Referat NRHS-AU. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat NRHS-AU. Saksliste"

Transkript

1 NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall: Borgunn Ytterhus Referat Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: UHR Saksnr.: 13/32 Saksliste Sak 9/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 10/13 SAK i sosialfag - styringsgruppemøte Sak 11/13 Instruks for samarbeidsorganene mellom UH-sektor og de regionale helseforetakene innstilling fra Helse Vest Sak 12/13 EØS-midler til prosjekter innen folkehelsearbeid i nærmere spesifiserte EU-land Sak 13/13 Organisering av det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet i UHR Sak 14/13 Årsrapport for NRHS 2012 Sak 15/13 Planlegging av rådsmøte april 2013 Sak 16/13 Orienteringssaker SAK-prosjektet Kvalitet i praksisstudier SAK-prosjektet Felles innhold Samarbeid om innovasjon orientering om møtet Saksliste til møte mellom lederne for de helse- og sosialfaglige enhetene i UHR 19. mars Sak 17/13 Eventuelt 1

2 Sak 9/13: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 13/13 utgikk ettersom det ikke forelå nytt materiale siden behandlingen i januarmøtet. Saker til eventuelt: Mandat for samarbeidsorgan mellom NRHS og BUF-DIR samt oppnevning av varamedlemmer til NRHS-AU. Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 10/13: SAK i sosialfag/sosialfagprosjektet - styringsgruppemøte Ingress: Saken omhandler styringsgruppemøte for sosialfagprosjektet. Prosjektplanen ble godkjent, med de endringer som ble vedtatt i møtet. Leder for AU-SG i samarbeid med prosjektgruppens leder godkjenner sisteversjon før oversendelse til KD innen Studentdeltakelse i arbeidsgruppene innarbeides i punkt 3 i hovedoppdraget. Punkt 5: Endre punktene d - skrives om, og det planlegges en dialogkonferanse januar SPS bør ha en sentral rolle i dette seminaret. Invitasjonsbrevet til UH-institusjonene og mandatet til de UH-interne arbeidsgruppene er godkjent, med de endringer som ble vedtatt i møtet I de tilfellene arbeidsgruppene har medlemmer fra flere institusjoner, kan det søkes om tilskudd til delvis dekning av reiseutgifter. Det settes av inntil kr ,- til dette formålet. For å sikre størst mulig engasjement og deltakelse i prosjektet presenteres dette i lærermøte for barnevernspedagog- og sosionomutdanningene ved UiS april. Etter dette men før NRHS rådsmøte sendes brev til aktuelle institusjoner med informasjon om prosjektet og invitasjon til deltakelse. Brevet sendes til institusjonenes ledelse med kopi til dekanene. Styringsgruppen støtter forslaget om etablering av en innspillsgruppe bestående av medlemmer fra AV-DIR, BUF-DIR, H-DIR, KS og spekter i første fase, og ber prosjektkoordinator sørge for at UHR inviterer partene til deltakelse og representasjon i en slik gruppe så raskt som mulig. 2

3 Sak 11/13: Instruks for samarbeidsorganene mellom UH-sektor og de regionale helseforetakene innstilling fra Helse Vest Ingress: HOD har bedt de regionale helseforetakene om innspill til revisjon av gjeldende instruks for samarbeidsorganene. Det er uenighet i arbeidsgruppen om hvorvidt instruksen skal gi fritt spillerom til det enkelte regionale helseforetak selv å velge organisering, eller om instruksen skal gir føringer om at universiteter og høgskoler skal være i samme organ. AU opprettholder sitt syn på at universiteter og høgskoler skal være samlet i samme regionale samarbeidsorgan. Dersom man ikke kommer til enighet i møte med lederne for øvrige helse- og sosialfaglige enheter, vurderes situasjonen på nytt, og evt. be om et møte med KD. Sekretariatet innhenter referater fra samarbeidsorganene for å se deres ståsteder i saken. Sak 12/13: EØS-midler til prosjekter innen folkehelsearbeid i nærmere spesifiserte EU-land Ingress: EØS-midlene består av ca. 15 milliarder kroner som i hovedsak Norge bevilger til 15 EU-land. Formålet med midlene er å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i EU samt å styrke bilaterale relasjoner mellom giver- og mottakerland. Det skal avholdes en lanseringskonferanse i Oslo i mai/juni vedr. EØS-midler til folkehelseprosjekter. Det er ønskelig at aktuelle fagmiljøer bl.a. fra universitets- og høgskolesektoren engasjerer seg. I den grad det er mulig, vil NRHS bidra til at ordningen gjøres kjent i fagmiljøene. Sak 14/13: Årsrapport for NRHS 2012 Ingress: AU bes om å vurdere om forslaget til årsrapport for NRHS 2012 gjengir et riktig bilde av NRHS`virksomhet i Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget godkjenner utkastet til årsrapport med evt. kommentarer fra Aus medlemmer. Kommentarfrist er en uke. 3

4 Sak 15/13: Planlegging av rådsmøte april 2013 Momenter som fremkom i møtet medtas i den videre planleggingen av rådsmøtet. Sak 16/13 Orienteringssaker Trine Grønn orienterte kort om prosjektene «Kvalitet i praksisstudier» og «Felles innhold». Fra KD er nå Lena Engfeldt ansvarlig for oppfølging av stortingsmeldingen. Dette er ikke SAK-prosjekter, de finansieres med midler som følger samspillsmeldingen. Prosjektene er relevante for alle helse- og sosialfagutdanninger og må forankres i ledergruppen for de helse- og sosialfaglige enhetene. Det skal være et uformelt møte om prosjektene mellom KD og UHRs sekretariat i nær fremtid. Trine Grønn orienterte om møte i regi av HoD og Næringsdepartementet om innovasjon i helsesektoren. Det er et utstrakt samarbeid mellom næringsliv og helsesektor om innovasjon. For fem års siden ble det signert en avtale om samarbeid. UHR pekte på at utdanning så langt ikke har vært et tema i saken. Tor Rynning Torp orienterte om sakslisten for møte 19. mars mellom lederne for UHRs helseog sosialfaglige enheter og UHRs sekretariat. Fra NRHS møter Kristin Ravnanger. Sak 17/13 Eventuelt Mandat for samarbeidsorgan mellom NRHS-BUFdir Tor Rynning Torp redegjorde for saken. Det foreliggende mandatet har et sterkt utgangpunkt i «Befringutvalget» (NOU-2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet). Her skisseres 14 tiltak som ønskes gjennomført i barnevernspedagog og sosionomutdanningene. I utkast til mandat for samarbeidsorganet står det bl.a. at Samarbeidsorganet skal være en «dynamisk feedbacksløyfe» mellom utdanningene og barnevernet. Det er en arena hvor barneverntjenesten skal spille inn kompetansebehov til utdanningsinstitusjonene, og hvor utdanningsinstitusjonene ivaretar sitt ansvar for relevant innhold i utdanningene. Samarbeidsorganet har en rådgivende funksjon inn mot sine respektive virksomheter, og kan også komme med selvstendige anbefalinger. Befringutvalget signaliserte et ønske om standardisering av utdanningene og formulerte forslag som må oppfattes som en bestilling. Formuleringen fra mandatet kan oppfattes som en forventning om at utdanningene skal ta i mot bestilling og endre utdanningene i dette bildet. På denne måten står samarbeidet og dialogen i ferd med å forsvinne. Saken tas opp med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 4

5 Varamedlemmer til AU Arbeidsutvalget har sjelden vært fulltallig i inneværende valgperiode. Dette skyldes både møtekollisjoner og sykdom. Enkelte ganger har AU ikke vært vedtaksdyktige. Det foreligger ikke system for vararepresentasjon for arbeidsutvalgets medlemmer. Problemstillingen har vært drøftet med UHRs generalsekretær. Konklusjonen på drøftingene er at AU kan oppnevne varamedlemmer. AU vedtok å oppnevne to varamedlemmer. Sekretariatet henvender seg til to navngitte rådsmedlemmer og ber disse om å påta seg vervet som varamedlemmer. 5

Utkast til referat fra møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) Saksliste

Utkast til referat fra møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) Saksliste Utkast til referat fra møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) Møtedato: 23.3-24.3.2015 Møtetid: Kl. 12.30-18.00 den 23.3. Kl. 08.30-13.00 den 24.3 Møtested: Royal Christiania

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Protokoll fra møte Hovedkomiteen i VKM 10. mars 2010, kl 10.00-16.00

Protokoll fra møte Hovedkomiteen i VKM 10. mars 2010, kl 10.00-16.00 Protokoll fra møte Hovedkomiteen i VKM 10. mars 2010, kl 10.00-16.00 Deltakere Fra Hovedkomiteen: Åshild Krogdahl (leder), Bjørn Næss, Espen Rimestad, Hilde-Gunn Sorteberg, Jan Alexander, Janneche Utne

Detaljer

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene Prosjektrapport levert KD 1. juni 2015 1 Innhold Sammendrag... 3 Om den videre prosessen, etter at UHR har oversendt KD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014.

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Hovedmål 1 Referanse Oppdrag Status Merknad Utarbeide

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer