Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av Uttale fra Fagforbundet og Delta av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010"

Transkript

1 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av Uttale fra Fagforbundet og Delta av Ikke trykte vedlegg, men tilgjengelig på : Innkjøpsveileder 2. Analyse fra Aon Grieg vedr pensjonsgrunnlaget i Gausdal kommune (unntatt offentlighet) SAMMENDRAG: I forbindelse med arbeidsmøte i Gausdal formannskapet + gruppeledere i mars 2009 med tema økonomi og omstilling, ble pensjon satt opp som et tema for videre utredning. Ved å gå på en anbudsrunde med pensjonsordningen, vil Gausdal kommune sikre seg at vi har den beste prisen markedet kan gi. Dersom Gausdal kommune oppnår reduserte kostnader etter en slik anbudsrunde, kan det enten brukes i tjenesteproduksjonen eller i styrket arbeid innenfor arbeidsgiverpolitikken, herunder arbeidet med arbeidsmiljø, nærvær og seniorpolitikk. De ansattes tjenestepensjonsordning går fram av Hovedtariffavtalen for kommunene. Ved gjennomføring av en anbudsprosess skal lov om offentlige anskaffelser følges. Kjøp av tjenestepensjon er det største innkjøpet kommunene gjør. Konkurransetilsynet tar nå initiativ til å skjerpe konkurransen om offentlige tjenestepensjoner. Å gå ut i anbud nå, med den nye forsikringsloven, er langt enklere og bedre enn for bare 1-2 år tilbake. Øyer kommunestyre har i forbindelse med budsjettbehandlingen vedtatt at kommunen skal ut på anbud. Vi kan med fordel kjøre en parallell prosess med nabokommunen vår. SAKSOPPLYSNINGER: Omstillingsarbeidet i Gausdal kommune må gjelde mange forhold: Økte inntekter, for eksempel eiendomsskatt, gebyrer, brukerbetalinger. Lavere driftsutgifter: - lavere lønnskostnader gjennom endring i nivå på tjenestene/redusert åpningstid, flere brukere pr ansatt m.v. - lavere kostnader på andre poster, for eksempel pensjon Målet i handlingsplanperioden er å redusere utgiftene/øker inntektene med kr mill. Om vi gjennom en anbudsprosess for pensjon kan spare noen hundre tusen vil det være et bidrag til å få kommunene i bedre økonomisk balanse, og det uten at det går utover ansattes pensjonsrettigheter og driften som sådan. Vi vil ikke finne ut hva innsparingen kan være uten en anbudsprosess, men når vi først har lagt innkjøpet ut på anbud så er det bordet fanger. Da må vi velge den leverandør som har det mest fordelaktige tilbudet, jfr kriteriene vi setter opp i anbudsgrunnlaget.

2 Vi har god tid på å gjennomføre prosessen på en bra måte. Frist for å si opp avtalen med dagens pensjonsleverandør er Dette er regulert i Hovedtariffavtalen. Gjennom lov- og avtalerevisjoner de siste årene er pensjonsproduktene blitt identiske noe som gjør det lettere å sammenligne pris mellom ulike leverandører. Det felles Pensjonskontoret (som er opprettet i et samarbeid mellom KS og arbeidstakerorganisasjoner) har lagt ned et stort arbeid i utarbeidelse av veiledere og anbudsgrunnlag. Pensjonsordningen. Pensjonsordningen for kommunalt ansatte er tariff-festet og det er inngått avtale om egne vedtekter for tjenestepensjonsordningen og for avtalefestet pensjon (AFP). Hovedtrekk i pensjonsordningen: Tjenestepensjonen omfatter alderpensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Alle tilsatte med arbeidstid over 14 timer pr. uke omfattes av ordningen. Pensjonsordningen skal gi medlemmene en samlet uføre-/alderspensjon på minst 66% av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Medlemmene dvs. de ansatte betaler 2 % av pensjonsgrunnlaget og resten betales av arbeidsgiver. Ansattes pensjonsrettigheter skal være forsikringsmessig dekket i forsikringsselskap eller pensjonskasse. Gausdal kommunens ansatte er delt i tre ulike pensjonsordninger: Pensjonsordning for undervisningspersonalet er i Statens Pensjonskasse. Leverandør er tariff-festet. Pensjonsordningen for sykepleiere er i KLP. Leverandør er tariff-festet Øvrige ansatte er i KLP. Leverandør er ikke tariff-festet. Det er bare for den allmenne pensjonsordningen kommunen selv kan velg hvordan den vil plassere i form av egen pensjonskasse, forsikringsselskap eller gjensidig pensjonskasse. For sykepleiere og undervisningspersonell er det bestemt at forsikring skal skje i henholdsvis KLP og Statens Pensjonskasse. Hvilken leverandør en har på tjenestepensjon har ikke innvirkning på de ansattes rettigheter og arbeidsgivers plikter. Her er det Hovedtariffavtalens bestemmelser som gjelder uansett. Pensjonsutgiftene Tjenestepensjonen er en stor post på budsjettet, og en aktiv holdning til dette tilsier at vi bør vurdere nøkkeltallene og analysere forhold rundt tjenestepensjon med jevne mellomrom. På dette området kan det derfor være et potensial for innsparing. Pensjon er også forvaltning av midler som er satt av, og en ønsker derfor best mulig avkastning av disse. Nøkkeltall i fellesordningen pr i Gausdal kommune: Pensjonsmidler kr 198 mill. Pensjonsgrunnlag, kr 130 mill. Pensjonsforpliktelser kr 210 mill.

3 Det er noen kostnadsdrivere på pensjon som kommunen (-ene) kan påvirke selv: å arbeide for å redusere tallet som går ut i uførepensjon å legge til rette for at eldre arbeidstakere velger å stå lenger i arbeid Pensjonsordningen for kommunalt ansatte er god, og kommunene er etter hvert blitt flinkere til å markedsføre dem i forbindelse med å rekruttere og beholde ansatte. I hovedsak blir kommunens pensjonsutgifter bestemt av de ansatte sine rettigheter (jfr. Hovedtariffavtalen), bruken av disse rettighetene og lønnsutviklingen. I tillegg har avkastning på finansaktiva og valg av oppsparingsløsning stor vekt. Noe mer detaljert kan en si at framtidige pensjonsutgifter er avhengig av: Tariffavtalen. Levealder, antall uføre, antall som tar ut AFP. Finansavkastning. Administrasjonskostnader. Eierutbytte (utbytte til aksjonærer) eller innskudd av egenkapital. Pensjonsordningene på kommuneområdet er enten lov- eller avtalefestet mellom partene. KS og arbeidstakerorganisasjonene har i fellesskap opprettet Pensjonskontoret som skal bistå partene i en felles og omforent gjennomføring av ordningene på pensjonsområdet som ivaretar lov- og avtalevilkårene. Det er i dag 3 leverandører som kan levere tjenestepensjonsforsikring som er i tråd med Hovedtariffavtalens bestemmelser. Som et alternativ til å velge å ha tjenestepensjonen i ett av livselskapene som er i markedet kan kommunen velge å ha en egen pensjonskasse, eventuelt etablere en interkommunal kasse sammen med andre kommuner. Status for tjenestepensjon i kommune-norge i 2008/9: 334 kommuner er i KLP 61 kommuner er i Vital 35 kommuner er i Storebrand 18 kommuner har egne pensjonskasser 1 kommune (Oslo) har eget livselskap Gjennom de siste årene bla. ved endringer i Forsikringsloven er det tatt flere nasjonale grep for å gjøre pensjonsproduktene sammenlignbare og dermed tilrettelagt for at kommunene kan velge mellom ulike leverandører av tjenestepensjon og AFP. Dette er i tråd med utviklingen på en rekke andre områder i samfunnet hvor nasjonale myndigheter tar grep for å øke konkurransen innenfor de ulike markedene. To av disse tiltakene på pensjonsområdet er partenes felles opprettelse av Pensjonskontoret og ny forsikringslov fra Formålet med den nye lovgivningen er blant annet at all kostnader knyttet til pensjonsordningen skal være synlige. Loven innebærer også at forhold som at : underskudd på administrasjon og risiko dekkes av eierne riktigere priser av alderspensjon og etterlattepensjon økt fleksibilitet i forvaltningen av pensjonsmidler skille mellom kunde og selskapsportefølje

4 Dette nye regelverket gjør sammenligningen av pensjonsleverandørenes tilbud vesentlig enklere ved at produktene er like og prisene dermed enklere å sammenlikne. Om KLP spesielt Gausdal kommune har i dag avtale med KLP. KLP er et gjensidig selskap i den forstand at Gausdal kommune både er eier i selskapet og kunde i selskapet. Kundene i KLP har alle en andel av den innskutte egenkapitalen i selskapet. Utover den innskutte egenkapitalen i selskapet, har man også en andel av KLPs egenkapitalfond (opptjent egenkapital). Dette fondet tilføres avkastning årlig og er en del av selskapets egenkapital. Kundenes forholdsmessig eierandel i denne kapitalen kan man ikke bringe med seg ved en eventuell flytting. Avkastningen av kommunens innskutte egenkapital i KLP brukes til å redusere behovet for innbetalt pensjonspremie. Gausdal kommunes egenkapital i KLP kan ved en eventuell flytting fra selskapet, kun brukes til investeringer. Dersom Gausdal kommune ved en senere anbudsrunde igjen skulle velge KLP som sin leverandør, vil man måtte skyte inn ny egenkapital på tilsvarende beløp tillagt andel av veksten i perioden man ikke er kunde i selskapet. Skulle den situasjonen oppstå at Gausdal med bakgrunn i anbudskonkurransen vil flytte fra KLP, bør utbetalt egenkapital ikke brukes, men plasseres i markedet med sikte på både å opprettholde realverdien av kapitalen og få en avkastning som går som bidrag til betaling av løpende pensjonspremie. Rådmannen ønsker å gjøre spesielt oppmerksom på to forhold ved eventuell flytting fra KLP: Kommunen mister sin andel av opptjent egenkapital i KLP. måtte bidra ved innkalling av økte egenkapital til selskapet Det to andre aktørene - Storebrand og Vital - er organisert som aksjeselskaper. Ved en gitt situasjon for disse selskapene er det deres eiere som sitter med risikoen og eventuelt må trå til med mer egenkapital. Konkurranseutsetting av tjenestepensjonsordningen. I 2004 ble det åpnet for større konkurranse om offentlige tjenestepensjoner, da flere hindre ble fjernet. Konkurransetilsynet tar nå initiativ til å skjerpe konkurransen om offentlige tjenestepensjoner. I dag er det slik at regelverket for offentlige anskaffelser praktiseres slik at tjenestepensjonsavtalene i kommunesektoren løper på ubestemt tid. De settes bare ut på anbud dersom kommunene aktivt tar initiativ. Konkurransetilsynet vil ha alle løpende kontrakter om tjenestepensjon ut på anbud med jevne mellomrom. Ni kommuner har fristilt sine avtaler om tjenestepensjon for å sette dem ut på anbud høsten Vedrørende pensjonsreformen i De viktigste forholdene ved valg av pensjonsordning framover vil i hovedsak bli slik:

5 Premie Pensjonsproduktet vil bli endret, men det vil fortsatt være slik at kommunene skal spare til alderspensjon for sine ansatte, samt betale risikopremie for uførhet, død og langt liv. De ansatte i kommunene skal fortsatt ha lik pensjon uavhengig av hvilket forsikringsselskap som leverer pensjonen. Det innbyrdes styrkeforholdet mellom pensjonsleverandørene kommer nok ikke til å bli endret som følge av pensjonsreformen. Historisk har det har vært en lang rekke endringer både når det gjelder ytelser og forsikringsregelverk uten at dette har medført endringer angående hvem som tilbyr kommunene den laveste prisen. Senest i 2008 ble det innført en omfattende endring av forsikringsregelverket uten at dette påvirket styrkeforholdet. Kapitalforvaltning (Avkastning, soliditet, risikostyring) Avkastning på pensjonskapitalen er og blir et av de viktigste konkurranseparametrene. Pensjonsreformen vil ikke endre viktigheten av dette. Kommunenes pensjonsfond vokser kraftig og vil fortsette å gjøre dette også etter reformen. Service, leveranser og HMS Alle forsikringsselskapene i denne bransjen har ressurser for å takle endringer i pensjonsregelverket. Forsikringsselskapene har både produktmiljø og IT-miljø som følger reformen tett og står klar til å håndtere de endringer som måtte komme. Prosess i Gausdal kommune: I forbindelse med arbeidsmøte i formannskapet + gruppeledere i mars 2009 med tema økonomi og omstilling, ble pensjon satt opp som et tema for videre utredning. I etterkant av møtet i mars med formannskapet og gruppeledere fikk vi utarbeidet en analyse av pensjon i Gausdal kommune. Analysen ble utført av Aon Grieg AS, som er en uavhengig rådgiver. Formålet med denne evalueringen var å få innsikt i faktorer som er av betydning for en anbudsrunde, der målet er å få samme tjenesten, med lavere kostnader. Evalueringen inneholder en analyse av hvordan sammensetningen er av de personene som får lønn av kommunen og som dermed er medlemmer i pensjonsordningen. Analysen går ut på å sammenlikne hvordan Gausdal kommunes bestand er i forhold til gjennomsnittet til alle kommunene som er medlemmer i KLP, og det kan gi oss en pekepinn på hvor attraktivt det kan være å ha oss som kunde. Gausdal kommune og objektive faktorer som spiller inn i forhold til pensjon: Kvinneandelen av ansatte i Gausdal kommune er i snitt høyere enn i de andre kommunene i KLP-fellesskapet. Kvinner lever lenger, og er derfor i pensjonssammenheng dyrere. Dette er et minus -forhold for Gausdal kommune. Lønnsnivået i Gausdal kommune er i snitt lavere enn i de andre kommunene i KLPfellesskapet. Dette er et pluss -forhold for Gausdal kommune. Snittalderen for de ansatte er omtrent som de andre kommunene i KLP-fellesskapet. Uføreandelen er lavere i Gausdal kommune enn i de andre kommunene i KLPfellesskapet. Dette er et pluss -forhold for Gausdal kommune. Anbudsprosess I Hovedtariffavtalen er drøftingsplikten slått fast. Det står under punkt at:

6 Ved skifte av selskap/pensjonskasse skal dette drøftes med de tillitsvalgte. Drøftingsplikten inntrer tidligst mulig og senest før oppsigelse er vedtatt og levert dagens leverandør av tjenestepensjonsforsikring. De tillitsvalgte har vært med i hele prosessen. Før denne saken om evt anbud ble utarbeidet har en sammensatt gruppe fra Gausdal kommune hatt 3 møter om pensjon med pensjonsleverandørene KLP, Storebrand og Vital. Følgende har vært invitert til disse møtene: Ordfører Mona B Nicolaysen Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Anne Dina Bjerke Hovedtillitsvalgt for Delta Anne Kristin Lien Økonomisjef Marit B Homb Personalsjef Frode Frydenlund Rådmann Rannveig Mogren. Vi foreslår at denne gruppen deltar i det videre arbeidet, uten at disse trenger å være enig i en slik anbudsprosess eller konklusjoner på alle punkter. Rådmannen legger til grunn at vi tar utgangspunkt i Pensjonskontorets konkurransegrunnlag ved konkurranseutsettingen av tjenestepensjonsordningen. Dette grunnlaget er godkjent av partene og inneholder spørsmålsstillinger som er velegnet i prosessen. Konkurransegrunnlaget inneholder også forslag til tildelingskriterier. Både økonomiske og kvalitative kriterier bør legges til grunn i en slik prosess. Disse kriteria bør vedtas som en del av den saken der en eventuelt vedtar å gjennomføre en anbudsprosess. Selv om det ikke er påkrevet etter Hovedtariffavtalen, er det en fordel om kommunestyret også fatter beslutning om følgende i forbindelse med en anbudsprosess: Vedtak om å gå på anbud Fastsettelse av tildelingskriterier Vekting av hovedkriteriene Viktig i denne sammenheng er det at kommunestyret ikke fraviker sin beslutning i forhold til tildelingskriterier og vekting når det skal fattes endelig vedtak om flytting, men fastholder og bygger sitt vedtak på dette utgangspunkt. Dermed reduseres muligheten for at kommunestyret kommer til en konklusjon som ikke samsvarer med innstillingen som bygger på anbudet, og at konklusjonen samtidig mangler tilstrekkelig saklig begrunnelse Vi har gjort vurderinger som understreker de økonomiske sidene ved konkurransen. Forslaget til vekting baseres på en intern vurdering i gruppen som har forberedt pensjonssaken sammen med rådmannen, og forslag til vekting andre kommuner har brukt som også baserer seg på erfaringer fra de siste års anbudsrunder. HMS er ikke tillat å ta med som en del av anbudet. Rådmannen ber om å få fastsette endelige kriterier i forbindelse med at anbudsdokumentet blir utarbeidet, i samråd med det regionale innkjøpskontoret/rådgiver, men foreslår for kommunestyret at dette er utgangspunktet: Vekting Totaløkonomi % Soliditet - % Historisk avkastning - % Service/Kvalitet 15 %

7 Forutsigbarhet 10 % Utformingen av tilbudet 2,5% Normal avtaleperiode er på to år fra og med flyttedato med opsjon på ett + ett + ett år. Totaløkonomien i pensjonsordningen vil styres av forventninger og opplysninger om følgende forhold: o Forventet tildelt overskudd i perioden basert på forventet avkastning, kapitalforvaltning, egenkapitalkostnader m.v. o Forventede administrasjonskostnader. o Kvaliteten og definisjonen av premieutjevningsfellesskapet, så langt det får betydning for økonomien. o Kvaliteten og definisjonen av risikofellesskapet, så langt det får betydning for økonomien. o Hvordan ytelsene i HTA finansieres. Likviditet: o Forventet flyttebalanse per o Forventet premie i perioden. o Forventet flyttebalanse ved et nytt hypotetisk skifte tilbake til dagens leverandør, regnet to år pluss eventuelt ett + ett + ett år fra flyttedato. Gjennomføring av en anbudsprosess. Om kommunestyret velger en anbudsprosess, kan gjennomføringen grovt skisseres som følger: Møter med pensjonsleverandører, adm. og tillitsvalgte August-september utført Samarbeidsmøte med tillitsvalgte 9. desember utført Saksframstilling utarbeidet i samråd med tillitsvalgte desember utført Politisk behandling, vedtak om prosess og kriterier Januar 2010 Utarbeide anbudsgrunnlaget Februar 2010 Utlysing Utsending av grunnlag til kvalifiserte tilbydere Frist for å si opp avtalen med dagens pensjonsleverandør 30. september Mottak og kvalifisering av tilbud Forhandlinger Drøfting med tillitsvalgte Saksutredning Endelig politisk behandling (kommunestyret) Innen Tildeling 1. januar 2010 Øyer kommunestyre har i forbindelse med budsjettbehandlingen vedtatt at kommunen skal ut på anbud. Vi kan med fordel kjøre en parallell prosess med nabokommunen vår. VURDERING: Rådmannen mener at det er all mulig grunn til å teste gjennom en anbudskonkurranse om vi har det beste tilbudet i markedet for dagens allmenne tjenestepensjon. Den

8 viktigste grunnen er muligheter for å redusere de årlige pensjonskostnadene i en anstrengt økonomisk situasjon Gjennom lov- og avtalerevisjoner de siste årene er pensjonsproduktene blitt identiske noe som gjør det lettere å sammenligne pris mellom ulike leverandører. Det felles Pensjonskontoret har lagt ned et stort arbeid i utarbeidelse av veiledere og anbudsgrunnlag. Vi har regelmessig ute på anbud andre innkjøp, - for eksempel forsikringsavtalene våre og hovedbankforbindelsen. Rådmannen mener det er viktig at vi også gjør det tilsvarene i forhold til det største innkjøpet vi har. Pensjon er også i stor grad sparing. Risikodelen av premien (den delen som skal denne risikoen for død, langt liv og uførhet) utgjør bare en avgrenset del av kostnadene. Dermed blir det selskapet evne til å forvalte pensjonsfondet, hvor store kostnader selskapet har og selskapet sin soliditet (evne til å ta risiko på marknadene) som i praksis blir avgjørende for hvor store kostnader kundene til selskapene vil få på sikt. Pensjonsreformen fra 2011 vil etter rådmannens vurdering ikke være noe argument for ikke å starte denne prosessen nå. Oppsummert kan vi si om det at: Styrkeforholdet mellom leverandørene vil nok ikke bli påvirket som følge av pensjonsreformen. Det vil være de samme kriteriene pensjonsleverandørene blir vurdert etter. Forsikringsbransjen har lang erfaring når det gjelder endringer i regelverk/ytelser. Ved en anbudskonkurranse skal kontrakten gis til den leverandør som i konkurransen gir oss det mest økonomisk fordelaktige tilbud. Det betyr ikke laveste pris alene, men i hovedsak basert på de tildelingskriterier som det er redegjort for foran. Kommunestyret blir bedt om å ta stilling til hovedvektingen av tildelingskriteriene. Rådmannen ber om å få foreta den endelige vektingen når anbudsdokumentet blir ferdigstilt, likevel slik at den hovedvektingen som står i saken blir fulgt. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å organisere og gjennomføre en anbudsprosess for den allmenne tjenestepensjonsordningen. Endelig vedtak om valg av framtidig pensjonsleverandør skal framlegges for kommunestyret til endelig avgjørelse. 2. Kommunestyret godkjenner tildelingskriterier med den vektingsmodellen som framgår av saksframstillingen som grunnlag for anbudskonkurransen, og gir rådmannen i oppdrag i fastsette de endelige kriterier. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 2/10 den Behandling: Votering:

9 5 stemte for innstillingen. 2 stemte mot. Innstilling: 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å organisere og gjennomføre en anbudsprosess for den allmenne tjenestepensjonsordningen. Endelig vedtak om valg av framtidig pensjonsleverandør skal framlegges for kommunestyret til endelig avgjørelse. 2. Kommunestyret godkjenner tildelingskriterier med den vektingsmodellen som framgår av saksframstillingen som grunnlag for anbudskonkurransen, og gir rådmannen i oppdrag i fastsette de endelige kriterier. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 7/10 den Behandling: Karin Kvisten satte fram et utsettelsesforslag: Ber om utsettelse av saken til rådmannen har innhentet følgende opplysninger / svar på problemstillinger: o Erfaringer fra andre kommuner som har skiftet til annen pensjonsleverandør enn KLP. o Årsaken til at min 5 kommuner nylig har stoppet anbudsprosessene sine. o Sjekk ut styreleder i Pensjonskontoret Trond Lesjøs erfaring og undersøkelser av lovligheten i pensjonsprosessen. o Hvor langt i anbudsprosessen kan vi gå før vi er forpliktet til å akseptere beste tilbud. o Kan bare norskeide selskaper være med på en eventuell anbudsrunde. o Hvor stor egenkapital kan vi miste om vi sier opp avtalen med KLP, og er den tapt selv om vi om 1-2 år gjør ny avtale med KLP. Votering over utsettelse: Enstemmig utsatt i tråd med Karin Kvistens forslag. NYE SAKSOPPLYSNINGER (jfr. utsettelsesforslaget): Rådmannen svarer: Generelt: Pensjon er det største innkjøpet kommunene gjør. Det er Lov om offentlige anskaffelser som skal følges. KS og Fagforbundet har opprettet Pensjonskontoret som hvert år utgir en veileder. Innkjøpskontoret som Lillehammer, Øyer og Gausdal samarbeider om, vil bistå i anbudsprosessen. Kommunene er underlagt et strengt regelverk i forhold til anskaffelser. Dette gjelder også pensjonsordningen når den er ute på anbud. Regelverket sikrer at beslutning foretas på et forretningsmessig grunnlag.

10 Ansattes rettigheter knyttet til lønn og pensjon er ikke berørt. For ansattes rettigheter og arbeidsgivers plikter er det Hovedtariffavtalen som gjelder. Svar på punkt fra utsettelsesvedtaket: Erfaringer fra andre kommuner som har skiftet til annen pensjonsleverandør enn KLP. o Vi har kontaktet 2 Vital-kommuner og 2 Storebrand-kommuner med spørsmål om erfaringer knyttet opp til overgangen, økonomien og servicen. Skedsmo kommune, Akershus kunde hos Storebrand. Kontaktperson: Økonomisjef. Har vært kunde i Storebrand siden 2002 var på anbud i 2008 og valgte igjen Storebrand. Har i sine vedtekter at de skal på anbud hvert 5 år. Ved skifte av selskap gikk prosessen smertefritt. De ulike leverandørene har gjort dette såpass mange ganger at dette går greit. I forhold til økonomi har Skedsmo opplevd at prisen for ytelsene har vært rimelig jevne i tilbudene, men lavere enn de opprinnelig hadde. Tilbudet gjelder i ett år, så et like viktig poeng for Skedsmo har vært hvilken avkastning selskapene har over tid. Det er en utfordrende prosess å velge rett leverandør. Likevel er det positivt med anbudsprosesser for å få presset prisen ned. De tillitsvalgte var skeptiske til anbudsprosessen første gang, men siden har ikke dette vært noen sak. Det synes som at de tillitsvalgte har erfart at det ikke betyr noe for dem hva slags selskap en har. Storebrand yter god service, og er oppmerksomme. Om en skal måle tilfredsheten i forhold til klager, så er det få klager fra de ansatte som har konkrete spørsmål knyttet til sin pensjon. I regelmessige pensjonsseminar/møter der Storebrand møter ansatte, er det gode tilbakemeldinger. I kommunikasjonen mellom selskapet og kommunens lønnskontor er kommunen fornøyd, og en opplever en bra oppfølging. På et overordnet nivå om økonomi/forvaltning/avkastning m.v, så er det ett møte i kvartalet mellom kommunen og Storebrand. Dette fungerer meget bra. For Skedsmo kommune er pensjon et viktig innkjøp, og det er sentralt for dem å ha oppmerksomhet rundt denne store posten på budsjettet. Kongsvinger Kommune kunde hos Storebrand. Kontaktperson: rådmannen. Anbud i 2008 gikk fra KLP til Storebrand. Konkurranseutsetting er en kompleks sak, og det er viktig at har en godt utarbeidet kravspesifikasjon og tildelingskriterier. Det må gjøres riktig i forhold til lov om offentlige anskaffelser.

11 I anbudsprosessen opplevde en KLP som en uryddig aktør som søkte å forhindre konkurransen. Da tilbudene kom inn var det close race, og ikke mye som skilte leverandørene, men resultatet var lavere enn det en hadde før. Både det første året og nå i det andre året er det god økonomi for kommunen. Andre året er anslaget ca kr 7 mill i pluss. Kongsvinger vil gå ut i markedet igjen om ca 5 år. Det er viktig å ha oppmerksomhet rundt dette. En tilleggseffekt ved prosessen er at en lærer mye om pensjon og hvordan systemet er skrudd sammen. Selve overgangen fra KLP til Storebrand gikk helt problemfritt. Servicen er god. Årdal kommune, Sogn og Fjordane kunde hos Vital. Kontaktperson: Rådmannen. Årsaken til at Årdal i sin tid gikk fra KLP til Vital var at de ikke var tilfreds med KLP. Dette gikk delvis på service, men også at kommunen måtte betale inn egenkapitaltilskudd til KLP i en periode da KLP slet. Vital får svært gode referanser fra Årdal, som framholder at de gir fantastisk god service. Kommunen og Vital har jevne møtepunkter og Vital har en dyktig kommunekontakt. Det er kjapp og rask reaksjonstid uansett hva spørsmålet gjelder. Årdal tror ikke det er mye å hente prismessig i det lange løp, men på service. Det var en barriere å gå ut på anbud, ettersom KLP har den eierstrukturen de har. Det er vanskelig for Årdal å reise midler til egenkapitaltilskudd, og kommunen ønsker ikke å gå ut på nytt anbud nå. Hordaland Fylkeskommune kunde hos Vital. Kontaktperson: Personalansvarlig. Hordaland fylkeskommune gikk over til Vital fra KLP i januar Innstillingen fra administrasjonen hadde vært slik: 1 KLP 2 Vital 3 Storebrand Politikerne vektla ett punkt på en annen måte enn administrasjonen, og vedtok derfor å gå over til Vital. Dette er den eneste gangen de har hatt pensjon ute på anbud. Erfaringene er at det har vært det har gått veldig greit å skifte selskap. De hadde fått foretatt en skikkelig gjennomgang og kontroll av hele porteføljen, og ryddet opp det som var feil. En opplever at Vital er svært raske til å stille spørsmål, og de godtar ikke uten videre alt som Hordaland Fylkeskommune rapporterer inn. Det er god kontroll fra Vital sin side. Gjennomgående er det en helt unik service fra Vital sin side. De er fornøyde også med KLP, men Vital er bedre. De har en svært tett oppfølging av fylkeskommunen. De mener også å ha spart penger ved å skifte leverandør.

12 Kontaktpersonen har også vært på Vital sin kundeskole, og hennes generelle inntrykk er at kundene er godt fornøyde. Årsaken til at min 5 kommuner nylig har stoppet anbudsprosessene sine. o Høstens anbudskonkurranser om kommunal tjenestepensjon har vist at det er store prisforskjeller i markedet. o Av 12 anbudsprosesser i 2009 ble 6 avlyst. For minst 3 av de avlyste prosessene har kommunene besluttet å gjennomføre ny anbudskonkurranse i o Etter at tilbudsfristen var ute høsten 2009 skjedde det en regelendring og presiseringer ble sendt fra KS, Pensjonskontoret og Finanstilsynet (tidligere Konkurransetilsynet). For kommuner som kjørte åpent anbud (det vil si uten forhandling), ble det svært begrenset adgang til avklaringer i denne forbindelsen. En partene sendte brev til kommunene med påstander om at tilbud fra andre leverandører var ulovlige, og anbefalte kommunene å avlyse prosessene. Det skapte naturlig nok usikkerhet. Per dags dato er det ingen tilbud gitt i 2009 som er blitt funnet lov- eller tariffstridig. o De fleste av prosessene som ble avlyst ble kjørt som en åpen anbudsrunde. De andre ble i hovedsak kjørt som anbud med forhandling. o Mange av prosessen gikk greit, tross regelendringer og presiseringer sent i prosessen. o Vi viser ellers til uttalen fra Trond Lesjø, styreleder for Pensjonskontoret. Sjekk ut styreleder i Pensjonskontoret Trond Lesjøs erfaring og undersøkelser av lovligheten i pensjonsprosessen. Som følge av dette punktet ble det tatt kontakt med Trond Lesjø. I møte på Gjøvik d. 4/ oppsummerte Lesjø følgende forhold som hovedårsaker til de mange avlyste anbudskonkurransene vedrørende pensjon i 2009: I) Presisering fra partene (dvs KS og arbeidstakerorganisasjonene) av samordning mot folketrygden slik at den var i samsvar HTA, kom etter at anbudsfristen hadde utløpt. For de anbudsprosessene som gikk uten forhandling hadde leverandørene da ikke anledning til å innlevere nye anbud som tok hensyn til dette, og tilbud fra leverandører måtte dermed forkastes. I de tilfellene kommunen satt igjen med kun ett tilbud er det da anledning til å avlyse konkurransen, og en del kommuner valgte dermed å gjøre nettopp det. II) Kredittilsynet sendte ut et brev datert 27. november 2009 Regler om premiefastsettelse i livsforsikring i henhold til Forsikringslovgivningens bestemmelser. Det ble trukket fram følgende forhold som var i strid med Forsikringslovgivningen i forbindelse med anbudsprosessen på pensjon: a) Det ble forhandlet på pensjonsforsikringspremien. Det er ikke anledning til å fravike norm for forsikringsbransjen i forhold til fastsettelsen av risiko.

13 Livforsikringsbransjen har en omforent vurdering av risiko knyttet til kjønn og alder som skal benyttes av alle selskaper. Det er heller ikke tillatt å differansiere ulike kundegrupper innen et selskap sin kundeportefølje. b) Garantert premie for mer enn ett år av gangen dette er det ikke anledning til. c) AFP er ikke forsikringsbart, og det er da ikke anledning til å garantere et maksimalnivå på premiene. Slike ytelser skal sikres ved særskilte engangspremier. Trond Lesjø opplyste at Pensjonskontoret, etter all sannsynlighet, i sin pensjonsveileder for 2010 vil legge til grunn at det ikke er grunnlag for å nytte unntaksbestemmelsene i LOA fir tilbud med forhandling ved innhenting av tilbud på pensjonsforsikring. Det vil si at det kun ordinært anbud uten forhandling ved anbudsprosessene ansees å være i samsvar med LOA. Leverandørene får da kun en mulighet og det er dette grunnlaget som det vil bli konkurrert på. Kopi av brev fra Kredittilsynet (jmf over) ble mottatt og legges ved dette notatet. Trond Lesjø har lest gjennom notatet og bekreftet at hans uttalelser er rett oppfattet. Gausdal, 8/ Marit Bråten Homb Hvor langt i anbudsprosessen kan vi gå før vi er forpliktet til å akseptere beste tilbud. o Partene i Hovedtariffavtalen i KS-området har pekt på at kommunene med jevne mellomrom enten selv eller ved hjelp av megler bør foreta forretningsmessige undersøkelser i markedet for offentlig tjenestepensjon. o Bare ved å invitere de aktuelle leverandørene til å levere tilbud på pensjonsordningen kan man være sikker på å få de beste betingelsene i markedet. o Innkjøp kommunene gjør, herunder pensjon, følger Lov om offentlig anskaffelser. Her framgår også regler for når en igangsatt prosess kan avbrytes. Et eksempel er når det føreligger bare ett gyldig tilbud. o Som hovedregel er prosessen igangsatt når konkurransegrunnlaget er utarbeidet og lagt ut på Doffinbasen. Kan bare norskeide selskaper være med på en eventuell anbudsrunde. o Tre livsforsikringsselskaper leverer i dag kommunal tjenestepensjon som oppfyller Hovedtariffavtalens krav på dette området: Storebrand, Vital og KLP. Alle selskapene

14 leverer produkt som er lovlig og godkjent av Pensjonskontoret og Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet). o Om utenlandske selskap ønsker å komme inn på markedet så må de oppfylle overnevnte krav. o Spørsmålet om å sette pensjonsordningen ut på anbud berører ikke de ansattes pensjonsrettigheter det er kun kommunens kostnader og service som er på anbud. o Innføring av pensjonsreform endrer ikke på dette. Både KLP, Storebrand og Vital vil også etter levere offentlige tjenestepensjon til sine medlemmer. Alle selskapene følger utviklingen i pensjonsreformen nøye og vil være i stand til å implementere denne. o Et alternativ til disse 3 leverandørene er etablering av egen pensjonskasse. Ved etablering av egen kasse gjelder dette: o Det blir krevd konsesjon for å opprette egen pensjonskasse. o Pensjonskassen blir en egen juridisk person (selveiende enhet) skilt ut fra kommunen. o De vanlige reglene for kapitalforvaltning for livselskap og pensjonskasser gjelder. Dette innebærer at ikke på noe tidspunkt kan plassere mer enn 35% av pensjonsreservene i aksjer. o Om en oppretter en egen pensjonskasse må kommunen selv skyte inn den nødvendige egenkapital. o Når det er kommunen selv som skyter inn egenkapitalen, er det også kommunen som beholder avkastningen på egenkapitalen. Som egenkapital kunne Gausdal kommune gått inn med midlene en evt hadde frigjort ved å selge sine aksjer i Eidsiva (via LGE Holding) Hvor stor egenkapital kan vi miste om vi sier opp avtalen med KLP, og er den tapt selv om vi om 1-2 år gjør ny avtale med KLP. o Egenkapital Egenkapital består normalt av innskutt og opptjent egenkapital. Innskutt egenkapital består av kapital som er fullt ut innbetalt av selskapets eiere som eierkapital. Dette kan f.eks. være innbetalt aksjekapital, innbetalt grunnfondsbeviskapital og innbetalt medlemsinnskudd i gjensidige forsikringsselskaper. Opptjent egenkapital består av kapital som er tilbakeholdt overskudd i selskapet, dvs. andel av overskuddet som ikke er delt ut til eierne som avkastning på kapitalen. o Egenkapitalfond Den opptjente egenkapitalen i de gjensidige forsikringsselskapene (her KLP) kan i motsetning til opptjent egenkapital i et aksjeselskap ikke deles ut med mindre det skjer en oppløsning av selskapet. o Kommunen må ikke gi fra seg 3,75 mill. Disse midlene får man ikke ut, jfr pkt over, men kommer man tilbake ligger de fortsatt i selskapet. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende

15 innstilling: 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å organisere og gjennomføre en anbudsprosess for den allmenne tjenestepensjonsordningen. Endelig vedtak om valg av framtidig pensjonsleverandør skal framlegges for kommunestyret til endelig avgjørelse. 2. Kommunestyret godkjenner tildelingskriterier med den vektingsmodellen som framgår av saksframstillingen som grunnlag for anbudskonkurransen, og gir rådmannen i oppdrag i fastsette de endelige kriterier.

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/186-15 Arkiv: 570 SAKSFRAMLEGG Dato: 06.06.2013 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /08 OVA Kommunestyret

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /08 OVA Kommunestyret KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 17.06.2008 069/08 OVA Kommunestyret 26.06.2008 102/08 OVA Saksansv. : Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-570, K3-&41 : Arkivsaknr.:

Detaljer

TJENESTEPENSJON, ANBUD OG TILDELINGSKRITERIER

TJENESTEPENSJON, ANBUD OG TILDELINGSKRITERIER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 28.05.2009 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.02.2010 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 13/10 Sak 14/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: 1100 Merk Tiden Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Aon. Farsund kommune Notat

Aon. Farsund kommune Notat Aon Farsund kommune Notat 23.September 2013 Sammendrag Farsund kommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB i juni 2013 varslet at de ville trekke seg fra

Detaljer

Lørenskog kommune OMRÅDE: PENSJON GURI HORSFJORD LASSEN. TEMA: Opprettelsen av LKP en orientering

Lørenskog kommune OMRÅDE: PENSJON GURI HORSFJORD LASSEN. TEMA: Opprettelsen av LKP en orientering Lørenskog kommune PUBLISERT: 20. AUGUST 2013 TEMA: Opprettelsen av LKP en orientering GURI HORSFJORD LASSEN OMRÅDE: PENSJON 2 Nøkkeltall for Lørenskog (2010) Oppsparte midler Premie Storebrand Lønnsgrunnlag

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/556-4 Arkiv: 570 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 27.05.2013 Kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon for Risør kommune Utv.saksnr

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Kari Bjørnli Tlf: 75 10 11 80 Arkiv: 570 Arkivsaksnr.: 08/99-10 PENSJONSVURDERING 2008 Rådmannens forslag til vedtak: Det settes ikke i gang en anbudsprosess i forhold til

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 16.03.2010 Formannskapet

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget Aon Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget 12.September 2013 Sammendrag Hordaland Fylkeskommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Evalueringsrapport. Konkurranseutsetting av tjenestepensjon for Kvinnherad kommune 2012

Evalueringsrapport. Konkurranseutsetting av tjenestepensjon for Kvinnherad kommune 2012 Evalueringsrapport Konkurranseutsetting av tjenestepensjon for Kvinnherad kommune 2012 Oslo, 26.10.2012 INNHOLD Evalueringsrapport...1 Innhold...2 Innledning...3 Kort om Willis AS...3 Innkjøp og prosedyrer...3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Konkurranseutsatte pensjonstjenester

Konkurranseutsatte pensjonstjenester Konkurranseutsatte pensjonstjenester Fordeler og fallgruver ved bruk av anskaffelsesregelverket Advokat (H) Pål Magne Bakka 1 Temaer 1. Pensjon 2. Bør pensjon konkurranseutsettes? 3. Pensjonsytelser som

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse

Detaljer

Pensjon i kommuneregnskapet

Pensjon i kommuneregnskapet Pensjon i kommuneregnskapet Kommunestyret 26.01.2017 Marit Bråten Homb Pensjon Inngår som del av arbeidsavtalen som kommunene har med sine ansatte del av lønnsvilkår. Er hjemlet i lov eller tariff-festet.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres?

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Hilmar Windstad Seniorkonsulent i Molde kommune Sandefjord, 22. april 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens

Detaljer

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Molde kommunes pensjonsseminar Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Einevarden, 3. etg. Rådhus Møtedato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:00-14:00

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Einevarden, 3. etg. Rådhus Møtedato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:00-14:00 Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Einevarden, 3. etg. Rådhus Møtedato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:00-14:00 Til behandling: Saksliste nr. 092/14-094/14 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen

Detaljer

Drammen kommunale Pensjonskasse

Drammen kommunale Pensjonskasse Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 9. juni 2009 v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon To store utfordringer i 2008 Finanskrisen: Hvordan har vi kommet oss gjennom den hittil? Ny forsikringslov:

Detaljer

Aon. Askøy kommune Notat

Aon. Askøy kommune Notat Aon Askøy kommune Notat 20.mai 2014 Sammendrag Askøy kommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør Storebrand i november 2012 varslet at de ville trekke seg

Detaljer

Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS.

Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS. Arkivsak: 201204904-33 FYLKESRÅDMANNEN: 27. SEPTEMBER 2013 Fylkesrådmannen forslo på møtet i fylkesutvalet 26. september å ta ut avsnittet i innstillinga om å gje fylkesutvalet fullmakt til å fastsetje

Detaljer

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune»

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune» Pensjonskasse eller KLP «Nye Fjell kommune» Agenda FKP sammenlignet med KLP Sikre medlemmenes verdier Effekter på premie og pensjonskostnader Sammenligning av kommunene FKP konkurransedyktig leverandør

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning Byrådssak 1372 /15 Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning GOMI ESARK-0870-201200048-179 Hva saken gjelder: Ansatte ved åtte av kommunens

Detaljer

15 I Fagforbundet Bemerkninger til anbud på kommunal pensjonsordning 16 N Arve Bones; Vigdis Wang

15 I Fagforbundet Bemerkninger til anbud på kommunal pensjonsordning 16 N Arve Bones; Vigdis Wang KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 13.05.2008 050/08 OVA Kommunestyret 22.05.2008 079/08 OVA Formannskap 17.06.2008 069/08 OVA Kommunestyret 26.06.2008

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29.

Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29. Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29. januar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO "HYBRIDE" TJENESTEPENSJONER

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Notat Til: Formannskapet

Notat Til: Formannskapet Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Kommunestyret Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 27.08.2013 Sak: 13/1200 Arkivnr : 570 PENSJONSORDNING UTVIKLING I PENSJONSKOSTNADER Innledning Det vises til verbalvedtak

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak 167/16 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2015 GOMI ESARK-0870-201601215-6 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret Fra: rådmannen Saksbehandler: Håkon Ystehede Dato:20.05.2014 PENSJONSORDNING - FLYTTING AV PENSJON FRA DNB TIL KLP Bakgrunn

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Tilbud på pensjonsrådgivning

Tilbud på pensjonsrådgivning & Consultants Tilbud på pensjonsrådgivning Båtsfjord kommune 14. januar 2009 Aon Grieg Sammendrag Vedlagt følger vårt tilbud på gjennomføring av analyse og tilbudskonkurranse høsten 2009. Båtsfjord kommune

Detaljer

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS Rapport Pensjonsanalyser for Levanger kommunes pensjonsordning Utarbeidet av Griff Pensjon AS 15. september 2004 Status: Endelig Innhold 1. Oppsummering...3 2. Forutsetninger...5 2.1. Kommunens pensjonsforpliktelser...5

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument side 1. Saksbehandler: L.T.Rådal. Jnr. Ref: /14 Arkiv: Klageadgang: Nei Off. dok: Ja

Rødøy kommune Saksdokument side 1. Saksbehandler: L.T.Rådal. Jnr. Ref: /14 Arkiv: Klageadgang: Nei Off. dok: Ja Rødøy kommune Saksdokument side 1 K-sak 22/2014 Sakens hjemmelgrunnlag: Saksbehandler: L.T.Rådal Jnr. Ref: /14 Arkiv: Klageadgang: Nei Off. dok: Ja SKIFTE AV PENSJONSSELSKAP Bakgrunn: Den generelle pensjonsordningen

Detaljer

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/ PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 01/01-2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.: 2013/1560-2 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Folkevalgte i Askøy

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av kommunal tjenestepensjon. I konkurransegrunnlaget var blant annet HMS oppført som tildelingskriterium.

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Innskuddspensjon - Hva er det?

Innskuddspensjon - Hva er det? Innskuddspensjon - Hva er det? Om AS Stiftet i 1867 Norges eldste meglerforetak Kontorer i Oslo, Larvik, Stavanger og Bergen 140 ansatte Christian Theodorsen - Seniormegler hos AS er forsikringsmegler.

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/06224-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 29.01.2014 Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Folkevalgte

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.10.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten, Roar

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon Regnskapet for 2009 Resultat pr 31.5.2010 Tema: Hvordan skal pensjonskasser styres?

Detaljer

Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015

Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015 Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015 FRAMTIDAS TJENESTEPENSJON Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag pensjonspolitisk sekretariat i Fagforbundet Sterkere med enn uten - Fagforbundet LOs største forbund,

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Aon Offentlig tjenestepensjon

Aon Offentlig tjenestepensjon Aon Offentlig tjenestepensjon Jan Fredrik Nordby 16. mars 2017 Aon Norway AS 1 PensjonsNorge ER endret gjennom siste 15 år, som følge av Pensjonskommisjonens utredninger Banklovkommisjonens utredninger

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 14/261-2 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA 1.1.14 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: - Brev dat. 31.10.13 fra

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 31.08.2017 Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Høring forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon Det vises

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER KOSTNADER EVALUERING ANBUD PLANLEGGING SPARING KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER 2012 Avgjørende faktorer ved vurdering og innkjøp av kommunal tjenestepensjon INNKJØPROSESSEN TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Forord

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer