Vi viser for øvrig til presentasjoner av dette arbeidet under de regionale økonomiseminarene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi viser for øvrig til presentasjoner av dette arbeidet under de regionale økonomiseminarene."

Transkript

1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/ Høring forslag til endringer i reglernent og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Departementet har i 2012 nedsatt en arbeidsgruppe for å gå gjennom utfordringer knyttet til BOA-forvaltningen. Arbeidsgruppen har levert forslag til forbedringer i veiledningsmateriellet som nå sendes ut på høring. Arbeidsgruppen har bestått av seks medlemmer, hvorav fire har vært oppnevnt av Universitets- og hegskolerådet (UHR)1. Hovedoppgavene i gruppens mandat har vært å revidere aktuelle avsnitt og punkter i veilederen til rundskriv F (bla. avsnitt C. sentrale definisjoner) og utarbeide en konkret veiledning for kategorisering av oppdragsvirksomhet og bidragsvirksomhet. Arbeidsgruppen har ikke hatt som oppgave å revidere reglementet, men foreslår likevel noen endringer i de definisjonene som brukes i veilederen, og som er viktige for klassifiseringen av BOA. Vi viser for øvrig til presentasjoner av dette arbeidet under de regionale økonomiseminarene. Bakgrunn Riksrevisjonen har i mange år avdekket svakheter når det gjelder klassifisering av bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) i sektoren. Til tross for at både KD og institusjonene har hatt stor oppmerksomhet på dette forholdet er omfanget av avvik fortsatt for stort. 1 Marit Elisabeth Johnsen, UiN; Inger Beate Madsvåg, NTNU; Rune Sandaker, HiVe; Kirsti Robertsen Aarøen, UiB; Rolf Petter Søvik, KI); Gustav Birkeland, KD 2 Runclskriv F-20-07: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aks'er Postadresse Kontoradresse Telefon Universitets- og Saksbebandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * hoyskoleavdelingen Gustav Birkeland 0032 Oslo Org no

2 Klassifiseringsproblemene og manglende internkontroll på BOA-området har konsekvenser både for regnskapskvaliteten og for riktigheten i de data som rapporteres til finansieringssystemet. Forslag til endringer Vi viser til vedlagt utkast til nytt reglement og veileder, og ber om at spørsmålene knyttet til de viktigste endringene besvares. Endringer i sentrale definisjoner De sentrale definisjonene i reglementet og veilederen er endret noe for å legge til rette for en klarere kategorisering av aktivitetene. De viktigste endringene er presentert nedenfor. Definisjonen av bevilgninger nå knyttet til de midler Stortinget stiller til rådighet for at institusjonen skal utføre sitt statsoppdrag, og følger av bestemmelsene i bevilgningsreglementet. Definisjonen av bidragsfinansiert aktivitet er noe endret for å presisere at det gjelder institusjonens egen aktivitet (støtte kan også hentes til andres aktivitet) og for å understreke skillet mellom bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Overføring av risiko og kontroll at et avtaleforhold er gjensidig bebyrdende brukes for å skille mellom bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Ved bidragsfinansiert aktivitet stilles det altså ikke krav om motytelse til bidragsyteren. Motytelse forutsetter overføring av risiko og kontroll over en eiendel. Tilskudd fra statlige etater, herunder NFR, er foreslåttklassifisert som bidrag for å skape et klarere skille mellom bevfigningsfinansiert og bidragsfinansiert aktivitet. Dette har vært en viktig utfordring med den nåværende veilederen til F Da denne typen filskudd også kan falle inn under begrepet statsoppdrag, og dermed definisjonen av bevilgning, er de eksplisitt klassifisert som bidrag i veilederen og tabellen i vedlegget til denne. På denne måten blir klassifiseringen av bevilgninger og bidrag enklere, for så vidt som det bare er fildelinger fra departementer og basisbevilgning fra NFR (for instituttsektoren) som skal klassifiseres som bevilgning. Det forenklede skillet mellom bevilgnings- og bidragsfinansiert aktivitet er også trukket opp for at bestemmelsene skal harmonere med Direktoratet For Økonomistyring (DFØ) sitt veiledningsmateriale til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Gruppen har forsøkt å foreslå mest mulig tydelige skiller mellom de forskjellige inntektstypene, men har kommet frem til at det ikke alltid går klare grenser mellom bidragog gaver og mellom oppdragog salg.disse kategoriene henger sammen og kan ikke avgrenses gjennom definisjoner. Det er derfor introdusert avsnitt som beskriver disse overgangene mellom, eller innenfor kategoriene. Dette synliggjør det skjønn den enkelte institusjon må utøve i disse klassifiseringsspørsmålene. Art og omfang er Side 2

3 foreslått som vurderingskriterium. Definisjonen av oppdragsfinansiert aktiviteter også endret for å understreke prinsippet om at motytelse forutsetter overføring av risiko og kontroll over en eiendel. Forklaringen av begrepet gave er utvidet for å vise sammenhengen med bidrag,og på grunn av denne sammenhengen må det gjøres en vurdering av klassifiseringen i hvert tilfelle. Arbeidsgruppen har synliggjort at gaver og bidrag i mange tilfeller klassifiseres forskjellig, og en tydeliggjøring av sammenhengen mellom disse vil bidra til bevisstgjøring i vurderingen av de enkelte inntektene. For å forenkle klassifiseringen noe er det foreslått å innføre en terskelverdi for tilskudd der det ikke foreligger transaksjoner (se s, 10 i vedlegg), Denne terskelverdien er ikke foreslått i vedlegget, og vi ber om forslag til en hensiktsmessig beløpsgrense. Tilskudd under denne vesentlighetsgrensen vil kunne klassifiseres som gave. Hørin ss ørsmål: Vil endrin ene i definis'onene av bevil nin er o bidra sfinansiert aktivitet o veilednin en -111 disse lette klassifiserin en o håndterin en av tildelin er o tilskudd? Vil den foreslåtte klassifiserin en av tilskudd fra Nor es Forsknin sråd som bidra sfinansiert aktivitet bidra til å lette klassifiserin en o håndterin en av tildelin er o tilskudd? Overførin av risiko o kontroll over en eiendel er vektla for å skille mellom bidra s- o o dra sfinansiert aktivitet. Er dette beskrevet å en måte som 'ør det enklere å klassifisere disse aktivitetene? Er det sk'ønn institus'onen selv må utøve i å vel e klassifiserin som bidra sfiansiert aktivitet eller ave o o dra sfinansiert aktivitet eller s beskrevet å en forståeli måte? Er de formelle kravene til disse inntektskate oriene deli e nok? Hvor stor bør en terskelverdi for skillet mellom bidra sfinansiert aktivitet o gave være? Endringer i kapitlene 1-3 Som følge av endringer i definisjonene i reglement og veileder er noe av teksten i reglementet oppdatert med de nye definisjonene. I tillegg er det foreslått følgende endringer: Nytt punkt 2.2 b. i reglementet Riksrevisjonen har ved flere anledninger påpekt mangler ved dokumentasjonen knyttet til oppdragsfinansiert aktivitet. Dokumentasjonskravene er derfor presisert i bestemmelsene. Side 3

4 Begrepet aksjer er erstattet med eierandel i reglene for samarbeid og randsoneaktivitet i reglementet For at reglementet også skal gjelde for virksomhet organisert i andre eierfonner enn aksjeselskaper (selv om disse forekommer sjelden), er referanser til institusjonens aksjer erstattet med referanser til institusjonens eierandel. Dette gjelder punktene 1.1, 1.2, 2,3 og 3. Endring i andre avsnitt i punkt 2.3 i veilederen Første setning er erstattet med en språklig sett lettere tilgjengelig formulering. Det forventes at den eksterne enheten er aktiv i markedet for denne typen aktivitet og at den også benytter seg av de interne fagmiljøene for å gjennomføre sin virksomhet Endring i punkt 4.6 i veilederen Aksjer i gruppe 1, for UH-sektorens del, omfattet tidligere alle aksjer i sektoren som var finansiert over 90-post. For å forenkle forvaltningen ble på et tidspunkt et fiertall av aksjene igruppe 1 overførttil institusjonene i sektoren, med unntak av fire poster som departementet selv forvalter.det har blitt lagt begrensninger på omsetteligheten av minst en av de postene som ble overført til institusjonene. Ny klassifikasjonstabell For å tydeligere vise sammenhengene og skffienemellom aktivitets - og inntektstypene er tabellen i kapittel C i veileder til F erstattet med en mer omfattende tabell i et vedlegg til den reviderte veilederen. Tabellen skiller mellom kategorier av aktivitet og inntektstyper, og knytter disse til bestemmelsene i reglementet og de statlige regnskapsstandardene. For hver inntektstype er relevant tekst fra veilederen gjengitt og det er listet opp konkrete eksempler. Tabellens kolonne for eksempler inneholder også noen unntak fra hovedmodellen. Et eksempel på unntak er at SAK-midler3 alltid skal klassifiseres som bevilgning ved den institusjonen der aktiviteten skjer, uavhengig om pengene overføres via en annen statlig koordinator. Høringsspørsmål: G'ør den n e tabellen i vedle et det lettere å Idassifisere aktivitet korrekt? Finnes det enerelle eksem ler som ikke er odt nok dekket i tabellen? Har dere konkrete forsia til andre forbedrin er av veilednin smateriellet? 3 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i universitets- og hogskolesektoren Side 4

5 Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til departementets e-postadresse merket med saksnr. 12/453 innen 4. mars Med hilsen 3/L Arne Lun e (ei avdelingsdirektør Gustav Birkeland seniorrådgiver Kopi til: Direktoratet for Postboks 7154 St, Olavs 0130 OSLO økonomistyring plass Side 5

6 Adresseliste Statlige universiteter og høyskoler Nasjonalt organ for kvalitet utdanningen Senter for internasjonalisering av utdanning Postboks 1708 Vika Postboks 1093 Side 6

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud 1 (15) Opphavsmann ØKO, Agneta Davidsson Retningslinje Dokumentnummer Betekkning Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye 28-08-2009-1.0 20-08-2009 Retningslinjer

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud Retningslinje Opphavsmann Dokumentnummer Betekkning ØKO, Agneta Davidsson Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye 28-08-2009-1.0 20-08-2009 1 (15) Retningslinjer

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Prosjekthåndbok BOA. Økonomiavdelinga Oppdatert 10.06.2015

Prosjekthåndbok BOA. Økonomiavdelinga Oppdatert 10.06.2015 Prosjekthåndbok BOA Økonomiavdelinga Oppdatert 10.06.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1 PROSJEKTSØKNAD OG BUDSJETT 4 1.1 GENERELLE BUDSJETTERINGSPRINSIPP 4 1.2 BEGRUNNELSE AV KLASSIFISERING OG EGENINNSATS 4

Detaljer

Høringsinvitasjon - revisjon av Statens standardavtaler 2014/15

Høringsinvitasjon - revisjon av Statens standardavtaler 2014/15 Vår dato Vår referanse 19.12.2014 14/00167-14 Deres dato Deres referanse Til offentlige oppdragsgivere og leverandører Saksbehandler: Bent J. Syversen Høringsinvitasjon - revisjon av Statens standardavtaler

Detaljer

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport og oppstilling av årsregnskap for stadige virksomheter - Arbeidsdepartementets høringsuttalelse

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport og oppstilling av årsregnskap for stadige virksomheter - Arbeidsdepartementets høringsuttalelse DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vårref. Dato 12/4613ATV/NZM 12/4411 Forslag til nye krav til innhold i årsrapport og oppstilling av årsregnskap

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer:

Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer: Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjoanlisering av utdanning Deres ref Vår ref Dato 13/5210 27.08.14 Delårsrapportering 2. tertial 2014 Vi viser til departementets brev av 3. oktober

Detaljer