Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014"

Transkript

1 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for et rammeverk. Varslingsrutiner Behov for å gjennomgå eksisterende varslingsrutiner og oppdatere disse. Sørge for at etiske retningslinjer og varslingsordningen blir kjent i foretaket Avdekking av misligheter Manglende internkontroll knyttet til avdekking av misligheter Rammeverk for SI utarbeides Varslingsrutinene gjennomgås og oppdateres Varslingsrutinene tilgjengeliggjøres gjennom bruk av internett og intranett. Utarbeide en kommunikasjonsplan for håndtering hvis det avdekkes misligheter i foretaket Tilby medietrening i foretaket Vurdere behovet for å utvikle kurs med gjennomgang av etiske problemstillinger og varslingsordningen Etiske retningslinjer og varslingsrutinene tas inn i sjekkliste over punkter nyansatte skal gjennomgå ved oppstart. Gjennomgå prosedyrer for ledelsens gjennomgåelse (LGG) og oppdatere disse i forhold til mislighetsrisiko Det vurderes om mislighetsrevisjon skal være en del av årlige HRdirektør Kommunikakasjonsdirektør HR direktør September 2014 Prosedyre SI/ Mislighetsrisiko Forebygging, avdekking og håndtering i SI, vedtatt i styresak 067/ Tiltaket er ikke gjennomført i påvente av elektronisk varslingsportal fra HSØ og videreføres i 2014 Tiltaket videreføres i Tiltaket videreføres i Medietrening er iverksatt i ledergruppen Det er ikke vurdert som hensiktsmessig å utvikle eget kurs innenfor varsling. Kurs i etiske retningslinjer er etablert som e-læring. August 2014 Januar 2015 Sjekkliste for nyansatte er oppdatert. Oppdatert i prosedyre for gjennomføring av LGG Egen styresak 014/2015 med plan over interne revisjoner. Side 1

2 interne revisjoner i SI I planen inngår revisjon av om tiltak vedrørende økt bruk av elektronisk handel og e-fakturaer har gitt effekt. Utvidede revisjonshandlinger Kvantitative analyser av datakvalitet, kryssjekk og transaksjonsanalyse Funn/ Tiltak Ansvar Frist Oppfølging/ Problemstilling Datakvalitet i leverandørregister Manglende opplysninger i leverandørregister Total gjennomgang av registeret. Nytt felles økonomisystem innføres i SI fra 1. januar 2017 For å sikre bedre kontroll på innkjøp og utbetalinger skal det innføres kontrollmekanismer ved oppretting av nye leverandører. Mange leverandører uten aktivitet siste årene Dobbeltregistrerte leverandører Leverandøropplysninger gjennomgås Egen prosedyre med regler og kontrollrutiner etableres. Leverandører uten aktivitet inaktiveres (ikke mulig før SIs økonomisystem er oppgradert) Slå sammen dobbeltregistrerte leverandører. Utrekkene må minst kontrollere for Manglende registreringer Personlige firmaer Firmaer som ikke er registrert i Norge Ved overgang til nytt felles økonomisystem i foretaksgruppen. Datakvalitet i ansattregister Bruk av hjelpenum- Streng oppfølging HR-direktør 2014 Gjennomført. Side 2

3 Funn/ Tiltak Ansvar Frist Oppfølging/ Problemstilling mer ved bruk av hjelpenummer Registrering av bankkontonummer på alle ansatte Løpende oppfølging av ansatte uten HR-direktør Allerede etablert Gjennomført. bankkontonummer Kryssjekk av leverandør- og ansattregister Ansatte er også leverandør i sykehuset. Transaksjonsanalyse Generelt Gjennomgang og evt. oppdatering /etablering av policy og retningslinjer på området. Løpende vedlikehold av rutiner rundt håndtering av fakturaer etc. HR-direktør 31. mars 2015 Forankring av bestemmelse i «Arbeidsreglementet 12» som forbyr ansatte å også være leverandør i sykehuset, vurderes som tilstrekkelig. HR-direktør Gjennomføre frekvente analyser av vår transaksjonsdatabase Første analyse innen mars 2015, deretter frekvent Løpende som i dag Tiltaket er ikke gjennomført og videreføres i ny handlingsplan Dette følges opp løpende gjennom revisjon av rutiner i EK, jf forutsetninger i prosjektet «Orden i eget hus» Relasjonsanalyse Sykehuset Innlandet HF Bierverv er i liten grad registrert i foretaket SI har oppdaterte retningslinjer, beskrivelser og føringer for bierverv i foretaket. Bierverv er også et tema som ligger inne som eget punkt i mal for medarbeidersamtaler. Disse må synliggjøres bedre for å sikre at de etterleves. Rapportering HR direktør 2014 Oppfølging av retningslinjer og registrering av bierverv er en løpende aktivitet i foretaket. Det gjennomføres jevnlige «kampanjer» for å øke andelen registrerte bierverv. Side 3

4 Andre forhold Forvaltning av økonomiske fullmakter For å sikre en konsistent fullmaktsstruktur bør rutinene som vedlikeholder de økonomiske fullmaktene forbedres. Øke kvaliteten på forvaltningen av økonomiske fullmakter. Det bør lages en elektronisk løsning som erstatter dagens skjemaer og manuelle prosesser. Direktør eiendom og internservice 2014 Årlig rutine for å ajourholde økonomiske fullmakter i nært samarbeid med ansvarlige ledere. Elektroniske fakturaer E-faktura er elektronisk behandling av inngående fakturaer. Dette gir økt sikkerhet for korrekt behandling og betaling. SI mottar i dag e-faktura fra om lag 150 leverandører (av 4 000). Øke bruken av e-faktura. Dette krever tilrettelegging av interne system og samarbeid med aktuelle leverandører Det arbeides også med å beskrive innhold og virkemåte for et webbasert prosessverktøy Den tekniske løsningen er på plass. Bruken er økende, nå opp i 30 %. Det som gjenstår er aktive tiltak overfor leverandører som ennå ikke sender e- faktura. Side 4

5 Elektronisk handel Foretaket foretar en forholdsvis stor andel av sine bestillinger utenfor de etablerte innkjøps- og bestillingssystemene. Dette gir mangelfull dokumentasjon og sporbarhet av transaksjonen. E-handel er obligatorisk på de fleste relevante områder. Likevel er SI fortsatt er langt bak måltall fra HSØ. E-handel gir bedre kontroll med innkjøpene og redusert risiko for feilutbetalinger. Riktig bruk av e-handel gir transparente prosesser, riktig bruk av fullmakter og reduserer faren for misligheter. Øke bruken av e-handel. Det skal fokuseres ytterligere på opplæring og informasjon Det legges bedre til rette for økt bruk på områder som i dag mangler systemstøtte. Direktør eiendom og internservice 2015 SI har forbedret andel kjøp over e- handel i Arbeidet med å tilrettelegge leverandøravtaler og få våre brukere til å bruke systemet har høy fokus. Side 5

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og TI s korrupsjonsforebyggende nettverk

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 07.11.2007 Rapport nr. 7/2007 Revisjonsperiode April-juni 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internrevisjonsrapport nr 02/08 15.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF www.pwc.no Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF ENDELIG 22. mai 2013 Click icon to add picture Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 1.1 OPPDRAGET... 2 1.2 RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER... 2 2 OM OPPDRAGET...

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer