SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging"

Transkript

1 Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av ,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: For dokumenter under de enkelte tiltakene, vises det til redegjørelsen for hvert tiltak Bakgrunn Det vises til behandling på møtet 1. februar der status for tiltakene ble presentert. UHR sendte også i mars rapportering til KD på status. Til dette møtet ble nyeste status lagt frem. KD har bevilget ytterligere 1,5 millioner til SAK-ledelsesutvikling for Administrasjonsutvalget tok stilling til hvordan disse skal fordeles på tiltakene som utvalget har valgt å sette i gang. Administrasjonsutvalget imøteser også en diskusjon og innspill fra UHR i forhold til hvordan tiltakene for hhv forskning og utdanning forankres i UHRs tilsvarende utvalg og administrasjonsutvalgets rolle i lederutviklingstiltakene UHR er involvert i. Nedenfor følger en oversikt over tiltakene som er besluttet igangsatt, deretter følger en kort status for tiltakene med kommentarer der det er fremdrift fra rapporteringen 4. mars. Oversikt over tiltakene: Ledelsesutvikling 1. Forskningsledelse. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Gunn-Elin Bjørneboe (universitet) og Rune Jørgensen (høgskolesiden) a. Utvidet forskningslederprogram. Dekning av kostnader for høgskoledeltaker b. Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene c. Engelskspråklig forskningslederprogram 2. Utdanningsledelse. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Ingeborg Harsten. 3. Utvikle UHRs lederutvikling-dekanskolen. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Seunn Smith- Tønnessen 4. Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Gunn-Elin Bjørneboe 5. Eksterntfinansierte forskningsprosjekter. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Lasse Lønnum Økonomisamarbeid Økonomiutvalget fikk ansvar for prosjektet innen økonomisamarbeid. Kjell Bernstrøm, leder arbeidet og rapporterer til Administrasjonsutvalget. Status og orienteringer generelt

2 Status økonomi Midlene for 2010 Av midlene på til lederutvikling 2,5 millioner som ble bevilget for 2010 gjenstår ca Midler for 2011 Det er bevilget ytterligere 1,5 millioner til SAK-ledelse. Det er også avklart at det går en egen søknad til KD i forhold til midler på SAK-innkjøp slik at det tiltaket ikke skal få tildelt midler av disse nye 1,5 millioner. Det vises for øvrig til videre informasjon under SAK økonomisamarbeid. Det forelå pt forslag til videre fremdrift på 3 av tiltakene på kr av de bevilgede midlene (Utdanningsledelse, Klima/arbeidsmiljø og eksternfinansierte forskningsprosjekter). Administrasjonsutvalget tar stilling til videre bruk av midlene etter hvert som tiltakene på utdanningsledelse og forskningsledelse for høgskolesektoren utvikler seg. UHR må også sannsynligvis bruke noen av midlene til å frikjøpe prosjektsektær-arbeid, men vil komme tilbake til administrasjonsutvalget med overslag til budsjett for dette. Det vises til oppsummerende budsjett på slutten av saksfremlegget. Likestilling: KIF-komiteen fremmet likestillingsperspektivet til forrige møte i administrasjonsutvalget. UHR har svart at det vil bli tatt hensyn til inn i de enkelte tiltak og ber om at de ansvarlige fra administrasjonsutvalget følger opp dette inn mot områdene der de har spesielt ansvar. KIFkomiteens leder Gerd Bjørhovde og Administrasjonsutvalgets leder Gunn-Elin Bjørneboe møttes den 21. februar for å diskutere inkorporering og ivaretakelse av likestilling i tiltakene. På møtet var det enighet om at integrering av likestilingsperspektivet i tiltakene er viktig, og at det må behandles spesielt under hvert tiltak. Det var også enighet om å legge opp til et møte mellom Kif, NFR og UHR med tanke på mulig konkretisering av samarbeid også med NFR, samt konkretisering av hvordan integrering av likestilingsperspektivet kan ivaretas i lederutviklingstiltakene i UHR. Et slikt møte planlegges i slutten av august. Nettsider om SAK-tiltakene Kommunikasjonsrådgiver Ann-Elin Brattebø Andersen, UHR, orienterer og legger frem en første skisse til hvordan nettsider fra UHR på SAK er tenkt. Status og orienteringer i forhold til vedtatte tiltak, samt forslag til videre fremdrift utover tildelte midler fra 2010-bevilgningen: Økonomisamarbeid: Det er vedtatt å be Økonomiutvalget og innkjøpsutvalget håndtere et pilotprosjekt for innkjøp, der Universitetet i Bergen og NTNU utvikler en nettverksmodell som støtte for øvrige institusjoner i regionen. Kjell Bernstrøm orienterer. Prosjektskisse og budsjett i form av presentasjon, vedlagt. 1. Forskningsledelse Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Gunn-Elin Bjørneboe (universitet) og Rune Jørgensen (høgskolesiden). Dette tiltaket er tredelt:

3 a) Utvidet forskningslederprogram. Dekning av kostnader for høgskoledeltaker som er prorektor FoU ved Høgskolen i Oslo. I tillegg deltar 5 eksterne deltakere, 1 fra HiO og 4 fra UiB. Programmet er i gang og slutter i mai Dette tiltaket avsluttes nå i mai. b) Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene. Det planlegges et møte mellom høgskoledeltakeren på UiOs program, Rune Jørgensen, en ekstern representant og UHRs team i slutten av mai/begynnelsen av juni. Etter dette vil det bli utarbeidet en skisse for fremdrift for dette tiltaket. Rune Jørgensen/Sigrid Tollefsen redegjør/informerer ytterligere. c) Engelskspråklig forskningslederprogram Det vises til tidligere sakspapirer og rapportering til KD i forhold til planer for tiltaket. UHRs team møtte UiOs ansvarlige for forskningslederprogrammet 2. mai for diskusjon om fremdrift i prosjektet. Prosjektplan vil bli justert i henhold til nye datoer for fremdrift, samt noen endringer mht innhold. UiOs team for forskningslederprogrammene er faglig ansvarlig for dette tiltaket. Invitasjon til pilotprogrammet vil gå ut før sommerferien og inkludere en behovskartlegging. Det planlegges først en workshop med representanter fra deltakergruppene tidlig høst 2011, deretter et opplegg på to samlingen à 3 dager, en høst 2011 og en vår Ytterligere informasjon legges frem på neste møte/ettersendes. 2. Utdanningsledelse. Redegjørelse fra prosjektet vedlagt, inkludert plan for workshop og konferanse. Mona Majgaard/Ingeborg Harsten redegjorde i møtet.det skal som trinn 1 gjennomføres en workshop i henhold til søknaden for tiltaket. Dette for å diskutere relevant begrepsapparat, men også gå noe mer i dybden. Kompetansegruppen som er etablert har også planlagt en oppfølging i form av en konferanse der erfaringene fra workshopen tas videre (trinn 2). Det var meldt inn forslag om at det skulle settes av kr av SAK-midlene for 2011 til gjennomføring av trinn Utvikle UHRs lederutvikling-dekanskolen. Mona Majgaard/Seunn Smith-Tønnessen redegjorde i møtet. Det vises til behandling på forrige møte, der det ble vedtatt å bruke midler på samling av referansegruppen for dekanskolen våren 2011, samt arbeide for utvikling av rektornettverket. Det arbeides med saken i henhold til vedtaket fra februar. Det foreligger pt ikke planer om å søke midler av 2011-tildelingen. 4. Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren. Det vises til behandling på forrige møte. Program og deltakerliste for seminar 11. mars på Gardermoen. Oppsummering av seminaret vil bli lagt på UHRs SAK-nettsider sammen med utredningen av hvilke undersøkelser som er i bruk i sektoren

4 Skisse for videreføring av prosjekt, inkludert formalisering av kompetansegruppe og etablering av referansegruppe. Det planlagte seminaret 11. mars er avholdt. Det foreligger planer om videreføring av dette tiltaket for innhenting av mer kunnskap. Det ble også foreslått at den kompetansegruppen som har fungert som koordinator til nå, formaliseres og rapporterer til Administrasjonsutvalget når det gjelder bruk av SAK-midler, og at gruppen får i oppdrag å arbeide videre med problemstillingene. Det ble lagt frem en plan for organisering og fremdrift. Det forelå forslag om at det settes av kr kr fra 2011-tildelingen til videre satsing på dette prosjektet. 5. Eksternfinansierte forskningsprosjekter. Referat fra første ide/planleggingsmøte 17. februar. Malen for kartlegging av kompetansebehov, inkludert oppsummering av besvarelser som grunnlag for budsjett Budsjett for bruk av midler 2010, samt forslag til tiltak for bruk av midler Det ble gjennomført et første ide/planleggingsmøte med en til to representanter fra alle 17. februar. Plan og budsjett for bruk av midler for 2010 ble lagt frem sammen med forslag for om videre tiltak for kr av 2011-midlene. Oppsummering budsjett Foreslåtte tiltak for 2011 Tiltak 1 Forskningsledelse. - Utvidet forskningslederprogram - Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene Anslag kr av totalt Anslag kr av totalt * - Engelskspråklig forskningslederprogram Ùtdanningsledelse Prosjekt for forankring av UHRs lederutviklingsprogram dekanskolen for å sørge for permanent rullering 4 Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UHsektoren Eksterntfinansierte forskningsprosjekter Administrasjon UHR xxxxxxx Foreløpig disponert Gjenstående beløp Totalt

5 *forutsatt at administrasjonsutvalget setter av midler i henhold til søknader fra tiltakene Vedtak: Forankring: De enkelte deltiltakene er enkeltkomponenter. Administrasjonsutvalget mener at oppfølging og forankring er viktig og ønsker å diskutere hvordan UHR og sektoren kan få dette til på en god måte. Utvalget ønsker at dette følges opp på neste utvalgsmøte. Sekretariatet inviterer til møte i slutten av august mellom Kif, NFR og UHR med tanke på mulig konkretisering av samarbeid også med NFR, samt konkretisering av hvordan integrering av likestilingsperspektivet kan ivaretas i lederutviklingstiltakene i UHR. Økonomisamarbeid: UHR sender inn forslag til pilotprosjekt for innkjøp, der Universitetet i Bergen og NTNU utvikler en nettverksmodell som støtte for øvrige institusjoner i regionen. Prosjektet sorterer under UHRs Økonomiutvalg/Innkjøpsutvalg. Administrasjonsutvalget ønsker at det også beskrives hvordan pilotprosjektet vil kunne ha overføringsverdi til resten av UHsektoren. Forskningsledelse a) Utvidet forskningslederprogram: Dekning av kostnader for høgskoledeltaker som er prorektor FoU ved Høgskolen i Oslo. I tillegg deltar 5 eksterne deltakere, 1 fra HiO og 4 fra UiB. Programmet er i gang og slutter i mai Administrasjonsutvalget ber om at UiO fakturerer UHR for utgiftene knyttet til dette programmet. Tiltaket er da avsluttet. b) Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene og c) Engelskspråklig forskningslederprogram: Administrasjonsutvalget ser frem til rapportering om status og fremdrift på neste utvalgsmøte. Utdanningsledelse. Administrasjonsutvalget er tilfreds med utviklingen i tiltaket. Utvalget setter av kr av SAK-midlene for 2011 til gjennomføring av trinn 2 i tråd med fremlagte planer. Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren. Administrasjonsutvalget er tilfreds med utviklingen i tiltaket. Utvalget støtter at kompetansegruppen formaliseres og rapporterer til Administrasjonsutvalget. Utvalget setter av kr av SAK-midlene for 2011 til til videre satsing på dette prosjektet i tråd med de fremlagte planene. Eksternfinansierte forskningsprosjekter. Administrasjonsutvalget er tilfreds med utviklingen. Utvalget setter av kr til videre satsing på disse tiltakene av 2011-midlene.

UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET TheNorwegian Association of Higher Education Institulions

UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET TheNorwegian Association of Higher Education Institulions UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET TheNorwegian Association of Higher Education Institulions Kunnskapsdepartementet Deres referanse: lar referanse- Vår dato: 101122-47 01.03.2012 Rapportering SAK-prosjekter

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Anne Gro Vea Salvanes, Universitetet i Bergen Marit Solheim, Helse Førde HF Kari Tove

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Organisering av Build Up Skills i Norge

Organisering av Build Up Skills i Norge Organisering av Build Up Skills i Norge 1) Mål med prosjektet Prosjektet skal etablere en plan og foreslå tiltak for systematisk kompetanseheving blant håndverkere, for å nå ambisjonene om å innføre nesten

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 14.2.2014 Møte i styret for CRIStin 12. februar 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Rune R. Schjølberg

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

UTKAST: Referat fra møte nr. 68 i Nasjonal IKT

UTKAST: Referat fra møte nr. 68 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine Bergland, Tor Eid, Lise K. Strømme, Lasse B. Sølvberg,

Detaljer