Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt"

Transkript

1 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt Hva er bestillingen fra universitetsstyret? Universitetsstyret har bedt om å få utredet modeller for undervisningsklinikkene ved PSI. Endelig vedtak av modell skal fattes av universitetsstyret etter en prosess som sikrer involvering av studenter og ansattes medbestemmelse. Universitetsstyrets vedtak av 24. oktober lyder i sin helhet: 1. Universitetsstyret ser alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt. 2. Universitetsstyret tar den midlertidige stengningen av driften av klinikken ved psykologisk institutt til orientering. 3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren i samråd med fakultetsledelsen, instituttstyret, instituttledelsen, klinikkledelsen og relevante myndigheter om å fortsette arbeidet med å avdekke omfanget av brudd på relevant lovverk og håndtere de identifiserte avvik for å gjenoppta studentpraksis og pasientbehandling så snart som mulig. 4. Arbeidet for å finne frem til modeller for mulig fremtidig organisering som sikrer faglig autonomi i utformingen av studentpraksis videreføres. 5. Fremtidig undervisningsklinikkene er primært et ansvar for ordinære fag- og styringsorganer. Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en prosess som sikrer involvering av studenter og ansattes medbestemmelse. Dette innebærer behandling i styrene ved Psykologisk institutt og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 6. Styret ber internrevisor om å gjennomgå rutiner for internkontroll knyttet til klinikkdrift ved UiO. Det er spesielt punkt 4 og 5 som er relevant for det videre arbeidet. Begrepsavklaring I universitetsstyrets vedtak samt videre i dette dokumentet, blir begrepet «modeller» brukt. Dette begrepet forstås som hvordan den organisatoriske driften av klinikken skal være, blant annet roller og ansvar som definerer det faglige og systemansvaret, juridiske og økonomiske rammer osv. Det faglige innholdet som defineres av emnebeskrivelsen skal ikke vedtas i denne prosessen da det er et ansvar som ligger til programrådet. Hvor fattes vedtak vedrørende bestillingen? Det er universitetsdirektøren som er ansvarlig for å følge opp det vedtaket som er fattet av universitetsstyret. 1

2 Universitetsdirektøren har fulgt linjen og vedtatt styringsstruktur ved Universitetet i Oslo og har sendt saken videre til SV-fakultetet, som har sendt saken videre til Psykologisk institutt. Saken skal utredes på PSI og beslutning om anbefaling skal fattes av instituttstyret, før den sendes videre via fakultetsstyret til universitetsstyret, som fatter endelig vedtak. Hvordan følges vedtaket i universitetsstyret opp? Saken skal starte ved Psykologisk institutt. Instituttstyret ved PSI skal fatte vedtak om både prosess for utredning, samt anbefalt modell for organisering. Underveis skal ansatte og studenter involveres og høres. Fakultetet har stilt til rådighet en administrativ ressurs med relevant kompetanse og erfaring som prosjektleder for den prosess som skal foregå ved PSI. Prosjektleder rapporterer til instituttleder ved PSI. Prosjektleder skal, i samsvar med den prosess som besluttes av instituttstyret ved PSI, være med på å utrede modeller for mulig fremtidig klinikkene. I dette ligger det at det skal sammenstille et nødvendig beslutningsgrunnlag slik at instituttleder kan legge frem saken for instituttstyret for beslutning. Det synes å være slik at det i realiteten er snakk om utredning av to hovedmodeller, at klinikkene organiseres internt ved Psykologisk institutt og at de organiseres ved et helseforetak. Utredningen skal vise hva er konsekvensene, fordeler og ulemper, ved de to hovedmodellene vil være. Utredningen skal gjøres av og ved Psykologisk institutt og en tilråding vedtas av instituttstyret før saken går videre til fakultetsstyret. Hvem utreder og hvem legger saken fram for instituttstyret I følge UiOs Normalregler for institutter er det instituttleder som forbereder saker for instituttstyret. Instituttleder kan delegere dette ansvaret til hvem han måtte ønske (i praksis er det ofte administrasjonen som saksbehandler og forbereder saker), men formelt forholder styret seg til instituttleder. I denne saken vil styret ved PSI vedta: 1) den prosess som skal følges i utredningen av modellene, samt på hvilken måte studenter og ansatte skal involveres og høres underveis 2) en anbefalt modell. Instituttleder forbereder sakene i henhold til den prosess styret vedtar og legger beslutningsgrunnlaget for sakene frem for instituttstyret. Hvem må høres og hvordan ivaretas normalt medbestemmelse ved UiO Universitetet har et formelt, representativt demokrati. Både de ansatte og studentene er representert i de formelle styringsorganene: Instituttstyret, fakultetsstyret og universitetsstyret. I tillegg er studenter og ansatte representert i mer rådgivende fora som springer ut av eller har fått delegert oppgaver fra styret, som f.eks. programråd. Instituttleder kan også velge å nedsette arbeidsgrupper, komiteer el. l. dersom han mener det trengs for å gi tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for et informert styrevedtak. 2

3 Studentene er i tillegg representert i programutvalg ved Psykologisk institutt og studentutvalget (SVSU) ved fakultetet. De ansattes rettigheter og medbestemmelse ivaretas gjennom tillitsvalgte, som har jevnlige møter med fakultetsledelsen. I tillegg finnes det ombudsordninger, som har som særlig oppgave å ivareta studie- og arbeidsmiljøet ved institutt, fakultet og UiO som helhet. Respektive studentombud og verneombud. I komplekse saker med større konsekvenser eller der det er ønskelig med bred debatt eller der informasjonsbehovet er særlig stort avholdes det allmøter for ansatte og studenter. Høringer underveis i utarbeidelse av dokumenter er også en ordning som kan benyttes. Styrets rolle under utredningen Instituttstyret er vedtaksorganet og skal ikke selv være saksforberedende til sine egne saker. Det betyr at styrets medlemmer bør ha en tilbaketrukken rolle i denne prosessen. Tidsplan for prosess med forslag til involvering og medbestemmelse Universitetsstyrets vedtak tilsier at det tas særlig hensyn til involvering av ansatte og studenter i forkant av styrevedtakene vedrørende valg av modell for klinikkene. Det foreslås derfor at det i møter med tillitsvalgte og studentenes representanter drøftes hvordan dette hensynet best kan ivaretas, samtidig som det i de formelle organene svares på den bestillingen universitetsstyret har gitt fakultet og institutt. I det følgende tas det utgangspunkt i en endelig styrebehandling av saken i universitetsstyrets møte 13. mars Venstre kolonne redegjør for hvor og når vedtak fattes (den formelle linjen), mens høyre kolonne er et foreløpig forslag til tidspunkt for hvor, når og hvordan medbestemmelsen praktiseres i løpet av prosessen. Dato Hva Styringsorgan Medbestemmelse/involvering Utrede 10/11- Skisse til prosess Drøftingsmøte tillitsvalgte 13/11- D-sak instituttstyret 13/11-27/11- Prosess for utredning av modeller 24/11- Status 4/12- Prosess for utredning av modeller instituttstyret Joakim Dyrnes gjennomfører dialogmøter med studenter og ansatte ift hvilken prosess som er ønskelig. Det lages en beskrivelse av prosess som sendes på høring og justeres etter høringssvar. Drøftingsmøte tillitsvalgte Instituttstyret vedtar prosess, nedsetter en arbeidsgruppe med en sammensetning og 3

4 7/12- kl med et mandat foreslått av instituttleder. 5/12- Opprettelse av nettside for prosjekt Nettsiden skal inneholde alle dokumenter som foreligger, informasjon om prosess samt mulighet for å komme med innspill. Nettsiden vil være åpen for alle. 6/12- Status Drøftingsmøte tillitsvalgte 7/12- kl Orientering om sak og prosess O-sak Fakultetsstyret 12/12- kl /12- kl Allmøte for studenter Allmøte for ansatte Valg av modell for / Møte med ledere fra UiB, NTNU og UiT O-sak Instituttstyret Informasjon om vedtatt prosess samt mulighet til å gi innspill til arbeidsgruppa Informasjon om vedtatt prosess samt mulighet til å gi innspill til arbeidsgruppa Orientering om fremdrift Informasjon om hvordan de har løst drift av klinikk ved de andre universitetene og hvordan praktikum er tenkt i forhold til helheten i profesjonsprogrammet. 16/ Allmøte for ansatte På allmøtet presenteres den Allmøte for foreløpige rapporten. studenter 16/1-21/ Foreløpig rapport på høring 30/ Valg av modell for 0/ Valg av modell for 22/ Kl Valg av modell for Instituttstyret Fakultetsstyret Rapporten sendes på høring med høringsfrist slik at det er mulig å justere rapporten før den skal sendes til styret. Modellene drøftes i programrådet som høringsinstans. Alle høringssvar vil følge saken til styret. Drøfting tillitsvalgte 4

5 / Valg av modell for Ekstraordinært møte Universitetsstyret Forslag til mandat for arbeidsgruppe: Arbeidsgruppen skal utrede to hovedmodeller for instituttets fire klinikker: 1. studentklinikkene organiseres av Psykologisk institutt, 2. studentklinikkene organiseres ved/i samarbeid med et helseforetak. Arbeidsgruppen skal utrede faglige, pedagogiske, juridiske, økonomiske, arealmessige og administrative konsekvenser, samt andre forhold som styret eller arbeidsgruppen finner relevante. Arbeidsgruppen skal ikke selv anbefale noen løsning, men skal gi en grundig og deskriptiv analyse som beslutningsgrunnlag for styret. Arbeidsgruppen skal sende dokumentet på høring og dokumentet kan justeres etter høringssvar. Det justerte dokument skal ligge til grunn for drøftingsmøter, diskusjoner på allmøter med studenter og ansatte og liknende, samt for styrets beslutning vedrørende anbefalt modell. Forslag til sammensetning av arbeidsgruppe: Studentrepresentant, Margrethe Seeger Halvorsen, Tor Endestad, Joakim Dyrnes. Dyrnes vil fungere som sekretær for arbeidsgruppen. Utredning av konsekvenser for undervisningen på praktikum Vedtatt modell for fremtidig drift av klinikkene kan få konsekvenser for innholdet i praktikum og undervisningen på emnet. Etter et vedtak om modell i universitetsstyret bør programrådet, som er ansvarlig for innholdet i studieprogrammene, diskutere hvorvidt det bør nedsettes en arbeidsgruppe til å se på innholdet i praktikum. Mulighet for å bli hørt Studenter og ansatte vil ha muligheten til å komme med skriftlige innspill gjennom hele prosessen gjennom en nettside. Innspill vil kunne være anonyme. Det blir også arrangert allmøte. Hele rapporten med utredning av modeller for fremtidig drift av klinikkene blir sendt på høring. Rapporten kan bli justert i etterkant, men alle høringssvarene vil uansett følge med rapporten til styrets behandling. I tillegg til det nevnt over, vil studenter og ansatte få tilbud om å invitere arbeidsgruppens sekretær til informasjon-/innspillsmøter. Kommunikasjonslinjer For å få til en god prosess hvor all informasjon når flest mulig og at alle innspill når frem i prosessen, er det viktig med gode kommunikasjonskanaler. Det er derfor viktig at alle innspill går til arbeidsgruppens sekretær og at det ikke er tilfeldig hvem som mottar innspill. 5

6 Studentene Hver enkelt student kan delta på allmøter og i høringsrunder. Kommunikasjonen med studentene samlet går via formelle studentorganer, dvs fagutvalg og programutvalg. Studentene velger selv hvem de vil ha med i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens sekretær har møter etter behov med programutvalget for profesjonsprogrammet. Nettside Det opprettes en nettside hvor informasjon om prosessen deles. Sentral informasjon som vil ligge på denne nettsiden er tidsplan for arbeidet, bakgrunnsdokumenter, innspill til prosess og innhold samt andre relevante dokumenter. De dokumentene som publiseres skal være ferdige dokumenter. Dokumenter som er under arbeid vil ikke publiseres. På nettsiden vil det også være mulig å komme med innspill for alle aktører Forslag til vedtak: Instituttstyret stiller seg bak den foreslåtte prosessen for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt, som angitt i tabellen. Instituttstyret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Tor Endestad, Margrethe Seeger Halvorsen, en student og Joakim Dyrnes (sekretær for gruppen). Arbeidsgruppens mandat er som følger: Arbeidsgruppen skal utrede to hovedmodeller for instituttets fire klinikker: 1. studentklinikkene organiseres av Psykologisk institutt, 2. studentklinikkene organiseres ved/i samarbeid med et helseforetak. Arbeidsgruppen skal utrede faglige, pedagogiske, juridiske, økonomiske, arealmessige og administrative konsekvenser, samt andre forhold som styret eller arbeidsgruppen finner relevante. Arbeidsgruppen skal ikke selv anbefale noen løsning, men skal gi en grundig og deskriptiv analyse som beslutningsgrunnlag for styret. Arbeidsgruppen skal sende dokumentet på høring og dokumentet kan justeres etter høringssvar. Det justerte dokument skal ligge til grunn for drøftingsmøter, diskusjoner på allmøter med studenter og ansatte og liknende, samt for styrets beslutning vedrørende anbefalt modell Vedlegg: Vedlegg 1: Samlet oversikt over innspill/kommentarer som har kommet inn til prosessen 6

Innspill til prosess, samlet Antall innspill: 4

Innspill til prosess, samlet Antall innspill: 4 Innspill til prosess, samlet Antall innspill: 4 Innspill 1: Forslag til prosess utredning av modeller for praktikumsundervisningen ved Psykologisk Institutt (PSI) Klinisk fagavdeling utgjør fagmiljøet

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

FAGLIGE PRIORITERINGER/FAGLIG STYRKING

FAGLIGE PRIORITERINGER/FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 3/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 29.1.2013 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

Styrings - og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt

Styrings - og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt Styrings - og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt Vedtatt av Instituttstyret ved Psykologisk institutt 15. januar 2019 og Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.03.2019 og Universitetsstyret

Detaljer

Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet

Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/4343 FLA000 Dato: 18.10.2018 Saksnr: FS 35/2018 SAK FS 35/2018 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. oktober 2018 Gjennomgang av

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 89/18 27.09.2018 Dato: 06.09.2018 Arkivsaksnr: 2017/11775 Forslag til nytt reglement for Universitetsbiblioteket, andre

Detaljer

Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap til Det medisinske fakultet. 18. september 2013

Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap til Det medisinske fakultet. 18. september 2013 1 Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap til Det medisinske fakultet 18. september 2013 2 3 Bakgrunn Våren 2012 ble det innledet kontakt mellom Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) og dekanus

Detaljer

Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Protokoll fra møte i fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Styret Dato: 04.01.2018 Deres ref.: Vår ref.: 2017/3383 HALVARDS Protokoll fra møte i fakultetsstyret Tid og sted: 7. desember 2017, kl. 09.15-12.00,

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

SAK FS-31/2018. Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 25. september Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet

SAK FS-31/2018. Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 25. september Gjennomgang av organisering og mandater for sentrene på HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2018/4343 FLA000 Dato: 17.09.2018 Saksnr: FS-31/2018 SAK FS-31/2018 Til: Fakultetsstyret HSL Møtedato: 25. september 2018 Gjennomgang

Detaljer

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Anne Borg Rektor

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Anne Borg Rektor 1 av 5 Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Anne Borg Bestilling av utredningsprosess om organisatoriske rammer og ansvarsforhold for terapiopplæring i psykologistudiet

Detaljer

Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Protokoll fra møte i fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Styret Dato: 02.03.2018 Deres ref.: Vår ref.: 2018/2792 HALVARDS Protokoll fra møte i fakultetsstyret Tid og sted: 22. februar, kl. 09.15-12.00,

Detaljer

FAGLIG & ADMINISTRATIV ORGANISERING NIVÅ3 - FAKULTET H

FAGLIG & ADMINISTRATIV ORGANISERING NIVÅ3 - FAKULTET H FAGLIG & ADMINISTRATIV ORGANISERING NIVÅ3 - FAKULTET H Styrevedtak NTNU 15. februar NTNU-styret vedtar på nivå 2 i fusjonerte NTNU. Ekstraordinært dekanmøte etter styremøtet. Mandat fra rektor om hvilke

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 05/13 Møtedato: 28.01.2013 Notatdato:15.01.2013 Saksbehandler: Mette Gregusson Sakstittel:

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Endret av fakultetsstyret 27. september

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Endringer som angår prodekaner og visedekaner er foreslått under 1.1, 3.1.2, 4.2.

Endringer som angår prodekaner og visedekaner er foreslått under 1.1, 3.1.2, 4.2. FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 4 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Fakultetsdirektør Sakstype (O/D/V): Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: Møtedato: 12. mars 2019 Sakstittel: Forslag til justering

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 100 Saksnr.: 2017/13485 Møte: 15. desember 2017

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 100 Saksnr.: 2017/13485 Møte: 15. desember 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 100 Saksnr.: 2017/13485 Møte: 15. desember 2017 OPPRETTELSE AV FAKULTETSSTYRETS ANSETTELSESGRUPPE FOR FAST

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 51/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/4006 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultetekstern styreleder

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 16/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 3.10.14 Saksbehandler: Jarle Nygard Sakstittel:

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 10/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 16/01398-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 27/17 23.02.2017 Dato: 08.02.2017 Arkivsaksnr: 2007/8109 Årsmelding for 2016 - Redelighetsutvalget Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 6 Møtenr.: 6/2018 Møtedato: 12. september 2018 Notatdato: 10. august 2018 Arkivsaksnr.:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Til: Universitetsstyret

Til: Universitetsstyret Til: Universitetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr: 3 Metenr: 612005 Metedato: 13.09.05 Notatdato: 05.09.05 A-saksnr: 05116745 Saksbehandler: Yngve Sjegreen Foss Sakstittel Etablering av Forskningsetisk

Detaljer

10. november 2015 Studentmedvirkning på UiO

10. november 2015 Studentmedvirkning på UiO 10. november 2015 Studentmedvirkning på UiO Kristian Tuv og Marianne Andenæs Disposisjon: Todelt bestilling: For det første skal vi forsøke å gi et representativt bilde av hvordan studenter opplever sin

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. 3/2012 Møtedato: 22.06.2012 Notatdato: 12.06.2012 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Endring av administrasjonsreglement for Psykologisk institutt - Tilsetting av instituttleder

Endring av administrasjonsreglement for Psykologisk institutt - Tilsetting av instituttleder Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Vedtakssak Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 26. februar 2015 Notatdato: 19. februar 2015

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT -Svar fra NT-fakultetet

Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT -Svar fra NT-fakultetet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref.: 2016/1514 Dato: 09.02.2018 Julia Holte Sempler Intern høring - Delrapport 2 fra arbeidsgruppe for fremtidig organisering av administrasjonen ved UiT

Detaljer

FS-20/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

FS-20/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 FS-20/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/174 JFO001/330 STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM Bakgrunn

Detaljer

Universitetsstyret 5. februar Strategi Prosess- og statusoppdatering for universitetsstyret pr. 5. februar 2019

Universitetsstyret 5. februar Strategi Prosess- og statusoppdatering for universitetsstyret pr. 5. februar 2019 Universitetsstyret 5. februar 2019 Strategi 2030 Prosess- og statusoppdatering for universitetsstyret pr. 5. februar 2019 Forrige oppdatering om SP2030 i styremøtet 4. desember Status per desember, jf.

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Fra KHMs styre Museumsdirektør Sakstype: Ordinær sak Møtedato: 16.06.2017 Notatdato: Saksbehandler: 07.06.2017 HR-sjef Stina Mosling S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen

Detaljer

Universitetsstyret

Universitetsstyret Arkivsak: 18/01688-18 Saksbeh.: Rachel Funderud Syrtveit Dato: 31.08.2018 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Universitetsstyret 12.09.2018 Styringsordningen ved UiA - valgt eller ansatt rektor Forslag

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Universitetsstyret Dato:13.januar 2012 Saksnr.:2010/14196 IHR plangruppe for studier revidert mandat Plangruppen skal utarbeide et forslag til oppfølgning av studieadministrasjon,

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Møte i Klinmed-LAMU Tid: onsdag 6. april 2016 Sted: Store møterom (Ullevål) Til stede: Hans Mossin, Hèla Soltani, Agnete Hager, Elisabeth Kolflaath Semprini,

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 35/08 Møtedato: 27.10.08 Notatdato: 15.10.08 Saksbehandler: Mona Bratlie Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Detaljer

V-sak 6 - side 1 av 15

V-sak 6 - side 1 av 15 Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr.: 7/2017 Møtedato: 5. desember 2017 Notatdato: 17. november

Detaljer

-Plan for vedtaksmøtet den 16/6. Oppsummert fra møtet 24/5: Diskusjonssaken ble flyttet frem da studentrepresentanten fra BAMA måtte gå tidlig.

-Plan for vedtaksmøtet den 16/6. Oppsummert fra møtet 24/5: Diskusjonssaken ble flyttet frem da studentrepresentanten fra BAMA måtte gå tidlig. Til medlemmer av programrådet Dato: 30. mai 2017 INNKALLING PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 6. juni 2017 Sted: Styrerommet Tid: Kl. 12:15-16:00 SAKSLISTE: i. Godkjenning av innkallingen. ii. Godkjenning

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksansvarlig: Saksbehandler: Diskusjonssak

Detaljer

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby.

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Møtereferat Styringsgruppas møte 04.05.2015, kl 1400-1645 Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne

Detaljer

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 Agenda Velge møteleder og referent Studentdemokrati - trenger vi det? Studentdemokratiet ved Psypro i dag Forslag til ny organisering Gjennomgang av vedtekter Universitetsloven

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: V-sak 9 Møtenr.: 5/2018 Møtedato: 19. juni 2018 Notatdato: 7. juni 2018

Detaljer

Saker til behandling i lukket møte

Saker til behandling i lukket møte 1 av 9 11.06.2019, 15:08 UiO Universitetet i Oslo Tid og sted: 7. mai 2019 09:30-16:00, Professorboligen, Karl Johansgate 47 Møtet ble satt 7. mai kl. 09.30 og hevet kl. 15.10 Fra styret: Svein Stølen,

Detaljer

Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren

Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKT0REN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr. Motedato: Notatdato: 21.11.2011 Arkivsaksnr.: 2011/13902 Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 9/18 15.02.2018 Dato: 02.02.2018 Arkivsaksnr: 2017/11775 Mandat, sammensetning og arbeidsform for Forskningsutvalget Henvisning til

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 8 Møtenr.: 2/2018 Møtedato: 13. mars 2018 Notatdato: 8. mars 2015 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST

Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST Bakgrunn Fakultetsstyret ba i møte 20.5.2014 om å få lagt fram en skisse for en mer helhetlig prosess for diskusjon av rekrutterings-

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

2008/14503 Seniorrådgiver Bjørn Engeset, Avdeling for fagstøtte. Oppnevning av studentrepresentanter for skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo

2008/14503 Seniorrådgiver Bjørn Engeset, Avdeling for fagstøtte. Oppnevning av studentrepresentanter for skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-sak 8

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for alle grunnenheter ved UiO, vedtatt av Universitetsstyret

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold 1 Etablere emne...2 1.1 Nye emner...2 1.3 Innholdsmessige vilkår...2 2 Utrede og etablere nytt studium...2 2.1 Utrede

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtenr: 3/2014 Møtedato: 17.06.14 Sak i møtet: 4 a skriftlig orienteringssak Dato: 30.05.2014 Saksnr..: 2014/2303 EIRIHAAK Saker som

Detaljer

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Høring - faglig organisering

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 16. oktober 2009

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 16. oktober 2009 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 16. oktober 2009 Det innkalles med dette til ekstraordinært møte i Fakultetsstyret fredag 16. oktober, kl.

Detaljer

Universitetsstyret 4. desember Strategi Prosess- og statusoppdatering, pr. desember 2018

Universitetsstyret 4. desember Strategi Prosess- og statusoppdatering, pr. desember 2018 Universitetsstyret 4. desember 2018 Strategi 2030 Prosess- og statusoppdatering, pr. desember 2018 Tre faser i strategiprosessen HØST 2018: VÅR 2019 HØST 2019 Hvor står UiO? Forberedende fase Innhold og

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Til Fra Universitetsstyret Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak4 4/2014 24.-25. juni 2014 9.juni 2014 2014/2322

Detaljer

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 115/12 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 12.12.2012 Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Detaljer

NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten.

NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten. Universitetet i Oslo Studieavdelingen Notat Til: Universitetets studiekomité Fra: Studiedirektøren Sakstype: D- sak Møtesaksnr.: Sak 1 Møtenr.: 6-12 Møtedato: 11.10.12. Notatdato: 01.10.12. Arkivsaksnr.:

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Institutt for musikkvitenskap

Styrings- og administrasjonsreglement for Institutt for musikkvitenskap Vedlegg til sak 16/2008 Styrings- og administrasjonsreglement for Institutt for musikkvitenskap Vedtatt av instituttstyret 31.03.08. Godkjent i fakultetsstyret [DATO]. Generelt Styrings- og administrasjonsreglementet

Detaljer

Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene

Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene Arne Bugge Amundsen Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene Fremlegg til styreseminar 20/10 2015 Vårt utgangspunkt Behovet for samhandling fordrer en helhetlig tilnærming til UiOs kjernevirksomhet

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 45 Saksnr.: 2018/1410 Møte: 13. juni 2018

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 45 Saksnr.: 2018/1410 Møte: 13. juni 2018 1 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 45 Saksnr.: 2018/1410 Møte: 13. juni 2018 BETINGET OPPRETTELSE AV ANSETTELSESUTVALG Bakgrunn Sak 48/2018

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Administrasjonsseksjonen Møtenr: 4/2018 8Møtedato: 14.12.2018 Sak i møtet: V-SAK 8 Dato: 10.12.2018 Saksnr..: 2018/13818 EIRIHAAK

Detaljer

Revisjon av studieprogrammene i psykologi i 2017 prosessbeskrivelse.

Revisjon av studieprogrammene i psykologi i 2017 prosessbeskrivelse. Revisjon av studieprogrammene i psykologi i 2017 prosessbeskrivelse. 1. Bakgrunn a) Ekstern evaluering av instituttets studieprogrammer Alle studieprogrammene i psykologi ved PSI/UiO ble gjenstand for

Detaljer

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 8/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 10.03.09 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Dato: 26. august 2019 INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT

Dato: 26. august 2019 INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT Til medlemmer av programrådet Dato: 26. august 2019 INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 04.06.2019 Sted: N-202 (bak klubben) Tid: Kl. 12.15-15.00 SAKSLISTE: O-sak 4/2019 Kandidatundersøkelsen

Detaljer

Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) Reglementet bygger på «Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene» fastsatt av universitetsstyret 27.09.2018.Reglene tar utgangspunkt

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

Til medlemmer av programrådet. 5. desember 2017 Sted: Styrerommet Tid: Kl. 12:00-15:00

Til medlemmer av programrådet. 5. desember 2017 Sted: Styrerommet Tid: Kl. 12:00-15:00 Til medlemmer av programrådet Dato: 6. desember 2017 REFERAT PROGRAMRÅDSMØTE PSYKOLOGISK INSTITUTT 5. desember 2017 Sted: Styrerommet Tid: Kl. 12:00-15:00 Til stede: Trine Waaktaar, Agnes Andenæs, Espen

Detaljer

Styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus

Styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/365 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 20.03.2017 Saksnummer 24/2017 Saksansvarlig: Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 28. mars 2017 Styringsdokument

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Allmøte USIT. Saksliste. 18. oktober Internt handlingsrom (IHR) USIT 3.0

Allmøte USIT. Saksliste. 18. oktober Internt handlingsrom (IHR) USIT 3.0 Allmøte USIT 18. oktober 2012 Saksliste Internt handlingsrom (IHR) USIT 3.0 IHR Roller og ansvar Organisering og standardisering av UiOs ITvirksomhet Bilagslønn Studieadministrasjon Roller og ansvar Tre

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer