Administrasjonsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjonsutvalget"

Transkript

1 Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer også invitert til møtet: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund (nestleder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen Direktør Ingeborg Harsten, Norges Musikkhøgskole (direktør frem til april 2011) Høgskoledirektør Jacob Kjøde jr., Høgskolen i Volda vara Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen vara Administrerende direktør Baard Wist vara Fra UHRs sekretariat: Sekretær for administrasjonsutvalget Sigrid Tollefsen Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin Brattebø Andersen Generalsekretær Ola Stave under sak 16/11 Seniorrådgiver Mona Majgaard under sak 18/11 Andre: Ekspedisjonssjef Per A. Engeseth, Riksrevisjonen under sak 16/11 Avdelingsdirektør Rolf Larsen, avdelingsdirektør Arne Lunde og seniorrådgiver Rolf Petter Søvik, Kunnskapsdepartementet under sak 16/11 Prorektor Trine B. Haugen, Høgskolen i Oslo under sak 20/11. Forfall: Universitetsdirektør Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø, vara Universitetsdirektør Stig Fossum, Universitetet i Nordland Høgskoledirektør Leon Aurdal, Høgskolen i Ålesund vara Referat Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 11/6 Saksliste Sak 13/11 Sak 14/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra forrige møte 1

2 Sak 15/11 Årsmelding administrasjonsutvalget 2010 status medlemmer i administrasjonsutvalget Sak 16/11 Kl Møte med Riksrevisjonen og Kunnskapsdepartementet Sak 17/11 UH-institusjonene og Kunnskapsdepartementet Sak 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid Sak 19/11 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Sak 20/11 Rapport fra arbeidsgruppe: Implementering av helseforskningsloven utfordringer og konsekvenser for universitets- og høyskolesektoren Sak 21/11 Forprosjekt vedrørende felles identifikasjon av studier Sak 22/11 Planer for høstens møter 2011 Sak 23/11 Sak 24/10 Orienteringssaker Eventuelt KD orienterte om Riksrevisjonens kommentarer til KDs forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010, se sak 16/11 Saksnr. 13/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Saksnr. 14/11 Referat fra forrige møte Referat fra møte 1. februar 2011 er godkjent på sirkulasjon og lagt ut på web på: Vedtak: Referat fra møte 1. februar 2011 godkjennes formelt Saksnr. 15/11 Årsmelding administrasjonsutvalget 2010 status medlemmer i administrasjonsutvalget Årsmelding UHRs administrasjonsutvalg

3 Oppsummering av aktivitet i administrasjonsutvalget og underutvalg for 2010 ble lagt fram for utvalget. Vedtak: Årsmelding UHRs administrasjonsutvalg godkjennes og legges ut på UHRs web. Sammensetning 2011: Høgskolen i Bodø er blitt Universitetet i Nordland, tidl. direktør ved NMH sluttet i nåværende stilling i løpet av april og direktør ved HSH slutter i løpet av sommeren UHRs administrasjonsutvalg ønsker en pragmatisk løsning der nåværende medlemmer av utvalget bes om å delta i utvalget frem til ny sammensetning er på plass og utvalget vil henstille til UHRs sekretariat om å be nåværende representanter møte i utvalget ut året for kontinuite. Utvalget ønsker også at medlemmene som har ansvar i forhold til SAKprosjektet som Administrasjonsutvalget har involvert seg i, fortsetter med dette ansvaret så langt det lar seg gjøre selv om de forlater sin stilling i løpet av Saksnr. 16/11 Møte med Riksrevisjonen og Kunnskapsdepartementet Eksepdisjonssjef Per A. Engeseth fra Riksrevisjonen var invitert til å møte UHRs administrasjonsutvalg. Utvalget har inviterte også Kunnskapsdepartementet til dette møtet for felles dialog. Fra KD møtte avdelingsdirektør Rolf Larsen, avdelingsdirektør Arne Lunde og seniorrådgiver Rolf Petter Søvik. Bakgrunn: 21. mai 2010 inviterte Administrasjonsutvalget Engeseth til å møte utvalget til diskusjon om Riksrevisjonens rolle og utfordringer UH-institusjonene står overfor. Av utfordringer til UHsektoren pekte Riksrevisjonen den gang på muligheten av å tenke samarbeid på økonomi/innkjøp el i spørsmål om å ha noen felles funksjoner for institusjoner som føler at de er i en sårbar situasjon. I tillegg er videreutvikling av personalet på dette området viktig. Målstyring ble også drøftet, samt betydningen av å finne gode og relevante målformuleringer og å ha gode prosesser internt i virksomheten på mål og risiko. I tillegg er det viktigere å rapportere på resultater fremfor aktiviteter. Regnskapsrapporteringen ble også diskutert, samt sektorens oppfatning av Riksrevisjonen og dens rolle i sektoren og at det er ulik oppfatning av dette. Administrasjonsutvalget opplevde møtet som konstruktivt og ønsket å legge opp til årlig dialog med Riksrevisjonen. Tema som ble diskutert på møtet 10. mai 2011 Det er skjedd en god del det siste året. KD har igangsatt en rekke tiltak for å forbedre forvaltning og rapportering fra institusjonene, samt imøtekomme utfordringene mht økt byråkratisering som Handlingsromutvalget pekte på, jfr sak 17/11, der det for flere av tiltakene KD iverksetter refereres til Riksrevisjonen. Per Engeseth møtte UHRs styre 29. april, og hadde da fått følgende stikkord som tema for møtet: 3

4 Utgangspunktet er Handlingsromgruppens rapport hvor ønsket om avbyråkratisering og forbedring av rapporteringssystem fra institusjonene var en hovedsak. Hvilken rolle spiller Riksrevisjonen her? Riksrevisjonens rolle som bidragsyter til kvalitetsutvikling og forbedring i forvaltning og rapportering fra institusjonene i tillegg til kontrollfunksjon. Hvilken plass skal forvaltningsrevisjonen ha? Utfordringer i balansen mellom helhetsvurdering og detaljeringsnivå og hvilke områder som velges ut for kontroll. Kompetanse på fagområdene i Riksrevisjonen i forhold til UH-sektorens egenart. Eksempel tidsregistrering, forskning. Hva er muligheter og begrensninger i utformingen av Riksrevisjonens veilederrolle, og hvilken utvikling må UH-institusjonene kunne forvente i kommende år? UHRs administrasjonsutvalg ønsket i tillegg til punktene som ble spilt inn i forbindelse med styremøtet også å ta opp følgende punkter: 1. Vedr. Riksrevisjonens brev til KD som sendes i april hvert år. I hvilken grad kan denne informasjonen deles med institusjonene? 2. Riksrevisjonen foretar en brukerevaluering hvert år. Lederne ved UH-instititusjonene rapporterer at de ikke er kjent med denne brukerevalueringen og foreslår at Riksrevisjonen gjennomgår rutinene i forhold til denne evalueringen slik at institusjonslederne også blir inkludert i prosessen. I forkant av møtet hadde Administrasjonsutvalget hatt en dialog med KD. Utvalget var enig i følgende punkter som KD vurderte som aktuelt å ta opp med Riksrevisjonen: 3. Forståelse av vesentlighet Nødvendigheten i at RR, KD og institusjonene har en felles forståelse av vesentlighet slik at tiltak kan settes inn der de har størst effekt. 4. Felles revisjonsgrunnlag for hele sektoren Det oppleves at revisjonsgrunnlaget endres ettersom hvilken revisor som blir satt på den enkelte institusjon. Rollen som revisoren utøver kan også oppfattes å være forskjellig. 5. Tolkning av regelverk der dette ikke er utfyllende KD og sektoren opplever at RR der regelverket ikke er utfyllende i forhold til praksis(for eksempel tidsregistrering), har et ønske om å snevre inn den handlingsfrihet regelverket åpner opp for. 6. Bruk av KDs eller institusjonens egne kartlegginger og analyser mht. kvalitet i forvaltningen. Vi har forståelse for at RR ønsker å ha innsyn i dette materialet, men mener at det bør utvises stor varsomhet med å bruke dette som revisjonsgrunnlag eller at det henvises til denne typen undersøkelser som dokumentasjon på RR egen vurdering. RR må arbeide ut fra egne analyser og funn. Kartlegginger og analyser fra KD og institusjonene må bare brukes i den generelle risikovurderingen. 7. Behov for rådgivning i tillegg til den funksjonen RR utøver 4

5 Siden RR etter føringer fra kontroll- konstitusjonskomiteen bare i begrenset grad kan yte rådgivningstjenester overfor institusjonene, er det behov for å løse dette på annen måte. I forhold til sin overordnede rolle er det begrenset hvor langt KD bør dekke dette behovet. Etablering av internrevisjonsfunksjoner er et alternativ. 8. Behov for å prioritere innsatsene mht forbedringen av forvaltningen i et flerårig perspektiv Det samlede forvaltningsområdet er stort i den type virksomhet som drives i uhsektoren. Det er en utfordring å prioritere forbedringstiltak slik at man få god effekt. For å få arbeidsro er det viktig at RR og sektoren samarbeider om et mer langsiktig løp i forbedringsarbeidet, som gjør at man kan prioritere område for område. Møtet diskuterte punktene over og var enig i at det vil være konstruktivt om UH-sektoren gjennom Administrasjonsutvalget får informasjon om Riksrevisjonens kommentarer i forhold til sektoren på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at institusjonen får den tiden de kan til å gå inn i områdene og forberede seg. I forhold til budsjettet for 2010 var det ikke avtalt et slikt forberedt møte, så KD hadde en rask gjennomgang av brevet i møtet med Administrasjonsutvalget. Det ble derfor avtalt at KD og UHRs administrasjonsutvalg skal planlegge årlige møter i april/mai for å få denne informasjonen. Vedtak: UHRs administrasjonsutvalg takker Per Engeseth, Riksrevisjonen og Rolf Larsen, Arne Lunde og Rolf Petter Søvik fra Kunnskapsdepartementet for møtet. Administrasjonsutvalget takker også KD for orienteringen om Riksrevisjonens kommentarer til KDs forvaltning og gjennomføring av budsjettet for UHRs sekretariat legger til rette for at vi får avtalt årlige informasjonsmøter i april /mai slik at sektoren får orientering om Riksrevisjonens kommentarer til UH-sektoren. UHRs administrasjonsutvalg vil deretter kommunisere dette ut til resten av UH-sektoren. I år vil Rune Jørgensen blir løsningen at orientere UHRs medlemsinstitusjoner på UHRs representantskapsmøte mai. Saksnr. 17/11 UH-institusjonene og Kunnskapsdepartementet Presentasjon fra Knut Børve, KD om prosjekt God forvaltning som ble holdt på direktørsamling i Bergen 4. april Orientering fra møte i KDs referansegruppe for mål- og resultatstyring 14. april Brev fra UHR til KD om mål- og resultatstyring av 15. april

6 Tilstandsrapport for høyere utdanning Kunnskapsdepartementet har lagt frem ny rapport, se UHRs innspill til arbeidet med tilstandsrapporten ble sendt KD i november Det vises til tidligere møter og aktivitet der UHRs administrasjonsutvalg (inkludert underutvalgene) har hatt mye kontakt med Kunnskapsdepartementet i 2010 og Det har vært spesiell fokus på oppfølging av Handlingsromutvalgets rapport som ble lagt frem i februar. Administrasjonsutvalget har vært opptatt av forenkling og avbyråkratisering. Det foregår nå følgende aktiviteter, se for øvrig også KDs presentasjon fra direktørsamlingen i april 2011: Forvaltningsrettede prosjekter 1. God forvaltning. Her ble administrasjonsutvalgets leder og nestleder orientert om dette i møte 9. mars. PwC engasjert til oppdraget. Innretningen på prosjektet ble endret etter møtet 9. mars. Administrasjonsutvalget spilte inn følgende medlemmer til referansegruppe i etterkant: 2. Økonomidirektør Marianne Mancini, UiO 3. Ass. universitetsdirektør Britt-Elin Steinveg, UiT 4. Økonomidirektør Lise Sofie Woie NiH 5. Høgskoledirektør Rune Jørgensen, HSH 6. Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, UiA 7. Adm.sjef Kai Mjøsund, HiBu 8. Økonomisjef Klas Rønning, NHH ble satt inn i referansegruppen etter første møte ettersom NHH er en av institusjonene som blir kartlagt. Intern kontroll. KD har engasjert PwC til oppdraget. Kartlegging sendt til sektoren i februar Anskaffelser. KD har engasjert PwC til å foreta en innkjøpsscanner/undersøkelse (spørsmål gjennomgått med innkjøpsutvalget) Budsjettering og økonomistyring. Kartlegging av budsjettmodeller og økonomistyring. (Spørsmål gjennomgått av økonomiutvalget i forkant) Mål- og resultatstyringsprosjekter 6

7 Målprosjektet. Kunnskapsdepartementet startet i august 2010 et arbeid for å tydeliggjøre og forenkle strukturen i seg selv, i tillegg til økt transparens i hva departementet og sektoren ønsker å oppnå med mål- og resultatstyringen. Leder av UHRs administrasjonsutvalg er medlem av referansegruppen sammen med sekretær. Forslag til struktur lagt frem på møte 14. april Evaluering av rapportering. Difi har fått i oppdrag å evaluere rapportering fra KDs underliggende virksomheter. Brev om dette gikk til berørte institusjoner i februar Av UH-institusjoner er Høgskolen i Finmark, Høgskolen i Oslo, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Staveanger og NTNU valgt ut. Hensikten er å kartlegge omfanget av virksomhetenes totale rapportering og hvordan denne brukes internt i virksomhetene og i KD. Alle disse aktivitetene har ført til at UHR og institusjonene har stilt spørsmål om i hvor stor grad disse aktivitetene var koordinert og også om det var overlappende tiltak. Kommunikasjonen mellom sektoren og KD har vært god i enkelttiltakene, men sett i sammenheng er det stort trykk på rapportering og kartlegging uten at sammenhengen mellom prosjektene har kommet tydelig fram. På direktørsamlingen i Bergen 4. april presenterte ekspedisjonssjef Knut Børve presenterte de ulike prosjektene, og spesielt prosjektet God forvaltning. UHR sendte 15. april et brev til KD der vi ber om et møte med øverste ledelse i departementet med tanke på drøfting av hovedprinsipper for styring og rapportering sett i forhold til institusjonenes autonomi. Orienteringer Gunn-Elin Bjørneboe/Sigrid Tollefsen orienterte fra møtet i referansegruppen for målog resultatstyring. Seunn Smith-Tønnessen/Sigrid Tollefsen orienterte fra møtet i prosjektet God forvaltning. Sigrid Tollefsen orienterte om prosjektene knyttet til innkjøps- og økonomiutvalgene. Tilstandsrapporten Ann Elin Brattebø Andersen orienterte om rapporten, og hva KD har tatt hensyn til i forhold til UHRs innspill i november Vedtak: Administrasjonsutvalget takker for oversikten og orienteringene. Utvalget ønsker en tidsplan fra KD med avklaringer i forhold til oppfølging av målstyringsprosjektet og ber om at dette tas med i UHRs møte med KD. Utvalget foretar seg ikke ikke noe mer nå før UHRs ledelse har hatt det varslede møte med KD. Eventuell oppfølging vil bli spilt inn til utvalget fra UHRs sekretariat. 7

8 Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av ,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: For dokumenter under de enkelte tiltakene, vises det til redegjørelsen for hvert tiltak Bakgrunn Det vises til behandling på møtet 1. februar der status for tiltakene ble presentert. UHR sendte også i mars rapportering til KD på status. Til dette møtet ble nyeste status lagt frem. KD har bevilget ytterligere 1,5 millioner til SAK-ledelsesutvikling for Administrasjonsutvalget tok stilling til hvordan disse skal fordeles på tiltakene som utvalget har valgt å sette i gang. Administrasjonsutvalget imøteser også en diskusjon og innspill fra UHR i forhold til hvordan tiltakene for hhv forskning og utdanning forankres i UHRs tilsvarende utvalg og administrasjonsutvalgets rolle i lederutviklingstiltakene UHR er involvert i. Nedenfor følger en oversikt over tiltakene som er besluttet igangsatt, deretter følger en kort status for tiltakene med kommentarer der det er fremdrift fra rapporteringen 4. mars. Oversikt over tiltakene: Ledelsesutvikling 1. Forskningsledelse. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Gunn-Elin Bjørneboe (universitet) og Rune Jørgensen (høgskolesiden) a. Utvidet forskningslederprogram. Dekning av kostnader for høgskoledeltaker b. Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene c. Engelskspråklig forskningslederprogram 2. Utdanningsledelse. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Ingeborg Harsten. 3. Utvikle UHRs lederutvikling-dekanskolen. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Seunn Smith- Tønnessen 4. Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Gunn-Elin Bjørneboe 5. Eksterntfinansierte forskningsprosjekter. Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Lasse Lønnum 8

9 Økonomisamarbeid Økonomiutvalget fikk ansvar for prosjektet innen økonomisamarbeid. Kjell Bernstrøm, leder arbeidet og rapporterer til Administrasjonsutvalget. Status og orienteringer generelt Status økonomi Midlene for 2010 Av midlene på til lederutvikling 2,5 millioner som ble bevilget for 2010 gjenstår ca Midler for 2011 Det er bevilget ytterligere 1,5 millioner til SAK-ledelse. Det er også avklart at det går en egen søknad til KD i forhold til midler på SAK-innkjøp slik at det tiltaket ikke skal få tildelt midler av disse nye 1,5 millioner. Det vises for øvrig til videre informasjon under SAK økonomisamarbeid. Det forelå pt forslag til videre fremdrift på 3 av tiltakene på kr av de bevilgede midlene (Utdanningsledelse, Klima/arbeidsmiljø og eksternfinansierte forskningsprosjekter). Administrasjonsutvalget tar stilling til videre bruk av midlene etter hvert som tiltakene på utdanningsledelse og forskningsledelse for høgskolesektoren utvikler seg. UHR må også sannsynligvis bruke noen av midlene til å frikjøpe prosjektsektær-arbeid, men vil komme tilbake til administrasjonsutvalget med overslag til budsjett for dette. Det vises til oppsummerende budsjett på slutten av saksfremlegget. Likestilling: KIF-komiteen fremmet likestillingsperspektivet til forrige møte i administrasjonsutvalget. UHR har svart at det vil bli tatt hensyn til inn i de enkelte tiltak og ber om at de ansvarlige fra administrasjonsutvalget følger opp dette inn mot områdene der de har spesielt ansvar. KIFkomiteens leder Gerd Bjørhovde og Administrasjonsutvalgets leder Gunn-Elin Bjørneboe møttes den 21. februar for å diskutere inkorporering og ivaretakelse av likestilling i tiltakene. På møtet var det enighet om at integrering av likestilingsperspektivet i tiltakene er viktig, og at det må behandles spesielt under hvert tiltak. Det var også enighet om å legge opp til et møte mellom Kif, NFR og UHR med tanke på mulig konkretisering av samarbeid også med NFR, samt konkretisering av hvordan integrering av likestilingsperspektivet kan ivaretas i lederutviklingstiltakene i UHR. Et slikt møte planlegges i slutten av august. Nettsider om SAK-tiltakene Kommunikasjonsrådgiver Ann-Elin Brattebø Andersen, UHR, orienterer og legger frem en første skisse til hvordan nettsider fra UHR på SAK er tenkt. Status og orienteringer i forhold til vedtatte tiltak, samt forslag til videre fremdrift utover tildelte midler fra 2010-bevilgningen: Økonomisamarbeid: Det er vedtatt å be Økonomiutvalget og innkjøpsutvalget håndtere et pilotprosjekt for innkjøp, der Universitetet i Bergen og NTNU utvikler en nettverksmodell som støtte for øvrige institusjoner i regionen. Kjell Bernstrøm orienterer. 9

10 Prosjektskisse og budsjett i form av presentasjon, vedlagt. 1. Forskningsledelse Ansvarlig fra administrasjonsutvalget: Gunn-Elin Bjørneboe (universitet) og Rune Jørgensen (høgskolesiden). Dette tiltaket er tredelt: a) Utvidet forskningslederprogram. Dekning av kostnader for høgskoledeltaker som er prorektor FoU ved Høgskolen i Oslo. I tillegg deltar 5 eksterne deltakere, 1 fra HiO og 4 fra UiB. Programmet er i gang og slutter i mai Dette tiltaket avsluttes nå i mai. b) Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene. Det planlegges et møte mellom høgskoledeltakeren på UiOs program, Rune Jørgensen, en ekstern representant og UHRs team i slutten av mai/begynnelsen av juni. Etter dette vil det bli utarbeidet en skisse for fremdrift for dette tiltaket. Rune Jørgensen/Sigrid Tollefsen redegjør/informerer ytterligere. c) Engelskspråklig forskningslederprogram Det vises til tidligere sakspapirer og rapportering til KD i forhold til planer for tiltaket. UHRs team møtte UiOs ansvarlige for forskningslederprogrammet 2. mai for diskusjon om fremdrift i prosjektet. Prosjektplan vil bli justert i henhold til nye datoer for fremdrift, samt noen endringer mht innhold. UiOs team for forskningslederprogrammene er faglig ansvarlig for dette tiltaket. Invitasjon til pilotprogrammet vil gå ut før sommerferien og inkludere en behovskartlegging. Det planlegges først en workshop med representanter fra deltakergruppene tidlig høst 2011, deretter et opplegg på to samlingen à 3 dager, en høst 2011 og en vår Ytterligere informasjon legges frem på neste møte/ettersendes. 2. Utdanningsledelse. Redegjørelse fra prosjektet vedlagt, inkludert plan for workshop og konferanse. Mona Majgaard/Ingeborg Harsten redegjorde i møtet.det skal som trinn 1 gjennomføres en workshop i henhold til søknaden for tiltaket. Dette for å diskutere relevant begrepsapparat, men også gå noe mer i dybden. Kompetansegruppen som er etablert har også planlagt en oppfølging i form av en konferanse der erfaringene fra workshopen tas videre (trinn 2). Det var meldt inn forslag om at det skulle settes av kr av SAK-midlene for 2011 til gjennomføring av trinn Utvikle UHRs lederutvikling-dekanskolen. Mona Majgaard/Seunn Smith-Tønnessen redegjorde i møtet. Det vises til behandling på forrige møte, der det ble vedtatt å bruke midler på samling av referansegruppen for dekanskolen våren 2011, samt arbeide for utvikling av rektornettverket. Det arbeides med saken i henhold til vedtaket fra februar. Det foreligger pt ikke planer om å søke midler av 2011-tildelingen. 10

11 4. Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren. Det vises til behandling på forrige møte. Program og deltakerliste for seminar 11. mars på Gardermoen. Oppsummering av seminaret vil bli lagt på UHRs SAK-nettsider sammen med utredningen av hvilke undersøkelser som er i bruk i sektoren Skisse for videreføring av prosjekt, inkludert formalisering av kompetansegruppe og etablering av referansegruppe. Det planlagte seminaret 11. mars er avholdt. Det foreligger planer om videreføring av dette tiltaket for innhenting av mer kunnskap. Det ble også foreslått at den kompetansegruppen som har fungert som koordinator til nå, formaliseres og rapporterer til Administrasjonsutvalget når det gjelder bruk av SAK-midler, og at gruppen får i oppdrag å arbeide videre med problemstillingene. Det ble lagt frem en plan for organisering og fremdrift. Det forelå forslag om at det settes av kr kr fra 2011-tildelingen til videre satsing på dette prosjektet. 5. Eksternfinansierte forskningsprosjekter. Referat fra første ide/planleggingsmøte 17. februar. Malen for kartlegging av kompetansebehov, inkludert oppsummering av besvarelser som grunnlag for budsjett Budsjett for bruk av midler 2010, samt forslag til tiltak for bruk av midler Det ble gjennomført et første ide/planleggingsmøte med en til to representanter fra alle 17. februar. Plan og budsjett for bruk av midler for 2010 ble lagt frem sammen med forslag for om videre tiltak for kr av 2011-midlene. Oppsummering budsjett Foreslåtte tiltak for 2011 Tiltak 1 Forskningsledelse. - Utvidet forskningslederprogram - Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene Anslag kr av totalt Anslag kr av totalt * - Engelskspråklig forskningslederprogram

12 2 Ùtdanningsledelse Prosjekt for forankring av UHRs lederutviklingsprogram dekanskolen for å sørge for permanent rullering 4 Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UHsektoren Eksterntfinansierte forskningsprosjekter Administrasjon UHR xxxxxxx Foreløpig disponert Gjenstående beløp Totalt *forutsatt at administrasjonsutvalget setter av midler i henhold til søknader fra tiltakene Vedtak: Forankring: De enkelte deltiltakene er enkeltkomponenter. Administrasjonsutvalget mener at oppfølging og forankring er viktig og ønsker å diskutere hvordan UHR og sektoren kan få dette til på en god måte. Utvalget ønsker at dette følges opp på neste utvalgsmøte. Sekretariatet inviterer til møte i slutten av august mellom Kif, NFR og UHR med tanke på mulig konkretisering av samarbeid også med NFR, samt konkretisering av hvordan integrering av likestilingsperspektivet kan ivaretas i lederutviklingstiltakene i UHR. Økonomisamarbeid: UHR sender inn forslag til pilotprosjekt for innkjøp, der Universitetet i Bergen og NTNU utvikler en nettverksmodell som støtte for øvrige institusjoner i regionen. Prosjektet sorterer under UHRs Økonomiutvalg/Innkjøpsutvalg. Administrasjonsutvalget ønsker at det også beskrives hvordan pilotprosjektet vil kunne ha overføringsverdi til resten av UHsektoren. Forskningsledelse a) Utvidet forskningslederprogram: Dekning av kostnader for høgskoledeltaker som er prorektor FoU ved Høgskolen i Oslo. I tillegg deltar 5 eksterne deltakere, 1 fra HiO og 4 fra UiB. Programmet er i gang og slutter i mai Administrasjonsutvalget ber om at UiO fakturerer UHR for utgiftene knyttet til dette programmet. Tiltaket er da avsluttet. b) Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene og c) Engelskspråklig forskningslederprogram: Administrasjonsutvalget ser frem til rapportering om status og fremdrift på neste utvalgsmøte. Utdanningsledelse. Administrasjonsutvalget er tilfreds med utviklingen i tiltaket. Utvalget setter av kr av SAK-midlene for 2011 til gjennomføring av trinn 2 i tråd med fremlagte planer. 12

13 Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren. Administrasjonsutvalget er tilfreds med utviklingen i tiltaket. Utvalget støtter at kompetansegruppen formaliseres og rapporterer til Administrasjonsutvalget. Utvalget setter av kr av SAK-midlene for 2011 til til videre satsing på dette prosjektet i tråd med de fremlagte planene. Eksternfinansierte forskningsprosjekter. Administrasjonsutvalget er tilfreds med utviklingen. Utvalget setter av kr til videre satsing på disse tiltakene av 2011-midlene. Saksnr. 19/11 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Brev fra Kunnskapsdepartementet av 15. april Rapport Navigering mellom barken og veden. En interdepartemental prosjektgruppe har vurdert om det er behov for nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra Kunnskapsdepartementet (KD), Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Den 2. november 2010 inviterte Kunnskapsdepartementet noen av UH-institusjonene til et møte for å diskutere problemstillingene prosjektgruppen arbeidet med. Sigrid Tollefsen deltok fra UHR på dette møtet sammen med representanter fra UiB, NTNU, UMB og UiO. På møtet i november kom det frem at det ikke er enighet internt i UH-sektoren om felles prinsipper. Prosjektsgruppens dialog med eksterne aktører har vist at det er interessemotsetninger mellom aktører fra ulike sektorer og ulikt syn på problemstillinger knyttet til immaterielle rettigheter også innenfor samme sektor. Prosjektgruppen har likevel vurdert at de positive virkningene av å ha nasjonale prinsipper for håndtering av immaterielle verdier er større enn de negative. Som ledd i departementets videre vurdering, er rapporten sendt ut for innspill til berørte instanser, deriblant UHR. Frist for å gi innspill er Vedtak: Når det ikke er en samlet posisjon som er lett å identifisere og trekke frem fra UHsektoren, kan det bli vanskelig å få utarbeidet et samlet innspill fra UHR. UHR har heller 13

14 ikke vært driver i denne saken, og administrasjonsutvalget vurderer det som fornuftlig at UHR ikke sender innspill til denne rapporten, men viser til institusjonenes egne innspill. Saksnr. 20/11 Rapport fra arbeidsgruppe: Implementering av helseforskningsloven-utfordringer og konsekvenser for UHsektoren Oversendelsesbrev fra arbeidsgruppen til UHR av 4. mai Rapport fra arbeidsgruppen, endelig godkjent av arbeidsgruppen i møte 3. mai Prorektor Trine B. Haugen, Høgskolen i Oslo orienterte Bakgrunn UHRs forskningsutvalg og administrasjonsutvalg opprettet i mai 2009 en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå mønsteravtalen mellom UHR og NSD med hensyn til hvilke tjenester institusjonene har behov for å få dekket i lys av den nye helseforskningsloven og hvordan tjenesten effektivt kan organiseres (Haugen 1- gruppen). Konklusjonen fra Haugen 1-gruppen var at det var behov for videre utredning for gjennomgang av prosedyrer og for å etablere gode rutiner for internkontroll fordi den nye helseforskningsloven stiller krav til etablering av organisatorisk rammeverk hos institusjonen som forskningsansvarlig. UHRs forskningsutvalg og administrasjonsutvalg opprettet derfor i mars 2010 en arbeidsgruppe for gjennomgang av prosedyrer og for å etablere gode rutiner for internkontroll fordi den nye helseforskningsloven stiller krav til etablering av organisatorisk rammeverk hos institusjonen som forskningsansvarlig. Arbeidet ble arbeidet sluttført 3.mai Arbeidsgruppens anbefaler i sitt oversendelsesbrev at Administrasjonsutvalget får utarbeidet utkast til en ny mønsteravtale med NSD som kan dekke institusjonenes nye behov der medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter ikke er inkludert, men der NSD brukes som personvernombud. Kostnadene må også gjennomgåes på nytt. Arbeidsgruppen anbefaler også Forskningsutvalget å følge opp saken gjennom å arrangere et seminar for deling av erfaringer i løpet av Utkast til rapport fra arbeidsgruppen har vært behandlet i Forskningsutvalget (FU) 15. februar, og deres kommentarer er nå innarbeidet i rapporten. Rapporten har også vært til uttalelse fra hhv REK, NSD, NEM og noen institusjoner. Siste instans for behandling var UHRs administrasjonsutvalg. 14

15 Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget takker arbeidsgruppen for godt arbeid og mener at rapporten dekker oppdraget i mandatet og har foretatt de nødvendige avklaringene i forhold til hva som er institusjonens ansvar etter helseforskningsloven. Revisjon av eksisterende mønsteravtale med NSD for bruk av NSD som personvern er ikke utredet av arbeidsgruppen. Administrasjonsutvalget mener at dette er en egen gjennomgang som trinn 2 med tanke på hva som eventuelt må revideres nå når arbeidsgruppen har klargjort ansvar og roller. I tillegg må kostnadene for bruk av NSD som personvernombud for forskning som ikke omfattes av helseforskningsloven gjennomgås på nytt. Utvalget vil setter ned en liten ad hoc-gruppe med juridisk og økonomisk kompetanse som foretar denne gjennomgangen og som legger frem forslag til eventuelle revisjoner av mønsteravtalen mellom institusjonene og NSD og foreslår prismodell. Forslag til løsninger bør være klart innen 15. oktober. Administrasjonsutvalget vil også henstille UHRs forskningsutvalg om å følge opp arbeidsgruppens anbefaling om å arrangere et seminar for deling av erfaringer i løpet av Saksnr. 21/11 Forprosjekt vedrørende felles identifikasjon av studier Rapport av 22. desember 2011 Forstudium studiedata UHRs høringssvar av 18. januar 2011 Oppsummering av høringssvarene 30. mars 2011 Brev fra Senter for IKT i utdanningen av 14. april 2011 Forslag til mandat prosjekt og referansegruppe UHR ble kontaktet av Senter for IKT i utdanningen 2010 i mai/juni forbindelse med utredning av muligheten for et slikt prosjekt for felles identifikasjon av studier. UHR ga da uttrykk for at vi ikke hadde samlet kompetanse i sekretariatet til å kunne svare på spørsmålene som ble stilt, og viste til FS, SO, DBH og andre sektorovergripende systemer. I slutten av desember 2010 forelå en rapport som resultat av forstudien, og UHR ble invitert til å avgi høringssvar med svært kort svarfrist. UHR svarte da at dette er en komplisert sak som potensielt vil berøre flere av sektorens store informasjonssystemer. UHRs viktigste innvending var at vi savnet en grundig analyse som grunnlag for igangsetting av saken, i tillegg til at det ble etterlyst en vurdering i forhold til hvorfor ikke dagens systemer kan brukes som gnmnlag for videre utvikling. UHR anbefalte også at det ble brukt mer tid til å belyse dette før man gikk videre. I brev fra Senter for IKT i utdanningen 14. april ble det opplyst at Kunnskapsdepartementet har gitt klarsignal for iverksetting av forprosjektet og UHR ble bedt om å oppnevne medlemmer i en referansegruppe innen 5. mai. DBH, FS og SO var også kontaktet. Administrasjonsutvalget mener at denne saken må ses i sammenheng med arbeidet om strategi og styring av felles administrative systemer og arkitektur-diskusjonen, og også at det må klargjøres fra KDs side hvordan prosjektet er klarert inn mot dette. 15

16 Vedtak: Administrasjonsutvalget ser ikke hensikten med prosjektet slik det er skissert, og ønsker ikke at UHR oppnevner medlemmer i en referansegruppe. Utvalget mener at dette er en sak som UH-sektoren eier og bør styre selv. Administrasjonsutvalget vil oppfordre Kunnskapsdepartementet og Senter for IKT i utdanningen til å diskutere innretning på prosjektet og eventuelt komme tilbake med ny henvendelse på et senere tidspunkt. Saksnr. 22/11 Planer for høstens møter 2011 Det er lagt følgende møtedatoer for høstens møter: 11.oktober kl oktober kl Vedtak: Utvalget ønsker å se på problemstillinger knyttet til bierverv på første høstmøte, jfr Dok 1 for der Riksrevisjonen mener det er en risiko for at rolle- og habilitetskonflikt ikke blir avdekket på grunn av manglende rutiner for å sikre åpenhet rundt bierverv. Administrasjonsutvalget inviterer også lederne av underutvalgene til første møte til høsten for en drøfting av hva som fungerer og hva som kan forbedres. Saksnr. 23/11 Orienteringssaker UHRs strategi. Mobilitet for faglig og ikke-akademisk ansatte. UHR er blitt kontaktet av SIU vedrørende et oppdrag SIU har fått fra KD om oppfølging av tiltak i St.meld nr. 14 ( ) Internasjonalisering av utdanning. Dette dreier seg om to prosjekter det ene om mobilitet for faglige og ikke-akademisk ansatte, og det andre om nettverkssamarbeid hvor det blant annet tenkes å arrangere et seminar for å sette nettverkssamarbeid på dagsorden. UHR vil være i dialog med SIU om disse prosjektene og bistå blant annet med å foreslå representanter til referansegruppen. Modell for beregning av indirekte kostnader Det vises til forrige møte der administrasjonsutvalget besluttet å etablere en arbeidsgruppe for en nasjonal modell. Gruppen vil bli ledet av seniorrådgiver Per Heitmann fra UiO, som også ledet også den første arbeidsgruppen. Mandatet for den nye arbeidsgruppen følger vedlagt. Gruppen har følgende sammensetning; Seniorrådgiver Per Heitmann, UiO Økonomidirektør Kai-Robert Jakobsen, HiG 16

17 Økonomidirektør Lise Sofie Woie, NiH Seniorkonsulent Andreas Slettebak Wangen, NTNU Rådgiver Harry Aas, UiA Leder av arbeidsgruppen vil sammen med UHR sørge for at Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet holder informert om arbeidet. Det er forutsatt at arbeidene som er forankret i hhv Forskningsrådet og UHR blir koordinert der det er relevant. Arbeidsgruppen vil arbeide mot en nasjonal enighet i UH-sektoren om beregningen av indirekte kostnader i forskningsprosjekter uavhengig av hvem som finansierer prosjektene. Arbeidet skal bygge på resultatene fra tidligere arbeider. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 5. april. Arbeidet tar sikte på å bli enige om prinsipper innen utløpet av august samt en regnearkmodell innen Det gir UHRs administrasjonsutvalg mulighet til å fatte beslutning tidlig høst om å sende prinsippene i modellen ut på høring i UH-sektoren med sikte på endelig vedtak i UHRs styre ved årsskiftet 2011/2012. Institusjoner som ønsker det, kan da ta modellen i bruk allerede fra 1/1/2012, mens alle institusjoner gjør det fra 1/1/2013 (senest). Kopinor Kopinor har vedtatt å utvikle et transaksjonsbasert system for klarering og leveranse av digitale kompendier (definert kursmateriale som pensum, anbefalt lærestoff mv.) Systemet planlegges å forestå klarering av rettigheter, sammenstilling av elektroniske kompendier, samt leveranse og distribusjon av disse til UH-sektoren. UHR har ingen rolle i utviklingen av systemet, men har på vegne av sektoren forpliktet seg til å bidra med medlemmer til en referansegruppe for løsningen og å bidra til å finne pilotinstitusjoner til test av systemet. UHR arrangerte et seminar 16. februar for å sette fokus på saken og orientere institusjonene. Kopinor sitt forslag: Studentene har kommet med flere utspill etter møtet i februar: UHR planlegger å gå ut med skriftlig informasjon til medlemsinstitusjonene før sommeren. Strategi og styring av felles administrative systemer Det vises til forrige møte i utvalget. UHR hadde ventet at KD skulle ha fått vurdert innspillet fra UNINETT og kommet tilbake til UHR slik at vi i ad hoc-gruppen hadde kunnet forberede en sak til dette møtet. Vi har ikke noe å vurdere pt., men håper på avklaring før sommeren. 17

18 Arbeidsgruppe for håndtering av aktivitets- og redegjørelsesplikten om likestillinghenvendelse fra KD. Det vises til behandling på forrige møte. Sammensetning av arbeidsgruppen er trolig klar i løpet av mai. Sigrid Tollefsen orienterer. Arbeidsgruppe vedr. spørsmål omkring ansvar, forsikring og erstatningsordninger innen universitets og høgskolesektoren Det vises til behandling på forrige møte. Sammensetning av arbeidsgruppen er trolig klar i løpet av mai. Sigrid Tollefsen orienterer. Vedtak: Til saken om strategi og styring av felles administrative systemer: Administrasjonsutvalget arrangerer et møte før sommeren, det er nødvendig å få en avklaring. Seunn Smith-Tønnessen oppnevnes som leder av utvalgets ad hocarbeidsgruppe som bes fortsette inntil avklaring fra KD foreligger. Øvrige saker tas til orientering. Saksnr. 24/11 Eventuelt KD orienterte om Riksrevisjonens kommentarer til KDs forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010, se sak 16/11 18

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Ledelse i UH-sektoren og SAK. Hva gjør UHR?

Ledelse i UH-sektoren og SAK. Hva gjør UHR? Ledelse i UH-sektoren og SAK. Hva gjør UHR? Innlegg på Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 10. februar 2011 Trondheim / Sigrid Tollefsen UHRs administrasjonsutvalg Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Tilstede: Medlemmer Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen Direktør Ingeborg Harsten,

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Referat Tid: 18. februar 2013, kl. 09.00 12.00. (I forkant av Direktørsamling) Sted: Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, København Tilstede: Medlemmer (inkl. varamedlemmer): Universitetsdirektør

Detaljer

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 http://www.uhr.no/organisering/utvalg/administrasjonsutvalget/ Innhold 1 UHRs administrasjonsutvalg... 2 2 Administrasjonsutvalgets medlemmer... 2 3 Møtevirksomhet...

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Medlemmer: Administrerende direktør Nils Dugstad (leder), Universitetet for Miljø- og biovitenskap Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Tilstede Medlemmer (varamedlemmer også invitert til møtet) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 Kl. 09.00-12.00 i Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46. Til stede:

Detaljer

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006

Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende

Detaljer

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2011

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2011 UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2011 http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/utvalg/administrasjonsutvalget Innhold 1 UHRs administrasjonsutvalg... 2 2 Administrasjonsutvalgets medlemmer... 2 3 Møtevirksomhet...

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 18. september 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomidirektør Jan Ove Henriksen, Høgskolen i Bergen Økonomisjef Klas Rønning,

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget): Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Høgskoledirektør Leon Aurdal, Høgskolen

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 21. november 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 21. november 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Avdelingsdirektør

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Til stede: Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Høgskoledirektør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Administrerende direktør Baard Wist,

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. oktober Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. oktober Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. oktober 2015. Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør

Detaljer

Rapport fra NIFU/Deloitte

Rapport fra NIFU/Deloitte Referat fra møte i økonomiutvalget 5. februar 2015 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør,

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Kunnskapsdepartementet Deres referanse: referanse: 10/122-32 dalo: 04.03.2011 Rapportering på SAK-midler for 2010

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 9. februar 2009 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 9. februar 2009 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 9. februar 2009 Tid og sted: kl. 11.30-15.30, Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014 Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. august 2014 Tilstede: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole (nestleder) Direktør

Detaljer

Referat fra møte i administrasjonsutvalget,

Referat fra møte i administrasjonsutvalget, Referat fra møte i administrasjonsutvalget, 21.04.2015 Tilstede Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, NHH (nestleder) Direktør Carl-Morten

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 Kjell Bernstrøm leder UHRs økonomiutvalg 2010-2013 UHRs TDI-gruppe Om UHRs økonomiutvalg Oppnevnt av UHRs administrasjonsutvalg

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO Organisering av IKT i UH sektoren IT-konferansen UIO 27.04.2017 Tor Holmen, UNINETT AS Konsentrasjon for kvalitet (mars 2015) Mål: Økt kvalitet i utdanning og forskning Fikk fart på strukturendringer!

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Oppfølging av rapporten fra Aagedalsutvalget hva skjer nå. v/kjell Bernstrøm Økonomidirektør UiB og medlem av UHR s administrasjonsutvalg

Oppfølging av rapporten fra Aagedalsutvalget hva skjer nå. v/kjell Bernstrøm Økonomidirektør UiB og medlem av UHR s administrasjonsutvalg Oppfølging av rapporten fra Aagedalsutvalget hva skjer nå v/kjell Bernstrøm Økonomidirektør UiB og medlem av UHR s administrasjonsutvalg Aagedalutvalgets anbefalinger Fortsatt satsing på felles IT-administrative

Detaljer

IKT-strategi for UH-sektoren

IKT-strategi for UH-sektoren IKT-strategi for UH-sektoren Gustav Birkeland, seniorrådgiver, universitets- og høyskoleavdelingen Økonomidirektørsamling ved UiT 26. april 2017 Bakgrunn Arbeidsgruppe opprettet høsten 2015 som oppfølging

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Evaluering av finansieringssystemet

Evaluering av finansieringssystemet Evaluering av finansieringssystemet En kort redegjørelse for status og opplegg Jan I. Haaland Leder i referansegruppen for evalueringen Bakgrunn I St. meld. Nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen,

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Tilstede Medlemmer (varamedlemmer også invitert til møtet) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 17. 06. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø (forfall) Forskningsdirektør Bjørn

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Referat fra FU møte

Referat fra FU møte Referat fra FU møte 30. 09. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen (forfall) Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 12. januar 2007 Tid: 12.01.07 fra kl. 10.00-14.30 Sted: i Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 12. mai 2014 Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Møtested: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold Saksnr.: 14/105 Saksliste Sak 14/001 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste: Til stede: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Marianne Synnes, rektor, HiÅ (nestleder) Knut Fægri, viserektor, UiO Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen,

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Referat fra møte i UHRs bibliotekutvalg (UHR B) 8.juni 2007 Tid og sted: 08.06.07 kl 09.00-13.00, Universitetet i Tromsø Tilstede: Bibliotekdirektør Ingar

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 3. juni 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 3. juni 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 3. juni 2014 Medlemmer Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomidirektør Jan Ove Henriksen, Høgskolen i Bergen Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder Øyvind Berdal,

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007 Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007 Tidspunkt: 11. juni kl. 15.30-18.00. 12. juni kl. 09.30-14.00 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

Godkjent referat fra møte i UHRs innkjøpsutvalg, 25. april 2014

Godkjent referat fra møte i UHRs innkjøpsutvalg, 25. april 2014 Godkjent referat fra møte i UHRs innkjøpsutvalg, 25. april 2014 Tilstede: Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil Skog (leder), UiB Jan Aasen, HiL Kjærstin Åstveit

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Helseforskningsloven - oppfølging ved universiteter og høyskoler Seminar om helseforskningsloven 25. oktober 2010 Trine B. Haugen

Helseforskningsloven - oppfølging ved universiteter og høyskoler Seminar om helseforskningsloven 25. oktober 2010 Trine B. Haugen Helseforskningsloven - oppfølging ved universiteter og høyskoler Seminar om helseforskningsloven 25. oktober 2010 Trine B. Haugen Høgskolen i Oslo Helseforskningsloven 1. juli 2009 Bakgrunn UHR oppfølging

Detaljer

Administrasjonsutvalget. Godkjent referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg, 17.mars 2014

Administrasjonsutvalget. Godkjent referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg, 17.mars 2014 Administrasjonsutvalget Godkjent referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg, 17.mars 2014 Sted: Møterom 101, 1. etasje hovedbygget til NTNU Tilstede: Medlemmer Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 07.03.17, kl. 08.15 11.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer