SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:"

Transkript

1 Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

2 Innhldsfrtegnelse SAMMENDRAG- ANBEFALINGER BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT BAKGRUNN MÅL FOR FOR FORPROSJEKTET MANDAT FOR FORPROSJEKTET GJENNOMFØRING ORGANISERING AV PROSJEKTET SITUASJONSBESKRIVELSE, INFORMASJONS- OG DATAGRUNNLAG SWOT-analyse Beskrivelse av det frivillighetsarbeid sm fregår i Verdal i dag Antatt behv fr frivillighetsarbeid i kmmunen Aktuelle samarbeidspartnere g aktører i det frivillige arbeidet Grensesnittet mellm frivillighetsarbeid g kmmunale tjenestetilbud Lkalisering avfrivillighetssentralen Vedtekter Stillingsbeskrivelse daglig leder Budsjett ANALYSE OG VURDERINGER ANBEFALINGER

3 Sammendrag- anbefalinger I ktber 2005 etablerte rådmannen frprsjektet Etablering av frivillighetssentral med følgende mål: Utarbeide frslag til hvrdan en frivillighetssentral kan etableres i Verdal innen Kultur- g kirkedepartementets Retningslinjer fr frivillighetssentraler. Prsjektgruppen anbefaler at Verdal frivillighetssentral etableres snarest mulig. Sentralen bør plasseres i det tidligere Fritidssentret, sm blir ledig når Kultursklen flytter til Tindved kulturhage i mars. Sentralen samlkaliseres med Dagtilbudet fr funksjnshemmede, sm nå har base i Nas ark, g Flyktningguidekrdinatren. Ved at disse t virksmhetene deler lkaler med frivillighetssentralen vil en ppnå vesentlige tilleggseffekter: flyktninger vil få gd mulighet til å være ytere av frivillighetsarbeid, ne sm igjen kan bidra til mer g bedre integrering av flyktninger i Verdalssamfunnet. brukerne av dagtilbudet fr funksjnshemmede vil i mange sammenhenger kunne være ytere av tjenester sm frmidles gjennm frivillighetssentralen. Deres muligheter fr aktivitet vil øke daglig leder av frivillighetssentralen vil ha arbeidsplass i et arbeidsfellesskap, sm er frdelaktig både når det gjelder vedkmmendes arbeidsmiljø g behvet fr samtalepartnere i arbeidet med utvikling av sentralen. Det tilsettes daglig leder i hel stilling ved Verdal frivillighetssentral. Verdal frivillighetssentral bør eies av Verdal kmmune, sm gså er arbeidsgiver. Virksmhetsleder fr Kulturtjenesten representerer eier. Til styret fr sentralen velger kmmunen g de frivillige rganisasjnene tre representanter hver. Kmmunen har styrelederen. Kultur- g kirkedepartementet søkes m tilskudd inne 1. mars d.å. 1. Bakgrunn, mål g mandat 1.1 Bakgrunn Det er lang tradisjn fr at frivillige rganisasjner g ildsjeler spiller en viktig rlle fr gjennmføring av mange frskjellige tiltak g arrangement g utvikling av blyst i Verdal kmmune. Hvis vi ser framver, er det viktigere enn nen gang å styrke rganisasjnene på deres egne premisser slik at tilslutning m frivillige rganisasjner utvides g inkluderer enda flere innbyggere i dag. Det er bl.a. strt behv fr å engasjere innvandrerne i rganisasjns- g arbeidslivet g samfunnet fr øvrig. 3

4 Regjeringa har presisert at flere samfunnsppgaver bør løses gjennm samarbeid mellm ffentlig g frivillig innsats gjennm partnerskap. Mange kmmuner i landet har gde erfaringer med at frivillighetssentral styrker kmmunens samarbeid med lag g rganisasjner gjør det lettere fr flk å engasjere seg i frivillig arbeid kan rekruttere nye frivillige. 1.2 Mål fr frprsjektet Utarbeide frslag til hvrdan en frivillighetssentral kan etableres i Verdal innen Kultur- g kirkedepartementets Retningslinjer fr frivillighetssentraler. 1.3 Mandat fr frprsjektet Mandat: 1. Lage en prsjektplan (PLP-metden) sm viser hvrdan prsjektgruppa vil arbeide fr å løse ppgaven sin 2. Utarbeide en SWOT-analyse med fkus på frivillig arbeid i Verdal kmmune 3. Beskrive det frivillighetsarbeidet sm fregår i Verdal i dag 4. Beskrive brukeres (enkeltpersner, rganisasjner g kmmunale virksmhetsmråder) behv fr frivillige tjenester 5. Sette pp en versikt ver aktuelle samarbeidspartnere g aktører i det frivillige arbeidet 6. Klargjøre grensesnittet mellm frivillighetsarbeid g Verdal kmmunes tjenestetilbud 7. Utarbeide frslag til en frivillighetssentral i Verdal: Frmål, lkalisering, rganisering, årsbudsjett (inntekst- g utgiftside) m.m. 8. Sluttrapprt skal freligge 1. mars

5 2. Gjennmføring 2.1 Organisering av prsjektet OPPDRAGSGIVER Rådmannen PROSJEKTANSVARLIG Rudlf Hlmvik PROSJEKTLEDER Arvid Vada PROSJEKTGRUPPE Asbjørn Gjefsjø, Røde krs Marn Brenne, Lins Alf Stiklestad, Verdal pensjnistfrening Kari Gregersen Næss, Helse- g rehabiliteringsenheten Rune Dillan, Kulturtjenesten Rger McKellar, Flyktningtjenesten Kjell Nielssen, Pleie- g msrgsdistriktene Ved prsjektstart 14. ktber var Janne Pauline Bjørklund prsjektdeltaker sm representant fr FFO g Turid Krizak sm representant fr Helse- g rehabiliteringsenheten. 18. nvember meldte Janne Pauline Bjørklund fra m at hun, etter behandling i FFO s styre, var nødt til å trekke seg fra frivillighetsprsjektet. Rådmannen ppnevnte derfr Alf Stiklestad, Verdal pensjnistfrening sm medlem av prsjektgruppa. Han deltk fra 13. januar Turid Krizak fikk permisjn fra Helse- g rehabiliteringsenheten 1. nvember fr å gå ver i annen stilling. Istedenfr henne ble Kari Gregersen Næss med i prsjektgruppa. 3. Situasjnsbeskrivelse, infrmasjns- g datagrunnlag 5

6 3.1 SWOT-analyse (utarbeidet i samarbeid med frivillige rganisasjner) Styrke Nåtid Svakheter persnlig engasjement hs enkeltpersner/ ildsjeler de frivillige har et nært frhld til tiltakene det er mange aktive lag g freninger i kmmunen det frivillige gjør en innsats i frebyggende arbeid sm er direkte besparende fr kmmunen dugnadsinnsatsen er str, spesielt i grendene gd deltakelse på dialgmøte med de frivillige rganisasjnene tydelige føringer fra sentrale myndigheter når det gjelder viktigheten av et samarbeid mellm ffentlig g frivillig virksmhet frivillighetssentral vil bli frankret i ny kulturplan ingen felles frankring det mangler talspersner fr de ønskede behv få g aktive persner ingen har ansvar fr rganisering fr få mannflk engasjerer seg tydelige behv kan bli dekket vilje fra kmmunen avklaring mellm det frivillige g det kmmunale tilbud unngå kllisjner mellm de frskjellige tilbud utvikling av en felles møteplass fr frivillig g ffentlig virksmhet med tanke på videreutvikling av samarbeid en styrking/samling av den frivillighetsfaglige kmpetansen en adresse er ressursbesparende brukerne kan få hjelp til praktiske ppgaver samarbeid m g krdinering av arrangementer/aktiviteter felles kursvirksmhet/temakvelder frenkel samarbeid mellm det frivillige g kmmunen etablere partnerskapsavtaler bidra til gd dialg mellm de frivillige g kmmunalt ansatte økt frståelse/ respekt fr hverandres ansvar g rller utvikle gunstige samarbeidsmdeller/rutiner fr samarbeid mellm ulike frivillige aktører g mellm det frivillige g kmmunen rganisasjner kan ppleve at de mister ppgaver enkeltpersner kan føle at de mister inntekt/meningsfylt aktivitet (Matmbringing/menings krav til nytenkning mellm virksmhetsledere/mråder trussel mt det rganiserte arbeidsliv statiske rganisasjner kan føle frivillighetssentral sm påtvunget nytenkning rganisasjner kan føle seg mindre synlig trussel mt ildsjeler øknmi: Fr frivillighetssentralen g fr lag g rganisasjner de frivillige rganisasjnene pplever at de ikke har ne å hente i senteret de frivillige får et slikt eierfrhld til sin innsats at de vanskelig ser sin rlle Muligheter Trusler Framtid 6

7 3.2 Beskrivelse av det frivillighetsarbeid sm fregår i Verdal i dag a) I samhandling med Verdal kmmune Røde krs rganiserer g gjennmfører pplæring av natteravner, førstehjelpspplæring, vakthld ved idrettsarrangement, redningstjeneste, aktivisering av barn Flyktningtjenesten engasjerer g lærer pp flyktningguider Verdal pensjnistfrening kjører ut mat til de sm trenger det rganisasjner tar på seg ansvar fr at stuene på Ørmelen g Verdal b- g helsetun er åpne tre dager pr uke fr aktivisering g trivselstiltak, de står fr underhldning g servering g gjennmfører besøkstjeneste dag- g velferdssentret: Eldre samles t frmiddager pr uke på Stekke kafe: Allsang, bing, trim TV-aksjnen: Mange rganisasjner samarbeider hvert år med kmmunen m rdeledelse g bøssebæring b) Annet frivillighetsarbeid elever ved Verdal videregående skle arrangerer tilpasset fysisk aktivitet fr ulike grupper mennesker Linslekene et årlig arrangement fr funksjnshemmede Verdal helsesprtlag tilrettelegger ulike idrettsaktiviteter: Btsja, svømming, dans etc. frivillighetsapparatet rund Spelet m heilag Olav fr øvrig utfører medlemmer av en rekke lag g rganisasjner en uvurderlig frivillig innsats ved aktivisering av barn g unge i kmmunen (idrett, teater, sang g musikk). 3.3 Antatt behv fr frivillighetsarbeid i kmmunen Frivillige vil i tida framver være viktige ressurser fr å få et ptimalt tilbud til brukere av ulike helsetjenester. Det er behv fr struktur g systematisering av de frivillige ressursene sm finnes g sm blir tilgjengelig, f.eks. blant pensjnistene. Det er helt klart at det ffentlige alene ikke vil være i stand til å imøtekmme alle behv sm ppstår av ikke lvpålagte tjenester. Stikkrdsmessig versikt ver antatt behv fr frivillighetsarbeid i Verdal kmmune: likemannsarbeid råd/veiledning/verføring av erfaring g kmpetanse. Likemannsarbeid er en del av frivillighetsarbeidet sm i nen grad vil kunne avlaste det ffentlige m det blir satt i system. Dette fungerer ved at persner sm har selvpplevde erfaringer med ulike sykdmmer, deler erfaringer med andre med samme sykdm, slik at disse i større grad blir i stand til å mestre egen situasjn. Med dette vil en gså kunne skaffe seg et nettverk sm fr mange er mangelvare i dag. ungdmsarbeid/ungdmsklubbene barnehager/skler/sfo-er: Besøk av flyktninger, pensjnister sm frteller m/demnstrerer mattradisjner/handverkstradisjner, frteller fra sin ppvekst/gamle dager etc husmr-/husfarvikartjeneste besøksvenner/telefnkntakt/hentevenner. Her er det mye å gjøre; mange flere enn vi trr sitter innelåst 7

8 ledsagerhjelp fr besøk i f.eks. butikk g ffentlige kntr, flyktninger: Guider, bestefreldre, hjelp i å skaffe seg arbeid transprt fr deltakelse i ssiale arrangement fr innbyggere med behv fr transprthjelp msrgsarbeid blant eldre g unge i arbeidsstuer i institusjner pensjnister g enslige med ulike behv: Hjelp med hagearbeid, vedhgging etc natteravner fritidstilbud/aktiviteter fr urganisert ungdm med spesielle behv utkjøring av mat til hjemmebende i Verdal sm har behv frivillige fr avvikling av arrangement vedlikehld av minnesteiner g utemråder internettkafe vinter- g smmerpplevelser fr integrering av flyktninger g funksjnshemmede ( Gd smmer ) varmestue fr innbyggere med spesielle behv. 3.4 Aktuelle samarbeidspartnere g aktører i det frivillige arbeidet Her følger en versikt ver ulike rganisasjner i kmmunen sm frivillighetssentralen kan kntakte fr å få pplisting ver hvem sm kan bidra i frivillighetsarbeidet, g hva de eventuelt kan bidra med: Røde krs, Verdal helsesprtlag, Rtary, Lins, Innherred trekk- g brukshundklubb, Verdal MC, amcarfreningen, pensjnistlag, Verdal snøskuterklubb, Verdal jeger g fisk, dag- g velferdssentret, lkale velfreninger, pårørendefreninger, sanitetslag, skytterlag, idrettslag, 4H, speiderne, musikkrps g kr, teatergrupper, skler, barnehager, husflidslag, histrielag, bygdebknemnda, livssynsrganisasjner, søndagsskler, frmiddagstreff, åpen kirke, fagfreninger, bnderganisasjner, skgeierfrening, danseklubber, ensliges frening, båteierfreninger. Flyktningguideprsjektet i Verdal, Dagtilbudet fr funksjnshemmede g Verdal frivillighetssentral vil, spesielt ved samlkalisering, ha strt gjensidig utbytte av hverandre, bl.a. ved samlkalisering. Nedenfr gis derfr en nærmere beskrivelsene av disse t tiltakene. Flyktningguideprsjektet i Verdal startet 1. august 2004 i Verdal kmmune g er et samarbeidsprsjekt mellm Nrd- Trøndelag Røde Krs g Verdal Kmmune. Stillingen sm flyktningguidekrdinatr er nå 30 % delstilling. Den tilsatte har gså 50 % stilling sm flyktningguide i Steinkjer kmmune. Flyktningeguidekrdinatren kbler frivillige verdalinger sammen med frivillige flyktninger etter felles interesser, arbeidserfaring, utdanningsbakgrunn eller familiesituasjn. Sammen vil flyktningen g hans guide møtes cirka 2 timer ukentlig fr å gjøre ne sammen. Det de gjør sammen, er frivillig g ne begge t blir enig m. Kblingene blir gjrt på en café (betryggende g nøytralt sted) ver en 2 timers peride. I tillegg arrangere krdinatren aktiviteter g samlinger fr deltakere i prsjektet samt temakvelder, guidekurs, kvinne/herre kvelder g internasjnal Café fr både deltakere g samfunnet generelt. Målet er: 8

9 å skape et ssialt nettverk fr flyktninger å gi guidene muligheten til å treffe flere guider fr å dele pplevelser g erfaringer å gi krdinatren en mulighet til ppfølging av deltakerne å infrmere samfunnet m prsjektet å markedsføre flyktningguiden integrering av flyktningene i samfunnet. Dagtilbudet fr funksjnshemmede Verdal kmmune har i dag et dagtilbud fr funksjnshemmede. Basen fr dette dagtilbudet er en blig på ca 115 m2 sm kmmunen leier. Bligen kalles Nas Ark g ligger i Nrdgaten 51. Dagtilbudet er en møteplass fr brukere med funksjnshemming både fysisk g psykisk. Det jbbes ut ifra at de sm møter pp, skal være velkmmen, g at hver enkel få et tilpasset tilbud så langt det er mulig. Det er ca 30 brukere sm møter pp, nen hver dag, andre mer spradisk (et snitt på brukere pr dag). Dagtilbudet driver blant annet spisetrmmet på rådhuset, pstmbringing fr intern psten i kmmunen, busstransprt av funksjnshemmede g andre kjøreppdrag i kmmunen, matmbringing, hld øra ren (vaktmester gruppe), et lite bakeri fr intern salg av rundstykker, samt at det er et viktig treffpunkt fr brukere sm har behv fr ssialt samvær med hbbyaktiviteter. Dagtilbudet har en persnalressurs på et årsverk(arbeidsleder) fra Verdal kmmune. Det samarbeides gdt med flyktningkntret (språkpplæring / praksisplasser), A-etat (arbeidspraksis), Innherred prdukter (arbeidsutprøving / praksis), kriminalmsrg i frihet (KIF)(arbeidssted fr samfunnstraff), høyskler (student praksis), Verdal videregående skle (elev praksis) Ansatte ved disse rganisasjnene avlaster dagtilbudet ved at de går inn aktivt i ppfølgingen av brukerne, samtidig sm de erverver seg erfaring/lærdm sm de selv tar med seg videre. Framtidsvyer: Dagtilbudet er, sm det drives i dag, fr trangbdd g har behv fr større arealer g flere rm. Det tidligere fritidssenteret er i denne sammenheng gdt egnet. Arealbehvet er vanskelig å anslå nå, men det antas at de i alle fall har behv fr nærmere 350 m2. Dagtilbudet kan utvikles videre ved at det blir pprettet nye arbeidsplasser fr brukerne sm fr eksempel kantinedrift på fritidssenteret g utføre nen av ppdragene sm kmmer inn på frivillighetssentralen. Det vil gså bli bedre muligheter fr brukerne g dele seg i mindre arbeidsgrupper i løpet av dagen så det kan jbbes litt mer tilpasset hver enkel bruker. I samarbeid / samlkalisert med frivillighetssentralen g flyktningguideprsjektet vil en trlig få til en vinn-vinn situasjn fr alle parter. Integrering av grupper ved f.eks felles lunch på strsalen kan bli et viktig virkemiddel. Det jbbes gså ut fra at dagtilbudet skal sysselsette 5 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser) i samarbeid med Verdal ASVO, mt at en arbeidsleder gså blir plassert ved dagtilbudet fr å følge pp VTA-plassene. 9

10 3.5 Grensesnittet mellm frivillighetsarbeid g kmmunens tjenestetilbud. Frivillighetssentralen skal ikke utføre lvpålagte ppgaver. Den frivillige innsatsen skal være et tillegg til den virksmhet sm utføres av kmmunens virksmhetsmråder, g skal ikke erstatte eksisterende tiltak. Gdt samspill mellm frivillig g ffentlig innsats på mråder det er naturlig å samarbeide m, bør sikres ved kntinuerlig dialg mellm frivillighetssentralens ledelse g kmmunens virksmhetsledere, f.eks. ved at virksmhetslederne er representert i styret fr frivillighetssentralen. Det er viktig å være klar ver rllefrdelingen mellm de sm er engasjert i frivillighetsarbeid, g de kmmunalt ansatte behv fr frventningsavklaring/rlleavklaring. Frivillighetssentralen g de frivillige kan ikke ta i mt betaling fra brukerne fr de tjenester sm ytes. 3.6 Lkalisering av frivillighetssentralen Kriterier Følgende kriterier er lagt til grunn ved vurdering av lkalisering av frivillighetssentralen: beliggenhet tilgjengelighet kjøkkenmuligheter parkerings- g lagerplass arbeidsmiljø fr daglig leder, sm er den eneste tilsatte (erfaring fra andre sentraler viser at jbben sm daglig leder kan bli en fr ensm jbb) samlkalisering med flyktningeguideprsjektet samlkalisering med Dagtilbudet fr funksjinshemmede aktivitetsmuligheter (erfaringer fra andre steder i landet viser at det er behv fr å kunne drive ulike aktivitetstilbud i frbindelse med frivillighetsentral) Vurdering av fire mulige steder fr lkalisering av frivillighetssentralen Lkaler Kriterier Beliggenhet Det tidligere fritidssenteret Sentralt. Krt vei til servicetiltak Areal I alt ca 550 m2: 1. etasje 150 m2 2. etasje 400 m2 Tilgjengelighet Gd tilgjengelighet fr rullestl/rullatr. Røde Krs, tidligere bensinstasjn Sentralt. Krt vei til servicetiltak Stekke, kntrlkaler etter psykiatritjenesten Idyllisk på Elvebredden Ca 300m til sentrum Tindved Kulturhage Sentralt, krt vei til servicetiltak Ca 100 m2 Ca 90 m2 Verdal kmmune leier 350 m2: Kultursklen g adm. av Kulturtjenesten 1. etg vil bli tilgjengelig Gd Gd WC 2 tilgjengelig fr rullestl. Samt talett i gml 1 tilgjengelig fr rullestl Også talett i kjeller Tilgjengelig fr rullestl Tilgjengelig fr rullestl 10

11 Kjøkken Parkering Kntrplass daglig leder Aktivitetsmuligheter Lagerplass Tilstand Plass fr flyktningeguideprsjektet Arbeidsmiljø fr leder fløy. 1 kjøkken i ny del 1 kjøkken i gml del Gd Nært buss-stpp ja Nei Nei, event kjøkkenaktivitet etter avtale med restaurant. 7-8 plasser +låne av naben. Nært buss-stpp Kamp m plassene, bedre når alle bygging er ferdig Del av sentrumsplan. Gamle Statil Ja Ja Ja Kmmmunen må da leie større areal Str sal m2 i 1. etasje Begrenset Etter timeplan i Mange mindre rm Rm i kjeller Treningssal etter samråd med Gde muligheter Mekkemuligheter avtale. Kultursklen Gd da det finnes både kjeller g lft Behv fr pppussing. Dugnadsinnsats mulig. Kjeller g garasje Nei Nei Ttal-pp-pussing Røde Krs jbber på dugnad. Nye lkaler Nye mderne lkaler Ja Mulig Ja Nei. Kmmunen må i så fall leie fl m2 Mulig tilhørighet til andre hvis sambruk med dagtilbudet fr f.h. g flyktningguideprsjektet Event kntakt med medl Røde Krs Utemråde Hage g terasse Rett på gata, men nært Mparken g elveprmenaden Kntakt med persnalet på Kafe en g ansatte på Stekke Vakker park g elveprmenade utenfr døra. Inspirerende g kreativt miljø Ikke kjent Eierfrhld Verdal Kmmune Røde Krs Verdal Kmmune Kmmunen leier Ttal vurdering Gdt egnet. Mange aktivitetsmuligheter. Dugnadsinnsats på pp-pussing. Gd tilgjenge-lighet. Kan bli psitivt arb.miljø fr leder. Samarbeid med dagtilbudet fr f.h. må avklares g planlegges. Begrensede aktivitetsmuligheter Må ttalrenveres før bruk. Gde kntrmuligheter. Begrensede aktivitetsmuligheter. Kmmunen vil få leieutgifter på kntrplass. Aktivitetmuligheter må planlegges etter timeplan med mange andre En samlet prsjektgruppe ser det tidligere fritidssenteret sm det mest egnede lkaliseringsalternativet. Der vil det gså være plass fr Flyktningguideprsjektet g Dagtilbudet fr funksjnshemmede sm i dag har base i Nas ark. 3.7 Vedtekter Vedtekter fr Verdal frivillighetssentral 1. Frmål Verdal frivillighetssentral skal være en møteplass g brbygger mellm mttakere g givere/ytere av frivillig ubetalt arbeid/innsats i Verdal kmmune. Frivillighetssentralen skal stimulere til økt lkal frivillighet sm skal styrke det ssiale fellesskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behv. 11

12 2. Organisering Eier Verdal frivillighetssentral eies av Verdal kmmune sm er arbeidsgiver. Virksmhetsleder fr Kulturtjenesten representerer eier g er ansvarlig fr tilsetting/ppsigelse av daglig leder samt fr å definere arbeidsppgaver g handlingsramme fr denne. Styre Verdal frivillighetssentral ledes av et styre på 6 medlemmer hvrav 3 representerer frivillige lag g rganisasjner. Disse velges på den årlige knferansen. De øvrige 3 medlemmene, deriblant styreleder, utpekes av virksmhetsleder fr Kulturtjenesten. Styret velges fr 2 år m gangen. Fr å sikre kntinuitet, skal 2 representanter fr kmmunen g 1 representant fr frivillige lag g rganisasjner velges fr bare 1 år første gang det avhldes valg. Styret skal lede frivillighetssentralen i henhld til vedtektene g innspill fra den årlige knferansen. Styret vedtar årsplan g årsmelding fr frivillighetssentralen g bidrar til realisering av årsplanen. Daglig leder er sekretær fr styret. 3. Årlig knferanse Verdal frivillighetssentral arrangerer en årlig knferanse innen utgangen av april hvert år. Knferansen er en idedugnad g et arbeidsmøte sm gir styret innspill til strategi- g årsplan. Knferansen er åpen fr alle lag g frivillige rganisasjner g andre samarbeidspartnere i kmmunen. Knferansen velger hvilke frivillige lag g rganisasjner sm skal sitte i styret fr Verdal frivillighetssentral. Innkalte lag, rganisasjner g andre samarbeidspartnere i Verdal kmmune har stemmerett. Andre deltakere har tale- g frslagsrett. 4. Vedtektsendring Endring av vedtektene kan bare fretas av Verdal kmmune sm eier. Endringsfrslag med styrets innstilling skal frelegges den årlige knferansen fr uttalelse før endelig vedtak fattes. 3.8 Stillingsbeskrivelse fr daglig leder Organisatrisk plassering. Daglig leder fr Verdal frivillighetssentral har virksmhetsleder fr Kulturtjenesten sm sin nærmeste verrdnede. Ansvar g arbeidsppgaver Daglig leder er ansvarlig fr at frivillighetssentralen drives i samsvar med vedtektene. 12

13 Det innebærer bl.a. følgende arbeidsppgaver: stimulere til samarbeid g økt frivillig aktivitet i Verdal kmmune rekruttere g hlde kntakt med frivillige samarbeide med frivillige lag g rganisasjner, Verdal kmmune g andre naturlige samarbeidspartnere være administrativt ansvarlig fr kntrets daglige drift utarbeide virksmhetsplan, budsjett g følge pp sentralens regnskap utarbeide årsmelding, årsregnskap, prsjektbeskrivelser g søknader være styrets g årsmøtets sekretær. Arbeidsppgavene skal være under kntinuerlig vurdering g vurderes frmelt av styret en gang pr år. Eventuelle endringer ansvar g arbeidsppgaver vedtas av virksmhetsleder fr Kulturtjenesten. 3.8 Budsjett Budsjettperide Inntekter Oppstarttilskudd/statstilskudd lønn Kmmunalt tilskudd lønn Annen kmmunal støtte Andre inntekter Sum inntekter Utgifter Lønn daglig leder Arbeidsgiveravgift Andre persnalkstnader Sum lønnsutgifter Inventar/kntrrekvisita Telefn g prt Kjøregdtgjørelse Opplæring/kurs Annen kstnad Diverse utgifter frivillige Sum andre kstnader Sum utgifter Driftsresultat Oppstarttilskudd/statstilskudd lønn er i samsvar med statsbudsjettet fr Diverse utgifter frivillige er tenkt brukt på samlinger g ppfølging: Besøksvennekurs, flyktningguidekurs g ppfølgingssamlinger fr disse samt en årlig festlig tilstelning fr alle de frivillige med mat g fredrag. 13

14 4. Analyse g vurderinger SWOT-analysen viser at det er et mfattende frivillighetsarbeid i Verdal i dag g at det er tydelige føringer fra sentrale myndigheter når det gjelder viktigheten av samarbeid mellm ffentlig g frivillig virksmhet. Mangel på felles frankring g på ansvar fr rganisering av frivillighetsarbeidet er imidlertid en svakhet. Fr å videreutvikle samarbeidet mellm de kmmunale tilbudene g frivillighetsarbeidet, er det behv fr en felles møteplass, g fr gunstige samarbeidsmdeller g rutiner. Dette vil være frdelaktig både fr utvikling av samarbeid mellm ulike frivillige aktører innbyrdes g mellm det frivillige g kmmunen. I en frivillighetssentral vil ytere g brukere av frivillighetsarbeid ha en adresse sm vil være ressurssparende fr begge parter. Det kan tenkes at enkelte av de sm driver frivillighetsarbeid i dag pplever at de mister ppgaver/meningsfylt aktivitet/inntekt. Ildsjeler kan kanskje føle en frivillighetssentral sm en trussel. Andre kan ppleve sentralen sm en trussel mt det rganiserte arbeidsliv. Disse truslene kan minimaliseres ved gd ekstern infrmasjn m hensikt g mål med frivillighetssentralen g åpen dialg med de sm driver eksisterende frivillighetsarbeid i kmmunen. Det er strt behv fr å videreutvikle frivillighetsarbeidet i kmmunen, g listen ver aktuelle samarbeidspartnere g aktører i det frivillige arbeidet er lang. Verdal frivillighetssentral skal være en møteplass g en brbygger mellm mttakere g givere/ytere av frivillig ubetalt arbeid/innsats i Verdal kmmune. Frivillighetssentralen skal stimulere til økt lkal frivillighet sm skal styrke det ssiale fellesskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behv. Frivillighetssentralen skal ikke utføre lvpålagte ppgaver. Den frivillige innsatsen skal derfr være et tillegg til den virksmhet sm utføres av kmmunens virksmhetsmråder. Det blir svært viktig med gdt samarbeid g kntinuerlig dialg mellm frivillighetssentralen g virksmhetsmrådene. Frivillighetssentralen g de frivillige kan ikke ta i mt betaling fra brukerne fr de tjenester sm ytes. Det å være daglig leder fr en frivillighetssentral kan erfaringsvis være en ensm jbb. Det vil derfr være viktig å frsøke å etablere et arbeidsfellesskap fr daglig leder. Dette kan løses ved at frivillighetssentralen etableres i et lkale der det er plass fr krdinatren av flyktningguideprsjektet g fr den delen av Dagtilbudet fr funksjnshemmede sm fregår i Nas Ark. Begge disse er svært interessert i samlkalisering med frivillighetssentralen frdi de der vil ha gjensidig nytte av hverandre: Flyktningeguideprsjektet kbler frivillige verdalinger med frivillige flyktninger etter felles interesser, arbeidserfaring, utdanningsbakgrunn eller familiesituasjn. Ved å dele lkaler med frivillighetssentralen vil en vesentlig tilleggseffekt ppnås: Flyktninger vil få gd mulighet til å være ytere av frivillighetsarbeid, ne sm igjen kan bidra til mer g bedre integrering av flyktninger i Verdalssamfunnet. Dagtilbudet fr funksjnshemmede er åpent daglig kl g mfatter ca 30 brukere. De har aktiviteter flere steder i kmmunen (kantinene i Rådhuset g ved Verdal bg helsetun, Hld Øra ren, pstmbæring etc). Nas Ark er en blig kmmunen leier, g sm benyttes sm et ssialt treffsted fr brukerne av dagtilbudet. Antallet brukere øker, g huset er nå fr lite til å dekke behvet. Dagtilbudet har i lengre tid hatt et sterkt ønske m å flytte aktiviteten i Nas Ark til det tidligere Fritidssentret der de får langt større armslag til å øke aktivitetstilbudet: Integrere flere grupper, gi fast ansatte sm er sykmeldt, bistand til å prøve ut arbeidsevne, gi språktrening fr fremmedspråklige m.v. Prsjektgruppa har vurdert ulike steder fr lkalisering av frivillighetssentralen, g har landet på det tidligere fritidssentret sm det best egnede stedet. Der er det mange muligheter fr aktiviteter, g der er det gså egnet plass fr flyktningguidekrdinatren g fr aktivitetene i Nas Ark. Det tidligere 14

15 fritidssentret har behv fr vedlikehld både innvendig g utvendig. Prsjektgruppa antar at en del vedlikehldsarbeid kan utføres sm frivillighetsarbeid. En frivillighetssentral kan være kmmunalt eid, eid av rganisasjner eller rganisert sm en stiftelse. Det er svært viktig at de frivillige slutter sterkt pp m en frivillighetssentral. Slik sett skulle sentralen være eid av rganisasjnene. Prsjektgruppa har imidlertid kmmet fram til at dersm en vil kmme i gang med frivillighetssentralen snarest mulig, må kmmunen gå inn sm eier. I styret bør imidlertid de frivillige rganisasjnene være sterkt representert. Prsjektgruppa freslår at styret består av seks medlemmer der tre velges av rganisasjnene g tre av kmmunen. Kmmunen, sm eier, bør ha styrelederen. Videre freslår prsjektgruppa at frivillighetssentralen knyttes til Kulturtjenesten med denne virksmhetslederen sm nærmeste verrdnede fr daglig leder. Dessuten freslår prsjektgruppa at det årlig arrangeres en knferanse der frivillige lag g rganisasjner møtes til en idedugnad m frivillighetssentralens arbeid. På denne knferansen velges de tre rganisasjnene sm skal ha representanter i styret fr frivllighetssentralen. Når daglig leder er tilsatt, bør det nedsettes ei arbeidsgruppe fr å planlegge dispnering av areal i det tidligere fritidssentret g drift av de lkalitetene sm skal benyttes. Arbeidsgruppa bør bestå av daglig leder, flyktningguidekrdinatren g ledelsen fr Dagtilbudet fr funksjnshemmede 5. Anbefalinger Prsjektgruppen anbefaler at Verdal frivillighetssentral etableres snarest mulig slik at den er i drift 1. juli d.å. Sentralen bør plasseres i Fritidssentret g samlkaliseres med Nahs Ark g Flyktningguidekrdinatren. Verdal frivillighetssentral bør eies av Verdal kmmune, sm gså er arbeidsgiver. Virksmhetsleder fr Kulturtjenesten representerer eier, g er nærmeste verrdnede fr daglig leder av frivillighetssentralen. Det tilsettes daglig leder i hel stilling. Til styret fr sentralen velger kmmunen g de frivillige rganisasjnene tre representanter hver. Kmmunen har styrelederen. Kultur- g kirkedepartementet søkes m tilskudd inne 1. mars d.å. Verdal kmmune den 10. februar Prsjektleder 15

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS 1 Medlemmer Antall registrerte medlemmer per 31.12.2014 er 2.870. Antall aktive frivillige frdeler seg slik: -Omsrg 220 -Hjelpekrpset 30 -Ungdm 12 Styrets sammensetning

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Vardesenter for kreftrammede og pårørende

Samarbeidsavtale mellom. Vardesenter for kreftrammede og pårørende Samarbeidsavtale mellm Kreftfreningen g NORDLANDSSYKEHUSET fr etablering av Vardesenter fr kreftrammede g pårørende En Varde fr kreftmsrgen En varde representerer håp g trygghet. Den frteller hvr man er,

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kmmune TRYGGE LOKALSAMFUNN Eldredagen 2009: Arbeidslaget fra Harstad kmmune fikk Innsatsprisen fra Harstad eldreråd ved Liv Kristiansen. Strøsand, måking g alltid velvillig fr ss eldre, var stikkrd

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Trmsø Årsrapprt fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2006-2007 Del I: Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets mandat g sammensetning Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen Osl er en mulighetenes by. Den vakre naturen, det rike kulturlivet, de stre utdanningsinstitusjnene g mangfldet gjør Osl til et attraktivt sted å b. Siden 2001 har innbyggertallet i byen økt med 25 prsent.

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Rapport mars 2011 fra prosjektet "Levanger Ren til Tusen"/

Rapport mars 2011 fra prosjektet Levanger Ren til Tusen/ Prsjekt "Levanger Ren til Tusen" Tiltak mt frurensning g frsøpling i Levanger sentrum le an.er el.n Levanger, 9. april 2011 Til styringsgruppen Rapprt mars 2011 fra prsjektet "Levanger Ren til Tusen"/

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS Fylkesmannen i Trms v/geir Håvard Hansen Strandvn. 13 9296 Trmsø Evenskjer, 02.11.2009, Vår ref. Arkivkde Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS TILBAKEMELDING, PROSJEKTPLAN SJUMILSTEGET Viser

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Nettverkssamling for gruppen for forbruk og avfall. 13-14 september 2010 Sarpsborg

Nettverkssamling for gruppen for forbruk og avfall. 13-14 september 2010 Sarpsborg Nettverkssamling fr gruppen fr frbruk g avfall. 13-14 september 2010 Sarpsbrg Dette er ment sm en helt krt ppsummering av nen ppfølgingspunkter fra møtet i Sarpsbrg, sm supplement til at prgram g innlegg

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 1 MANDAT Det fylkeskmmunale eldrerådet skal være et rådgivende rgan fr fylkeskmmunen, g skal ha til behandling alle saker sm gjelder levekårene fr eldre

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer