Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet."

Transkript

1 Byrådssak 167/16 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2015 GOMI ESARK Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale med KLP om levering av kollektiv tjenestepensjon også for BKPs medlemmer. Selv om kommunen ikke har andre mulige leverandører, er det nyttig å sammenligne BKPs resultater over tid med KLP, Trondheim kommunale pensjonskasse og Oslo kommunes pensjonsforsikringsselskap, Oslo Pensjonsforsikring AS. I tariffavtaler har kommunene gitt et pensjonsløfte som finansieres ved pensjonspremie og finansavkastning. Kommunene må svare arbeidsgiveravgift av betalt pensjonspremie, mens finansavkastning og egenkapitalinnskudd er fritatt for arbeidsgiveravgift. Pensjon er i hovedsak langsiktig sparing, og størrelsen på avkastningen er derfor viktig. Summen av samlet innbetalt premie og garantert rente, (premiereserven), skal dekke fremtidige pensjonsforpliktelser og administrasjon. Meravkastning gir over tid et bidrag til redusert premie. Forsikringskapitalen er fellesbetegnelsen for premiereserve, premiefond, kursreguleringsfond og tilleggsavsetninger. Dette er kundemidler som er flyttbare. BKP oppnådde 3,3 % verdijustert avkastning på kundemidlene i Lavt rentenivå gjør det utfordrende å oppnå det langsiktige avkastningsmålet på 5,5 % p.a. i årene framover. Styret i pensjonskassen vurderer det slik at BKP sin risikobærende evne er tilstrekkelig til at midlene kan forvaltes etter vedtatt strategi og at kapitalsituasjonen er betryggende. Vekst i BKPs risikovektede balanse i forhold til totale eiendeler tyder på at sannsynligheten for større svingninger i fremtidig avkastning kan ha økt de siste fem år. Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Kommunen har tre pensjonsleverandører: BKP, KLP og Statens Pensjonskasse. Om lag 70 %, ( personer pr ), har pensjonsordning gjennom BKP. De to andre har omtrent 15 % hver. Bykassens regnskap viser at samlede pensjonsmidler økte med vel kr 1,25 mrd. i fjor og utgjorde nær kr 17,7 mrd. ved årsskiftet. Av dette var kr 11,9 mrd. i BKP. Pensjonsforpliktelsene økte med kr 0,68 mrd. og utgjorde nær kr 20,3 mrd. ved årsskiftet. Av dette var kr 13,5 mrd. i BKP. Veksten i samlede pensjonsmidler var vesentlig større enn veksten i samlede forpliktelser. Kommunens samlede pensjonsutgifter ble redusert i fjor. Det er flere årsaker til dette. Regler gitt i rundskriv fra kommunaldepartementet medførte at virkningen av pensjonsforliket på Stortinget fra ble tatt inn i beregningene av pensjonskostnader og forpliktelser i fjor. To vesentlige endringer er at opptjening av pensjonsrettigheter reduseres gjennom levealdersjustering av ytelsene samt at alderspensjoner under utbetaling reguleres 0,75 % poeng lavere enn lønnsveksten. Nye regler for uførepensjon fra 2015 innebærer at pensjonskassen skal betale mindre i fremtidig uførepensjon enn tidligere lagt til grunn. Uførepensjonistene vil på den annen side få mer i pensjon direkte fra folketrygden. I offentlige tjenestepensjoner samordnes utbetalingene med folketrygden. 1

2 Lavere fremtidig utbetaling fra pensjonskassen innebærer derfor at avsetningene reduseres. I tillegg tilsa erfaringer fra at avsetningene til uførhet dessuten var overvurderte. Reduksjonen knyttet til de som var uføre på tidspunktet for omleggingen, utgjorde kr 420 mill. Hoveddelen av de frigjorte avsetningene er satt av til økt sparing for å kunne møte de langsiktige virkningene av det lave rentenivået. Alle endringer i folketrygd og tjenestepensjonsordning er nå innarbeidet i regnskapene for både pensjonsleverandørene og kommunene. Saksutredningen er delt inn i to deler. Den første delen omhandler BKP og sammenligner pensjonskassen med andre pensjonsleverandører og med seg selv. Den andre delen redegjør for noen endringer i rammevilkårene for kommunale tjenestepensjoner og den virkning dette har fått for bykassens regnskap for i fjor samt effekter i årene som kommer. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge 7-1 i BKP sine vedtekter skal bystyret orienteres om pensjonskassens årsregnskap og årsberetning. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse for 2015 til orientering. Dato: 03. mai 2016 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Harald Schjelderup byrådsleder Kristian Kopperud byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for Forsikringsteknisk oppgjør for Bergen kommunale pensjonskassen for

3 Saksutredning: Del 1 Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å spare til pensjon for de ansatte. I offentlige ordninger bidrar den ansatte selv med to prosent av lønnen i pensjonsinnskudd. I offentlig tjenestepensjon må risikoytelsene også omfatte uførepensjon og etterlattepensjon. Arbeidsgiver dekker i tillegg en del ikke-forsikringsbare ytelser som AFP, tidligpensjon og bruttogaranti. Pensjonsvirkning av årlig lønnsregulering og regulering av grunnbeløpet i folketrygden av opptjente og oppsatte rettigheter (reguleringspremie), skal betales når faktisk kostnad for året er fastslått. Sammenligning av nøkkeltall blant leverandører av kommunal tjenestepensjon. Nøkkeltall som viser verdiskapning: Verdijustert avkastning i prosent *) Pensjonsleverandør siste 5 år Bergen kommunale pensjonskasse 3,3 % 6,5 % 5,4 % KLP investeringsvalg fellesordning 4,0 % 6,7 % 5,8 % KLP sykepleierordning 3,9 % 6,9 % 5,7 % Oslo Pensjonsforsikring AS (Oslo kommune) 5,1 % 7,6 % 6,5 % Trondheim kommunale pensjonskasse 4,0 % 5,7 % 4,4 % *) Aritmetisk gjennomsnitt er benyttet i sammenligningen. Bergen kommune har avtale om investeringsvalg for pensjonsmidler i KLPs fellesordning. Forsikringsrelaterte driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig kundefond. Pensjonsleverandør siste 5 år Bergen kommunale pensjonskasse 0,2 % 0,2 % 0,2 % KLP Forsikring 0,2 % 0,2 % 0,3 % Oslo Pensjonsforsikring AS 0,3 % 0,2 % 0,3 % Trondheim kommunale pensjonskasse 0,2 % 0,3 % 0,2 % Nøkkeltall som viser soliditet: Kapitaldekning og solvensmargindekning er ulike måltall som viser pensjonsleverandørenes evne til å bære risiko. Måltallene beregnes ut fra regnskapstall. Metodene som brukes, er gitt i forskrifter. Kapitaldekning pr i prosent av risikovektet balanse. Pensjonsleverandør Bergen kommunale pensjonskasse 12,9 % 13,2 % 13,4 % 13,7 % 14,5 % KLP Forsikring 12,0 % 9,5 % 10,3 % 10,6 % 11,5 % Oslo Pensjonsforsikring AS 14,6 % 15,3 % 16,8 % 16,2 % 16,6 % Trondheim kommunale pensjonskasse 13,9 % 15,7 % 17,1 % 12,3 % 12,6 % Risikovektet balanse pr i prosent av totale eiendeler Pensjonsleverandør Bergen kommunale pensjonskasse 62 % 56 % 57 % 53 % 48 % KLP Forsikring 51 % 50 % 51 % 50 % 49 % Oslo Pensjonsforsikring AS 57 % 55 % 54 % 58 % 57 % Trondheim kommunale pensjonskasse 51 % 46 % 45 % 39 % 38 % Ulike typer investeringer binder i ulik grad ansvarlig kapital. Kapitalbindingen er høy for risikoutsatte investeringer, som for eksempel aksjer, og null for statsobligasjoner. Risikovektet balanse i prosent av 3

4 totale eiendeler kan derfor være en indikasjon på utsatt de samlede investeringene er for verdiendringer. Høy prosentandel viser tilsvarende høy kapitalbinding og mulighet både for gevinst og tap. Den forrige tabellen viser at BKP har valgt en strategi der kapitalbindingen øker betydelig i perioden og er nå høyest av de pensjonsleverandører som sammenlignes. Dette kan være en indikasjon på økende risiko for større variasjon i fremtidig finansavkastning. Fra et lavt nivå har også Trondheim økt kapitalbindingen og er nå på nivå med KLP. Nøkkeltallet for KLP og Oslo Pensjonsforsikring AS er omtrent uendret. Kapitaldekningskravet faller bort fra , men norske myndigheter skjerper samtidig kravene til soliditet. Ut fra disse reglene reduseres f. eks. solvensmargingen til Oslo Pensjonsforsikring AS fra 323 % pr til 211 % pr Fra og med 2016 er solvensmargin det sentrale nøkkeltallet for vurdering av soliditet. Solvensmargindekning pr i prosent av minstekravet Pensjonsleverandør Bergen kommunale pensjonskasse 318 % 286 % 292 % 262 % 265 % KLP Forsikring 280 % 228 % 229 % 233 % 244 % Oslo Pensjonsforsikring AS 323 % 294 % 292 % 281 % 279 % Trondheim kommunale pensjonskasse 288 % 296 % 279 % 218 % 233 % Utfyllende nøkkeltall for bufferkapital: Tilleggsavsetninger i prosent av eiendeler i kundeportefølje pr Pensjonsleverandør Bergen kommunale pensjonskasse 6,1 % 5,0 % 4,8 % 3,5 % KLP Forsikring 4,7 % 4,4 % 3,9 % 4,4 % Oslo Pensjonsforsikring AS 2,9 % 3,0 % 2,9 % 2,6 % Trondheim kommunale pensjonskasse 5,4 % 5,7 % 4,5 % 4,9 % Kursreserver i prosent av eiendeler i kundeporteføljen pr Pensjonsleverandør Bergen kommunale pensjonskasse 4,7 % 5,5 % 4,0 % 0 KLP Forsikring 5,0 % 5,0 % 3,3 % 3,3 % Oslo Pensjonsforsikring AS 13,0 % 11,3 % 9,4 % 5,5 % Trondheim kommunale pensjonskasse 4,1 % 2,9 % 1,8 % 0,6 % Tilleggsavsetninger er tilbakeholdte overskudd som kan benyttes til å dekke garantert rente på pensjonsmidlene. Tilleggsavsetningene kan imidlertid ikke brukes til å dekke negativ avkastning. Kursreserver er differansen i prosent mellom virkelig verdi og bokført verdi av eiendelene. Tallene betyr at BKP har reserver (6,1 % + 4,7 %) til å dekke den garanterte rente i ca. fire år. Lavt rentenivå medfører redusert kapitalavkastning over tid. Størrelsen på reservene er derfor viktig for å kunne gjennomføre valgt kapitalforvaltningsstrategi. Oslo Pensjonsforsikrings reserver er størst, og avkastingen over fem år er betydelig høyere enn de øvrige tre pensjonsleverandørene. Vurdering av nøkkeltallene a) BKP har plassert økende andel av sine investeringer i eiendeler som binder mye kapital, men har ikke fått tilstrekkelig uttelling for dette i form av økt kapitalavkastning gjennom de siste 5 år. b) BKP er solid og har god evne til å bære risiko. c) BKP har lave driftskostnader. 4

5 Tallstørrelser som ikke sammenlignes med andre pensjonsleverandører. De neste tabellene viser avkastning, aktivafordeling, resultatsammensetning og premieinntekter. Detaljoversikt over BKPs verdijusterte avkastning de fem siste år. Avkastning i prosent p.a Norske aksjer -2,0 % 5,1 % 21,7 % 13,6 % -21,2 % Utenlandske aksjer 15,6 % 20,4 % 29,2 % 8,6 % -11,7 % Omløpsobligasjoner, norske -0,9 % 3,6 % 4,9 % 6,9 % 4,9 % Omløpsobligasjoner, utland -1,0 % 5,4 % 3,2 % *) Anleggsobligasjoner 5,2 % 5,1 % 4,8 % 5,2 % 5,0 % Hedgefond 12,1 % 15,0 % 10,7 % 4,2 % -2,8 % Eiendom 8,0 % 8,5 % 6,2 % 6,3 % 12,0 % *) Avkastning på utenlandske omløpsobligasjoner er rapportert særskilt fra og med år BKPs fordeling av aktiva de siste fem år. Aktivafordeling i % pr Pengemarked 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % Utlån og fordringer 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % Omløpsobligasjoner 47 % 43 % 42 % 40 % 41 % Anleggsobligasjoner 17 % 21 % 24 % 29 % 28 % Eiendom 9 % 9 % 7 % 8 % 8 % Aksjer 21 % 20 % 20 % 17 % 17 % Hedgefond 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % Tabellene viser at pensjonskassen har hatt % av sine aktiva i aksjer. Aksjeavkastning varierer mye fra år til år, men har gitt meravkastning over tid. På grunn av fallet i verdien av norske kroner gav ikkevalutasikrede plasseringer i utenlandske aksjer høy avkastning i fjor. Norske aksjer gav verditap. Andelen omløpsobligasjoner har økt, og rentefallet har i tidligere år bidratt til kursreserver. I fjor førte økte kredittmarginer til at obligasjonsverdiene ble reduserte. Verdireduksjonene var større enn de løpende renteinntektene slik at avkastningen ble negativ. Dette omfatter om lag halvparten av investeringene. Den garanterte rente på pensjonsmidler, (premiereserve og premiefond), var 2,87 % i fjor. Det var bare utenlandske aksjer, eiendom, hedgefond og anleggsobligasjoner som oppnådde høyere avkasting enn dette. Dette viser utfordringen med å skape avkastning når rentenivået er lavt samt verdien av å spre investeringene på flere typer aktiva. Det er markedsrisiko knyttet til alle typer plasseringer. BKPs resultater de siste fem år (mill. kr.) og fordeling av resultatene. Beløp i mill. kr Avkastningsresultat 135,9 448,6 620,3 412,7-186,5 Risikoresultat 433,6 54,9 159,2 37,0 64,7 Administrasjonsresultat 8,1 5,9 6,8 7,1 5,3 Fortjenesteelement for risiko 1,1 Rentegarantipremie 10,0 14,5 12,0 8,3 15,0 Sum 587,5 523,9 799,3 465,1-101,5 Til/fra kursreserve 59,8-220,8-439,2 0 89,0 Resultat til fordeling 647,3 303,2 360,1 465,1-12,5 Til/fra tilleggsavsetninger -184,2-65,0-181,0 0 97,5 Tilført premiereserve/premiefond -445,0-299,3-159,2-449,7-29,7 Resultat av teknisk regnskap 18,1-61,1 19,8 15,4 55,3 Avkastingsresultatet viser virkningene av svingningene i finansmarkedet sammenholdt med den valgte risikoprofil. Selv om aktiva er fordelt noenlunde likt over tid, varierer avkastningen mye fra år til år. 5

6 Det høye risikoresultatet, (kr 433,6 mill.), skyldes i hovedsak frigjorte reserver (lavere sparebehov) som følge av at folketrygden bærer en større andel av ytelsene til uføre- og etterlattepensjon. Lavere uførhet i årene er også innarbeidet i tallgrunnlaget og har bidratt noe til lavere sparebehov. Til sammen ble det frigjort kr 420 mill. i reserver. Anvendelse av resultatet for a) I avsnittet der BKP sammenlignes med andre pensjonsleverandører er det redegjort for de samlede kursreserver, tilleggsavsetninger og betydningen av disse for BKPs evne til å bære risiko. b) Midler som er tilført premiereserven frigjorte uførereserver: Av fjorårets resultat ble premiereserven tilført kr 295 mill. Dette sparebeløpet førte til at garantert rente reduseres med 0,22 % poeng og utgjør 2,65 % p.a. pr Figuren under gir en grafisk framstilling av denne virkningen. Det samlede sparebehovet øker litt fordi det også er garantert rente på restreserve i de år der pensjon utbetales. Den garanterte rente vil bli gradvis redusert i årene som kommer. c) Midler som er tilført premiefond. Av fjorårets resultat ble kr 160 mill. tilført premiefond. Over 93 % av beløpet tilfaller bykassen. Premiefond i BKP for bykassen og øvrige administrasjoner Beløp i mill. kr Premiefond Årets avsetning *) Renter Årets bruk Premiefond *) Av fjorårets avsetning på kr. 160 mill. kom kr. 10 mill. fra ikke- forsikringsbare ytelser. Premiefondet kan bare brukes til finansiering av premie. Det tilføres garantert rente. Bykassens bruk utgjorde kr 100 mill. i fjor. 6

7 BKPs premieinntekter. Pensjonsrettigheter tjenes opp med 1/30 del hvert år. I tillegg skal det betales premie av årets lønnsvekst og regulering av løpende pensjoner. Det er veksten i perioden (datolønnsveksten) hvert år som gir grunnlag for reguleringspremie. På grunn av ulikt lønnsoverheng fra år til år (forskjellen mellom årets gjennomsnittslønn og lønnen pr ), er datolønnsveksten som regel størst i år med hovedtarifforhandlinger og lavere i år med mellomoppgjør. Lavere lønnsvekst vil imidlertid over tid gi lavere datolønnsvekst både i år med hovedoppgjør og år med mellomoppgjør. Sammensetning av BKP premieinntekter fra bykassen og øvrige administrasjoner: Beløp i mill. kr Medlemsinnskudd fra arbeidstakere (2 %) Arbeidsgivers andel Rentegarantipremie Reguleringspremie Sum Tabellen viser at det er endringer i reguleringspremie som i hovedsak forklarer variasjon i BKPs premieinntekter. Øvrige premier vokser noenlunde jevnt med økt lønnsnivå og antall ansatte i kommunen. BKPs egenkapital BKP hadde kr 1,2 mrd. i egenkapital pr Av dette utgjorde innskutt egenkapital kr 0,8 mrd. I løpet av de siste fem år har bykassen skutt inn kr 0,2 mrd. Medlemsregister for bykassens ansatte og utfordringer knyttet til internkontroll. Det har i fjor vært gjort et betydelig arbeid med opprydding i registrene for personer med pensjonsordning i KLP. Arbeidet har medført at KLP i løpet av 2015 har tilbakebetalt kr 75,3 mill. i premie til bykassen. Oppryddingen har medført økt innsikt i arbeidet med registrering og kontroll av data. Arbeidsrutiner er gjennomgått og forbedret. Tariffbestemmelsene knyttet til pensjon er kompliserte, og det er mange feilkilder. Et fokusområde fremover er å gjennomføre tiltak for å sikre at datakvaliteten knyttet til ansatte med pensjonsordning i BKP holder samme standard som tilsvarende datakvalitet for ansatte med pensjonsordning i KLP eller Statens Pensjonskasse. Del 2: Rammevilkår. Bykassens likviditetsmessige utfordring knyttet til pensjon og utvikling i pensjonskostnader. Over tid har det blitt et betydelig avvik mellom bykassens regnskapsførte pensjonskostnader og betalte pensjonspremier til kommunens tre pensjonsleverandører. Differansen kalles premieavvik. Premieavviket utsetter belastning i bykassens driftsregnskap til senere år. Til gjengjeld svekkes likviditeten betydelig slik at kommuner må finansiere deler av premieavviket med lånemidler. Disse er avsatt til finansiering av investeringer. Er det ikke tilstrekkelig med lån som er øremerket investeringer, må kommunene ta opp likviditetslån i tillegg. Årets pensjonskostnader og amortisering av tidligere års premieavvik inngår i kommuners driftsbudsjettog driftsregnskap. Tabellen viser hovedtall for bykassens pensjonskostnader i 2014 og

8 Årets netto pensjonskostnad (beløp i mill. kr) Årets pensjonsopptjening, nåverdi 855,8 900,6 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 772,4 742,1 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -770,9-709,0 Netto pensjonskostnader 857,3 933,7 Årets pensjonspremie til betaling 997, ,1 Administrasjonskostnad -70,3-51,9 Årets premieavvik -70,2-239,5 Arbeidsgiveravgift premieavvik -9,9-33,8 Årets premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift -80,1-273,3 Årets amortisering av tidligere års premieavvik -273,6-234,5 Endring i akkumulert premieavvik -193,5 38,8 Det akkumulerte premieavviket, inklusiv arbeidsgiveravgift, ble redusert i fjor med kr 193,5 mill. og utgjorde nær mill. kr pr for alle pensjonsordningene samlet. I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn ytterligere årlig reduksjon. Det er flere årsaker som sammen har ført til at den negative utviklingen er snudd. For det første er tilførselen til nytt premieavvik blitt redusert. Lavere lønnsvekst medfører lavere pensjonsopptjening for den enkelte. Levealdersjustering og redusert regulering av løpende alderspensjoner er gjennomført ved beregning av pensjonskostnader og premieavvik fra og med Det samme gjelder virkningene av at folketrygden i større grad finansierer uføre- og etterlattepensjon. Alle disse forholdene reduserer pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. I tillegg bidrar bruk av premiefond til lavere premieavvik. Selv om det også er tatt hensyn til økning i forventet levetid, ble netto pensjonskostnader betydelig lavere i fjor enn i For det andre amortiseres stadig høyere årlige beløp av tidligere års premieavvik. Dette reduserer det akkumulerte premieavviket direkte. Tabellen viser også at summen av netto pensjonskostnader, administrasjon og amortisering var om lag kr 20 mill. lavere i 2015 enn i Lavere pensjonsutgifter er også videreført i økonomiplanperioden. I vedtatt økonomiplan er utgiftene kr 50 mill. lavere pr. år enn i forrige økonomiplan. Utvikling i rammeverket ny offentlig tjenestepensjon. Arbeids- og sosialdepartementet la i desember i fjor fram en rapport som viser mulige løsninger for offentlig tjenestepensjon for årene som kommer. Sentralt i modellen er oppbygging av beholdninger som fordeles i pensjon basert på delingstall, i kombinasjon med en betydelig og livsvarig avtalefestet pensjon. I stat, kommune og helseforetakene er pensjonsordningene ulikt regulert, men like fullt på det nærmeste like i innhold. Det må forventes at det vil ta tid å etablere det endelige regelverket for en ny offentlig tjenestepensjon, herunder hvilke grupper som vil omfattes av det eksisterende og hvilke av det nye regelverket. Inntil regelverket er nærmere avklart, er det ikke mulig å si noe om konsekvensene for utvikling i premier, solvenskapitalkrav, administrasjonskostnader eller for bykassens utgifter. Målsettingene for ny tjenestepensjon er: - Sikre gode pensjoner sikre at dagens unge kan opptjene tilstrekkelig pensjon uten å begrenses av dagens aldersgrenser. Forventet levealder øker. Hvis levealderen forsetter å øke, vil levealdersjustering av pensjoner gi yngre arbeidstakere lav pensjon i forhold til lønn. Departementet ønsker bedre vilkår for disse. - Sørge for bedre økonomiske incentiver til ansatte som utsetter pensjonering. (arbeidslinjen) - Gjennomføre tiltak med sikte på økt mobilitet mellom privat og offentlig sektor. - Forenkling og forutsigbarhet. 8

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Byrådssak 197/17. Årsrapport for Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) for 2016 ESARK

Byrådssak 197/17. Årsrapport for Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) for 2016 ESARK Byrådssak 197/17 Årsrapport for Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) for 2016 GOMI ESARK-0870-201601215-52 Hva saken gjelder: Pensjon er i hovedsak langsiktig sparing, og størrelsen på avkastningen er

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak 157/14 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2013 GOMI ESARK-0870-201200048-119 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale med

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I følge 7-1 i BKPsvedtekterskalbystyretorienteresom pensjonskassens årsregnskapog årsberetning.

Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I følge 7-1 i BKPsvedtekterskalbystyretorienteresom pensjonskassens årsregnskapog årsberetning. Byrådssak 137/12 Årsrapport for Bergenkommunale pensjonskassefor 2011 GOMI SARK-0870-201200048-17 Hva sakengjelder: Bergenkommunekanvelgemellomå haegenpensjonskasseller å inngåavtalemedet livsforsikringsselskapom

Detaljer

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning Byrådssak 1372 /15 Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning GOMI ESARK-0870-201200048-179 Hva saken gjelder: Ansatte ved åtte av kommunens

Detaljer

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014 Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Morten Gjelstad Næringspolitikk og analyse Pensjonsutfordringer Pensjonspremie og kostnader

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering. Byrådssak 143/13 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2012, bruk av premiefond og oppfølging av bystyresak 252-12: Bergen kommunale pensjonskasse - honorarer, selskapsform og vedtekter. GOMI

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Agenda Pensjonsreformen og hvordan påvirker den fremtidige pensjonspremier Pensjonskostnader og budsjettering KOSTRA - føringer Pensjonsreformen

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Regnskapspresentasjon Livsforsikringsselskapet Oslo Pensjonsforsikring AS eier aksjene i skadeforsikringsselskapet Oslo Forsikring AS. Konsernresultatet

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Notat Til: Formannskapet

Notat Til: Formannskapet Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Kommunestyret Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 27.08.2013 Sak: 13/1200 Arkivnr : 570 PENSJONSORDNING UTVIKLING I PENSJONSKOSTNADER Innledning Det vises til verbalvedtak

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp 6/l- 48 Z8 E PE Osen Kom mune -4/ OSEN KOUNF - I JUNI216 774 STEINSDALEN Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 Klp Kommunal Landspensjonskasse Oslo 27.5.216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene er

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll. 0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 201 '3 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.J9 \ 90S6V0LZ Kommunal lsindfept-risjoriskasse t.. i».1 v Oslo2752016

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Drammen kommunale Pensjonskasse

Drammen kommunale Pensjonskasse Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 9. juni 2009 v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon To store utfordringer i 2008 Finanskrisen: Hvordan har vi kommet oss gjennom den hittil? Ny forsikringslov:

Detaljer

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP I3//57 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 U'X n9'l.u9/\49o96i7lz ÅIP Knmmunal Lerntlsperr-Ijonsknsst- Kontoutskrifter for 215 Oslo 275216

Detaljer

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune»

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune» Pensjonskasse eller KLP «Nye Fjell kommune» Agenda FKP sammenlignet med KLP Sikre medlemmenes verdier Effekter på premie og pensjonskostnader Sammenligning av kommunene FKP konkurransedyktig leverandør

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Pensjonskostnader og premier på kort og mellomlang sikt

Pensjonskostnader og premier på kort og mellomlang sikt Pensjonskostnader og premier på kort og mellomlang sikt TBU-seminar Oslo, 10. desember 2015 Åmund T. Lunde, adm. direktør i Oslo Pensjonsforsikring AS styreleder i Asker kommunale pensjonskasse Hva betyr

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Bufferkapitalen er svak. Byrådet foreslår å styrke egenkapitalen med 25 mill kr straks og vurderer ytterligere tiltak.

Bufferkapitalen er svak. Byrådet foreslår å styrke egenkapitalen med 25 mill kr straks og vurderer ytterligere tiltak. Dato: 29. april 2009 Byrådssak 178/09 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse GOMI SARK087020090009910 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP)

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2012 Status pr. 30.09.13 Utfordringer

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Resultat for andre kvartal 2016

Resultat for andre kvartal 2016 Resultat for andre kvartal 2016 18. august 2016 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Svært god soliditet gjør OPF rustet til å tåle lave renter og urolige finansmarkeder Konsernresultat i andre

Detaljer

Pensjon til offentlig ansatte

Pensjon til offentlig ansatte Arbeids- og sosialdepartementet Pensjon til offentlig ansatte Frokostmøte Pareto Pensions 19. januar 2016 Roar Bergan Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! Arbeids- og sosialdepartementet Oppstarten

Detaljer

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS)

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer hvordan kommunene skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Dette for å være i samsvar

Detaljer

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 Byrådssak 342/13 Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 GOMI ESARK-0870-201200048-107 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 25 09 13 sak 191-13

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Resultatrapport pr. 31.12.2010

Resultatrapport pr. 31.12.2010 Resultatrapport pr. 31.12.21 Nøkkeltall Resultatutvikling Spesifikasjon av : #1 Premieinnbetalinger vs pensjonsutbetalinger #2 Premiereserve #3a Finansinntekter #3b Finansinntekter utvikling pr. aktiva

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Er det en mulighet for direkte kostnadsbesparelser ved å etablere egen pensjonskasse?

Er det en mulighet for direkte kostnadsbesparelser ved å etablere egen pensjonskasse? Pensjon i ny kommunestruktur et bedret klima for egne pensjonskasser? Kommuneøkonomikonferansen 2015 Bjarne Refsnes Bjarne.refsnes@gabler.no 970 58 106 Hva kan kommuner oppnå ved å ta pensjonsspørsmålet

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 4 MTTATT U2 JUN 217 RISSA KMMUNE @ Russ-x KMMUNE KulturCompagniet Rissa KF. Rådhusvein 13 9 JUN 217 71 RISSA Saksnr-1,2 l [q -l Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal Foreløpig årsresultat for februar 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal Foreløpig årsresultat for februar 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2014. Foreløpig årsresultat for 2014 10. februar 2015 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som

Detaljer

Dato: 2.september 2011

Dato: 2.september 2011 Dato: 2.september 2011 Byrådssak 1377/11 Byrådet Høring - Forslag til endringer i regnskapsføring av pensjon GOMI SARK-03-201103312-31 Hva saken gjelder: Kommunal - og regionaldepartementet har med brev

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Byrådssak 295/13 Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik GOMI ESARK-03-201301097-16 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å redusere

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader. Note 24 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/186-15 Arkiv: 570 SAKSFRAMLEGG Dato: 06.06.2013 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Resultat for første kvartal 2017

Resultat for første kvartal 2017 Resultat for første kvartal 2017 2. mai 2017 Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS Godt resultat og høy avkastning for kundene Konsernresultat var 290 millioner kroner i første kvartal 2017,

Detaljer

Pensjon i kommuneregnskapet

Pensjon i kommuneregnskapet Pensjon i kommuneregnskapet Kommunestyret 26.01.2017 Marit Bråten Homb Pensjon Inngår som del av arbeidsavtalen som kommunene har med sine ansatte del av lønnsvilkår. Er hjemlet i lov eller tariff-festet.

Detaljer