Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014"

Transkript

1 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014

2 1 Innledning Nrthern Periphery Prgramme (NPP) Bakgrunn Partnerlandene i Recruit and Retain (R&R) Finansiering Recruit and Retains strategiske del Nrsk arbeidsgruppe Nasjnalt senter fr distriktsmedisin (NSDM) Nrsk strategiske representant Den nrske arbeidsgruppen per juni Organisering av Recruit and Retain Prsjektadministrasjn (arbeidspakke 1) Samarbeid med prsjektadministrasjn Lead Partner Datainnsamling (arbeidspakke 2) Semi-strukturerte intervjuer Nrsk analyserapprt Hvedfunn fra rapprten Kmmunikasjn av prsjektet g av analyserapprten Prdukter g tjenester - arbeidspakke 3 g Prdukter g tjenester utviklet g utprøvd av nrsk partner Erfaringer fra Fadderrdningen Erfaringer med Sign n fee Implementering i drift i Finnmarkssykehuset Evaluering av prdukter g tjenester: IPSEG (Internal Prducts and Services Evaluatin Grup) Strategisk del Erfaringer med verføring av prdukter g tjenester til ffentlig sektr i Finnmark Arbeidspakke 5 Frretningsmdellen g den strategiske delen Partnermøter

3 9.1 Kick-ff knferanse Strategies fr Recruiting and Retaining Health Care Wrkers in Remte Rural Areas 2011, Strnway, Skttland, ktber Wrkshp i Akureyri, Island, mars Wrkshp i Ilulissat, Grønland, ktber Wrkshp i Hammerfest, april Wrkshp g svensk knferanse Rekrytering ch innvatin i glesbygd, Hemavan, Sverige, desember Wrkshp g knferanse i Thunder Bay, januar Wrkshp g sluttknferanse i Enniskillin, Nrd-Irland, mai Erfaringer Organisering av prsjektgruppen i Finnmarkssykehuset Erfaringer fra Nasjnalt senter fr distriktsmedisin. Rapprt fra frskningsleder, Birgit Abelsen Erfaringer fra Legerekrutteringsprsjektet. Rapprt fra prsjektleder Wenche Kjølås Transnasjnalt samarbeid Hva tar vi med ss videre i Finnmarkssykehuset? Strategisk rekrutteringsplitikk Implementeringsprsjekt Vitenskapelig prsjektdatabase etter mdell fra Sverige UiT sm utdanningsarena erfaringer fra Canada Intrduksjnsdag fr nyansatte Telemedisinske løsninger fr å bekjempe faglig islasjn Faglig utvikling stabilisering Avslutning Vedlegg

4 1 Innledning EU-prsjektet Recruitment and Retentin f Health Care Prviders in Remte Rural Areas Recruit and Retain startet i juni 2011 g ble avsluttet 30. juni Prsjektet har til hensikt å finne løsninger på de vedvarende utfrdringer knyttet til rekruttering g stabilisering av høyt kvalifisert persnell, primært i helsesektren, men gså til andre yrkesgrupper i ffentlig sektr. 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP) Prsjektet inngår sm en del av Nrthern Periphery Prgramme sm er et prgram sm skal hjelpe å utvikle ptensialet i perifere utkantstrøk både ssialt, øknmisk g miljømessig. I prgramperiden ble det avsatt 45 milliner EUR til ulike prsjekter sm skal utvikle innvative løsninger til gde både fr partnerlandene, men gså Eurpa sm helhet. 4

5 1.2 Bakgrunn Bakgrunnen fr prsjektsøknaden er en bekymring ver mangel på kvalifisert arbeidskraft i ffentlig sektr i hele NPP-reginen. I 2010 pprettet WHO et arbeidsprgram med retningslinjer g strategier fr å bistå land med å skaffe helsearbeidere til utkantstrøk. Dette er et glbalt prblem sm finnes i de fleste land. Omtrent halvparten av verdensbeflkningen br i rurale strøk, men tilgang på helsepersnell er svært mangelfull. I disse mrådene finnes det 38% sykepleiedekning, mens legedekningen utgjør kun under en fjerdedel. Et annet viktig utgangspunkt fr prsjektet er arbeidet sm er gjrt i Finnmark med tanke på stabilisering av leger: 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain (R&R) Felles fr partnerlandene i prsjektet er at de alle innehar lignende utfrdringer knyttet til rekruttering g stabilisering av helsepersnell i nrdlige utkantstrøk. I tillegg så har reginene til felles at de har et tøft klima g en spredt beflkning bsatt i et avsidesliggende mråde. Prsjektpartnerne er: NHS Western Isles, Strnway, Skttland (Lead Partner) Det Grønlandske Sundhedsvæsenet, Nuuk, Grønland FSA Akureyri Sykehus, Akureyri, Island Finnmarkssykehuset, Finnmark, Nrge Västerbttens läns landsting g Glesbygdsmedicinska centrum, Umeå/Struman, Sverige Universitetet i Aberdeen, Centre f Rural Health, Inverness, Skttland Cperatin and Wrking Tgether (CAWT), Lndnderry, Irland g Nrd-Irland Nrthern Ontari Schl f Medicine, Sudbury, Canada 1.4 Finansiering Finansieringen i EUs utviklingsprsjekter er av en slik art at partnerne kan investere arbeidskraft g egne midler fr å utløse et tilsvarende beløp fra EU-midlene dersm prsjektet blir gdkjent. Recruit and Retain er delfinansiert av NPP/EUs reginale utviklingsfnd g av prsjektpartnerne selv. Det er undertegnet en Match Funding Cmmitment 1 på denne delfinansieringen. Det nrske budsjettet er på ttalt EUR, der Finnmarkssykehuset g Nasjnalt senter fr distriktsmedisin (NSDM) har egenfinansiert 50% av det, henhldsvis ,89 EUR g ,15 EUR hver. 1 Se vedlegg 1 5

6 Ttalbudsjettet fr hele prsjektet er ,68 EUR. Inntil 10% av det eurpeiske reginale utviklingsfndet kan finansiere utgifter fra partnere i nærliggende reginer i Russland g Canada. Dette ppfyller et av kriteriene av gegrafisk fleksibilitet sm gjør det mulig å invitere inn partnere utenfra NPP-mrådet. Nrthern Ontari Schl f Medicine ble valgt sm en verdifull bidragsyter til prsjektet, g sklen er grunnlagt spesielt fr å imøtekmme behvene i et ruralt mråde i Canada g har psitive erfaringer med å utdanne leger i prvinsen g behlde dem i arbeid etterpå. 2 Recruit and Retains strategiske del Den pprinnelig prsjektsøknaden i 2011 var utarbeidet av fem partnere fra Nrge, Sverige, Grønland, Skttland (Western Isles) g Island. Prsjektets mfang var begrenset til helsesektren g hadde tittelen Recruitment and Retentin f Health Care Prviders in Remte and Rural Areas, med en varighet fra 1. juni desember 2013 Allerede i løpet av smmeren 2011 ble de fem partnerne enige m å søke NPP m en utvidelse av prsjektet til å mfatte en strategisk del fr gså å rette søkelyset mt andre yrkesgrupper i ffentlig sektr. Behvet er strt innenfr partnerlandene fr å rekruttere g behlde kvalifisert arbeidskraft til en rekke bransjer, gså i Finnmark. Et strategisk prsjekt vil si at partnerlandene gså knytter til seg en ffentlig rganisasjn sm ikke er helse-relatert. Organisasjnen skal utpeke en representant sm skal følge hvedprsjektets prgresjn g deretter verføre funnene til andre yrkesgrupper. Dette frdret at partnerlandene måtte finne finansiering fr ytterligere seks måneder slik at prsjektperiden kunne utvides til 30. juni Nasjnalt senter fr distriktsmedisin besluttet å bidra med ekstramidler inn i den strategiske delen i det nrske budsjettet. Høsten 2011 møttes de fem partnerlandene regelmessig via lyd/bilde fr å diskutere den strategiske delen samtidig sm hvedprsjektet ble ffisielt iverksatt. Partnerlandene møttes fysisk fr første gang på kick-ff knferansen i Strnway, Skttland, ktber 2012, der bl.a. det strategiske prsjektet var et sentralt punkt i wrkshp-delen. Tre nye partnere ble nå invitert inn i det utvidede prsjektet: Samarbeidsrganisasjnen Cperatin and Wrking Tgether (CAWT), Irland/Nrd-Irland, University f Aberdeen, Centre f Rural Health, Skttland (Highland) g Nrthern Ontari Schl f Medicine fra Canada. De t førstnevnte partnerlandene rekrutterte dessuten egne prsjektmedarbeidere sm skulle særlig fkusere på den strategiske delen av prsjektet. I desember 2011 ble den ffisielle prsjektsøknaden til Recruitment and Retentin f Health Care Prviders and Public Sectr Wrkers in Remte and Rural Areas frmelt gdkjent av NPP-sekretariatet. 2 En egen strategisk gruppekrdinatr (Strategic Management Grup SMG) ble ansatt fr å lede den strategiske delen av prsjektet g krdinere innsatsen fra gruppemedlemmene. 2 Prsjektsøknaden g vedtaket m gdkjenning finnes i Ephrte. 6

7 Organisering av Recruit and Retain 3 Nrsk arbeidsgruppe Den nrske arbeidsgruppen har gjennmgått flere utskiftninger i løpet av prsjektperiden. Prsjektleder i Legerekrutteringsprsjektet (RSP), Marianne Lilleaas, var den sm både initierte Recruit and Retain i fretaket våren 2011 g bist i rekrutteringen av undertegnede. Lilleaas fungerte alene i prsjektet fram til desember 2011 da undertegnede tiltrådte stillingen. Undertegnede fikk imidlertid anledning til å delta på kick-ff knferansen i Strnway i ktber. De t prsjektlederne delte kntrplass g arbeidet tett sammen fram til desember 2012 da Lilleaas sluttet i sin stilling. Den nye prsjektlederen i Legerekrutteringsprsjektet, Wenche Kjølås, tiltr i juni 2013, men fikk arbeidsplass i Kirkenes slik at samarbeidet ikke ble så tett sm tidligere. I desember 2012 sluttet gså den strategiske representanten i Finnmark fylkeskmmune, g gså her ble stillingen besatt i juni. Begge de nyansatte fikk anledning til å delta på wrkshpen i Hammerfest. Det ble gså avsatt midler i budsjettet til bistand fra en øknmirådgiver fra Finnmarkssykehuset i 15% stilling. 3.1 Nasjnalt senter fr distriktsmedisin (NSDM) Når det gjelder samarbeidet med Nasjnalt senter fr Distriktsmedisin, så har representanter fra senteret bistått hvedsakelig i arbeidet med spørreundersøkelsen g dataanalysen (arbeidspakke 2). Fram til nvember 2013 var det primært Peder Halvrsen, fastlege i Alta g frsker ved NSDM, sm var hvedrepresentant i prsjektet. Da Halvrsen sluttet i NSDM, 7

8 vertk fungerende frskningsleder ved NSDM, Birgit Abelsen, hans plass i arbeidsgruppen fra desember Det ble inngått en samarbeidsavtale 3 med NSDM/Universitetet i Trmsø. 3.2 Nrsk strategiske representant Finnmarkssykehuset valgte å engasjere Finnmark fylkeskmmune sm samarbeidspartner fr den strategiske delen av prsjektet. Andre aktører ble gså vurdert, blant annet NAV Finnmark. Prsjektet vakte interesse hs de frespurte, g valget falt tilslutt på Finnmark fylkeskmmune fr å sikre bredest mulig fkus på ffentlig sektr i hele fylket. Samtidig var Fylkeskmmunen selv invlvert i lignende rekrutteringsarbeid i egen rganisasjn g hadde dermed et gdt utgangspunkt sm bidragsyter inn i Recruit and Retain. En HR-rådgiver ble utnevnt sm representant i den nypprettede Strategic Management Grup (SMG). En samarbeidskntrakt 4 ble inngått mellm partene. 3.3 Den nrske arbeidsgruppen per juni 2014 Marianne Vanem, prsjektleder Recruit and Retain, Finnmarkssykehuset Wenche Kjølås, prsjektleder Legerekrutteringsprsjektet, Finnnmarkssykehuset Dan S. Andersen, øknmirådgiver, Finnmarkssykehuset Birgit Abelsen, frskningsleder Nasjnalt senter fr Distriktsmedisin Heidi Brandt, persnalrådgiver i Finnmark fylkeskmmune g strategisk grupperepresentant i Recruit and Retain Nrsk arbeidsgruppe f.v. Wenche Kjølås, Finnmarkssykehuset, Birgit Abelsen, Nasjnalt senter fr distriktsmedisin, Heidi Brandt, Finnmark fylkeskmmune g Marianne Vanem, Finnmarkssykehuset 3 Finnes i Ephrte 4 Kntrakten finnes i Ephrte 8

9 4 Organisering av Recruit and Retain Det er fem arbeidspakker i Recruit and Retain der ulike partnere har ansvaret fr gjennmføringen av dem: Arbeidspakke 1: Prsjektadministrasjn ansvarlig Skttland (Western Isles), Lead Partner Arbeidspakke 2: Datainnsamling g analyse: Spørreundersøkelse g strukturerte intervjuer. Ansvar: Island, med bidrag fra Nrge Arbeidspakke 3a (helse) g 3b (strategisk del): Rekruttering g stabilisering: Tiltak fr å fremme utdanning, faglig støtte g arbeidsmiljø. Ansvar: Sverige (3a) g Skttland/Highland (3b) Arbeidspakke 4a (helse) g 4b (strategisk del): Rekruttering g stabilisering: Tiltak fr å fremme ssial integrering. Ansvar: Nrge (4a) (Grønland fram til høsten 2012) g Irland/Nrd-Irland (4b) Arbeidspakke 5: Strategisk satsning: Internasjnal implementering g utvikling av en universell frretningsmdell fr å fremme rekruttering g stabilisering av arbeidskraft til ffentlig sektr i nrdlige utkantstrøk. Ansvar: Skttland (Western Isles), Lead Partner Prsjektet har en styringsgruppe (Steering Cmmittee) med minst én representant fra hvert partnerland. Gruppen har frmelle møter i tilknyting til hvert partnermøte. Steering Cmmittee, f.v. Niclas Frsling (SMG-krdinatr), David Heaney (prsjektleder Skttland/Highland), Rger Strasser (prsjektleder Canada), Thmas Lund Jhansen (prsjektmedarbeider, Grønland), Wenche Kjølås (prsjektmedarbeider, Nrge), Peter Berggren (prsjektmedarbeider Sverige), Andrew Sim (prsjektdirektør, Skttland Western Isles), Bernie McCrry (prsjektmedarbeider Irland/Nrd-Irland), Hildigunnir Svavarsdttir (prsjektleder Island), Bjarni Jnassn (prsjektmedarbeider Island), Marianne Vanem (prsjektleder Nrge) g Deanne Gilbert (prsjektleder Skttland Western Isles). 9

10 5 Prsjektadministrasjn (arbeidspakke 1) Den sktske partneren fra NHS Western Isles er Lead Partner g er ansvarlig fr hvedrapprteringen til Nrthern Periphery Prgramme (NPP)-sekretariatet. Det er i alt 6 halvårlige rapprteringsperider, g hver prsjektpartner leverer både aktivitets- g øknmirapprter 5 sm danner grunnlaget fr en felles refusjnssøknad sm sendes Sekretariatet fr hver peride. Arbeidsspråket er engelsk. Nrge har levert både aktivitets- g øknmirapprter i henhld til tidsfrister gjennm hele prsjektet. I skrivende stund ser det ut til at det ttale samlede frbruket vil ligge på ca 90%. Det nrske ttale frbruket beløper seg på 91%. Prsjektet har pprettet en nettside: Nettsiden innehlder prsjektinfrmasjn, bakgrunnsstff, knferanserapprter m.v. samt har en tilgang til nyhetsstrøm på ssiale medier g er et interaktivt frum fr prsjektmedarbeidere. Dette frumet har vært et nyttig verktøy underveis, men har ikke engasjert mange nk til å delta i diskusjner g erfaringsutvekslinger, slik at mange har ppretthlt vanlig epstkrrespndanse i stedet. Møter har strt sett blitt gjennmført via videknferanseløsningen Webex. I løpet av vinteren 2012 fikk prsjektleder pprettet en egen side på Finnmarkssykehusets intranett- g internettside g har frtløpende kmmunisert ut milepæler g prgresjn i prsjektet. Prsjektlg er blitt utfrmet g brsjyrer, plakater g diverse reklamemateriell er blitt distribuert til partnerne. Brsjyrene g plakatene er imidlertid blitt lite brukt i Finnmarkssykehuset frdi infrmasjnen var på engelsk. Reklamemateriell er blitt brukt internt i Finnmarkssykehuset g har blitt utdelt på rekrutteringsmesser. I henhld til NPPs retningslinjer skal alt materiale sm er prdusert i tilknytning til prsjektet ppbevares i ti år etter prsjektperidens slutt. 5.1 Samarbeid med prsjektadministrasjn Lead Partner Kmmunikasjnen fra Lead Partner har ikke vært helt tilfredsstillende gjennm prsjektperiden, ne sm undertegnede har meldt fra m underveis. Det har tidvis vært vanskelig å få svar på henvendelser g tydelig infrmasjn m frventninger mht framdrift, samt få bistand til øknmirapprteringen, særlig i starten av prsjektet. Mt slutten av prsjektet var det en merkbar frustrasjn fra flere partnerne knyttet til sktske prsjektadministrasjnen. Særlig var wrkshp-delene i Canada g Sverige ansett sm mindre vellykket, g flere savnet bedre planlegging av møtene i frkant, mere knstruktive diskusjner g gruppesesjner, samt en tydelig ppsummering fra Lead Partner før man reiste hvert til sitt, der man gså knkretiserte frventningene m framdriften g veien videre. 5 Alle de nrske rapprtene, samt ffisielle dkumenter i prsjektet finnes i Ephrte i egen saksmappe Recruit and Retain. 10

11 En svakhet i prsjektadministrasjnen synes å være at øknmiansvarlig g prsjektdirektør kun arbeidet henhldsvis 2 g 4 timer per uke i prsjektet. Framdriften har derfr vært litt i rykk g napp fra Lead Partner, fte med lange stille perider i mellm. 6 Datainnsamling (arbeidspakke 2) Alle partnerland har utarbeidet individuelle statusrapprter fr å gi ståstedsanalyser ver helsevesenet i sine reginer g m hvilke rekrutterings- g stabiliseringsutfrdringer landmrådene har. 6 Høsten 2012 ble det gjennmført en str spørreundersøkelse i alle partnerland der hensikten var å kartlegge sentrale mtivasjnsfaktrer knyttet til rekruttering g stabilisering i nrdlige rurale mråder: Hvrfr helsepersnell er mtvillige til å arbeide i et ruralt mråde Hvrfr helsepersnell er tilfreds med å arbeide i et ruralt mråde Hvrfr helsepersnell frlater en stilling i et ruralt mråde Hva helsepersnell ønsker fr å begynne å arbeide i et ruralt mråde Hva helsepersnell ønsker fr å bli i sin stilling i et ruralt mråde Funnene fra spørreundersøkelsen skulle danne bærebjelken fr hele prsjektet g gi et avgjørende utgangspunkt fr hvilke prdukter g tjenester sm skulle utvikles. Vi mttk ttalt litt ver 5000 svar i spørreundersøkelsen 7, g respnsraten varierte fra under 20% til m lag 40% i de enkelte landene. Nrge fikk inn 1118 svar, sm utgjør en svarprsent på ca 30%. Leger, jrdmødre, sykepleiere g studenter i Finnmark g Trmsø var målgruppene. Den islandske partneren hadde ansvar fr denne arbeidspakken g gjrde en mfattende jbb med å innhente g samle dataen fra partnerlandene. De utarbeidet gså en rapprt med en gjennmgang av funnene fra alle land i samarbeid med RHA Frskningssenteret ved Universitetet i Akureyri. Arbeidet med spørreundersøkelsen viste seg å være langt mer mfattende g tidkrevende enn først antatt, slik at utsendelsen ble flere måneder frsinket. Alle de ikke-engelskspråklige partnerlandene måtte dessuten versette spørreundersøkelsen til eget språk. Den nrske undersøkelsen ble meldt inn til Persnvernmbudet. Opprinnelig utsendelse var planlagt allerede mars/april 2012, men ble ikke gjennmført før i september. Partnerlandene km dermed sent i gang med de neste t arbeidspakkene i frhld til fastsatt framdriftsplan, g hele tidsplanen, innenfr rammen vel g merke, måtte derfr frskyves. Hvedprsjektet ble frlenget med varighet til 31. mars 2014 (pprinnelig 31. desember 2013), g frløp parallelt i nen måneder sammen med den strategiske delen sm startet 1. januar Statusrapprtene kan lastes ned herfra: 7 Den ble sendt ut elektrnisk, vi brukte surveymnkey. 11

12 I ettertid ser vi at utfrmingen av en felles internasjnal spørreundersøkelse ikke var helt uprblematisk da enkelte spørsmål ble ppfattet annerledes fra land til land. Arbeidet rundt selve definisjnen av urbant g ruralt var tidkrevende. Vi erfarte gså at vi burde ha hatt låste spørsmål fr å sikre at respndentene besvarte alt underveis. 6.1 Semi-strukturerte intervjuer I tillegg til spørreundersøkelsen er det gså blitt gjennmført ttalt 70 semi-strukturerte intervjuer i alle land fr å gi større innsikt i enkelttemaer knyttet til karrieremuligheter i distrikt, faglig støtte, ssiale- g familiefaktrer g øknmi. Den sktske partneren i Highland har publisert en artikkel med funnene fra intervjuene. 8 Datamaterialet fra intervjuene ga en rekke interessant funn: Utveksling til et ruralt strøk g ta deler av utdannelsen der Økt fkus på rekruttering av par Organisering av ssiale arrangementer fr å få tilflyttere integrert i lkalsamfunnet Bedre øknmiske rdninger fr å fremme tilflytting til rurale mråder Bedre samarbeid med universiteter fr å fremme interessen fr rurale mråder Utvikling av et sentralt nettsted med infrmasjn m arbeidsmuligheter, stilingsannnser g lkal infrmasjn i rurale mråder Bedre mttakelse g velkmst av nyansatte g tilflyttere med fkus på det ssiale g kulturelle i tillegg til faglig støtte. 6.2 Nrsk analyserapprt Undertegnede pririterte sterkt å få utarbeidet en nrsk analyserapprt, frdi dette ville gjøre det enklere å få kmmunisert ut både Recruit and Retain g funnene fra spørreundersøkelsen. Grunnet tidsmangel hs NSDMs representant i prsjektet var det imidlertid en utfrdring å få iverksatt arbeidet. Da Peder Halvrsen sluttet i NSDM (g i prsjektgruppen) i nvember 2013, ble det besluttet å engasjere Birgit Abelsen, en habil frsker g sm på det tidspunktet var mellm ppdrag, til å utføre dataanalysen g prdusere rapprten. Abelsen hadde dessuten gdt kjennskap til prsjektet g var en av representantene i den nrske delegasjnen på wrkshpen i Akureyri våren Rapprten skulle skrives på nrsk med et engelsk sammendrag sm skulle gjøres tilgjengelig fr øvrige prsjektpartnere, på prsjektnettsiden, samt via andre relevante kanaler. Abelsen skulle ta utgangspunkt i det nrske datamaterialet g belyse det i frhld til de internasjnale funnene. En kntrakt 9 ble inngått med Abelsens eget fretak SINUHE, g rapprten var ferdig medi desember Rapprten kan lastes ned her: 9 Kntrakten finnes i Ephrte 12

13 6.3 Hvedfunn fra rapprten Abelsens rapprt Rekruttere g behlde innehldt et fyldig engelsk sammendrag sm flere av prsjektpartnerne har referert til når de har presentert prsjektet i ulike sammenhenger. Krt ppsummert var de viktigste funnene i rapprten følgende: Det er drøyt tre ganger så sannsynlig fr at en sm har tatt deler av utdanningen sin ruralt gså jbber ruralt, sammenlignet med en sm ikke har tatt deler av utdanningen sin i et ruralt mråde. Egen rural bakgrunn er gså viktig. Viktighet av tilhørighet øker gså dersm deler av utdanningen gså er tatt ruralt. De sm jbber i et ruralt mråde har økt sannsynlighet fr å ppleve islasjn. Jbbskifte er sm ftest av jbbrelaterte årsaker, g at jbben man gikk til var mer attraktiv. 6.4 Kmmunikasjn av prsjektet g av analyserapprten Det ble merkbart mer interesse fr Recruit and Retain både fra media g internt i fretaket fra Dette er gså naturlig i en lang arbeidsprsess sm nå begynte å vise synlige resultater. I februar hldt undertegnede g Abelsen en felles presentasjn av funnene i rapprten g ga en statusppdatering av prsjektet til ledergruppen i Finnmarkssykehuset, ansatte i HR-senteret, samt HR-ledere i Helse Nrd sm deltk på telematikk. Presentasjnen ble gdt mttatt. Undertegnede ble gså invitert til å hlde en presentasjn fr styret i Finnmarkssykehuset i juni, samt på en distriktsmedisinsk knferanse i Saltstraumen i regi av NSDM. Peder Halvrsen lagde en pster-presentasjn på 15th Biennial Eurpean Meeting: Sciety fr Medical Decisin Making i Antwerpen (se vedlegg 2). Det ble publisert en str artikkel m spørreundersøkelsen i Dagens medisin i april, g Abelsen skrev en artikkel i Utpsten 3, der hun presenterte rapprten. Hun er fr øvrig blitt invitert til å presentere prsjektet på POMOR-knferansen i Arkhangelsk i september Abelsen g undertegnede er blitt frespurt m å hlde et innlegg på dagsseminar m rekruttering i Bdø i september, g undertegnede skal gså presentere Recruit and Retain på Tilflyttingsknferansen i Bdø i nvember. Det er i skrivende stund ventet en ny artikkel i Utpsten nr 4 høsten 2014 m prsjektet der utviklingssjef Anne Grethe Olsen har ppsummert sine erfaringer fra sluttknferansen i Enniskillin. En revidert versjn av artikkelen er allerede publisert på Finnmarkssykehusets nettside m prsjektet. Det er ellers blitt prdusert t prsjektvideer sm kmmunikasjnsverktøy av Ged Yates. Den første ble laget i frbindelse med kick-ff knferansen i Strnway høsten 2011 sm er tilgjengelig blant annet på prsjektets nettside. I Enniskillin ble det laget en ny film fr å ppsummere prsjektet sm ventes ferdig i løpet av de nærmeste ukene. Det er gså publisert en rekke avisartikler m prsjektet samt utført radi- g tv-intervjuer, se vedlegg Prdukter g tjenester - arbeidspakke 3 g 4 Sm nevnt km arbeidet ne sent i gang med arbeidspakker 3 g 4 på grunn av frsinkelser med spørreundersøkelsen. Grønland erfarte ytterligere frsinkelser med sin datainnsamling på grunn av uventede utskiftninger i arbeidsgruppen. Dette medførte gså at det ble 10 Se vedleggene 5 g 6 13

14 vanskelig fr dem å behlde ansvaret fr arbeidspakke. Under wrkshpen i Ilulissat ble Nrge frmelt bedt m å verta dette ansvaret. Høsten 2012 arbeidet partnerne med å skaffe en versikt ver hvilke erfaringer med rekrutterings- g stabiliseringsfremmende tiltak man hadde. Disse, sammen med funnene fra datamaterialet g de semi-strukturerte intervjuene, skulle danne grunnlaget fr prdukt- g tjenesteutviklingen. Arbeidspakke 3 tar fr seg faglige utviklingsmuligheter i distrikt, samarbeid med studiesteder, g hva sm mtiverer helsepersnell til å arbeide i distrikt. Arbeidspakke 4 mhandler de ssiale faktrene sm innvirker på integrering i distrikt. På wrkshpen i Hammerfest ble utkastet til en rekke prdukter g tjenester utarbeidet. Arbeidet ble ledet av Irland/Nrd-Irland, Sverige, Skttland (Highland) g Nrge sm jbbet tett sammen med regelmessige videmøter g epst-krrespndanse fr å sikre strukturert framdrift med månedlige rapprteringsfrister fra alle. Statusppdatering m de ulike prduktene g tjenestene ble innlevert til de fire ansvarlige sm samlet infrmasjnen i en egen matrise sm ble distribuert på nettfrumet. I alt 29 prdukter g tjenester ble utviklet g utprøvd i løpet av Recruit and Retain. Disse hadde litt ulik gruppeinndeling underveis, men tilslutt ble følgende grupper valgt: 1. Reklame g markedsføring 2. Administrasjn g rganisasjn 3. Faglig støtte a. Levering av tjenester b. Infrastruktur c. Utdanning g pplæring d. Karriereutvikling e. Støtte 4. Familie g ssial støtte 5. Web-verktøyet Prduktene g tjenestene ble utviklet enten i fellesskap med partnere eller individuelt. Et verrdnet kriterium i alle NPP-prsjekter er at resultatene skal være åpne g tilgjengelig fr alle å benytte seg av. Alle prduktene g tjenestene er derfr åpne g gratis å bruke, det er ingen pphavsrett eller cpyright sm hindrer nen i å bruke dem. Alle prduktene g tjenestene er blitt beskrevet på såkalte faktaark med infrmasjn m bakgrunn, utviklingsprsessen, utprøving g resultat, g hvrdan man kan få tilgang til den g bruke den. De er alle gjengitt i katalgen Recruit and Retain Slutins sm ble frmelt presentert på sluttknferansen i Enniskillin i mai Denne belyser gså hvrdan funnene fra arbeidspakke 2 er brukt sm anvendt frskningsgrunnlag til utviklingen av prduktene g tjenestene. Katalgen freligger gså i nrsk utgave sm er blitt versatt til nrsk av Tangerud Translgic. Oversettelsen var klar 4. juli 2014, men viste seg å ikke være av tilfredsstillende 14

15 kvalitet. 11 Grunnet tidsnød var undertegnede nødt til å freta en grundig gjennmgang av hele dkumentet g bearbeide versettelsen etter beste evne. Det er blitt trykket pp 50 eksemplarer i papirutgave, g den finnes gså i pdf-utgave tilgjengelig på prsjektets nettside (både g på Det anbefales at dkumentet gjøres gdt kjent innad i fretaket, blant sykestuene våre g i kmmunehelsetjenesten. Katalgen skal gså sendes til Nasjnalt senter fr distriktsmedisin g til Finnmark fylkeskmmune. 7.1 Prdukter g tjenester utviklet g utprøvd av nrsk partner Undertegnede har hatt hvedfkus på å teste ut prdukter g tjenester sm gir mest mulig varig effekt fr Finnmarkssykehuset g å sikre implementeringen av dem i fretakets planlagte rekrutteringsstrategi. Samtidig må man behlde et fkus på stabiliseringen. Samlet sett peker tiltakene i retning av at vi kan nå langt med et gdt mdømme, en gd mttakelse fra arbeidsgiver g gde internrutiner fr å behlde våre ansatte - i tillegg til et gdt faglig g ssialt miljø. Følgende prdukter g tjenester har vært utviklet g utprøvd i Finnmarkssykehuset: Infrmasjnsbrsjyre Reklamefilm Tekstannnsekurs Utvekslingsprgram fr allmennleger Rekrutteringsårshjul Sign-n fee Fadderrdning Nærmere beskrivelser g resultater kan leses i prdukt- g tjenestekatalgen. Infrmasjnsbrsjyren g filmen er det vanskelig på krt sikt å få et tilstrekkelig evalueringsgrunnlag fr å finne den reelle effekten på rekrutteringen. Det finnes evalueringsrapprter fra piltene i utvekslingsprgrammet på Fadderrdningen g sign-n fee sm har vært utprøvd sm piltprsjekter ved Medisinsk sengepst i Hammerfest, har hatt sm mål å kunne verføres til andre avdelinger på sikt etter behv. Medisinsk sengepst ble valgt frdi det er en avdeling i Finnmarkssykehuset sm i 2013 hadde stre utfrdringer knyttet til ledelsesressurser, vakanser med mer, samt at den har tidligere gjennmgått en str sammenslåing, ne den frtsatt bar preg av. I tillegg til de t piltprsjektene har undertegnede gså vært medarrangør av t seminarer fr ansatte ved avdelingen med fkus på arbeidsmiljø, kmmunikasjn g team-building. 11 Det ble reklamert på arbeidet, g vi ble tilbudt en kreditnta på 20% av avtalt beløp. Pga krt tid på slutten av undertegnedes prsjektengasjement g at prsjektregnskapet var avsluttet, var det ikke anledning til å engasjere et annet versetterfirma til å gjøre arbeidet på nytt. 15

16 7.2 Erfaringer fra Fadderrdningen Etter at fadderrdningen frmelt startet i januar 2014 har det vært 4 nyansatte. Det har vært nen startvansker i implementeringen av denne i nen av tilfellene. Den ene av de 4 nye valgte å slutte i prøvetiden sin etter ca 2 mnd. Dette pga språkprblemer. En annen var gravid ved ppstart g har hatt svangerskapsrelaterte plager sm har ført til lange sykemeldinger, g vedkmmende har vært fraværende mer eller mindre siden mars måned. De t øvrige har vist seg å være vellykket. Den første sm startet har en 75% sykepleierstilling. Hun fikk sine 3 uker med fadder g dette fungerte fint fr henne. Sjekklistene fr nyansatte ble benyttet, spesielt av henne selv, fadderen i nen grad. I samtale med henne sier hun at hun er svært frnøyd med mttagelsen her g hun føler hun har fått gd pplæring. Hun er gdt integrert i avdelingen, gså ssialt. Den siste nyansatte har freløpig ikke jbbet i 3 mnd. Tilsynelatende går dette veldig bra. Hun viser seg å være en dyktig g engasjert medarbeider g har blitt gdt tatt i mt av sine klleger. Hun g hennes fadder hadde en svært gd kmmunikasjn. I den grad det er mulig å finne en matchende fadder så lyktes det her, da disse t har et venninnefrhld gså privat (de kjente ikke til hverandre fra før). Alt i alt er fadderrdningen ne vi ønsker å frtsette med, men vi ser gså at det innebærer en del utfrdringer. Både i fht det stre arbeidspresset sm er i avdelingen g i fht ulike persnligheter g hvr engasjert den enkelte fadder er. Jhanna M. Dahl, enhetsleder, juni Erfaringer med Sign n fee Til nå er det 3 stk sm har startet g mttatt sign n fee. 2 stk har fått det fr å rekruttere disse (den ene rekrutterte 2 stk). Disse km i løpet av mars- september mnd i Dette er en rdning sm er kjent fr de fleste i avdelingen, men det har ikke blitt flere enn disse freløpig. Det har i løpet av det siste året vært gdt med søkere til utlyste stillinger g avdelingen har ikke så mange vakanser sm det en gang var. En utfrdring ift sign n fee har vært at det var en del uklarheter ang hvem sm er berettiget til å mtta dette. F eks der nen med tidligere ansettelsesfrhld har blitt rekruttert inn i fast stilling av en ansatt. Dette har ført til at det ble gjrt en del endringer sm sier at kun persner sm ikke tidligere har hatt et ansettelsesfrhld er aktuelle fr sign n fee. Jhanna M. Dahl, enhetsleder, juni Implementering i drift i Finnmarkssykehuset Rekrutteringsårshjulet fikk eget budsjett i Senter fr HR fra høsten Dette synliggjør at rekruttering har en langsiktig g systematisk priritet fr fretaket. Det gjør det gså enklere å delta på faste aktiviteter hvert år ved at midlene er øremerket. Undertegnede erfarer at det er lettere å engasjere ansatte til å stille frdi de pplever en glede av å være ambassadør fr fretaket g gjør det gjerne igjen. På denne måten har vi fått etablert en fin gruppe med ansatte sm inviteres til å delta hver gang. Disse medarbeiderne blir vårt ansikt utad g er viktige bidragsytere fr å bygge mdømmet vårt. 16

17 Tekstannnsekurset ble utviklet av undertegnede g tidligere prsjektleder fr Legerekrutteringsprsjektet g ble avhldt første gang høsten Fra våren 2014 ble det innlemmet sm fast mdul i et nytt rekrutteringskurs fr ledere. Det er hittil kjørt t kurs i Kirkenes g i Hammerfest med gde resultater, men erfaringsmessig er det en generell utfrdring å få ledere til å avsette tid til å gå på kurs. 66,7 % ga tilbakemeldinger m at de var frnøyde, g 11,1% var veldig frnøyde. Ingen av deltakerne pplyste m at de var misfrnøyde med kurset. Generelt var det str tilfredshet med både kursinnhldet g måten stffet var frmidlet g presentert. Deltakerne pplyste gså m at de syntes kurset var relevant i frhld til deres daglige arbeide, men enkelte meldte m at det var tidkrevende fr ledere å utfrme kreative stillingsannnser, sm man ikke var vant til å gjøre. Det ble gså meldt m at dette burde heller være en ppgave fr HR-persnalet slik at vi ledere kan få hjelp ved behv. Dette er kmpetanse sm er litt på siden fr ss ledere. Rekrutteringsfilmen er tilgjengelig på fretakets nettsider, Vime, Yutube, g er gså innlemmet sm element i elektrniske tekstannnser via Webcruiter. Infrmasjnsbrsjyren deles fast ut på rekrutteringsmesser g andre arrangementer. 7.5 Evaluering av prdukter g tjenester: IPSEG (Internal Prducts and Services Evaluatin Grup) Den interne evalueringsgruppen IPSEG ble etablert på partnermøtet i Ilulissat høsten Hensikten var å følge utviklingen av prdukter g tjenester frtløpende g sikre kvalitet g framdrift. Samtidig skulle evalueringen bidra til at prduktene g tjenestene samsvarer med NPPs definisjner g ppfyller målene i prsjektbeskrivelsen Den kanadiske prsjektlederen påtk seg ansvaret fr å krdinere arbeidet g utarbeide elektrniske spørreskjemaer sm ble gjennmført fem ganger i løpet av prsjektperiden. Sluttrapprten viser en generell tilfredshet med resultatene fra prsjektet fra prsjektpartnerne. Blant kmmentarene var at det var behv fr mer kmmunikasjn g frmidling av prsjektet g at det burde vært mer tid til å prøve ut prduktene g tjenestene fr å få en grundigere evaluering. Det ble gså bemerket at prsjektet hadde vært lærerrikt g at det var ønskelig m å frtsette satsningen g samarbeidet. Hele rapprten kan leses i vedlegg 5. 8 Strategisk del 8.1 Erfaringer med verføring av prdukter g tjenester til ffentlig sektr i Finnmark I juni 2014 inviterte Fylkeskmmunen til et infrmasjnsmøte m Recruit and Retain i samarbeid med Finnmarkssykehuset. Der ble det gitt en presentasjn av prsjektet samt en gjennmgang av de aktuelle prduktene g tjenestene sm Fylkeskmmunen arbeidet med å få verført fra helsesektren. Tilstede var de største arbeidsgiverrganisasjnene i Finnmark; Fylkesmannen, Fylkesrådmann, HINAS, samt flere ansatte fra Fylkeskmmunen. Flere 17

18 aktører var invitert, men måtte dessverre melde avbud, men signaliserte samtidig at de var veldig interessert i temaet g ville gjerne delta ved en senere anledning. Møtet var svært psitivt, g deltakerne besluttet å etablere en arbeidsgruppe fr å samarbeide m rekrutteringstiltak. Blant annet var det str interesse fr å jbbe sammen m parrekruttering. Neste møte er planlagt i august Følgene prdukter g tjenester er identifisert g skal verføres til andre yrkesgrupper i ffentlig sektr i Finnmark: Rekrutteringsfilmer Etter at Finnmarkssykehuset prduserte sin egen film Her betyr du mer høsten 2013, har Finnmark fylkeskmmune prdusert tre filmintervjuer av ansatte sm fremstår sm ambassadører fr arbeidsplassen g fr fylket. Filmene finnes tilgjengelig på g via ssiale medier. Rekrutteringsårshjul Finnmark fylkeskmmune har 700 ansatte i undervisningssektren frdelt på 9 skler. Rektr har ansvar fr rekruttering til sklene. Freløpig har det vært liten interesse fr årshjulet sm verktøy, men SMG-representanten 12 jbber fr å få til et tettere samarbeid med rektrgruppen fr å ppnå en mer systematisk tilnærming til rekruttering. Tekstannnsekurs Er vedtatt å innlemmes sm mdul i virksmhetens eget rekrutteringskurs (i likhet med Finnmarkssykehuset). Kurset vil innehlde elementene stillingsanalyse, tekstannnser, intervjue g seleksjn. Frventet kursppstart er august Parrekruttering Sm nevnt ver vakte dette særlig interesse blant møtedeltakerne. Det er dessuten en privat virksmhet i Vadsø sm er interessert i å starte pp g inngå i samarbeidet med de ffentlige aktørene. Videreutvikling av nettsiden Den svenske prsjektpartneren har hatt hvedansvaret fr å utvikle webverktøyet g prtalen Finnmarkssykehuset g Finnmark fylkeskmmune besluttet å videreutvikle den eksisterende nettsiden sm er eid av sistnevnte. Man har sett på løsningene fra den svenske prtalen g har innlemmet blant annet en lignende kartfunksjn. 12 Strategic Management Grup strategisk grupperepresentant 18

19 Nettsiden innehlder nå en direkte lenke til stillingsbanken NAV. Den viser gså rekrutteringsfilmene prdusert av Finnmarkssykehuset g Finnmark fylkeskmmune. Tekst g layut på siden er gså blitt revidert etter innspill fra Finnmarkssykehuset. Evalueringen fra SMG-representanten (se vedlegg 6) viste at det var utfrdrende å delta fullverdig inn i prsjektet fra starten av frdi rllen virket udefinert. Det var gså en pplevelse av at det var uklare frventninger fra SMG-krdinatren. I ettertid ser hun at det trlig hadde gitt større gevinst å bruke hennes ressurser etter at hvedprsjektet var ferdig, g prduktene g tjenestene derfra var både ferdigutviklet g utprøvd i helsesektren. I juni 2014 initierte undertegnede et møte med Hammerfest Næringsfrening fr å presentere Recruit and Retain. Det er iverksatt et rekrutteringsprsjekt kalt Hammerfest en by å b i med både private g ffentlige aktører der det er mange krysningspunkter med Recruit and Retain når det gjelder parrekruttering, ssial integrering, markedsføring av Hammerfest sv. Finnmarkssykehuset er en mulig samarbeidspartner i dette rekrutteringsprsjektet. 8.2 Arbeidspakke 5 Frretningsmdellen g den strategiske delen Når denne rapprten skrives, er arbeidet med frretningsmdellen frtsatt ikke ferdigstilt. Lead Partner har ansvaret fr denne arbeidspakken, g til trss fr gjentatte henvendelser fra undertegnede i løpet de siste månedene er det framkmmet lite infrmasjn fra prsjektadministrasjnen på dette mrådet. Dessverre er dette symptmatisk fr prsessen rundt arbeidspakke 5 gjennm hele prsjektet sm har vært lite tilfredsstillende. Kundesegmentet fr frretningsmdellen er ptensielle ansatte g eksisterende ansatte sm man ønsker å mtivere til å bli. Evidensgrunnlaget, prduktene g tjenestene (frdelt i de fem hvedgruppene sm beskrevet i kapittel 8) utgjør kmpnentene i mdellen g faktaarkene g infrmasjnen bak utprøvingen er utfrmet slik at eksterne brukere av frretningsmdellen i ffentlig sektr på en enkel g anvendelig måte skal kunne ta løsningene i bruk. Den endelige versjnen av selve frretningsmdellen vil bli presentert på g via andre relevante kanaler. Den strategiske sluttrapprten skal sammenfattes av SMG-krdinatren (Strategic Management Grup) g innehlde resultatene fra alle SMG-representantene. Den skal dkumentere hvrdan prduktene g tjenestene har hatt innvirkning på andre yrkesgrupper enn i helsesektren, g vise hva slags initiativer sm er blitt tatt verfr aktørene, g hva slags respns man har ppnådd. En eventuell manglende interesse fra aktørene vil i seg selv være en interessant bservasjn. Selv m prsjektet har utviklet g utprøvd frslag til løsninger, er det ikke sikkert at alle med rekrutteringsutfrdringer i ffentlig sektr er interessert i å ta dem i bruk. Tid g persnalressurser vil alltid være avgjørende. SMGrapprten er ikke ferdigstilt ennå. 19

20 9 Partnermøter I alt sju wrkshps/knferanser er blitt avhldt i løpet av prsjektperiden. Disse har hatt følgende hvedfkusmråder: 9.1 Kick-ff knferanse Strategies fr Recruiting and Retaining Health Care Wrkers in Remte Rural Areas 2011, Strnway, Skttland, ktber 2011 Presentasjn av arbeidspakkene, generell inf m prsjektrganisering Preliminære diskusjner rundt spørreundersøkelsen Frberedelser til prsjektsøknaden m strategisk del Presentasjner av statusrapprter 9.2 Wrkshp i Akureyri, Island, mars 2012 Arbeid med spørreundersøkelsen, avgrensning i yrkesgrupper, mfang sv. Definisjn av urban/rural Offisiell start av den strategiske delen av prsjektet der de nye partnerne, Canada, Nrd-Irland/Irland g Skttland (Highland) ble ønsket velkmmen 9.3 Wrkshp i Ilulissat, Grønland, ktber 2012 Presentasjn av de freløpige resultatene fra spørreundersøkelsen Avgrensning av fkusmråder g spørsmål til de strukturerte intervjuene Diskusjner m prdukter g tjenester i tråd med prsjektbeskrivelsen utarbeidelse av matrise Etablering av en intern evalueringsgruppe fr prdukter g tjenester IPSEG 9.4 Wrkshp i Hammerfest, april 2013 Presentasjn av hvedfunn fra spørreundersøkelsen med fire mråder sm det er behv fr å se nærmere på: Fkus på faglig videreutdanning Økt fkus på kvinner 13 Fkus på den yngre generasjnen Tidlig g krrekt ekspnering fr det rurale Presentasjn av resultatene fra de 70 semi-strukturerte intervjuene Etablering av fire arbeidsgrupper fr å diskutere ptensielle prdukter g tjenester iht arbeidspakke 3 g 4 basert på funn fra arbeidspakke 2. Utarbeidelse av flytskjema fr prdukter g tjenester sm skulle fungere sm arbeidsdkument fr å sikre strukturert framdrift. Presentasjn av nettsideløsninger fra enkelte partnere, etablering av arbeidsgruppe fr svenske web-verktøy. Presentasjn av første IPSEG-rapprt 13 J Am Bard Fam Med Nv-Dec;24(6): di: /jabfm Increasing the supply f wmen physicians in rural areas: utcmes f a medical schl rural prgram. Rabinwitz HK, Diamnd JJ, Markham FW, Santana AJ. 20

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Trenger det å være så vanskelig, da?

Trenger det å være så vanskelig, da? Trenger det å være så vanskelig, da? Erfaringsseminar 30. nvember 2017 Hvrdan få til gde læringsløp? Case: Den vanskelige samtalen Gde læringsløp Hva sm er et gdt læringsløp kmmer an på frmålet. Er det?

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Sammensetning av styret og valgkomite i 2013. Aktiviteter gjennom året. Geir Fuglehaug. Bjørn Nielsen

Sammensetning av styret og valgkomite i 2013. Aktiviteter gjennom året. Geir Fuglehaug. Bjørn Nielsen Siden HallingExp s medlemmer ikke er rientert m hva vi til enhver tid jbber med, har vi laget en relativt detaljert versikt ver hva vi har hldt på med av prsjekter g aktiviteter i året sm har gått. Vi

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys

Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys Søknad Extrastiftelsen 2012-13 Nedsatt funksjnsevne i et kulturelt lys DVD, knferanser g artikkelsamling Nedre Gausen kmpetansesenter Dat: 14.6.2011 Prsjektleder: Elisabeth Nilsen Innhldsfrtegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU

- Annet: KDs presentasjon følger vedlagt og legges ut på nettsiden. Presentasjon av litteraturanalysen levert av NIFU v/forsker Joakim Caspersen, NIFU Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Til stede fra styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Kristin Kvanvig (NAV), Jarle Grumstad (Uni),

Detaljer

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver.

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver. 1. Frrd Lungekreftfreningen er en landsmfattende rganisasjn fr persner sm har eller har hatt lungekreft g deres pårørende. Freningens frmål er å gi hjelp, støtte g råd til pasienter sm har, eller har hatt

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Sluttrapport «Fysioterapi ved dystoni»

Sluttrapport «Fysioterapi ved dystoni» Sluttrapprt «Fysiterapi ved dystni» 2014-2016 Bakgrunn fr prsjektet g målsetting: Dystni er den nest hyppigste nevrlgiske bevegelsesfrstyrrelse sm gir ufrivillige bevegelser, sannsynligvis ligger prevalenstallene

Detaljer

Nettverk for karriereveiledning

Nettverk for karriereveiledning Nettverk fr karriereveiledning Referat fra møte i rådgivernettverkene Innherred g Inntrøndelag Mandag 30.11.2015. Tilstede: Fred Emil Adde, Slveig Rlseth, Kristin Vlan, Ingrid Dahl Furunes, Bjørn Drægebø,

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer