Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler."

Transkript

1 Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr ,-. Kulturhuset søker om tilsvarende beløp i økt tilskudd fra Hordaland fylkeskommune under ordningen med «Kulturbygg med regionale funksjoner.» Ombyggingen er planlagt ferdigstilt i februar Samlet prosjektkostnad har økt med kr ,-. Dette tilsvarer ca. 18 % av vedtatt byggebudsjett. Av økningen er kr ,- ikke finansiert. Bystyret vedtok i møtet , sak , å gi kommunal garanti for lån kr ,- med tillegg av renter, morarenter og omkostninger til delvis finansiering av ombyggingen. Fylkesmannen godkjente vedtaket med brev av Bystyret behandlet saken på nytt i møte og godkjente avdragsfrihet på det garanterte lånet til Endringen styrket likviditeten til USF, og banklånet økte med kr ,-. Fylkesmannen godkjente det nye vedtaket med brev av Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bergen kommune gir Stiftelsen Kulturhuset USF et lån kr ,- til toppfinansiering av ombygging. Det er ikke et vilkår å kreve pantesikkerhet for lånet. Første avdrag, kr ,- forfaller til betaling den Deretter betales lånet ned med kr ,- årlig inntil lånet er fullt nedbetalt den Kommunen skal yte årlig tilskudd som dekker renteutgiftene på lånet. For 2013 utgjør tilskuddet kr ,- og finansieres gjennom bystyrets budsjettvedtak for 2013 ved en avsetning på sentrale budsjettposter. Tilskuddet er beregnet under forutsetning om utbetaling av lånet den og et rentenivå på 4 % p.a. Betales lånet ut på et senere tidspunkt i 2013, reduseres tilskuddet tilsvarende. Utlånet finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Byrådet gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer. Det er et vilkår for å yte lån at Hordaland fylkeskommune gir kr ,- i ytterligere tilskudd til 1

2 finansiering av ombyggingen. Fylkestingsvedtak må være gjort senest og tilskuddet utbetalt innen Dato:12. november 2012 Monica Mæland byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: Registreringsskjema til dok 21 E-post melding Arena USF Søkn Bergen kommune Avsender 2

3 Saksutredning: Tidligere vedtak i saken Kommunal garanti på lån- Stiftelsen Kulturhuset USF Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre stiller simpel kausjon for lån kr ,-, med tillegg av renter, eventuelle morarenter og omkostninger. Dette lånet skal Stiftelsen Kulturhuset USF (organisasjonsnummer ), ta opp til finansiering av investeringer som fremgår av saksutredningen og vedlegg til saken. 2. Bergen bystyre godkjenner at lånet utbetales i 2012 og forutsettes nedbetalt over de neste 25 år etter annuitetsmetoden. Garantiansvaret reduseres i samsvar med nedbetalingsplanen. Hele lånet skal være innfridd senest i Stiftelsen Kulturhuset USF plikter å sende Bergen kommune regnskap og årsberetning så lenge lånet løper. 3. Bergen bystyre vedtar at lånet skal sikres med tinglyst pant i Stiftelsen Kulturhuset USF sin leieavtale og med prioritet etter pantesikret gjeld på utbetalingsdato. Långiver er ansvarlig for at det sendes kopi av utbetalingsmelding til Bergen kommune. Kommunen skal ha rett til å tre inn i långivers panterett dersom lånet misligholdes, og skal derfor varsles umiddelbart av långiver dersom forfalt terminbeløp uteblir. 4. Bergen bystyre skal yte årlige tilskudd som kan betjene renter- og avdrag på totalt kr ,- av lånet. Første utbetaling skjer i år Bergen bystyre setter som vilkår for gyldigheten av kommunal garanti at Hordaland fylkeskommunes utbetaling på kr. 13 millioner i driftstilskudd blir realisert i Bergen bystyre setter som vilkår for gyldigheten av kommunens garanti at vedtektene til Stiftelsen Kulturhuset USF finnes tilfredsstillende. (legges i denne saken med som vedlegg) 7. Bergen bystyre krever at Stiftelsen Kulturhuset USF i investeringsperioden skal sende økonomiske statusrapporter hvert halvår. Rapportene skal inneholde kopi av administrasjonens redegjørelse til styret, styrets vedtak og revisors bekreftelse av økonomisk status. Stiftelsen plikter dessuten straks å rapportere eventuelle vesentlige avvik i løpet av året. 8. Bergen bystyre vedtar at dersom Stiftelsen Kulturhuset USF søker å gjennomføre selskapsrettslige endringer, skal selskapet varsle garantisten senest når kreditorvarsel kunngjøres. Garantisten har tre måneders frist for å kreve lånet innfridd fra slikt varsel er gitt. 9. Bergen Bystyre setter som vilkår for gyldigheten av garantivedtaket at det godkjennes av fylkesmannen i Hordaland. Søknad om avdragsfri periode på lån med kommunal garanti til Stiftelsen Kulturhuset USF Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Det vises til bystyrets vedtak den i sak : Kommunal garanti for lån til Stiftelsen Kulturhuset USF. Punkt 2 i vedtaket utgår og erstattes med følgende nytt punkt 2: 2. Bergen bystyre godkjenner at lånet utbetales i Lånet er avdragsfritt inntil senest den og skal avdras etter annuitetsmetoden. Garantiansvaret reduseres i samsvar med nedbetalingsplanen. 3

4 Hele lånet skal være innfridd senest i Stiftelsen Kulturhuset USF plikter å sende Bergen kommune regnskap og årsberetning så lenge lånet løper. 3. Garantibeløpet kan benyttes til byggelån. 4. Det er et vilkår for gyldigheten av kommunal garanti at merverdikompensasjon og eventuelle tilskudd utover det som fremgår av bystyresak , straks skal brukes til nedbetaling av lån. 5. Det er et vilkår for gyldigheten av avdragsfri periode på det garanterte lånet at vedtaket godkjennes av fylkesmannen i Hordaland. Fra saksutredningen til sak siteres det: «Pantesikring av gjelden til Sparebanken Vest. Banken tinglyser en obligasjon på kr 78 mill kr. Dette dekker lån kr 65 mill. I tillegg har Stiftelsen Kulturhuset USF inngått en rentebytteavtale (swap) der stiftelsen betaler fast lånerente i 10 år. Banken krever ekstra sikkerhet for et slikt bytte fordi renten på 10 års fast rente er høyere enn flytende rente. Selve lånebeløpet endres ikke. I tillegg har benken bedt om bekreftelse på at det garanterte lånet kan brukes som byggelån. Finansieringsplan Lån Tilskudd fra Hordaland fylkeskommune Tilskudd fra staten ved Kulturdepartementet Tilskudd fra kommunen Tilskudd fra DnBNOR Tilskudd fra musikkutstyrsordningen og kulturrådet Samlet finansiering: kr 59,0 mill (herav 50,3 garantert) kr 13,2 mill kr 4,6 mill kr 10,0 mill kr 1,0 mill kr 3,5 mill kr 91,3 mill Lån betjenes i hovedsak av statlige og kommunale tilskudd. Samlet investering bygd på mottatte tilbud samt reserver er fortsatt kr 89,5 mill. Samlede tilskudd er litt større enn det som ble lagt til grunn ved behandlingen av sak den » Finansieringsplan for kostnadsøkningen i forhold til opprinnelig byggebudsjett: I søknaden fra stiftelsen den er det følgende finansieringsplan: Økt egenkapital Økt banklån Tilskudd fra fylkeskommunen Lån fra kommunen Sum 2,0 mill (oppfylt) 6,0 mill (oppfylt) 3,9 mill 3,9 mill 15,8 mill Eksisterende lån fra kommunen til USF Bystyret vedtok å gi et rentefritt lån på kr ,- til Stiftelsen Kulturhuset USF. Restsaldo er kr ,-. Årlig avdrag utgjør kr ,-. Årets avdrag forfaller til betaling den Lånet er pantesikret og har prioritet foran banklånet. I søknaden fra Stiftelsen Kulturhuset USF foreslås det å øke eksisterende lån med kr ,-. Bergen kommune kan ikke gjøre dette uten samtykke fra 4

5 Sparebanken Vest. Gjeldsøkning med prioritet foran bankgjelden svekker bankens sikkerhet, og det er ikke stilt kommunal garanti for all bankgjeld. Finansiering av kostnadsøkningen Det foreslås å yte Stiftelsen Kulturhuset USF et ordinært og usikret lån kr ,-. Av budsjett- og regnskapsmessige årsaker bør utlånet være reelt slik at betales renter- og avdrag. Utlånet finansieres ved Rentene kan finansieres ved økte tilskudd til stiftelsen. Tilskudd belastes kommunens driftsbudsjett og driftsregnskap. Lånerente på 4 % innebærer økt tilskuddsbehov på kr ,- de første årene. Stiftelsen foreslår å fortsette med kr ,- i avdragsbetaling også etter at det eksisterende lån fra kommunen er nedbetalt. Dette betyr at første avdrag på det nye lånet, kr ,-, forfaller til betaling den Deretter skal det betales kr ,- årlig i avdrag. Det er et vilkår for å yte lån at Hordaland fylkeskommune gir kr ,- i ytterligere tilskudd innen til finansiering av ombyggingen. Fylkestingsvedtak må være gjort senest Så langt vi kjenner til skal det legges fram egen fylkestingssak om disponering av tilskudd til kulturbygg med regionale funksjoner. 5

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Kan denne e posten legges inn på sak 201200047? Mvh. Geir Ove

Kan denne e posten legges inn på sak 201200047? Mvh. Geir Ove Fra: Misje, Geir Ove Sendt: 16. juni 2015 09:42 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: SV: SV: SV: SV: VS: Åsane Rideklubb - søknad om avdragsfrihet og omgjøring fra serielån til Kan

Detaljer

Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS

Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS Dato: 18. februar 2011 Byrådssak 63/11 Byrådet Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS GOMI SARK-154-200900097-97 Hva saken gjelder: Fra Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap

Detaljer

Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb

Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb Byrådssak 326/12 Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb ROLO SARK-154-201200047-47 Hva saken gjelder: Paradis Tennisklubb har i brev av 31.08.2012 søkt om kommunal

Detaljer

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029.

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029. Byrådssak 136/13 Lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI ESARK-154-201200047-104 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i møte 26.11.2012, sak 297-12, å stille selvskyldnergaranti for refinansiering

Detaljer

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring.

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring. Dato: 15. mars 2010 Byrådssak 147/10 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2009 GOMI SARK-14-200812499-82 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken har departementet sendt ut ny forskrift om finansforvaltning.

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering. Byrådssak 164/15 Rapport om finansforvaltningen i 2014 GOMI ESARK-1402-201206087-25 Hva saken gjelder: Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning trådte i kraft 1.7.2010, og inneholder

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken HB 7.B.4 Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne-

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Startlån orientering og oppdatering retningslinjer

Startlån orientering og oppdatering retningslinjer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 241/2010 2010/238 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/15 Komite for helse og sosial Bystyret 11.02.2010 Formannskapet 27.01.2010 Startlån

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer