Administrasjonsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjonsutvalget"

Transkript

1 Administrasjonsutvalget Til stede: Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Andre: Generalsekretær Ola Stave, UHR Kommunikasjonsrådegiver Ann Elin Brattebø Andersen Fra UHRs sekretariat: Sekretær for administrasjonsutvalget, Sigrid Tollefsen, UHR Forfall: Høgskoledirektør Stig Fossum, Høgskolen i Bodø Referat Møtedato: 9. september 2009 Møtetid: Kl Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: Saksliste Sak 26/09 Sak 27/09 Sak 28/09 Sak 29/09 Sak 30/09 Sak 31/09 Sak 32/09 Sak 33/09 Sak 34/09 Sak 35/09 Sak 36/09 Sak 37/09 Sak 38/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av referat fra forrige møte Orienteringssaker UHRs Økonomiutvalg. Forslag til mandat og sammensetning UHRs behandling av statsbudsjettet 2010 / beregningsutvalg til drøfting Strategi, organisering og styring av de felles administrative systemene i UH-sektoren oppfølging Universell utforming av IKT i høyere utdanning Behandling av rapporten Misligheter og irregulariteter i UH-sektoren Alumnusvirksomhet og UH-sektoren Oppfølging av arbeidet med administrativ evaluering (adm.eval.) Digital eksamen kostnader ved sensors utgift Møtekalender Eventuelt

2 Sak 26/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Utvalget diskuterte administrasjonsutvalgets rolle og funksjon med særlig tanke på utvalgets strategiske nivå. Dette har også vært et tema i UHR-styrets strategidiskusjoner i mars 2009, samt på det felles møtet mellom UHRs styre og Administrasjonsutvalget 4. mai Innkalling og saksliste godkjennes. Administrasjonsutvalget ønsker å heve utvalget til å ha større strategisk rolle i UHR-systemet i overensstemmelse med UHR-styrets diskusjon under strategiseminaret i mars Sak 27/09 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 04.mai 2009, godkjent på sirkulasjon, se: Referatet godkjennes. UHR A 28/09 Orienteringssaker Ny leder av UHRs administrasjonsutvalg Administrerende direktør Nils Dugstad, Universitetet for Miljø- og biovitenskap sluttet i sin stilling ved UMB 1. september. UHRs styre har bedt universitetsdirektør Gunn Elin Bjørneboe om å lede utvalget ut 2009, og dette har Bjørneboe takket ja til. Oppnevning fra universiteter og vitenskapelige høgskoler til UHRs utvalg for perioden Oppnevningsperioden for flere av representantene fra universiteter og vitenskapelige høgskoler til faste utvalg under Universitets- og høgskolerådet går ut i løpet av høsten Dette gjelder primært representasjon fra institusjonenes faglige ledelse (rektorer, prorektorer, viserektorer). Dessuten skal det inn nye representanter fra den administrative ledelsen (direktør/assisterende direktør) til administrasjonsutvalget. Fordi endelig sammensetning av ny ledelse ved alle institusjonene ikke var klar før sommeren, har UHRs styre prolongert sittende medlemmer inntil nye representanter er oppnevnt, men ikke ut over Frist for å sende inn forslag er 1. oktober. For administrasjonsutvalget ber UHR ber om forslag på representanter og vararepresentanter til administrasjonsutvalget fra universitetene, de vitenskapelige høgskolene og kunsthøgskolene. Kopinor Digitalt tilbud læremidler Kopinor har arbeidet med en plan for å gi et mer helhetlig tilbud for digitale læremidler til institusjonene/studentene. Kopinor har kjøpt opp Pensumtjeneste for å ta hånd om rettighetsklarering, men planlegger å utvikle et datasystem som gjør at studentene kan fåtilgang til kompendiemateriellet til det enkelte kurs i digital form mot en kostnad. Dette er et svært omfattende spørsmål, og UHR har nedsatt en referansegruppe som skal være med å vurdere om dette er en god og gjennomførbar løsning. Første møte i referansegruppen var den

3 Oppsummeringen av møtet ble sendt til administrasjonsutvalgets medlemmer.. Endelig beslutning om sektoren vil støtte opp om denne løsningen eller ikke kan tas senere i høst (oktober eller november). Se også Kopinors sider: iering_paa_universiteter_og_hoegskoler Direktørsamling oktober 2009 på Høgskolen i Gjøvik Programkomiteen består av Rune Jørgensen (vert for forrige samling), Inge Øystein Moen (høstens vert) og Sigrid Tollefsen, UHRs sekretariat. NDSs personvern-tjeneste i lys av ny helseforskningslov Saken ble lagt frem for administrasjonsutvalget på møte 4. mai og utvalget fattet følgende vedtak: Saken ble ikke behandlet i møtet. Utvalget avventer behandling i UHRs forskningsutvalg og saken følges opp på sirkulasjon Forskningsutvalget behandlet saken 11. juni, og utvalget ba om å få seg forelagt forslag til arbeidsgruppe på neste møte. Saken ble deretter lagt frem for UHRs styre den 18. juni, der styret anbefalte å opprettholde nåværende ordning inntil konsekvensene av helseforskningsloven for personvernombudsordningen er utredet. NSD ble orientert om vedtaket i brev av 24. mai. Det er behov for å gjennomgå eksisterende mønsteravtale mellom UHR og NSD med hensyn til hvilke tjenester som institusjonene har behov for å få dekket i lys av den nye helseforskningsloven og hvordan tjenesten mest effektivt kan organiseres. Det kan også være aktuelt å gjennomgå betalingsmodellen på nytt. Forskningsutvalget nedsetter derfor en arbeidsgruppe som får i oppdrag å gå nærmere gjennom problemstillingene som følger av lovendringen, med sikte på endelig avklaring innen utgangen av året. Frem til en avklaring foreligger, må institusjonene avtale med NSD om institusjonene selv skal etablere kontakten med REK direkte, eller om denne kontakten skal skje gjennom NSD. Forslag sammensetning av arbeidsgruppe: Prorektor Trine B. Haugen, Høgskolen i Oslo (leder) Seniorrådgiver Walter Martin Tveter, UiO Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen, Høgskolen i Lillehammer. Administrasjonsutvalget vil bli koblet inn når arbeidsgruppens innstilling foreligger, behovene er konkretisert og det eventuelt er snakk om å forhandle frem en ny mønsteravtale med NDS eller revidere den eksisterende avtalen. UNINETT-konferansen høst 2009 UNINETT FAS har planer om å arrangere en konferanse med fokus på de administrative systemene i UH-sektoren den november i Trondheim. Konferansen vil ha fokus på styring av samarbeidet og utvikling av systemene, samt forvaltning av de felles administrative systemene. I denne forbindelse vil UNINETT invitere med Kunnskapsdepartementet og UHR som bidragsytere til at dette blir en attraktiv og spennende arena for sektoren. Dette håper UNINETT å få til blant annet ved presentasjoner fra Kunnskapsdepartementet og en videre oppfølging av Aagedalsutvalgets rapport fra UHR.

4 Orientering ved Baard Wist som er administrasjonsutvalgets representant i konferansens programkomite. Studentsamskipnadens tjeneste og lov om studentsamskipnader Kopi av brev av 14.august 2009 til KD fra Studentsamskipnaden i Østfold om problemstillingen knyttet til at Akademika/SiO tilbyr tjenester til studenter ved Høgskolen i Østfold. Sakene tas til orientering. UHR A 29/09 UHRs Økonomiutvalg. Forslag til mandat og sammensetning Administrasjonsutvalget har i tidligere møter (9. februar 09 og 4. mai 09) behandlet spørsmålet om et nytt økonomiutvalg under UHRs administrasjonsutvalg og bedt om å få lagt frem forslag til mandat og sammensetning for et nytt felles økonomiutvalg for sektoren. Dette ble gjort til møtet 9. september. Administrasjonsutvalget ønsker at et felles økonomiutvalg blir en felles møteplass for sektoren og at utvalget fyller en rolle i forhold til samarbeid mellom institusjonene og sektorens behov for avklaringer med KD og andre aktører. Administrasjonsutvalget følger opp sektorens overordnede forhold til Riksrevisjonen og ønsker at økonomiutvalget også bidrar her. Dette utvalget skal ikke erstatte grupper av institusjoner som har egne behov for koordinering av spesielle behov. UHRs administrasjonsutvalg ønsker en revisjon av det fremlagte mandatet slik at økonomiutvalgets mandatet blir mindre detaljert, men gjenspeiler UHR og sektorens felles behov for en arena for å behandle problemstillinger knyttet til god økonomiforvaltning. Nytt mandat og sammensetning av økonomiutvalget følges opp på sirkulasjon til administrasjonsutvalget. UHR A 30/09 UHRs behandling av statsbudsjettet 2010 / beregningsutvalg til drøfting UHR har tidligere hatt et beregningsutvalg som har analysert det framlagte budsjettet som grunnlag for UHRs kommentarer. På bakgrunn av situasjonen etter statsbudsjettet 2009 anbefalte Administrasjonsutvalget i møtet 9. februar 2009 UHR å oppnevne nytt beregningsutvalg. Administrasjonsutvalget har tidligere også diskutert hvordan et nytt økonomiutvalg kan kobles sammen med UHRs behov for beregningsutvalg, uten at de nødvendigvis må være samme gruppe. Et beregningsutvalg kan ha nytte av kontakten og nettverket i økonomiutvalget og kan trekke denne inn ved behov for mer omfattende utredninger.

5 UHRs beregningsutvalg bør ha et mer langsiktig perspektiv og bl.a analysere de reelle kostnadsdriverne. Dette vil gi sektoren innsikt og grunnlag for videre diskusjon. Behovet er todelt; det trengs beredskap ved selve budsjettfremleggingen i oktober, og en mer langsiktig analysebehov som viser den økonomiske utvikling for sektoren under ett og for henholdsvis universitetene, de vitenskapelige høgskolene og de statlige høgskolene, over tid. UHR har nå et spesielt beregningsutvalg for doktorgradskostnader, men dette har foreløpig ikke hatt mandat til analysering av statsbudsjettet. UHRs styre vedtok på møte 25. august at det ønsker å få oppnevnt et beregningsutvalg så raskt som mulig. Ola Stave og administrasjonsutvalget diskuterte UHR prosess i forbindelse med behandlingen av fremleggelsen av statsbudsjett Administrasjonsutvalget er enig i at opprettelsen av et beregningsutvalg bør skje raskt og med utgangspunkt i dagens midlertidige utvalg, men at det kan forsterkes med 1-2 personer. Sekretariatet bes om å lage utkast til mandat og sammensetning for beregningsutvalget. Dette behandles raskt på sirkulasjon av administrasjonsutvalget. Beregningsutvalget kalles inn til møte 13. oktober og administrasjonsutvalgets medlemmer orienteres via epost/telefon om resultatene. UHR A 31/09 Strategi, organisering og styring av de felles administrative systemene i UH-sektoren oppfølging Høringsfristen på rapporten Strategi og styring av de felles administrative systemene i UHsektoren gikk ut 22. mai. Det er kommet inn 28 høringsuttalelser. For å få lagt opp en grundig saksforberedelse ba administrasjonsutvalget en gruppe direktører om å bidra til å klargjøre hvordan UHR skal gripe fatt i saken. Gruppen har bestått av Trond Singsaas, NTNU, Hans Jørgen Binningsbø HiSF og Baard Wist, NiH. Administrasjonsutvalget er saksbehandlingsinstans for UHRs styre i saken. Høringsuttalelsene erkjenner alle et behov for strategisk samarbeid på viktige systemrelaterte problemstillinger hele sektoren er avhengig av. Sektoren har utfordringer knyttet til en rekke områder som bl.a skjerpede krav til kvalitet på rapportering og datakvalitet, innføring av nye systemer, drift og forvaltning/eierskap av systemer. Gjennom utvalgets arbeid har KD også gitt signaler om UH-sektoren må utvikle felles arkitekturprinsipper og bedre samspill mellom systemene, herunder utvikle standardisering og interoperabilitet på tvers av systemer og institusjoner. Rapporten konkluderer med at det er behov for en bedre felles forvaltning og styring av fellesadministrative systemer. Særlig gjelder dette for å møte de utfordringer som er beskrevet ovenfor, men også for å profesjonalisere anskaffelse, implementering og bruk av de ulike systemene. Alle høringsuttalelsene er positiv til mer samarbeid. Særlig på høgskolesiden gis det uttrykk for behov for og ønske om sterkere felles satsing på felles administrative løsninger

6 med sentral drift i sektoren. De fire universitetene UiO, NTNU, UiTø og UiB er ikke avhengig av sentraliserte løsninger i samme grad, men peker samtidig på fordelene ved samarbeid, som allerede er etablert mellom disse universitetene. Utvalget anbefalte også at det etableres et felles organ på IT-området (UHIS) som kan utvikle, beslutte og forvalte felles strategier, være oppdragsgiver på sektorens vegne, være pådriver ovenfor institusjonene og bindeledd mot nasjonale myndigheter. Svært mange av uttalelsene er skeptisk til å etablere en ny organisasjon slik forslaget om UHIS fremkommer i rapporten. Det begrunnes blant annet med at vi allerede har UNINETT/UNINETT FAS i sektoren og at det kan bli en uoversiktlig situasjon med flere organisasjoner. I tillegg er flere institusjoner bekymret for at et nytt organ, UHIS, med lav bemanning (2-3 personer) vil bli personavhengig og organisasjonen kan bli sårbar. Mange høringsuttalelser peker på UNINETT og UNINETT FAS og at sektoren burde vurdere å løse problemstillingene innenfor eksisterende organisasjoner. Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø vil opprette et eget kontaktutvalg som dekker disse institusjonene. Dette kontaktutvalget kan dekke universitetenes behov for samarbeid og vil også trolig kunne fungere i kontakten med UNINETT. For resten av institusjonene mener disse universitetene at UNINETT vil kunne fylle rollen som samarbeidsorgan. Flere institusjoner er imidlertid usikker på UNINETT FAS, og spørsmålet om hva UNINETT skal være og hva som er FAS rolle. Administrasjonsutvalget diskuterte resultatet av høringssvarene og mener at det ikke er grunnlag for UHR å gå videre med forslaget om å opprette et UHIS. Administrasjonsutvalget mener at rapporten ikke har utredet UNINETT-alternativet tilstrekkelig, og at det også mangler en del på utredning i forhold til hvilken samordning sektoren har behov for. Høringsuttalelsene kan tolkes som om at hele sektoren mener at det er bedre med et samarbeidsorgan enn intet, men det er fremdeles ikke tydelig hva som er det beste alternativet. Administrasjonsutvalget mener derfor at det er behov for å gjennomgå mer systematisk hvilke områder som trenger samarbeid og hva som er hensiktsmessig, målrettet måte å organisere dette på. Administrasjonsutvalget mener at dette best kan gjøres gjennom UNINETTsystemet. Administrasjonsutvalget anbefaler derfor at sektoren utreder UNINETT-modellen fremfor å gå inn for å foreslå opprettelsen av et nytt organ. Samtidig mener arbeidsgruppen at det er viktig at universitetene er medspiller og har en pådriver-rolle i dette arbeidet. 1. På bakgrunn av høringssvarene er det ikke er grunnlag for UHR å gå videre med forslaget om å opprette et UHIS. 2. Administrasjonsutvalget mener at rapporten ikke har utredet UNINETT-alternativet tilstrekkelig, og at det også mangler en del på utredning i forhold til hvilken samordning sektoren har behov for. 3. Sektoren bør komme med en tydelig bestilling til UNINETT i forhold til hva sektoren ønsker av samarbeid og hvilke begrensinger som er nødvendig. 4. Utvalget ber om at sekretariatet laget utkast til bestilling til UNINETT i samarbeid med et universitet, f.eks Arne Laukholm, UiO og en høgskole, f.eks Hans Jørgen Binningsbø, Høgskolen i Sogn og Fjordane. Administrasjonsutvalget vil legge opp til

7 en første diskusjon av denne bestillingen på høstens direktørsamling på Høgskolen i Gjøvik 21. oktober. UHR A 32/09 Universell utforming av IKT i høyere utdanning Utdanningsdirektoratet har fått et oppdrag fra KD om å utrede plikt til universell utforming av IKT i grunnopplæring og høyere utdanning. Det er UDIR som har ansvaret, men Nasjonal pådriverenhet for funksjonshemmede i høyere utdanning (ved NTNU) skal være med i arbeidsgruppen for å håndtere høyere utdanning. Nasjonal pådriverenhet for funksjonshemmede i høyere utdanning er en liten organisasjon (to årsverk) og trenger innspill og bidrag utenfra. Når det gjelder å svare på disse spørsmålene som er listet opp i brevet, har UHR blitt kontaktet av pådriverenheten. Enheten trenger råd, og vil gjerne ha UHRs deltakelse i prosjektet. Pådriverenheten er spesielt interessert i å få råd i forhold til spørsmålet om lovforankring. Pådriverenheten må få klarhet i hvordan dette best mulig kan gjøres for UH-sektorens del. Utredningen av det juridiske må ha legitimitet i forhold til universitets- og høgskolesektoren.. Saken har forankringspunkter både i administrasjonsutvalget og i utdanningsutvalget. Administrasjonsutvalget diskuterte hvordan vi kan bidra til at saken får en god forankring i sektoren og at problemstillingene blir godt belyst. Administrasjonsutvalget ber UiO bistå i arbeidet med utredningen om plikt til universell utforming av IKT i UH-sektoren. Rapportutkastet/innspillene fra arbeidet bør legges frem for administrasjonsutvalget før de ferdigstilles. UHR A 33/09 Misligheter og irregulariteter i UH-sektoren UHR nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe for å etablere en oversikt over typer korrupsjon og uetiske handlinger som en må regne med forekommer innenfor norsk høyere utdanning og forskning, og for å utarbeide forslag til forebyggende tiltak og reaksjoner. Arbeidet med rapporten er nå avsluttet og ble lagt frem for Administrasjonsutvalget til behandling. Rapporten er oversendt våre medlemsinstitusjoner og UHRs ulike råd og utvalg or å vurdere hvordan arbeidet best kan følges opp. Arbeidet med rapporten er en oppfølging av et UHR-seminar avholdt 19. september Arbeidsgruppen ble oppnevnt av UHRs utdanningsutvalg med prorektor Haakon B. Benestad, UiO, som leder. Høgskoledirektør Inge Øystein Moen fra Høgskolen i Gjøvik har vært Administrasjonsutvalgets representant i arbeidet. Gruppen skulle utarbeide oversikt over områder som kan bli utsatt for korrupsjon og uetiske handlinger, hvilke områder en må regne med forekommer også i Norge, samt foreslå forebyggende tiltak og reaksjoner på korrupsjon og uetiske handlinger. I rapporten er det gjort en gjennomgang av begrepsbruken rundt korrupsjon og uetiske handlinger, samt utarbeidet en metode for å beregne risikofaktorer og risikovurderinger

8 (sannsynlighet x konsekvens = risiko). Når det gjelder forvaltning; økonomi og administrasjon er det listet opp en punktliste med irregulære handlinger innen forvaltning, og arbeidsgruppen har sett nærmere på ansettelser og utnevnelser, anskaffelser og reiseregninger. Ansettelser er også behandlet under utdanning, men da med fokus på dokumentasjon. Administrasjonsutvalget ble bedt om å drøfte hvilke anbefalinger administrasjonsutvalget bør følge opp og hvordan tiltakene kan følges opp. Administrasjonsutvalget diskuterte saken, men mener at rapporten bør sendes på høring før utvalget kan behandle rapporten. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet vurdere å sende rapporten på høring til medlemsinstitusjonene. Utvalget vil ta saken opp igjen når institusjonene har hatt anledning til å behandle rapporten. UHR A 34/09 Alumnusvirksomhet ved norske universiteter og høgskoler UHR har fått spørsmål fra NTNU om hvorvidt alumnusvirksomhet regnes som en del av universitetenes primærvirksomhet eller ikke. NTNU peker i sitt brev på at deres alumnusvirksomhet har som mål å skape inntekter på minst tre millioner kroner til egen drift pr år. Svaret på spørsmålet er blant annet avgjørende for hvordan slik virksomhet organiseres og NTNU ber UHR/Administrasjonsutvalget rette en henvendelse om saken til KD og ber dem avklare spørsmålet. Administrasjonsutvalget ser ikke dette som en problemstilling utvalget bør ha en rolle i på dette tidspunktet og mener at NTNU er best tjent med å avklare denne problemstillingen direkte med KD. UHR A 34/09 Oppfølging av arbeidet med administrativ evaluering (adm.eval.) Saken var lagt frem til behandling 4. mai, men ble utsatt til dette møtet. UHRs administrasjonsutvalg fattet på møtet 9. februar interesse for rapporten om administrativ evaluering som var satt opp som orienteringssak til det møtet. Benchmarkingen som er foreslått i rapporten er allerede iverksatt, og resultatene bearbeides i disse dager ved UiA som er faglig ansvarlig. Spørsmålet er hvordan UHR kan involvere resten av sektoren i problemstillinger som reises i rapporten. Seunn Smith-Tønnessen fra Universitetet i Agder har skrevet et notat om utfordringene og gjennomgått begge rapportene parallelt for å se mer på arbeidsdeling og hvem som kan/bør jobbe videre med hva. Administrasjonsutvalget diskuterte denne saken i lys av behandlingen av sak 31/09 om oppfølgingen av felles administrative systemer. Administrasjonsutvalget mener at oppfølgingen av problemstillingene som reises bør vurderes i samme prosess som oppfølgingen av saken om strategi og styring av de felles administrative systemene. Det er derfor ikke grunn til en egen behandling av denne saken.

9 Administrasjonsutvalget mener at oppfølgingen av problemstillingene som reises bør vurderes i samme prosess som oppfølgingen av saken om strategi og styring av de felles administrative systemene. Det er derfor ikke grunn til en egen behandling av denne saken. UHR A 34/09 Digital eksamen kostnader ved sensors utgift Saken var lagt frem til behandling 4. mai, men ble utsatt til dette møtet. Universitetet i Agder har reist spørsmål om kostnader knyttet til eksterne sensors utgifter i forbindelse med digital eksamen og oppgaver. Universitetet i Agder har sendt henvendelse til Administrasjonsutvalget der de ber utvalget vurdere om det er mulig og ønskelig å etablere en felles praksis ift hvordan slike kostnader dekkes. Antakeligvis blir digital eksamen innført som hovedregel i sektoren i løpet av de nærmeste årene, og det kan være nyttig å ha diskutert de felles utfordringene på et tidlig stadium. UH-sektoren benytter i stor grad hverandres tilsatte som eksterne sensorer. UiA anbefaler at det inngås en overenskomst mellom institusjonene som gir eksterne sensorer mulighet for å skrive ut oppgaver hos sin arbeidsgiver uten at dette faktureres mellom institusjonene. Det vil være en ubyråkratisk tilnærming til dette. Det anbefales videre at dette prinsippet presiseres i kontrakten som signeres mellom de eksterne sensorer og den enkelte institusjon. Når det gjelder eksterne sensorer som ikke er tilknyttet sektoren, vil denne ordningen ikke favne disse. UiA foreslår at det blir opp til den enkelte institusjon i sektoren å gjøre en individuell vurdering av dette forholdet ved kontraktsinngåelse med den eksterne sensoren. Administrasjonsutvalget ser ikke dette som en problemstilling som UHR bør involvere seg i på dette tidspunktet. Oslo Gunn Elin Bjørneboe leder Sigrid Tollefsen sekretær

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad (leder), Universitetet for Miljø- og biovitenskap Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Tilstede: Medlemmer Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen Direktør Ingeborg Harsten,

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 http://www.uhr.no/organisering/utvalg/administrasjonsutvalget/ Innhold 1 UHRs administrasjonsutvalg... 2 2 Administrasjonsutvalgets medlemmer... 2 3 Møtevirksomhet...

Detaljer

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 9. februar 2009 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 9. februar 2009 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 9. februar 2009 Tid og sted: kl. 11.30-15.30, Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 Kl. 09.00-12.00 i Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46. Til stede:

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Referat Tid: 18. februar 2013, kl. 09.00 12.00. (I forkant av Direktørsamling) Sted: Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, København Tilstede: Medlemmer (inkl. varamedlemmer): Universitetsdirektør

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomidirektør Jan Ove Henriksen, Høgskolen i Bergen Økonomisjef Klas Rønning,

Detaljer

Ledelse i UH-sektoren og SAK. Hva gjør UHR?

Ledelse i UH-sektoren og SAK. Hva gjør UHR? Ledelse i UH-sektoren og SAK. Hva gjør UHR? Innlegg på Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 10. februar 2011 Trondheim / Sigrid Tollefsen UHRs administrasjonsutvalg Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe

Detaljer

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. oktober Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. oktober Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. oktober 2015. Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 21. november 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Avdelingsdirektør

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014 Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014 Tilstede: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole (nestleder) Direktør

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 17. 06. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø (forfall) Forskningsdirektør Bjørn

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Styret. Referat. Møtetid : Kl Besøk på Roehampton Kl Saksnr.: 09/54

Styret. Referat. Møtetid : Kl Besøk på Roehampton Kl Saksnr.: 09/54 Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Rektor

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Eirik Birkeland,

Detaljer

Rapport fra NIFU/Deloitte

Rapport fra NIFU/Deloitte Referat fra møte i økonomiutvalget 5. februar 2015 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør,

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

Referat fra møte i administrasjonsutvalget,

Referat fra møte i administrasjonsutvalget, Referat fra møte i administrasjonsutvalget, 21.04.2015 Tilstede Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, NHH (nestleder) Direktør Carl-Morten

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 11.12.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: UHR Saksnr.: 10/12-2

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: UHR Saksnr.: 10/12-2 Referat fra FU-møte 15.04.2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør

Detaljer

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO Organisering av IKT i UH sektoren IT-konferansen UIO 27.04.2017 Tor Holmen, UNINETT AS Konsentrasjon for kvalitet (mars 2015) Mål: Økt kvalitet i utdanning og forskning Fikk fart på strukturendringer!

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder Øyvind Berdal,

Detaljer

Referat fra FU møte

Referat fra FU møte Referat fra FU møte 30. 09. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen (forfall) Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

IKT-strategi for UH-sektoren

IKT-strategi for UH-sektoren IKT-strategi for UH-sektoren Gustav Birkeland, seniorrådgiver, universitets- og høyskoleavdelingen Økonomidirektørsamling ved UiT 26. april 2017 Bakgrunn Arbeidsgruppe opprettet høsten 2015 som oppfølging

Detaljer

Referat fra møte i studieadministrativt utvalg, 13. oktober 2016 Tid: kl Sted: UHRs lokaler

Referat fra møte i studieadministrativt utvalg, 13. oktober 2016 Tid: kl Sted: UHRs lokaler Referat fra møte i studieadministrativt utvalg, 13. oktober 2016 Tid: kl. 11.00-15.00 Sted: UHRs lokaler Tilstede: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp, NMBU (leder) Studiesjef Jorun Gunnerud, NHH (nestleder)

Detaljer

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2011

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2011 UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2011 http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/utvalg/administrasjonsutvalget Innhold 1 UHRs administrasjonsutvalg... 2 2 Administrasjonsutvalgets medlemmer... 2 3 Møtevirksomhet...

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 12. januar 2007 Tid: 12.01.07 fra kl. 10.00-14.30 Sted: i Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU Medlemmer Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Nestleder Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Leder Anne Berit Walter NPR farmasi Dekan Sameline Grimsgaard UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Styremøte 9. oktober 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 9. oktober 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø (forfall) Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger (forfall)

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Tilstede: Aud Findal Dahl (leder) Alice Kvåle Marit Rustad Lise G. Lund Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Forfall:

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 18.02.2016 Møtested: Sem Gjestegård, Asker Møtetid: 09.00-15.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 1.mars 2007 Tid og sted: kl 10.00-15.00, UHRs lokaler, Pilestredet 46B, 6. etasje. Tilstede: Bibliotekdirektør

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 Kjell Bernstrøm leder UHRs økonomiutvalg 2010-2013 UHRs TDI-gruppe Om UHRs økonomiutvalg Oppnevnt av UHRs administrasjonsutvalg

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Godkjent referat fra møte i UHRs innkjøpsutvalg, 25. april 2014

Godkjent referat fra møte i UHRs innkjøpsutvalg, 25. april 2014 Godkjent referat fra møte i UHRs innkjøpsutvalg, 25. april 2014 Tilstede: Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil Skog (leder), UiB Jan Aasen, HiL Kjærstin Åstveit

Detaljer

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 24. oktober kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.01.17 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Dag Morten Dalen, Solfrid Lind, Hans-Jørgen Leksen, Amund Thomassen og Tine Berents Widerøe. Dessuten møtte

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Evaluering av finansieringssystemet

Evaluering av finansieringssystemet Evaluering av finansieringssystemet En kort redegjørelse for status og opplegg Jan I. Haaland Leder i referansegruppen for evalueringen Bakgrunn I St. meld. Nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen,

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø 5.- 6. november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser Hvorfor en UH-ped gruppe? økt kvalitet på læring og undervisning i UH-sektoren en ressursgruppe

Detaljer