Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg"

Transkript

1 UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges Handelshøyskole Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen, Høgskolen i Lillehammer Økonomidirektør Jan Ove Henriksen, Høgskolen i Bergen Ass. økonomidirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo (vara) (ikke til stede) Økonomidirektør Juel Helge Rye, Høgskolen i Buskerud (vara) (ikke til stede) Sekretær: Rådgiver Anita Vigstad, Universitetet i Bergen Observatører: Fra UHRs sekretariat: sekretær for administrasjonsutvalget, Ragnar Lie Fra UNINETT FAS: Elin Kristine Olsen Andre: Avdelingsdirektør Arne Lunde, Kunnskapsdepartementet Benedicte Løseth og Cecilie H. Jentoft, NSD (sak 08) Underdirektør Kirsti Robertsen Aarøen, Universitetet i Bergen (sak 03) Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg Dato: 4. januar 2013 Tid: 09:00 15:00 Sted: Universitetet i Bergen Saksliste Sak 01/13 Sak 02/13 Sak 03/13 Sak 04/13 Sak 05/13 Sak 06/13 Sak 07/13 Sak 08/13 Sak 09/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av referat fra forrige møte Høringsrunde endret BOA-reglement Høringsrunde videre utvikling av administrative systemer Mandat for arbeidsgruppe merverdiavgift Utfordringer i sektoren i forhold til Riksrevisjonen Mandat ny TDI-gruppe Økonomirapportering til DBH Eventuelt

2 Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes Sak 02/13 Godkjenning av referat fra forrige møte Sak 02 Referat 8. møte økonomiutvalget.doc Vedtak: Referat godkjennes Sak 03/13 Høringsrunde endret BOA-reglement Sak 03 BOAreglementveileder Utkast pdf Kirsti R. Aarøen fortalte om arbeidet i arbeidsgruppa som har sett på BOAreglementet. Gruppa har bestått av fire representanter fra institusjonene i tillegg til representanter fra KD. KD har ledet arbeidet og fungert som sekretariat. I tillegg til utkast til Reglement, Veileder og Veiledningstabell utarbeider gruppa en rapport. Forslaget til klassifisering av inntekter gir fire inntektsgrupper. Bevilgningsfinansiert inntekt består kun av bevilgninger som gis gjennom tildelingsbrev fra departementer. Bidragsfinansiert inntekt består av tilskudd fra NFR og andre statlige kilder i tillegg til andre nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Den tredje inntektsgruppa er oppdragsinntekter. I tillegg kommer andre inntekter som salgsinntekter og gaver. Det er et mål å få tydeligere skille mellom grunnbevilgning og annet. Forslaget bidrar til klarere grenser men det vil fortsatt være gråsoner. Tilskudd fra mellom andre direktorater blir bidragsfinansiert aktivitet og det må derfor lages tydelige kontrakter for slike tilskudd. Salgsinntekter skal klassifiseres som andre inntekter men det kan være problematisk å skille mellom oppdragsinntekter og salgsinntekter. Forslaget om at gaver skal ut av BOA-reglementet har kommet i slutten av arbeidet og bør diskuteres videre. Et av argumentene for å ikke klassifisere gaver som BOA er at det ikke er konkurranse om gaver slik det er om bidrag. Skillet kan bli klarere dersom man sier at gaver er bidrag. I så tilfelle har det vært diskutert om små/uvesentlige gaver/bidrag kan behandles enklere. Arbeidsgruppa har også sett på noen utfordringer knyttet til finansieringssystemet, for eksempel samfinansiering av sentre. Informasjon om finansieringssystemet hører ikke nødvendigvis hjemme i BOA-reglementet. KD påpekte at finansieringssystemet er et viktig politisk verktøy og at innrapporteringen egentlig bestemmes for ett år om gangen. Gruppas rapport er ikke ferdigstilt men vil forhåpentligvis klar i løpet av januar. Den kan føre til flere justeringer i reglementet. Arbeidet vil så bli sendt på høring i sektoren. 2

3 Når høringsrunden er oppsummert vil KD komme tilbake til UHR/økonomiutvalget og til slutt vil det bli bedt om en uttalelse fra administrasjonsutvalget. Endringene i BOA-reglementet vil sannsynligvis gjelde fra 2013 i følge KD. KD påpekte at klassifisering er vanskelig og at god styringsinformasjon er målet. Ny kontoplan og tydeligere klassifisering gir riktigere regnskapsinformasjon og gjennomgående bedre og lik rapportering i sektoren. Sak 04/13 Høringsrunde videre utvikling av administrative systemer Sak 04 Høringsnotat administrative systemer 2012.pdf Arne Lunde innledet. Det har vært flere grupper som har sett på de ulike systemene (økonomi, personal osv.) i sektoren. Høringsnotatet er laget med utgangspunkt i rapportene fra de ulike gruppene. Målet er å utvikle et mer enhetlig administrativt system. Det er aktuelt å se på alternative løsninger til DFØ. ERP-systemer er først og fremst aktuelle for de transaksjonsbaserte systemene. Når det gjelder personalsystem er det viktigere at det kommuniserer med Cristin/FS. Fase 1 i BOT sin prosess mot nytt økonomisystem er nå ferdig. Resultatet er rapporten «Mulighetsstudie for valg av fremtidig systemløsning for økonomi, innkjøp og lønn». Fase 2 skal starte til høsten. Oppgradering av nåværende økonomisystemet starter nå. Det er viktig å sikre god informasjonsflyt mellom de ulike prosessene i sektoren. For eksempel vil Uninett gjerne bli bedre orientert om prosessen i BOT. Det vil bli utfordrende for KD å ta stilling til høringsuttalelsene som kommer. Det ble påpekt at uttalelsene kan være veldig avhengig av hvem i institusjonene som uttaler seg. KD bør ta et valg i forhold til om HR skal være med i prosessen. KD vil komme tilbake til økonomiutvalget/administrasjonsutvalget etter at høringsrunden er oppsummert. Sak 05/13 Mandat for arbeidsgruppe merverdiavgift Sak 05 Mandat arbeidsgruppe moms 2013.pdf Arne Lunde innledet om mandatet. Det er laget sak til UHRs styre om mva.-problematikken. KDs mandat tilfredsstiller problemstillingene nokså bra men det er likevel greit at styret i UHR fatter et vedtak slik at sektoren formelt tar opp problemene. KD ønsker at økonomiutvalget kommer med forslag til medlemmer til arbeidsgruppa. Det er nødvendig juridisk kompetanse blant medlemmene. NTNU ønsker trolig å delta. Det er positivt at BOT-institusjonene tar ansvar med det er også viktig å få med problemstillinger rundt samarbeid blant høgskolene. Jan Ove finner forslag til to representanter fra de «nye» universitetene/høgskolene og Kjell finner forslag til to representanter fra BOT-institusjonene. 3

4 Sak 06/13 Utfordringer i sektoren i forhold til Riksrevisjonen Sak 06 Sak 06 Presentasjon UHR-repskapsmøte 2012.pdf KD - UHR økonomiutvalgsmøte jan 2013.pdf Det er gjort endringer i revisjonsrammeverket til Riksrevisjonen. Endringene signaliserer økt vekt på å følge opp den faglige gjennomføringen av budsjettet. Etter KDs vurderinger medfører dette økt innslag av forvaltningsrettet revisjon. Toril Johanssons vedlagte innlegg fra UHRs representantskapsmøte beskriver en del av KDs kritikk av Riksrevisjonen. Det vil være en samtale om hva revisjonen skal omfatte før revisjonen starter. Avsluttende revisjonsbrev vil bli erstattet med en revisjonsberetning. Denne vil inneholde noen nye punkter og vesentlig feilinformasjon i regnskapet eller vesentlige svakheter i budsjettdisponeringen vil rapporteres i form av en modifisert revisjonsberetning. Terskelen for å komme i dokument 1 vil sannsynligvis bli høyere. Administrasjonsutvalget har hatt dialog med Riksrevisjonen, noe som har bidratt til mer positiv kontakt mellom sektoren og Riksrevisjonen. Sak 07/13 Mandat ny TDI-gruppe Sak 07 Forslag til mandat og sammensetning TDI-gruppe.docx Oppfølging av sak 17/12 fra forrige møte: Økonomiutvalget vil etablere en «TDIgruppe» med ansvar for opplæring og støtte til institusjonene i implementeringsfasen. Mandatet er OK. NFR sine skjema vil ikke bli veldig forskjellige fra slik de er i dag, men man vil måtte velge tidlig i utfyllingen om man søker med TDI-modell eller ikke. De nye søknadsskjemaene vil være klare til søknadsfristen i juni så det er viktig at institusjonene bestemmer seg for om de vil ta modellen i bruk i denne søkerunden. Økonomiutvalget vil søke KD om midler til gruppas arbeid. Økonomiutvalget finner forslag til medlemmer og setter sammen TDI-gruppa så snart som mulig. Kjell kommer frem til to forsalg fra de «gamle» universitetene (snakker med NTNU). Ragnar kommer frem til for forslag med forskningsadministrativ kompetanse. Kjetil kommer frem til to forslag de «nye» universitetene/ høgskolene. Sak 08/13 Økonomirapportering til DBH Sak 08 Presentasjon NSD Møte UHR.pdf Oppfølging av sak 15/12 fra forrige møte: Økonomiutvalget ønsker å invitere DBH til å informere om sin nye rolle på utvalgets neste møte. 4

5 Benedicte Løseth fra NSD presenterte økonomiprosjektet i DBH. Målsetningene er bedre datakvalitet, bedre tilgjengelighet av dataene og bedre dokumentasjon. Mest mulig av regnskapet skal genereres automatisk fra saldobalansen. Ny standardisert artskontoplan gjør dette arbeidet enklere. Dataene skal rapporteres på tresiffernivå men det er sannsynlig at rapporteringen vil være enklere for de institusjonene som bruker den nye kontoplanen på firesiffernivå. NSD/DBH vil gjerne ha tettere kontakt med sektoren, for eksempel ved en fast dialog med økonomiutvalget. Det er også aktuelt med en arbeidsgruppe som kan teste arbeidet som gjøres i DBH. KD mener det er en god idé med en gruppe som kan teste ut nye rapporteringskrav. KD ønsker enhetlig rapportering og mener at NSD har best kompetanse til dette. Det gjøres enkle feil i regnskapsarbeidet og enhetlig rapportering vil være en måte å kvalitetssikre dataene på. Når alle saldobalansene legges inn i et felles verktøy gir det bedre muligheter for analysering og så videre. Det foregår ulike prosjekt med datavarehus og rapportverktøy på institusjonsnivå. DBH understreker at det bare er snakk om å utnytte rapportering som allerede finnes på en bedre måte på nasjonalt nivå. KD ønsker å utforme noe skriftlig sammen med DBH. Vil så komme tilbake til UHR/Administrasjonsutvalget. Sak 09/13 Eventuelt Kommunikasjonen mellom økonomiutvalget og resten av sektoren er viktig og bør bli bedre. Referater fra økonomiutvalgets møter skal legges ut på UHRs nettsider og bør også sendes ut på for eksempel e-postlista til økonomisjefene. 5

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 16. april 2015

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 16. april 2015 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Vi viser for øvrig til presentasjoner av dette arbeidet under de regionale økonomiseminarene.

Vi viser for øvrig til presentasjoner av dette arbeidet under de regionale økonomiseminarene. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/453 08.02.13 Høring forslag til endringer i reglernent og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Departementet

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng

Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng 1 Forord Utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng ble opprettet etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-041 Innkalling

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

1. Innledning og om arbeidet med vurdering av prosjektverktøy

1. Innledning og om arbeidet med vurdering av prosjektverktøy Innhold 1. Innledning og om arbeidet med vurdering av prosjektverktøy...3 2. Rammer for arbeidet...4 3. Eksisterende systemer som brukes ved UIT i dag...4 4. Kartlegging av UiTs behov for et prosjektverktøy...5

Detaljer

KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune

KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden september - desember

Detaljer