UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET TheNorwegian Association of Higher Education Institulions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET TheNorwegian Association of Higher Education Institulions"

Transkript

1 UNIVERSITETS- OG HOGSKOLERÅDET TheNorwegian Association of Higher Education Institulions Kunnskapsdepartementet Deres referanse: lar referanse- Vår dato: Rapportering SAK-prosjekter fra UHRs administrasjonsutvalg 2011 Vi viser til supplerende tilskuddsbrev Statsbudsjettet Kap. 281 post 78- SAK midler av 5. juli UHRs administrasjonsutvalg har hatt ansvar for prosjekter som dreier seg om program for ledelsesutvikling som fikk tildelt 1,5 mill, kr og for prosjektet om innkjøpsområdet som fikk tildelt 0,9 mill. kr. UHRs administrasjonsutvalg redegjør i dette brevet for status for prosjektene og bruk av midlene pr. 1. mars Det vises også til brev fra UHR til KD av 4. mars 2011 for rapportering på SAK-midler for Flere av tiltakene løper fremdeles, og for disse prosjektene vil det bli gitt en oversikt over status og budsjett for bruk av midlene. Vi vil også vise til at UHR har laget egne websider med informasjon om SAK-prosjektene, der informasjon om og resultater fra prosjektene blir gjort tilgjengelig, se htt ://www.uhr.no/ressurser/temasider/sarnarbeid arbeidsdelin o konsentras'on SAK-midlene har gjort det mulig å legge til rette for samarbeid og innsats på flere områder, og i flere av tiltakene har vi oppnådd et samarbeid mellom universiteter og høgskoler der det ikke har vært mye kontakt tidligere. Dette gjelder både tiltak innen ledelse og satsingen på innkjøpsområdet. Vi viser til nærmere redegjørelse for de enkelte tiltakene under. Ledelse UHRs administrasjonsutvalg fikk i 2010 tildeit kr 2,5 millioner til arbeid med lederutvikling, og 1,5 millioner for 2011, til sammen 4 millioner kr. Midlene har vært fordelt på følgende prosjekter: I. Forskningsledelse (med tre undertiltak) a) Utvidet forskningslederprogram. Dekning av kostnader for høgskoledeltaker b) Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene c) Engelskspråklig forskningslederprogram 2. Utdanningsledelse. 3. Utvikle UHRs lederutvikling-dekanskolen. 4. Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren. 5. Eksterntfinansierte forskningsprosjekter. Postadresse: Telefon: Saksbehandler- Pilestredet 46 B Sigrid Tollefsen NO-0167 Oslo no Org.no: Telefon:

2 Oversikt over budsjett og administrasjonsutvalgets tildelinger for 2010, 2011 og 2012 Om likestillin i ledelsesutviklin s ros'ektene: Etter tildelingen av midlene har Kif-komiteen tatt kontakt og ønsket informasjon om ivaretakelse av likestilling i tiltakene. Det har blitt redegjort for dette i notat til Kif, og det er også avholdt et møte 21. februar 2011 mellom leder av Kif-komiteen og leder av administrasjonsutvalget. I Kifs mate 1. mars 2012 vil prosjektansvarlige for prosjektene på forskningsledelse, klimaiarbeidsmiljøundersøkelse og utdanningsledelse møte Kif-komiteen for dialog og erfaringsutveksling for hvordan likestillingsperspektivet vil bli ivaretatt i ledelsesutviklingsprosjektene. 1. Forsknin sledelse Dette tiltaket er tredelt: a) Utvidet forskningslederprogram. Dette tiltaket er avsluttet og har vært en gjennomføring av et eksisterende forskningslederprogram med deltakere fra universiteter med stor forskningsaktivitet, slik at lederrollen utvikles i takt med bl.a. de krav og forventninger god ressursutnyttelse og konkurranse medfører. Tiltaket ble gjennomført i perioden november mai Tiltaket gikk ut på å invitere inn fem eksteme deltakere på UiOs forskningslederprogram, 1 fra ho og 4 fra UiB.

3 Budsjett og regnskap: Andel av deltakeravgift for deltakere som ikke er fra U10, inkl.evaluering: kr pr person *5 stk Administrative kostnader Budsjett Regnskap Reisekostnader ved 5000 deltakerintervjuer ved U1B Programplanlegging og evaluering med kursleder Trening i fasilitering av kursteamet Totalt kr b) Utvikling av forskningslederprogram fbr hogskolene. Som følge av stort arbeidspress har dette tiltaket ikke kommet i gang i løpet av Ettersom erfaringen med å åpne UiOs lederutviklingsprogrammer har vært svært positive, både for Ui0 og for deltakerne, mener administrasjonsutvalget at det vil være fornuftig å bruke midlene som er avsatt til utvikling av et eget forskningslederprogram for høgskolene annerledes enn opprinnelig planlagt. UHRs sekretariat har sondert med U10 som er åpen for flere eksterne deltakere på sitt neste forskningslederprogram som starter i juni 2012, se htt ://www.uio.no/foransatte/kom etanse/lederutviklin tilbud/utviklin ro mam/forsknin sleder ro ram/ Det er også kommet flere tilbakemeldinger til UHR på at det heller ikke er en åpenbar grunn til å utvikle et eget program for høgskolene, men at det vil være bedre å delta på felles program hvis mulig. 1Ji0 er nå åpen for dette, og administrasjonsutvalget har derfor ønsket å gå inn for et videre samarbeid med Ui0. Resultatet vil være at flere av sektorens forskningsledere vil kunne bli tilbudt plass på programmet. Det vil være CtiO som håndterer opptak til programmet, og kriteriene vil være slik de har vært tidligere, dvs at målgruppen er personer som innehar en funksjon som "operative" faglige forskningsledere. Det kan være ledere av forskningsgrupper/forskerteam, tverrfakultære forskningsområder, SFFer/SFler eller andre store prosjekter/satsninger med mange medarbeidere. Ved fakulteter som har etablert en faglig forskningslederfunksjon på instituttnivå vil også personer i en slik funksjon være aktuelle deltakere. Det vil bli utarbeidet et nytt budsjett for dette tiltaket. Deltakeme skal dekke egen deltakelse gjennom deltakeravgift, så budsjettet vil gå til dekning av administrative kostnader ved Ui0. c) Engelskspråklig forskningslederprogram Dette tiltaket avsluttes i mars og det er meldt om stor interesse for programmet. Erfaringen med nær halvparten eksterne på dette programmet har vært medvirkende til forslaget i punktet over om å åpne for eksterne på det norske forskningslederprogrammet. Siste samling i programmet er i mars 2012, se htt ://www.uio.no/en lislvfor-

4 em lo ees/com etence/leadershi -develo ment/leadershi -su ort/develo mentro ramme/research-leaders/index.html Det vises til vedlagte oppsummering fra Ui0 om erfaringen fra programmet. Budsjett og regnskap: 2. Utdannin sledelse. Det vises til vedlagte oppsummering fra prosjektet så langt. Prosjektet er forskjøvet med ett år. Det planlegges en større konferanse ultimo september 2012 i Trondheim for å komme et steg videre. Vi viser også til egen søknad fra UHR om SAK-midler for 2012 for å videreutvikle en pilot for utdanningsledelse. 3. Utvikle UHRs lederutviklin -Dekanskolen. Dette tiltaket er avsluttet. Se også; htt ://www.uhr.no/ressurser/ternasider/lederutviklin Budsjett Regnskap Samling av referansegruppen for dekanskolen V-2011 Konsulentbistand 4 samling Dekanskole 7 Sum

5 4. Klima/arbeidsmit øundersøkelse i UH-sektoren. Se også; htt : ressurser temasider samarbeid arbeidsdelin o konsentrasbn klimao arbeidsmil'oundersokelse i uh-sektoren N dette nettstedet ligger informasjon og presentasjoner fra seminaret, oppsummering av seminaret og et forberedende notat om måling av arbeidsmiljø. Prosjektplan og oversikt over sammensetning av forskergruppe og referansegruppe ligger også her. Etter seminaret 11. mars 2011 var avholdt, ble arbeidet videreført og fikk tildelt nye midler fra administrasjonsutvalget. Det er etablert en forskergruppe som arbeider med utarbeidelse av et instrument for arbeidsmiljøkartlegging. Det er avholdt flere metter med forskningsgruppen og det også avholdt møte med referansegruppen 14. desember Tiltaket er også lagt frem på personalsjefmøtene for universitetene og for personalsjefmøtet for høgskolene. Det er stor aktivitet i dette tiltaket og det vises til vedlagte prosjektplan for prosjektet og også til oversikten over bruk av midler og fremdrift. Vi viser også til egen søknad fra UHR om SAK-midler for 2012 for å komme i mål med arbeidet i forhold til utarbeidelse av en selvfinansierende forvaltningsmodell for instrumentet. Seminarutgifter Faglige ressurspersoner ble hentet inn til forberedende arbeid, dokumentasjon og presentasjoner. Sum Arbeid forskergruppe Fasilitator referansegruppemøte Prosjektsekretær Ressursperson Elin 0. Rosvold Møte- og reiseutg fter Sum Ikke benyttet, overføres til 2012 som buffer

6 5 Eksternfinansierte forsknin s ros'ekter. Det ble gjennomført en første ide/planleggingsmøte med en til to representanter fra alle universitetene og utvalgte høgskoler 17. februar På bakgrunn av en kartlegging av kompetansebehov vedtok administrasjonsutvalget budsjett for tiltaket i mai Etter møtet i administrasjonsutvalgets møte 10. mai, ble det imidlertid klart at det var behov for en nærmere gjennomgang av forslag til tiltak før de ble iverksatt. UFIRs sekretariat har derfor sammen med prosjektansvarlig fra UiT tatt initiativ til å etablere en styringsgruppe for tiltaket slik at tiltaket får tydeligere profil. Styringsgruppen består av nestleder i forskningsadministrativ avdeling ved Ui0, Ingrid Sogner og prorektor for FoU ved Hi0A, Frode Eika Sandnes og Colin Murphy fra UMB. I tillegg har UHRs sekretariat koblet inn sekretær for forskningsutvalget i UHR slik at vi får god forankring av tiltakene. Tiltaket ser nå ut til å være i god utvikling. Det planlegges to seminarer i 2012 og to i 2013, og midlene som er avsatt brukes til utvikling av dette og til å bidra til at det etableres et nettverk for forskningsadministrasjon. Første seminar avholdes 12 og 13. april Vi venter rundt deltakere. Se også htt ://www.uhrwo/aktuelt fra uhr/ rofes'onaliserin av forsknin isadministras'on Midlene som er satt av for 2010 og 2011 er overført til 2012 og Tiltaket startet i praksis ikke før nå i 2012, og derfor fremlegges ikke regnskap for 2010 og Budsjettet er justert til å dekke aktivitet i 2012 og 2013 og tiltaket/nettverket skal deretter være selvfinansierende. Se vedlagte oversikt over budsjett som egen pdf. Økonomi UHR er i tilskuddsbrevet bedt om å rapportere hvordan etableringen av de to pilotene ved Universitetet i Bergenog ved NTNU blir gjennomført, og hvordan de tilknyttede institusjonene nyttiggjør seg den felles innkjøpskompetansen. Det skal også rapporteres på hvordan erfaringer fra etablering og drift av pilotene blir konseptualisert i en ressursmodell. Siden prosjektet strekker seg over fiere år vil det for budsjettåret 2011 dreie seg om en underveis rapportering. Det skal i tillegg avlegges et prosjektregnskap som viser hvilke kostnader tilskuddet har dekket. Vi viser til vedlagte prosjektmandat og beskrivelse for prosjektet som pdf. Det har også vært tett kontakt med Kunnskapsdepartementet i prosjektet og departementet vil også delta på oppstartsmøtet 8. mars Status Det er nå klart for første felles samling med oppstart av prosjektet 8. mars Innkjøpere, økonorniledere/-direktører i de respektive virksomhetene og representanter fra departementet og Difi vil delta. Med dette møtet kommer prosjektet nå i gang og får startet arbeid med nærmere planlegging for prosjektgjennomføring sammen med høyskolene som har tilsluttet seg 1 fase av prosjektet. Ved NTNU vil Høyskolen i Sør-Trøndelag, Høyskolen i Nord-Trøndelag og Høyskolen i Alesund være tilknyttet. Fløyskolen i Bergen, Kunsthøyskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole vil være tilknyttet Universitetet i Bergen. økonomi Det er satt av kr. 1,4 mill til prosjektet og vi viser også til egen søknad fra UHR om SAKmidler for 2012 for å videreføre prosjektet. Da organisering av prosjektet tok lenger tid enn

7 forutsatt pga utfordringer knyttet til ressurser ble prosjektet noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Tildelte midlene er overført fra budsjettåret 2011 til Vennlig hilsen Gunn-Elin Aa. Bjømeboe leder UHRs administrasjonsutvalg ( Sigrid Tollefsen seniorrådgiver Vedlegg

8 Research Leadership Programmet at Ui (RLP1) Til: Universitets og høgskolerådet v/sigrid Tollefsen Fra: prosjektleder Olaug Kristine Bringager, Universitetet i Oslo Om: Rapport fra tiltak med SAK-midler: Research Leadership Programme at Ui og FLP4 (Forskningslederprogrammet ved Ui ) Kopi: Universitetsledelsen ved Ui0 Nedenfor gis en kort rapport om RLP1- prosjektet så langt. Forberedelse av programmet Som forutsatt er format, tematisk innhold og pedagogikk for det nasjonale tiltaket Research Leadership Programme i stor grad basert på erfaringer fra det etablerte norskspråklige forskningslederprogrammet ved Ui0 som er gjennomført ved 4 ganger (å 40 deltakere). ble det invitert til workshop med deltakere fra eksterne institusjoner (UiB, HiB, HiBu og Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, For å vurdere og få innspill til eventuelle justeringer Invitasjon, påmelding og deltakelse Uformell invitasjon og informasjon om programtilbudet, herunder invitasjon til deltakelse på workshop , gikk ut til universitetene v/prorektor for forskning og direktør, til forskningsinstituttenes fellesorganisasjon og til representanter for høgskolesektoren i juni Formell invitasjon med utdypende informasjon og invitasjon til påmelding ble sendt ut til alle UHRs medlemsinstitusjoner i brev av og til UiOs fakulteter. Det ble i den utsendte beskrivelsen av RLP (Outline) anslått at vi ville kunne ta opp 28/35 deltakere fordelt tentativt slik: (5) høgskoler og forskningsinstitutter, (5-10) andre universiteter, (15-20) Universitetet i Oslo. Institusjonene bedt om å prioritere og rangere søkerne, og det ble forutsatt at institusjonene skulle dekke oppholdsutgifter ved samlingene via en kursavgift for sine deltakere, anslått til , samt dekke reiseutgiftene. Innen påmeldingsfristen mottok vi 42 søkere. De fleste søkerne var meget godt kvalifisert ift kriteriene, og påmeldingene ga gode muligheter for ønsket spredning mht fagfelt, erfaringsbakgrunn, funksjoner og institusjoner. Ved opptaket ble det derfor besluttet at vi ville strekke oss langt for å kunne tilby plass til de fleste og etablere 5 grupper å påmeldte ble tatt opp som deltakere. Vedlagt oversikt over deltakerne. Som det fremgår er det 19 eksterne deltakere (2 fra forskningsinstitutter, 4 fra høgskoler, 13 fra universitetene UiT, UiB og UiN)) og 17 Ui0-deltakere. Det ble gjennomført personhge intervjuer av alle deltakerne i dagene her ved Ui0. Som tidligere ga dette en god muhghet til å bli bedre kjent med målgruppens behov og situasjon, gi utfyllende informasjon og avstemme forventninger, samt ikke minst sette igang forberedelser og læringsprosess. Under intervjuet ble det benyttet et enkelt refleksjonsskjema for å få et klarere bilde av den enkeltes og gruppens vurdering av viktigste utfordringer og læringsmål. Programgjennomføring så langt Vedlagt Outline av programmet som i korthet beskriver helheten i programmet mht format, målgruppe, kriterier for deltakelse etc. Det er totalt tre samlinger i programmet: november 2011, januar 2012 og mars alle holdes på Refsnes Gods ved Moss. Fellessamling 1 er gjennomført som planlagt. Vedlagt program for samlingen. Som vanlig ble det innhentet en deltakerevaluering av samlingen (vedlagt evalueringsskjema). Helhetsinntrykket er meget positivt, og vi fikk også tilbakemeldinger som er nyttige for detaljplanleggingen av kommende samlinger. Vi vil komme tilbake til en oppsummering av evalueringene mot slutten av programmet.

9 Organisering og administrasjon av programmet Kurstearnet for RLP1 består av 6 personer: Søren Barleboe Rasmussen (faglig kursleder), Olaug Kristine Bringager (leder av kurstearn og ansvarlig prosjektleder), Sidsel Valmot (Organsisasjons- og personalavdelingen), Ingrid Sogner og Heidi Andresen (Forskningsadrninistrativ avdeling). Vi vil med det første oppdatere nettinformasjonen om programmet.

10 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions NOTAT Til: UFIRs administrasjonsutvalg Fra: Rakel Christina Granaas og Mona Majgaard Status for SAK - prosjektet Utdanningsledelse På Administrasjonsutvalgets møte ble det orientert om at SAK-prosjektet utdanningsledelse hadde holdt den planlagte workshopen 5. september med 45 deltakere. Workshopen tydeliggjorde at det er et behov for å sette begrepet utdanningsledelse på sakskartet, og at dette bør skje i interaksjon mellom administrative og faglige ledere og både horisontalt og vertikalt i institusjonene. Workshopen har skapt forventninger som forplikter til oppfølgelse. Delprosjektet var tildelt kr til workshopen. Utgiftene ble i alt kr , dvs det var et er underforbruk i forhold til budsjett på kr Prosjektet søkte og filck tildelt kr 370,000 til en større konferanse som oppfølging av workshopen. Medregnet overskottet fra workshopen, er det i alt kr til denne konferansen. Referansegruppen bestående av representanter fra NTNU og Høgskolen i Nord-Trøndelag, Ingeborg Harsten fra Administrasjonsutvalget og Rakel Christina Granaas og Mona Majgaard fra UHRs sekretariat har i etterkant av workshopen hatt to videomøter for å diskutere den planlagte konferansen. Referansegruppen har definert at målgruppen for konferansen er den samme som for workshopen, men denne gang vil det bli sendt en åpen invitasjon til institusjonene. Det planlegges en todagers konferanse ultimo september 2012 i Trondheim. Budsjettet tillater et deltakerantall på rundt 150 personer. Det nedsettes en planleggingskomitø som skal komme med konkrete forslag til innhold og innledere. På konferansen vii det også bli avsatt tid til refleksjon og diskusjon av veien videre. Det er planlagt et nytt møte i referansegruppen i januar/februar 2012.

11 Prosjekt for kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i UH-sektoren Universitets og høyskolerådet (UHR)s administrasjonsutvalg har fått SAK-midler fra Kunnskapsdepartementet for gjennomføring og planlegging av flere tiltak med fokus på ledelse. Et av de prioriterte tiltakene er kartlegging av arbeidsmiljø og organisasjonsklima. Hensikten med tiltaket er å bidra til kunnskapsbasert arbeidsmiljøutvikling i UH-sektoren. Det er nedsatt en kompetansegruppe med representanter fra universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim. Kompetansegruppen arrangerte 11. mars 2011 et seminar om arbeidsmiljøundersøkelser for ca. 45 deltagere fra UH-sektoren og fagfolk fra andre miljøer. Seminaret konkluderte med at det er grunnlag for å utvikle et felles opplegg for kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsrniljø i universitets- og høgskolesektoren. Mål Det skal utvikles et verktøy for kvantitativ kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som er tilpasset de utfordringene som virksomhetene i sektoren har. Det nye verkmyet skal: gi legitimitet for tiltak vedrørende psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø for virksomheter i UH-sektoren for å forbedre og utvikle virksomhetene bidra til at institusjonene utvikler et psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som ved omdømme bidrar til å rekruttere, utvikle og beholde rett kompetanse i alle ansattegruppene bidra til at institusjonene tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljølovgivningen knyttet til psyksosialt og organisatorisk arbeidsmiljø Videre skal prosjektet bidra til: å etablere tilbud om prosessuell veiledning og erfaringsutveksling i sektoren på området etablering av database for forskning på temaet pilotering av konsept for verktøy og prosessurell veiledning vår 2012 som evalueres og lanseres høsten 2012 Organisering av arbeidet Prosjektet styres av kompetansegruppen ledet av Anita Sandberg. I tillegg etableres det en forskergruppe og en referansegruppe. Kompetansegruppen består av følgende personer: Anita Sandberg, HR-direktør Universitetet i Oslo (prosjektleder) Elin Agathe Hult, HMS-stab, Universitetet i Oslo (prosjektkoordinator) Elin Olaug Rosvold, seksjonssjef ved Enhet for bedriftshelsetjeneste / Professor Institutt for helse og samfunn, Institutt for helse og medisin Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo Tone Bergan, seniorrådgiver, Personal- og organisasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen Sissel Tjosaas, seniorkonsulent Seksjon for personal og organisasjon, Universitetet i Tromsø Kirsti Godal Undebakke, seniorrådgiver HMS-avdelingen NTNU Det etableres en referansegruppe som skal sikre kontakt mot resten av UH-sektoren og andre viktige grupperinger innen HMS-arbeidet. Det er ønskelig at Referansegruppen får følgende sammensetning: 2 representanter fra høgskolene med arbeidsområde HMS/OU i representant fra Arbeidstilsynet, sentral fagstab i forsker fra De Facto i representant fra STAMI

12 IIVO eller hovedtillitsvalgt fra sektoren Det legges foreløpig opp til 3 møter med referansegruppen; et møte for å forankre forskergruppens oppdragsbeskrivelse, deretter ett for å forme piloten ferdig - og det siste som forberedelse til stort lanseringsseminar for hele sektoren, og relevante fagrniljøer og fagpersoner. Kompetans e-gruppe Forskergruppe Referansegruppe Økonomi For perioden april 2011 til april 2012 er det bevilget kr fra UHR og SAK-midlene. Den største posten er knyttet til forskergruppens arbeid (kr ) Implementering Universiteter og høyskoler som ønsker å ta i bruk det nye verktøyet må gjennomføre egne prosjekter hvor de sikrer forankring i egen organisasjon i henhold til de avtaler som gjelder ved hver enkelt virksomhet. Kompetansegruppen vil kunne bistå de enkelte virksomhetene i en slik prosess.

13 Milepæler: Etablering av prosjektet av UFIR Forankring Mandater, prosjektplan og etablering av grupper Mai 2011 Personallederkonferansen 15. juni September 2011 Møte med Arbeidstilsynets kompetansegruppe Oktober 2011 ralg av pilot Januar 2012 Rapport UHR Statusrapport Søknad om midler til fullføring av prosjektet Oktober 2012 Lanseringsseminar Desember 2012 Sluttevaluering av utvildingsprosjektet 2013» Implementering og drift Lopende støtte fra kompetansegruppen til kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

14 SAK-prosjekt: Klima- og arbeidsmiljoundersøkelse i UH-sektoren Formålet med prosjektet er å utvikle et verktøy for kvantitativ kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som er tilpasset de utfordringene som virksomhetene i sektoren har. Fremdrift Prosjektet er i rute i forhold til opprinnelig sluttdato (ut 2012) i fremdriftsplanen. Et forslag fil instrument samt konseptet rundt arbeidsmiljøundersøkelsen ble lagt frem for referansegruppen 14. desember Nytt møte i referansegruppen arrangeres i april Økonomi Prosjektet fikk tildelt for perioden april 2011 til april Midlene er disponert som føl er: Budsjett Brukt/ disponert Arbeid Forskergruppe Fasilitator referansegruppemøte, Bjørn Z. Eklund Prosjektsekretær felles for Kompetansegruppa og Forskergruppa Frikjøp: Elin 0. Rosvold - B-tillegg Møte- og faktiske reiseutgifter alle faste deltakere som bidrar i prosjektet C Sum ") Midlene for B-tillegg/frikjøp inngår som del av U10' s egenandel, og har blitt omdisponert til møteutgifter **) Utgiftene i forbindelse med referansegruppemøtet 14. desember er ikke inkludert. Behov for midler for å fullføre prosjektet Det vil i 2012 være behov for midler for å fullføre prosjektet. Det er behov for å gjennomføre arbeidsmøter i forskergruppa og kompetansegruppa samt to referansegruppemøter og et lanseringsseminar. Det må også gjennomføres piloter av konseptet og det vil være svært krevende mht kapasitet. To nye faste representanter fra høgskolene inviteres inn i kompetansegruppa i forbindelse med at pilotering planlegges. Møtevirksomhet (2 referansegruppemøter + møter i kompetansegruppa og ,- forskergruppa) Produksjon av materiell, nettsider, layout til rapporter, etc ,- Honorar til advokat for sikring av imrnaterielle rettigheter ,- Forskergruppas arbeid ,- Lanseringsseminar for ca. 100 personer ,- Frikjøp av tjenester for oppfølging av pilotene ,- Sum ,-

15 Det vil være behov for en databaseløsning i forbindelse med drift av verktøyet. Om dette vil medføre kostnader som belastes prosjektet og hvor store de eventuelt blir er usikre og er derfor ikke tatt med. Egeninnsats fra universitetene Ui0, NTNU, UiT og UiB stiller med en betydelig arbeidsinnsats fra medlemmene i kompetansegruppa: Anita Sandberg ca. 15 % stilling, Elin Agathe Hult ca. 20 % stilling, Kirsti Godal Underbakke ca. 15 % stilling, Sissel Tjosaas ca. 15 % stilling, Tone Bergan ca. 15 % stilling og Elin Olaug Rosvold ca. 15 % stilling. Totalt anslått verdi: ,- Nye representanter fra høgskolene må hver påregne inntil 10 % stiiling. I tillegg kommer bruk av egne fasiliteter og møtelokaler.

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler

Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler Gjennomgang av forskningskonti Innovest AS Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler Høringsutkast Audit & Advisory Oktober 2014 1 Sammendrag Intensjonen med Innovest AS var å sikre mer og bedre

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet.

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet. ØKONOMI Kartlegging av anskaffelsesområdet 2011 På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har konsulentfirmaet PwC i 2011 gjennomført en kartlegging av anskaffelsesområdet i UH-sektoren. Kartleggingen

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til dekaner/instituttledere med ansvar for BSV-utdanninger Deres referanse: Vår rekranse: Vår dato: 13/59-11 10.05.2013

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv.

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 26.04.2012 27.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det innkalles til styreseminar og møte torsdag 26. april og fredag 27.

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer