Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014"

Transkript

1 Innkalling Innkalling til styremøte 12. november 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Meldt forfall: Tormod Hermansen Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Terningen arena klasserom 3 Tid: 9-15 Lise Iversen Kulbrandstad høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs høgskoledirektør

2 Saksnr. Innhold HS 2014/61 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2014/62 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2014/63 Virksomhetsrapport per HS 2014/64 Foreløpig budsjett 2015 og foreløpig intern fordeling av bevilgning 2015 HS 2014/65 Styrings- og ledelsesmodell for Høgskolen i Hedmark for styreperioden HS 2014/66 Etablering av Bachelor i beredskap og krisehåndtering HS 2014/67 Studieprogrammet HS 2014/68 Tilsetting i stilling som professor i virksomhetsstyring HS 2014/69 Eventuelt HS 2014/70 Orienteringer Satsningsforslag - tiltak utenfor rammen 2016 fra Høgskolen i Hedmark

3 HS2014/61Godkjenningavinnkallingogsaksliste HS2014/62Godkjenningavprotokollfraforrigestyremøte

4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /265 Saksansvarlig: Saksnr Møte Møtedato 2014/63 Høgskolestyret Virksomhetsrapport per Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar Virksomhetsrapport per til orientering Saksframstilling Virksomhetsrapport per rapporterer foreløpig status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA) og de fire avdelingene. Høgskolen i Hedmark har totalt et positivt resultat per på kr Den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) har et positivt resultat på kr 75 og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har et positivt resultat på kr

5 Virksomhetsrapport per

6 1 Økonomi Virksomhetsrapport per rapporterer foreløpig status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA) og de fire avdelingene. 1.1 Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling av regnskap og budsjett for Høgskolen i Hedmark som helhet. Tabell 1.1 Virksomhetsrapport per ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV) BIDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA-B) OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA-O) SUM HØGSKOLEN I HEDMARK INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM Regnskap og budsjett viser inntekter med negativt fortegn og kostnader med positivt fortegn. Negative avvik vises i rødt med negativt fortegn (avvik vises i absolutte tall). Inntekter inneholder investeringer og avskrivninger. BOA betyr bidrags- og oppdragsaktiviteter og BOA-O innbefatter kun oppdragsaktiviteten med krav til leveranse. Overskuddet disponeres påfølgende år etter styrevedtak. Andre drifts kostnader (ADK) inneholder ordinære drifts- og reisekostnader, finansinntekter og -kostnader, avregninger mot balansen for utsatt virksomhet og interne transaksjoner (f.eks. refusjon av lønnskostnader fra BOA). Generelle kommentarer HH har totalt et positivt resultat per på kr Den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) har et positivt resultat på kr 75 og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har et positivt resultat på kr Det er i september måned periodisert inn netto kr i kostnader. Det er i hovedsak påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser, fakturaer og lokalt lønnsoppgjør. I hovedtariffoppgjøret 2014 avtalte staten med LO stat, Unio og Akademikerne at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. august Lokal forhandlingspott for Høgskolen i Hedmark er kr (årseffekt), og vil bli utbetalt i november etter at forhandlingene er ferdig. Det ble i budsjettet for 2014 budsjettert med lønnsøkning med virkning fra og med Det er periodisert inn kr hittil i år for påløpte lønnskostnader som blir utbetalt i november. Sentrale forhandlinger er regnskapsført direkte gjennom lønnskjøring fra og med juni. 1

7 Virksomhetsrapport per Prognose 1 BFV Avdeling LUNA og FH har i 2014 budsjettert med bruk av avdelingskapital (note 15 2 ) og virksomhetskapital (note 8), dvs. kr og kr 650 (totalt for HH kr 2 050, jf. styresak HS 2013/102), for å få budsjett 2014 i balanse. Budsjettert resultat i 2014 for hele HH var dermed kr 0,-, og prognosen viser avvik i forhold til budsjettert resultat. Prognosen innenfor BFV ved året slutt for HH er positiv på kr Dette er en forbedring på kr fra forrige virksomhetsrapport (per ). Prognose BOA Høgskolen har per dags dato et overskudd på BOA-O på kr (avsluttede prosjekter), og vi forventer at flere prosjekter blir avsluttet inneværende år, og det vil ytterliggere gi et økt overskudd innen utgangen av året. Positive prognoser innenfor både BFV og BOA-O vil for høgskolen sett under ett gi en styrking av avsatt kapital ved årets slutt. 1.2 Balansen Avdelingskapital per Avdelingskapital (note 15) er avsetning til ordinær drift, dvs. andel av bevilgninger og midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) som ikke er benyttet ved årsavslutning. Tabell 1.2 Avdelingskapital (note 15) Avdelingskapital (note 15*) Avdeling 2013 HA LUNA 0 ØLR -866 FH AØL HH Tall i 1 000,- *Foruten prosjektavsetninger Positiv fortegn er positiv avdelingskapital Negativ fortegn er negativ avdelingskapital Avdeling FH vil bruke av oppspart avdelingskapital (note 15) for å dekke inn negativt resultat i Resultat på BOA-O og virksomhetskapital Akkumulerte økonomiske resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-O) er virksomhetskapital (note 8). Den oppdragsfinansierte aktiviteten skal være fullfinansiert fra oppdragsgiver, og høgskolen skal gå med overskudd for denne delen av virksomheten. Prosjekter kan gå over flere år, og gir økonomisk resultat først det året prosjektet avsluttes. Det gjør at resultat fra oppdragsfinansiert aktivitet kan ha store svingninger fra år til år. 1 Viser økonomisk utvikling i forhold budsjett 2 Note 15 er avsetninger for fremtidige forpliktelser, og som rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap 2

8 Virksomhetsrapport per Virksomhetskapitalen kan for eksempel benyttes til drift, investeringer eller strategiske tiltak, og er således viktig for høgskolen siden den gir mulighet til å bygge opp, og anvende kapital til å nå strategiske mål. Virksomhetskapitalen disponeres av høgskolen ved styrevedtak, og et eventuelt behov for å disponere dette vil bli fremlagt for styret når regnskapet er godkjent av styret og Riksrevisjon. Tabell 1.3 Virksomhetskapital per Virksomhetskapital (note 8)* Avdeling 2013 LUNA ØLR FH AØL 168 HH Tall i 1 000,- * foruten bunden virksomhetskapital (aksjer) Avdeling LUNA fikk i styresak HS2013/102 en opsjon på å disponere tidligere opparbeidet BOA-O overskudd (virksomhetskapital), for å dekke negativt avvik i BFV for budsjettår Opsjonen var på kr

9 Virksomhetsrapport per Avdeling LUNA Tabell 1.4 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER SUM AVDELING LUNA (BFV og BOA) Totalt (BFV og BOA) har avdeling LUNA et negativt resultat per på kr Bevilgningsfinansiert virksomhet Tabell 1.5 ØKONOMIRAPPORT Generelle kommentarer BFV Avdeling LUNA har et negativt resultat på BFV per på kr Akkumulert per September LØNN ADK SUM Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BFV AVDELING LUNA Akkumulert per September LØNN ADK SUM Avvik i ADK i perioden skyldes i all hovedsak høyere kostnader enn budsjettert til eksterne praksisveiledere (mottatte fakturaer fra praksisfeltet). Avdeling LUNA fikk kr i supplerende tildelingsbrev (statsbudsjettet 2014, kap. 281 post 01). Midlene skal brukes til å øke kapasiteten ved institusjonene til å gi etter- og videreutdanning til lærere i tråd med regjeringens satsing. Det forventes at kr benyttes i 2014, mens kr brukes 1. kvartal Avdeling LUNA har knutepunktfunksjon for utdanning av veiledere for nyutdannede, nytilsatte lærere og førskolelærere i region Oslo Nord. De første 10 studieplassene ble tildelt i 2011 og har siden økt med 10 studieplasser hvert år. I 2014 har avdelingen 40 faste studieplasser. Etter brev fra KD og møte med samarbeidsinstitusjoner i region Oslo Nord, skal avdeling LUNA stille studieplasser til rådighet for de andre lærerutdanningsinstitusjonene. Beløpet er kr 585 (halvårseffekt), og det er hensyntatt i prognosen. Det er i september måned periodisert inn netto kr i kostnader, og er i hovedsak påløpte lønnsforpliktelser og driftskostnader, fakturaer og lokalt lønnsoppgjør. Prognose BFV Prognosen ved årets slutt for BFV er negativ på ca. kr 800. Dette er en forbedring med kr 900 siden forrige rapportering som følge av økt refusjon fra prosjekter, ut over budsjett, samt virkninger av de tiltakene som ble nevnt i forrige virksomhetsrapport. 4

10 Virksomhetsrapport per Planlagt merforbruk iht. budsjett 2014 var på kr 1 400, det vil si at det forventes et totalt merforbruk på kr i Det presiseres at avdelingen har fått opsjon på bruk av inntil kr av tidligere års BOA-O overskudd (virksomhetskapital). Pr var virksomhetskapital (note 8 3 ) for avdelingen kr Avdelingen forventer et overskudd i BOA-O for 2014 tilsvarende merforbruket på BFV, noe som vil bidra til at saldo på virksomhetskapitalen (note 8) vil være tilnærmet konstant Bidrags- og oppdragsaktivitet Tabell 1.6 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA-B LUNA BOA-O LUNA Resultatet for BOA-O per ved avdeling LUNA er positivt med kr 594. Akkumulert per September LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM Avdelingen har avsluttet 14 oppdragsprosjekter og 10 bidragsprosjekter i perioden. Flere store oppdragsprosjekter vil bli avsluttet i løpet av høsten, og det forventes en vesentlig resultatforbedring siste kvartal i Avdelingen fortsetter levering til de nasjonale satsningsområdene innen etter- og videreutdanning og kompetanse for kvalitet. Avdelingen har vunnet et anbud på levering av arbeidsbasert barnehagelærerutdanning , til sammen nær kr Note 8 er opptjent virksomhetskapital for nettobudsjetterte virksomheter, og rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap. 5

11 Virksomhetsrapport per Avdeling ØLR Tabell 1.7 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik SUM AVDELING ØLR (BFV og BOA) Totalt (BFV og BOA) har avdeling ØLR et positivt resultat per på kr Bevilgningsfinansiertvirksomhet Tabell 1.8 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER LØNN BFV AVDELING ØLR ADK SUM Generelle kommentarer BFV Avdeling ØLR har et positivt resultat på BFV per på kr INNTEKTER LØNN ADK SUM Positivt avvik på inntekter skyldes en utsettelse av planlagte investeringer (investeringer er regnskapsført under inntekter, og lavere investeringskostnader enn budsjett gir dermed positivt avvik på inntekter i økonomirapporten). Positivt avvik på lønn skyldes i hovedsak Stortingets vedtak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, der vedtaket for ØLR betyr at avgiftssatsen går ned fra 14,1 % til 10,6 % med virkning fra 1. juli Videre skyldes det positive avviket forsinkelse i planlagte ansettelser, permisjoner uten lønn og refusjon av sykepenger der avdelingen har klart å løse det midlertidige fraværet uten å sette inn vikarer i tilsvarende stillingsstørrelse. Det er i september måned periodisert inn netto kr 122 i kostnader. Det er i hovedsak påløpte lønnsforpliktelser, fakturaer og lokalt lønnsoppgjør. Prognose BFV Prognosen ved årets slutt for BFV er positiv med kr Endring i prognosen fra forrige virksomhetsrapport (kr 700 ) skyldes ovennevnte forhold. 6

12 Virksomhetsrapport per Bidrags- og oppdragsfinansiertaktivitet Tabell 1.9 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA-B ØLR LØNN ADK SUM INNTEKTER BOA-O ØLR LØNN ADK SUM Resultatet for BOA-O per ved avdeling ØLR er positivt med kr Det er avsluttet 72 oppdragsprosjekter hittil i år. I hovedsak er dette oppdragsprosjekter med salg av enkeltstående moduler innen Lederutdanning helse og omsorg til kommuner over hele landet. Det positive avviket på inntekter skyldes i hovedsak forsiktig budsjettering av disse oppdragene. Overskuddet består også i hovedsak fra disse oppdragene i tillegg til bachelor-emner i risikostyring til Forsvaret. Det er avsluttet 5 bidragsprosjekt hittil i år. 7

13 Virksomhetsrapport per Avdeling FH Tabell 2.0 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik SUM AVDELING FH (BFV og BOA) Totalt (BFV og BOA) har avdeling FH et negativt resultat per på kr Bevilgningsfinansiertvirksomhet Tabell 2.1 Generelle kommentarer BFV Avdeling FH har et negativt resultat på BFV per på kr Det negative avviket på avdelingen er et resultat av planlagt høyere lønnskostnader på institutt for sykepleie og noe større kostnader relatert til undervisningsutstyr i forhold til hva som var budsjettert. Det er i september måned periodisert inn netto kr 396 i kostnader. Periodiseringen består av påløpte lønnsforpliktelser, fakturaer og lokalt lønnsoppgjør. Prognose BFV Prognosen ved årets slutt for BFV er negativ med kr Prognosen står uforandret siden forrige rapportering. Negativ prognose kommer som følge av avdelingens bevisste satsning på kompetansebygging og tilhørende krav til nytt undervisningsutstyr. Avdelingen øker andel førstekompetanse, kombistillinger med strategiske samarbeidspartnere og ansettelse av to stipendiater utover de to tildelte rekrutteringsstipendiatene. I tillegg til negativ prognose, er det budsjettert med bruk av avdelingskapital (note 15) på kr 650, som er investering for kjøp av nytt undervisningsutstyr. Det er særlig undervisningsutstyr i øvingsrom og lokaler relatert til sykepleie, som er kostnadskrevende. Totalt planlagt underskudd i avdelingen er dermed på kr for inneværende år. INNTEKTER LØNN ADK SUM ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik BFV AVDELING FH INNTEKTER LØNN ADK SUM

14 Virksomhetsrapport per Tabell 2.2 Prognose i forhold til budsjett Planlagt underskudd* 650 Underskudd totalt Tall i 1000,- *jfr. styresak HS2013/102 Avdelingens forventede underskudd på kr dekkes av oppspart avdelingskapital (note 15), som pr var på kr Bidrags- og oppdragsfinansiertaktivitet Tabell 2.3 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA-B FH LØNN ADK SUM INNTEKTER BOA-O FH LØNN ADK SUM Resultatet for BOA-O per ved avdeling FH er positiv med kr 550. For inneværende måned er det avsluttet 3 oppdragsprosjekter. Akkumulert resultat BOA-O består i all hovedsak fra «prosjektet Seprep høst 2013/vår 2014», hvor prosjektet fikk langt flere studenter enn hva som var forventet. Det er perioden ikke avsluttet noen bidragsprosjekter. 9

15 1.7 Avdeling AØL Tabell 2.4 Totalt (BFV og BOA) har avdeling AØL et negativt resultat per på kr 449. Virksomhetsrapport per ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik SUM AVDELING AØL (BFV og BOA) Bevilgningsfinansiertvirksomhet Tabell 2.5 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER LØNN BFV AVDELING AØL ADK SUM Generelle kommentarer BFV Avdeling AØL har et negativt resultat på BFV per på kr 449. INNTEKTER LØNN ADK SUM Hvorav institutt Blæstad har et negativt resultat på kr 188 og institutt Evenstad har et negativt resultat på kr 261. Det negative resultatet ved institutt Evenstad skyldes at det er gjennomført, ikke budsjetterte, engangsinvesteringer på pc-lab. Det negative avviket på institutt Blæstad skyldes i hovedsak manglende inntekter fra innhøstingen som kommer på et senere tidspunkt enn budsjettert. Det er i september måned periodisert inn netto kr i kostnader. Periodiseringene består av påløpte driftskostnader og lokalt lønnsoppgjør. Prognose BFV Prognosen ved årets slutt for BFV er kr 0, da det forventes økte lønnsrefusjoner fra eksterne prosjekter, samt inntekter for innhøstingen ved institutt Blæstad. 10

16 Virksomhetsrapport per Bidrags- og oppdragsfinansiertaktivitet Tabell 2.6 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA-B AØL LØNN ADK SUM INNTEKTER BOA-O AØL LØNN ADK SUM Resultatet for BOA-O per ved avdeling AØL er kr 0. Det er ikke ferdigstilt noen oppdragsprosjekter hittil i år. Det er avsluttet 5 bidragsprosjekter hittil i år. Avdelingen jobber med å erstatte utgående NFR-prosjekter og søker stadig midler. Foreløpig har ikke dette gitt noen tilslag, men avdelingen venter på respons vedrørende to NFR-søknader. De to søknadene er NFR-BIONÆRprogrammet (35 mill. over 4 år, forventer svar i desember) og NFR-ECOSYSTEM programmet (24 mill. over 4 år, forventer svar i desember) 11

17 1.8 Høgskoleadministrasjonen (HA) Tabell 2.7 Generelle kommentarer BFV HA har et positivt resultat per på kr Positivt avvik på andre driftskostnader er i hovedsak lavere energi- og husleiekostnader. Virksomhetsrapport per ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per September Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik HØGSKOLEADMINISTRASJONEN INKL IT OG BIBLIOTEK Høgskolen har i 2014 fått en husleiereduksjon for å forlenge enkelte av leieavtalene for Biohuset ved Campus Hamar, slik at vårt leieforhold har felles utløpsdato. Denne reduksjonen er på kr 500 og er refundert som en engangsbeløp til høgskolen i Det er i september periodisert inn netto kr i kostnader. Dette er i hovedsak påløpte, kjente kostnader per , og lokalt lønnsoppgjør. Prognose BFV Prognosen ved årets slutt for BFV er positiv på kr INNTEKTER LØNN ADK SUM Høgskolen i Hedmark ligger under sektorsnittet når det gjelder avsatt kapital i note 15 (avsetninger i prosent av bevilgning var i % for HH, mens statlige høgskoler hadde i snitt 14,4 %). I tillegg bruker enkelte avdelinger av oppstart kapital, og da er det viktig at HA går med overskudd i 2014 og bidrar til økning/opprettholdelse av avsetninger i HH. 12

18 Virksomhetsrapport per Personal 2.1 Årsverk og kompetanse Diagram 1. Årsverk Den 1.oktober hvert år er det offisielle telletidspunktet for universitet- og høgskolesektoren for innrapportering av statistikk om høyere utdanning. Denne innrapporteringen er nylig foretatt, og vi ønsker her å presentere noen av de mest sentrale tallene som gjelder årsverk og kompetanse. Vi har en økning på ca. 16 årsverk siden det offisielle telletidspunktet i For oktober 2014 er det budsjettert med ca. 523 årsverk, så det er pt. samlet sett godt samsvar mellom faktiske og budsjetterte årsverk. Av tabellen under ser vi at økningen primært har vært innenfor undervisnings- og forskerstillingene. Tabell 2.8. Stillingskategorier - utvikling årsverk UNDERVISNINGS- FORSKNINGS OG FORMIDLINGSSTILLINGER [UN] 288,10 269,40 265,05 274,47 267,41 301,74 314,02 2. STØTTESTILLINGER FOR UNDERVISNING, FORSKNING OG FORMIDLING [ST] 25,30 24,10 23,25 33,60 33,55 37,05 35,60 3. DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTILLINGER [DR] 30,50 28,00 24,71 26,61 23,05 26,35 29,05 4. ADMINISTRATIVE STILLINGER [AD] 144,30 133,30 128,90 120,30 130,50 137,28 139,90 5. ANDRE STILLINGER [AN] 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 Sum totalt 490,20 456,80 444,91 458,98 458,51 507,42 523,57 13

19 Virksomhetsrapport per Diagram 1.1. Årsverk pr. aldersintervall Når vi ser på aldersfordelingen for årsverkene ser vi at ca. 15 % av årsverkene er besatt av tilsatte over 60 år. Flere ansatte innenfor denne gruppen besitter viktig kompetanse innenfor sitt arbeidsfelt, som ikke umiddelbart vil være enkelt å erstatte. Imidlertid så er det stor oppmerksomhet rundt kompetanse- og alderssammensetning i høgskolen. Det arbeides med å redusere denne sårbarheten både gjennom planmessig rekruttering og gjennom intern kompetansemobilisering og bygging på avdelingene. Denne problemstillingen har også fokus i LTB-sammenheng, og vurderinger av sårbarhet knyttet til ansatte med høy alder er en naturlig del av de samlede risiko- og sårbarhetsvurderingene i LTB-prosessen og også når det diskuteres strategisk kompetanseutvikling og planlegging. 14

20 Tabell 2.9. Andel midlertidig ansatte HH Virksomhetsrapport per Andel midlertidige ansatte (%) Saksbehandler-/utrederstillinger 10,82 15,28 17,68 16,33 16,33 16,98 15,85 11,33 10,74 Støttestillinger for undervi sning, forskning og formidling 4,17 0,00 8,82 14,15 14,30 12,41 17,82 13,20 13,20 Undervi snings- og forskerstillinger 18,06 11,93 11,99 15,78 14,76 14,69 16,19 15,22 13,76 ØLR Andel midlertidige ansatte (%) Saksbehandler-/utrederstillinger 6,90 10,34 16,18 16,18 16,18 16,18 13,64 14,75 8,06 Støttestillinger for undervi sning, forskning og formidling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Undervi snings- og forskerstillinger 0,04 0,09 7,16 5,57 5,57 5,59 8,29 7,02 6,58 FH Andel midlertidige ansatte (%) Saksbehandler-/utrederstillinger 9,26 22,22 19,88 18,27 14,86 25,81 27,14 14,69 14,79 Støttestillinger for undervi sning, forskning og formidling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Undervi snings- og forskerstillinger 26,35 14,46 15,67 14,92 15,77 16,27 16,19 19,73 16,30 Luna Andel midlertidige ansatte (%) Saksbehandler-/utrederstillinger 10,87 13,89 26,58 27,50 28,70 26,58 23,97 12,45 12,45 Støttestillinger for undervi sning, forskning og formidling 0,00 0,00 0,00 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 Undervi snings- og forskerstillinger 16,20 11,75 11,47 16,09 17,02 16,41 21,25 16,96 16,73 AØL Andel midlertidige ansatte (%) Saksbehandler-/utrederstillinger 18,03 26,09 27,21 23,95 18,79 13,07 14,71 14,71 14,71 Støttestillinger for undervi sning, forskning og formidling 0,00 0,00 28,57 26,90 26,90 19,35 25,37 25,37 25,37 Undervi snings- og forskerstillinger 18,70 10,26 12,12 10,62 17,02 17,02 6,54 4,45 2,90 HA Andel midlertidige ansatte (%) Saksbehandler-/utrederstillinger 10,53 13,57 9,95 7,22 9,36 9,55 7,96 8,12 8,52 Støttestillinger for undervi sning, forskning og formidling 5,56 0,00 2,51 7,87 8,00 8,00 14,60 7,87 7,87 Undervi snings- og forskerstillinger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andelen midlertidig tilsatte har samlet sett hatt en svak nedgang siden Fortsatt vil imidlertid andelen midlertidige være et område hvor høgskolen blir fulgt opp nøye fra departementet, og vi vil fortsatt arbeide med å redusere midlertidighet. HH har en omfattende eksternt finansiert virksomhet og det vil derfor være naturlig at vi har en relativt høy andel midlertidige tilsettinger. Vi er derfor svært tilfreds med at vi, til tross for fortsatt høy oppdragsaktivitet, har klart å redusere midlertidigheten på alle områder. Tabell 3. Årsverk finansieringskilder Årsverk Finansieringskilder Fin av andre finansieringskilder Fin av Norges Forskningsråd Fin over institusjonens grunnbudsjett Totalsum Ca mpus ØLR 8,37 0,00 52,06 60,43 Ca mpus FH 8,10 0,00 116,70 124,80 Ca mpus LUNA 20,09 3,32 156,98 180,39 Ca mpus AØL 8,70 6,85 40,00 55,55 Høgskoleadministrasjonen 0,00 0,00 102,40 102,40 Totalsum 45,26 10,17 468,14 523,57 Tabellen over viser at ca. 11 % av årsverkene er finansiert fra NFR og andre finansieringskilder. Dette er på nivå med

21 Virksomhetsrapport per Tabell 3.1. Antall årsverk professorer (ekskl. professor II) Avd/år Avdeling LUNA 5,1 7,5 9,4 11,4 14,0 13,0 Avdeling ØLR 1,4 1,5 1,5 2,0 3,5 5,5 Avdeling FH 2,4 2,8 1,8 3,0 7,2 8,2 Avdeling AØL 4,2 5,2 5,2 5,8 5,0 4,2 HH 14,1 18,0 18,9 23,2 30,7 31,9 HH fortsetter å øke antall professorårsverk, noe som er svært gledelig. Antall årsverk i professorstillinger er nå 31,9, og i tillegg har HH flere tilsatte i professor II-stilling (til sammen 1,8 årsverk). Ved avdeling LUNA er det i tillegg en professor som har permisjon, men som fortsatt har et tilsettingsforhold ved HH. Diagram 1.2. Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger 4 Andelen ansatte med førstestilling har hatt en god økning på 4,1 prosentpoeng siden det siste offisielle telletidspunktet Ambisjonsnivået for andelen førstekompetente for 2014 var satt til 47 %. Vi har tidligere påpekt at dette tallet er et forholdstall som det knytter seg noe usikkerhet til. Bant annet i forhold til at det vil kunne endre seg dersom det gjennom året rekrutteres mange på lavere kompetansenivå. Rekrutteringene som ble gjort til studiestart er nå innlemmet i denne opptellingen, og det er derfor svært gledelig å se at vi har lykkes med å opprettholde den høye førstestillings-andelen til tross for at flere av de nytilsatte er på høgskolelektornivå. 4 Stipendiater er ikke inkludert i denne beregningen. 16

22 Virksomhetsrapport per Sykefravær Diagram 1.3. Sykefravær i % pr. kvartal Høgskolen samlet Sykefravær i % pr. kvartal Høgskoleadm. Campus Hamar Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad 1.kv ,62 5,05 6,82 6,54 5,06 3,01 2.kv ,8 3,39 4,24 8,16 5,83 2,73 3.kv ,74 4,49 4,71 6,8 5,74 0,96 4.kv ,5 3,97 3,09 4,78 4,5 0,2 1.kv ,93 4,14 4,01 5,68 4,4 0,61 2.kv ,17 3,98 4,03 1,75 3,57 0,2 3.kv ,76 2,76 3,79 0,54 3 1,57 4.kv ,97 3,8 3,49 1,44 3,31 0,88 1.kv ,00 3,11 3,27 2,15 3,74 1,16 2.kv ,78 2,08 2,67 3,43 4,44 0,15 3.kv ,13 2,26 2,71 3,79 4,83 1,95 Høgskolens sykefravær har i 3. kvartal 2014 gått noe opp. Imidlertid vurderer høgskolen dette som fortsatt tilfredsstillende lavt, og godt innenfor ambisjonsnivået på 4 % som var satt for

23 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /1046 Saksansvarlig: Saksnr Møte Møtedato 2014/64 Høgskolestyret Foreløpig budsjett 2015 og foreløpig intern fordeling av bevilgning 2015 Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar foreløpig budsjettildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen for til dekning av drifts- og felleskostnader, til orientering Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, bidrags- og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter dekker de samlede kostnadene for 2015 Endelig budsjett for 2015 vedtas i høgskolestyremøte 9. desember i år Saksframstilling Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev) legges foreløpig intern budsjettfordeling for 2015 frem for høgskolestyret. Forslag til statsbudsjettet 2015 ble offentliggjort 8.oktober, og Høgskolen i Hedmark (HH) har fått en tildeling pålydende kr 552,802 mill., opp fra kr 516,101 mill. i Forslag til samlet intern budsjettfordeling for 2015.

24

25 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 12. november 2014 Foreløpig budsjett 2015 og foreløpig intern fordeling av tildeling for 2015 Side 1 av 19

26 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 12. november Innledning Basert på «Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høgskoler» (foreløpig tildelingsbrev) legges foreløpig budsjettfordeling for 2015 frem for høgskolestyret. Forslag til statsbudsjettet 2015 ble offentliggjort 8.oktober, og Høgskolen i Hedmark (HH) har fått en foreløpig tildeling på kr 552,802 mill., opp fra kr 516,101 mill. i Tabell 1. Foreløpig tildeling Saldert budsjett 2015 Konsekvensjusteringer Kompensasjon for pris- og lønnsjusteringer Forslaget til kompensasjon for pris- og lønnsjustering er kr 17,169 mill. (3,3 %), og ligger inne i tildelingen. Dette dokumentet viser intern fordelingen av bevilgningen til høgskolen, samt endringer og prioriteringer i budsjettene for HA. 1.1 Budsjettprosessen Nye studieplasser Nye stipendiatstillinge r Andre endringer Budsjettarbeidet for Høgskolen i Hedmark er en årlig prosess som startet opp i august, og går frem til endelig vedtak i styret den 9. desember. Det ble utarbeidet et budsjettnotat for å sette avdelingene i stand til å budsjettere i henhold til de regler og vedtak som er gjort for budsjettarbeid i staten og HH. Budsjettnotatet har også som formål å gi riktig og lik informasjon til alle avdelinger, slik at man sikrer at de samme forutsetninger ligger til grunn for budsjettet. Budsjettet skal være realistisk, og inneholde alle planlagte aktiviteter i Resultatbasert Resultatbasert utteling omfordeling utdanningsinsent forskningsinsenti iver ver Budsjettforslag 2014 kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr Det vil bli gjort en risikovurdering ved budsjettering av inntekter under bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Risikovurderingen vedlegges endelig fordeling av bevilgning som behandles i styresak den 9.desember Risiko menes i denne forbindelsen risikoen for bortfall av inntekter og hvilke følger det kan gi. 2 Finansieringsmodellen De samme prinsippene som Kunnskapsdepartementet (KD) benytter i sin tildeling til sektoren er videreført i HHs interne finansieringsmodell for fordeling til enhetene. Høgskoleadministrasjonen (HA) er realbudsjettert. Budsjettmodellen består av tre komponenter: undervisningskomponenten forskningskomponenten basiskomponenten Side 2 av 19

27 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 12. november 2014 Tabell 2. Forslag til samlet budsjettfordeling for Bevilgning 2015 Avdeling Undervisningskomponentekomponentekomponenten Forsknings- Basis- Bevilgning 2015 LUNA kr kr kr kr ØLR kr kr kr kr FH kr kr kr kr AØL kr kr kr kr HA kr kr SUM kr kr kr kr Undervisnings- og forskningskomponenten kalles den resultatbaserte finansiering/andelen. For budsjett 2015 utgjør den resultatbaserte finansieringen 37,2 % og basistildelingen 62,8 % av den totale tildelingen til HH. Avdelingene får uavkortet godskrevet inntektene fra undervisnings- og forskningskomponenten på bakgrunn av avdelingens innrapportert aktivitet til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) for virksomhetsåret Innen 1.desember 2014 vedtar FoU-utvalget fordeling av FoU-stipend 1. Beløper er på kr 2,4 mill. og vil fordeles direkte i bevilgningen til avdelingene. Grunnet tidsfrist for utsendelse av denne styresaken, er en foreløpig fordeling tilsvarende som fordelingen i 2013 tatt med i bevilgningene. 2.1 Endring fra bevilgning 2014 Tabell 3. Endring fra bevilgning Avdeling Bevilgning 2015 Bevilgning 2014 Endring fra 2014 til 2015 Endring i % LUNA kr kr ,54 % ØLR kr kr ,60 % FH kr kr ,80 % AØL kr kr ,89 % HA kr kr ,60 % SUM kr kr ,11 % Totalt får avdelingene økt bevilgning i 2015 sammenlignet med budsjett 2014, og det skyldes i hovedsak økt studiepoengproduksjon (kr 12,521 mill.) og pris- og lønnsjustering (kr 17,169 mill.). 2.2 Undervisningskomponenten (RBF 2 ) I finansieringssystemet til KD har undervisningskomponenten en åpen budsjettramme for sektoren og den enkelte institusjon, og bevilgningen er basert på oppnådde resultater. Det innebærer at hvis HH forbedrer sine resultater, får det en tilsvarende, uavkortet økning i bevilgningen. Dette er videreført internt ved fordeling av bevilgningen til avdelingene. 1 Stipendordningen er et strategisk virkemiddel med det overordnede formålet å styrke kunnskapsutviklingen innenfor fagområder der høgskolen tilbyr studier, særlig innenfor høgskolens prioriterte områder (jf. Strategisk plan). 2 Resultatbasert finansiering Side 3 av 19

28 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 12. november 2014 Det vil si at avdelingen premieres ut fra studentgjennomstrømning. Her brukes antall avlagte 60 studiepoengsenheter fordelt på kategoriene A til F. I tillegg fordeles det ut i fra antall utvekslingsstudenter. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av kategorier. Høgskolen bruker de samme satsene internt som KD sentralt. Studiepoengproduksjonen på høgskolen har over flere år hatt en positiv utvikling, og utviklingen fortsatte i Det resulterte i en økning på kr. 12,521 mill. fra 2014 til Undervisningskomponenten omfatter alle inn- og utreisende utvekslingsstudenter som er omfattet av en utvekslingsavtale eller utvekslingsprogram med varighet på tre måneder eller mer. Antallet har gått ned fra 167 utvekslingsstudenter i 2012 til 162 utvekslingsstudenter i Tabell 4. Antall produsert 60-studiepoengsenheter i 2013 Antall prod. studiepoeng pr kategori Avdeling % fordeling 2013 B C D E F LUNA 39,28 % 1 562,9 65,0 73,4 738,3 580,8 105,4 ØLR 21,91 % 871,7 0,0 0,0 98,8 0,1 772,8 FH 32,56 % 1 295,3 0,0 0,0 148,7 975,9 170,7 AØL 6,25 % 248,6 0,0 23,3 0,0 225,1 0,2 SUM: 100,00 % 3 978,5 65,0 96,7 985, , ,1 Tabell 5. Kategorier og satser for undervisningskomponenten i 2015 Satser pr kategori* A B C D E F Utv.student *Tall i kr 1000,- Tabell 6. Fordeling av undervisningskomponenten i kroner Studiepoengsproduksjon i kroner fra 2013 Avdeling B C D E F SUM* Antall Utland fordeling* LUNA ØLR FH AØL SUM: *Tall i kr 1000,- Total Side 4 av 19

29 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 12. november Forskningskomponenten (RBO 3 ) Forskningskomponenten tildeles avdelingene ut ifra en insentivbasert og en strategisk del. Det tildeles kr 6,320 mill. i den insentivbaserte delen, mens den strategiske delen tildeler kr 15,073 mill. Det gir en total tildeling fra forskningskomponenten på kr 21,393 mill. Tabell 7. Fordeling av forskningskomponenten Fordeling av forskningskomponenten 2015 Insentivbasert del Stragegisk del Fordeling av stipendiater Total Avdeling SUM* SUM* fordeling* LUNA ØLR FH AØL Sum *Tall i kr 1000, Insentivbasert del Den insentivbaserte delen omfatter oppnådde resultater på doktorgradskandidater, NFR-midler, publiseringer og EU-midler, og videreføres i sin helhet til avdelingene med kr 6,320 mill. I finansieringssystemet til KD har forskningskomponenten en lukket budsjettramme for sektoren og beregnes som en resultatbasert omfordeling mellom institusjonene. Det innebærer at uttellingen for den enkelte institusjon vil avhenge av institusjonens egne resultater sammenlignet med de andre institusjonenes resultater. Høgskolen bruker de samme satsene internt som KD sentralt. Tabell 8. Insentivbasert del Doktorgradskandidater* * EU-midler NFR-midler Publisering Avdeling 2013 SUM* 2013 SUM* 2013 SUM* 2013 SUM* SUM* LUNA , ØLR , FH , AØL , Sum 6, , *Tall i kr 1000,- ** Uttelling 20 % av den ordinære doktorgraden. Tabell 9. Satser for forskningskomponenten. Insentivbasert del Forskningsindikator og satser Indikator Doktorgradskandidater, kandidater for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Satser for 2015 (i kr) per kandidat Midler fra Eus rammeprogrammer for forskning 0,893 per kr 1 000,- Midler fra forskningsrådet og Regionale forskningsfond 0,167 per kr 1 000,- Publiseringspoeng per publiseringspoeng 3 Resultatbasert omfordeling Side 5 av 19

30 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 12. november 2014 I den insentivbaserte delen innen forskningskomponenten har høgskolen en oppgang på kr 0,673 mill. fra 2014 til Oppgangen skyldes i hovedsak en positiv endring i midler fra forskningsrådet og regionale forskningsfond. Det har vært en nedgang i uttelling tilknyttet doktorgradskandidater og publiseringspoeng. Høgskolen har ikke hatt midler fra EUs rammeprogrammer for forskning i Satsene for doktorgradskandidater og EUs rammeprogrammer har blitt redusert fra tildeling 2014, grunnet økt samlet produksjon i sektoren (effekt av lukket budsjettramme). For eksempel har satsen for midler fra EUs rammeprogrammer for forsking nedjustert fra kr 1 392,- per kr 1000,- i 2014 til kr 893,- per kr 1000,- i Høgskolen får en bevilgning på 20 % av den ordinære doktorgraduttellingen, så lenge våre stipendiater disputerer ved en annen norsk institusjon Strategisk del Den strategiske delen av forskningskomponenten finansierer rekruteringsstipendiatstillinger og utgjør kr 15,073 mill. Høgskolen fikk i foreløpig tildeling to nye rekruteringsstipendiater, og har dermed totalt 22 rekruteringsstipendiatstillinger. Rekruteringsstipendiatene tilsettes for fire år, og stillingene finansieres av øremerkede midler (internt) over budsjettrammen til avdelingene. Beløpet for tildeling i 2014 var kr 0,754 mill. per rekruteringsstipendiat, som prisjusteres med 3,3 % til kr 0,779 mill. for Høgskolen fikk i foreløpig tildeling under konsekvensjusteringer en økning på kr 0,625 mill. for videreføring av rekrutteringsstillingen fra tildelingen i Økningen tildeles direkte i basiskomponenten. Midlene tilknyttet de to nye rekrutteringsstillingene for 2015 tildeles også direkte i basiskomponenten med full årseffekt. Tabell 10. Strategisk del Stragegisk del Fordeling av stipendiater Avdeling Antall SUM* LUNA 11, ØLR 1,0 780 FH 2, AØL 5, Sum 19, *Tall i kr 1000,- KD legger til grunn at høgskolen ansetter to nye rekrutteringsstipendiater så raskt som mulig i Fram til stillingene er besatt i 2015, forventes høgskolen å bruke midlene på utstyr eller andre tilretteleggende tiltak for personene som rekrutteres. Side 6 av 19

31 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 12. november Basiskomponenten Basiskomponenten er ikke resultatbasert. Tildelingen øker fra kr 329,394 mill. for 2014 til kr 347,420 mill. for 2015, og fordeles til HA og avdelingene. Tabell 11. Sum basiskomponenten. Totale tildelingen Tall i kr 1000,- HA (inkl. bibliotek og IT) budsjetteres gjennom basisbevilgningen i henhold til prosesser med langsiktig økonomisk styring. I de samlede felleskostnader ligger både driften av HA samt en rekke felleskostnader (eksempelvis husleie og drift for alle avdelinger, støtte til studentorganisasjoner og studentsamskipnaden, innkjøp av databaser og bøker, innkjøp og vedlikehold av IT-systemer, og støtten til Høgskolestiftelsen Kongsvinger). Kostnadene til HA, konsekvensjusteringer og strategiske prioriteringer trekkes ut av basistildelingen før resten av basiskomponenten fordeles til avdelingene basert på måltall. Måltallsplassene og fordelingen av disse mellom avdelingene baserer seg på vedtak gjort av høgskolestyret ved innføringen av finansieringsmodellen i 2003 og i etterfølgende vedtak. Omfordelingen av måltallsplasser mellom avdelingene skjedde årlig fram til Etter 2007 er endringer i måltallsplasser et resultat av nye tildelte studieplasser fra KD. Tabell 12. Fordeling av basiskomponenten. Total basiskomponent Tall i kr 1000, Undervisningskomp Forskningskomponent SUM - Basiskomponenten HA - Intern bevilgning Strategiske midler - E-læring 490 Desentralisert utdanning på Kongsvinger 300 Avbyråkratisering og effektivisering HA andel SUM HA Fordeles på avdelinger: Merknader fra KD: To nye rekrutteringsstillinger Konsekvensjusteringer Avbyråkratisering og effektivisering avdelings andel Ustyrsmidler sykepleie Etter og videreutdanning lærere Tiltak for studenter utenfor EØS og Sveits Strategiske prioriteringer: Fordeling av konferanse- og driftsstipend 999 PhD-satsing Fordeling av FoU-stipend SUM fordeles ut ifra måltall: Side 7 av 19

32 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 12. november 2014 Sum som skal fordeles ut i fra måltall, øker fra kr 99,393 mill. for 2014 til kr 104,567 mill. i Basisbevilgning per måltall økes dermed fra kr ,- i 2014 til kr ,- i Tabell 13. Fordeling av basiskomponenten. Avdeling Måltallsfordeling i kroner Tall i kr 1000,- Konsekvensjusteringer Avbyråkratisering og effektivisering avdelings andel Merknader fra KD Utstyrsmidler sykepleie To nye rekrutteringsstillinger Føringer vedrørende fordelingen til Høgskoleadministrasjonen (HA) Kapitel 3 viser en beskrivelse og oversikt over hva som er budsjettert i HA for Dette kapitelet viser hvilke midler som internt fordeles til HA, og som er spesielt beskrevet i «Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høgskoler». Opprinnelig var budsjettet til HA på kr 225,758 mill. i henhold til prosesser med langsiktig økonomisk styring justert med lønn- og prisstigning. Justert med strategiske midler, midler vedr. desentralisert utdanning og avbyråkratisering og effektivisering, blir HA sitt budsjett redusert til kr 225,458 mill. Strategiske midler Økning på kr 0,490 mill. til videreføring av styrkingen av strategisk ramme fra RNB Midlene er fordelt til HA tilknyttet satsingen på e-læring. Midler tilknyttet e-læringsprosjektet fordeles ut til avdelingene i løpet av Desentralisert utdanning på Kongsvinger Kr 0,300 mill. til desentralisert utdanning på Kongsvinger som følge av overføring fra kap. 281 post 01. Midlene er fordelt til HA til dekning av aktiviteter på Kongsvinger. Avbyråkratisering og effektivisering HA andel Reduksjon på totalt kr 2,670 mill. som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. HA dekker inn effektiviseringskrav på kr 1,090 mill. (40,8 % av reduksjonen tilsvarer HA sin andel av den totale bevilgningen) Merknader fra KD i orienteringsbrevet Etter og videreutdanning lærere Tiltak for studenter utenfor EØS og Sveits PhD-satsing Strategiske prioriteringer Fordeling av konferanse- og driftsstipend Fordeling av FoUstipend LUNA ØLR FH AØL SUM To nye rekrutteringsstipendiater Økning på kr 2,272 mill. til to rekrutteringsstillinger i helse- og sosialfag, og lærerutdanning. Tildeles internt direkte i basiskomponenten til avdeling FH og LUNA. Konsekvensjusteringer Konsekvensjusteringer på kr 4,179 mill. er direkte tildelt avdelingene i henhold til orienteringsbrevet. Disse justeringene kommer som følge av endringer i studieplasser og påvirker høgskolen sin rammebevilgning. Det kan være videreføring eller opptrapping av nye studieplasser. Det vises her til HS 2012/64, dvs. status i arbeidet med studieprogrammet , og forslag til fordeling av udisponerte studieplasser. SUM BASIS Side 8 av 19

33 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 12. november 2014 Tabell 14. Fordeling av konsekvensjusteringer Tall i kr 1000,- * Videreføring av rekrutteringsstillingen i 2014 Konsekvensjusteringer (kr. i 1000) Avdeling 2011 RNB 2012 Rekr. 14* LUNA ØLR FH AØL SUM: Avdeling LUNA, totalt kr 2,984 mill.: Kr 0,325 mill. (halvårs virkning) vedrørende 10 strategiske studieplasser lærerutdanningen i henhold til studieplasstildeling Kr 0,570 mill. (halvårs virkning) vedrørende 15 strategiske studieplasser i lektorutdanning i henhold til studieplasstildeling Kr 0,814 mill. som følge av kategoriendringer fra E til D for grunnskolelærerutdanningen (GLU). Kr 1,275 mill. (halvårs virkning) vedrørende 10 studieplasser barnehagelærerutdanning (BLU), 10 studieplasser samlingsbasert førerskolelærerutdanningen (FLU) og 15 studieplasser 5-årig Lektorutdanning i henhold til RNB Avdeling ØLR, totalt kr 0,380 mill.: Kr 0,380 mill. (halvårs virkning) vedrørende 10 strategiske studieplasser i eiendomsmegling i henhold til studieplasstildeling Avdeling FH, totalt kr 0,190 mill.: Kr 0,190 mill. (halvårs virkning) vedrørende 5 studieplasser master i folkehelsevitenskap i henhold til RNB Avdeling AØL, totalt kr 0,625 mill.: Kr 0,625 mill. (2/3-årsvirkning) for videreføring av rekrutteringsstillingen i Avbyråkratisering og effektivisering avdelingenesandel Reduksjon på totalt kr 2,670 mill. som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. HA dekker inn effektiviseringskrav på kr 1,090 mill., og resten, kr 1,580 mill., reduseres på avdelingene ut ifra måltall. Side 9 av 19

34 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 12. november 2014 Tabell 15. Fordeling av reduksjon: Fordeling av Avdeling vbyråkratisering og effektivisering LUNA -649 ØLR -339 FH -498 AØL -94 SUM HA SUM Tall i kr 1000,- Utstyrsmidler sykepleie Økning på kr 1,246 mill. til utstyrsmidler til sykepleie. Midlene er direkte fordelt til avdeling FH. Etter og videreutdanning av lærere Økning på kr 2 mill. til etter- og videreutdanning av lærere som følger av overføring av midler fra kap. 281 post 01. Midlene er direkte fordelt til avdeling LUNA. Tiltak for studenter utenfor EØS og Sveits Reduksjon på kr 1,479 mill. knyttet til tiltak for studieavgift for studenter utenfor EØS-området og Sveits. Midlene reduseres på avdelingene ut ifra måltall. Tabell 16. Fordeling av reduksjon Avdeling Tiltak for studenter utenfor EØS og Sveits LUNA -611 ØLR -317 FH -463 AØL -88 SUM Tall i kr 1000, Strategiske prioriteringer finansiert av basistildelingen Fordeling av konferanse- og driftsstipend FoU-utvalget har vedtatt fordelingen av konferanse- og driftsmidler, og midlene er fordelt direkte i basistildelingen. Side 10 av 19

35 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 12. november 2014 Tabell 17. Fordeling konferanse- og driftsstipend Avdeling Fordeling av konferanse- og driftsstipend LUNA 433 ØLR 174 FH 194 AØL 198 SUM 999 Tall i kr 1000,- PhD-satsing Etter mandat gitt av økonomidirektøren, og godkjent av høgskolens strategiske ledergruppe (HSL) høsten 2012, har en prosjektgruppe utredet finansieringen av universitetsambisjonen med tanke på etablerte PhD- og MA-programmer gitt situasjonen med bortfall av KUF-midlene. Utredningen resulterte i at det i basisbevilgningen gis en direktefinansiering av PhD-programmene i henhold til den samlede finansieringen som er gitt i tildelingen fra KUF-fondet. Denne modellen gir tap som er relativt like for alle avdelingene, og den ser ikke ut til å medføre en dramatisk svekkelse av dagens PhD-områder. I forhold til eventuelle eksterne bidrag til PhD-programmene anbefalte utredningen at disponeringen av alle eksterne bidrag behandles og vedtas i Høgskolestyret. Denne modellen ligger til grunn for interne fordelingen av PhD-satsing. Utvikling og drift av PhD-programmer er finansiert med kr 7,358 mill. i 2015, og fordeles på avdeling LUNA og avdeling AØL. Finansieringsbeløpet er tilsvarende som beregninger i tidligere KUF-fondet. Tabell 18. Fordeling PhD-satsing. Avdeling PhD-satsing LUNA ØLR FH AØL SUM Tall i kr 1000,- FoU-stipend FoU-utvalget vedtar innen den fordelingen av FoU-stipend, og midlene er foreløpig fordelt tilsvarende som 2013 direkte i basistildelingen. Beløpet er kr 2,4 mill. skal fordeles på avdeling. Side 11 av 19

36 Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 12. november 2014 Tabell 19. Fordeling FoU-stipend. Avdeling Fordeling av FoUstipend LUNA 889 ØLR 347 FH 652 AØL 512 SUM Tall i kr 1000, Fordeling av måltall til avdelingene Totalt blir det 60 nye måltall fordelt for Avdeling LUNA, 45 nye måltallsplasser: For 2014 fikk avdeling LUNA konsekvensjustering for 10 plasser for grunnskolelærerutdanning(strategiske studieplasser lærerutdanningen, 2011). For budsjett året 2015 vil avdeling LUNA dermed få 10 nye måltallsplasser. For 2014 fikk avdeling LUNA konsekvensjustering for 15 plasser for lektorutdanning (strategiske studieplasser ikke fagfordelt, 2011). For budsjett året 2015 vil avdeling LUNA dermed få 15 nye måltallsplasser. For 2014 fikk avdeling LUNA konsekvensjustering for 10 plasser for samlingsbasert førerskolelærerutdanning (strategiske studieplasser ikke fagfordelt, RNB 2012). For budsjett året 2015 vil avdeling LUNA dermed få 10 nye måltallsplasser. For 2014 fikk avdeling LUNA konsekvensjustering for 10 plasser for barnehagelærerutdanning (barnehagelærerutdanning, 2011). For budsjett året 2015 vil avdeling LUNA dermed få 10 nye måltallsplasser. Avdeling ØLR, 10 nye måltallsplasser: For 2014 fikk avdeling ØLR konsekvensjustering for 10 plasser for eiendomsmeglerstudie (strategiske studieplasser ikke fagfordelt, 2011). For budsjett året 2015 vil avdeling ØLR dermed få 10 nye måltallsplasser. Avdeling FH, 5 nye måltallsplasser: For 2014 fikk avdeling FH konsekvensjustering for 5 plasser for master i folkehelsevitenskap (strategiske studieplasser ikke fagfordelt, RNB 2012). For budsjett året 2015 vil avdeling FH få 5 nye måltallsplasser. Side 12 av 19

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

Foreløpig budsjettutkast 2013

Foreløpig budsjettutkast 2013 Høgskolestyremøte 15. november 2012 Foreløpig budsjettutkast 2013 Side 1 av 12 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev)

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12 Virksomhetsrapport pr 31.07.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.07.12 fokuserer på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september 2013. Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle

Detaljer

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena.

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena. Innkalling Innkalling til styremøte 28. mars 2012 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Tormod Hermansen, Åmund K. Lekve, Atle Hauge, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar 2013. Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen,

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 14. desember 2011. Vår ref.: 2011/891

Innkalling. Innkalling til styremøte 14. desember 2011. Vår ref.: 2011/891 Innkalling Innkalling til styremøte 14. desember 2011 Vår ref.: 2011/891 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 6. mars 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 6. mars 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 6. mars 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF Langtidsbudsjett 2016-2018 GRUNNLAG - BVF Tall i hele 1 000 Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger -64 893-66 343-69 507 Tilskudd

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag.

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag. C BUDSJETT 2011 LU 1. ildeling 2011 Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for grunnbevilgningen 2011 2. Prosjektbudsjetter for 2011 2. forslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.06.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. HS-V-19/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014

Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Innkalling Innkalling til styremøte 13. desember 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008 1 Langtidsbudsjett 2009-2012 DMF Fakultetsråd 29. mai 2008 2 Hvordan jobbe frem budsjettet? Hvorfor? Bl.a. Oppnå strategi og sikre forsvarlig drift Krav overfor NTNU til levering av budsjett i oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. desember 2012. Budsjett 2013. Side 1 av 27

Høgskolen i Hedmark Høgskolestyremøte 13. desember 2012. Budsjett 2013. Side 1 av 27 Budsjett 2013 Side 1 av 27 1 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev) legges budsjettfordeling for 2013 frem for høgskolestyret.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014 Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Høgskolestyret 16.12.2014 BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Budsjettmodellen bakgrunn, hovedtrekk og intenderte virkninger. 20. februar 2013 økonomidirektør Hans Chr. Sundby

Budsjettmodellen bakgrunn, hovedtrekk og intenderte virkninger. 20. februar 2013 økonomidirektør Hans Chr. Sundby Budsjettmodellen bakgrunn, hovedtrekk og intenderte virkninger 20. februar 2013 økonomidirektør Hans Chr. Sundby KDs finansieringssystem NOU 2000: 14 «Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 12.11.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer