamar, er tatt med i LTB. Nybygg på campus Evenstad, jfr. styresak HS 2013/45, er lagt inn i LTB med laveste prognose på 4 mill., dvs. kr 2 mill. på nytt administrasjonsbygg og kr 2 mill. i nye studentboliger. Opparbeidet avdelingskapital i HA vil kunne saldere denne utgiftsposten i 2016, men ikke ytterligere frem i tid, gitt andre forhold konstant, f.eks. energikostnader. Høgskolen jobber for at studentsamskipnaden skal overta ansvaret for studentboligene i framtiden, men vi er usikker på når dette eventuelt vil kunne skje. Det er enighet mellom samskipnaden og høgskolen om at vi snarest mulig må komme over på «normalordningen» slik at samskipnaden overtar det fulle og hele ansvaret for samtlige studentboliger på Evenstad. Dette har også vært tema for flere møter med Kunnskapsdepartementet (KD). Dette er den modellen også KD ønsker. Samskipnaden og HH er enige om å utarbeide en avtale som beskriver at så snart HH kan bli kjøpt ut av samskipnaden (forutsetter en bevilgning fra KD) vil samskipnaden overta ansvaret for utleie og drift av studentboligene. I LTB er det lagt opp til den samme fordelingsmodellen som HH bruker i sine årlige tildelinger; den interne fordelingsmodellen mellom avdelingene, er bygd opp etter de samme prinsippene som KD benytter i sin tildeling til sektoren. Avdelingene får uavkortet godskrevet inntektene på undervisningsog forskningskomponenten på bakgrunn av avdelingens innrapporterte aktivitet til Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) to år tidligere. Forventede endringer i undervisningskomponenten for perioden er lagt inn. Avdelingene er selv ansvarlig for sine estimeringer av studiepoengproduksjonen 2 i LTB. For høgskolen er det et helt sentralt strategisk mål for perioden å styrke faglig og pedagogisk kvalitet i utdanningsprogrammene slik at studentenes gjennomstrømning øker. I tråd med det økonomiske forsiktighetsprinsippet er det her likevel ikke lagt inn økonomisk uttelling for slike resultater i perioden. Studiepoengproduksjonen per avdeling vil måles med nøkkeltall igjennom året i virksomhetsrapporten, slik at vi ser om forventet bevilgning vil inntreffe. Eventuelle negative avvik kan dermed følges opp med tiltak slik at langtidsplaner blir gjennomført. Modellen med at det gis en direktefinansiering til de to PhD-programmene (tilsvarende egenandelen som var i KUF-fondet) er videreført i hele LTB-perioden. Forutsetninger og avklaringer vedrørende finansieringsmodellen er beskrevet i eget vedlegg. Viser også til styresak HS 2012/91 for en detaljert forklaring av bevilgning for HH fikk i bevilgning 2013 fra KD finansiert 19 rekruteringsstipendiatstillinger, og antall rekruteringsstipendiater økte med én (virkning fra ) i foreløpig bevilgning for Denne er foreløpig, og i tråd med tidligere beslutninger, fordelt til avdeling AØL, selv om det ikke foreligger endelig vedtak. Det vil si 20 rekruteringsstipendiater fra og med 2015, men med kun 1/3 budsjetteffekt for 2014 for den 20.ende stipendiaten. HA har som mål å avsette midler i 2013 som utsatt virksomhet, for å dekke inn utsatte investeringer ved seksjon Eiendom og Innkjøp, IT og Bibliotek. Disse forutsetningene er tatt hensyn til i LTB. Det har vært en målsetting å holde bevilgningen til HA mest mulig konstant i LTB-perioden, slik at avdelingene får forutsigbare rammer å jobbe ut ifra i planperioden. 2 Studiepoengproduksjon er beståtte 60-studiepoengsenheter, dvs. årsekvivalenter. Side 5 av 27

44 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Bruk av avdelingskapital Det er i LTB lagt opp til at avdelingene kan bruke av avdelingskapital. Avdelingskapital (note 15 3 ) er avsetning av ordinær drift, det vil si andel av bevilgninger og midler som ikke er benyttet ved årsavslutning. Den enkelte avdeling er selv ansvarlig for et eventuelt merforbruk, noe som vil redusere avdelingskapitalen til den aktuelle avdelingen. Høgskolen totalt, kan ikke ha negativ avdelingskapital. Det vil si at avdelinger med negativ avdelingskapital, må «tilbakebetale» slik at avdelingskapitalen blir positiv. Tabell 2. Avdelingskapital per Avdelingskapital Per Høgskoleadministrasjonen inkl IT og bibliotek Terningen Arena Campus Hamar -43 Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Tall i 1000 Negative avdelingskapital vises med negativt fortegn Resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet defineres som virksomhetskapital (note 8 4 ), og styret vedtar disponering av tidligere års overskudd (jf. Hovedregler for økonomiforvaltningen). Tabell 3. Virksomhetskapital per Virksomhetskapital (note 8) Per Høgskoleadministrasjonen 0 inkl IT og bibliotek Campus Hamar Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad 117 Høgskolen i Hedmark Tall i 1000,- Virksomhetskapital vil kunne bli endret etter HS2013/53. Avdeling LUNA fikk opsjon for bruk av BOA-O overskudd. I tillegg vil virksomhetskapitalen kunne bli endret etter styresak HS2013/73, hvor avdeling ØLR bør disponere BOA-O overskudd til nedbetaling av negativ avdelingskapital. 3 Note 15 er avsetninger for fremtidige forpliktelser, og som rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap. 4 Note 8 er opptjent virksomhetskapital for nettobudsjetterte virksomheter, og rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap Side 6 av 27

45 2 Langtidsbudsjett for Høgskolen i Hedmark (samlet) Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november Estimert bevilgning Høgskolen forventer fortsatt vekst i studiepoengproduksjon (60-studiepoengsenheter) i LTB, noe som gir forventninger om økt bevilgning i årene framover. Diagram 1. Bevilgning 2013, 2014 og estimert for 2015 og 2016, oppgitt i 2014-kroner. Tall i 1000,- Bevilgning for 2013 var kr 481,237 mill., og denne er pris- og lønnsjustert med 3,5 % til 2014-kroner. Tabell 4. Intern bevilgning 2013, 2014 og estimert for 2015 og 2016, oppgitt i 2014-kroner. Stipulert bevilgning fra KD Oppgitt i 2014-kroner Budsjett LTB LTB LTB Avdeling LUNA Avdeling ØLR Avdeling FH Avdeling AØL HA SUM Tall i 1000,- Stipulert bevilgning øker totalt med 4,24 % i LTB, og økningen er i hovedsak endringer fra 2013 til 2014 (3,55 %). Diagram 2 viser studiepoengproduksjon som gir bevilgning i 2013 og 2014 (foreløpig), og forventet bevilgning i 2015 og Studiepoengproduksjon i 2011 og 2012 er innrapportert aktivitet i DBH, mens studiepoengproduksjon for 2013 og 2014 er avdelingenes forventninger. Side 7 av 27

46 Innrapporter t DBH DBH Innrapportert DBH DBH Forventet DBH Forventet DBH Innrapporter t DBH DBH Innrapportert DBH DBH Forventet DBH Forventet DBH Innrapportert DBH Innrapportert DBH DBH DBH Forventet DBH Forventet DBH Innrapportert DBH Innrapportert DBH Forventet Forventet Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. november 2013 Diagram 2. Studiepoengproduksjon HH som gir bevilgning i 2013, 2014, 2015 og Studiepoengproduksjonen er beståtte 60-studiepoengsenheter, dvs. årsekvivalenter. Diagram 3. Studiepoengproduksjon per avdeling som gir intern bevilgning i 2013, 2014, 2015 og Studiepoengproduksjonen er beståtte 60-studiepoengsenheter, dvs. årsekvivalenter. Studiepoengproduksjon på avdeling AØL er innrapportert (DBH) for 2011 og 2012, mens det er forventet for 2013 og Som nevnt under forutsetninger så vil studiepoengproduksjonen for HH og per avdeling måles med nøkkeltall i virksomhetsrapporter igjennom året, slik at vi ser om forventet bevilgning vil inntreffe. 2.2 Forventet resultat Høgskolen forventer å ha et resultat i null, dvs. en økonomi i balanse i 2014, 2015 og Langtidsbudsjett for Høgskoleadministrasjonen HA er i LTB ikke delt inn i støttetjenester og felleskostnader (hele HH). Vi beskriver kun det samlede budsjettet for hver seksjon. Side 8 av 27

Foreløpig budsjettutkast 2013

Foreløpig budsjettutkast 2013 Høgskolestyremøte 15. november 2012 Foreløpig budsjettutkast 2013 Side 1 av 12 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev)

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 12. november 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12 Virksomhetsrapport pr 31.07.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.07.12 fokuserer på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena.

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena. Innkalling Innkalling til styremøte 28. mars 2012 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Tormod Hermansen, Åmund K. Lekve, Atle Hauge, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 14. desember 2011. Vår ref.: 2011/891

Innkalling. Innkalling til styremøte 14. desember 2011. Vår ref.: 2011/891 Innkalling Innkalling til styremøte 14. desember 2011 Vår ref.: 2011/891 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 6. mars 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 6. mars 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 6. mars 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. desember 2012. Budsjett 2013. Side 1 av 27

Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. desember 2012. Budsjett 2013. Side 1 av 27 Budsjett 2013 Side 1 av 27 1 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev) legges budsjettfordeling for 2013 frem for høgskolestyret.

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Innkalling Innkalling til styremøte 13. desember 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014 Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Høgskolestyret 16.12.2014 BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni 10.06.2011 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl. 14.00), Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014

Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 29. august 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid Sønsteby Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren,

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan Viserektor for utdanning Universitetet i Bergen 1 Det er fire kriterier som blir brukt for beregning av resultatbaserte overføringer (RBO)

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/739 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2008 Saken i korte trekk Det eksterne regnskapet viser et

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Vår ref.: 2009/1396 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren, Morten Lang Ree, Torstein Storaas Kopi med vedlegg: 1. varamedlem,

Detaljer

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger for 2012. 1.1 Tabell 1 regnskapsoversikt for 2012 VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger for 2012. 1.1 Tabell 1 regnskapsoversikt for 2012 VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 30. mai 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 14/2013 Journalnr.: 2012/3949 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT FOR 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 19.9.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-46/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD) offentliggjør

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Dato: 14.01.09 A-møte: 20.02.09 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 03/09 FRA: Dekan Dok: 1

Dato: 14.01.09 A-møte: 20.02.09 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 03/09 FRA: Dekan Dok: 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie Dato: 14.01.09 A-møte: 20.02.09 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 03/09 FRA: Dekan Dok: 1 Saksbehandler: Lars Mo SAK: Budsjett for ASP 2009 Plan for disponering

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag (FH) FH langsiktig målsetting Vi er nasjonalt ledende leverandør av utdanning og forskning innen folkehelse på våre fagområder

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. desember 2004 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Møtet holdes i Studentsamskipnaden i Østfold, Tårnrommet, Violgt. 3. Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til:

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 12.02.2015 kl. 9:00 Sted: Terningen arena Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014, 27.10.14 Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer