Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I følge 7-1 i BKPsvedtekterskalbystyretorienteresom pensjonskassens årsregnskapog årsberetning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I følge 7-1 i BKPsvedtekterskalbystyretorienteresom pensjonskassens årsregnskapog årsberetning."

Transkript

1 Byrådssak 137/12 Årsrapport for Bergenkommunale pensjonskassefor 2011 GOMI SARK Hva sakengjelder: Bergenkommunekanvelgemellomå haegenpensjonskasseller å inngåavtalemedet livsforsikringsselskapom leveringav kollektiv tjenestepensjon.det er derfornyttig å sammenlignebkps resultater overtid medandretilbydereav kommunaltjenestepensjon.markedsutviklingenharmedførtat deti praksisbareer KLP Forsikringsomnåkanværeenalternativ leverandør. I arbeidsavtaleneharkommunenegitt et pensjonsløfte. Løftet finansieresvedpensjonspremieog finansavkastning.kommunenemåbetalearbeidsgiveravgiftav pensjonspremiemensfinansavkastninger fritatt for arbeidsgiveravgift. Pensjonskassensvirksomheter utenfordetrammeområdesombystyrethardelegerttil byrådet. Vedtektenei pensjonskassen fastsetterat deter bystyretselvsomvelgerpensjonskassens revisorog kommunen styrerepresentanter. I følgebyrådetsfullmakter av sak260-11, punkt2.5, innstiller ikke byrådeti sakersomgjelderutvikling og drift av bystyretsorganer.imidlertid harkommunenet betydeligpremiefondi pensjonskassen. Disponeringav premiefonder enbudsjettsakinnenforbyrådets rammeområde.dessutenskalbystyretikke vedtapensjonskassens regnskap,menbareta dettetil orientering.pådennebakgrunner detnaturligat byrådetavgir innstilling i dennesaken. Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I følge 7-1 i BKPsvedtekterskalbystyretorienteresom pensjonskassens årsregnskapog årsberetning. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgendevedtak: 1. Bystyrettar årsrapportfra BergenKommunalePensjonskasse for 2011til orientering. 2. Bystyretvedtarat inntil kr 100mill av premiefondpr benyttestil finansieringav premiei Bystyretber byrådetå innarbeideinntil kr 100mill i årlig bruk av premiefondi budsjett- og økonomiplanbådei budsjettetfor 2012og i forslagettil økonomiplanfor dekommendeår. Dato:15. mai 2012 MonicaMæland byrådsleder Liv Røssland byrådfor finans,eiendomog eierskap Vedlegg:ÅrsrapportBergenKommunalePensjonskasse (BKP) for 2011og brevmottatt

2 Saksutredning: I saksutredningensammenlignesviktige økonomiskenøkkeltal for BKP medtilsvarendenøkkeltallfor andreleverandørerav kommunaltjenestepensjon.dernestdrøftesbruk av kommunenspremiefondog utvikling i premieavvik. Sammenligningav nøkkeltall blant leverandører av kommunal tjenestepensjon. Verdijustert avkastning i prosent for 2011og gjennomsnittsavkastningde siste5-10 år **) Pensjonsleverandør 2011 siste 5 år siste 10 år Bergen kommunale pensjonskasse 0,9 % 4,1 % 5,6 % DnB Livsforsikring AS (tidligere Vital Forsikring) 2,1 % 4,9 % 5,9 % Storebrand Livsforsikring ASA 3,0 % 4,3 % 5,5 % KLP Forsikring*) 3,2 % 4,4 % 5,6 % Oslo Pensjonsforsikring AS (Oslo kommune) 2,5 % 4,1 % 6,0 % Trondheim kommunale pensjonskasse 2,5 % 2,7 % - Gjennomsnitt blant leverandørene 2,4 % 4,1 % 5,7 % *) For Bergenkommunes pensjonsmidleri felleskommunalpensjonsordningble avkastningen2,2 % i fjor. **) Aritmetisk gjennomsnitter benytteti sammenligningen. Forsikringsrelaterte driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital: Pensjonsleverandør 2011 sis te 5 år Bergen kommunale pensjonskasse 0,2 % 0,2 % DNB Livsforsikring AS 0,7 % 0,8 % Storebrand Livsforsikring AS 0,9 % 0,9 % KLP Forsikring 0,4 % 0,4 % Oslo Pensjonsforsikring AS 0,2 % 0,2 % Trondheim kommunale pensjonskasse 0,2 % 0,2 % Kapital dekning i prosent Pensjonsleverandør Bergen kommunale pensjonskasse 14,5 % 12,8 % DNB Livsforsikring AS 15,3 % 11,0 % Storebrand Livsforsikring AS 13,8 % 13,6 % KLP Forsikring 11,5 % 12,0 % Oslo Pensjonsforsikring AS 16,6 % 16,5 % Trondheim kommunale pensjonskasse 12,6 % 11,6 % Solvensmargindekningi prosent Pensjonsleverandør Bergen kommunale pensjonskasse 265 % 274 % DNB Livsforsikring AS 192 % 178 % Storebrand Livsforsikring AS 161 % 164 % KLP Forsikring 244 % 231 % Oslo Pensjonsforsikring AS 279 % 231 % Trondheim kommunale pensjonskasse 233 % 209 % Kommentarer. Kapitaldekningog solvensmargindekninger ulike måltall somviserpensjonsleverandørenes evnetil å bærerisiko. Måltalleneberegnesut fra regnskapstall,og metodenesombrukeser gitt i forskifter fra Finansdepartementet. Tabellene viserat kapitaldekningeni BKP er fullt påhøydemedøvrige pensjonsleverandører. Solvensmargindekningener dessutendennesthøyesteav desominngåri sammenligningsgrunnlag et. Detteskyldesat BKP harsattav betydeligemidler til tilleggsavsetninger. 2

3 Tilleggsavsetninger inngåri grunnlagetfor beregningav solvensmargindekningmenikke vedberegning av kapitaldekning.bkpsdriftskostnaderer lavei forhold til størrelsenpåforvaltningskapitalen. Styretvurdererdetslik at BKPsrisikobærend evneer tilstrekkeligtil å at midlenekanforvaltesetter vedtattstrategi.et av devedtattemål er langsiktigavkastningpå5,5% p.a.styreti pensjonskassenuttaler at kapitalsituasjonenvar betryggendepr , og enstårgodtrustettil å møtemarkedssvingninger. Detaljoversikt over BKPs verdijusterte tidsvektedeavkastning de to sisteår og aktivafordelingen Avkastning i prosent p.a Norske aksjer -21,2 % 14,6 % Utenlandske aksjer -11,7 % 13,7 % Omløpsobligasjoner 4,9 % 5,4 % Anleggsobligasjoner 5,0 % 4,8 % Hedgefonds -2,8 % 9,5 % Eiendom 12,0 % 9,3 % Aktivafordeling Aktivafordeling pr Pengemarked 2,0 % 2,6 % Utlån og fordringer 0,7 % 0,7 % Omløpsobligasjoner 41,1 % 39,0 % Anleggsobligasjoner 27,9 % 25,8 % Eiendom 8,4 % 8,6 % Aksjer 17,0 % 20,8 % Hedgefonds 2,9 % 2,50 % Tabelleneviser at pensjonskassenharhattnær20 % av sineaktivai aksjer.negativaksjeavkastningførte til svak finansavkastningi 2011.Denble bare0,9% p.a.aksjeavkastningvarierermyefra år til år. Pensjonskassensresultat i fjor Resultatanalyse BKP mill kr Avkastningsresultat -186,5 Risikoresultat 64,7 Administrasjonsresultat 5,3 Rentegarantipremie 15,0 Sum resultatelementer -101,5 Det negativeavkastningsresultatet er finansiertvedoverføringav 97,5mill kr fra tilleggsreservenesamt alle kursreservene(89 mill kr) vedinngangentil Fjoråretsverdijusterteavkastningble bare0,9%. Det var derfornødvendigå belastetilleggsreservenemed97,5mill kr for at kommunenskulleoppnåden garanterterentepå3 % påkundefondene.bokført resultatetterskattble 57,3mill kr. Kommunenspremiefonder tilført 3 % rentesomtilsvarer14,1 mill kr. I tillegg ble fondettilført kr 4,6 mill kr. Risikoresultateter fordelt med½ parttil premiefondet og ½ parttil pensjonskassens risikoutjevningsfond(egenkapital).det ble dessutenopptjent25,0mill kr i egenkapitalog bykassen tilførte 38,1mill kr i kjernekapitali samsvarmedvedtattinvesteringsbudsjett. Egenkapitalenøktemed 95,4 mill kr i fjor. Manglerveddetnyelønnsystemet i kommunenharskaptusikkerhetknyttettil fjoråretsregnskapog forsikringstekniskoppgjør.regnskapstaller utarbeidetpå grunnlagav estimaterfordi BKP ikke har mottattoppdatertemedlemsdatai fjor somopplysningerom lønn,innmeldinger,utmeldingerog endringi stillingsprosenterm.m.påbakgrunnav datagrunnlagi sammenlignbarekommunerharpensjonskassen for kort tid sidensendttilleggsregningpåkr 26 mill i ytterligerereguleringspremiefor 2011for ansattepr 3

4 1.1.11,samtforetattenavsetningpå5 mill kr for desomble ansatti kommuneni løpetav 2011.Nytt forsikringstekniskoppgjørvil bli foretattnår medlemsdataer oppdatert. Bruk av premiefond Pensjonskassenharklart å nåmåletom 5,5% i gjennomsnittsavkastningdesiste10 år, menvariasjonen harværtstorfra år til år er stor. Etter2002hardetværtavsattca1,5 mrd kr til premiefond.av detteble i underkantav 2/3 brukt av bykasseni 2009til å dekkepensjonskassens forsikringstekniske underdekning. I gjennomsnitter detavsattcakr 150mill kr årlig til premiefonddesisteti år. Pr utgjordepremiefondet 517,5 mill kr og tilsvarte ¾ av total årspremiei fjor. Bykassens andelav fondetvar i underkantav 92 %, menskommunale foretakog havnevesenet haddevel 4 % til sammen.kirkelig Fellesrådog BergenBydrift AS hartil sammen2,8%. Densisteprosentener fordelt på øvrigemindre enhetersomkunstmuséene,fløibanenas, BergentomteselskapAS og BKP medflere. Premiefondkanbarebrukestil premiebetaling. Kommunaldepartementet fastsetterhvertår forutsetningerfor beregningav kommuners pensjonskostnader og avkastningpåpensjonsmidlene.premiefondetinngåri pensjonsmidlene.det sammegjør till eggsavsetninger. For 2012bokføres5,5% avkastningav pensjonsmidlene- uavhengigav hvabkp sin faktiskeavkastningvar og hvilken rentesomer tilført kundefond. Bruk av premiefondtil premiebetalingøkerkommunensnettopensjonskostnader. Kommunens avkastningi konsernkontosystemet var 3,7% i fjor % p.a.mensbokførtavkastningpåpensjonsmidlener 5,5% p.a.dettebetyrat dersomenbareserpåpensjonskostnadene i bykassensdriftsregnskap, er bruk av premiefondikke lønnsomtpågrunnav rentetapet. Isolertsetter det er merlønnsomtå lånetil finansiering av premieavvik.lånerentei åretsbudsjetter 3 %. Pådenannensidemedførerbruk av premiefondredusertveksti premieavvik, bedrelikviditet i bykassen, mindrebehovfor lån og sunnerefinansiering. Nye regnskapsregler innebæreramortisering(fordeling)av premieavvikover10 år. Bruk av premiefond redusererutgiftsføringenslik at driftsbudsjettetstyrkesmed1/10årlig. Kr 100mill i bruk av premiefond gir dermedkr 10 mill i forbedretdriftsresultatdepåfølgende10 år. Tidligereskulleavviketfordelesover 15 år. Bruk av premiefondmedførerdessutenlaverearbeidsgiveravgiftsgrunnlag. Spartarbeidsgiveravgift utgjør14,1 % av denårligebrukenav fondet,meninntektsvirkningenfordelesoverdepåfølgende10 år. I tillegg innebæreredusertarbeidsgiveravgiftat bykassenslikviditet styrkes,og renteinntekteneøker. Det leggestil grunnat BKP overtid klarerå nåsitt langsiktigeavkastningsmålpå5,5% p.a.i såfall vil årlig avsetningtil premiefondoverstigeenbruk av premiefondkr 100mill. Ut fra historiskeavkastningstall, degitte renteforutsetningerog dagensregelverk, er bærekraftigbruk av premiefondlønnsomtfor kommunen.denøkonomiskevirkningenav spartarbeidsgiveravgiftog økte renteinntekteri bykassener over tid litt høyereennrentetapetsomoppstårfordi pensjonsmidlene reduseres.forbedringeni driftsresultatsomfølgeav lavereamortiseringav premieavvik, øker lønnsomheten.det foreslåsderforå benytte100mill kr fra premiefondetil delfinansieringav pensjonspremienfor 2012og restenav økonomiplanperioden. 4

5 Kommunenspensjonsmidlerog innskutt kjernekapital i BKP Bergenkommunesendtei 2010brevtil kommunaldepartementet og krevdat innskuttkjernekapitalskal inngåi kommunenspensjonsmidlervedbudsjettog regnskap.kommunaldepartementetavslodettei forbindelsemedat regnskapsreglenefor beregningav pensjonskostnader ble endretpr Likviditetsmessig utfordring knyttet til pensjon Overtid hardetblitt et betydeligavvik mellomkommunensregnskapsførtepensjonskostnader og betalte pensjonspremier.hvert enesteår harbetaltepensjonspremierværthøyere ennregnskapsførtekostnader. Til trossfor at forskjellenmellompensjonskostnader og pensjonspremiernåreduseresmed1/10hvertår fra og medåretetterforskjellenoppstår,harbeløpetvokstår for år. Ved årsskiftet var premieavvikethele 1,95mrd barekr for bykassenalene.bruk av premiefondvil påkort sikt redusereveksteni premieavviket og pålengresikt bidratil reduksjoni detakkumulertepremieavviket. Premieavviketutsetterbelastningeni driftsregnskapet.til gjengjelder likviditeten betydeligsvekketi mangekommuner.detteskyldesat kommunermå finansieredelerav premieavviketmedlånemidlersom er avsatttil finansieringav investeringer. Departementetharimidlertid tillatt kommunenemidlertidig benytterslike lånemidlertil finansieringav premieavvik. Ved årsskiftetvar lånebeløpfor vedtatte,men ikke- ferdigstilteinvesteringeri bykasseområdet vel 0,9 mrd kr høyereenndifferansenmellomvedtatte og gjennomførtelåneopptaktil slike formål. Myndighet til å endre pensjonskassensvedtekter og fastsettehonorarer Bergenbystyrebehandletsakeni møtet sak og fattetfølgendevedtak: "1. Bergenbystyreber byrådetforetaengjennomgangav sakskomplekset og utredemulige fremtidigeselskapsformer for Bergenkommunalepensjonskasse. 2. Sakomselskapsformer for Bergenkommunalepensjonskasse leggesfremi løpetav første halvår Bergenbystyreleggertil grunnat Bergenkommunalepensjonskassekanstyreetter vedtekterfastsatt25. september2008,til spørsmålomselskapsform for Bergenkommunalepensjonskasse er endeligavklart. For å møtebestillingenfra bystyretarbeidesdetmedet notattil bystyretskontor.i notatetvurderesblant annetulike selskapsformer for BKP. Pensjonskassener underlagtbystyretslik at innholdet i notatet omhandlerutvikling og drift i et bystyreorgan.byrådetkommeri samsvarmed 2-5 i fullmaktenefra bystyretikke til å avgi innstilling i saken. Kommunenog BKP harinngåttlovfestetforsikringsavtale.det er byrådetsomhartegnetavtaleni kraft av å værearbeidsiverfor ansattei kommunen.gjennombrevharpensjonskassenpåtattsegdetoperative ansvarfor at kassenspensjonsvilkårer i samsvarmeddetarifforpliktelsersomkommunenhartatt påseg nårdetgjelderkommunaltjenestepens jon. Dettegir økt tryggetfor bådefor enkeltmenneskermed pensjonsrettigheter og for kommunensomarbeidsgiver.i samsvarmedlovgivningenharbkp oppnevnt et egetgodtgjørelsesutvalg. Utvikling fremover BKP harfortsattunderarbeidportalløsningfor nettbasertetjenester.det forventesogsåat disse nettjenestenenårsammenivå somfor kommunensøvrigepensjonsleverandører, KLP Forsikringog StatensPensjonskasse. 5

6 6

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering. Byrådssak 143/13 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2012, bruk av premiefond og oppfølging av bystyresak 252-12: Bergen kommunale pensjonskasse - honorarer, selskapsform og vedtekter. GOMI

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1. Endringer i forsikringsvirksomhetsloven 6 2. Organisering av pensjonsordning 7 3. Pensjon er sparing 8 4. Premien

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering. Byrådssak 164/15 Rapport om finansforvaltningen i 2014 GOMI ESARK-1402-201206087-25 Hva saken gjelder: Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning trådte i kraft 1.7.2010, og inneholder

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1 Organisering av pensjonsordning 6 2. Pensjon er sparing 7 3. Forsikringsvirksomhetsloven 8 4. Premien 10 5. 5.1

Detaljer

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.04.2011 22625/2011 2011/3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret 19.05.2011 Melding - Bodø kommunale pensjonskasses

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring.

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring. Dato: 15. mars 2010 Byrådssak 147/10 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2009 GOMI SARK-14-200812499-82 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken har departementet sendt ut ny forskrift om finansforvaltning.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret Fra: rådmannen Saksbehandler: Håkon Ystehede Dato:20.05.2014 PENSJONSORDNING - FLYTTING AV PENSJON FRA DNB TIL KLP Bakgrunn

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 127 905 105 082 138 960 106 914 96 633 69 161 Netto pensjonskostnader 55 240 52 679 48 865 57 514

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 krav (tall i hele 1000) Premieinntekter 152 898 119 931 104 856 85 418 85 187 Finansresultat 61 323 71 012 67 183 51

Detaljer

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2013

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2013 Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2013 Side - 1 - Side - 2 - INNHOLD: NØKKELTALL...3 STYRETS BERETNING...4 REGNSKAP...10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...13 ENDRING I EGENKAPITAL...23 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING...23

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

2. Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenDomkirkehjemmet, til restkr 44 817060,-. pr 31.12.2011.

2. Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenDomkirkehjemmet, til restkr 44 817060,-. pr 31.12.2011. Byrådssak 305/12 Selvskyldnergaranti for lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI SARK-154-201200047-46 Hva sakengjelder: Bystyretvedtoki møte17.9.07å stille garanti(simpelkausjon)for lån til

Detaljer