Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20"

Transkript

1 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Sakliste 1/13 Referat fra møte i analysegruppa /13 Orientering om behandling i UU av sak om oversettelse av utenlandske karakterer til norske 3/13 Status for rapportering for samfunnsvitenskapelige fag 5/13 Orientering om karakterundersøkelser for helse- og sosialfagutdanning 6/13 Orientering om Kunnskapsdepartementets oppdrag om karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning 7/13 Utarbeidelse av nye karakterbeskrivelser for bestått/ikke bestått og bokstavkarakterskalaen 4/13 Karakterkonferansen /13 Analysegruppens fremtid 9/13 Eventuelt - 1 -

2 1/13 Referat fra møte i analysegruppa Referatutkast ble sendt på e-post 4. desember, med responsfrist 11. desember. Da det ikke kom noen kommentarer innen fristens utløp, anses referatet som godkjent. 2/13 Orientering om behandling i UU av sak om oversettelse av utenlandske karakterer til norske I møte i UHRs utdanningsutvalg ble noen av resultatene fra analysegruppens delrapport om karaktersystemene i andre land, lagt frem. Ønsket som kom opp i karakterkonferansen, om et system for oversettelse av utenlandske karakterer, ble også formidlet til utvalget. Delrapporten avdekker blant annet mangler ved dagens systemer knyttet til oversettelse av karakterer fra utenlandske læresteder. Utgangspunktet for analysegruppen var å se det norske systemet i et internasjonalt perspektiv, men under arbeidet ble det tydelig at det er et stort behov for å oversette utenlandske karakterer. ANSA har også gitt uttrykk for at relativt mange studenter har problemer med godkjenning av utenlandske karakterer i Norge og at det var store forskjeller med hensyn til informasjon fra og behandling ved institusjonene. Det har vært vanskelig å få oversikt over hvordan systemene er i andre land, og særlig hvordan de blir brukt. Det finnes en del informasjon i NOKUT sin landdatabase, men denne er ikke oppdatert, og en del sentrale land er ikke med i basen. Et forslag fra analysegruppen var å undersøke med NOKUT hva planene er for landdatabasen, ut fra en målsetning om pålitelig og lett tilgjengelig informasjon. Utdanningsutvalget mente at det kunne være nyttig å se nærmere på EU-prosjektet EGRACONS som tar sikte på å lage en stor database for konvertering. NTNU er assosiert medlem i EGRACONS, og UU-medlem Berit Kjeldstad undersøker nærmere om dette prosjektet. Utdanningsutvalget støtter analysegruppens forslag om dialog med NOKUT, og mener at det også kan være aktuelt å kontakte Kunnskapsdepartementet. Dette handler om mobilitet og om intensjonene med Bolognaavtalen. UU fattet vedtak om å be om et møte med NOKUT for å bringe klarhet i eksisterende behov, pågående tiltak og muligheter, og veien videre. Et møte mellom NOKUT, analysegruppens leder og sekretær og UUs sekretær Rachel Glasser, ble avholdt Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven og seniorrådgiver Rolf Lofstad representrerte NOKUT. NOKUTs representanter ser behovet for tiltak og - 2 -

3 var i møtet svært positive til en dialog med UHR om dette. De ga også uttrykk for at det er viktig at noen har en nasjonal rolle. NOKUT har ikke foretatt noen prinsipielle vurderinger om premisser for gjennomgang av landdatabasen, men skal sette i gang en prosess om dette i Eksisterende base har blitt dannet ut fra eksisterende behov, med basis i fra hvilke land det har vært behandlet søknader. Det ble diskutert hva som er en god tilnærmingsmåte og hvilket detaljnivå man skal legge seg på. NOKUT ba om å få komme til neste møte i UHRs utdanningsutvalg og legge frem noen synspunkter på saken. NOKUT sender en e-post til UU-sekretær om dette i forkant av neste UU-møte Behovet for å involvere Kunnskapsdepartementet ble også nevnt. Saken ble lagt frem for analysegruppa til informasjon og kommentarer. Analysegruppen mente at det ville være relevant å invitere en fagperson fra USA til karakterkonferansen både for å beskrive både karaktersystemet og hvordan det fungerer i praksis. Sekretær tar kontakt med ambassaden om dette så snart som mulig. Asbjørn tar kontakt med NOKUT om mulig fremgangsmåte overfor Frankrike. 3/13 Status for rapportering for samfunnsvitenskapelige fag Frist for rapportering var 1. februar. Det er per dags dato bare fagrådene for sosialantropologi og utviklingsstudier som har levert rapport. Rapportene og analysegruppens utkast til fellesrapport er vedlagt. Det har vært forsinkelse ved innsending av materiale fra institusjonene, nor som forplanter seg til rapportering. Det er gitt en ny frist for alle fagråd til 10. april. Dette bør være tidsnok for behandling i Nasjonalt fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag april, der samtlige fagråd er invitert. Drøfting av karakterundersøkelsen står på agendaen. Forsinkelsen har betydning for neste møte i analysegruppen, som var berammet til 9. april. Hensikten med møtet var å behandle fellesrapporten, men det vil ikke foreligge tilstrekkelig materiale til at dette har noen hensikt. Møtet avlyses, og gruppen ble i stedet enige om å foreta en godkjenningsrunde per e-post i uke 16 (fra 15. april). Følgende dokumenter var vedlagt innkallingen: Rapport fra nasjonalt fagråd for sosialantropologi Rapport fra nasjonalt fagråd for utviklingsstudier Skisse fra Asbjørn Bjørnset til fellesrapport - 3 -

4 4/13 Orientering om karakterundersøkelser for helse- og sosialfagutdanning Beskrivelse av opplegget for karakterundersøkelser i helse- og sosialfag ble lagt frem for analysegruppen til orientering. Analysegruppen hadde ingen merknader, men ser med glede frem mot resultatet av undersøkelsene. Det blir bedt om en kort orientering om opplegg og prosess i karakterkonferansen Følgende dokumenter var vedlagt innkallingen: Bakgrunnsnotat fra Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Paneloversikt 5/13 Orientering om Kunnskapsdepartementets oppdrag om karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning Orientering fra KD om status for prosjektet ble ettersendt innkallingen. Prosjektet er noe forsinket, men rapporten vil foreligge 15. juni. KD vil orientere om dette i MNTs fakultetsmøte i april. Det er foreslått for KD at en liknende orientering tilbys fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag april. Undersøkelsen vurderes som relevant for neste års undersøkelser og for karaktersamlingen Den bør legges frem av fagpersoner som er involvert i prosjektet. Analysegruppen kan også med bakgrunn i sine kunnskaper om feltet, foreslå miljøer det kan være aktuelt å undersøke nærmere. 6/13 Utarbeidelse av nye karakterbeskrivelser for bestått/ikke bestått og bokstavkarakterskalaen Som oppfølging av karaktersamlingen 2012, har analysegruppen utarbeidet et notat om karakterbeskrivelser for karakterskalaen bestått/ikke bestått. Intensjonen var at dette skulle legges frem for utdanningsutvalget I karaktersamlingen kom det også frem behov for en revisjon av eksisterende karakterbeskrivelser for bokstavkarakterskalaen. Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning legger opp til en form på karakterundersøkelsen som innebærer at det kan komme forslag til områdespesifikke karakterbeskrivelser særlig for bestått/ikke bestått-skalaen. Det foreslås derfor å avvente resultatet av denne undersøkelsen før analysegruppen ev. foreslår for UU at det igangsettes egne prosesser om dette. Analysegruppen påpekte at det knytter seg utydelighet i sektoren om hvordan de to skalaene skal brukes og at de skal opptre uavhengig av hverandre. Analysegruppen ser - 4 -

5 med glede frem til hva som kommer ut av undersøkelsene til helse- og sosialfag. 7/13 Karakterkonferansen Analysegruppen gikk inn for følgende agenda for karaktersamlingen: Tidsramme: 10:00-15:30 Lunsj 1. Kort orientering om pågående prosesser innen helse- og sosialfagutdanning 2. Orientering om KD-prosjekt 3. Informasjon om karakterrapport Oppsummering har vi oppnådd noe? 4. Karakterundersøkelser i SV-fag Kort diskusjon 6. Utenlandske karakterer eksempel fra for eksempel USA fagperson med god kjennskap til systemet (Tidsramme 40 minutter + 20 minutter til spørsmål) Kanskje knyttet geografisk til et område der det er mange norske studenter. 7. Utenlandske karakterer informasjon om pågående prosesser/nokut 8. Studentbidrag Henvende oss til NSO og ANSA 9. Kort diskusjon. Første informasjon om karaktersamlingen må gå ut i april/mai. For neste års konferanse må det vurderes en egen seminardag for det helse- og sosialfaglige feltet, i tilknytning til konferansen. 8/13 Analysegruppens fremtid Analysegruppen er oppnevnt ut Asbjørn Bjørnsets engasjement utløper også da. Bjørnset har meldt fra at han ønsker å fratre som analysegruppens leder når perioden utløper, men er villig til å fortsette som konsulent for gruppen ved utarbeidelse av rapporter og liknende. Analysegruppen ble invitert til å komme med forslag inn i diskusjonen om ny leder av analysegruppen, som innspill til Utdanningsutvalgets håndtering av saken. Samtidig ble det invitert det til en runde blant gruppemedlemmene om status for den enkelte med tanke på videreføring av gruppen etter. Samtlige av analysegruppens medlemmer sier seg villig til å fortsette i en ny periode. Per - 5 -

6 Manne ble forespurt om han ville stille som kandidat til ny leder, noe han sa seg villig til. God sekretariatbistand er selvsagt en forutsetning for hans kandidatur. Når Asbjørn Bjørnset går av som leder, trer han samtidig ut av analysegruppen, selv om han fortsetter som ekstern konsulent. Han bestemmer da selv i hvilken grad han vil delta på analysegruppens møter. Forutsatt at Per Manne blir gruppens leder, må gruppen suppleres med ett medlem. Ut fra nåværende sammensetning, kan dette med fordel være en administrativt tilsatt fra en av høgskolene. Analysegruppen går inn for å foreslå Per Manne som ny lederkandidat. Asbjørn Bjørnsets tilbud om konsulentbistand for gruppen vurderes som en betydelig ressurs for gruppen og spesielt for leder. Begge forslag fremmes for Utdanningsutvalget i mai /13 Eventuelt Det fastsettes et nytt møte i analysegruppen ved Universitetet i Nordland, Bodø, fredag31. mai kl. 11:00-15:

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO (til kl. 1000) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud,

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 28. mars kl 1000 1400 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Monica Bakken, Universitetet i Oslo (møteleder) Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-080 Innkalling Møte

Detaljer

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede:

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede: Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap Sted: Tromsø, Saga Hotell Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Anne Julie Semb, ISV, UiO Kjersti Asland, NFR (observatør)

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem

Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem NORGESNETTRÅDETS RAPPORTER 07/2002 Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem Kvalitetsarbeid i høyere utdanning: dokumentasjon og evaluering. Erfaringer fra et forsøk med ekstern

Detaljer

Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00

Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00 Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin Dale Geir Øivind Kløkstad

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte i arbeidsutvalget Tid: 20. April 2012 kl. 09.00-13.00 Utkast 25.04.2012 Sted: Park Inn Gardermoen Tilstede: Siv Mørkved

Detaljer

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: 08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo Jonny Simmenes (LO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24 REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24 15.10.2010 kl. 10.00 15.30 Tilstede: Representanter: HiAk: HiBu: HiG: HiO HiVolda AHO: KHiO:

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer