Administrasjonsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjonsutvalget"

Transkript

1 Administrasjonsutvalget Tilstede Medlemmer (varamedlemmer også invitert til møtet) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund (nestleder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen Universitetsdirektør Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø, 1. vara Direktør Ingeborg Harsten, Norges Musikkhøgskole Høgskoledirektør Jacob Kjøde jr., Høgskolen i Volda Administrerende direktør Baard Wist 1. vara Fra UHRs sekretariat Sekretær for administrasjonsutvalget Sigrid Tollefsen Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin Brattebø Andersen Spesialrådgiver Ingvild Broch under sak 37/1 Andre Rådgiver Izabela E. Buraczewska,Kunnskapsdepartementet under sak 06/11 Rådgiver Taran Knudstad, Likestillings- og diskrimineringsombudet under sak 06/11 Janne Kristiansen og Jørn Presterudstuen under sak 08/11 Avdelingsdirektør Anne Grøholt og seniorrådgiver Elisabeth Solberg, Kunnskapsdepartementet under sak 08/11 Forfall Høgskoledirektør Leon Aurdal, Høgskolen i Ålesund, 2. vara Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen 2. vara Referat Møtedato: 1. februar 2011 Møtetid: kl Møtested: UHRs lokaler, Pilestreder 46, 6 et Saksnr.: Saksliste Sak 01/11 Sak 02/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Sak 03/11 Gjennomgang av handlingsplan og prioriterte saker for 2011

2 Sak 04/11 Sak 05/11 Sak 06/11 Sak 07/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid Vedr. spørsmål omkring ansvar, forsikring og erstatningsordninger innen universitets- og høgskolesektoren Arbeidsgruppe for håndtering av aktivitets- og redegjørelsesplikten om likestilling-henvendelse fra KD Kl 13-14: Møte mellom UHR og PST Sak 08/11 Sak 09/11 Sak 10/11 Sak 11/11 Sak 12/10 Høring tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Modell for beregning av indirekte kostnader Høring -veiledningstjeneste om opphavsrett for utdanningssektoren, knyttet til utvikling, deling og bruk av digitale læringsressurser Orienteringssaker Eventuelt Saksnr 01/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Saksnr 02/11 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 11. oktober 2010 er godkjent på sirkulasjon og lagt ut på web på: 11_oktober.pdf Forslag til vedtak: Referat fra møte godkjennes formelt. Saksnr 03/11 Status Administrasjonsutvalgets aktivitet for 2010 og 2011 Sakspapirer: Årsmelding UHRs administrasjonsutvalg 2010, ettersendes Handlingsplan UHRs administrasjonsutvalg Administrasjonsutvalget gjennomgikk handlingsplanen for 2011 med tanke på aktivitet og planer. Vi reviderer handlingsplanen noe ved bl.a å sette inn punktet om IT og styring/strategi ift felles administrative systemer.

3 Andre temaer som kan være av interesse for utvalget i 2011: se på utnyttelse av administrative funksjoner og effektivitet (eksempelvis LEANmetodikk), dette kan evt være et tema på et senere møte i utvalget. oppfølging av målstyring og rapportering.utvalget drøftet også om UHR skulle sette ned en arbeidsgruppe som lager et forslag til beste praksis på rapportering. Dette følges opp på neste møte i utvalget. Drøfte om utvalget skal starte et arbeid ift å se på bierhverv etc og hvordan vi eventuelt kan bidra til bedring av tilstanden i sektoren. Dette var kommentert i dok 1 for der Riksrevisjonen mener at det er risiko for at rolle- og habilitetskonflikter ikke blir avdekket i UH-sektoren pga manglende rutiner for å sikre åpenhet rundt bierverv. Vårens direktørsamling er 4 og 5. april i Bergen, jfr orienteringssakene, og ekspedisjonssjef Per A. Engseth i Riksrevisjonen har sagt ja til å delta. Utvalget ønsker å involvere seg i planleggingen av møtet med Riksrevisjonen på direktørsamlingen i april. Det er viktig å følge opp møtet fra Sammensetning 2011: det blir noen endringer i Administrasjonsutvalget for Når Høgskolen i Bodø er blitt Universitetet i Nordland, faller plassen til Stig Fossum bort som representant fra høgskolene og Jacob Kjøde jr. fra Høgskolen i Volda rykker opp som fast medlem, mens Leon Aurdal fra Høgskolen i Ålesund blir 1. vara. Ingeborg Harsten fra Norges musikkhøgskole slutter i sin stilling 8. april og begynner ved Universitetet i Tromsø. Administrasjonsutvalget foreslår en pragmatisk løsning i forhold til representasjon fra de vitenskapelige høgskolene, og foreslår i samråd med vara Baard Wist fra Norges idrettshøgskole at Ingeborg Harsten fortsetter som representant for de vitenskapelige høgskolene ut året. Rune Jørgensen slutter som direktør ved Høgskolen Stord/Haugesund til sommeren. Administrasjonsutvalget foreslår en tilsvarende pragmatisk løsning her, slik at han også blir sittende som representant ut året. Vedtak: 1. Oppsummering av administrasjonsutvalgets aktivitet for 2010 og godkjennes på sirkulasjon. 2. Revidert handlingsplan sendes utvalget sammen med referatet. 3. Det legges opp til vanlig møteaktivitet i 2011, dvs et møte til på vårsemesteret og to møter i høstsemesteret. Møtekalenderen legges for hele året. 4. Sekretariatet undersøker internt i forhold til sammensetning av utvalget for resten av 2011 med sikte på en pragmatisk løsning slik at vi ikke mister moment i utvalget når flere av medlemmene slutter samtidig. Det er ønskelig at nåværende representanter møter i utvalget ut året. 5. Sekretariatet bes følge opp overfor KD i forhold til deres arbeid med ny målstruktur. Administrasjonsutvalget tilbyr seg å bidra i arbeidet, men må da ha en bestilling på hva som ønskes. 6. Utvalget ønsker å involvere seg i planleggingen av møtet med Riksrevisjonen på direktørsamlingen i april. Det er viktig å følge opp møtet fra Det kom også opp diskusjoner omkring regelendringer i forhold til utenlandske tilsatte. Sekretariatet bes undersøke om andre utvalg/råd i UHR har sett på problemstillingen.

4 Saksnr 04/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid Spesialrådgiver Ingvild Broch, UHR deltok under denne saken. Bakgrunn Det vises til behandling på forrige møte der Administrasjonsutvalget vedtok å fungere som arbeidsgruppe og kvalitetssikringsinstans for tiltakene som legges frem under ledelsesutviklingsprosjektet. I tillegg ble en person fra administrasjonsutvalget utnevnt for hvert av tiltakene med spesielt ansvar for å følge opp det enkelte tiltak. Noen tiltak har også i tillegg en dedikert person fra en av institusjonene som får ansvar for å drive arbeidet. UHRs sekretariat samordner de ulike tiltakene under prosjektet administrativt og har ansvar for budsjettoppfølging. Administrasjonsutvalget vedtok å sette i gang følgende tiltak med ansvarlig medlem fra utvalget: Ledelsesutvikling 1. Forskningsledelse. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Gunn-Elin Bjørneboe (universitet) og Rune Jørgensen (høgskolesiden) a. Utvidet forskningslederprogram. Dekning av kostnader for høgskoledeltaker b. Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene c. Engelskspråklig forskningslederprogram 2. Utdanningsledelse. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Ingeborg Harsten. 3. Utvikle UHRs lederutvikling-dekanskolen. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Seunn Smith- Tønnessen 4. Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Gunn-Elin Bjørneboe 5. Eksterntfinansierte forskningsprosjekter. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Lasse Lønnum Økonomisamarbeid Økonomiutvalget fikr ansvar for prosjektet innen økonomisamarbeid. Kjell Bernstrøm, leder arbeidet og rapporterer til Administrasjonsutvalget. Beskrivelse og kostnadsoverslag utarbeides av økonomiutvalget. Status og orienteringer generelt Midler for 2011 I brevet som ble sendt KD i juni 2010 lå det inne søknad om 7 millioner for 2011 til ledelsesutviklingsprosjektet og 1 million på økonomiområdet. Administrasjonsutvalget

5 diskuterte hvordan vi skal gå frem ift midler for 2011 og foreslo at det går en henvendelse til KD med med referanse til brevet fra juni Mht midler til økonomi/innkjøpsprosjektet, mente utvalget at dersom det er nødvendig med mer enn de omsøkte midlene for 2011, bør denne søknaden gå direkte fra institusjonen som blir involvert i prosjektet (UiB og NTNU). Likestilling: KIF-komiteen fremmet likestillingsperspektivet til forrige møte i administrasjonsutvalget. UHR har svart at det vil bli tatt hensyn til inn i de enkelte tiltak og ber om at de ansvarlige fra administrasjonsutvalget følger opp dette inn mot områdene der de har spesielt ansvar. Det er avtalt møte mellom KIF-komiteens leder Gerd Bjørnhovde og Administrasjonsutvalgets leder Gunn-Elin Bjørneboe den 21. februar for å diskutere inkorporering og ivaretakelse av likestilling i tiltakene. UHRs administrasjonsutvalg er også invitert til Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 10 og 11. februar i Trondheim, der temaet er Forskningsledelse i et likestillingsperspektiv. Sekretær for administrasjonsutvalget er pt ført opp på programmet for å orientere om SAKprosjektet. Program for møtet vedlagt. Se også nettside for møtet: Orientering til UHRs styre Leder av administrasjonsutvalget presenterte prosjektet for UHRs styre i møte 1. november Status og orienteringer i forhold til vedtatte tiltak: Økonomisamarbeid: Økonomiutvalget behandlet saken på møte 5. november og vedtok et pilotprosjekt for innkjøp, der Universitetet i Bergen og NTNU utvikler en nettverksmodell som støtte for øvrige institusjoner i regionen. Kjell Bernstrøm orienterer. Prosjektskisse og budsjett i form av presentasjon, vedlagt. 1. Forskningsledelse Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Gunn-Elin Bjørneboe (universitet) og Rune Jørgensen (høgskolesiden). Dette tiltaket er tredelt: a) Utvidet forskningslederprogram. Dekning av kostnader for høgskoledeltaker som er prorektor FoU ved Høgskolen i Oslo. I tillegg deltar 5 eksterne deltakere, 1 fra HiO og 4 fra UiB. Programmet er i gang og slutter i mai 2011.

6 b) Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene. Tilbakemelding fra høgskoledeltaker viser at hun er fornøyd med kurset etter halvgått løp. Om kurset: det er godt strukturert og organisert. Tverrfaglige grupper bidrar til kunnskap om forskningskulturen og særegne problemstillinger innenfor flere ulike fagområder. Diskusjoner av medbrakte problemstillinger innad i gruppen kan ha direkte nytteverdi for dagens situasjon. Kursholder, som også er hovedforeleser, er engasjerende, og de øvrige som deltar i organiseringen, er gode tilretteleggere for deltakerne. En del av temaene som gjennomgås, omfatter også mer generell lederopplæring relevant for sektoren, og det er bra. Eksempel på dette er endringsledelse, som er særlig aktuelt for høyskolesektoren i dag. Om kursets relevans for høyskolene: Kurset er relevant for alle institusjoner der det foregår forskning, og særlig der det både skjer undervisning og forskning. Det er like relevant for høyskolene som for universitetene og i samme omfang. Det vil være en fordel å holde felles kurs for universiteter og høyskoler. Om dette lar seg gjennomføre uten at tilbudet blir langt lavere enn etterspørsel, avhenger sannsynligvis av at det kan tilbys flere kurs. Felles kurs for ulike institusjoner kan føre til utveksling av kunnskap som kan være til gjensidig nytte. Eksempelvis har høyskoler i større grad enn universitetene resultatbasert tildeling av forskningstid som en konsekvens av mindre tid til forskning totalt. Dette gir utfordrende lederoppgaver. Samtidig har breddeuniversitetene lenger forskningstradisjon, som kan inspirere høyskolene og bidra med idéer til forskningsledelse, spesielt av fremragende forskere. HiO vil nok kunne være interessert i å være med å organisere et tilsvarende kurs. Skisse for oppfølging legges frem på neste møte i administrasjonsutvalget. c) Engelskspråklig forskningslederprogram Her er det avtalt oppstartsmøte 7. februar mellom UiO og UHR. Skisse for oppfølging legges frem på neste møte i administrasjonsutvalget. 2. Utdanningsledelse. Det ble holdt et telefonmøte mellom NTNU v/ prorektor Berit Kjeldstad, utdanningsdirektør og 2 personer fra HR-avdelingen, Ingeborg Harsten fra administrasjonsutvalget, Mona Majgaard og Ingvild Broch fra UHRs sekretariat. NTNU er villig til å trekke saken videre. De vil inngå et samarbeid med HiNT som er spesielt engasjert i utdanningsledelse og villig til å være med. I første omgang planlegges en workshop for å diskutere relevant begrepsapparat, men også gå noe mer i dybden. Det skal også utarbeides notat om hva man evt. kan gjøre på lengre sikt. Berit Kjeldstad deltok også på et møte for utdanningsdirektører i Bergen 21. januar og orienterte om prosjektet og fikk innspill. 3. Utvikle UHRs lederutvikling-dekanskolen. Det har vært møter mellom UHRs team som arbeider med dekanskolen, Seunn Smith-Tønnessen og konsulent fra AFF. Se vedlegg som oppsummerer vurderingene 4. Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren. Planleggingen av seminaret som var foreslått er i gang. Seminaret vil bli avholdt 11. mars på Gardermoen. HR-direktør ved UiO har gjennomfør en workshop med en kompetent gruppe av kolleger fra andre

7 virksomheter (hovedsakelig offentlige) for å sondere om tiltaket var på rett spor, og fikk bekreftet dette. UiO har laget et første forslag til program for dagen, se vedlegg. Programmet skal pusses før det sendes ut/gjennomføres. I tillegg er det utdypet litt mer om deltakere. De inviterte deltakerne er institusjoner som bør ha noe spesifikt å bidra med som vi kjenner til. Det har Universitet i Stavanger og Høgskolen i Vestfold. Men invitasjonslisten er et forslag basert på diskusjoner, og ikke avsluttet. Thomas Hoff er i gang med å lage et grunnlagsmateriale til seminaret - dvs. en sammenstilling av hva som er i bruk i sektoren - samt en analyse (type verktøy/egnethet, reliabilitet og validitet) av hvert enkelt verktøy. Bjørn Z. Ekelund har sagt ja til å forberede og lede seminaret. UiO kontakter UiB og NTNU for å få tilgang til en fagperson fra hvert sted i "kompetansegruppen" - der vi vil forankre programmet og arbeidsmåten på selve seminardagen - men også sørge for at arbeidet kan følges opp om seminaret gir en slik konklusjon. Det er også bakt inn i oppdraget til konsulentene at det skal utarbeides en rapport som kan brukes til oppfølging basert på erfaringene i seminaret. Informasjon fra seminaret vil bli lagt frem for administrasjonsutvalget på neste møte. 5. Eksternfinansierte forskningsprosjekter. Her har det vært et første møte mellom UHRs sekretariat og Universitetet i Tromsø som har tatt på seg ansvaret for tiltaket. UiT har en egen en meget velkvalifisert medarbeider i avdelingen for forskning og utviklingsarbeid som er satt som dedikert medarbeider fra UiT på prosjektet. Det er avtalt et første ide/planleggingsmøte med en til to representanter fra alle 17. februar. Revidert prosjektskisse med budsjett legges frem for administrasjonsutvalget på neste møte/sendes på sirkulasjon. Vedtak: 1. Administrasjonsutvalget vil be både Rune Jørgensen og Ingeborg Harsten om å følge opp prosjektene de er ansvarlig for selv om de går ut av administrasjonsutvalget ved årsslutt. 2. Sekretariatet bes sende en henvendelse til KD med med referanse til brevet fra juni 2010 for å få klarhet om det bevilges midler til gjennomføring av tiltakene for Mht midler til økonomi/innkjøpsprosjektet bør denne søknaden gå direkte fra institusjonen som blir involvert i prosjektet (UiB og NTNU) dersom det er nødvendig med mer enn de omsøkte midlene for Administrasjonsutvalget støtter forslagene som ligger i enkelttiltakene og ser frem til ny status ift tiltakene på neste møte. 4. Administrasjonsutvalget ønsker at vi på et tidspunkt at vi får en rød tråd i alle lederutviklingsprogrammene. Utvalget vil vurdere om UHR legge opp til et større møte om dette på et senere tidspunkt når vi har høstet erfaring fra tiltakene. 5. Administrasjonsutvalget takker Ingvild Broch for innsatsen ift å få lederutvikling på kartet og for arbeidet hun har lagt ned i UHRs dekanskole og ønsker lykke til som pensjonist.

8 Saksnr 05/11 Arbeidsgruppe vedr. spørsmål omkring ansvar, forsikring og erstatningsordninger innen universitets- og høgskolesektoren Sakspapirer: Referat fra møte om forsikring i UHR 17. januar 2011 Notat fra Per Gunnar Hillesøy, UiB Bakgrunn: UHRs administrasjonsutvalg behandlet i januar 2009 en forespørsel fra Høgskolen i Sør- Trøndelag med forslag om å opprette en arbeidsgruppe med juridisk kompetanse for å utarbeide en håndbok der regelverk gjennomgås for ulike skadesituasjoner. Henvendelsen er også kommet fra Det medisinske fakultet ved NTNU (DMF). Henvendelsene fra DMF og HiSt signaliserer at ordningene er kompliserte å forstå, og vanskelige å praktisere. Tilsvarende signaler er kommet fra andre institusjoner, blant annet Universitetet i Bergen. Ettersom ordningene oppleves som kompliserte, er en redd for å feilinformere og at dagens regelverk og praksis bør gjennomgås med tanke på å avdekke hvilket regelverk som gjelder og hvor det eventuelt er huller. Forrige gang administrasjonsutvalget behandlet saken i januar 2009, mente utvalget mente det burde gjøres et forarbeid med tanke på å identifisere behovet for forsikringsordninger og også finne ut av hva som eksisterer av dokumentasjon og rutiner per i dag. Det var opprinnelig planlagt en henvendelse til institusjonene for å få bedre kunnskapsgrunnlag, men under planleggingen av en slik henvendelse mente sekretariatet at det ville være bedre å drøfte saken med noen kompetente miljøer i første omgang for å få råd om videre fremdrift. Det ble derfor avholdt et møte i UHR om saken 17. januar, se vedlegg. Vurdering: På bakgrunn av møtet 17. januar mener sekretariatet at det vil være fornuftig av administrasjonsutvalget å sette ned en arbeidsgruppe som går nærmere inn i problemstillingen. Hensikten bør være å bidra til å sortere og klargjøre slik at det blir lettere for institusjonene å håndtere denne type saker. Arbeidsgruppen bør også komme med anbefalinger til felles praksis på områder den mener er hensiktsmessig. Administrasjonsutvalget bes drøfte forslaget om å sette ned en arbeidsgruppe. Endelig forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppe kan sendes administrasjonsutvalget på sirkulasjon for godkjenning. Vedtak: Administrasjonsutvalget etablerer en arbeidsgruppe som får i mandat å utrede aktuelle situasjoner som kan fremkommer både ift forsikrings- og erstatningsspørsmål. Det må settes opp en liste over situasjoner hvor en mener å ha tilstrekkelig sikkerhet for å kunne ivareta studenter som kommer ut for sykdom, skade, ulykke og ansvarssituasjoner som følge av studier og forskning. På samme måte må det settes opp en oversikt over situasjoner hvor det vurderes at dagens ordninger ikke er tilstrekkelige. Gruppen gir deretter anbefalinger om videre saksgang.

9 På bakgrunn av de konklusjoner som kan trekke av dette arbeidet, vurderer Administrasjonsutvalget veien videre. Dersom det viser seg at gruppen konkluderer med at ordningene er tilstrekkelige, men informasjonen ikke er oversiktelig nok, bes Kunnskapsdepartementet om å utarbeide informasjonsmateriale som er klart for bruk i institusjonene. Dersom det er mangler i dagens ordning, bes Kunnskapsdepartementet og evt. andre departementer om å sørge for at regelverk og ordninger forbedres. Endelig sluttprodukt skal være formuleres slik at det er enkelt for institusjonene å bruke med tanke for å få oversikt over problemstillingene. Administrasjonsutvalget vedtar endelig mandat og sammensetning på sirkulasjon. Arbeidet skal være ferdig til 1.november Saksnr 06 /11 Arbeidsgruppe for håndtering av aktivitets- og redegjørelsesplikten om likestilling-henvendelse fra KD Taran Knudstad, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Izabela E. Buraczewska, Kunnskapsdepartementet deltok under behandlingen av denne saken. Det vises til brev fra KD om saken og forslag om at administrasjonsutvalget setter ned en arbeidsgruppe for å utarbeide en mal for rapportering slik at institusjonenes rapportering tilfredsstiller krav i henhold til lov. Taran Knudstad orienterte om bakgrunnen for kontrollen av aktivitets- og redegjørelsesplikten(arp) ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter og mangelen på tilfredsstillende redegjørelse i henhold til lovverk om likestilling og diskriminering. Administrasjonsutvalget drøftet forslaget om arbeidsgruppe, og også om det er hensiktsmessig å invitere forskningsinstituttene inn i et slikt arbeid. En av hensiktene med en arbeidsgruppe må være å inkorporere rapportering i forhold til likestilling og diskriminering i institusjonenes øvrige rapporterings-syklus. Forslag til vedtak: 1. Administrasjonsutvalget ønsker en hurtigarbeidende gruppe og ber sekretariatet utarbeide forslag til sammensetning på bakgrunn av innspill som kom frem i møtet. Utvalget godkjenner sammensetning på sirk. Arbeidet skal være ferdig innen april. UHR inviterer også KD, instituttsektoren og Forskningsrådet inn i arbeidet. 2. Institusjonene oppfordrer LDO til å komme med forslag til hva som er minimumskrav for å få godkjent rapportering og vil utfordre LDO til å komme opp med et forslag til en arbeidsgruppe, dvs et forslag som arbeidsgruppen kan ta stilling til på første møte.

10 Saksnr 07/11 Møte med Politiets sikkerhetstjeneste Sakspapirer: Brev fra PST av 14. januar 2011 Brev fra KD til UHR av 19. januar 2011 PST-sjef Janne Kristiansen og seksjonssjef Jørn Presterudstuen, PST og avdelingsdirektør Anne Grøholt og seniorrådgiver Elisabeth Solberg, Kunnskapsdepartementet deltok under denne saken. PST orienterer om bakgrunnen for møtet og innledet til diskusjon. Saken handlet om utfordringer knyttet til kunnskapsoverføring som en viktig del av ikkespredningsarbeidet, herunder især nasjonal eksportkontroll. Kunnskapsoverføring av sensitiv teknologi er et område som i økende grad står på den internasjonale dagsorden og som er et viktig fokus for de internasjonale eksportkontrollregimene. Det er også stadig flere land i vår del av verden som har etablert et system for kontroll med kunnskapsoverføring. PST ønsket å sette søkelyset på problemstillingen slik at institusjonene blir oppmerksomme på denne type saker. KDs rolle er ikke drivende i en prosess her. Ansvaret ligger i UD og det er etablert en arbeidsgruppe/et samarbeid mellom Justisdepartementet, UDI, DU og KD. Forslag til vedtak: UHRs administrasjonsutvalg tar PSTs orientering til etterretning og avventer informasjon ift videre oppfølging. Saksnr 08/11 Høring - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Saksdokumenter: Brev fra Kunnskapsdepartementet av Høring - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Notat med punkter til drøfting og avklaring i UHRs styre Bakgrunn: Det vises til brev av fra Kunnskapsdepartementet i forhold til tiltak for å redusere midlertidige tilsettinger i UH-sektoren og høring på rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren. Høringsfrist er Vurdering: Det ble ikke lagt frem et ferdig utkast til høring, men sekretariatet la ønsker å legge frem noen punkter til drøfting i styret. Ettersom UHR verken er arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjon, foreslås det fra sekretariatet at vi i en høringsuttalelse fra UHR

11 konsentrerer oss om noen kommentarer av mer overordnet karakter og ber styret presisere der det mener det er viktig å markere et tydelig sektorperspektiv. UHR vil for øvrig henvise til universitetene og høgskolenes egne høringsuttalelser, samt KIF-komiteens høringssvar i forhold til mer inngående behandling av spørsmål om midlertidighet og likestilling. Forslag til vedtak er foreslått for UHRs styre: Sekretariatet innarbeidet styrets merknader i en høringsuttalelse til rapporten om midlertidig tilsatte. UHRs styremedlemmer bes om å sende utkast til egen institusjons høringsuttalelser til sekretariatet innen UHRs høringsuttalelse sendes på sirkulasjon for kommentar, og styreleder gis fullmakt til endelig godkjenning etter runde i styret. Vedtak Administrasjonsutvalget støtter punktene i notatet som ble fremlagt, samt fremgangsmåte. Saksnr 09/11 Modell for beregning av indirekte kostnader Sakspapirer: Rapport om indirekte kostnader i eksterntfinansierte EU-prosjekter Presentasjon av funn i rapporten (økonomidirektør Kjetil Hellang på UHRs økonomiutvalg i mai 2010) Henvendelse til UHRs administrasjonsutvalg fra samarbeidsutvalget mellom UHRs forskningsutvalg og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)-referat fra møte i FFA av Saksfremlegg til UHRs forskningsutvalg av 17. juni 2010 med forslag om etablering av en arbeidsgruppe for å se på bruk av egenandeler, samt foreløpig notat fra arbeidsgruppen (til orientering). Bakgrunn: Det vises til vedlagte rapport om indirekte kostnader i eksterntfinansierte EU-prosjekter. Høsten 2008 ble det etter behandling i rektormøte opprettet en arbeidsgruppe med to representanter fra hvert universitet. Forskningsrådet var observatør og fasiliterte arbeidsgruppen. Hensikten var å få frem et forslag til lik beregningsmåte og praksis for angivelse av indirekte kostnader. Arbeidsgruppen påpekte at dette må være den samme for alle prosjekter, og at det ikke er spesielle modeller for EU-prosjekter. Fordelene med en felles modell i hele sektoren er blant annet: Konkurranse på like vilkår Forståelse for økte inntekter/bevilgninger gjennom synliggjøring av totale kostnader mot eksterne oppdragsgivere (inkl NFR/KD). Strategisk prioritering av prosjekter gjennom synliggjøring av totale kostnader (og egeninnsats) for ledelse og styre Arbeidsgruppen la frem forslag til rapport i april 2010 og resultatene ble presentert for økonomisjefene i høgskolene (og KD) i mai 2010 med positive tilbakemeldinger om et felles

12 system, samtidig som det ble tydelig at høgskolene ikke kan lede an her. Rapporten ble også presentert for universitetenes rektormøte i mai 2010, men saken ble utsatt til høsten 2010, men ble heller ikke behandlet da. Rapporten har også vært til behandling i UHRs økonomiutvalg som har vedtatt å følge opp videre i forhold til at det er enighet om at en felles modell for beregning av indirekte kostnader er positivt, og at økonomiutvalget bør bidra til å få på plass en slik modell. Metoden som arbeidsgruppen har kommet frem til gir høye indirekte kostnader i forhold til satser som blir brukt i dag, det er viktig å se nærmere på rapporten og beregningene som er gjort før utvalget kommer med anbefalinger. Økonomiutvalget ville derfor gjennomgå beregningene ved noen av institusjonene. Saken skulle vært behandlet på økonomiutvalgets møte 5. november 2010, men ble utsatt. Henvendelsen fra samarbeidsutvalget mellom UHR og FFA har aktualisert problemstillingen. I oppfølging av Handlingsromutvalget satte UHRs forskningsutvalg i møte i juni 2010 ned en arbeidsgruppe for å se på bruk av egenandeler i UH-sektoren sammen med Forskningsrådet. Arbeidsgruppen består av Bjørn Haugstad, UiO, Knut Hove, UMB, Anders Hanneborg NRF og Hege Torp NFR. Selv om sakene behandler ulike sider ved forskningsfinansiering, er det likevel viktig å være orientert om de forskjellige aktivitetene. Bakgrunn for Forskningsutvalget og Forskningsrådets utvalg er redegjort for gjennom saksfremlegget til FU fra juni 2010 og foreløpig notat fra arbeidsgruppen som legges frem til orientering. Vedtak: UHRs administrasjonsutvalg tar ansvar for saken om indirekte kostnader med formål å komme frem til en felles beregningsmodell. Administrasjonsutvalget be kjell Bernstrøm avklare med leder av beregningsutvalget ift arbeidsdeling med økonomiutvalget om praktisk oppfølging avsaken, samt koordinering ved behov ift arbeidsgruppen som FU har etablert sammen med NFR. Administrasjonsutvalget får forelagt fremdrift i saken på neste møte. Sak 10/11 Høring nettbasert veiledningstjeneste om opphavsrett Sakspapirer: Rapport Nettbasert veiledningstjeneste om opphavsrett for utdanningssektoren Høringsbrev fra Norgesuniversitetet av , vedlagt Bakgrunn og vurdering: Det vises til behandling på forrige møte. Sigrid Tollefsen har deltatt i arbeidsgruppen og har fremhevet betydningen av å få institusjonenes synspunkt på saken. Vedtak: UHR ikke sender egen høringsuttalelse på denne saken, men viser til medlemsinstitsujonenes uttalelser

13 Saksnr 11/11 Orienteringssaker Vårens direktørsamling holdes i Bergen 4-5. april Programkomite består av høgskoledirektør Audun Rivedal, HiB, økonomidirektør Kjell Bernstrøm UiB og adm dir. Ole Hope, NHH. Ekspedisjonssjef Per A. Engeseth er invitert til møtet 4. april. Avtalelisens - digitale læremidler - rettigheter UHR inviterer medlemsinstitusjonene til møte om utfordringer ved UH-avtalene med rettighetshaverorganisasjonene. Program og informasjon kan lastes ned her: Tid og sted 16. februar 2011 kl , Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Målgruppe Beslutningstakere/personer ved institusjonene med ansvar for tilrettelegging og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i undervisning og forskning. Møtet er begrenset til maks 3 personer per institusjon. Hensikten med møtet Informasjon fra UHR om status i forhandlingene med Kopinor og Norwaco Kopinor vil informere om systemet for digitale kompendier Diskusjon om konsekvenser av ny mønsteravtale med Kopinor fra høsten 2012 Diskusjon om behovet for en nettbasert veiledningstjeneste om opphavsrett for utdanningssektoren som Norgesuniversitetet nylig har sendt på høring, se: Informasjon om arbeidet i arbeidsgruppen som ser på Helseforskningsloven Arbeidsgruppen legger frem rapport til behandling i Forskningsutvalget på møte 15. februar, rapporten vil deretter bli lagt frem for administrasjonsutvalget. Strategi, organisering og styring av de felles administrative systemene i UH-sektoren oppfølging Det vises til behandling i forrige møte der UHR A fattet følgende vedtak: Administrasjonsutvalget går inn for å etablere et nytt utvalg under administrasjonsutvalget og ber ad hoc gruppen komme tilbake med forslag til mandat og sammensetning slik at administrasjonsutvalget kan behandle dette på sirkulasjon før det legges frem for UHRs styre på møte 7. desember. Det nye organet er rådgivende, og administrasjonsutvalget vil også be om at det vurderes om det kan være hensiktsmessing å ta inn noen eksterne medlemmer som ikke kommer fra sektoren for å få andres blikk på arbeidet. Etter møtet i administrasjonsutvalget i oktober har UHR A fått signaler fra KD i forhold til arbeidet som foregår i regi av UNINETT og er anbefalt å avvente oppnevningen av en arbeidsgruppe inntil UNINETTs arbeid er ferdig. Oppfølging av saken utsettes derfor til neste møte i UHR A.

14 Samfunnskontrakt Det er avklart at Nord-Norge vil være en pilot for utvikling av en samfunnskontrakt. Det ble delt ut et notat fra UiT som viser hvordan arbeidsgruppen har tenkt å løse saken. Diskusjonene er i gang, et sekretariat er på plass og 1. mai er deadline for et samordnet forslag fra institusjonene. Vedtak: Sakene tas til orientering.

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Ledelse i UH-sektoren og SAK. Hva gjør UHR?

Ledelse i UH-sektoren og SAK. Hva gjør UHR? Ledelse i UH-sektoren og SAK. Hva gjør UHR? Innlegg på Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 10. februar 2011 Trondheim / Sigrid Tollefsen UHRs administrasjonsutvalg Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Referat Tid: 18. februar 2013, kl. 09.00 12.00. (I forkant av Direktørsamling) Sted: Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, København Tilstede: Medlemmer (inkl. varamedlemmer): Universitetsdirektør

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Tilstede: Medlemmer Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen Direktør Ingeborg Harsten,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Kunnskapsdepartementet Deres referanse: referanse: 10/122-32 dalo: 04.03.2011 Rapportering på SAK-midler for 2010

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad (leder), Universitetet for Miljø- og biovitenskap Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende

Detaljer

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 http://www.uhr.no/organisering/utvalg/administrasjonsutvalget/ Innhold 1 UHRs administrasjonsutvalg... 2 2 Administrasjonsutvalgets medlemmer... 2 3 Møtevirksomhet...

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer også invitert til møtet: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2011

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2011 UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2011 http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/utvalg/administrasjonsutvalget Innhold 1 UHRs administrasjonsutvalg... 2 2 Administrasjonsutvalgets medlemmer... 2 3 Møtevirksomhet...

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 Kl. 09.00-12.00 i Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46. Til stede:

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget): Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Høgskoledirektør Leon Aurdal, Høgskolen

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende direktør Baard Wist,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 17. 06. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø (forfall) Forskningsdirektør Bjørn

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Tilstede Medlemmer (varamedlemmer også invitert til møtet) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 9. februar 2009 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 9. februar 2009 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 9. februar 2009 Tid og sted: kl. 11.30-15.30, Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46,

Detaljer

Referat fra FU møte

Referat fra FU møte Referat fra FU møte 30. 09. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen (forfall) Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 21. november 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Avdelingsdirektør

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomidirektør Jan Ove Henriksen, Høgskolen i Bergen Økonomisjef Klas Rønning,

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Styret. Referat. Møtetid : Kl Besøk på Roehampton Kl Saksnr.: 09/54

Styret. Referat. Møtetid : Kl Besøk på Roehampton Kl Saksnr.: 09/54 Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Rektor

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 Kjell Bernstrøm leder UHRs økonomiutvalg 2010-2013 UHRs TDI-gruppe Om UHRs økonomiutvalg Oppnevnt av UHRs administrasjonsutvalg

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Referat fra møte i administrasjonsutvalget,

Referat fra møte i administrasjonsutvalget, Referat fra møte i administrasjonsutvalget, 21.04.2015 Tilstede Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, NHH (nestleder) Direktør Carl-Morten

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. oktober Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. oktober Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. oktober 2015. Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet

Detaljer

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO Organisering av IKT i UH sektoren IT-konferansen UIO 27.04.2017 Tor Holmen, UNINETT AS Konsentrasjon for kvalitet (mars 2015) Mål: Økt kvalitet i utdanning og forskning Fikk fart på strukturendringer!

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007 Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007 Tidspunkt: 11. juni kl. 15.30-18.00. 12. juni kl. 09.30-14.00 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 12. januar 2007 Tid: 12.01.07 fra kl. 10.00-14.30 Sted: i Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014 Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014 Tilstede: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole (nestleder) Direktør

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: UHR Saksnr.: 10/12-2

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: UHR Saksnr.: 10/12-2 Referat fra FU-møte 15.04.2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 15. 02. 2011 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, UiS (forfall) Prorektor Ruth Haug, UMB (for Aslaug Mikkelsen) Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Rapport fra NIFU/Deloitte

Rapport fra NIFU/Deloitte Referat fra møte i økonomiutvalget 5. februar 2015 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 18.02.2016 Møtested: Sem Gjestegård, Asker Møtetid: 09.00-15.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 05.09.2008 Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 Tilstede: Torbjørn Digernes, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 11.12.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 24.09.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 8.juni 2007 Tid og sted: 08.06.07 kl 09.00-13.00, Universitetet i Tromsø Tilstede: Bibliotekdirektør Ingar

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder Øyvind Berdal,

Detaljer