Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge"

Transkript

1 Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

2 Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal et resultat før skatt på 370 mill. kroner og 272 mill. kroner etter skatt. Verdijustert og bokført avkastning for kollektiv porteføljen utgjør henholdsvis 3,8 prosent og 3,1 prosent per 3. kvartal. Avkastningen på selskapsporteføljen utgjør 1,6 prosent. Nordea Livs resultat til kunder er per 3. kvartal mill. kroner. Av dette utgjør rentegaranti mill. kroner, overskudd 85 mill. kroner og avsetninger som følge av at levealderen i befolkningen øker 320 mill. kroner. Forvaltningskapitalen har økt 16,1 prosent siden tilsvarende periode året før og er nå 81,5 mrd. kroner. Hovedtrekk regnskap per 3. kvartal: (tall i parentes referer seg til endringer i forhold til tilsvarende periode i fjor) Markedsandel på 32,0 prosent for livsforsikringsprodukter med investeringsvalg. 73 prosent i personkundemarkedet. Vekst i forvaltningskapital investeringsvalgprodukter med 37,5 prosent. Godt risikoresultat 186 mill. kroner. Ekstra ordinær avskrivning av av selskapets IT-systemer med 64 mill. kroner. Styrket soliditet. Kursreserve på mill. kroner en økning på 333 mill. kroner hittil i år. Fusjonert Nordea Liv Holding med Nordea Liv. Endelig fordeling av resultat mellom kunder og selskapet blir fastlagt i forbindelse med årsregnskapet for Regnskapet er rapportert i henhold til årsoppgjørsforskriften for livsforsikringsselskaper. Nordea Livs resultat til eier før skatt ble 370 mill. kroner (379) per 3. kvartal. Resultat 3. Kvartal Året Mill. kroner Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Fortjeneste risiko og rentegaranti Annet (inkludert endring i kursreguleringsfond) Resultat før overskuddsdeling Midler tilført forsikringskunder Tilført til/fra tilleggsavsetninger* Resultat til eier før skatt Skattekostnad Andre resultatkomponenter Resultat til eier etter skatt *Årsoppgjørsdisposisjon Kundene som har garantert avkastning er tilført 2,6 prosent avkastning per 3. kvartal. Årlig garantert rente (snitt) utgjør 3,4 prosent for produkter med rentegaranti. Renteresultatet utgjorde 730 mill. kroner (919). Det er avsatt 333 mill. kroner til kursreguleringsfondet som utgjør mill. kroner per utgangen av 3. kvartal. Risikoresultatet utgjorde 186 mill. kroner (216). Fortjeneste for risiko og rentegaranti utgjorde 118 mill. kroner (93) og administrasjonsresultatet var positivt og utgjorde 80 mill. kroner (89). Premieinntekter Premieinntektene per 3. kvartal ble mill. kroner (6 573). Dette er en økning på 22,3 prosent sammenlignet med 3. kvartal i foregående år. Økningen skyldes i all hovedsak økt volum og derav økte premieinntekter innen investeringsvalg produkter. Forfalte premier viser en økning på 31,6 prosent fra 3. kvartal i 2013 og utgjør millioner kroner (5 588). Den største veksten er innen innskuddsbasert tjenestepensjon og i personkundemarkedet innenfor investeringsvalg. Premieinntektene for bedriftsmarkedet ble mill. kroner (4 420). Premieinntektene fra produkter i bedriftsmarkedet med investeringsvalg er per 3. kvartal mill. kroner (2 846), en økning på 9 prosent sammenlignet med 3. kvartal I privatmarkedet ble premieinntektene mill. kroner (2 153), en økning på 61 prosent. Salget av individuell sparing i investeringsvalg produkter er forbedret med 77 prosent sammenlignet med 3. kvartal Av de totale premieinntektene utgjorde innbetalinger til IPS (individuell pensjonssparing), Fondskonto og Pensjonskonto millioner kroner. 2

3 Nordea Liv har per 3. kvartal fått tilført 785 mill. kroner (1 081) i reserver fra bedrifter og privatkunder som har vært kunder i andre selskaper. Selskapet har en positiv flyttebalanse per 3. kvartal med 215 mill. kroner (negativ 598). Kostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader utgjorde 488 mill. kroner (414) per 3. kvartal. Selskapet har i 3. kvartal foretatt en ekstraordinær avskrivning på IT-systemer med 64 mill. kroner. Selskapet har i tillegg fusjonert med Nordea Liv Holding hvilket har økt kostnadene med 12 mill. kroner. Hensyntatt disse 2 elementene er driftskostnadene på samme nivå som i Finansavkastning Inntekter fra investeringer i kollektiv porteføljen utgjorde mill. kroner (1 851). Nøkkeltall Tall i prosent Kollektivporteføljen: Bokført avkastning (kapital avkastning 1) 3,1 2,8 4,3 Verdijustert avkastning eksl. anlegg (kapital avkastning 2) 3,8 4,3 5,9 Selskapsporteføljen 3. Kvartal Verdijustert avkastning eksl. anlegg (kapital avkastning 2) 1,6 1,5 2,2 Kapitaldekning 15,3 14,7 15,4 Kapitalavkastning Nordea Livs verdijusterte avkastning på midler for kunder som selv ikke bærer investeringsrisikoen er per 3. kvartal 3,8 prosent (4,3). Selskapet oppnådde en realisert avkastning på kollektiv porteføljen på 3,1 prosent (2,8). De korte norske rentene (NIBOR 3M) er ned med 3 basispunkter i 2014, mens de lange (10 år stat) er redusert med 72 basispunkter. Oslo Børs er opp 11,0 prosent, mens verdensindeksen er opp 2,2 prosent. Investeringer i aksjer gav en avkastning på 8,0 prosent per 3. kvartal (16,4). Avkastningen på norske aksjer i perioden var 7,4 prosent (15,0) og internasjonale aksjer 8,2 prosent (16,9). Avkastningen på omløpsobligasjoner var 3,7 prosent (3,7). Plasseringer i pengemarkedet gav en avkastning på 2,8 prosent (2,5). Kollektiv porteføljens obligasjoner til amortisert kostnad oppnådde en avkastning på 3,5 prosent (3,5). Avkastningen på alternative investeringer i årets ni første måneder ble 10,6 prosent (10,0). Avkastningen på eiendom i perioden var 4,8 prosent (4,2). For kunder med innskuddspensjon har avkastningen i de to største fondene, Aktiva Året Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, vært henholdsvis 6,2 prosent og 5,1 prosent i perioden 1. januar 30. september Tilsvarende har verdijustert avkastning i den rentegaranterte kundeporteføljen vært 3,8 prosent. Selskapskapitalen oppnådde per 3. kvartal en verdijustert avkastning på 1,6 prosent (1,5). Selskapskapitalen er i hovedsak investert i statspapirer med løpetid inntil 3 år. Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital (inkl. investerings valg) var per 3. kvartal 81,5 mrd. kroner (70,2). I kollektivporteføljen på totalt 47,1 mrd. kroner (44,4), utgjorde aksjeeksponeringen 10,8 prosent. Eiendom utgjorde 15,0 prosent, omløpsobligasjoner og plasseringer i pengemarkedet utgjorde 36,5 prosent, obligasjoner til amortisert kostnad 35,5 prosent, mens plasseringer i kontanter og annet utgjorde 2,2 prosent. Merverdien i obligasjoner til amortisert kostnad (blir ikke regnskapsført) er siden årsskiftet økt med mill. kroner og utgjorde mill. kroner per 3. kvartal. Kursreserven for omløpsporteføljen har fra årsskiftet økt med 333 mill. kroner til mill. kroner. Porteføljesplitt Investeringsvalg 36% Selskapskapital 6% Kollektiv portefølje 58% Styrket avsetning til langt liv I kundenes resultat per 3. kvartal på 405 mill. kroner er det forutsatt avsatt 320 mill. kroner til langt liv. Nordea Livs avsetning for økt levealder (langt liv) utgjør etter dette mill. kroner per 3. kvartal Soliditetskapital og kapitaldekning Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, delårsresultat, kursreguleringsfond samt merverdier i obligasjoner som holdes til forfall. Kapitalen er 3

4 et mål for selskapets evne til å beskytte premiereserven. Soliditetskapital Mill. kroner 2014 %* 2013 %* Egenkapital ,8 % ,1 % Ansvarlig lån 830 1,9 % 390 0,9 % Tilleggsavsetninger 907 2,1 % 912 2,2 % Udisponert resultat før skattekostnad 370 0,9 % 0 0,0 % Urealisert kursreserve obligasjoner til amortisert kost ,5 % 919 2,2 % Merverdi omløpsmidler ,3 % ,6 % Sum soliditetskapital totalt ,5 % ,0 % *) I prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti 3. Kvartal Året Per 3. kvartal var soliditetskapitalen mill. kroner eller 23,5 prosent målt mot forsikringstekniske avsetninger. Kapitaldekningen per 3. kvartal var 15,3 prosent. Alle kapitalkrav tilfredsstilles med god margin. Fusjon mellom Nordea Liv Holding AS og Nordea Liv Norge AS For å forenkle selskapstrukturen har Nordea Liv Holding fusjonert med Nordea Liv Norge med Nordea Liv Norge som det overtagende selskapet. Fusjonen har blitt gjennomført med regnskapsmessig effekt fra Rammebetingelser Rammebetingelsene for livsforsikring har endret seg vesentlig i løpet av det siste året. Regelverket for tjenestepensjon i privat sektor og solvens II er blitt vedtatt. Det er innført ny døslighets tariff fra 1. januar 2014 som tar ivare forventningen om at befolkningen lever lenger og maksimale sparesatser for innskuddspensjon er blitt vedtatt. Det er også kommet avklaringer fra Finansdepartementet vedrørende oppreserveringen for økt levealder. Dette innebærer endring i oppreserveringsperiodens lengde fra 5 til 7 år, hvordan avkastningsoverskuddet for den enkelte kontrakt kan anvendes i oppreserveringsperioden, eiers bidrag til oppreserveringen og hvordan dette bidraget skal fordeles per kontrakt. Siste endring som er vedtatt er at den maksimale satsen for rentegaranti for nye innbetalinger gjeldende fra er satt til 2,0 prosent, en reduksjon fra 2,5 prosent. Avklaringene som er kommet vedrørende innskuddssatser for tjenestepensjon samt økte premier som følge av innføring av ny dødlighets tariff og den siste endringen med senkning av grunnlagsrenten vil sannsynligvis føre til en ytterligere overgang fra ytelsesbasert pensjon til innskuddspensjon. Forberedelsene i forbindelse med solvens II er kommet godt i gang og selskapet forventer å være tilfredsstillende kapitalisert når Solvens II blir implementert Finanstilsynet har i september oversendt til Finansdepartementet sin vurdering av om norske forsikringsselskaper kan benytte de permanente tiltakene og overgangsordninger for Solvens II som følger av Omnibus II-direktivet. Hovedpunktene i Finanstilsynets forslag er: Anbefaler at norske selskaper gis muligheten til å anvende volalitetsjusteringen. Vilkårene for matching-justering anses ikke å være oppfylt for norske selskaper. Overgangsregelen for tekniske avsetninger bør kunne anvendes av norske selskaper. Overgangsregler knyttet til diskonteringsrenten bør ikke benyttes. I tillegg til ovennevnte kommer ulike regler som ikke er underlagt nasjonal handlefrihet: Syv års overgangsperiode for aksjeprissjokket. Overgangsordning for beregning av spreadog konsentrasjonsrisiko for statsobligasjoner innenfor EU. EU-kommisjonen har i oktober sendt sitt forslag til gjennomføringsbestemmelser for Solvens II til Europaparlamentet og Rådet for vedtak. Europaparlamentet og Rådet har i utgangspunktet 3 måneder til å enten vedta eller avvise forslaget. Fremtidsutsikter De finansielle markedene er preget av lave renter og det synes som om dette er en situasjon som vil vedvare en tid. I tillegg har det i oktober vært et volatilt aksjemarked med fallende kurser nasjonalt og internasjonalt. Dette i tillegg til at befolkningen lever lenger og derav behov for å forsterke avsetningen for fremtidige forpliktelser i såhensende, blir krevende for livselskapene. Nordea Liv har beregnet oppreserveringsbehovet per utgangen av 2013 til å være 3,5 mrd kroner. Per 3. kvartal i 2014 har selskapet avsatt 1,3 mrd kroner for langt liv. Nordea Liv skal dekke minimum 20 prosent av det totale oppreserveringingsbehovet og andelen som selskapet skal dekke er følsom for den avkastningen som selskapet vil få på sine finansplasseringer i perioden

5 Selskapet arbeider med å tilpasse seg de endrede rammebetingelsene. Selskapet har «flate» kostnader (eksklusiv provisjoner, forvaltningshonorarer og ekstra ordinære avskrivninger) på det fjerde året. Det arbeides med effektivisering og automatisering av prosesser slik at selskapet kan vokse uten tilsvarende vekst i bemanning. Selskapet selger ikke lenger kapitalkrevende produkter som ytelsespensjon, fripoliser eller andre garantert produkter innen tradisjonell pensjon. Selskapet har sterk vekst innen investeringsvalgsprodukter for bedrifter og private og har blitt den ledende aktøren i Norge i markedet for livsforsikringsprodukter med investeringsvalg. Selskapet satser utelukkende på disse produktene i tillegg til personforsikring. Produktene distribueres i samarbeid med Nordea Bank og Tryg Forsikring. Selskapet har en god økonomisk utvikling og sterk vekst. Sparetiltakene, effektiv drift og god underwriting gir gode resultater og selskapet forventer at denne trenden fortsetter. Bergen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 5

6 Regnskap Nordea Liv Mill. kroner 3. Kvartal Året RESULTATREGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter for egen regning Inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i forsikr.forpliktelser-kontraktsfastsatte forpl Resultatførte endringer i forsikr.forpliktelser-særskilt investeringsvalg Midler tilordnet forsikringskontraktene-kontr.fastsatte forpl Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader IKKE TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen RESULTAT AV IKKE TEKNISK RENGKSKAP RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Kvartal Året BALANSE Immaterielle eiendeler Finansielle eiendeler Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter Sum eiendeler selskapsporteføljen Eiendeler i kollektivporteføljen Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Eiendeler i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring - kontraktsfaste forpliktelser Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring - særskilt investeringsportefølje Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum egenkapital og gjeld

7 Noter til regnskapet Delårsregnskapet er avlagt i samsvar med IAS 34 Delårsregnskap, med mindre annet følger av forskrift om årsregnskap med mer for forsikringsselskaper. Delårsregnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves av et fullstendig årsregnskap. Delårsrapporten bør leses i sammenheng med årsregnskapet for En oversikt og beskrivelse av de regnskapsprinsipper som selskapet benytter i Års- og delårsregnskapet finnes i Note 1 Regnskapsprinsipper i årsrapporten for Utarbeidelse av regnskapet innebærer at ledelsen foretar vurderinger, utarbeider estimater og tar forutsetninger, som påvirker regnskapsførte beløp av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og andre skjønnsmessige vurderinger blir evaluert regelmessig med basis i historisk erfaring og forventninger om fremtidige hendelser og således vil være representativt for ledelsens beste skjønn på tidspunkt for avleggelse av Delårsregnskapet. I januar 2014 ble de nye tariffene for dødlighet implementer. Selskapet foretar en løpende oppreservering av de forsikringsmessige avsetninger som et ledd i tilpasning til økt forventet levealder i fremtiden. Årsregnskapet er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: Endring i egenkapital (Mill. kroner) Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Total egenkapital Egenkapital per 31. desember Egenkapitaleffekt av fusjon med Nordea Liv Holding Norge AS Periodens resultat Egenkapital per 30. september Fusjon mellom Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS og Nordea Liv Holding Norge AS er gjennomført som en omvendt mor-datter-fusjon. Effekten på egenkapitalen skyldes reallokering av kapital i det fusjonerte selskapet. 7

8 Kontantstrømoppstilling Mill. kroner 3. kvartal kvartal 2013 Kontantstrømmer fra forsikringsvirksomheten Innbetalte premier direkte forsikring og premiefond Utbetalte erstatninger direkte forretning og forsikringsytelser Netto kontantstrøm gjenforsikring Betalte driftskostnader Innbetalinger ved flytting Utbetalinger ved flytting Innbetalte finansinntekter Utbetalte finansutgifter Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten Kontantstrømmer fra kapitalforvaltningsvirksomheten Netto kontantstrøm kjøp/salg aksjer og andeler i andre selskaper Netto kontantstrøm kjøp/salg obligasjoner Netto kontantstrøm kjøp/salg andre verdipapirer Netto kontantstrøm ved kjøp/salg av andre driftsmidler Netto kontantstrøm fra kapitalforvaltningsvirksomheten Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt egenkapital 0 0 Konsernbidrag Opptak ansvarlig lån 0 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2011

Årsrapport Nordea Liv Norge 2011 Årsrapport Nordea Liv Norge 2011 1 Nøkkeltall 2007-2011 Nordea Liv 2011 2010 2009 2008 2007 Forvaltningskapital 56 964 52 300 47 367 42 022 45 291 Forfalte premier 5 001 4 845 4 916 4 325 5 567 Premieinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Tredje 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern 3 Sparing 5 Forsikring

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern... 3 Sparing...

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2012

Årsrapport Nordea Liv Norge 2012 Årsrapport Nordea Liv Norge 2012 1 2 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse... 16 Endringer i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling... 18 Note

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Konsern 1. kvartal 2014 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern... 3 Sparing... 5 Forsikring...

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2011 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2011 - Resultatregnskap 8 - Balanse

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2014 SpareBank 1 Forsikring AS 2 SpareBank1 Forsikring Årsrapport 2014 Innhold ÅRSBERETNING 3 STYRENDE ORGANER 13 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØM 20 ENDRING I EGENKAPITAL 21 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/ Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 - Noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2006

Årsrapport Nordea Liv Norge 2006 Årsrapport Nordea Liv Norge 2006 1 Nøkkeltall 2002-2006 Fremgangen fortsetter Nordea Liv fortsetter den sterke fremgangen som har preget selskapet de senere år. I Nordea Liv 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013

Kvartalsrapport 1/2013 Kvartalsrapport 1/2013 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter for dagene som kommer Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2013 - Resultatregnskap

Detaljer

DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014

DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014 DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014 2 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer