Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier"

Transkript

1 Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av , og og Helse- og omsorgsdepartementet av til høgskolene, kommunene og helseforetakene, framgår det at praksisstudier i helseforetak og i kommunenes helse- og sosialtjeneste skal være uten særskilt honorering fra høgskolen både til praksisveileder og/eller institusjon/organisasjon. Midlene skal videreføres på samme nivå som tidligere, men skal "benyttes til prosjekter/særskilte tiltak som har til hensikt å fremme samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og praksisstedene" (brev fra Kunnskapsdepartementet ). Ut fra sakens sammenheng, må det forståes at samarbeidet i denne betydning er knyttet til kliniske studier og kvalitet på disse. Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), studiested Vestfold, lyser med dette ut midler til prosjekter med søknadsfrist Kriterier 1. Prosjektet skal være et fellesprosjekt mellom høgskole og minst ett praksissted 2. Prosjektet skal knyttes til minst ett av følgende områder a. Undervisning og veiledning i kliniske studier / kunnskapsbasert praksis b. Utviklingsarbeid c. Forskning Prosjektene skal styrke kliniske studier i helsefaglige utdanninger ved HBV, studiested Vestfold. Søknadene skal derfor knyttes til kliniske studier i praksisfeltet, og ha som formål å forbedre kvaliteten på læresituasjoner. Det legges i denne sammenheng avgjørende vekt på nytteverdi sett med studentfokus. Det forutsettes at både høgskolen og helseforetaket/kommunen har en rolle i utformingen av søknaden. Målsettingen er at en kan utnytte den samlede kompetanse og kunnskap på de ulike læringsarenaene på en måte som styrker kvaliteten i studieprogrammet og dermed også yrkesutøvelsen. For samarbeidsprosjekter hvor det innhentes data, har partene i prosjektet et felles ansvar for å avklare og avtale bruks - og eiendomsrett til data og for at forskningsetiske retningslinjer overholdes. Kreditering av eventuelle publikasjoner skal deles mellom de deltakende partene. I budsjettet bør det fremkomme klart hvor stor andel av midlene som skal til helseforetaket /kommunen og hvor stor andel til høgskolen. Budsjett skal utarbeides i henhold til mal.

2 Utgifter som kan dekkes i forbindelse med prosjektene kan for eksempel være: frikjøp av prosjektledere/medarbeidere, utgifter til kurs, kursmateriell, og til veiledning etc. Ved vurdering av de ulike søknadene vil det bli lagt vekt på følgende kriterier: at prosjektet er innenfor rammene fastsatt av departementene og at forventede resultater anses å ha betydning for kvaliteten på praksisundervisningen eller yrkesutøvelsen at målene er klart formulerte, realistiske og mulig å evaluere at gjennomføringsplanen er tydelig og blir vurdert som realistisk at prosjektet kan nyttiggjøre seg kompetanse både i helseforetaket, i kommunen og i høgskolen at resultatene fra prosjektet forventes å kunne ha overføringsverdi til andre, og at det er en konkret plan for hvordan resultatene skal formidles til aktuelle fagmiljøer og institusjoner Det innvilges ikke midler til det som kan vurderes som ordinær veiledning av studenter forskningsprosjekter hvor relevans for styrking av kliniske studier vurderes som liten deltakelse på konferanser, med mindre gode grunner skulle tilsi at slik deltakelse er nødvendig for prosjektet Det vil ikke bli utbetalt ekstra lønn/overtidskompensasjon for deltakelsen. Et samarbeidsutvalg bestående av deltagere fra både spesialist og kommunehelsetjenesten og fra høgskolen, vil vurdere de innkomne søknadene og beslutte hvilke prosjekter som skal tildeles midler. Dersom ikke utvalget kommer til enighet, vil kommunehelsetjenesten, SiV HF og høgskolen ha en stemme hver. Det er ønskelig at alle praksisarenaer (helseforetak, kommunehelsetjenesten) er representert ved søknader, og oppnår tildeling når flere år sees under ett. Både praksisfeltets og høgskolens kostnader til tiltaket/prosjektet skal tas med og finansieres ved tildelingen. Prosjektansvarlig vil være ansvarlig for at regnskap leveres sammen med sluttrapport til høgskolen innen 1 måned etter at prosjektet er avsluttet. Det er utarbeidet en mal for rapporteringen, se vedlagt rapporteringsskjema. Blir prosjektet forsinket i forhold til planlagt fremdrift, skal dette meldes til høgskolen. Søknader skal skrives på eget søknadsskjema, som finnes på de etterfølgende sider. Ved eventuelle spørsmål vedrørende samarbeidsmidlene kan følgende personer kontaktes: Kirsten Eika Amsrud; HBV, Thor Henry Thorød, kommunehelsetjenesten, Anne Berit Anne-Berit Schelbred, spesialisthelsetjenesten, Utfylt og undertegnet søknad sendes innen til Merk emnefeltet med Samarbeidsmidler, Institutt for sykepleievitenskap, Vestfold

3 Søknadsskjema for midler til samarbeidsprosjekter Om søkerne Helseforetak/kommune Navn Dersom det er flere ansvarlige søkere, skal navnet på alle deltakerne tas med Stilling Praksissted Høgskolen Dersom det er flere ansvarlige søkere, skal navnet på alle deltakerne tas med Navn Stilling Studieretning/Fagområde Hovedansvarlig prosjektleder Om prosjektet/prosjektene det søkes om midler til 1 Prosjektnavn/Prosjekttema 2 Prosjektbeskrivelse Prosjektbeskrivelse skal være på maks. 5 sider. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende elementer: Bakgrunn: Skal gi grunnlag for en faglig vurdering av prosjektet. Søknaden må dokumentere godt kjennskap til området med hensvisning til aktuell forskning og annen aktuell litteratur. Her skal man også begrunne hvorfor prosjektet skal gjennomføres Mål: Hva er hensikten med prosjektet relater dette til ett av de to fokus som beskrives i kriteriene for bruk av midlene Problemstilling: Må være klart framstilt og tilfredsstillende avgrenset. Metode: Her beskrives kort hvilke metoder som skal brukes i prosjektet. Hvis det skal samles inn data må dette beskrives. Metode(r) for dataanalyse må også beskrives. Etiske hensyn: Prosjektbeskrivelsen må redegjøre for hvordan etiske hensyn er ivaretatt, der dette er påkrevet.

4 Aktørenes roller i prosjektet: Det må redegjøres for hvilken betydning prosjektet vil ha for studenter, helseforetaket, kommunehelsetjenesten, høgskolen og evt. pasienter. Prosjektbeskrivelsen skal også kort beskrive hvilke oppgaver de ulike aktørene skal ha. Nytteverdi: Hvilken nytteverdi har prosjektet og hvordan kan prosjektet utvikle samarbeid mellom helseforetaket og høgskolen videre Formidling: På hvilken måte skal prosessen/resultatene rapporteres eller dokumenteres? Planer for publisering skal også beskrives der det er aktuelt Fremdriftsplan: Presenter en kortfattet plan for gjennomføring av prosjektet og angi milepæler samt når det planlegges avsluttet 3. Samarbeidsparter Dersom det er meningen å inkludere andre samarbeidsparter enn de som er nevnt foran, så må det oppgis hvem de er og hvilke oppgaver de er tenkt å løse. 4. Annen støtte til prosjektet? Spesifiser: 5. Et detaljert budsjett 6. Vedlegg Eventuelle vedlegg skal nummereres. 7. Underskrift fra begge parter, både fra kommunehelsetjenesten, helseforetaket og fra høgskolen Søkerne bekrefter å: Ha ansvar for framdrift og gjennomføring av prosjektet Innlevere prosjektrapport og regnskap en måned etter at prosjektet er avsluttet. Sted/dato søker/prosjektansvarlig (helseforetaket/kommunehelsetjenesten) Sted/dato leder søker/prosjektansvarlig (høgskolen) leder

5 Rapporteringsskjema til høgskolen Midler til samarbeidsprosjekter i praksisfeltet for høgskole og helseforetak/kommune Det skal rapporteres til Høgskolen i Buskerud og Vestfold innen en måned etter at prosjektet er avsluttet (selve rapporten skal ikke være på mer enn 3 sider). Navn på HF/kommune og høgskole: Prosjektledere: Hovedansvarlig prosjektleder / institusjon: Tittel/tema på prosjektet: Rapporten skal inneholde: Bakgrunn for prosjektet Hensikten med prosjektet Mål for prosjektet Gjennomføring av prosjektet inkludert hvordan det er arbeidet med (metoder) Hovedresultater fra prosjektet Publisert, eventuelt hvordan (f eks rapport, artikkel ) Dersom ikke fremdriftsplanen ikke følges må det skrives en begrunnelse som legges ved en revidert tidsplan for det videre arbeidet. Tidsbruk (antall timer/andel av årsverk) er brukt Fra helseforetaket/kommunen Har FoU-arbeidet fått mer finansiering enn bevilgning fra samarbeidsmidlene? F eks: er det i tillegg lagt inn FoU-tid i stillingen(e) Noe finansiering fra HF/kommunen Ekstern finansiering, hvem: Har prosjektet hatt veiledning: Fra HF/kommunen Eksternt Har prosjektet krevd spesielle opplæringsbehov: Fra HF/kommunen Dato/underskrift (hovedprosjektleder)

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet.

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledning høst 2011 Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledningen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Haraldsplass diakonale høgskole

Haraldsplass diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Haraldsplass diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng.

Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SØKNAD OM TILSKUDD 2015 INNHOLD Innledning

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling.

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling. Veiledning Design Pilot 09 Dette dokumentet, inneholder en beskrivelse av grunnlag og prosedyre knyttet til prosjektet Design Pilot 09 et delprosjekt underlagt Designdrevet Innovasjonsprogram ( DIP ),

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer