M. trapezius - kappemuskelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M. trapezius - kappemuskelen"

Transkript

1 Muskelanatomi 1 Muskler i nakken 2 1

2 M. trapezius - kappemuskelen Utspring: - os occipitalis - lig.nuchae - proc.spinosus C1 T12 trapezius pars descendens - spina scapula - acromion - clavicula lateralt pars transversus pars ascendens 3 M. Trapezius forts. Funksjon øvre del: - Elevasjon av scapula - Ekstensjon,lateralfleksjon til samme side og rotasjon til motsatt side av columna cervicalis Funksjon midtre del: - adduksjon av scapula Funksjon nedre del: - depresjon av scapula trapezius pars descendens pars transversus pars ascendens 4 2

3 Mm. rhomboideus (minor och major) Utspring: - processus spinosus C6 - T4. (minor: C6 + C7, major: T1 T4) Levator scapulae - margo medialis scapulae. Rhomboideus minor Funksjon: - elevasjon og adduksjon av scapula Rhomboideus major 5 M. levator scapulae - skulderbladløfteren Utspring: - processus transversus C1-C4. - angulus superior scapulae. Funksjon: - elevasjon av scapula - ekstensjon, lateralfleksjon til samme side og rotasjon til samme side av columna cervicalis Levator scapulae Rhomboideus minor Rhomboideus major 6 3

4 M. Sternocleidomastoideus Utspring: - manubrium sterni - clavicula. - proc. Mastoideus - os occipitale Funksjon: - rotasjon til motsatt side og lateralfleksjon til samme side i columna cervicalis - fleksjon av columna cervicalis - ekstensjon av hodet scom levator scapulae scalenii trapezius 7 Mm. Scalenii Utspring: - proc. transversus C1 - C7. - costae 1-2. Funksjon: - fleksjon, lateralfleksjon og rotasjon columna cervicalis scom: caput sternale scom: Caput claviculare Scalenus medius Scanelus posterior Scalenus anterior 8 4

5 Mm.suboccipitalis - nakkerosetten Nakkerosetten består av 5 små muskler: 1. m.rectus capitis posterior minor 2. m.rectus capitis posterior major 3. m.obliquus capitis superior 4. m.obliquus capitis inferior 5. (m.rectus capitis lateralis er ikke på bildet) 9 Mm. suboccipitalis - nakkerosetten Utspring: - proc.transversus C1 - tuberculum posterior C1 - processus spinosus C2 - proc.transversus C1 - linea nuchae Funksjon: - ekstensjon, rotasjon og lateralfleksjon av hodet 10 5

6 M. Masseter Utspring: - arcus zygomaticum Temporalis - angulus mandibulae Masseter Funksjon: - sammenbiting, dra mandibula anteriort, løfte mandibula Levator scapulae Scalenii suprabyoid muskulatur infrabyoid Muskulatur prevertebrala muskler 11 M. Temporalis Utspring: - os temporale - processus coronoideus Funksjon: - sammenbitning, dra mandibula posteriort. temporalis masseter 12 6

7 M. latissimus dorsi den store brede ryggmuskelen Latissimus dorsi 13 M. latissimus dorsi forts. Utspring: - crista iliaca, dorsalt - sacrum, dorsalt - pros.spinosus Th 7 L5 - costae angulus inferior scapulae - crista tuberculum minoris Funksjon: - ekstensjon i art.humeri - innoverrotasjon i art.humeri - adduksjon i art.humeri Bifunksjon: - adduksjon av scapula 14 7

8 Mm. erector spinae Ytre lag: Kan deles inn i 3 deler: 1. M. iliocostalis (lateral) Består av en lumbal, thorakal og cervikal del 2. M. longissimus (intermediær) Består av en lumbal, thorakal, cervikal og capitis-del 3. M. spinalis (medial) Består av en thorakal, cervikal og capitis-del Utspring: Processus spinosus L1-L5, sacrum, Processus spinosus Th11-Th12, spinae iliaca. Costae, processus transversus, processus spinosus, caput Funksjon: Dobbelsidig virkning: ekstensjon av columna vertebralis Ensidig virkning: Rotasjon og lateralfleksjon av columna vertebralis til samme side 15 Mm. erector spinae Indre lag: 1. M. rotatores 2. M. multifidii 3. M. semispinalis Utspring: I hovedsak fra processus transversus På processus spinosus på ovenforliggende vertebrae Funksjon: Ekstensjon, rotasjon og lateralfleksjon samt viktig for god stabilitet. M. erector spinae har en postural funksjon! 16 8

9 M. serratus posterior superior/ inferior Utspring: - processus spinosus C6-T2 - costae 2-5 Funksjon: - hjelper innåndingen Serratus posterior superior Utspring: - processus spinosus T11-L3 - costae 9-12 Funksjon: - hjelper utåndingen Serratus posterior inferior 17 M. quadratus lumborum (QL) Utspring: - crista iliaca - ligamentum iliolumbale - processus transversus L1-L5 - costae 12 Funksjon: - lateralfleksjon av torso - løfter os coxae på samme side og stabiliserer overkroppen 18 9

10 M. Psoas major M. Iliopsoas - hofteleddsbøyer Utspring: - discus + corpus vertebrae T12-L5 - fiber fra costae 12 M. Psoas minor Utspring: - discus intervertebrale T12 L1 M. Iliacus Utspring: - fossa iliaca Psoas Major Quadratus lumborum Psoas Minor Iliacus 19 M.Iliopsoas forts., Felles feste: - trochanter minor Hovedfunksjon: - fleksjon i art. coxae Bifunksjon: - Utoverrotasjon i art. coxae 20 10

11 M. pectoralis major den store brystmuskelen Pars clavicularis U: Mediale halvdel av clavicula Fu: Fleksjon + innoverrotasjon i art. humeri horisontaladduksjon Pars sternocostalis U: Sternum + cartilago costalis 2-6 Fu: Fleksjon, horisontaladduksjon Pars abdominalis U: Fascia abdominalis Fu: Adduksjon, horisontaladduksjon Pectoralis major Felles feste: crista tuberculi majoris 21 M. pectoralis minor den lille brystmuskelen Subclavius Pectoralis minor Utspring: - costae processus coracoideus Funksjon: - depresjon av scapula 22 11

12 M. serratus anterior Utspring: - costae 1-9 anteriort - margo medialis scapulae Funksjon: - abduksjon av scapulae 23 M. rectus abdominis -den rette bukmuskel Utspring: - cartilago costalis delvis inn i m. pectoralis major - processus xiphoideus - os pubis Funksjon: - fleksjon av torso - senker brystkassen og tipper bekkenet bakover Obliquus externus abdominis Transversus abdominis Recturskidan Rectus abdominis 24 12

13 Rectus abdominis Obliquus externus abdominis Obliquus internus abdominis Transversus abdominis 25 M. obliquus externus abdominis ytre skrå bukmuskel Utspring: - costae crista iliaca - ligamentum inguinale Funksjon unilateralt: - lateralfleksjon av torso Funksjon bilateralt: - rotasjon av torso til motsatt side - bukpress - fleksjon av torso - accessorisk utånding Obliquus externus abdominis Obliquus internus abdominis 26 13

14 Utspring: - crista iliaca (sias) - ligamentum inguinale (fascia thoracolumbalis) - costae fascia abdominalis Funksjon unilateralt: - lateralfleksjon av torso Funksjon bilateralt: M. obliquus internus abdominis indre skrå bukmuskel - rotasjon av torso til samme side - bukpress - fleksjon av torso - accessorisk utånding Obliquus externus abdominis Obliquus internus abdominis 27 M. transversus abdominis -den tverre bukmuskel Utspring: - innsiden av cartilago costalis fascia thoracolumbalis - crista iliaca - ligamentum inguinale - fascia abdominalis Funksjon: - bukpress - accessorisk utånding Obliquus externus abdominis Rectusskidan - viktig for god stabilitet i torso Transversus abdominis Rectus abdominis 28 14

15 M. Subclavicularis Utspring: - costae 1 Subclavius Pectoralis minor - claviculas underkant Funksjon: - stabilisere articulatio sternoclavicularis 29 Diafragma Avgrenser brysthulen fra bukhulen Vår viktigste innåndingsmuskel

16 Pustefunksjonen 1. Diafragma kontraheres 2. Thorax spenner seg ut 31 M. gluteus maximus -den store setemuskelen Utspring: - crista iliaca - sacrum - coccygis - ligamentum sacrotuberale - trochanter major (25%) via tractus iliotibialis til condylus lateralis tibiae (75%) Funksjon: - ekstensjon og utoverrotasjon i art.coxae Gluteus medius Gluteus maximus 32 16

17 M. tensor fascia latae Utspring: - SIAS - crista iliacas fremre del Gluteus medius Gluteus maximus - via tractus iliotibialis til condylus lateralis tibiae Tensor fascia latae Funksjon: - fleksjon, innoverrotasjon, abduksjon i art. coxae - ekstensjon og utoverrotasjon i art. genu Tractus iliotibialis 33 M. Gluteus medius Utspring: - facies glutea, crista iliaca - trochanter major Funksjon: - abduksjon i art. coxae Gluteus medius Gluteus minimus Piriformis Gemellus superios Gemellus inferior Obturatorius internus Quadratus femoris 34 17

18 M.Gluteus minimus Utspring: - os ilium, lateralt - trochanter major Funksjon: - abduksjon i art.coxae Gluteus medius Gluteus minimus Piriformis Gemellus superios Gemellus inferior Obturatorius internus Quadratus femoris 35 Utoverrotatorene M.Piriformis M.Gemellus superior M.Gemellus inferior M.Obturatorius internus Gluteus medius M.Quadratus femoris Gluteus minimus Piriformis Gemellus superios Gemellus inferior Obturatorius internus Quadratus femoris 36 18

19 Utoverrotatorene forts. Utspring: - pelvis dorsalt - sacrum ventralt, m.piriformis - trochanter major Funksjon: - utoverrotasjon i art. coxae - innoverrotasjon i art. coxae v/fleksjon over 90º i art. Coxae (m. Piriformis) 37 Hamstrings (Mm. ischiocruralis) Hamstrings består av 4 muskler: M.Biceps femoris caput longum M.Biceps femoris caput brevis M.Semitendinosus M.Semimembranosus Semitendinosus Semi membranosus Biceps femoris caput longum 38 19

20 Hamstrings (Mm. Ischiocrurale) forts. Utspring: - tuber ischiadicum - femur dorsalt - m.semitendinosus: tibia prox.med (pes anserinus) - m.semibranosus: tibia prox.med - m. biceps femoris: caput fibula og condylus lat. tibiae Funksjon: - extensjon i art. coxae - fleksjon, innoverrotasjon og utoverrotasjon i art. genus 39 M.Rectus femoris M.Vastus medialis M.Vastus intermedius M.Vastus lateralis Utspring: - m.rectus femoris: SIAI - m.vastus med/lat/ intermedius: Femur Felles feste: Quadriceps femoris - via patella på tuberositas tibia - condylus med/lat tibia Felles funksjon: - Ekstensjon i art.genus Vastus intermdius Vastus lateralis Rectus femoris Sartorius Vastus medialis - M. Rectur femoris: fleksjon i art coxae 40 20

21 M. sartorius - skreddermuskelen Utspring: - SIAS Vastus intermdius - tibia prox.med, pes anserinus Vastus lateralis Sartorius Funksjon: - Fleksjon, utoverrotasjon, abduksjon i art.coxae, fleksjon og innoverrotasjon i art. Genu. Rectus femoris Vastus medialis 41 Korte adduktorer M.Adductor longus M.Adductor brevis M.Adductor magnus M.Pectineus M.Obturatorius externa Obturatorius externa Pectineus Adduktor brevis Adduktor Longus Adduktor magnus Gracilis 42 21

22 Korte adduktorer Utspring: - os pubis (ikke adduct.magnus) - os ischii ( M.adduct.magnus) Obturatorius Externa Pectineus Funksjon: - medialt på femur - Adduksjon i art.coxae Adduktor brevis Adduktor Longus Adduktor magnus Gracilis 43 Lang adduktor M. Gracilis Utspring: - os pubis Obturatorius Externa - pes anserinus Pectineus Funksjon: - Adduksjon i art.coxae Adduktor brevis Adduktor Longus Adduktor magnus Gracilis 44 22

23 Underbenets muskler 45 TA Tibialis anterior ED Ekstensor digitorum longus EH Ekstensor hallucis longus TP Tibialis posterior FD Fleksor digitorum longus FH Fleksor hallucis longus PL Peroneus longus PB Preoneus brevis 46 23

24 M. triceps surae M.Gastrocnemius Utspring: - condylus lat/med. femoris - tuber calcanei - tendon calcaneus Plantaris Funksjon: - plantarfleksjon i art.talocruralis, fleksjon i art.genu Soleus Gastronemius caput medialis Gastronemius caput lateralis 47 M. triceps surae M.Soleus Utspring: - tibia og fibula proximalt/dorsalt - tuber calcanei - tendo calcaneus Funksjon: - Plantarfleksjon i art. talocruralis Plantaris Soleus Gastronemius caput medialis Gastronemius caput lateralis 48 24

25 M. popliteus Utspring: Funksjon: - condylus lateralis femoris - posteriort proximalt på tibia - fleksjon, innoverrotasjon stabiliserer art.genus 49 De dype leggmusklene M. Flexor digitorum longus M. Tibialis posterior M. Flexor hallucis longus 50 25

26 De dype leggmusklene forts. Utspring: - tibiae og fibulae dorsalt - membrana interossea cruris dorsalt - M. Tibialis posterior - tarsus plantart - M. Flexor digitorum longus: distalt, plantart på digitorum M. Flexor hallucis longus: distalt, plantart digitorum 1 51 De dype leggmusklene forts. Funksjon: M. Tibialis posterior: - Plantarfleksjon i art. talocruralis M. Flexor digitorum longus: - Fleksjon i digitorum 2-5, plantarfleksjon M. Flexor hallucis longus: - Fleksjon i hallux, plantarfleksjon 52 26

27 M. Tibialis anterior Utspring: -tibias fremre proksimale del - basen på metatarsale I - os cuniforme mediale Tibialis anterior Funksjon: - dorsalfleksjon i art. talocruralis (øvre ankelledd) - supinasjon art. intertarsea (nedre ankelledd) 53 M. Extensor digitorum longus M. Extensor hallucis longus Tærnes lange strekkermuskel/ Stortåens lange strekkermuskel Utspring: - tibia anteriort - fibia anteriort - membrana interossea crusis anteriort - phalanx distalis digiti phalanx distalis digiti 1 Funksjon: - dorsalfleksjon av digiti dorsalfleksjon i art.talocruralis, - supinasjon i art. intertarsea Extensor digitorum longus Extensor hallucis longus 54 27

28 M. Peroneus longus/brevis lange og korte leggmusklene Utspring: - caput fibula (longus) - lateralt fibula (brevis) Gastronemius vastus lateralis - metatarsale 1 og cuneiforme mediale (longus) - tuberositas ossis meta.5 (brevis) Funksjon: - pronasjon og plantarfleksjon i øvre og nedre ankeledd Proneus longus Soleus Tibialis anterior Peroneus brevis Peroneus tertinus 55 Muskelanatomi skulder og arm 56 28

29 M. deltoideus Utspring fremre del: -clavicula Utsring midtre del: - acromion Utspring bakre del: - spina scapulae Deltoideus Felles feste: - tuberositas deltoidea Felles funksjon: - abduksjon i art.humeri Fremre delenes funksjon: - fleksjon og innoverrotasjon i art.humeri Bakre delens funksjon: - ekstensjon og utoverrotasjon i art.humeri 57 M. supraspinatus Utspring: - fossa supraspinata - tuberculum majus humeri Supraspinatus Funksjon: - abduksjon, utoverrotasjon i art.humeri Tilhører rotatorkuffen Infraspinatus Teres minor Teres major 58 29

30 M. infraspinatus Utspring: - fossa infraspinata. - tuberculum majus humeri, som veves inn i leddkapselen. Funksjon: - utoverrotasjon og stabiliserer art.humeri. Infraspinatus Supraspinatus Teres minor Tilhører rotatorkuffen Teres major 59 M. teres minor Utspring: - margo lateralis scapulae og i underkant på fossa infraspinata. - tuberculum majus humeri. Funksjon: - utoverrotasjon art. Humeri Supraspinatus Tilhører rotatorkuffen Infraspinatus Teres minor Teres major 60 30

31 Utspring: M. teres major - angulus inferior scapulae - margo lateralis scapulae - crista tuberculum minoris Supraspinatus Funksjon: - ekstensjon og adduksjon i art.humeri - innoverrotasjon i art.humeri Subscapularus Teres major Latissimus doris 61 M. subscapularis Supraspinatus Utspring: - fossa subscapularis. - tuberculum minus humeri Funksjon: - innoverrotasjon og adduksjon i art.humeri Subscapularus Tilhører rotatorkuffen Teres major Latissimus doris 62 31

32 SITS - Rotatorkuffen Supraspinatus Infraspinatus Teres minor Subscapularis Infraspinatus Supraspinatus Teres minor Subscapularis 63 M. biceps brachii - Caput longum (det lange hodet) - Caput breve (det korte hodet) Caput longum: Utspring: - tuberculum supraglenoidale Felles feste: - tuberositas radii - fascia antebrachii Biceps brachii caput longum Biceps brachii caput breve 64 32

33 M.Biceps brachii forts. Caput breve: Utspring: - proc.coracoideus Felles feste: - tuberositas radii fascia-antebrachii Funksjon: - fleksjon i art.humeri - fleksjon i art.cubiti - supinasjon av underarm 65 M. Coracobrachialis Utspring: - processus coracoideus - medialt humerus. Funksjon: - fleksjon i art. humeri Brachialis Coracobrachialis 66 33

34 M. brachialis Utspring: - anteriort art.humeri - anteriort, proximalt på ulna, leddkapselen Funksjon: - fleksjon i art. cubiti (albueleddet) Brachialis Coracobrachialis 67 M. triceps brachii trehodede overarmsmuskelen Utspring: Caput longum: - tuberculum infraglenoidale Caput mediale: - posteriort humerus Caput laterale: - lateralt humerus. Triceps brachii Caput mediale Triceps brachii Caput longum Triceps brachii Caput lateralt Anconeus 68 34

35 M.Triceps brachii forts. - Olecranon - leddkapselens bakside Funksjon caput longum: - ekstensjon og adduksjon i art.humerii og ekstensjon i art.cubiti Funksjon caput lat/med: - ekstensjon i art. cubiti 69 Muskler i underarm og hånd 70 35

36 Underarm Palmara gruppen / fleksorer Ekstensorer av hånden Dorsala gruppen / ekstensorer 71 Flexorer Dypeste laget: Mellomste laget: Ytterste laget: pronator teres flexor digitorum profundus flexor pollicis longus pronator quadratus flexor digitorum superficialis flexor carpi radialis palmaris longus flexor carpi ulnaris 72 36

37 M.Pronator teres pronator teres Utspring: - epicondylus medialis humeri - radius, medialt flexor carpi radialis palmaris longus Funksjon: - fleksjon art. cubiti flexor carpi ulnaris - pronasjon i antebrachii 73 M. flexor carpi radialis Utspring: - epicondylis medialis humeri - metacarpale 2 og 3 Funksjon:- fleksjon i art.cubiti, - pronasjon i antebrachii, - palmarfleksjon og radialfleksjon i håndledd pronator teres flexor carpi radialis palmaris longus flexor carpi ulnaris 74 37

38 M. Palmaris longus Utspring: - epicondylus medialis humeri - aponeurosis palmaris Funksjon: - palmarfleksjon i håndledd - fleksjon i art.cubiti pronator teres flexor carpi radialis palmaris longus flexor carpi ulnaris 75 M. Flexor carpi ulnaris Utspring: - epicondylis medialis humeri - os pisiforme Funksjon: - fleksjon i art. cubiti, palmarfleksjon og ulnardeviasjon i håndledd pronator teres flexor carpi radialis palmaris longus flexor carpi ulnaris 76 38

39 M. Flexor digitorum superficialis Utspring: - epicondylis medialis humeri - proc. Coronoideus - digitorum 2-5 Funksjon: - fleksjon i art.cubiti, palmarfleksjon i håndledd - fleksjon i digitorum M. Flexor digitorum profundus Utspring: - proximalt på ulnae - membrana interossea antebrachium - digitorum 2-5 Funksjon:- palmarfleksjon og fleksjon i digitorum

40 M. Flexor pollicis longus Utspring: - midt på radius forside membrana interossea antebrachium - digitorum 1, distalt Funksjon: - palmarfleksjon og fleksjon i tommel 79 M. Pronator quadratus Utspring: - distale del av ulna - distale del av radius flexor digitorum profundus Funksjon: - pronasjon av håndledd flexor pollicis longus pronator quadratus 80 40

41 M. Brachioradialis Utspring: - epicondylus lateralis humeri. - processus styloideus radii. Funksjon: - fleksjon, supinasjon og pronasjon i art.cubiti. brachioradialis 81 M. extensor carpi radialis longus M. extensor carpi radialis brevis Utspring: - epicondylis lateralis humeri extensor carpi radialis brevis extensor carpi radialis longus - dorsalt metacarpale 2 og 3 brachioradialis Funksjon: - dorsalfleksjon og radialdeviasjon i håndledd

42 Dorsala gruppen = extensorer extensor digitorum extensor pollicis longus extensor indicis Abduktor policis longus extensor pollicis brevis extensor carpi ulnarus extensor digiti minimi 83 M. Extensor digitorum M.Extensor carpi ulnaris M. Extensor digiti minimi Utspring: - epicondylus lateralis humeri extensor digitorum M. Extensor digitorum - digitorum 2-5 M. Extensor carpi ulnaris- metacarpale 5 M. Extensor digiti minimi- digitorum 5 extensor carpi ulnarus extensor digiti minimi 84 42

43 M.supinator Utspring: - epicondylus lateralis humeri - ulnas dorsalside - radius anteriort Funksjon: - supinasjon i antebrachi 85 M. Abductor pollicis longus Utspring: - dorsalt, proximalt på ulna og radius - dorsalt på metacarpale 1 Funksjon: - radialdeviasjon og supinasjon i håndledd - abduksjon i metacarpale

44 M. Extensor pollicis brevis Utspring: - radius, dorsalt - membrana interossea antebrachium - digitorum 1 Funksjon: - radialdeviasjon i håndledd - dorsalfleksjon og abduksjon i digitorum 1 87 M. Extensor pollicis longus Utspring: - ulnae, dorsalt - membrana interossea antebrachium - digitorum 1 Funksjon: - dorsalfleksjon og radialfleksjon carpus - ekstensjon av digitorum

45 M. Extensor indicis Utspring: - ulnae, dorsalt - membrana interossea antebrachium - digitorum 2 Funksjon: - dorsalfleksjon i håndledd - dorsalfleksjon i digitorum 2 89 Håndens muskler 1. Retinaculum flexorum og ekstensorum 2. Thenar = tommelens muskler 3. Hypothenar = lillefinger muskler

46

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 25. februar 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 25. februar 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 8. oktober 2014 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 8. oktober 2014 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Onsdag 8. oktober 2014 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 8. oktober 2012 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115- Basal anatomi. Mandag 8. oktober 2012 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115- Basal anatomi Mandag 8. oktober 2012 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert forsiden

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012 Individuell skriftlig eksamen i 1BA 115 - Naturvitenskapelige perspektiver på idrett 1 basal anatomi Onsdag 12. oktober 2011 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Torsdag 10. oktober 2013 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Torsdag 10. oktober 2013 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 6 sider inkludert forsiden

Detaljer

Anatomi histologi, osteologi, leddlære

Anatomi histologi, osteologi, leddlære Anatomi histologi, osteologi, leddlære Medicinskt Kursforum Bevegelsesakser Beskriver kroppens ulike bevegelser Fleksjon Ekstensjon Abduksjon Adduksjon Rotasjon Supinasjon Pronasjon Palmarfleksjon Dorsalfleksjon

Detaljer

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017

Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Norges Idrettshøgskole Studieåret 2016/2017 Individuell Skriftlig Eksamen i Basal Anatomi (IDR 106) Tid til disposisjon: 3 timer Gir maksimalt 100 poeng Merk videre at: Flersvarsoppgavene har kun ett korrekt

Detaljer

Generelt: 3 hovedgrupper; hjerte-, glatt- og tverrstripet muskulatur (skjelett muskulatur)

Generelt: 3 hovedgrupper; hjerte-, glatt- og tverrstripet muskulatur (skjelett muskulatur) Muskulatur (x) Generelt: 3 hovedgrupper; hjerte-, glatt- og tverrstripet muskulatur (skjelett muskulatur) Skjelettmuskulaturen; Viljestyrt Passerer ett eller flere ledd Festet til knokler via sener (utspring-feste)

Detaljer

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis:

a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: Oppgave 1 a) Muskler som er ansvarlige for lateralfleksjon og ekstensjon av Columna vertebralis: M. Erector spinae (den store ryggstrekker). Den er delt i to deler, en på hver side av ryggsøylen. Dersom

Detaljer

Anatomi histologi, osteologi, leddlære

Anatomi histologi, osteologi, leddlære Anatomi histologi, osteologi, leddlære Forventet læringsutbytte for fagemnet Bevegelsesapparatets anatomi Etter gjennomført emne er det forventet at studenten: Kunnskap kan forstå og anvende medisinsk

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Utgått individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 14. oktober 2015 kl

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Utgått individuell skriftlig eksamen. IDR 115- Basal anatomi. Onsdag 14. oktober 2015 kl BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Utgått individuell skriftlig eksamen i IDR 115- Basal anatomi Onsdag 14. oktober 2015 kl. 10.00-13.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert

Detaljer

Tøyninger. Tøyningens effekter:

Tøyninger. Tøyningens effekter: Tøyninger 1 Tøyningens effekter: Gi bedre bevegelighet Skadeforebyggende Muskelavslapning Smertelindring / redusere smerte i en anspent muskel Restitusjon? 2 fagskoleutdanning i massasjeterapi 1 Årsaker

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 Kandidat-ID: 1120 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. rectus abdominis rette bukmuskelen m. obliquus externus abdominis yttre skrå bukmuskelen

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Fleksjon Ekstensjon Proksimale radioulnar

Detaljer

Virvellegee er det kompakte benet som holder strukturen i en ryggvirvel. Det kompakte benet.

Virvellegee er det kompakte benet som holder strukturen i en ryggvirvel. Det kompakte benet. Eksamen kroppsøving Oppgave 1 a) M. erector spina (stor ryggstrekker) er spesielt ansvarlig for ekstensjon og lateralfleksjon i ryggen. Siden m. erector spina går over hele ryggen er det tosidig kontraksjon

Detaljer

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Albue Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2016 1 Albueleddet Humeroulnar - leddet Humeroradial leddet Proksimale radioulnar - leddet Fleksjon

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR301 1 Kroppsøving del 3, trinn 1-7 Kandidat-ID: 1100 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Modul 8 - dag 1. Hjertemeridianen. Beliggenhet: Samling 8 dag 1 og 2

Modul 8 - dag 1. Hjertemeridianen. Beliggenhet: Samling 8 dag 1 og 2 Modul 8 - dag 1 1 Hjertemeridianen Beliggenhet: Starter i sentrum av armhulen, nedover innsiden av armen til albuebøyningens fure. Så nedover underarmens innside og gjennom håndflaten til den mediale side

Detaljer

Norsk bransjeråd for massasje. Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi

Norsk bransjeråd for massasje. Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi Norsk bransjeråd for massasje Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi Januar 2010 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FAGPLANENS FUNKSJON... 3 3 MASSASJETERAPEUT FAG OG YRKE... 3 3.1 KOMPETANSEOMRÅDER...

Detaljer

ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV KRAV TIL SKOLER

ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV KRAV TIL SKOLER Sv ensk Norsk bransjeråd for massasje FAGKRAV OG KRAV TIL SKOLER Fagkrav og krav til skoler revidert juni 07 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Del Kapitel Tittel 3 Del 1 Krav til skoler 1.1 Generelt

Detaljer

IDR106 1 Funksjonell anatomi

IDR106 1 Funksjonell anatomi IDR106 1 Funksjonell anatomi Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 Art humeri (20 poeng) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Bevegelsesanalyse (12 poeng) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Biomekk. (28 poeng) Skriveoppgave

Detaljer

Virvelsøylen (x) 33-34 uregelmessige knokler forbundet med bånd, brusk og ekte ledd 7 cervicale virvler -kjennetegnes ved hull i tverrtaggene ( til

Virvelsøylen (x) 33-34 uregelmessige knokler forbundet med bånd, brusk og ekte ledd 7 cervicale virvler -kjennetegnes ved hull i tverrtaggene ( til Virvelsøylen (x) 33-34 uregelmessige knokler forbundet med bånd, brusk og ekte ledd 7 cervicale virvler -kjennetegnes ved hull i tverrtaggene ( til a. vertebralis) 12 thoracale virvler kjennetegnes ved

Detaljer

Behandlingsdagbok. Startdato: År: Deltaker-ID: Fornavn: Etternavn: Pasient ID nummer: Kontakt, lege: Kontakt, pleiepersonale: Avdeling / klinikk:

Behandlingsdagbok. Startdato: År: Deltaker-ID: Fornavn: Etternavn: Pasient ID nummer: Kontakt, lege: Kontakt, pleiepersonale: Avdeling / klinikk: Behandlingsdagbok Startdato: År: Deltaker-ID: Fornavn: Etternavn: Pasient ID nummer: Kontakt, lege: Kontakt, pleiepersonale: Avdeling / klinikk: Addresse: Telefon - og dager / tid for kontakt: INNHOLD

Detaljer

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus:

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus: SKULDER Skjelett Skulderleddet danner forbindelsen mellom tre ulike ben: Clavicula, scapula og humerus. Clavicula: Kragebenet er tynt og S-formet. Det holder skulderleddet og dermed overarmen ut fra thorax

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR300 1 Kroppsøving del 3, trinn 5-10 Kandidat-ID: 9007 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Forelesningsoversikt. Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur. Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon

Forelesningsoversikt. Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur. Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon Ola Eriksrud Forelesningsoversikt Muskelvev Skjelettmusklenes funksjon Funksjonelle trekk ved muskler Skjelettmuskulatur q q q Anatomi Mikroskopisk anatomi Kontraksjon Kraftoverføring Sene Muskelfunksjon

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/ Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR300 1 Kroppsøving del 3, trinn 5-10 Kandidat-ID: 9005 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 IDR300 26/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 1 (vektes 70 %) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger (Bilde: VG) Av Styrkeøvelser...3 Skråflies med hantler...3 Hantelpress...3 Pullover...4 En-arms roing med støtte for hånden...4 Sittende hantelpress...5

Detaljer

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14 νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν INNHOLD ννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν 5 Innhold Forord.........................................................

Detaljer

Treningshefte. manualer. www.abilica.no

Treningshefte. manualer. www.abilica.no Muskler som kommer... Treningshefte for manualer www.abilica.no FØR DU BEGYNNER Dette heftet er laget med tanke på deg som ønsker å begynne å trene med manualer for å få en sterkere og strammere kropp.

Detaljer

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Ankel og fot Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Anatomi Definisjoner FUNKSJONELL TERMINOLOGI Plantarfleksjon-dorsalfleksjon Varus-valgus Abduksjon-adduksjon

Detaljer

I dag Ny hverdag Data- og kommunikasjonsteknologi Høyt tempo og effektivitet Stillesittende arbeid

I dag Ny hverdag Data- og kommunikasjonsteknologi Høyt tempo og effektivitet Stillesittende arbeid NIAK PT Holdning og holdningsanalyse Svein Ove Husnes Idrettsfysioterapeut (MSc) og Personlig trener (EHFA) Leder Overvektsklinikken Aleris Helse AS Svein Ove Husnes fra homo sapiens til homo computerus?

Detaljer

Undersøkelse av perifere nerveskader egner seg spesielt godt med nevrofysiologisk teknikk. Slike undersøkelser bør derfor prioriteres

Undersøkelse av perifere nerveskader egner seg spesielt godt med nevrofysiologisk teknikk. Slike undersøkelser bør derfor prioriteres Retningslinjer for metoder i KNF del 1 Kapittel 8 I det følgende gir vi anbefalinger for hvordan nevrofysiologisk undersøkelse kan benyttes i ulike tilstander. Enkelte tilstander som eksempelvis Mortons

Detaljer

Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse

Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Nakken Relevant anatomi og klinisk undersøkelse Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Nidelvkurset 2014 1 Sorry kurset er fulltegnet! 2 Nakken Klinisk anatomi Cervikalcolumna er det mest kompliserte

Detaljer

Foredrag for Romerike Runners Team 14.09.2015. 14.09.2015 Knut Løken 1

Foredrag for Romerike Runners Team 14.09.2015. 14.09.2015 Knut Løken 1 Foredrag for Romerike Runners Team 14.09.2015 14.09.2015 Knut Løken 1 Utdanning: Sagene Lærerskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøyskole Knut Løken 14.09.2015 Knut Løken 2 Hvordan drive bevegelighetstrening

Detaljer

Holdning og holdningsanalyse

Holdning og holdningsanalyse Holdning og holdningsanalyse Svein Ove Husnes Idrettsfysioterapeut (MSc) og Personlig trener (EHFA) Leder fagavdelingen Montebellosenteret, Lillehammer Svein Ove Husnes I dag Ny hverdag Data- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Respirasjonsanatomi. Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200

Respirasjonsanatomi. Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200 Respirasjonsanatomi Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200 Trygve B. Leergaard Institutt for medisinske basalfag, seksjon anatomi 2015 Luftveiene Cavum nasi Cavum oris Pharynx Larynx

Detaljer

Anatomi og fysiologi

Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi hva betyr det? Anatomi: Gresk= Ta ifra hverandre Læren om hvordan kroppen er satt sammen av ulike organer og vev. Anatomi og fysiologi hva betyr det? Fysiologi:

Detaljer

Foten roten til alt vondt?

Foten roten til alt vondt? Foten roten til alt vondt? Hege Erichsen Godheim Idrettsfysioterapeut Løp- og Idrettsklinikken Program Funksjonell anatomi og biomekanik Rygg Bekken benlengdeforskjell Knær Naviculare dropp Artrose/slitasje

Detaljer

Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer

Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer Definitions and delineation of CTV for preoperative rectal cancer Local guidelines for University Hospital of Northern Norway Lise Balteskard, MD, PhD Dept of Radiotherapy Indikasjon for preoperativ strålebehandling

Detaljer

Funksjonell magetrening - et dynamisk perspektiv

Funksjonell magetrening - et dynamisk perspektiv ell magetrening - et dynamisk perspektiv Ola Eriksrud MSPT, CSCS Stipendiat, Seksjon for Fysisk Prestasjonsevne Innhold Introduksjon Underekstremitetens rolle DVD Biomekanikk Anatomi Den funksjonelle sammenhengen

Detaljer

Hege Erichsen Godheim

Hege Erichsen Godheim Hege Erichsen Godheim Funksjonell anatomi i UE Overbelastningsskader i underben, ankel og fot Løpestilanalyser Triggerpunkt Behandling med Nåler Terapi Master Sling Exercise Therapy PowerPlate Trening

Detaljer

Satya Sharma, Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset www.bmsklinikken.no

Satya Sharma, Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset www.bmsklinikken.no Skulder kapsulitt Funn: Innskrenkning av passive bevegelser av skulderleddet i et kapsulært mønster. Mest innskrenkning av utad rotasjon, mindre av abduksjon og minst av innad rotasjon. Disse funn indikerer

Detaljer

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim

Ankel og fot. Anatomi. Funksjonell undersøkelse. Lidelser. Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim Ankel og fot Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser Arne Orderløkken Leangen Fysioterapi Trondheim 1 Ankel og fot Tre buer Indre Ytre Tverr Tre funksjonelle segmenter Bakre Midtre Fremre Definisjoner

Detaljer

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim

Lumbalcolumna Klinisk anatomi. Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim Lumbalcolumna Klinisk anatomi Stig Fossum Moholt Fysioterapi Trondheim 1 Den funksjonelle enhet i columna Fremre del: Rygghvirvelen - Intervertebralskiven Longitudinale ligamenter Pediklene Bakre del:

Detaljer

Anatomi. Organsystemer Skjelettsystemet. Funksjonell muskelanatomi. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd)

Anatomi. Organsystemer Skjelettsystemet. Funksjonell muskelanatomi. Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Anatomi Organ Organsystem: Skjelettsystemet: Oppbygning Funksjon (ledd) Muskelsystemet Oppbygning Funksjon (muskler) Funksjonell muskelanatomi Plan retninger og bevegelser Musklene på overeks. Musklene

Detaljer

nisk undersøkelse av nakke og skulder

nisk undersøkelse av nakke og skulder RTIGRUTEKURSET 2016 nisk undersøkelse av nakke og skulder e Rørvik ialist i manuellterapi og idrettsmedisin MNMF UNDERSØKELSE AV NAKKE Vanskelig? Plager i nakke og skuldre er sammensatte, og krever en

Detaljer

Tøying, styrke og kondisjonstrening for karatutøvere del 2

Tøying, styrke og kondisjonstrening for karatutøvere del 2 Tøying, styrke og kondisjonstrening for karatutøvere del 2 Versjon 1, 2014 Av Eli Stamnes, foto: Inge Stubdal Innhold Styrkeprogram... 3 Hvorfor skal vi trene styrke... 3 Generell styrketrening... 3 Benløft

Detaljer

Tre - elementet. Kapittel 6 dag 1. Kapittel 6

Tre - elementet. Kapittel 6 dag 1. Kapittel 6 Kapittel 6 dag 1 Tre - elementet Representerer barndommen, menneskets barndom, naturens barndom, starten på et prosjekt osv. Tre elementet er aktivt om våren. Her er viljen til å ta valg, viljen til å

Detaljer

Kompliserte rehabiliteringsforløp. Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd

Kompliserte rehabiliteringsforløp. Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd Kompliserte rehabiliteringsforløp Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd 1 Innhold Infeksjoner Postoperative smertereaksjoner Myalgier og spenninger Tendinopatier Statikkforandringer Scapulær dyskinesi

Detaljer

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Kompendium Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Introduksjon Dette er et kompendium med fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og vanngymnastikk.

Detaljer

Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Satya Sharma; www.bmsklinikken.no 1. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne

Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne. Satya Sharma; www.bmsklinikken.no 1. Anvendt anatomi - Kne. Anvendt anatomi - Kne Kne fungerer under aksial kompresjon under innflytelse fra tyngdekraften og må derfor ha kompromiss mellom: mobilitet stabilitet Beveglser: fleksjon ekstensjon Innadrotasjon (kreves 90 graders kne-fleksjon)

Detaljer

Skulderundersøkelse. Trond Iversen Namdal legeforum 270314

Skulderundersøkelse. Trond Iversen Namdal legeforum 270314 Skulderundersøkelse Trond Iversen Namdal legeforum 270314 Diagnostic Test Accuracy Review Editorial Group: Cochrane Bone, Joint and Muscle Trauma Group Physical tests for shoulder impingements and local

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 Oppgave 1 Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 Oppgave 2 Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 Oppgave 1 Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 Oppgave 2 Flervalg Automatisk poengsum Levert IDR104 1 Biologiske emner II Kandidat-ID: 2520 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status forside Dokument Automatisk poengsum Levert 1 Oppgave 1 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Oppgave 2 Flervalg Automatisk

Detaljer

CASE 1. Inneholder 2 bilder

CASE 1. Inneholder 2 bilder HOTSEAT CASE 1 Inneholder 2 bilder Falt fra egen høyde og slått høyre hofte. FCF? KLINISK PROBLEMSTILLING BILDER BESKRIVELSE Det foreligger en udislosert medial collumfemoris fraktur i høyre proximale

Detaljer

Maren Stjernen. Screening av idrettsutøvere

Maren Stjernen. Screening av idrettsutøvere Maren Stjernen Screening av idrettsutøvere Funksjonell screening av idrettsutøvere Hva? - Functional movement screen - 9 test screening battery Hvorfor? - Screene for kjente risikofaktorer for skade -

Detaljer

Pasienten liggende, overkropp 30. Godt lys! Ta av overkropp, gjerne

Pasienten liggende, overkropp 30. Godt lys! Ta av overkropp, gjerne Hjertet BH. Pasienten liggende, overkropp 30. Godt lys! Ta av overkropp, gjerne Be pasienten puste ut, så hører du bedre 1. Inspeksjon a. Synlig hjerteaktivitet b. Ødemer, halsvenestuvning, cyanose, arr,

Detaljer

MERK NORSK BRUKERVEILEDNING. Modellnr. WEEVBE2078.0 Serienr. Noter serienummeret i feltet over for fremtidig bruk.

MERK NORSK BRUKERVEILEDNING. Modellnr. WEEVBE2078.0 Serienr. Noter serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Modellnr. WEEVBE2078.0 Serienr. Noter serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. NORSK BRUKERVEILEDNING Du finner serienummeret under setet på produktet. MERK Les gjennom alle forholdsregler og instruksjoner

Detaljer

Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus

Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Hilde Berner Hammer Ass.avd.overlege, dr.med., Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Hva er ultralyd? Lydbølger med høye frekvenser Hørbar lyd = 20 20.000 Hz (0.02-2 khz) Medisinsk UL = 1000.000-20.000.000

Detaljer

Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker

Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker Pediatrisk Endokrinologi 2005;19: 23-29 Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker P.B. Júlíusson 1,2,3, S. Vinsjansen 2, B. Nilsen 2, H. Sælensminde 2, R. Vågset 2, G.E. Eide 2,4, P.E.

Detaljer

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Arve Jørgensen, Konst. Overlege Klinikk for Bildediagnostikk og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk St. Olavs Hospital og NTNU 04.03.16 1 Hensikt Man

Detaljer

(New) Power 5/ juli 2014

(New) Power 5/ juli 2014 (New) Power 5/ juli 2014 Oppvarming 8-10 min: Følger manual fra oppvarming til hoveddel på 1,2,3 og for øvrig som før/program 1. Enkle øvelser der de største muskelgruppene brukes. Inn og ut av takt/musikk.

Detaljer

Foten ved CMT ortopediske aspekter. Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon

Foten ved CMT ortopediske aspekter. Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon Foten ved CMT ortopediske aspekter Per Reidar Høiness Overlege dr.med. Barneortopedisk seksjon Charcot Marie - Tooth Jean-Martin Charcot 1825-1893 Fransk nevrolog og anatomisk patolog Pitié-Salpetriere

Detaljer

Skulderen. Diagnostikk og behandling

Skulderen. Diagnostikk og behandling Skulderen. Diagnostikk og behandling Satya P. Sharma Spesialist i allmennmedisin & Samfunnsmedisin MSc. Ortopedisk medisin (London) Stipendiat, IGS, UIB www.bmsklinikken.no Sykehistorier På kontoret ditt

Detaljer

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitetsfracturer I. 1. Scapula. 2. Clavicula. 3.Proximale

Detaljer

Fugl-Meyer funksjonsindex - motorisk funksjon og balanse

Fugl-Meyer funksjonsindex - motorisk funksjon og balanse Fugl-Meyer funksjonsindex - motorisk funksjon og balanse Norsk oversettelse ved Gyrd Thrane 1 FMA Motorisk kontroll, overekstremitet Pasient: Født: A Skulder/albue/underarm DATO: I Refleksaktivitet Fleksorer

Detaljer

Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter

Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter av Nils Erik Volden for utøvere av Acudo. Beskrivelsene av punkt lokaliseringene er praktiske. Det taes forbehold for eventuelle feil. Praktisk

Detaljer

Compartmentsyndrom. Jan-Erik Gjertsen Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus

Compartmentsyndrom. Jan-Erik Gjertsen Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus Compartmentsyndrom Jan-Erik Gjertsen Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus Hovedmomenter Definisjoner Etiologi Patofysiologi Diagnostikk Behandling Komplikasjoner Intramuskulært trykk Det hydrostatiske

Detaljer

Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse

Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse Disse 34 øvelsene vil hjelpe deg å bygge en bedre kondisjon. Alle muskelgrupper jobbes med. Start med en serie av hver øvelse, og ta deg tid til

Detaljer

Core treningfrå. idrettsspesifikk trening

Core treningfrå. idrettsspesifikk trening Core treningfrå basis til idrettsspesifikk trening Core trening Core training Core Ofte referert til truncus (rygg, brystkasse og bukvegg) Meir spesifisert; lumball-pelvis området Core styrke Styrke i

Detaljer

Skulderlidelser fra ortopedens ståsted. Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014

Skulderlidelser fra ortopedens ståsted. Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014 Skulderlidelser fra ortopedens ståsted Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014 1 Litt historikk 80 årene Tilbakeholdende med operativ behandling av skulderledd 85 de første

Detaljer

Prosessbeskrivelse Tittel: Disseksjon av Gris. ID: Disseksjon av gris Versjon: 5 Side 1 av 6 Utarbeidet av: Gyldig fra: Morten Røe, 26.sept.

Prosessbeskrivelse Tittel: Disseksjon av Gris. ID: Disseksjon av gris Versjon: 5 Side 1 av 6 Utarbeidet av: Gyldig fra: Morten Røe, 26.sept. KVALITETSSYSTEM Prosessbeskrivelse Tittel: Disseksjon av Gris ID: Disseksjon av gris Versjon: 5 Side 1 av 6 Utarbeidet av: Godkjent: Gyldig fra: Morten Røe, 26.sept.2001 Klassifiseringsutvalget 26. september

Detaljer

Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Humerus fracturer. Proximale 80% Skaft 14 % Distale 6 %

Detaljer

Doc. Dr Ivan Jovanović g.

Doc. Dr Ivan Jovanović g. Doc. Dr Ivan Jovanović 18.11.2008.g. Unutrašnja kost potkolenice. Duga kost na kojoj se opisuju dva okrajka i telo. Okrajci: Gornji Donji Gornji okrajak: Oblika zarubljene četvorostrane piramide čija je

Detaljer

Nevromuskulær kontroll som risikofaktor for skulderproblemer hos mannlige elitehåndballspillere

Nevromuskulær kontroll som risikofaktor for skulderproblemer hos mannlige elitehåndballspillere Stig Haugsbø Andersson Nevromuskulær kontroll som risikofaktor for skulderproblemer hos mannlige elitehåndballspillere - En prospektiv kohortstudie Masteroppgave i idrettsfysioterapi Seksjon for idrettsmedisinske

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. MERK Les gjennom alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

BRUKERVEILEDNING. MERK Les gjennom alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen Modellnr. WEEVSY2826.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig referanse. BRUKERVEILEDNING Serienummeret finner du under setet. MERK Les gjennom alle forholdsregler og instruksjoner

Detaljer

Utredning og behandling av kroniske ryggpasienter i almenpraksis

Utredning og behandling av kroniske ryggpasienter i almenpraksis Utredning og behandling av kroniske ryggpasienter i almenpraksis av stud.med Trond Berset. Veileder Nils Gunnar Juel, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Instruktøren. Kort innføring i anatomi... 3

Instruktøren. Kort innføring i anatomi... 3 Instruktøren Kort innføring i anatomi............................. 3 Celle- og vevsanatomi................................... 3 Muskel- og skjelettsystemet.............................. 4 Begrepsavklaring.......................................

Detaljer

Funksjonell anatomi og biomekanik av cervical delen av ryggraden

Funksjonell anatomi og biomekanik av cervical delen av ryggraden «Therapeutic Exercise at the worksite - THEWS» Funksjonell anatomi og biomekanik av cervical delen av ryggraden Manos Stefanakis PT, MManipTher, PhD Anatomi av ryggraden To deler: Bevegelig del Ubevegelig

Detaljer

protokollen Anastasia Beneka, Associate Professor DUTH Paraskevi Malliou, Professor DUTH

protokollen Anastasia Beneka, Associate Professor DUTH Paraskevi Malliou, Professor DUTH Utvikling av THEWS protokollen Anastasia Beneka, Associate Professor DUTH Paraskevi Malliou, Professor DUTH Muskel- og skjelettlidelser (MSDs) som for eksempel nakke/ryggsmerter eller overekstremitetslidelser

Detaljer

Myelomeningocele. Ortopediske problemstillinger i underekstremitetene. Overlege Per Reidar Høiness Rikshospitalet

Myelomeningocele. Ortopediske problemstillinger i underekstremitetene. Overlege Per Reidar Høiness Rikshospitalet Myelomeningocele Ortopediske problemstillinger i underekstremitetene Overlege Per Reidar Høiness Rikshospitalet Innhold Generelt Hofter Knær Ankler Føtter Ortoser Fysioterapi Kirurgisk behandling Nivå

Detaljer

a)hvilke andre strukturer i tillegg til endoplasmatisk reticulum og golgiapparatet inngår? (8poeng)

a)hvilke andre strukturer i tillegg til endoplasmatisk reticulum og golgiapparatet inngår? (8poeng) Essayeksamen konte 2015 Oppgave 1 (10 poeng) Denne oppgaven omhandler det endomembrane systemet hvor de største strukturene er endoplasmatisk reticulum og golgiapparatet. Forklar oppbygning og funksjon

Detaljer

Observasjon av risikofaktorer for spredningsreaksjoner og forsiktighet ved tilstedeværelse av risikofaktorer

Observasjon av risikofaktorer for spredningsreaksjoner og forsiktighet ved tilstedeværelse av risikofaktorer 1 XEOMIN i behandlingen av dystoni* og spastisitet** Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell Introduksjon Med dette dokumentet gir Merz Pharmaceuticals informasjon til helsepersonell som et nøkkelelement

Detaljer

Kreft: hvordan håndtere psykiske utfordringer et kroppslig fokus

Kreft: hvordan håndtere psykiske utfordringer et kroppslig fokus Kreft: hvordan håndtere psykiske utfordringer et kroppslig fokus LHL Marius Altun, Psykomotorisk fysioterapeut 1 Agenda Alle kjenner noen med som har eller har hatt kreft også jeg gjør det Angst Depresjon

Detaljer

Personal Training. www.energetics.eu. Trenings veiledning / NO

Personal Training. www.energetics.eu. Trenings veiledning / NO www.energetics.eu Trenings veiledning / Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye ENERGETICS fitness utstyr. Vi håper du får mye moro og suksess med treningen. Før du starter med treningen, ønsker vi å gi deg

Detaljer

Undersøkelse av akutt kneskade Ola-Lars Hammer PhD student,universitetet i Oslo Seksjonsoverlege, Ortopedisk klinikk, Akershus Universitetssykehus

Undersøkelse av akutt kneskade Ola-Lars Hammer PhD student,universitetet i Oslo Seksjonsoverlege, Ortopedisk klinikk, Akershus Universitetssykehus Undersøkelse av akutt kneskade Ola-Lars Hammer PhD student,universitetet i Oslo Seksjonsoverlege, Ortopedisk klinikk, Akershus Universitetssykehus 19.04.16 olalarsh@broadpark.no Barn Kontusjoner og lacerasjoner

Detaljer

Pasienten skal ligge på ryggen med overkropp ca. 30. Ta av klær på overkropp, samt sko og sokker, evt også bukse hvis den er trang.

Pasienten skal ligge på ryggen med overkropp ca. 30. Ta av klær på overkropp, samt sko og sokker, evt også bukse hvis den er trang. 1 HJERTE Pasienten skal ligge på ryggen med overkropp ca. 30. Ta av klær på overkropp, samt sko og sokker, evt også bukse hvis den er trang. 1. Inspeksjon Ødemer Venestuvning Cyanose (lepper + negler)

Detaljer

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta?

Nummer 1. Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Kasuistikker Nummer 1 Smerter i skulderregionen bilateralt. Poliklinisk pasient. Hvilke bilder vil du ta? Høyre Venstre Beskrivelse Nummer 1 Begge skuldre: Ingen undersøkelse til sammenligning. Høyre

Detaljer

SKORELATERTE HELSEPROBLEMER

SKORELATERTE HELSEPROBLEMER SKORELATERTE HELSEPROBLEMER Kan sko bli et fotproblem? "STOP TALKING, START WALKING" Ved å integrere et Biomekanisk supportsystem (BMS) i sikkerhetssko eliminerer eller fjerner vi flere identifiserte intervensjonsfaktorer,

Detaljer

Anvendelse av THEWS- protokollen. Anastasia Beneka, Associate Professor DUTH Paraskevi Malliou, Professor DUTH

Anvendelse av THEWS- protokollen. Anastasia Beneka, Associate Professor DUTH Paraskevi Malliou, Professor DUTH Anvendelse av THEWS- protokollen Anastasia Beneka, Associate Professor DUTH Paraskevi Malliou, Professor DUTH Alle må lytte til kroppens smertesignaler! Smerte oppstår = et problem kommer.. THEWS mål!

Detaljer

Stabilitet viktigst. Coronoid frakturer 50% regelen 24.10.2014. 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL

Stabilitet viktigst. Coronoid frakturer 50% regelen 24.10.2014. 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL Stabilitet viktigst 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL Torstein Husby Oslo Universitetssykehus Ortopedisk avdeling Seksjon for overekstremitetskirurgi LUCL 2. LUCL = posterolat

Detaljer

ALBUE PMU OSLO 23.10.2014

ALBUE PMU OSLO 23.10.2014 ALBUE PMU OSLO 23.10.2014 Herlof Harstad, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Ny quitz: Hvorfor har vi albuen? Svar: For å bruke hånden .. og jobbe mer med ultralyd Felles strekkesene Brachioradialis

Detaljer

Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer. Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus

Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer. Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Ultralyd et nyttig verktøy for revmatologer Hilde Berner Hammer Revmatologisk avd, Diakonhjemmet sykehus Litt basalt om ultralyd Ultralyd-bølger sendes ut fra en probe, reflekteres i vevet, kommer tilbake

Detaljer

STØRRELSER: * smith&nephew ANBEFALT PROSEDYRE VED BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR FIKSERINGSBIND

STØRRELSER: * smith&nephew ANBEFALT PROSEDYRE VED BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR FIKSERINGSBIND BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR Ta mål med et fikseringsbind fra tuppen av lillefinger til midt på underarmen. Ikke strekk bindet når du tar mål av armen, slik unngår du å få for kort gipslaske.

Detaljer

* En enhet (E) defineres som gjennomsnittlig letal intraperitoneal dose til mus.

* En enhet (E) defineres som gjennomsnittlig letal intraperitoneal dose til mus. 1. LEGEMIDLETS NAVN DYSPORT 500 E pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Clostridium botulinum type A toksin-hemagglutininkompleks 500 enheter (E*). * En enhet

Detaljer