UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET TheNorwegian Association of Higher Education Institulions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET TheNorwegian Association of Higher Education Institulions"

Transkript

1 UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET TheNorwegian Association of Higher Education Institulions Kunnskapsdepartementet Deres referanse: lar referanse- Vår dato: Rapportering SAK-prosjekter fra UHRs administrasjonsutvalg 2011 Vi viser til supplerende tilskuddsbrev Statsbudsjettet Kap. 281 post 78- SAK midler av 5. juli UHRs administrasjonsutvalg har hatt ansvar for prosjekter som dreier seg om program for ledelsesutvikling som fikk tildelt 1,5 mill, kr og for prosjektet om innkjøpsområdet som fikk tildelt 0,9 mill. kr. UHRs administrasjonsutvalg redegjør i dette brevet for status for prosjektene og bruk av midlene pr. 1. mars Det vises også til brev fra UHR til KD av 4. mars 2011 for rapportering på SAK-midler for Flere av tiltakene løper fremdeles, og for disse prosjektene vil det bli gitt en oversikt over status og budsjett for bruk av midlene. Vi vil også vise til at UHR har laget egne websider med informasjon om SAK-prosjektene, der informasjon om og resultater fra prosjektene blir gjort tilgjengelig, se htt ://www.uhr.no/ressurser/temasider/sarnarbeid arbeidsdelin o konsentras'on SAK-midlene har gjort det mulig å legge til rette for samarbeid og innsats på flere områder, og i flere av tiltakene har vi oppnådd et samarbeid mellom universiteter og høgskoler der det ikke har vært mye kontakt tidligere. Dette gjelder både tiltak innen ledelse og satsingen på innkjøpsområdet. Vi viser til nærmere redegjørelse for de enkelte tiltakene under. Ledelse UHRs administrasjonsutvalg fikk i 2010 tildeit kr 2,5 millioner til arbeid med lederutvikling, og 1,5 millioner for 2011, til sammen 4 millioner kr. Midlene har vært fordelt på følgende prosjekter: I. Forskningsledelse (med tre undertiltak) a) Utvidet forskningslederprogram. Dekning av kostnader for høgskoledeltaker b) Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene c) Engelskspråklig forskningslederprogram 2. Utdanningsledelse. 3. Utvikle UHRs lederutvikling-dekanskolen. 4. Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren. 5. Eksterntfinansierte forskningsprosjekter. Postadresse: Telefon: Saksbehandler- Pilestredet 46 B Sigrid Tollefsen NO-0167 Oslo no Org.no: Telefon:

2 Oversikt over budsjett og administrasjonsutvalgets tildelinger for 2010, 2011 og 2012 Om likestillin i ledelsesutviklin s ros'ektene: Etter tildelingen av midlene har Kif-komiteen tatt kontakt og ønsket informasjon om ivaretakelse av likestilling i tiltakene. Det har blitt redegjort for dette i notat til Kif, og det er også avholdt et møte 21. februar 2011 mellom leder av Kif-komiteen og leder av administrasjonsutvalget. I Kifs mate 1. mars 2012 vil prosjektansvarlige for prosjektene på forskningsledelse, klimaiarbeidsmiljøundersøkelse og utdanningsledelse møte Kif-komiteen for dialog og erfaringsutveksling for hvordan likestillingsperspektivet vil bli ivaretatt i ledelsesutviklingsprosjektene. 1. Forsknin sledelse Dette tiltaket er tredelt: a) Utvidet forskningslederprogram. Dette tiltaket er avsluttet og har vært en gjennomføring av et eksisterende forskningslederprogram med deltakere fra universiteter med stor forskningsaktivitet, slik at lederrollen utvikles i takt med bl.a. de krav og forventninger god ressursutnyttelse og konkurranse medfører. Tiltaket ble gjennomført i perioden november mai Tiltaket gikk ut på å invitere inn fem eksteme deltakere på UiOs forskningslederprogram, 1 fra ho og 4 fra UiB.

3 Budsjett og regnskap: Andel av deltakeravgift for deltakere som ikke er fra U10, inkl.evaluering: kr pr person *5 stk Administrative kostnader Budsjett Regnskap Reisekostnader ved 5000 deltakerintervjuer ved U1B Programplanlegging og evaluering med kursleder Trening i fasilitering av kursteamet Totalt kr b) Utvikling av forskningslederprogram fbr hogskolene. Som følge av stort arbeidspress har dette tiltaket ikke kommet i gang i løpet av Ettersom erfaringen med å åpne UiOs lederutviklingsprogrammer har vært svært positive, både for Ui0 og for deltakerne, mener administrasjonsutvalget at det vil være fornuftig å bruke midlene som er avsatt til utvikling av et eget forskningslederprogram for høgskolene annerledes enn opprinnelig planlagt. UHRs sekretariat har sondert med U10 som er åpen for flere eksterne deltakere på sitt neste forskningslederprogram som starter i juni 2012, se htt ://www.uio.no/foransatte/kom etanse/lederutviklin tilbud/utviklin ro mam/forsknin sleder ro ram/ Det er også kommet flere tilbakemeldinger til UHR på at det heller ikke er en åpenbar grunn til å utvikle et eget program for høgskolene, men at det vil være bedre å delta på felles program hvis mulig. 1Ji0 er nå åpen for dette, og administrasjonsutvalget har derfor ønsket å gå inn for et videre samarbeid med Ui0. Resultatet vil være at flere av sektorens forskningsledere vil kunne bli tilbudt plass på programmet. Det vil være CtiO som håndterer opptak til programmet, og kriteriene vil være slik de har vært tidligere, dvs at målgruppen er personer som innehar en funksjon som "operative" faglige forskningsledere. Det kan være ledere av forskningsgrupper/forskerteam, tverrfakultære forskningsområder, SFFer/SFler eller andre store prosjekter/satsninger med mange medarbeidere. Ved fakulteter som har etablert en faglig forskningslederfunksjon på instituttnivå vil også personer i en slik funksjon være aktuelle deltakere. Det vil bli utarbeidet et nytt budsjett for dette tiltaket. Deltakeme skal dekke egen deltakelse gjennom deltakeravgift, så budsjettet vil gå til dekning av administrative kostnader ved Ui0. c) Engelskspråklig forskningslederprogram Dette tiltaket avsluttes i mars og det er meldt om stor interesse for programmet. Erfaringen med nær halvparten eksterne på dette programmet har vært medvirkende til forslaget i punktet over om å åpne for eksterne på det norske forskningslederprogrammet. Siste samling i programmet er i mars 2012, se htt ://www.uio.no/en lislvfor-

4 em lo ees/com etence/leadershi -develo ment/leadershi -su ort/develo mentro ramme/research-leaders/index.html Det vises til vedlagte oppsummering fra Ui0 om erfaringen fra programmet. Budsjett og regnskap: 2. Utdannin sledelse. Det vises til vedlagte oppsummering fra prosjektet så langt. Prosjektet er forskjøvet med ett år. Det planlegges en større konferanse ultimo september 2012 i Trondheim for å komme et steg videre. Vi viser også til egen søknad fra UHR om SAK-midler for 2012 for å videreutvikle en pilot for utdanningsledelse. 3. Utvikle UHRs lederutviklin -Dekanskolen. Dette tiltaket er avsluttet. Se også; htt ://www.uhr.no/ressurser/ternasider/lederutviklin Budsjett Regnskap Samling av referansegruppen for dekanskolen V-2011 Konsulentbistand 4 samling Dekanskole 7 Sum

5 4. Klima/arbeidsmit øundersøkelse i UH-sektoren. Se også; htt : ressurser temasider samarbeid arbeidsdelin o konsentrasbn klimao arbeidsmil'oundersokelse i uh-sektoren N dette nettstedet ligger informasjon og presentasjoner fra seminaret, oppsummering av seminaret og et forberedende notat om måling av arbeidsmiljø. Prosjektplan og oversikt over sammensetning av forskergruppe og referansegruppe ligger også her. Etter seminaret 11. mars 2011 var avholdt, ble arbeidet videreført og fikk tildelt nye midler fra administrasjonsutvalget. Det er etablert en forskergruppe som arbeider med utarbeidelse av et instrument for arbeidsmiljøkartlegging. Det er avholdt flere metter med forskningsgruppen og det også avholdt møte med referansegruppen 14. desember Tiltaket er også lagt frem på personalsjefmøtene for universitetene og for personalsjefmøtet for høgskolene. Det er stor aktivitet i dette tiltaket og det vises til vedlagte prosjektplan for prosjektet og også til oversikten over bruk av midler og fremdrift. Vi viser også til egen søknad fra UHR om SAK-midler for 2012 for å komme i mål med arbeidet i forhold til utarbeidelse av en selvfinansierende forvaltningsmodell for instrumentet. Seminarutgifter Faglige ressurspersoner ble hentet inn til forberedende arbeid, dokumentasjon og presentasjoner. Sum Arbeid forskergruppe Fasilitator referansegruppemøte Prosjektsekretær Ressursperson Elin 0. Rosvold Møte- og reiseutg fter Sum Ikke benyttet, overføres til 2012 som buffer

6 5 Eksternfinansierte forsknin s ros'ekter. Det ble gjennomført en første ide/planleggingsmøte med en til to representanter fra alle universitetene og utvalgte høgskoler 17. februar På bakgrunn av en kartlegging av kompetansebehov vedtok administrasjonsutvalget budsjett for tiltaket i mai Etter møtet i administrasjonsutvalgets møte 10. mai, ble det imidlertid klart at det var behov for en nærmere gjennomgang av forslag til tiltak før de ble iverksatt. UFIRs sekretariat har derfor sammen med prosjektansvarlig fra UiT tatt initiativ til å etablere en styringsgruppe for tiltaket slik at tiltaket får tydeligere profil. Styringsgruppen består av nestleder i forskningsadministrativ avdeling ved Ui0, Ingrid Sogner og prorektor for FoU ved Hi0A, Frode Eika Sandnes og Colin Murphy fra UMB. I tillegg har UHRs sekretariat koblet inn sekretær for forskningsutvalget i UHR slik at vi får god forankring av tiltakene. Tiltaket ser nå ut til å være i god utvikling. Det planlegges to seminarer i 2012 og to i 2013, og midlene som er avsatt brukes til utvikling av dette og til å bidra til at det etableres et nettverk for forskningsadministrasjon. Første seminar avholdes 12 og 13. april Vi venter rundt deltakere. Se også htt ://www.uhrwo/aktuelt fra uhr/ rofes'onaliserin av forsknin isadministras'on Midlene som er satt av for 2010 og 2011 er overført til 2012 og Tiltaket startet i praksis ikke før nå i 2012, og derfor fremlegges ikke regnskap for 2010 og Budsjettet er justert til å dekke aktivitet i 2012 og 2013 og tiltaket/nettverket skal deretter være selvfinansierende. Se vedlagte oversikt over budsjett som egen pdf. Økonomi UHR er i tilskuddsbrevet bedt om å rapportere hvordan etableringen av de to pilotene ved Universitetet i Bergenog ved NTNU blir gjennomført, og hvordan de tilknyttede institusjonene nyttiggjør seg den felles innkjøpskompetansen. Det skal også rapporteres på hvordan erfaringer fra etablering og drift av pilotene blir konseptualisert i en ressursmodell. Siden prosjektet strekker seg over fiere år vil det for budsjettåret 2011 dreie seg om en underveis rapportering. Det skal i tillegg avlegges et prosjektregnskap som viser hvilke kostnader tilskuddet har dekket. Vi viser til vedlagte prosjektmandat og beskrivelse for prosjektet som pdf. Det har også vært tett kontakt med Kunnskapsdepartementet i prosjektet og departementet vil også delta på oppstartsmøtet 8. mars Status Det er nå klart for første felles samling med oppstart av prosjektet 8. mars Innkjøpere, økonorniledere/-direktører i de respektive virksomhetene og representanter fra departementet og Difi vil delta. Med dette møtet kommer prosjektet nå i gang og får startet arbeid med nærmere planlegging for prosjektgjennomføring sammen med høyskolene som har tilsluttet seg 1 fase av prosjektet. Ved NTNU vil Høyskolen i Sør-Trøndelag, Høyskolen i Nord-Trøndelag og Høyskolen i Alesund være tilknyttet. Fløyskolen i Bergen, Kunsthøyskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole vil være tilknyttet Universitetet i Bergen. økonomi Det er satt av kr. 1,4 mill til prosjektet og vi viser også til egen søknad fra UHR om SAKmidler for 2012 for å videreføre prosjektet. Da organisering av prosjektet tok lenger tid enn

7 forutsatt pga utfordringer knyttet til ressurser ble prosjektet noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Tildelte midlene er overført fra budsjettåret 2011 til Vennlig hilsen Gunn-Elin Aa. Bjømeboe leder UHRs administrasjonsutvalg ( Sigrid Tollefsen seniorrådgiver Vedlegg

8 Research Leadership Programmet at Ui (RLP1) Til: Universitets og høgskolerådet v/sigrid Tollefsen Fra: prosjektleder Olaug Kristine Bringager, Universitetet i Oslo Om: Rapport fra tiltak med SAK-midler: Research Leadership Programme at Ui og FLP4 (Forskningslederprogrammet ved Ui ) Kopi: Universitetsledelsen ved Ui0 Nedenfor gis en kort rapport om RLP1- prosjektet så langt. Forberedelse av programmet Som forutsatt er format, tematisk innhold og pedagogikk for det nasjonale tiltaket Research Leadership Programme i stor grad basert på erfaringer fra det etablerte norskspråklige forskningslederprogrammet ved Ui0 som er gjennomført ved 4 ganger (å 40 deltakere). ble det invitert til workshop med deltakere fra eksterne institusjoner (UiB, HiB, HiBu og Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, For å vurdere og få innspill til eventuelle justeringer Invitasjon, påmelding og deltakelse Uformell invitasjon og informasjon om programtilbudet, herunder invitasjon til deltakelse på workshop , gikk ut til universitetene v/prorektor for forskning og direktør, til forskningsinstituttenes fellesorganisasjon og til representanter for høgskolesektoren i juni Formell invitasjon med utdypende informasjon og invitasjon til påmelding ble sendt ut til alle UHRs medlemsinstitusjoner i brev av og til UiOs fakulteter. Det ble i den utsendte beskrivelsen av RLP (Outline) anslått at vi ville kunne ta opp 28/35 deltakere fordelt tentativt slik: (5) høgskoler og forskningsinstitutter, (5-10) andre universiteter, (15-20) Universitetet i Oslo. Institusjonene bedt om å prioritere og rangere søkerne, og det ble forutsatt at institusjonene skulle dekke oppholdsutgifter ved samlingene via en kursavgift for sine deltakere, anslått til , samt dekke reiseutgiftene. Innen påmeldingsfristen mottok vi 42 søkere. De fleste søkerne var meget godt kvalifisert ift kriteriene, og påmeldingene ga gode muligheter for ønsket spredning mht fagfelt, erfaringsbakgrunn, funksjoner og institusjoner. Ved opptaket ble det derfor besluttet at vi ville strekke oss langt for å kunne tilby plass til de fleste og etablere 5 grupper å påmeldte ble tatt opp som deltakere. Vedlagt oversikt over deltakerne. Som det fremgår er det 19 eksterne deltakere (2 fra forskningsinstitutter, 4 fra høgskoler, 13 fra universitetene UiT, UiB og UiN)) og 17 Ui0-deltakere. Det ble gjennomført personhge intervjuer av alle deltakerne i dagene her ved Ui0. Som tidligere ga dette en god muhghet til å bli bedre kjent med målgruppens behov og situasjon, gi utfyllende informasjon og avstemme forventninger, samt ikke minst sette igang forberedelser og læringsprosess. Under intervjuet ble det benyttet et enkelt refleksjonsskjema for å få et klarere bilde av den enkeltes og gruppens vurdering av viktigste utfordringer og læringsmål. Programgjennomføring så langt Vedlagt Outline av programmet som i korthet beskriver helheten i programmet mht format, målgruppe, kriterier for deltakelse etc. Det er totalt tre samlinger i programmet: november 2011, januar 2012 og mars alle holdes på Refsnes Gods ved Moss. Fellessamling 1 er gjennomført som planlagt. Vedlagt program for samlingen. Som vanlig ble det innhentet en deltakerevaluering av samlingen (vedlagt evalueringsskjema). Helhetsinntrykket er meget positivt, og vi fikk også tilbakemeldinger som er nyttige for detaljplanleggingen av kommende samlinger. Vi vil komme tilbake til en oppsummering av evalueringene mot slutten av programmet.

9 Organisering og administrasjon av programmet Kurstearnet for RLP1 består av 6 personer: Søren Barleboe Rasmussen (faglig kursleder), Olaug Kristine Bringager (leder av kurstearn og ansvarlig prosjektleder), Sidsel Valmot (Organsisasjons- og personalavdelingen), Ingrid Sogner og Heidi Andresen (Forskningsadrninistrativ avdeling). Vi vil med det første oppdatere nettinformasjonen om programmet.

10 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions NOTAT Til: UFIRs administrasjonsutvalg Fra: Rakel Christina Granaas og Mona Majgaard Status for SAK - prosjektet Utdanningsledelse På Administrasjonsutvalgets møte ble det orientert om at SAK-prosjektet utdanningsledelse hadde holdt den planlagte workshopen 5. september med 45 deltakere. Workshopen tydeliggjorde at det er et behov for å sette begrepet utdanningsledelse på sakskartet, og at dette bør skje i interaksjon mellom administrative og faglige ledere og både horisontalt og vertikalt i institusjonene. Workshopen har skapt forventninger som forplikter til oppfølgelse. Delprosjektet var tildelt kr til workshopen. Utgiftene ble i alt kr , dvs det var et er underforbruk i forhold til budsjett på kr Prosjektet søkte og filck tildelt kr 370,000 til en større konferanse som oppfølging av workshopen. Medregnet overskottet fra workshopen, er det i alt kr til denne konferansen. Referansegruppen bestående av representanter fra NTNU og Høgskolen i Nord-Trøndelag, Ingeborg Harsten fra Administrasjonsutvalget og Rakel Christina Granaas og Mona Majgaard fra UHRs sekretariat har i etterkant av workshopen hatt to videomøter for å diskutere den planlagte konferansen. Referansegruppen har definert at målgruppen for konferansen er den samme som for workshopen, men denne gang vil det bli sendt en åpen invitasjon til institusjonene. Det planlegges en todagers konferanse ultimo september 2012 i Trondheim. Budsjettet tillater et deltakerantall på rundt 150 personer. Det nedsettes en planleggingskomitø som skal komme med konkrete forslag til innhold og innledere. På konferansen vii det også bli avsatt tid til refleksjon og diskusjon av veien videre. Det er planlagt et nytt møte i referansegruppen i januar/februar 2012.

11 Prosjekt for kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i UH-sektoren Universitets og høyskolerådet (UHR)s administrasjonsutvalg har fått SAK-midler fra Kunnskapsdepartementet for gjennomføring og planlegging av flere tiltak med fokus på ledelse. Et av de prioriterte tiltakene er kartlegging av arbeidsmiljø og organisasjonsklima. Hensikten med tiltaket er å bidra til kunnskapsbasert arbeidsmiljøutvikling i UH-sektoren. Det er nedsatt en kompetansegruppe med representanter fra universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim. Kompetansegruppen arrangerte 11. mars 2011 et seminar om arbeidsmiljøundersøkelser for ca. 45 deltagere fra UH-sektoren og fagfolk fra andre miljøer. Seminaret konkluderte med at det er grunnlag for å utvikle et felles opplegg for kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsrniljø i universitets- og høgskolesektoren. Mål Det skal utvikles et verktøy for kvantitativ kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som er tilpasset de utfordringene som virksomhetene i sektoren har. Det nye verkmyet skal: gi legitimitet for tiltak vedrørende psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø for virksomheter i UH-sektoren for å forbedre og utvikle virksomhetene bidra til at institusjonene utvikler et psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som ved omdømme bidrar til å rekruttere, utvikle og beholde rett kompetanse i alle ansattegruppene bidra til at institusjonene tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljølovgivningen knyttet til psyksosialt og organisatorisk arbeidsmiljø Videre skal prosjektet bidra til: å etablere tilbud om prosessuell veiledning og erfaringsutveksling i sektoren på området etablering av database for forskning på temaet pilotering av konsept for verktøy og prosessurell veiledning vår 2012 som evalueres og lanseres høsten 2012 Organisering av arbeidet Prosjektet styres av kompetansegruppen ledet av Anita Sandberg. I tillegg etableres det en forskergruppe og en referansegruppe. Kompetansegruppen består av følgende personer: Anita Sandberg, HR-direktør Universitetet i Oslo (prosjektleder) Elin Agathe Hult, HMS-stab, Universitetet i Oslo (prosjektkoordinator) Elin Olaug Rosvold, seksjonssjef ved Enhet for bedriftshelsetjeneste / Professor Institutt for helse og samfunn, Institutt for helse og medisin Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo Tone Bergan, seniorrådgiver, Personal- og organisasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen Sissel Tjosaas, seniorkonsulent Seksjon for personal og organisasjon, Universitetet i Tromsø Kirsti Godal Undebakke, seniorrådgiver HMS-avdelingen NTNU Det etableres en referansegruppe som skal sikre kontakt mot resten av UH-sektoren og andre viktige grupperinger innen HMS-arbeidet. Det er ønskelig at Referansegruppen får følgende sammensetning: 2 representanter fra høgskolene med arbeidsområde HMS/OU i representant fra Arbeidstilsynet, sentral fagstab i forsker fra De Facto i representant fra STAMI

12 IIVO eller hovedtillitsvalgt fra sektoren Det legges foreløpig opp til 3 møter med referansegruppen; et møte for å forankre forskergruppens oppdragsbeskrivelse, deretter ett for å forme piloten ferdig - og det siste som forberedelse til stort lanseringsseminar for hele sektoren, og relevante fagrniljøer og fagpersoner. Kompetans e-gruppe Forskergruppe Referansegruppe Økonomi For perioden april 2011 til april 2012 er det bevilget kr fra UHR og SAK-midlene. Den største posten er knyttet til forskergruppens arbeid (kr ) Implementering Universiteter og høyskoler som ønsker å ta i bruk det nye verktøyet må gjennomføre egne prosjekter hvor de sikrer forankring i egen organisasjon i henhold til de avtaler som gjelder ved hver enkelt virksomhet. Kompetansegruppen vil kunne bistå de enkelte virksomhetene i en slik prosess.

13 Milepæler: Etablering av prosjektet av UFIR Forankring Mandater, prosjektplan og etablering av grupper Mai 2011 Personallederkonferansen 15. juni September 2011 Møte med Arbeidstilsynets kompetansegruppe Oktober 2011 ralg av pilot Januar 2012 Rapport UHR Statusrapport Søknad om midler til fullføring av prosjektet Oktober 2012 Lanseringsseminar Desember 2012 Sluttevaluering av utvildingsprosjektet 2013» Implementering og drift Lopende støtte fra kompetansegruppen til kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

14 SAK-prosjekt: Klima- og arbeidsmiljoundersøkelse i UH-sektoren Formålet med prosjektet er å utvikle et verktøy for kvantitativ kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som er tilpasset de utfordringene som virksomhetene i sektoren har. Fremdrift Prosjektet er i rute i forhold til opprinnelig sluttdato (ut 2012) i fremdriftsplanen. Et forslag fil instrument samt konseptet rundt arbeidsmiljøundersøkelsen ble lagt frem for referansegruppen 14. desember Nytt møte i referansegruppen arrangeres i april Økonomi Prosjektet fikk tildelt for perioden april 2011 til april Midlene er disponert som føl er: Budsjett Brukt/ disponert Arbeid Forskergruppe Fasilitator referansegruppemøte, Bjørn Z. Eklund Prosjektsekretær felles for Kompetansegruppa og Forskergruppa Frikjøp: Elin 0. Rosvold - B-tillegg Møte- og faktiske reiseutgifter alle faste deltakere som bidrar i prosjektet C Sum ") Midlene for B-tillegg/frikjøp inngår som del av U10' s egenandel, og har blitt omdisponert til møteutgifter **) Utgiftene i forbindelse med referansegruppemøtet 14. desember er ikke inkludert. Behov for midler for å fullføre prosjektet Det vil i 2012 være behov for midler for å fullføre prosjektet. Det er behov for å gjennomføre arbeidsmøter i forskergruppa og kompetansegruppa samt to referansegruppemøter og et lanseringsseminar. Det må også gjennomføres piloter av konseptet og det vil være svært krevende mht kapasitet. To nye faste representanter fra høgskolene inviteres inn i kompetansegruppa i forbindelse med at pilotering planlegges. Møtevirksomhet (2 referansegruppemøter + møter i kompetansegruppa og ,- forskergruppa) Produksjon av materiell, nettsider, layout til rapporter, etc ,- Honorar til advokat for sikring av imrnaterielle rettigheter ,- Forskergruppas arbeid ,- Lanseringsseminar for ca. 100 personer ,- Frikjøp av tjenester for oppfølging av pilotene ,- Sum ,-

15 Det vil være behov for en databaseløsning i forbindelse med drift av verktøyet. Om dette vil medføre kostnader som belastes prosjektet og hvor store de eventuelt blir er usikre og er derfor ikke tatt med. Egeninnsats fra universitetene Ui0, NTNU, UiT og UiB stiller med en betydelig arbeidsinnsats fra medlemmene i kompetansegruppa: Anita Sandberg ca. 15 % stilling, Elin Agathe Hult ca. 20 % stilling, Kirsti Godal Underbakke ca. 15 % stilling, Sissel Tjosaas ca. 15 % stilling, Tone Bergan ca. 15 % stilling og Elin Olaug Rosvold ca. 15 % stilling. Totalt anslått verdi: ,- Nye representanter fra høgskolene må hver påregne inntil 10 % stiiling. I tillegg kommer bruk av egne fasiliteter og møtelokaler.

Forslag til vedtak: AMU støtter skissert prosjekt og ønsker å spille en aktiv rolle som referansegruppe i prosjektet.

Forslag til vedtak: AMU støtter skissert prosjekt og ønsker å spille en aktiv rolle som referansegruppe i prosjektet. 1 av 1 Rektor Dato 30.05.2012 Referanse AMU-sak 12/12 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: Arbeidsmiljøundersøkelse 2012 Det skal gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelse ved NTNU høsten 2012 med

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Ledelse i UH-sektoren og SAK. Hva gjør UHR?

Ledelse i UH-sektoren og SAK. Hva gjør UHR? Ledelse i UH-sektoren og SAK. Hva gjør UHR? Innlegg på Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 10. februar 2011 Trondheim / Sigrid Tollefsen UHRs administrasjonsutvalg Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget): Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Høgskoledirektør Leon Aurdal, Høgskolen

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Kunnskapsdepartementet Deres referanse: referanse: 10/122-32 dalo: 04.03.2011 Rapportering på SAK-midler for 2010

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs helse- og sosialfaglige enheter: Nasjonalt dekanmøte i medisin Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Historien bak prosjektet: 3 år på 3 minutter!

Historien bak prosjektet: 3 år på 3 minutter! Historien bak prosjektet: 3 år på 3 minutter! 1. Fragmentert etterspørsel ved UiO og et gjennomarbeidet og ambisiøst AMU-mandat for 2009 2. Definert og likartet - behov ved øvrige største universiteter

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Referat Tid: 18. februar 2013, kl. 09.00 12.00. (I forkant av Direktørsamling) Sted: Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, København Tilstede: Medlemmer (inkl. varamedlemmer): Universitetsdirektør

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Notat Til: AMU Dato: 27. februar 2012 Årsrapport for AMU 2011 Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalg skal i følge regelverket

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

SAK-innkjøp. En prosjektbeskrivelse Olav Holden Kjetil Skog

SAK-innkjøp. En prosjektbeskrivelse Olav Holden Kjetil Skog SAK-innkjøp En prosjektbeskrivelse Olav Holden Kjetil Skog Bakgrunn UHR-innkjøpsutvalg har hatt i sitt mandat fra 2006 at det skal jobbes med utvikling av faglige nettverk i sektoren innen for innkjøpsområdet

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

PM 14/2010: Endring i organisering av prosjektet: Revisjon av profesjonsstudiet i medisin

PM 14/2010: Endring i organisering av prosjektet: Revisjon av profesjonsstudiet i medisin DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN PM 14-2010 Til: Programstyret i medisin Møtedato: SIRKULASJONSSAK - merknadsfrist 08.03.10 - kl. 1400 Arkivref.: 2010/1655 ATE001/ PM 14/2010:

Detaljer

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007 Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007 Tidspunkt: 11. juni kl. 15.30-18.00. 12. juni kl. 09.30-14.00 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46

Detaljer

Oppfølging etter møtet mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Kif-komiteen

Oppfølging etter møtet mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Kif-komiteen Ann Elisabeth Wedø Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/121-2 02.10.2013 Oppfølging etter møtet mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Kif-komiteen Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) takker

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Orientering om fremdriften av ny organisering for det helse- og sosialfaglige området i UHR

Orientering om fremdriften av ny organisering for det helse- og sosialfaglige området i UHR il r UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UFIRshelse- og sosialfaglige enheter Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

SAK-midler 2012. Prosjektskisser fra UHRs administrasjonsutvalg

SAK-midler 2012. Prosjektskisser fra UHRs administrasjonsutvalg SAK-midler 2012. Prosjektskisser fra UHRs administrasjonsutvalg For allerede tildelte midler for 2010 og 2011 vises det til rapportering fra de forskjellige prosjektene og tiltakene. Ledelsesutviklingsprosjekter

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs museumsutvalg (UHR M) for , ajourført januar 2011

Arbeidsplan for UHRs museumsutvalg (UHR M) for , ajourført januar 2011 Arbeidsplan for UHRs museumsutvalg (UHR M) for 2009-2012, ajourført januar 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: 1. Universitets- og høgskolerådet Strategi 2008-2010 http://www.uhr.no/om_uhr/sentrale_dokumenter/uhrs_strategi_2008-2010

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Prosjektbeskrivelse NTNU 2012

Prosjektbeskrivelse NTNU 2012 Prosjektbeskrivelse NTNU 2012 Bakgrunn Det ble gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser ved NTNU i 2007 og 2009 med et egenutviklet verktøy. Med bakgrunn i erfaringer og økt fokus på systematisk arbeid med

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret HS-V-031/09. Referatsaker. Saksframlegg Dato: 29.05.2009. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret HS-V-031/09. Referatsaker. Saksframlegg Dato: 29.05.2009. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Saksframlegg Dato: 29.05.2009 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-031/09 Saksbehandler/-sted: Helene Muri Skalmerås, LED Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Medlemmer (varamedlemmer inviteres fast til møtene i utvalget) Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo (leder) Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 23.januar 2008 Kl. 09.00-12.00 i Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46. Til stede:

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring Vår saksbehandler: Anne Husby og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23301436 ahu@udir.no, hbh@udir.no Vår dato: 21.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/1396 Deres referanse: Fylkesmannen i Aust-Agder,

Detaljer

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2011

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2011 Rapport for UHRs museumsutvalg for 2011 1 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2011 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. Universitets- og høgskolerådets representantskap 9. mai 2005. Årsmelding 2004 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering.

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: / Sak nr. Møte:.0. Om opplegg for styreevaluering Bakgrunn I styremøtet 9.. ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7 Saksbeh.: Berit Aarnes, 35 58 62 32 Vår dato 05.12.2014 Deres dato «REFDATO» Vår ref. 2014/1232 Deres ref. «REF» Til kommunene i Telemark v/skolefaglig ansvarlig Til private skoler i Telemark Invitasjon

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Oppfølging etter møtet mellom Norges Idrettshøgskole og Kif-komiteen

Oppfølging etter møtet mellom Norges Idrettshøgskole og Kif-komiteen Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806o Oslo Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/151-2 02.10.2013 Oppfølging etter møtet mellom Norges Idrettshøgskole og Kif-komiteen Komité

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat Orientering 24.09.09 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat Bakgrunn Programmet Nasjonal satsing på infrastruktur etterfølger programmet Avansert utstyr

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Avdeling for virksomhetsstyring v/ Hanne Bergfjord. Organisasjonsdirektør, HR og HMS-sjef, Seksjonssjef HMS. Tertialrapport HMS

Avdeling for virksomhetsstyring v/ Hanne Bergfjord. Organisasjonsdirektør, HR og HMS-sjef, Seksjonssjef HMS. Tertialrapport HMS 1 av 6 HR- og HMS-avdelingen Notat Til: Avdeling for virksomhetsstyring v/ Hanne Bergfjord Kopi til: Organisasjonsdirektør, HR og HMS-sjef, Seksjonssjef HMS Fra: HMS-seksjonen Signatur: AJ Tertialrapport

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008

UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 UHRs administrasjonsutvalg. Oppsummering året 2008 http://www.uhr.no/organisering/utvalg/administrasjonsutvalget/ Innhold 1 UHRs administrasjonsutvalg... 2 2 Administrasjonsutvalgets medlemmer... 2 3 Møtevirksomhet...

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 4., Norgesuniversitetet Universiteter og høyskoler Deres ref.: ver ref.: 2010/2056 EGJ000/300 Dato: 26.03.2010 Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap

Detaljer

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg.

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg. 1 av 1 HMS-avdelingen 21.10.2011 AMU-sak 34/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: HMS - organisering og ressurser Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP)

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP) UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2012/3931 Møte: 21. juni 2012 ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG

Detaljer

Nettverk og arbeidsprosesser. Presentasjon PK-nettverket 04.03.15

Nettverk og arbeidsprosesser. Presentasjon PK-nettverket 04.03.15 Nettverk og arbeidsprosesser Presentasjon PK-nettverket 04.03.15 Nettverkenes rolle Ansvarsområder og beslutningsmyndighet innenfor personalfeltet er i det alt vesentlige delegert ved UiO. Organiseringen

Detaljer

VID vitenskapelige høgskole UTLYSNING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER 2018

VID vitenskapelige høgskole UTLYSNING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER 2018 VID vitenskapelige høgskole UTLYSNING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER 2018 Høgskolen lyser med dette ut midler for støtte til samarbeidsprosjekter mellom VID vitenskapelig høgskole, Fakultet for helsefag,

Detaljer

17/48 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2. Inngående brev. Avskriver - Avskrivningsdato -

17/48 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2. Inngående brev. Avskriver - Avskrivningsdato - Offentlig journal 17/318 Rapport generert 01.03.2017 Rapport generert av Periode 20.02.2017 28.02.2017 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Klassering

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. oktober Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. oktober Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. oktober 2015. Sted: UHRs lokaler på Stortorvet 2 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet

Detaljer

Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 11/264-3 5.7.2012 Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt rapportering for budsjettåret 2011.

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 1. Innledning Direktoratet har, på bakgrunn av bl.a. Meld.St.19

Detaljer

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 Studieavdelingen v/studiesjef Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 INVITASJON TIL DELTAKELSE FRA UNIVERSITET OG HØGSKOLENE I NASJONALT PROSJEKT FOR DIGITAL EKSAMEN,

Detaljer

Tania Marcelle Olsen, kommunikasjonssjef HBV og Tommy Hiorth-Lillefjære, Assisterende kommunikasjonssjef, HBV

Tania Marcelle Olsen, kommunikasjonssjef HBV og Tommy Hiorth-Lillefjære, Assisterende kommunikasjonssjef, HBV NOTAT Dato 08.10.15 Til Delprosjekt 3 Kopi Fra Tania Marcelle Olsen, ssjef HBV og Tommy Hiorth-Lillefjære, Assisterende ssjef, HBV Organisering og plassering av fagfeltene, markedsføring og rekruttering

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer