Godkjent referat for Representantskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent referat for Representantskapet"

Transkript

1 Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011 Godkjenning av referat 14/012 Orientering fra styrets virksomhet siden forrige møte 14/013 UHRs formelle status 14/014 UHRs strategi /015 UHRs budsjett for /016 Oppnevning av valgkomité 14/017 Søknad om medlemskap - Høgskolen Betanien AS 14/018 Søknad om medlemskap - Forsvarets etterretningshøgskole 14/019 Søknad om medlemskap i UHR - Høgskolen Diakonova 14/020 Innspill til Statsbudsjett /021 Digitalisering og forenkling av administrative tjenester i UH-sektoren 14/022 Drøftingssaker 14/023 Eventuelt

2 14/010: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. UHRs representantskap godkjenner innkalling og saksliste. 14/011: Godkjenning av referat Referat fra representantskapsmøtet 12. mai 2014 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: UHRs representantskap godkjenner referatet. 14/012: Orientering fra styrets virksomhet siden forrige møte Styreleder Ole Petter Ottersen ga en muntlig redegjørelse for styrets virksomhet siden forrige representantskapsmøte. Hovedpunkter fra redegjørelsen: Oppfølging av Regjeringens 7-punktsplan Ny strategi for UHR (se egen sak) UHRs formelle status (se egen sak) Innspill til og reaksjoner på Statsbudsjett 2015 Nye avtaler med Kopinor og NORWACO Oppfølging av evalueringen av publiseringsindikatoren Et nytt studieadministrativt utvalg under Utdanningsutvalget Ny organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR Referater fra styremøtene er tilgjengelig på UHRs nettsider:

3 UHRs representantskap tar rapporteringen til orientering. 14/013: UHRs formelle status Ved representantskapsmøtet i mai 2014 ble det bedt om videre utredning av de tre aktuelle organisasjonsformene forening, organ og forvaltningsorgan med særskilt myndighet (lovvei-alternativet). Advokatfirmaet Hjort har vurdert de tre organisasjonsformene. Både i møtet med KDs politiske ledelse og i rapporten fra Hjort framkommer det at alternativet anses som det minst aktuelle på nåværende tidspunkt. I Hjorts rapport fremkommer det at foreningsalternativet vil gi store konsekvenser da UHR vil falle inn under regelverk knyttet til moms, skatt og anbud dersom UHR skal drive den samme aktivitet som gjøres pr Unntakene vil være dersom UHR skulle gjøre vesentlig omlegging av virksomheten enten ved å utelukke private institusjoner fra medlemsmassen, eller ved ikke lenger å påta oss de oppgavene vi nå gjør for KD i SAK-prosjekter og øvrige utredninger uten full anbudskonkurranse. Dette vil kunne medføre en nedbemanning i UHRs sekretariat på 5-6 personer. Rapporten peker imidlertid også på at UHR ikke lenger kan være en medlemsorganisasjon dersom en lovforankring som forvaltningsorgan under KD blir løsningen. Det finnes ingen optimal organisasjonsform for UHR slik organisasjonen er i dag. Det dreier seg derfor om hvordan det alternativet som velges kan beskrives på en slik måte at det er mest mulig hensiktsmessig for den funksjon UHRs medlemsinstitusjoner ønsker, og samtidig får minst mulig negative konsekvenser. Styret vedtok den en innstilling til Representantskapsmøtet om at det må arbeides videre med utredning av lovveialternativet, for å få så konkrete formuleringer som mulig i lovforarbeider, og at dette må drøftes/avklares med politisk ledelse om endelig mulighet for gjennomførbarhet av alternativet. UHRs representantskap diskuterte rapporten og de ulike organisasjonsalternativene. Representantskapet uttrykte bekymring for å gjennomføre lovvei-alternativet spesielt med tanke på ivaretakelse av interesseorganisasjonen UHR. Samtidig ble det stilt spørsmål ved rapportens utsagn om at private institusjoner, dersom man går for foreningsalternativet, ikke lenger kan være medlemmer samtidig som UHR kan fritas for blant annet anbudsregelverket. Representantskapet ønsket derfor at både lovvei-alternativet og foreningsalternativet utredes ytterligere. Representantskapet diskuterte også balansen mellom UHRs interessehevdingsoppgaver og forvaltningsoppgaver, og ønsket en grundig gjennomgang med fokus på UHRs mandat og målet med organisasjonen. 1. UHRs representantskap vedtar at lovveialternativet utredes videre i samarbeid med KD,

4 og at mulig gjennomførbarhet avklares med politisk ledelse før representantskapsmøtet våren Representantskapet ber om at foreningsalternativet utredes på lik linje med lovveialternativet slik at representantskapet kan foreta det endelige valget av organisasjonsform på vårens møte. 3. Representantskapet ønsker i tillegg en utredning om balansen mellom UHRs oppgaver som interesseorganisasjon og UHRs forvaltningsoppgaver til møtet våren /014: UHRs strategi UHRs styre har arbeidet med nytt strategidokument for Hovedelementer ble presentert på representantskapsmøtet i mai Representantskapet diskuterte det fremlagte strategiutkastet. I diskusjonen kom det tydelig frem at det er ønsker om en mer fremoverlent strategi med større visjoner lenger frem i tid, og at UHRs spesielle rolle og merverdi må tydeliggjøres. Den endelige strategien vedtas på styremøtet 21. januar UHRs representantskap ber styret ferdigstille UHRs strategi i samsvar med de merknader som fremkom i møtet. 14/015: UHRs budsjett for 2015 I budsjettforslaget erinntekter beregnet ut fra statsbudsjettets tildeling til UHR, og medlemskontingent indeksregulert med 2,7 %. 3 nye medlemmer vil gi en økt medlemskontingent på ca Lønnskostnadene er den største utgiftsposten, og er beregnet ut fra den bemanning UHR har per i dag. Utgifter til husleie er økt med kr etter flytting til nye lokaler. UHRs representantskap vedtar UHRs budsjett for 2015.

5 14/016: Oppnevning av valgkomité Valgperioden for styrets medlemmer fra de akkrediterte høyskolene utgår våren På representantskapsmøtet i mai 2015 skal det derfor velges 3 rektorer og en direktør som representanter fra høyskolene, varamedlemmer for disse, samt leder og nestleder for UHRs styre. I henhold til UHRs vedtekter er det representantskapet som oppnevner valgkomité til UHRs styre. Ved valg av representanter fra høyskolene har tradisjonen vært at valgkomitéen har bestått av en rektor og en direktør fra høyskolene, en rektor fra universitet/vitenskapelig høyskole, samt en representant fra Norsk studentorganisasjon. Medlemmer av valgkomitéen bør ikke være aktuelle som nye styremedlemmer, leder eller nestleder. 1. UHRs representantskap velger følgende representanter til valgkomité for valget våren 2015: Lise Iversen Kulbrandstad, rektor Høgskolen i Hedmark - leder Beate Aspdal, direktør Høgskolen i Nord-Trøndelag Dag Rune Olsen, rektor Universitetet i Bergen 2. Norsk studentorganisasjon oppnevner sin egen representant. 14/017: Søknad om medlemskap - Høgskolen Betanien AS I brev av 4. juli 2014 søker Høgskolen Betanien om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Høgskolen ble akkreditert av NOKUT 13. februar, og fikk status som akkreditert høgskole 11. april. I UHRs vedtekter står det at Universitets- og høgskolerådet skal være et samarbeidsorgan for institusjonsakkrediterte høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter, og skal bidra til å utvikle og fremme forskning og høgre utdanning innen en nasjonal forsknings- og utdanningspolitikk. Institusjonsakkreditering som høgskole, vitenskapelig høgskole eller universitet er dermed en forutsetning for å bli medlem av UHR. I møte 26. august gjorde UHRs styre slikt vedtak: UHRs styre innstiller til representantskapet at Høgskolen Betanien AS blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. Det er UHRs representantskap som avgjør alle spørsmål om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede fra henholdsvis universitetsgruppen og høgskolegruppen.

6 UHRs representantskap godkjenner at Høgskolen Betanien AS blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. 14/018: Søknad om medlemskap - Forsvarets etterretningshøgskole I brev av 14. august søker Forsvarets etterretningshøgskole (FEH) om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. I likhet med flere av Forsvarets høgskoler er også denne delvis innlemmet under lov om universiteter og høgskoler. Institusjonen har akkreditering fra NOKUT for bachelorstudium i etterretning. I UHRs vedtekter står det at Universitets- og høgskolerådet skal være et samarbeidsorgan for institusjonsakkrediterte høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter, og skal bidra til å utvikle og fremme forskning og høgre utdanning innen en nasjonal forsknings- og utdanningspolitikk. Institusjonsakkreditering som høgskole, vitenskapelig høgskole eller universitet er dermed en forutsetning for å bli medlem av UHR. I møte 4. november gjorde UHRs styre slikt vedtak: UHRs styre innstiller til representantskapet at Forsvarets etterretningshøgskole blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. Det er UHRs representantskap som avgjør alle spørsmål om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede fra henholdsvis universitetsgruppen og høgskolegruppen. UHRs representantskap godkjenner at Forsvarets etterretningshøgskole blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. 14/019: Søknad om medlemskap i UHR - Høgskolen Diakonova I brev av 15. oktober 2014 søker Stiftelsen / Høyskolen Diakonova om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Diakonova ble akkreditert av NOKUT 22. mai, og fikk status som akkreditert høgskole ved kongelig resolusjon 12. september. I UHRs vedtekter står det at Universitets- og høgskolerådet skal være et samarbeidsorgan for institusjonsakkrediterte høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter, og skal bidra til å utvikle og fremme forskning og høyere utdanning innen en nasjonal forsknings- og utdanningspolitikk. Institusjonsakkreditering som høgskole, vitenskapelig høgskole eller universitet er dermed en forutsetning for å bli medlem av UHR. I møte 4. november gjorde UHRs styre slikt vedtak: UHRs styre innstiller til representantskapet at Stiftelsen / Høyskolen Diakonova blir

7 medlem i Universitets- og høgskolerådet. Det er UHRs representantskap som avgjør alle spørsmål om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede fra henholdsvis universitetsgruppen og høgskolegruppen. UHRs representantskap godkjenner at Stiftelsen / Høyskolen Diakonova blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. 14/020: Innspill til Statsbudsjett 2016 UHR har de siste årene sendt inn sitt endelige budsjettinnspill i desember. I påvente av at Ekspertutvalgets rapport om innretningen på finansieringen av universiteter og høgskoler og NIFUs kostnadskartlegging av studier er levert KD, vil UHR kun sende et foreløpig budsjettinnspill i desember Den varslede stortingsmeldingen om struktur kan også ha elementer som UHR vil knytte opp mot innspill til statsbudsjett UHRs endelig innspill til statsbudsjett 2016 bør være departement og regjering i hende før budsjettforhandlingene i mars Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skisserer at regjeringen i regjeringsperioden vil satse midler innenfor noen områder (som rekrutteringsstillinger, infrastruktur og stimulering til å hente mer EU-midler). Dette kan vi se på som en form for langtidsbudsjett, noe UHR har etterlyst i flere år. UHR har pekt på at statsbudsjett 2015 ikke er ambisiøst nok sett i forhold til de signal regjeringen har gitt både i sin regjeringsplattform og i 7-punktsplanen, og forventer derfor at ambisjonsnivået økes. KUF-komiteen har høring om Langtidsplanen den 6. januar 2015 og UHR vil delta her. Høringsinnspill til komiteen vil bli utarbeidet i desember. UHRs representantskap ber styret arbeide videre med innspill til Statsbudsjett 2016 i henhold til diskusjonen i møtet.

8 14/021: Digitalisering og forenkling av administrative tjenester i UH-sektoren UHRs administrasjonsutvalg trakk saken i forkant av møtet. Saken trekkes. 14/022: Drøftingssaker Forberedelse av møtet med statsråd og statssekretær Irregulariteter som hinder for kvalitet Presentasjon v/marit Boyesen - presentasjonen legges på UHRs nettsider. 14/023: Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt.

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Leder Øyvind Berdal, Norsk studentorganisasjon Nestleder André Almås Christiansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag sine arbeidsutvalg

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Virksomhetsrapport 2010

Virksomhetsrapport 2010 Virksomhetsrapport 2010 s styre 31. mars 2011 Innhold 1 Forord... 4 2 Myndighetspåvirkning... 5 Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement... 5 Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden NPH/AUåm sak 01/14 Høgskolen Betanien 03.03.14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksorientering NPH/AU har i henhold til NPHs vedtekter innkalt til årsmøte på Høgskolen Betanien mandag den 3. mars

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO (til kl. 1000) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret Dato: 09.10.2015 Sted: Høsbjør hotell Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 38/15 Møtereglement for høgskolestyret

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer