Innkalling. Innkalling til styremøte 6. mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Innkalling til styremøte 6. mars 2014"

Transkript

1 Innkalling Innkalling til styremøte 6. mars 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Meldt forfall: Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Campus Hamar, Biohus 2 rom 104 Tid: 9-15 Lise Iversen Kulbrandstad høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs høgskoledirektør

2 Saksnr. Innhold HS 2014/1 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2014/2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2014/3 Rapport Planer 2014 HS 2014/4 Virksomhetsrapport per HS 2014/5 Avlagt årsregnskap 2013 rapportert til Kunnskapsdepartementet HS 2014/6 Endelig tildelingsbrev og intern bevilgning 2014 HS 2014/7 Rektors fullmakt regnskap 1. tertial 2014 HS 2014/8 Rundskriv F Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer HS 2014/9 Kunngjøring av dekanstilling ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap HS 2014/10 Tildeling av graden æresdoktor innenfor anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag HS 2014/11 Eventuelt HS 2014/12 Orienteringer Studiebarometeret pressemelding fra NOKUT - publisert Studiebarometeret publisert på HIHM.NO Statsrådens tale kontaktkonferansen

3 HS2014/1Godkjenningavinnkallingogsaksliste HS2014/2Godkjenningavprotokollfraforrigestyremøte

4 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /1094 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/3 Høgskolestyret Rapport Planer 2014 Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret tar det fremlagte utkast til Rapport 2013 og Planer 2014 til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen sluttføre arbeidet med dokumentene med de innspill, korrigeringer og føringer som styret gav i styremøtet. Saksframstilling Kunnskapsdepartementet har fastsatt fem overordnede sektormål for universitetene og høyskolene i Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet (det 5. sektormålet gjelder drift og vedlikehold av museene og er ikke aktuelt for Høgskolen i Hedmark). Alle universiteter og høyskoler som får tildeling eller tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, skal bidra til å nå disse målene. I sektormålene legger departementet vekt på behovene i samfunnet og egenarten ved institusjonene. Sektormålene er i stor grad avhengige av hverandre. Departementet legger til grunn at sektormålene skal være langsiktige og gi en stabil ramme som institusjonene kan utvikle egne strategier, mål og planer innenfor. Institusjonene skal legge mål- og resultatstyring, med integrert risikostyring, til grunn for planlegging og oppfølging av sin virksomhet. I tillegg fastsetter Kunnskapsdepartementet nasjonale styringsparametere på områder der departementet vil at institusjonene skal ha særskilt oppmerksomhet på resultatutviklingen. Departementet vurderer årlig behovet for justeringer i nasjonale styringsparametere i forbindelse med utarbeiding av Tildelingsbrevet. For 2014 har Kunnskapsdepartementet fastsatt 13 sentrale styringsparametere. Disse er for 2014 de samme som for 2013, men med ett tillegg: forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag.

5 Statlige universiteter og høyskoler har fått delegert myndighet til å fastsette egne virksomhetsmål og styringsparametere som skal bidra til å nå de overordnede målene for sektoren. HHs egne virksomhetsmål skal uttrykker vår egenart/profil, prioriteringer og ambisjoner. Ved Høgskolen i Hedmark har vi selv definert 33 styringsparametere, som kommer i tillegg til de 13 sentralt fastsatte fra KD. HH har beholdt de samme virksomhetsmålene for 2014 som vi hadde for Styringsparameterne for 2014 er også de samme som for 2013 men med det samme tillegget som KD har gitt: «forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag». Høgskolen har for 2014 valgt å legge vekt på kontinuitet i bruken av virksomhetsmål og styringsparametere. Dette betyr at Rapport og Planer dokument for fortsatt er direkte synkronisert med Strategisk plan Under utarbeidelsen av Strategisk plan ( ) ble det som styret er kjent med lagt stor vekt på en tydelig linje mellom målstrukturen i MRS og de nye strategiske målene i Strategisk plan. Antall strategiske mål ble redusert for bedre å kunne samkjøres med de fire sektormålene. Under arbeidet med formuleringen av virksomhetsmålene ble det innenfor sektormålene 1-3 lagt stor vekt på å tydeliggjøre høyskolens egenart som en profesjonsorientert høyskole med vekt på fleksible studieløsninger, med regional og nasjonal relevans, og med et klyngekonsept på alle campus. Det fjerde sektormålet, med tilhørende virksomhetsmål, understreker kravene til en profesjonell administrasjon - for å støtte opp om kjernevirksomheten utdanning, forskning og formidling. Høgskolen vil i løpet av 2014 vurdere om vi skal gjøre justeringer i vår målstruktur for Kunnskapsdepartementet har gitt signaler om det samme de skriver i årets tildelingsbrev: «Departementet legger opp til en prosess med revidering av målstruktur for universiteter og høyskoler for 2015 med sikte på forenkling og tydeliggjøring. Sektoren vil bli involvert i dette arbeidet».

6 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /588 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/4 Høgskolestyret Virksomhetsrapport per Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar Virksomhetsrapport per til orientering Saksframstilling Virksomhetsrapport per rapporterer foreløpig status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA) og de fire avdelingene 1. Høgskolen i Hedmark har totalt et positivt resultat per på kr Den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) har et positivt resultat på kr og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har et positivt resultat på kr Tall i 1000,- 1 Virksomhetsrapporten er endret fra campus betegnelse til avdeling. Avdeling LUNA er avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Campus Hamar Avdeling ØLR er avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Campus Rena Avdeling FH er avdeling for folkehelsefag, Campus Elverum Avdeling AØL er avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, Campus Evenstad (inkl. studiested Blæstad)

7

8 Virksomhetsrapport per

9 1 Økonomi Virksomhetsrapport per rapporterer foreløpig status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA) og de fire avdelingene Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling av regnskap og budsjett for Høgskolen i Hedmark som helhet. Tabell 1.1 Virksomhetsrapport pr ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per Desember Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV) BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) SUM HØGSKOLEN I HEDMARK INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM INNTEKTER LØNN ADK SUM Regnskap og budsjett viser inntekter med negativt fortegn og kostnader med positivt fortegn. Negative avvik vises i rødt med negativt fortegn (avvik vises i absolutte tall). BOA betyr bidrags- og oppdragsaktiviteter og BOA-O innbefatter kun oppdragsaktiviteten med krav til leveranse. Overskuddet disponeres påfølgende år etter styrevedtak. Andre drifts kostnader (ADK) inneholder ordinære drifts- og reisekostnader, finansinntekter og -kostnader, avregninger mot balansen for utsatt virksomhet og interne transaksjoner (f.eks. refusjon av lønnskostnader fra BOA). Generelle kommentarer HH har totalt et positivt resultat per på kr Den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) har et positivt resultat på kr og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har et positivt resultat på kr Bevilgning fra KD var kr i 2013, og det var en økning på 9 % fra bevilgning i Periodiseringer BFV Det er i desember måned periodisert inn netto kr i kostnader. Det er i hovedsak påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser og fakturaer. 1 Virksomhetsrapporten er endret fra campus betegnelse til avdeling. Avdeling LUNA er avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Campus Hamar Avdeling ØLR er avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Campus Rena Avdeling FH er avdeling for folkehelsefag, Campus Elverum Avdeling AØL er avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, Campus Evenstad (inkl. studiested Blæstad) 1

10 Virksomhetsrapport pr Bevilgningsfinansiertvirksomhet (BFV) per avdeling Diagram 1.1 Tall i 1 000,-. Avdeling AØL er inkl. institutt for landbruksfag på studiested Blæstad Avdeling LUNA Tabell 1.2 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER AVDELING LUNA Generelle kommentarer BFV Avdeling LUNA har et negativt resultat på BFV per på kr Akkumulert per LØNN ADK SUM Positivt avvik på lønn i forhold til budsjett skyldes at noen stipendiater ikke har startet i henhold til planen, og at det dermed ikke er utbetalt lønn tilknyttet disse stillingene. Det er avsatt i balansen som bundne kostnader på kr for senere utbetaling, og er regnskapsført under ADK i Avvik i lønn skyldes også at en stor andel av budsjetterte lønnskostnader til praksisveiledere i 2013 ikke har blitt utbetalt via lønn, men fakturert og regnskapsført under ADK. Hovedårsaken til negativt resultat i 2013 er at praksiskostnader har totalt sett økt det siste året, og dette var ikke tilstrekkelig hensyntatt ved budsjetteringen av Avdeling LUNA har i 2013 hatt en kostnad på tap tilknyttet PC-leasing, og det utgjorde ca. kr 400. Avdelingen fikk i styremøte (HS2013/53) en opsjon til å disponere avdelingens opparbeidede BOA-O overskudd fra tidligere år, for å dekke inn negativt resultat i BFV for Periodiseringer BFV Det er i desember måned periodisert inn netto kr i kostnader. Det er i hovedsak påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser, samt fakturaer tilhørende

11 Virksomhetsrapport pr Avdeling ØLR Tabell 1.3 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER AVDELING ØLR Generelle kommentarer BFV Avdeling ØLR har et positivt resultat på BFV per på kr Akkumulert per LØNN ADK SUM Avdeling ØLR har i 2013 budsjettert med kr i overskudd for å betale tilbake på negativ avdelingskapital (note 15). Et lavere årsoverskudd enn budsjettert skyldes bl.a. en kombinasjon av høyere lønnsutgifter og større investeringer enn budsjettert. Avdeling ØLR har i 2013 redusert negativ avdelingskapital med kr (HS 2013/72) og kr (HS 2013/73). Høgskolestyret vedtok i november 2013 styresakene HS2013/72 og HS2013/73. Det vil si at kr av høgskoleadministrasjonens avdelingskapital og kr av overskuddet fra oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-O avdeling ØLR) for regnskapsårene 2011 og 2012, gikk til å nedbetale avdeling ØLR sin negative avdelingskapital. Etter disponering av årets overskudd vil avdelingens negative avdelingskapital per være kr 866. Periodisering Det er i desember måned periodisert inn netto kr 61 i kostnader. Det er i hovedsak påløpte lønnsforpliktelser og fakturaer Avdeling FH Tabell 1.4 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER AVDELING FH Generelle kommentarer BFV Avdeling FH har et positivt resultat på BFV per på kr 233. Akkumulert per LØNN ADK SUM Regnskapsførte lønnskostnader er lavere enn budsjetterte, og det knytter seg i hovedsak til etterslep i planlagte tilsettinger fra 1. halvår. Investeringer er regnskapsført under inntekter (standard kontoplan for UH-sektoren 2 ), og høyere investeringskostnader enn budsjett gir dermed negativt avvik på inntekter i økonomirapporten. Totale inntekter for avdeling FH er i henhold til budsjett, og negativt avvik skyldes at avdelingen i løpet av høsten gjennomførte flere 2 Universitet- og høgskolesektoren 3

12 investeringer som ikke var budsjettert. Det var investeringer i øvingsavdelingene og videreutvikling av kontormiljøene. Virksomhetsrapport pr Avdelingen avsatte kr 1 mill. til FoU-aktivitet som var planlagt gjennomført i 2013, men som av ulike årsaker er blitt forskjøvet og vil bli gjennomført i Periodiseringer BFV Det er i desember måned periodisert inn netto kr 284' i kostnader. Det er i hovedsak påløpte lønnsforpliktelser og fakturaer Avdeling AØL Tabell 1.5 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER AVDELING AØL Generelle kommentarer BFV Avdeling AØL har et positivt resultat på BFV per på kr Det positive resultatet skyldes i hovedsak vesentlig høyere lønnsrefusjoner fra samarbeidende institusjoner og egne prosjekter, enn forutsatt i budsjettet. Periodisering BFV Det er i desember måned periodisert inn netto kr 611 i påløpte kostnader. Periodiseringene består i hovedsak av påløpte driftskostnader og lønnsforpliktelser Høgskoleadministrasjonen Tabell 1.6 ØKONOMIRAPPORT Generelle kommentarer BFV HA har et positivt resultat per på kr Akkumulert per LØNN ADK SUM Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER HØGSKOLEADMINISTRASJONEN Akkumulert per LØNN ADK SUM Resultatet skyldes i hovedsak lavere energikostnader og lavere kurs- og reisekostnader enn budsjettert, samt at inntektene på utleie er høyere enn forutsatt i budsjettet. I tillegg har HH fått refundert beløp fra utleier, som følge av feilfakturering av mva. i Periodisering BFV Det er i 2013 periodisert inn netto kr 220 i kostnader. Periodiseringene består av forskuttert betaling av lisenser for 2014 samt påløpte kostnader i

13 Virksomhetsrapport pr Husleie og energikostnader Husleie og energikostnader utgjør en stor andel av høgskolens bevilgning. Husleien er bundet i leieavtaler i lang tid og er en langvarig fast kostnad. Diagram 1.2 Husleie og energikostnader i andel av bevilgning Utviklingen viser en topp i 2011, året etter flytting til Terningen Arena, da vi fortsatt hadde forpliktelser knyttet til de gamle lokalene til HA-F og avdeling FH. For perioden 2009 til 2013 er andelen av bevilgning knyttet til arealkostnader lavest i Balansen Avdelingskapital per Avdelingskapital (note 15 3 ) er avsetning til ordinær drift, dvs. andel av bevilgninger og midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) som ikke er benyttet ved årsavslutning. Tabell 1.7 Avdelingskapital (note 15) NOTE 15 * Avdelingskapital Avdeling /seksjon TERNINGEN ARENA** HA inkl. bib. og IT LUNA ØLR FH AØL HH Tall i 1 000,- *Foruten prosjektavsetninger ** Prosjekt Terningen Arena er ferdigstilt og avsluttet i løpet av Note 15 er avsetninger for fremtidige forpliktelser, og som rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap 5

14 Virksomhetsrapport pr Utvikling i studiepoengproduksjon I langtidsbudsjett (LTB) for 2014 til 2016, som ble framlagt høgskolestyret i november 2013, var en av forutsetningene at studiepoengproduksjon (60-studiepoengsenheter) skal måles med nøkkeltall igjennom året, slik at vi kan se om forventet bevilgning vil inntreffe. De endelige tallene for studiepoengproduksjon for 2013 var klare 15. februar 2014, og vi kan dermed sammenligne forventet studiepoengproduksjon fra LTB mot faktisk studiepoengproduksjon for Studiepoengproduksjon for 2013 ble studiepoengsenheter, dvs. en økning på studiepoengsenheter fra Det gir en økning i bevilgningen for 2015 i undervisningskomponenten på ca. kr (2014 tall). Diagram 1.3 Studiepoengproduksjon for hele høgskolen Studiepoengproduksjonen er beståtte 60-studiepoengsenheter, dvs. årsekvivalenter. Studiepoengproduksjonen i 2013, som gir bevilgning 2015, er høyere for HH samlet enn hva som ble forventet i LTB Samlet for HH vil det si at vi kan forvente at bevilgning i 2015 blir høyere enn det vi estimerte i LTB Diagram 1.4 Studiepoengproduksjon per avdeling 6

15 Virksomhetsrapport pr Det er en økning for alle avdelinger utenom avdeling Evenstad, og nedgang skyldes lavere studiepoengproduksjon på studiested Evenstad. Endringer fra planer i LTB , som følge av positivt eller negativt avvik fra forventet studiepoengproduksjon, ivaretas for hver avdeling i prosessen med LTB og årsbudsjett Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) pr. avdeling HH har i flere år hatt en stor omsetning i BOA målt mot BFV i forhold til andre universiteter og høgskoler i sektoren. I tilstandsrapporten 2013 ble HH særskilt omtalt angående dette. I 2013 var omsetningen ved BOA på kr , og det var en økning i omsetning fra kr for Avdeling LUNA Tabell 2.1 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA AVDELING LUNA Resultatet for BOA-O per ved avdeling LUNA er kr Det ble i 2013 avsluttet 35 stk. BOA-O-prosjekter og 13 stk. BOA-B-prosjekter. I 2013 har avdelingen økt BOA-administrasjonen for å kunne ivareta oppfølging av ulike forskningsprosjekter og større arrangementer, kurs og konferanser. Avdelingen har i 2013 vunnet 11 større anbud, og de største er: Akkumulert per LØNN ADK SUM Oslo kommune, kompetanseutvikling av alle barnehageansatte i kommunen. Successfull fertilization, samarbeidsprosjekt med store bioteknologi-selskaper. Dette er finansiert av midler gjennom Regionalt Forskningsfond Innlandet (RFF). Musical Gentrification and Socio-Cultural Diversities, finansiert av Norges forskningsråd. Skolering av PP-tjenesten, en nasjonal satsing over 5 år. Kompetanse for mangfold (st. meld nr 6), oppdrag knyttet til kompetanseutvikling i skoler og barnehager i Hedmark. Utviklingsprosjekt i videregående skoler i Hedmark, med fokus på klasseledelse. Tilsammen dreier det seg om kontrakter for mer enn kr 25 mill., og alle er flerårige prosjekter. I tillegg er det mange pågående prosjekter av ulikt omfang. Avdelingen har mange flerårige oppdrag med bidrag fra Utdanningsdirektoratet. For kommende år er våre fagmiljøer sentrale i flere store nasjonale satsingsområder. Alle disse prosjektene klassifiseres nå som BOA-B. Bidragsprosjekter bidrar ikke til virksomhetskapital. 7

16 2.2 Avdeling ØLR Tabell 2.2 ØKONOMIRAPPORT Resultatet for BOA-O pr ved avdeling ØLR er kr Virksomhetsrapport pr Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA AVDELING ØLR Det er i løpet av året avsluttet 47 oppdragsprosjekter. Store oppdragsprosjekter var Lederutdanning helse og omsorg til Helsedirektoratet, bachelor-emner i risikostyring til forsvaret og regnskapsmoduler til Skattedirektoratet (skatteløftet). Det er høy aktivitet på BOA med rundt 1600 deltakere på ulike utdanninger hvert semester. Disse er både samlingsbasert, samlings- og nettbasert eller kun via nett og streaming av forelesninger. Høsten 2013 hadde avdelingen to emner innenfor sivilt-militært samarbeid, mens det undervises innen tre emner våren En avtale for 2 år framover inngås nå for 100 studiepoeng. Det er også lagt inn nye tilbud til Forsvaret på både bachelor- og MPA nivå som ligger til avgjørelse hos oppdragsgiver. I tillegg har BOA en rekke samarbeidspartnere som Fagforbundet, Fagakademiet, Skatt Øst/Sør, Helsedirektoratet og Økonomiforbundet. 2.3 Avdeling FH Tabell 2.3 ØKONOMIRAPPORT Resultatet for BOA-O per ved avdeling FH er kr 910. LØNN ADK SUM Det er i løpet av året avsluttet 20 oppdragsprosjekter og resultatet består i all hovedsak fra prosjektet Active Education (AE). Samarbeidet avdelingen har med AE er knyttet til studier i idrettsfag og ernæring/kosthold. Akkumulert per Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA AVDELING FH Akkumulert per LØNN ADK SUM I 2013 har det vært en ytterligere økning av studenter som følger oppleggene gjennom AE, og det har derfor vært gjennomført et utviklingsarbeid for å sikre studieadministrativ og faglig kvalitetssikring av dette arbeidet. I 2013 har avdelingen utviklet studieplan knyttet til fagområdet Personlig Trener i samarbeid med AE. Videre har HH gjennomført Studiekvalitet i fokus angående sine utdanningsprogram i samarbeid med AE. 8

17 Virksomhetsrapport pr Nye oppdragsutdanninger som er utviklet/gjennomført i 2013: Nettbasert studieprogram i Dokumentasjon av helsehjelp er utviklet og gjennomført. Studiepoenggivende utdanningsprogram i Motiverende intervju er gjennomført flere steder i landet. Det er utviklet et studieprogram knyttet til Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser, som nå blir gjennomført i Rælingen kommune. Det er utviklet og startet opp en videreutdanning i demens. Samarbeidet med Helsedirektoratet angående nytt kull/klasse i tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge er videreført. Det er utviklet et utdanningsprogram i helsepedagogikk i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Sykehuset Innlandet. Det er utviklet et utdanningsprogram i Pårørendearbeid innen lindrende omsorg i samarbeid med Hamar kommune og Utviklingssenteret for hjemmebaserte tjenester i Hedmark. Avdelingen vant anbud til Oslo kommune angående Barneveilederutdanning - Aktivitetsskolen. Utover dette er avdelingens BOA også delaktig i HHs store og prestisjefylte oppdrag fra Helsedirektoratet angående lederutviklingsprogrammet innen helse- og omsorgssektoren for kommuner i Norge. Videre er BOA sentral i arbeidet med avdelingens strategiske bidragsprosjekter; Terningen Nettverk, En region i bevegelse og Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark, og i Hedmark Fylkeskommune sin satsing til Ungdoms OL (YOG) hvor avdelingen har konkrete prosjekter tilknyttet dette. 2.4 Avdeling AØL Tabell 2.4 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA AVDELING AØL Resultatet for BOA-O per ved avdeling AØL er kr 51. Akkumulert per LØNN ADK SUM AØL har hatt en sterk økning i finansiering fra Norges forskningsråd (NFR) i 2013, hovedsakelig grunnet: Becodyn-prosjektet hvor avdelingen skal se på effektene av smågnagere på resten av det boreale økosystemet. Prosjektet tar for seg problemstillingen; på grunn av klimaendringer forsvinner smågnagerårene, hvilke effekter vil dette ha på resten av økosystemet og på vilt generelt. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med 5 stipendiater, 1 post doc, 1 feltkoordinator og 5 professorer samt flere studenter og feltassistenter. Finansieringen er 3-årig med til sammen kr IRSAE (forskerskolen i anvendt økologi) er finansiert med kr årlig i 8 år fremover. En av 10 nasjonale forskerskoler som ble bevilget i 2013, hvor vi var en av de to høgskolene som ble valgt foruten universitetene. I tillegg vil AØL trekke frem to prosjekter finansiert av regionalt forskningsfond (RFF) som begge avsluttes i Overvåking av viltbestander Styrking av elgbestanden ved måten en drifter skogen på. 9

18 Virksomhetsrapport pr AØL har satset på Evenstad vilt- og næringssenter som jobber tett mot arbeids- og samfunnsliv. Senteret tar prosjekter for skog- og utmarksnæringen og tilbyr studenter praksis i næringslivet. 2.5 Resultat på BOA-O og virksomhetskapital Akkumulerte økonomiske resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-O) kalles virksomhetskapital (note 8 4 ). Den oppdragsfinansierte aktiviteten skal være fullfinansiert fra oppdragsgiver, og høgskolen skal gå med overskudd. Prosjekter kan gå over flere år, og gir økonomisk resultat først det året prosjektet avsluttes. Det gjør at resultat fra oppdragsfinansiert aktivitet kan ha store svingninger fra år til år, og at resultatgraden, dvs. resultat sett i forhold til oppdragsinntekter, vil variere. Diagram 2.1 Resultat grad BOA-O Reglementet for BOA i sektoren, F fastsatt av KD, har føringer om at alle oppdragsprosjekter skal planlegges med overskudd. Det henvises videre i reglementet til EØS-avtalen som sier at oppdrag skal planlegges med normalavkastning i markedet. Altså må HH beregne en sammenlignbar resultatgrad som private aktører. Virksomhetskapitalen kan for eksempel benyttes til drift, investeringer eller strategiske tiltak, og er således viktig for høgskolen siden den gir mulighet til å bygge opp og anvende kapital til å nå strategiske mål. Virksomhetskapitalen disponeres av høgskolen ved styrevedtak, og et eventuelt behov for å disponere dette vil bli fremlagt for styret når regnskapet er godkjent av styret og Riksrevisjon. 4 Note 8 er opptjent virksomhetskapital for nettobudsjetterte virksomheter, og rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap. 10

19 Virksomhetsrapport pr Tabell 2.5 Virksomhetskapital NOTE 8* Virksomhetskapital Avdeling /seksjon LUNA ØLR FH AØL HH Tall i 1 000,- * foruten bunden virksomhetskapital (aksjer) Virksomhetskapital per er endret, jf. styresak vedrørende disponering av BOA-O overskuddet avdeling LUNA (HS2013/53) og avdeling ØLR HS2013/73. Diagram 2.2 Virksomhetskapital i prosent av bevilgning KD Tall ( ) hentet fra tilstandsrapport Høyere utdanning 2013 HH sin virksomhetskapital i prosent av bevilgning KD har variert de siste årene, men økte fra 2011 til Snittet i 2012 var bedre enn snittet for høgskolene, og veksten fortsatte i Av høgskolene var det i 2012 Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Harstad som hadde høyest virksomhetskapital i andel av bevilgning (3,9 %). 3 Personal Personalet er den viktigste innsatsfaktoren for at Høgskolen i Hedmark skal kunne utdanne høyt kvalifiserte og utviklingsorienterte kandidater til barnehage, skole, helsesektoren, jord- og skogbruksnæringer, offentlig forvaltning og næringsliv. Virksomhetsrapport per rapporterer på antall årsverk, kompetansesammensetning og sykefravær i høgskolen. 11

20 Virksomhetsrapport pr Årsverk og kompetanse Diagram 3.1 Totalt antall årsverk HH Diagram 3.2 Totalt antall årsverk per avdeling Antall årsverk i desember var ca. 27 årsverk over det som var budsjettert. Dette innebærer en økning på 47 årsverk siden årsskiftet 2012/13. Som tidligere nevnt er deler av økningen begrunnet i ansettelser i stipendiatstillinger knyttet til høgskolens doktorgradsutdanninger, i tillegg til at det er tilsatt flere på eksterne midler. Det har i 2013 vært arbeidet med å skaffe bedre og mer transparente oversikter over ressursbruk (særlig det som er planlagt finansiert gjennom eksterne midler) som grunnlag for mer pålitelig årsverksstyring. Erfaringsvis vet vi at rekrutteringsprosessene knyttet til å få på plass ressurser til høstens studiestart starter tidlig på nyåret. De økonomiske konsekvensene vil vi imidlertid først se fra august, men styring og oppfølging av årsverksutvikling vurdert opp mot budsjett må iverksettes allerede ved starten av Det er derfor besluttet at økonomiseksjonen i større grad skal involveres i vurderinger av avdelingenes økonomiske situasjon før det besluttes å igangsette rekrutteringsprosesser. I tillegg settes det ytterligere fokus på at det skal gjøres gode og planmessige behovsvurderinger både ift. kompetansesammensetning ved en enkelte enhet/fagområde og ift. det konkrete kompetansebehovet som knytter seg til stillingen før det foretas kunngjøring. 12

21 Virksomhetsrapport pr Tabell 3.1 Antall årsverk professorer (ekskl. professor II) Avd/år Avdeling LUNA 7,5 9,4 11,4 14,0 14,0 Avdeling ØLR 1,5 1,5 2,0 3,5 3,5 Avdeling FH 2,8 1,8 3,0 7,2 7,7 Avdeling AØL 5,2 5,2 5,8 5,0 5,0 HH 18,0 18,9 23,2 30,7 31,2 Som tabellen viser har HH hatt en ytterligere økning i professorårsverk siden forrige virksomhetsrapport, og vi har hatt en økning på 8 årsverk i professorstillinger siden Tabell 3.2 Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger Avd/år Avdeling LUNA 46,0 % 55,0 % 50,0 % 52,0 % 52,0 % 53,1 % Avdeling ØLR 51,0 % 53,0 % 52,4 % 52,0 % 51,2 % 51,3 % Avdeling FH 23,0 % 25,0 % 21,5 % 24,0 % 26,8 % 28,2 % Avdeling AØL 69,0 % 59,0 % 60,5 % 60,0 % 66,0 % 65,0 % HH 42,0 % 46,0 % 43,1 % 45,0 % 45,2 % 45,7 % Stipendiater inngår ikke i beregningen av «totalt antall undervisnings- og forskerstillinger» (ref. definisjon DBH) Andelen ansatte med førstestilling har hatt en økning på 0,7 prosentpoeng siden Høgskolens ambisjonsnivå for andelen førstekompetente for 2013 var 47 %. Det er fortsatt flere som er aktive i et kvalifiseringsløp, og flere er i prosess for å få vurdert sine doktorgradsarbeider eller er i sluttfasen før levering. Det har bl.a. vært gjennomført 3 disputaser i januar og det er planlagt ytterligere en disputas i februar. Høgskolen vil fortsatt ha fokus på å utvikle og sikre robusthet i fagmiljøene, en satsning som også tydeliggjøres i høgskolens virksomhetsplaner. Dette omfatter både jevnlig oppfølging av kompetansenivå og -behov ved den enkelte avdeling/fagmiljø og målrettet kompetanseplanlegging og rekruttering. I arbeidet med langtidsbudsjett vil det også settes fokus på vurderinger av risiko og sårbarhet knyttet til kompetanse- og alderssammensetning. En oversikt over høgskolens kompetanseprofil viser at HH fortsatt ligger over snittet på andelen faglige toppstillinger som omfatter professor- og dosentstilling. For øvrige førstestillinger ligger HHs andel fortsatt noe under landsgjennomsnittet. 13

22 Virksomhetsrapport pr Diagram 3.3 Kompetanseprofil Forklaring: Toppstilling omfatter professor, professor II og dosent, førstestilling omfatter førsteamanuensis, førstelektor, postdoktor og forskerstillinger med krav til doktorgrad, mellomstilling omfatter amanuensis, høyskole/universitetslektor og forsker uten krav til doktorgrad, rekrutteringsstilling omfatter stipendiat og vitenskapelig assistent. Stipendiater er her inkludert når andelene beregnes. Diagram 3.4 Kompetanseprofil Mellom avdelingene er det fortsatt markante variasjoner i kompetanseprofil, og avdeling AØL skiller seg fortsatt ut med klart høyest andel i faglige toppstillinger. Avdeling FH har gjennom år vært den avdelingen med lavest andel faglige toppstillinger og førstestillinger. Imidlertid har vi de senere årene sett en tydelig positiv utvikling, og har sett resultat av den bevisste kompetansebyggingen som har vært gjort ved avdelingen. En av stipendiatene som disputerte i januar er tilsatt ved avdeling FH, og ytterligere en av avdelingens stipendiater disputerer i slutten av februar. Avdelingen har i tillegg kunngjort to stipendiatstillinger for tilsetting våren På avdeling ØLR og 14

23 Virksomhetsrapport pr avdeling LUNA er det kun mindre endringer i kompetanseprofil. 3.2 Sykefravær Høgskolen har hatt en positiv utvikling i sykefraværet de 3 første kvartalene i I 4. kvartal hadde høgskolen en marginal oppgang, og samlet resultat for høgskolen i 2013 ble 3, 22 % (i 2012 var gjennomsnittet 4,67 %). Diagram 3.5 Sykefravær høgskolen samlet og pr. avdeling Høgskolen samlet HA LUNA ØLR FH AØL ,82 2,74 5,04 5,16 6,51 3, ,78 3,09 6,16 5,44 4,52 2, ,67 4,24 4,73 6,51 5,24 1, ,22 3,7 3,83 2,44 3,58 0, Arbeidet med å styrke sykefraværsarbeidet, både med skolering av ledere og god lederstøtte for å sikre tidlig oppfølging av sykmeldte i tråd med høgskolens regler er videreført i Som ledd i å styrke funksjonsvurdering som skal gjøres i oppfølgingsarbeidet som grunnlag for å utarbeide gode oppfølgingsplaner er det avholdt to interne kurs for ledere i sykefraværsarbeid i regi av NAV Arbeidslivssenter. Sykefraværet har hatt en kraftig nedgang i 2013 og var som nevnt samlet for hele høgskolen på 3,22 %. Dette er det laveste sykefraværet høgskolen har registrert. Årsakene til dette er vanskelig å si noe bestemt om da årsakene til sykefravær er komplekse og sammensatte, men vi vet at flere langtidssykemeldte medarbeidere kom tilbake i full stilling i løpet av

24 Virksomhetsrapport pr Diagram 3.6 Sykefravær fordelt på stillingskategori og kjønn Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger kvinner 2011 menn 2011 kvinner 2012 menn 2012 kvinner 2013 menn ,98 3,9 5,21 2,11 2,53 1,89 Administrativt personale 4,57 1,73 4,38 1,18 3,92 1,09 Drifts- og teknisk personale/andre tilsatte 0 10,86 0,73 9,71 3,77 5,93 1,05 Det er svært positivt at alle avdelinger, alle stillingskategorier og alle aldersgrupper har hatt nedgang. Det er særlig gledelig at sykefraværet i gruppen teknisk stillinger er gått ned til nesten samme nivå som for administrative stillinger. Sykefraværet for teknisk tilsatte har ligget høyt ved en avdeling (ca. 21 %). Dette fraværet er ikke arbeidsrelatert og skyldes langtidsfravær bl.a. på grunn av fysiske skader, og de sykmeldte er på vei tilbake i arbeid nå. Diagram 3.7 Sykefravær sammenlignet med andre HØGSKOLEN I HEDMARK 6,2 6,6 6 5,3 2,9 Undervisning 5,5 5,5 5,5 5,1 Statlig forvaltning 6,3 5,7 5,6 5,5 5,3 Hele landet 6,9 6,1 5,8 5,6 5,5 HØGSKOLEN I HEDMARK Undervisning Statlig forvaltning Hele landet Som det framgår av grafen over har de sammenlignbare områder (hele undervisningssektoren, statlig forvaltning, Hedmark fylke og hele landet) hatt en svak nedgang, mens det i høgskolen har vært en markant nedgang fra 5,3 % i tredje kvartal 2012 til 2,9 % i tredje kvartal i

25 Virksomhetsrapport pr Høgskolen har vært inkluderende arbeidslivsvirksomhet siden 2003, og tegnet i november 2010 en ny samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter om å være IA-virksomhet i perioden De sentrale parter forhandler nå om ny IA-avtale, og en ny IA-avtale kan komme til å medføre endringer, blant annet når det gjelder IAvirkemidler, som for eksempel innrettingen av bruk av tilretteleggingstilskudd og BHT 5 -honorar. I høgskolens arbeid med å forbygge og redusere sykefraværet benyttes de økonomiske IA-virkemidlene aktivt som et bidrag i arbeidet med tilrettelegging av arbeidsoppgaver på arbeidsplassen for den enkelte. For høgskolen er det derfor av svært stor betydning at de økonomiske IA-virkemidlene videreføres i en ny IA-avtale., Egenmeldt sykefravær Høgskolen har et egenmeldt fravær på ca. 0,6 prosent, noe som er svært lavt sammenlignet med landet for øvrig. Vi antar at det lave egenmeldte sykefraværet er noe underrapportert, særlig i undervisnings- og forskerstillinger, da det egenmeldte fraværet for ansatte i administrative stillinger ligger i overkant av 1,0 prosent. Både i Hedmark og på landsbasis lå det egenmeldte sykefraværet på ca. 1,0 prosent i tredje kvartal Sykefravær - diagnoser Statistikk for Hedmark viser at muskel- og skjelettlidelser er den klart vanligste diagnosen og står for 36,4 prosent av alle sykefraværstilfeller. Forskjellige psykiske lidelser står for 14,9 prosent av sykefraværstilfellene. Statistikk viser at det er få endringer i diagnosemønsteret fra tidligere perioder. Det er de samme diagnosene som utgjør størsteparten av sykefravær ved HH. Tallene ved høgskolen er henholdsvis 29,1 % og 22,7 %. Arbeidet med å styrke ledernes kompetanse i sykefraværsoppfølging vil bli videreført i 2014 sammen med styrking av lederstøttefunksjoner i dette arbeidet. Videre vil det bli foretatt en vurdering av hvordan man kan redusere belastningen for de friske medarbeiderne ved sykefravær. Som et ledd i introduksjonsprogrammet for nyansatte tas BHTs minikurs «frisk foran PC en» inn for å forebygge arbeidsrelatert sykdom knyttet til langvarig statisk belastning ved PC-jobbing. 4 Innkjøp Høgskolen har i 2013 jobbet videre med å videreutvikle våre rutiner og systemer for innkjøp og anskaffelser. HHs samarbeid på området med høgskolene i Oppland følges med interesse i sektoren, og de foreløpige resultatene ble presentert på en større konferanse høsten Som en oppfølging av denne presentasjonen har det vært avholdt møte med Kunnskapsdepartementet om muligheten for å få midler til å optimalisere samarbeidet ytterligere. Det er gjennomført 10 anbudskonkurranser i 2013, og der er: Kjøp av elektrotjenester Rammeavtale på studieledelse og undervisning i BA Music management Rammeavtale på rekrutteringssystem Kjøp av kjølesystem Campus Evenstad Kjøp av kjøkkenutstyr/kantineutstyr Campus Rena Rammeavtale om blomsterlevering Rammeavtale om kjøp av møbler Rammeavtale om kjøp av kjøkkenutstyr Kjøp av konsulenttjeneste til utforming av kravspesifikasjon for anskaffelse av responsivt design 5 Bedriftshelsetjeneste 17

26 Virksomhetsrapport pr Web-design Flere av anbudene er i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer. Kjøp av møbler, kjøp av kjøkkenutstyr og Web-design er under evaluering. Universitet og høgskolesektoren inngikk i 2013 en ny avtale angående konkurransegjennomføringsverktøy, og i den forbindelse var HH valgt som pilot. Det nye systemet heter Amesto, og oppstart var september Riksrevisjonen har fokus på offentlig anskaffelse, og det er viktig at HH har tilstrekkelig kompetanse og ressurser for å kunne gjennomføre gode innkjøp i henhold til regelverket. Oppfølging av avtaler blir stadig viktigere for å kunne ta ut fremforhandlede priser. 4.1 Kommentarer tilknyttet MRS og planer 2013 Andel e-fakturaer av totalt innkomne fakturaer var i %. Ambisjonen for 2013 var 30 %, og andelen e- fakturaer for 2013 ble 31 % av totalt innkomne fakturaer. Det er foreslått at målet for 2014 settes til 40 % andel e- fakturaer. Antall bestillinger foretatt over høgskolens e-handelsplattform var i bestillinger. Ambisjonen for 2013 var 400 bestillinger, og i 2013 er det foretatt 800 bestillinger via e-handelsplattformen. Målet for 2014 er foreslått til 1000 bestillinger. 18

27 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /588 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/5 Høgskolestyret Avlagt årsregnskap 2013 rapportert til Kunnskapsdepartementet Forslag til vedtak: Styret godkjenner avlagt årsregnskap Saksframstilling Avlagt årsregnskap 2013 er rapportert til Kunnskapsdepartementet i samsvar med årsoppgjørsføringene. Årsregnskapet skal omfatte ledelseskommentarer, prinsippnote, resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling etter den direkte modell, statsregnskapsrapportering, standardiserte nøkkeltall (tabell 1-4), øvrige noter, saldobalanse i henhold til standard kontoplan, periodisert resultatbudsjett 2013, og utfylt kontrollark. Regnskapet er rapportert inn til DBH innen 15. februar 2014, og ligger tilgjengelig på hjemmeside: Ledelseskommentarer er vedlegg til saksfremlegget. Avlagt årsregnskap 2013 ble foreløpig godkjent på rektors fullmakt i henhold til HS2013/103. Avlagt årsregnskap 2013 endrer status til revidert regnskap etter at revisjon er gjennomført, og Høgskolen i Hedmark har mottatt revisjonsberetning. Høgskolen i Hedmark har for 2013 et positivt resultat av ordinære aktiviteter på kr 9,817 mill.

28 Resultat av oppdragsfinansiert aktivitet 1 (BOA-O) er kr 4,690 mill. for 2013, og er en reduksjon fra kr 7,904 mill. i Dette er periodens resultat. For øvrig vises det til ledelseskommentarene i det avlagte årsregnskapet. Vedlegg 1 Sammenligning av virksomhetsrapport 2013 og avlagt årsregnskap Viser til virksomhetsrapport for 2013 hvor det fremkommer at Høgskolen i Hedmark hadde pr et positivt resultat på bevilgningsfinansiert virksomhet på kr 9,518 mill. Tabell 1. Hele høgskolen 2013 DRIFTSINNTEKTER LØNN ANDRE DRIFTSKOSTNADER AVSKRIVNINGER Ordinært driftsresultat FINANS 34 Resultat av ordinær aktiviteter Hentet fra balansen (SAK,NFR,osv) Resultat Høgskolen i Hedmark Resultat BevilgningFinansiertVirksomhet Periodens resultat Resultat av ordinær aktiviteter i avlagt regnskap 2013 er summen av alle inntekter, fratrukket alle kostnader fra bevilgnings-, bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet, før høgskolen har hentet fra eller tilført penger til balansen. Høgskolen i Hedmark er en nettobudsjettert virksomhet, og resultat på bevilgningsfinansiert virksomhet er å anse som en utsatt virksomhet, dvs. forpliktelse. Kr 9,518 mill. tilføres balansen som fremtidige forpliktelser (note 15). Totalt har høgskolen i 2013 hentet kr 4,391 mill. fra balansen, og tilført kr 9,518 mill. Beløpet som tilføres balansen er resultat på bevilgningsfinansiert virksomhet. Netto avregninger er dermed kr. 5,127 mill. 1 BOA betyr bidrags- og oppdragsaktiviteter. BOA-O omfatter oppdragsfinansiert aktivitet, der en ekstern part skal dekke prosjektets totale kostnader. Den eksterne parten beholder fullt eierskap til sluttleveransen. I BOA-B (bidragsprosjekter) er den eksterne finansieringen et bidrag til gjennomføringen, men gir sjelden/aldri full dekning av totale prosjektkostnader. I bidragsprosjekter beholder høgskolen eierskapet til leveransen.

29

30

31

32

33

34 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /499 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/6 Høgskolestyret Endelig tildeling og intern bevilgning 2014 Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar endelig tildeling og intern bevilgning 2014 til orientering Saksframstilling I styresak HS2013/102 vedtok høgskolestyret budsjettildeling til avdelingene og høgskoleadministrasjonen for 2014, til dekning av drifts- og felleskostnader. I tillegg fikk administrasjonen myndighet til å korrigere intern fordeling av bevilgning, i henhold til HH s finansieringsmodell, når endeling tildelingsbrev kommer fra Kunnskapsdepartementet. Endeling tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark er datert , og gir høgskolen en tildeling på kr ,-. Det er en økning på kr ,- fra foreløpig tildeling, og økningen er på forskningskomponenten (RBO). Endelig tildeling til avdelingene blir: Nettadresse til tildelingsbrevet og dokumenter vist til i tildelingsbrevet:

35

36 Høgskoleni Hedmark NOTAT Side 1av 1 TIL: Avdelinger i HH Endring av intern bevilgning 2014 til avdelingene 1 styresak HS2013/102 vedtok høgskolestyret budsjettildeling til avdelingene og høgskoleadministrasjonen for 2014, til dekning av drifts- og felleskostnader. I tillegg fikk administrasjonen myndighet til å korrigere intern fordeling av bevilgning, i henhold til HIrs finansieringsmodell, når endeling tildelingsbrev kommer fra Kunnskapsdepartementet. Endeling tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark er datert , og gir høgskolen en tildeling på kr ,-. Det er en økning på kr ,- fra foreløpig tildeling, og økningen er på forskningskomponenten (RBO). ' : Resultatbasertomfordeling forskningsinsentiver Resultatbasertomfordeling forskningsinsentiver *Tall i 1000, For å styrke grunnfinansieringen av universiteter og høgskoler økes rammen for den resultatbaserte omfordelingen knyttet til forskingskomponenten (RBO) med kr 100 mill, til om lag kr 1,7 mrd. totalt. Økningen på rammen endrer satsene på forskningsindikatorene for den insentivbaserte delen av forskningskomponenten. Den strategiske delen av forskningskomponenten påvirkes ikke av endringene. Nye satser på forsknin sindikatorene: Forskningsindikatorog satser Indikator Doktorgradskandidater Satserfor 2014(i kr) pr. doktorgradskandidat EU-midler forskning pr Eu-midler NFR-midler Publiseringspoeng 0,166 pr NFR-micller pr publiseringspoeng

37 Dette gir en ny fordeling av den insentivbaserte delen av forskningskomponenten: Dokto radskandidater* Insentivbasert del EU-midlerNFR-midler Publiserin Avdeling 2012 SUM* 2012 SUM* 2012 SUM* 2012 SUM* SUM* LUNA , ØLR , FH , AØL , Sum 8, , *Talli1000,- I henhold til HH's finansieringsmodell og forskningskomponenten (insentivbasert del) fordeles økningen i RBO slik: Avdeling Fordeling av økning LUNA ØLR FH AØL HA 0 SUM Vi ber avdelingene ta hensyn til denne endringen i sitt budsjett for Endelig tildeling til avdelingene blir dermed: Avdeling Bevilgning 2014 Endelig LUNA ØLR FH AØL HA SUM ål Dietrichs Høgskoledirektør Ellen Anne KjenstadbLkk Økonomidirektør et/t-'5-tadhck,k_ Kopi: Stabsledere og controlleme Side 2 av 2

38 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /265 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/7 Høgskolestyret Rektors fullmakt regnskap 1. tertial 2014 Forslag til vedtak: Rektor gis fullmakt til å godkjenne regnskap for 1. tertial Saksframstilling Regnskap for 1. tertial 2014 skal sendes til Kunnskapsdepartementet ferdig styrebehandlet senest 01. juni Arbeidet med regnskapet for 1. tertial vil ikke bli avsluttet før tett opp under fristen. Da Høgskolestyret har møte den 18. juni 2014 trenger rektor fullmakt til å godkjenne regnskapet.

39 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: /375 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/8 Høgskolestyret Rundskriv F Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar rundskriv F til orientering. Saksframstilling Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Departementet har i samarbeid med en arbeidsgruppe fra universitets- og høyskolesektoren utarbeidet en ny veileder til reglementet. Reglementet hadde virkning fra 1. september 2013, og erstattet reglementet vist til i rundskriv F Nytt reglement og veileder ligger på departementets hjemmeside: Utdrag fra reglementet: B. Styrets ansvar Styret er det øverste organ ved institusjonen, og har det overordnede ansvar for at institusjonen drives i samsvar med gjeldende regler og rammeverk. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar, jf. universitets- og høyskoleloven 9-1 første og annet ledd. Styret har ansvar for at vedtak som institusjonen fatter om inngåelse av forpliktende samarbeid, understøtter institusjonens strategier. Styret skal fastsette retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved institusjonen. Styret er ansvarlig for at bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet underbygger institusjonens strategiske prioriteringer, og regnskapsføres i samsvar med de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og Kunnskapsdepartementets retningslinjer fastsatt i Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universitet og høyskoler 1. august 2005 (hovedinstruksen) punkt 8.

40 Opprettelse av selskap eller kjøp av aksjer skal vedtas av styret selv. Styret er også ansvarlig for at forvaltningen av aksjer skjer i tråd med gjeldende regelverk, jf. blant annet retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper 1. januar 2008, universitets- og høyskoleloven og hovedinstruksen punkt 7.3. Administrasjonen vil komme tilbake med en revidert utgave av Lokale retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Høgskolen i Hedmark, vedtatt av høgskolestyret, i løpet av 2014.

41 Dato: Arkivref: Saksansvarlig: Finn Huseby /424 Saksfremlegg Saksframlegg Saksnr Møte Møtedato 2014/9 Høgskolestyret Kunngjøring av dekanstilling ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret fastsetter kunngjøringstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, slik den framgår av vedlegg Det foretas intervju og avgis innstilling av et innstillingsutvalg bestående av rektor, høgskoledirektør, en person i lederstilling ved den aktuelle avdeling (eller en annen representant for avdelingen) utpekt av høgskoledirektør i samråd med rektor, en student utpekt av StorHk, og en hovedtillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte. Personaldirektøren er sekretær for utvalget. Saksframstilling Bakgrunn Dekan Lars Viggo Berntsen ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap har ønsket å gå av med AFP, og har sagt opp sin stilling ved høgskolen med virkning fra Det er på bakgrunn av dette behov for å starte arbeidet med rekruttering av ny dekan. Det er styret som etter loven har tilsettingsmyndighet for dekanstillingene, jf universitets- og høyskoleloven 11-1 (1). Tilsettingsorganet fastsetter kunngjøringsteksten, jf HHs personalreglement 4 nr 5. På bakgrunn av dette viser vi til vedlegg 1, der det legges fram forslag til kunngjøringstekst. Nærmere om vurderinger og om forslaget til kunngjøring Det er naturlig at styret i 2014 drøfter spørsmålet om det er behov for endringer i høgskolens styrings- og ledelsesmodell, når en skal forberede ny styreperiode fra Administrasjonen antar imidlertid at ordningen med åremålstilsatte dekaner, som har fungert uendret siden 2003, er så godt innarbeidet at den utvilsomt vil bli videreført. Det legges derfor fram forslag om kunngjøring av dekanstillingen for åremålstilsetting på grunnlag av reglene i UH-loven 6-4 (1) d, og 6-4 (2). I 2011 var stillingen som dekan ved høgskolens avdeling på Hamar forrige gang ledig, og det ble i forbindelse med dette gjort et grundig arbeid med å beskrive forventningene til en dekanstilling ved HH, med tilhørende kompetanseprofil, jf styresak HS 2010/90. Høgskoleledelsen har funnet det naturlig å ta utgangspunkt i den stillingsbeskrivelsen/kunngjøringsteksten som da ble utarbeidet, når

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen,

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12 Virksomhetsrapport pr 31.07.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.07.12 fokuserer på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena.

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena. Innkalling Innkalling til styremøte 28. mars 2012 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Tormod Hermansen, Åmund K. Lekve, Atle Hauge, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september 2013. Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 12. november 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar 2013. Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Innkalling Innkalling til styremøte 13. desember 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.06.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. HS-V-19/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til:

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 12.02.2015 kl. 9:00 Sted: Terningen arena Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014

Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017.

Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/2203-26.04.2017 Delårsregnskap for 1. tertial 2017 Vi viser til departementets brev av 15. desember 2016 om årsregnskap for 2016 og delårsrapportering i 2017. Institusjonene

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-26.08.2015 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 12.11.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer

Detaljer

krav til rapportering om planer og resultater

krav til rapportering om planer og resultater krav til rapportering om planer og resultater Krav til omtale i Rapport og planer (2008-2009) I tillegg til kravene til rapportering gitt i tildelingsbrevet for 2008, ber vi om at styret omtaler følgende:

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Institusjonens formål 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer i resultat-

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Institusjonens formål 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer i resultat-

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Versjon 22.9.14 Høgskolen i Gjøvik (HiG) RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Retningslinjene er fastsatt av styret 2.10.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 12.02.2009 Ref.: 2009/500 Deres dato: KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2008 1. Oppsummering Økonomisk har 2008 vært et godt år for AFT. Avdelingens

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2016 FOR PRIVATE HØYSKOLER

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2016 FOR PRIVATE HØYSKOLER RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2016 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2017 sende dokumentet Årsrapport 2016 til Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Årsrapporten skal

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

krav til rapportering om planer og resultater

krav til rapportering om planer og resultater krav til rapportering om planer og resultater Krav til omtale i Rapport og planer (2008-2009) I tillegg til kravene til rapportering gitt i tildelingsbrevet for 2008, ber vi om at styret omtaler følgende:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: 1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 29. august 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid Sønsteby Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren,

Detaljer

Årsrapport [Institusjonsnavn]

Årsrapport [Institusjonsnavn] Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 III. Årets aktiviteter og resultater... 4 IV. Styring og kontroll i virksomheten... 6 V. Vurdering av framtidsutsikter...

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan

Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd Wikan Innkalling Innkalling til styremøte 13. februar 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 01.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 HS-V-028/11 Saksbehandler/-sted: Geir Ove Frostad / SØR Tidligere

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer