Dato: 5.mai Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret."

Transkript

1 Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale med et forsikringsselskap om levering av kollektiv tjenestepensjon. Det er derfor viktig å sammenligne BKPs resultat med andre tilbydere av kommunal kollektiv pensjon. Fjorårets verdijusterte totalavkastning ble 7,4 %, og kostnadene er lave. BKP har i 2010 prioritert å bygge opp finansielle buffere. Tilleggsavsetninger er styrket med kr 250 mill, og det er bokført kr 89 mill i kursreserver. Kommunens premiefond er tilført renteinntekter. Det har det ingen betydning for størrelsen på pensjonskostnadene i kommunen om BKP setter av til premiefond, tilleggsavsetninger eller kursreserver. Det er kommunen som gjennom arbeidsavtalene har gitt pensjonsløftet. Løftet finansieres ved pensjonspremie og finansavkastning. Bergen kommune må betale arbeidsgiveravgift av pensjonspremie. Høy finansavkastning i pensjonskassen reduserer kommunens kostnader. BKP har ikke lenger forsikringsteknisk underdekning. Dette innebærer at kommunen økonomisk sett står langt friere enn tidligere til å velge leverandør. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2010 til orientering. Monica Mæland byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, konkurranse og omstilling 1

2 Saksutredning - hovedpunkter. Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse, omdanne pensjonskassen til aksjeselskap eller å inngå avtale om kommunal tjenestepensjon med et livsforsikringsselskap. Det er derfor viktig å sammenligne BKPs regnskapsresultat mot andre tilbydere og produsenter av tjenester for kommunal kollektiv pensjon. I saksutredningen sammenlignes viktige økonomiske nøkkeltall for BKP med tilsvarende nøkkeltall for andre leverandører av kommunal tjenestepensjon. Dernest drøftes bruk av kommunens premiefond. Verdijustert avkastning i prosent p.a. for 2010 og gjennomsnittsavkastning de siste 5 år Pensjonsleverandør 2010 siste 5 år Bergen Kommunale Pensjonskasse 7,4 % 5,6 % Vital Forsikring 6,8 % 6,1 % Storebrand Livsforsikring 6,4 % 5,3 % Kommunal Landspensjonskasse *) 7,5 % 5,3 % Oslo Pensjonsforsikring 7,5 % 5,2 % Trondheim Kommunale Pensjonskasse 6,9 % 3,6 % Gjennomsnitt blant leverandørene 7,1 % 5,2 % *) For Bergen kommunes pensjonsmidler i felles kommunal pensjonsordning var avkastningen 7,9 %. Finanstilsynet har nylig lagt fram tall som viser at akkumulert verdijustert kapitalavkastning har vært høyere i kommunale pensjonskasser enn i livsforsikringsselskaper gjennom de siste 12 år. Forsikringsrelaterte driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital: Bergen kommunale pensjonskasse 0,2 % 0,2 % Vital Forsikring AS 0,8 % 0,8 % Storebrand Livsforsikring ASA 0,7 % 0,7 % Kommunal Landspensjonskasse 0,3 % 0,3 % Oslo Pensjonsforsikring AS 0,2 % 0,2 % Trondheim kommunale pensjonskasse 0,2 % 0,2 % Kombinasjonen av lave kostnader og tilfredsstillende avkastning har medført at BKP har hatt den høyeste verdiskapningen blant den opplistende pensjonsleverandørene de siste fem år. Kapitaldekning Bergen kommunale pensjonskasse 12,8 % 13,0 % Vital Forsikring AS 11,0 % 11,6 % Storebrand Livsforsikring ASA 13,6 % 14,9 % Kommunal Landspensjonskasse 12,0 % 12,6 % Oslo Pensjonsforsikring AS 16,5 % 16,3 % Trondheim kommunale pensjonskasse 11,6 % 12,4 % Solvensmargindekning Bergen kommunale pensjonskasse 274 % 191 % Vital Forsikring AS 178 % 171 % Storebrand Livsforsikring ASA 164 % 169 % Kommunal Landspensjonskasse 231 % 222 % Oslo Pensjonsforsikring AS 231 % 211 % Trondheim kommunale pensjonskasse 209 % 211 % 2

3 Kapitaldekning og solvensmargindekning er ulike måltall som viser pensjonsleverandørenes evne til å bære risiko. Måltallene beregnes ut fra regnskapstall, og metodene som brukes er gitt i forskifter fra Finansdepartementet. Tabellen viser at kapitaldekningen i BKP er på høyde med øvrige pensjonsleverandører. Solvensmargindekningen er den høyeste av de som inngår i sammenligningsgrunnlaget. Dette skyldes at BKP har satt av betydelige midler til tilleggsavsetninger og har i tillegg risikoutjevningsfond. Tilleggsavsetninger og risikoutjevningsfond inngår i grunnlaget for beregning av solvensmargindekning men ikke ved beregning av kapitaldekning. Styret vurderer det slik at BKPs risikobærende evne er tilstrekkelig til å at midlene kan forvaltes etter vedtatt strategi. Et av de vedtatte mål er langsiktig avkastning på 5,5 % p.a. Premiefond Ved inngangen til året utgjorde kommunens premiefond i BKP kr 463 mill. Det er tilført på fondet. Premiefond kan bare brukes til premiebetaling. Slik bruk av midlene vil imidlertid innebære at de samlede pensjonsmidlene i BKP blir lavere enn dersom det betales løpende pensjonspremie. Kommunaldepartementet fastsetter hvert år forutsetninger for beregning av kommunenes pensjonskostnader og beregnet avkastning på pensjonsmidlene. Premiefondet inngår i pensjonsmidlene. Det samme gjør tilleggsavsetninger og kursreserver m.m. Avkastning for 2010 har kommunaldepartementet fastsatt til 6 %. For 2011 er prosentsatsen 5,5 %. Dersom premiefondet ikke brukes i år, reduseres kommunens netto pensjonskostnader med nær kr 26 mill. (kr 471 mill x 5,5 %). I tillegg tilfører BKP rente på premiefondet. Kommunen låner penger til lavere rente enn avkastningen på premiefondet. Det er derfor ikke lønnsomt for kommunen å benytte premiefondsmidlene ved dagens rentenivå. Så lenge BKPs avkastning er høyere enn den rente som tilføres premiefondet, skapes det dessuten verdier også i pensjonskassen. Slik bidrar forskjeller i regnskapsregler mellom pensjonskasser og kommuner til at kommunene har større nytte av oppbygging av premiefond enn ved å bruke midlene til finansiering av løpende pensjonspremier. BKPs lave kostnadsnivå og gode finansavkastning bygger opp under denne vurderingen. Kommunens pensjonsmidler og innskutt kjernekapital i BKP Bergen kommune har i fjor sendt brev til kommunaldepartementet og krevd at innskutt kjernekapital skal inngå i kommunens pensjonsmidler ved budsjett og regnskap. Det forventes avgjørelse i Et positivt svar vil gi et bidrag i kommunens driftsregnskap i år. Lavere premie i 2010 som følge av at premiefond pr ble brukt til nedbetaling av underdekning. Full fondsdekning av pensjonsforpliktelsene pr har medført reduksjon i pensjonspremie. Lavere premie får imidlertid beskjeden budsjettmessig virkning på kort sikt. 3

4 Dette skyldes at kommuner er pålagt å regnskapsføre årlige pensjonskostnader og ikke pensjonspremier. Likviditetsmessig utfordring knyttet til pensjon Over tid har det blitt et betydelig avvik mellom kommunens regnskapsførte pensjonskostnader og betalte pensjonspremier. Hvert eneste år har betalte pensjonspremier vært høyere enn regnskapsførte kostnader. Til tross for at forskjellen mellom pensjonskostnader og pensjonspremier reduseres med 1/15 hvert år fra og med året etter forskjellen oppstår, har beløpet vokst år for år. Ved årsskiftet var premieavviket hele kr 1,8 mrd. bare for Bergen kommune alene. Premieavviket har medført bedre driftsresultat enn det kommunene eller ville ha hatt. Til gjengjeld er likviditeten betydelig svekket i mange kommuner. Dette skyldes at kommuner bare kan ta opp langsiktige lån til finansiering av investeringer og ikke til driftsformål. Departementet har imidlertid tillatt kommunene å bruke lånemidler som skulle brukes til investeringer, til finansiering av premieavvik i en periode. Ved årsskiftet var lånebeløp for vedtatte, men ikke ferdigstilte investeringer til ikkeavgiftsfinansierte formål, vel kr 0,5 mrd høyere enn differansen mellom vedtatte og gjennomførte låneopptak til slike formål. Dette betyr at vedtatte investeringer pr i verste fall ikke lenger er sikret fullfinansiering. Dersom det viser seg at disse gjennomføres tidligere enn antatt, vil byrådet legge fram disponering av premiefondet fram for bystyret på nytt. Myndighet til å endre pensjonskassens vedtekter og fastsette honorarer Spørsmålet om kommunale pensjonskasser selv har myndighet til å endre vedtektene er vurdert av finansdepartementet. Departementet har stadfestet denne myndigheten i brev til BKP. Vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28. Vedtaksendringer skal fortsatt godkjennes av Finanstilsynet. Kommunen og BKP skal inngå ny forsikringsavtale. Gjennom brev har pensjonskassen påtatt seg det operative ansvar for at kassens pensjonsvilkår er i samsvar med de tarifforpliktelser som kommunen har tatt på seg når det gjelder kommunal tjenestepensjon. Dette gir økt trygget for både for enkeltmennesker med pensjonsrettigheter og for kommunen som arbeidsgiver. I samsvar med lovgivningen har BKP i 2011 oppnevnt et eget godtgjørelsesutvalg. Soliditet og utvikling fremover Forsikringsvirksomhetsloven gir begrenset adgang for pensjonskasser til å styrke egenkapitalen gjennom egne overskudd. Disse skal i hovedsak tilføres premiefond og tilleggsavsetninger. Det ble i fjor innbetalt kr 36,1mill i ny egenkapital fra bykassen. Gjennom prinsippendring (kr 4,1 mill) og disponering av årets resultat (kr 49,6 mill) økte den opptjente egenkapitalen i BKP med 53,7 mill. 4

5 Balansevekst og en beskjeden økning av aksjeandelen på bekostning av statsobligasjoner medførte at kapitaldekningen likevel falt med 0,2 % i fjor. Ved årsskiftet var den 12,8 %. BKP har under arbeid en portalløsning for nettbaserte tjenester. Det forventes også at disse nettjenestene når minst samme nivå som for kommunens øvrige pensjonsleverandører KLP Forsikring og Statens Pensjonskasse. Trykt vedlegg: BKPs årsrapport for

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 krav (tall i hele 1000) Premieinntekter 152 898 119 931 104 856 85 418 85 187 Finansresultat 61 323 71 012 67 183 51

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Deres ref Deres brev av Vår ref Emnekode Dato 201001926-153 SARK-1212 10. juni 2011 GOMI

Deres ref Deres brev av Vår ref Emnekode Dato 201001926-153 SARK-1212 10. juni 2011 GOMI BERGEN KOMMUNE Postboks 7700, 5020 Bergen si Sentralbord 05556 Teiefaks 55566915 linans@bergen kommune.no www bergen kommune no BYRÅDSAVDEL,ING FOR FINANS, KONKURRANSE OG Kommunal - og regionaldepartementet

Detaljer