Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske."

Transkript

1 Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole (SH) ikke har hatt ordinær styringsdialog med KD i 2014, men mottatt tilbakemelding på oversendt rapportering. Nedenfor redegjøres for tilbakemeldingen i en tabell, der vi angir hvordan tilbakemeldingen skal følges opp i SH. Profil, prioriteringer, ambisjoner og utfordringer Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH Virksomhetsmålene Høgskolen bør arbeide videre med å utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Enkelte mål og styringsparameterne er utydelige og lite målbare. SH vil jobbe videre med og utvikle virksomhetsmål og styringsparametere som er mer målbare og realistiske Profil SH fremstår med en tydelig profil. Nasjonal formidling av ekspertkunnskap dette arbeide må føres videre. SH vil jobbe videre med nasjonal formidling av ekspertkunnskap i 2015 Samfunnsrollen God ivaretakelse av samfunnsrollen. Høgskolen tar klart ansvar for kompetansebygging om samiske forhold i samfunnet for øvrig. Kontinuerlig fokus i SH Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet Departementet har foretatt en SH har foreslått Joint nordisk master i gjennomgang av institusjonens samisk språk, kultur og litteratur, og vil samarbeid og vil komme tilbake til prioritere dette samarbeidet i 2015 oppfølging av dette i særskilt korrespondanse med de institusjonene som har slikt arbeid. Målstrukturen Dpt viser til tilstandsrapporten Høyere Dette ivaretas i 2015 utdanning 2014 og oppfordrer styret til å benytte denne i videre arbeid med å utvikle målstrukturen for høyskolen. Profil og ambisjoner Strategiske prioriteringer Utfordringer Videre utvikling av målstrukturen og bruk av målstrukturen som styringsverktøy Følges opp på etatsstyringsmøtet i Blir gjennomgått og besvart i Etatsstyringsmøtet i juni 2015.

2 Tilbakemeldinger på mål og struktur Sektormål 1 Tilbakemelding fra KD Oppfølging i SH Gjennomstrømming Dpt har en forventing om at høgskolen arbeider systematisk for å øke gjennomstrømmingen og reduserer frafallet SH har høyt fokus på dette, arbeider videre med utdanningskvalitet Fleksible studier Studentevaluering Høgskolen vil kartlegge eksisterende infrastruktur ved kompetanse og språksentre for å tilby studier utenfor campus i Kautokeino Studietilbud på engelsk Dette både styrker internasjonale prosjekter og tilrettelegger for økt rekruttering nasjonalt og internasjonalt Master in Sámi Journalism from an Indigenous Perspective er igangsatt januar Erasmus+ Lærerutdanning Høyskolen bør vurdere mulighetene som ligger i det nye EU programmet Erasmus + Det forventes at følgegruppene for grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen er sentrale i høyskolens arbeid med utdanningene. Samisk høgskole utvikler studietilbud (MOOC) på engelsk for økt internasjonalisering og for å utvide rekrutteringsgrunnlaget og styrke studentutveksling, spesielt med andre urfolk SH vil se på muligheter for å løse utfordringer med internasjonaliseringsarbeidet SH begynner planleggingsarbeid for 5 årige masterprogram for samiske lærerutdanningene Fleksibel utdanning Dpt vil følge høyskolens satsning på fleksibel utdanning Fremkommer i årets Rapport

3 Sektormål 2 Tilbakemelding fra KD Oppfølging i SH Faglig prioriteringer Samspill utdanning og forskning Det er positivt at høyskolen har en prosess på faglige prioriteringer med utgangspunkt i strategiplanen SH jobber målrettet med å involvere studenter i forskning De overordnede linjer er formulert i SH s skriv Strategisk profil 2020, som er høgskolens svar til kunnskapsministerens arbeid med UH struktur SH oppretteholder det gode samspillet og styrker den faglige koblingen mellom utdanning og forskning Stipendiatstillinger Høyskolen har ikke tilsatt i alle tildelte Fremkommer i årets Rapport stipendiatstillinger, og forventer at dette følges opp snarest Sektormål 3 Tilbakemelding fra KD Oppfølging i SH Nasjonale rolle Det ble etterlyst i styringsdialogen i 2013 en sterkere vekt på den nasjonale rollen til SH. Samtaler om desentralisering av lærerutdanninger til Oslo området er påbegynt i 2014 og vil videreføres i 2015, spesielt med tanke på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Det forventes at dette arbeidet prioriteres i 2014 Samisk høgskole har vedtatt mandat og sammensetning for Råd med arbeidslivet. Høgskolen vurderte i 2014 å knytte sitt arbeid med RSA til en Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning under UHR, som er under etablering. BOA Styret må gjøre tydelige strategiske og langsiktige vurderinger av sin BOAaktiviteter som ikke skal gå på bekostning av høyskolens prioriteringer, men bidrar til å forsterke høyskolens profil. Dpt har merket til at høyskolen budsjetterer med BOA underskudd i plan for tildelt bevilgning uten at dette kommenterer og ber om en særskilt redegjørelse for dette. I budsjettet ble BOA avdelingen presentert ved et minus beløp, noe som kunne skape forståelse for at det var et underskudd. I realiteten ble BOA avdelingen budsjettert med merinntekter, derav negativt beløp. I BOA avdelingens budsjett overstiger inntektene kostnadene. Budsjettet i de øvrige avdelingene har nettokostnader.

4 Fleksibel undervisning Det bes vurdere samarbeid med andre høyere utdanningsinstitusjoner i utviklingen og tilbudet av fleksibel undervisning og utdanninger Fremkommer i årets Rapport under punkt Virksomhetsmål 3.1 Sektormål 4 Tilbakemelding fra KD Oppfølging i SH Likestillingsmelding Høyskolen har ikke levert likestillingsmelding som tilfredsstiller kravene til likestillingsombudet og forventer at dette gjøres før Likestillingsmeldning er med i Rapport Utfyllende melding skal være klar i uke 12. Etablering av samisk kompetansesenter på Kola Departementet legger til grunn at høyskolen vil holde departementet orientert om videre utvikling Saken er avsluttet på styremøte i desember 2014 (i S sak 42/14) Det må også foretas en vurdering av om dagens retningslinjer er tilstrekkelige eller om disse bør justeres. Høyskolens regnskap for 2013 Merknader fra Riksrevisjonen Høyskolen må sørge for tiltak som kan gi en langsiktig og stabil bedring Avsluttende revisjonsbrev for 2013 var uten vesentlige merknader til regnskapet. Forbedringer gjøres fortløpende og er en kontinuerlig prosess for å sikre en På forvaltningsside vil SH fokusere på innføring av en ny budsjettmodell og ressursstyringsverktøy. Langtidsbudsjett Høyskolen må vurdere å utarbeide langtidsbudsjetter I budsjettprosessen for 2015 er bemanningsplaner benyttet som utgangspunkt ved utarbeidelse av utkast til lønnsbudsjett. Lønnsavdelingen har utarbeidet forslag til lønnsbudsjetter hvor bemanningsplanene er benyttet som utgangspunkt. Budsjettprosessen for 2015 er første gang bemanningsplaner danner grunnlag for budsjettprosessen. Først i 2015 vil vi ha grunnlag for å vurdere faktisk måloppnåelse av sammenstillingen.

5 Handlingsplan for reduksjon av midlertidighet Departementet har ikke mottatt noen plan til tross for purring og ber om at plan oversendes departementet så snart som mulig, senest i utgangen av Målet om å redusere midlertidighet fra 2013 til 2014 er oppnådd. Tallene er inkludert timelønnede og vikarer. Samisk høgskole er i gang med å utarbeide en handlingsplan for reduksjon av midlertidighet. Planen skulle vært utarbeidet i løpet av 2014, men vil først foreligge våren Årlige kriseøvelser Informasjonssikkerhet SH må gjennomføre årlige kriseøvelser Fremkommer i årets rapport , under punkt Samfunnssikkerhet og beredskap Høyskolen må vurdere arbeide målrettet med informasjonssikkerhet og omtale dette i neste års rapportering

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Bakgrunn: Høyskolen har implementert sitt risikosystem. Oppfølgingen av risikosystemet baserer seg på følgende tidsplan:

Bakgrunn: Høyskolen har implementert sitt risikosystem. Oppfølgingen av risikosystemet baserer seg på følgende tidsplan: Møtedato: 18.06.08 Dokumentdato: 11.06.09 Saksbehandler: Kai Mjøsund, Turid Næss, Gro Smedsrud, Juel Helge Rye, Agnetha Davidsson Saksnummer: 2009/647 SAK 34/2009 Orienteringssak Risikorapport tertial

Detaljer