Bibliotekutvalget. Referat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekutvalget. Referat"

Transkript

1 Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotekdirektør Espen Skjoldal, Universitetsbiblioteket i Stavanger Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmet høgskole Hovedbibliotekar Kari Fagerjord, Høgskolen i Buskerud Hovedbibliotekar Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen Underdirektør Tore Tungodden, Universitetet i Bergen FoU-koordinator Kjell Ove Kjølaas, Høgskolen i Østfold Fra UHRs sekretariat: Sekretær for administrasjonsutvalget, Sigrid Tollefsen, UHR Forfall: Bibliotekdirektør Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø Bibliotekdirektør Lisbeth Tangen, Universitetsbiblioteket i Trondheim (vara for Helge Salvesen) Hovedbibliotekar Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik Referat Møtedato: 18. mars 2010 Møtetid: Kl Møtested: Quality Hotel Astoria, Hamar Saksnr.: Saksliste Sak 01/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 02/10 UHR Bs handlingsplan Sak 03/10 Plagiering - Retningslinjer Sak 04/10 - BIBSYS - NVI Sak 05/10 Oppgavedeling ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket Sak 06/10 Nasjonale indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek Sak 07/10 Orienteringssaker Sak 08/10 Møteplan 2010 Sak 09/10 Eventuelt

2 Sak 1/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 02/10 UHR Bs handlingsplan Sakspapirer: Utkast til UHR Bs handlingsplan UHR B vedtar fremlagte utkast til handlingsplan for med de endringer som kom frem i møtet. Leder og nestleder får fullmakt til å ferdigstille handlingsplanen. Sak 3/10 Plagiering - Retningslinjer UHR har i flere sammenhenger satt plagiering på dagsorden april 2009 arrangerte UHRs utdanningsutvalg og bibliotekutvalg sammen en konferanse om plagiering: Plagiering i UH-sektoren Felles problem, felles ansvar. I tillegg satte UHRs utdanningsutvalg i september 2008 ned en arbeidsgruppe som i mai 2009 leverte rapporten Misligheter og irregulariteter i UH-sektoren., se endelig_rapport_ _1.pdf Plagiering er ett av mange tema som blir tatt opp her. På møte i Utdanningsutvalget 15. september 2009 drøftet utvalget hvordan rapporten Misligheter og irregulariteter i UH-sektoren kan følges opp. Utvalget mente at det er behov for klare nasjonale retningslinjer når det gjelder plagiering, som så kan tilpasses lokalt. Saken ble oversendt UHRs styre som 3. februar 2010 ba Utdanningsutvalget og Bibliotekutvalget sammen nedsette en arbeidsgruppe for å lage et utkast til felles nasjonale retningslinjer/veiledninger. Utdanningsutvalget drøftet saken på sitt møte 16. februar 2010 og ønsker å bruke begrepet forebygge framfor hindre siden man aldri helt vil kunne hindre plagiering. Arbeidsgruppen som skal opprettes vil kunne bruke oppsummeringen fra plagieringskonferansen arrangert i april 2009 i sitt arbeid. Utdanningsutvalget anbefalte også at arbeidsgruppen bør bestå av fire personer, to fra bibliotekutvalget og to fra utdanningsutvalget. Målsetningen med felles nasjonale retningslinjer er at disse skal tilpasses lokalt. De generelle retningslinjene vil kunne gå opp grensegangene for hva som er plagiering og hva som ikke er det. I tillegg kan man komme med generelle betraktninger rundt god kildebruk og eksempler på hvordan man i undervisnings- og eksamenssituasjonen kan legge til rette for å unngå plagiering. Styret påpekte i sin diskusjon at det entydig er den enkelte institusjons ansvar å arbeide med forebygging av plagiering, men ser at det er viktig å komme med gode forslag til fellesløsninger som kan fungere som støtte i institusjonenes arbeid.

3 UHRs bibliotekutvalg ble bedt om å oppnevne 2 personer som kan delta i en arbeidsgruppe som får i oppdrag å lage utkast til felles nasjonale retningslinjer/veiledninger for å forebygge plagiering. I diskusjonen kom UHR B også inn på retningslinjene til de forskningsetiske komiteene som også nevner plagiering og mente at arbeidsgruppen også må forholde seg til dem. Av relevante institusjoner som kan bli med i arbeidsgruppen ble Høgskolen i Østfold nevnt som en relevant institsujon (har et forskningsprosjekt gående ift plagiering), Andre institusjoner er UiS, UBO og UIB. UHR B AU får fullmakt til å sette ned en arbeidsgruppe og til å utforme et mandat i samarbeid med UHRs utdanningsutvalg. Arbeidsgruppen skal laget et ukast til felles nasjonale retningslinjer/veiledninger. Sak 4/10 BIBSYS og NVI 1. BIBSYS Det vises til behandling på møtet 09. desember 2009 der UHR B fikk en orientering om status i arbeidet med anskaffelse av nytt biblioteksystem. UHR B fikk en orientering fra UHR Bs medlemmer som deltar i ulike deler av BIBSYSarbeidet, Bente / Dagmar i BIBSYS styre og Randi / Hilde i Biblioteksystemkonsortiet. Informasjon om nytt biblioteksystem legges ut på BIBSYS nettsider på: 2. NVI Informasjon om arbeidet fra Randi E. Taxt. Se også Det vises også til sak 05/10 om oppgavedelingen mellom ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket. Sakene tas til orientering.

4 Sak 5/10 Oppgavedeling ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket UHR er bedt om å gi innspill til hvordan oppgavene til UH-bibliotekene kan ivaretas fremover (se vedlagte brev fra Kunnskapsdepartementet 16. februar). For å svare på henvendelsen fra KD satte UHRs bibliotekutvalg ned en arbeidsgruppe bestående av: Bibliotekdirektør Randi E. Taxt, Universitetsbiblioteket i Bergen (og leder av UHR B leder styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet BIBSYS og medlem av prosjektgruppen for NVI) Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen, Handelshøyskolen BI (nestleder av UHR B og varamedlem BIBSYS styre) Bibliotekdirektør Bente Andreassen, Universitetsbiblioteket i Oslo (og medlem av ABMutviklings styre frem til styret gikk av 17. februar, og medlem av BIBSYS styre) Hovedbibliotekar Else Norheim, Høgskolen i Østfold (medlem av BIBSYS styre) Seniorrådgiver Sigrid Tollefsen, UHR, sekretær for UHRs bibliotekutvalg og UHRs administrasjonsutvalg UHRs svar ble sendt Kunnskapsdepartementet 16. mars og ettersendt til UHR B samme dag. Kort oppsummert går UHRs forslag ut på følgende: Vi mener at det vil være fornuftig å flytte en del av kjerneoppgavene tilbake til Kunnskapsdepartementets område fordi det ikke har fungert godt nok under ABM-utvikling og Kulturdepartementet. UHR har konsentrert seg om oppgaver som er lett identifiserbare og har åpenbare synergier av flytting tilbake til UHsektoren. Av rundt 17 årsverk som i 2003 gikk over fra Riksbibliotektjenesten til ABMutvikling, mener UHR at UH-sektoren og Kunnskapsdepartementet vil være tjent med å tilbakeføre rundt årsverk til Kunnskapsdepartementet, og at ressursene bør knyttes til den nye organisasjonen for Norsk Vitenskapsindeks (Cristin). I tillegg bør en passende sum til utvikling og prosjektoppgaver overføres. Det vil fortsatt være flere oppgaver der UHinstitusjonene trenger samarbeid med Nasjonalbiblioteket og vi mener at det resterende antall ressurser vil gi et godt utgangspunkt for samhandlingen mellom Nasjonalbiblioteket og UHsektoren fremover. UHR og UH-sektoren har imidlertid lenge vært av den oppfatning at det var nødvendig med sterkere fokus på UH-sektorens behov i ABM-utvikling, så vi mener man må bruke denne anledningen til å tenke nytt og koble en del av funksjonene tilbake til Kunnskapsdepartementets område i stedet for Kulturdepartementet. UHR B drøftet saken og ble enig om å arbeide for best mulig ivaretakelse av oppgavene når vedtaket om flytting er endelig og det blir konkretisert i forhold til antall ressurser og sted. Saken ble drøftet. UHR B vil engasjere seg videre i oppfølging når vedtak er fattet mht organisering av bibliotekoppgavene. Sak 6/10 Nasjonale indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek Det vises til behandling på forrige møte i UHR B der UHR B vedtok å fortsette samarbeidet med ABM-utvikling om indikatorer i 2010 og i løpet av året ta sikte på avklaring ift hva som kan brukes som nasjonale indikatorer. Pga av situasjonen for bibliotekavdelingen i ABM-

5 utvikling, konsentrerte ABM-utvikling og arbeidsgruppen seg nå om å få publisert de anbefalte indikatorene i ABM-utviklings skriftserie før sommerferien. Forslaget skulle legges frem for UHR-B for videre behandling, men oppfølgingen av dette avhenger av hvem som skal arbeide videre med området etter at ABM-utviklings bibliotekavdeling blir omorganisert. Det ble foreslått at UHR B utsetter saken til det er avklart hvordan disse oppgavene skal ivaretas videre. UHR B utsetter saken om nasjonale indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek til det er avklart hvordan bibliotekoppgavene i ABM-utvikling blir ivaretatt videre. Sak 7/10 Orienteringssaker Nasjonale lisenser Oppsummering fra arbeidsgruppen om nasjonale lisenser: Den 16. februar ble det avholdt en workshop i samarbeid med piloten for UH-nett vest. Executive Director i Canadian Research Knowledge Network, Deb Debruijn, presenterte "Canadian National Site Licensing project. Dette startet i 1998 og var en del av en større satsing som hadde til hensikt å finansiere infrastruktur for universitets- og forskningsmiljøene. "Såkornmidler" er sprøytet inn fra sentrale myndigheter for å initiere satsingen. Det europeiske samarbeidsprosjektet "Knowledge Exchange Licensing Intiative", ble presentert av Wilma Mossink. Den 17. februar holdt arbeidsgruppen et møte der representanter fra Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet deltok. Møtet var en nyttig gjennomgang og informasjonsutveksling. Godt bidrag fra Deb Debruijn, særlig mht argumentasjon for nasjonale satsinger på området. Hun anbefaler også at en pilotperiode (med såkornmidler) ikke bør være for kort. To til tre år er minimum. Både departementet og forskningsrådets representanter ga uttrykk for at de mente at vårt valgte prosjekt var bra, og mener det samsvarer med prioriteringer som er framhevet i forskningsmelding og andre dokumenter. Videre arbeid: Arbeidsgruppen avventer nå møte med Elsevier 18. mars. ABM v/ove holder kontakten med forlaget og ber om at de i dette møte legger fram et første tilbud som beskriver tilgangsbetingelser og kostnad i en nasjonal lisens. KD og forskningsrådet holdes orientert om prosjektets framdrift via UHRs sekretariat. UHR har sagt opp mønsteravtalen for Kopiering UHR har sendt brev fra til Kopinor og brev fra UHR til institusjonene og informert om saken. UHR Bs leder skal møte UHRs styre Møter/konferanser Bibliotekmøtet Hamar mars 2010 Programmet ligger ute på: UHR B arrangerer to seminarer torsdag 18. mars om hhv Nye strukturer i UH-sektoren:

6 Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon og Libraries of the future Vinterkonferansen februar Kort oppsummering ved UHR Bs medlemmer av programkomiteen Hilde og Tove. Sakene tas til orientering Sak 8/10 UHR Bs møtekalender 2010 Neste møte i UHR B blir 7. juni i Bergen fra kl Sak 9/10 Eventuelt Ingen saker

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 16. april 2015

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 16. april 2015 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer Innhold: Årsmelding NEON 2007... 3 Aktivitetsrapport for NEONs sekretariat 2007... 5 Aktivitetsbeskrivelse for NEON 2007... 5 Oversikt over rådsrepresentanter og vararepresentanter i NEON 2007... 8 Regnskap

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører:

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører: Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 1 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 16.03.2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 18.februar

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer