SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:"

Transkript

1 Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

2 Innhldsfrtegnelse SAMMENDRAG- ANBEFALINGER BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT BAKGRUNN MÅL FOR FOR FORPROSJEKTET MANDAT FOR FORPROSJEKTET GJENNOMFØRING ORGANISERING AV PROSJEKTET SITUASJONSBESKRIVELSE, INFORMASJONS- OG DATAGRUNNLAG SWOT-analyse Beskrivelse av det frivillighetsarbeid sm fregår i Verdal i dag Antatt behv fr frivillighetsarbeid i kmmunen Aktuelle samarbeidspartnere g aktører i det frivillige arbeidet Grensesnittet mellm frivillighetsarbeid g kmmunale tjenestetilbud Lkalisering avfrivillighetssentralen Vedtekter Stillingsbeskrivelse daglig leder Budsjett ANALYSE OG VURDERINGER ANBEFALINGER

3 Sammendrag- anbefalinger I ktber 2005 etablerte rådmannen frprsjektet Etablering av frivillighetssentral med følgende mål: Utarbeide frslag til hvrdan en frivillighetssentral kan etableres i Verdal innen Kultur- g kirkedepartementets Retningslinjer fr frivillighetssentraler. Prsjektgruppen anbefaler at Verdal frivillighetssentral etableres snarest mulig. Sentralen bør plasseres i det tidligere Fritidssentret, sm blir ledig når Kultursklen flytter til Tindved kulturhage i mars. Sentralen samlkaliseres med Dagtilbudet fr funksjnshemmede, sm nå har base i Nas ark, g Flyktningguidekrdinatren. Ved at disse t virksmhetene deler lkaler med frivillighetssentralen vil en ppnå vesentlige tilleggseffekter: flyktninger vil få gd mulighet til å være ytere av frivillighetsarbeid, ne sm igjen kan bidra til mer g bedre integrering av flyktninger i Verdalssamfunnet. brukerne av dagtilbudet fr funksjnshemmede vil i mange sammenhenger kunne være ytere av tjenester sm frmidles gjennm frivillighetssentralen. Deres muligheter fr aktivitet vil øke daglig leder av frivillighetssentralen vil ha arbeidsplass i et arbeidsfellesskap, sm er frdelaktig både når det gjelder vedkmmendes arbeidsmiljø g behvet fr samtalepartnere i arbeidet med utvikling av sentralen. Det tilsettes daglig leder i hel stilling ved Verdal frivillighetssentral. Verdal frivillighetssentral bør eies av Verdal kmmune, sm gså er arbeidsgiver. Virksmhetsleder fr Kulturtjenesten representerer eier. Til styret fr sentralen velger kmmunen g de frivillige rganisasjnene tre representanter hver. Kmmunen har styrelederen. Kultur- g kirkedepartementet søkes m tilskudd inne 1. mars d.å. 1. Bakgrunn, mål g mandat 1.1 Bakgrunn Det er lang tradisjn fr at frivillige rganisasjner g ildsjeler spiller en viktig rlle fr gjennmføring av mange frskjellige tiltak g arrangement g utvikling av blyst i Verdal kmmune. Hvis vi ser framver, er det viktigere enn nen gang å styrke rganisasjnene på deres egne premisser slik at tilslutning m frivillige rganisasjner utvides g inkluderer enda flere innbyggere i dag. Det er bl.a. strt behv fr å engasjere innvandrerne i rganisasjns- g arbeidslivet g samfunnet fr øvrig. 3

4 Regjeringa har presisert at flere samfunnsppgaver bør løses gjennm samarbeid mellm ffentlig g frivillig innsats gjennm partnerskap. Mange kmmuner i landet har gde erfaringer med at frivillighetssentral styrker kmmunens samarbeid med lag g rganisasjner gjør det lettere fr flk å engasjere seg i frivillig arbeid kan rekruttere nye frivillige. 1.2 Mål fr frprsjektet Utarbeide frslag til hvrdan en frivillighetssentral kan etableres i Verdal innen Kultur- g kirkedepartementets Retningslinjer fr frivillighetssentraler. 1.3 Mandat fr frprsjektet Mandat: 1. Lage en prsjektplan (PLP-metden) sm viser hvrdan prsjektgruppa vil arbeide fr å løse ppgaven sin 2. Utarbeide en SWOT-analyse med fkus på frivillig arbeid i Verdal kmmune 3. Beskrive det frivillighetsarbeidet sm fregår i Verdal i dag 4. Beskrive brukeres (enkeltpersner, rganisasjner g kmmunale virksmhetsmråder) behv fr frivillige tjenester 5. Sette pp en versikt ver aktuelle samarbeidspartnere g aktører i det frivillige arbeidet 6. Klargjøre grensesnittet mellm frivillighetsarbeid g Verdal kmmunes tjenestetilbud 7. Utarbeide frslag til en frivillighetssentral i Verdal: Frmål, lkalisering, rganisering, årsbudsjett (inntekst- g utgiftside) m.m. 8. Sluttrapprt skal freligge 1. mars

5 2. Gjennmføring 2.1 Organisering av prsjektet OPPDRAGSGIVER Rådmannen PROSJEKTANSVARLIG Rudlf Hlmvik PROSJEKTLEDER Arvid Vada PROSJEKTGRUPPE Asbjørn Gjefsjø, Røde krs Marn Brenne, Lins Alf Stiklestad, Verdal pensjnistfrening Kari Gregersen Næss, Helse- g rehabiliteringsenheten Rune Dillan, Kulturtjenesten Rger McKellar, Flyktningtjenesten Kjell Nielssen, Pleie- g msrgsdistriktene Ved prsjektstart 14. ktber var Janne Pauline Bjørklund prsjektdeltaker sm representant fr FFO g Turid Krizak sm representant fr Helse- g rehabiliteringsenheten. 18. nvember meldte Janne Pauline Bjørklund fra m at hun, etter behandling i FFO s styre, var nødt til å trekke seg fra frivillighetsprsjektet. Rådmannen ppnevnte derfr Alf Stiklestad, Verdal pensjnistfrening sm medlem av prsjektgruppa. Han deltk fra 13. januar Turid Krizak fikk permisjn fra Helse- g rehabiliteringsenheten 1. nvember fr å gå ver i annen stilling. Istedenfr henne ble Kari Gregersen Næss med i prsjektgruppa. 3. Situasjnsbeskrivelse, infrmasjns- g datagrunnlag 5

6 3.1 SWOT-analyse (utarbeidet i samarbeid med frivillige rganisasjner) Styrke Nåtid Svakheter persnlig engasjement hs enkeltpersner/ ildsjeler de frivillige har et nært frhld til tiltakene det er mange aktive lag g freninger i kmmunen det frivillige gjør en innsats i frebyggende arbeid sm er direkte besparende fr kmmunen dugnadsinnsatsen er str, spesielt i grendene gd deltakelse på dialgmøte med de frivillige rganisasjnene tydelige føringer fra sentrale myndigheter når det gjelder viktigheten av et samarbeid mellm ffentlig g frivillig virksmhet frivillighetssentral vil bli frankret i ny kulturplan ingen felles frankring det mangler talspersner fr de ønskede behv få g aktive persner ingen har ansvar fr rganisering fr få mannflk engasjerer seg tydelige behv kan bli dekket vilje fra kmmunen avklaring mellm det frivillige g det kmmunale tilbud unngå kllisjner mellm de frskjellige tilbud utvikling av en felles møteplass fr frivillig g ffentlig virksmhet med tanke på videreutvikling av samarbeid en styrking/samling av den frivillighetsfaglige kmpetansen en adresse er ressursbesparende brukerne kan få hjelp til praktiske ppgaver samarbeid m g krdinering av arrangementer/aktiviteter felles kursvirksmhet/temakvelder frenkel samarbeid mellm det frivillige g kmmunen etablere partnerskapsavtaler bidra til gd dialg mellm de frivillige g kmmunalt ansatte økt frståelse/ respekt fr hverandres ansvar g rller utvikle gunstige samarbeidsmdeller/rutiner fr samarbeid mellm ulike frivillige aktører g mellm det frivillige g kmmunen rganisasjner kan ppleve at de mister ppgaver enkeltpersner kan føle at de mister inntekt/meningsfylt aktivitet (Matmbringing/menings krav til nytenkning mellm virksmhetsledere/mråder trussel mt det rganiserte arbeidsliv statiske rganisasjner kan føle frivillighetssentral sm påtvunget nytenkning rganisasjner kan føle seg mindre synlig trussel mt ildsjeler øknmi: Fr frivillighetssentralen g fr lag g rganisasjner de frivillige rganisasjnene pplever at de ikke har ne å hente i senteret de frivillige får et slikt eierfrhld til sin innsats at de vanskelig ser sin rlle Muligheter Trusler Framtid 6

7 3.2 Beskrivelse av det frivillighetsarbeid sm fregår i Verdal i dag a) I samhandling med Verdal kmmune Røde krs rganiserer g gjennmfører pplæring av natteravner, førstehjelpspplæring, vakthld ved idrettsarrangement, redningstjeneste, aktivisering av barn Flyktningtjenesten engasjerer g lærer pp flyktningguider Verdal pensjnistfrening kjører ut mat til de sm trenger det rganisasjner tar på seg ansvar fr at stuene på Ørmelen g Verdal b- g helsetun er åpne tre dager pr uke fr aktivisering g trivselstiltak, de står fr underhldning g servering g gjennmfører besøkstjeneste dag- g velferdssentret: Eldre samles t frmiddager pr uke på Stekke kafe: Allsang, bing, trim TV-aksjnen: Mange rganisasjner samarbeider hvert år med kmmunen m rdeledelse g bøssebæring b) Annet frivillighetsarbeid elever ved Verdal videregående skle arrangerer tilpasset fysisk aktivitet fr ulike grupper mennesker Linslekene et årlig arrangement fr funksjnshemmede Verdal helsesprtlag tilrettelegger ulike idrettsaktiviteter: Btsja, svømming, dans etc. frivillighetsapparatet rund Spelet m heilag Olav fr øvrig utfører medlemmer av en rekke lag g rganisasjner en uvurderlig frivillig innsats ved aktivisering av barn g unge i kmmunen (idrett, teater, sang g musikk). 3.3 Antatt behv fr frivillighetsarbeid i kmmunen Frivillige vil i tida framver være viktige ressurser fr å få et ptimalt tilbud til brukere av ulike helsetjenester. Det er behv fr struktur g systematisering av de frivillige ressursene sm finnes g sm blir tilgjengelig, f.eks. blant pensjnistene. Det er helt klart at det ffentlige alene ikke vil være i stand til å imøtekmme alle behv sm ppstår av ikke lvpålagte tjenester. Stikkrdsmessig versikt ver antatt behv fr frivillighetsarbeid i Verdal kmmune: likemannsarbeid råd/veiledning/verføring av erfaring g kmpetanse. Likemannsarbeid er en del av frivillighetsarbeidet sm i nen grad vil kunne avlaste det ffentlige m det blir satt i system. Dette fungerer ved at persner sm har selvpplevde erfaringer med ulike sykdmmer, deler erfaringer med andre med samme sykdm, slik at disse i større grad blir i stand til å mestre egen situasjn. Med dette vil en gså kunne skaffe seg et nettverk sm fr mange er mangelvare i dag. ungdmsarbeid/ungdmsklubbene barnehager/skler/sfo-er: Besøk av flyktninger, pensjnister sm frteller m/demnstrerer mattradisjner/handverkstradisjner, frteller fra sin ppvekst/gamle dager etc husmr-/husfarvikartjeneste besøksvenner/telefnkntakt/hentevenner. Her er det mye å gjøre; mange flere enn vi trr sitter innelåst 7

8 ledsagerhjelp fr besøk i f.eks. butikk g ffentlige kntr, flyktninger: Guider, bestefreldre, hjelp i å skaffe seg arbeid transprt fr deltakelse i ssiale arrangement fr innbyggere med behv fr transprthjelp msrgsarbeid blant eldre g unge i arbeidsstuer i institusjner pensjnister g enslige med ulike behv: Hjelp med hagearbeid, vedhgging etc natteravner fritidstilbud/aktiviteter fr urganisert ungdm med spesielle behv utkjøring av mat til hjemmebende i Verdal sm har behv frivillige fr avvikling av arrangement vedlikehld av minnesteiner g utemråder internettkafe vinter- g smmerpplevelser fr integrering av flyktninger g funksjnshemmede ( Gd smmer ) varmestue fr innbyggere med spesielle behv. 3.4 Aktuelle samarbeidspartnere g aktører i det frivillige arbeidet Her følger en versikt ver ulike rganisasjner i kmmunen sm frivillighetssentralen kan kntakte fr å få pplisting ver hvem sm kan bidra i frivillighetsarbeidet, g hva de eventuelt kan bidra med: Røde krs, Verdal helsesprtlag, Rtary, Lins, Innherred trekk- g brukshundklubb, Verdal MC, amcarfreningen, pensjnistlag, Verdal snøskuterklubb, Verdal jeger g fisk, dag- g velferdssentret, lkale velfreninger, pårørendefreninger, sanitetslag, skytterlag, idrettslag, 4H, speiderne, musikkrps g kr, teatergrupper, skler, barnehager, husflidslag, histrielag, bygdebknemnda, livssynsrganisasjner, søndagsskler, frmiddagstreff, åpen kirke, fagfreninger, bnderganisasjner, skgeierfrening, danseklubber, ensliges frening, båteierfreninger. Flyktningguideprsjektet i Verdal, Dagtilbudet fr funksjnshemmede g Verdal frivillighetssentral vil, spesielt ved samlkalisering, ha strt gjensidig utbytte av hverandre, bl.a. ved samlkalisering. Nedenfr gis derfr en nærmere beskrivelsene av disse t tiltakene. Flyktningguideprsjektet i Verdal startet 1. august 2004 i Verdal kmmune g er et samarbeidsprsjekt mellm Nrd- Trøndelag Røde Krs g Verdal Kmmune. Stillingen sm flyktningguidekrdinatr er nå 30 % delstilling. Den tilsatte har gså 50 % stilling sm flyktningguide i Steinkjer kmmune. Flyktningeguidekrdinatren kbler frivillige verdalinger sammen med frivillige flyktninger etter felles interesser, arbeidserfaring, utdanningsbakgrunn eller familiesituasjn. Sammen vil flyktningen g hans guide møtes cirka 2 timer ukentlig fr å gjøre ne sammen. Det de gjør sammen, er frivillig g ne begge t blir enig m. Kblingene blir gjrt på en café (betryggende g nøytralt sted) ver en 2 timers peride. I tillegg arrangere krdinatren aktiviteter g samlinger fr deltakere i prsjektet samt temakvelder, guidekurs, kvinne/herre kvelder g internasjnal Café fr både deltakere g samfunnet generelt. Målet er: 8

9 å skape et ssialt nettverk fr flyktninger å gi guidene muligheten til å treffe flere guider fr å dele pplevelser g erfaringer å gi krdinatren en mulighet til ppfølging av deltakerne å infrmere samfunnet m prsjektet å markedsføre flyktningguiden integrering av flyktningene i samfunnet. Dagtilbudet fr funksjnshemmede Verdal kmmune har i dag et dagtilbud fr funksjnshemmede. Basen fr dette dagtilbudet er en blig på ca 115 m2 sm kmmunen leier. Bligen kalles Nas Ark g ligger i Nrdgaten 51. Dagtilbudet er en møteplass fr brukere med funksjnshemming både fysisk g psykisk. Det jbbes ut ifra at de sm møter pp, skal være velkmmen, g at hver enkel få et tilpasset tilbud så langt det er mulig. Det er ca 30 brukere sm møter pp, nen hver dag, andre mer spradisk (et snitt på brukere pr dag). Dagtilbudet driver blant annet spisetrmmet på rådhuset, pstmbringing fr intern psten i kmmunen, busstransprt av funksjnshemmede g andre kjøreppdrag i kmmunen, matmbringing, hld øra ren (vaktmester gruppe), et lite bakeri fr intern salg av rundstykker, samt at det er et viktig treffpunkt fr brukere sm har behv fr ssialt samvær med hbbyaktiviteter. Dagtilbudet har en persnalressurs på et årsverk(arbeidsleder) fra Verdal kmmune. Det samarbeides gdt med flyktningkntret (språkpplæring / praksisplasser), A-etat (arbeidspraksis), Innherred prdukter (arbeidsutprøving / praksis), kriminalmsrg i frihet (KIF)(arbeidssted fr samfunnstraff), høyskler (student praksis), Verdal videregående skle (elev praksis) Ansatte ved disse rganisasjnene avlaster dagtilbudet ved at de går inn aktivt i ppfølgingen av brukerne, samtidig sm de erverver seg erfaring/lærdm sm de selv tar med seg videre. Framtidsvyer: Dagtilbudet er, sm det drives i dag, fr trangbdd g har behv fr større arealer g flere rm. Det tidligere fritidssenteret er i denne sammenheng gdt egnet. Arealbehvet er vanskelig å anslå nå, men det antas at de i alle fall har behv fr nærmere 350 m2. Dagtilbudet kan utvikles videre ved at det blir pprettet nye arbeidsplasser fr brukerne sm fr eksempel kantinedrift på fritidssenteret g utføre nen av ppdragene sm kmmer inn på frivillighetssentralen. Det vil gså bli bedre muligheter fr brukerne g dele seg i mindre arbeidsgrupper i løpet av dagen så det kan jbbes litt mer tilpasset hver enkel bruker. I samarbeid / samlkalisert med frivillighetssentralen g flyktningguideprsjektet vil en trlig få til en vinn-vinn situasjn fr alle parter. Integrering av grupper ved f.eks felles lunch på strsalen kan bli et viktig virkemiddel. Det jbbes gså ut fra at dagtilbudet skal sysselsette 5 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser) i samarbeid med Verdal ASVO, mt at en arbeidsleder gså blir plassert ved dagtilbudet fr å følge pp VTA-plassene. 9

10 3.5 Grensesnittet mellm frivillighetsarbeid g kmmunens tjenestetilbud. Frivillighetssentralen skal ikke utføre lvpålagte ppgaver. Den frivillige innsatsen skal være et tillegg til den virksmhet sm utføres av kmmunens virksmhetsmråder, g skal ikke erstatte eksisterende tiltak. Gdt samspill mellm frivillig g ffentlig innsats på mråder det er naturlig å samarbeide m, bør sikres ved kntinuerlig dialg mellm frivillighetssentralens ledelse g kmmunens virksmhetsledere, f.eks. ved at virksmhetslederne er representert i styret fr frivillighetssentralen. Det er viktig å være klar ver rllefrdelingen mellm de sm er engasjert i frivillighetsarbeid, g de kmmunalt ansatte behv fr frventningsavklaring/rlleavklaring. Frivillighetssentralen g de frivillige kan ikke ta i mt betaling fra brukerne fr de tjenester sm ytes. 3.6 Lkalisering av frivillighetssentralen Kriterier Følgende kriterier er lagt til grunn ved vurdering av lkalisering av frivillighetssentralen: beliggenhet tilgjengelighet kjøkkenmuligheter parkerings- g lagerplass arbeidsmiljø fr daglig leder, sm er den eneste tilsatte (erfaring fra andre sentraler viser at jbben sm daglig leder kan bli en fr ensm jbb) samlkalisering med flyktningeguideprsjektet samlkalisering med Dagtilbudet fr funksjinshemmede aktivitetsmuligheter (erfaringer fra andre steder i landet viser at det er behv fr å kunne drive ulike aktivitetstilbud i frbindelse med frivillighetsentral) Vurdering av fire mulige steder fr lkalisering av frivillighetssentralen Lkaler Kriterier Beliggenhet Det tidligere fritidssenteret Sentralt. Krt vei til servicetiltak Areal I alt ca 550 m2: 1. etasje 150 m2 2. etasje 400 m2 Tilgjengelighet Gd tilgjengelighet fr rullestl/rullatr. Røde Krs, tidligere bensinstasjn Sentralt. Krt vei til servicetiltak Stekke, kntrlkaler etter psykiatritjenesten Idyllisk på Elvebredden Ca 300m til sentrum Tindved Kulturhage Sentralt, krt vei til servicetiltak Ca 100 m2 Ca 90 m2 Verdal kmmune leier 350 m2: Kultursklen g adm. av Kulturtjenesten 1. etg vil bli tilgjengelig Gd Gd WC 2 tilgjengelig fr rullestl. Samt talett i gml 1 tilgjengelig fr rullestl Også talett i kjeller Tilgjengelig fr rullestl Tilgjengelig fr rullestl 10

11 Kjøkken Parkering Kntrplass daglig leder Aktivitetsmuligheter Lagerplass Tilstand Plass fr flyktningeguideprsjektet Arbeidsmiljø fr leder fløy. 1 kjøkken i ny del 1 kjøkken i gml del Gd Nært buss-stpp ja Nei Nei, event kjøkkenaktivitet etter avtale med restaurant. 7-8 plasser +låne av naben. Nært buss-stpp Kamp m plassene, bedre når alle bygging er ferdig Del av sentrumsplan. Gamle Statil Ja Ja Ja Kmmmunen må da leie større areal Str sal m2 i 1. etasje Begrenset Etter timeplan i Mange mindre rm Rm i kjeller Treningssal etter samråd med Gde muligheter Mekkemuligheter avtale. Kultursklen Gd da det finnes både kjeller g lft Behv fr pppussing. Dugnadsinnsats mulig. Kjeller g garasje Nei Nei Ttal-pp-pussing Røde Krs jbber på dugnad. Nye lkaler Nye mderne lkaler Ja Mulig Ja Nei. Kmmunen må i så fall leie fl m2 Mulig tilhørighet til andre hvis sambruk med dagtilbudet fr f.h. g flyktningguideprsjektet Event kntakt med medl Røde Krs Utemråde Hage g terasse Rett på gata, men nært Mparken g elveprmenaden Kntakt med persnalet på Kafe en g ansatte på Stekke Vakker park g elveprmenade utenfr døra. Inspirerende g kreativt miljø Ikke kjent Eierfrhld Verdal Kmmune Røde Krs Verdal Kmmune Kmmunen leier Ttal vurdering Gdt egnet. Mange aktivitetsmuligheter. Dugnadsinnsats på pp-pussing. Gd tilgjenge-lighet. Kan bli psitivt arb.miljø fr leder. Samarbeid med dagtilbudet fr f.h. må avklares g planlegges. Begrensede aktivitetsmuligheter Må ttalrenveres før bruk. Gde kntrmuligheter. Begrensede aktivitetsmuligheter. Kmmunen vil få leieutgifter på kntrplass. Aktivitetmuligheter må planlegges etter timeplan med mange andre En samlet prsjektgruppe ser det tidligere fritidssenteret sm det mest egnede lkaliseringsalternativet. Der vil det gså være plass fr Flyktningguideprsjektet g Dagtilbudet fr funksjnshemmede sm i dag har base i Nas ark. 3.7 Vedtekter Vedtekter fr Verdal frivillighetssentral 1. Frmål Verdal frivillighetssentral skal være en møteplass g brbygger mellm mttakere g givere/ytere av frivillig ubetalt arbeid/innsats i Verdal kmmune. Frivillighetssentralen skal stimulere til økt lkal frivillighet sm skal styrke det ssiale fellesskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behv. 11

12 2. Organisering Eier Verdal frivillighetssentral eies av Verdal kmmune sm er arbeidsgiver. Virksmhetsleder fr Kulturtjenesten representerer eier g er ansvarlig fr tilsetting/ppsigelse av daglig leder samt fr å definere arbeidsppgaver g handlingsramme fr denne. Styre Verdal frivillighetssentral ledes av et styre på 6 medlemmer hvrav 3 representerer frivillige lag g rganisasjner. Disse velges på den årlige knferansen. De øvrige 3 medlemmene, deriblant styreleder, utpekes av virksmhetsleder fr Kulturtjenesten. Styret velges fr 2 år m gangen. Fr å sikre kntinuitet, skal 2 representanter fr kmmunen g 1 representant fr frivillige lag g rganisasjner velges fr bare 1 år første gang det avhldes valg. Styret skal lede frivillighetssentralen i henhld til vedtektene g innspill fra den årlige knferansen. Styret vedtar årsplan g årsmelding fr frivillighetssentralen g bidrar til realisering av årsplanen. Daglig leder er sekretær fr styret. 3. Årlig knferanse Verdal frivillighetssentral arrangerer en årlig knferanse innen utgangen av april hvert år. Knferansen er en idedugnad g et arbeidsmøte sm gir styret innspill til strategi- g årsplan. Knferansen er åpen fr alle lag g frivillige rganisasjner g andre samarbeidspartnere i kmmunen. Knferansen velger hvilke frivillige lag g rganisasjner sm skal sitte i styret fr Verdal frivillighetssentral. Innkalte lag, rganisasjner g andre samarbeidspartnere i Verdal kmmune har stemmerett. Andre deltakere har tale- g frslagsrett. 4. Vedtektsendring Endring av vedtektene kan bare fretas av Verdal kmmune sm eier. Endringsfrslag med styrets innstilling skal frelegges den årlige knferansen fr uttalelse før endelig vedtak fattes. 3.8 Stillingsbeskrivelse fr daglig leder Organisatrisk plassering. Daglig leder fr Verdal frivillighetssentral har virksmhetsleder fr Kulturtjenesten sm sin nærmeste verrdnede. Ansvar g arbeidsppgaver Daglig leder er ansvarlig fr at frivillighetssentralen drives i samsvar med vedtektene. 12

13 Det innebærer bl.a. følgende arbeidsppgaver: stimulere til samarbeid g økt frivillig aktivitet i Verdal kmmune rekruttere g hlde kntakt med frivillige samarbeide med frivillige lag g rganisasjner, Verdal kmmune g andre naturlige samarbeidspartnere være administrativt ansvarlig fr kntrets daglige drift utarbeide virksmhetsplan, budsjett g følge pp sentralens regnskap utarbeide årsmelding, årsregnskap, prsjektbeskrivelser g søknader være styrets g årsmøtets sekretær. Arbeidsppgavene skal være under kntinuerlig vurdering g vurderes frmelt av styret en gang pr år. Eventuelle endringer ansvar g arbeidsppgaver vedtas av virksmhetsleder fr Kulturtjenesten. 3.8 Budsjett Budsjettperide Inntekter Oppstarttilskudd/statstilskudd lønn Kmmunalt tilskudd lønn Annen kmmunal støtte Andre inntekter Sum inntekter Utgifter Lønn daglig leder Arbeidsgiveravgift Andre persnalkstnader Sum lønnsutgifter Inventar/kntrrekvisita Telefn g prt Kjøregdtgjørelse Opplæring/kurs Annen kstnad Diverse utgifter frivillige Sum andre kstnader Sum utgifter Driftsresultat Oppstarttilskudd/statstilskudd lønn er i samsvar med statsbudsjettet fr Diverse utgifter frivillige er tenkt brukt på samlinger g ppfølging: Besøksvennekurs, flyktningguidekurs g ppfølgingssamlinger fr disse samt en årlig festlig tilstelning fr alle de frivillige med mat g fredrag. 13

14 4. Analyse g vurderinger SWOT-analysen viser at det er et mfattende frivillighetsarbeid i Verdal i dag g at det er tydelige føringer fra sentrale myndigheter når det gjelder viktigheten av samarbeid mellm ffentlig g frivillig virksmhet. Mangel på felles frankring g på ansvar fr rganisering av frivillighetsarbeidet er imidlertid en svakhet. Fr å videreutvikle samarbeidet mellm de kmmunale tilbudene g frivillighetsarbeidet, er det behv fr en felles møteplass, g fr gunstige samarbeidsmdeller g rutiner. Dette vil være frdelaktig både fr utvikling av samarbeid mellm ulike frivillige aktører innbyrdes g mellm det frivillige g kmmunen. I en frivillighetssentral vil ytere g brukere av frivillighetsarbeid ha en adresse sm vil være ressurssparende fr begge parter. Det kan tenkes at enkelte av de sm driver frivillighetsarbeid i dag pplever at de mister ppgaver/meningsfylt aktivitet/inntekt. Ildsjeler kan kanskje føle en frivillighetssentral sm en trussel. Andre kan ppleve sentralen sm en trussel mt det rganiserte arbeidsliv. Disse truslene kan minimaliseres ved gd ekstern infrmasjn m hensikt g mål med frivillighetssentralen g åpen dialg med de sm driver eksisterende frivillighetsarbeid i kmmunen. Det er strt behv fr å videreutvikle frivillighetsarbeidet i kmmunen, g listen ver aktuelle samarbeidspartnere g aktører i det frivillige arbeidet er lang. Verdal frivillighetssentral skal være en møteplass g en brbygger mellm mttakere g givere/ytere av frivillig ubetalt arbeid/innsats i Verdal kmmune. Frivillighetssentralen skal stimulere til økt lkal frivillighet sm skal styrke det ssiale fellesskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behv. Frivillighetssentralen skal ikke utføre lvpålagte ppgaver. Den frivillige innsatsen skal derfr være et tillegg til den virksmhet sm utføres av kmmunens virksmhetsmråder. Det blir svært viktig med gdt samarbeid g kntinuerlig dialg mellm frivillighetssentralen g virksmhetsmrådene. Frivillighetssentralen g de frivillige kan ikke ta i mt betaling fra brukerne fr de tjenester sm ytes. Det å være daglig leder fr en frivillighetssentral kan erfaringsvis være en ensm jbb. Det vil derfr være viktig å frsøke å etablere et arbeidsfellesskap fr daglig leder. Dette kan løses ved at frivillighetssentralen etableres i et lkale der det er plass fr krdinatren av flyktningguideprsjektet g fr den delen av Dagtilbudet fr funksjnshemmede sm fregår i Nas Ark. Begge disse er svært interessert i samlkalisering med frivillighetssentralen frdi de der vil ha gjensidig nytte av hverandre: Flyktningeguideprsjektet kbler frivillige verdalinger med frivillige flyktninger etter felles interesser, arbeidserfaring, utdanningsbakgrunn eller familiesituasjn. Ved å dele lkaler med frivillighetssentralen vil en vesentlig tilleggseffekt ppnås: Flyktninger vil få gd mulighet til å være ytere av frivillighetsarbeid, ne sm igjen kan bidra til mer g bedre integrering av flyktninger i Verdalssamfunnet. Dagtilbudet fr funksjnshemmede er åpent daglig kl g mfatter ca 30 brukere. De har aktiviteter flere steder i kmmunen (kantinene i Rådhuset g ved Verdal bg helsetun, Hld Øra ren, pstmbæring etc). Nas Ark er en blig kmmunen leier, g sm benyttes sm et ssialt treffsted fr brukerne av dagtilbudet. Antallet brukere øker, g huset er nå fr lite til å dekke behvet. Dagtilbudet har i lengre tid hatt et sterkt ønske m å flytte aktiviteten i Nas Ark til det tidligere Fritidssentret der de får langt større armslag til å øke aktivitetstilbudet: Integrere flere grupper, gi fast ansatte sm er sykmeldt, bistand til å prøve ut arbeidsevne, gi språktrening fr fremmedspråklige m.v. Prsjektgruppa har vurdert ulike steder fr lkalisering av frivillighetssentralen, g har landet på det tidligere fritidssentret sm det best egnede stedet. Der er det mange muligheter fr aktiviteter, g der er det gså egnet plass fr flyktningguidekrdinatren g fr aktivitetene i Nas Ark. Det tidligere 14

15 fritidssentret har behv fr vedlikehld både innvendig g utvendig. Prsjektgruppa antar at en del vedlikehldsarbeid kan utføres sm frivillighetsarbeid. En frivillighetssentral kan være kmmunalt eid, eid av rganisasjner eller rganisert sm en stiftelse. Det er svært viktig at de frivillige slutter sterkt pp m en frivillighetssentral. Slik sett skulle sentralen være eid av rganisasjnene. Prsjektgruppa har imidlertid kmmet fram til at dersm en vil kmme i gang med frivillighetssentralen snarest mulig, må kmmunen gå inn sm eier. I styret bør imidlertid de frivillige rganisasjnene være sterkt representert. Prsjektgruppa freslår at styret består av seks medlemmer der tre velges av rganisasjnene g tre av kmmunen. Kmmunen, sm eier, bør ha styrelederen. Videre freslår prsjektgruppa at frivillighetssentralen knyttes til Kulturtjenesten med denne virksmhetslederen sm nærmeste verrdnede fr daglig leder. Dessuten freslår prsjektgruppa at det årlig arrangeres en knferanse der frivillige lag g rganisasjner møtes til en idedugnad m frivillighetssentralens arbeid. På denne knferansen velges de tre rganisasjnene sm skal ha representanter i styret fr frivllighetssentralen. Når daglig leder er tilsatt, bør det nedsettes ei arbeidsgruppe fr å planlegge dispnering av areal i det tidligere fritidssentret g drift av de lkalitetene sm skal benyttes. Arbeidsgruppa bør bestå av daglig leder, flyktningguidekrdinatren g ledelsen fr Dagtilbudet fr funksjnshemmede 5. Anbefalinger Prsjektgruppen anbefaler at Verdal frivillighetssentral etableres snarest mulig slik at den er i drift 1. juli d.å. Sentralen bør plasseres i Fritidssentret g samlkaliseres med Nahs Ark g Flyktningguidekrdinatren. Verdal frivillighetssentral bør eies av Verdal kmmune, sm gså er arbeidsgiver. Virksmhetsleder fr Kulturtjenesten representerer eier, g er nærmeste verrdnede fr daglig leder av frivillighetssentralen. Det tilsettes daglig leder i hel stilling. Til styret fr sentralen velger kmmunen g de frivillige rganisasjnene tre representanter hver. Kmmunen har styrelederen. Kultur- g kirkedepartementet søkes m tilskudd inne 1. mars d.å. Verdal kmmune den 10. februar Prsjektleder 15