Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009."

Transkript

1 Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse, omdanne pensjonskassen til forsikringsselskap eller å inngå avtale med et forsikringsselskap om levering av kollektiv tjenestepensjon. Det er derfor viktig å sammenligne pensjonskassens resultat mot andre tilbydere av kommunal kollektiv pensjon. Fjorårets verdijusterte totalavkastning ble hele 12,3 %, og kostnadene er lave. Det er kommunen som gjennom arbeidsavtalene har gitt pensjonsløftet. Løftet finansieres ved pensjonspremie og finansavkastning. Bergen kommune må betale arbeidsgiveravgift av pensjonspremie slik at høy finansavkastning i pensjonskassen over tid reduserer kostnadene til kommunen. Pensjonskassen har dessuten ikke lenger forsikringsteknisk underdekning. Dette innebærer at kommunen økonomisk sett står langt friere enn tidligere til å velge leverandør. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for kommunen. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2009 til orientering. Bystyret vedtar at kommunens premiefond pr ikke brukes til premiebetaling i Pensjonslån fra kommunale foretak til bykassen er innfridd ved at pensjonskassen har oppnådd full forsikringsteknisk fondsdekning gjennom at premiefond er brukt til dekning av pensjonsforpliktelsene. Monica Mæland byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, konkurranse og omstilling 1

2 Saksutredning - hovedpunkter. Året 2009 var et særdeles vellykket år for BKP. Avkastningen var hele 12,3 %. Dette er et sterkt resultat både i absolutte tall og relativt til andre tilbydere. Ny egenkapital fra bykassen og opptjent egenkapital gjennom året, medførte styrket soliditet i Kapitaldekningen var 13 % pr Styret vurderer det slik at pensjonskassens risikobærende evne er tilstrekkelig til å at midlene kan forvaltes etter vedtatt strategi. Premiefondet pr er benyttet til å dekke forsikringsteknisk underdekning. Høye premieinntekter og det gode finansresultatet i fjor har ført til ny avsetning til premiefond i fjor. Pr utgjorde dette fondet kr. 463 mill. Avkastning og driftskostnader for produsenter av kollektiv pensjonsforsikring. Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale med et forsikringsselskap. Det er derfor viktig å sammenligne pensjonskassens regnskapsresultat mot andre tilbydere og produsenter av tjenester for kommunal kollektiv pensjon. Verdijustert avkastning i prosent p.a.: Tabell Gjennomsnitt siste 5 år Storebrand Livsforsikring AS 4,8 % 5,5 % Vital Forsikring AS 5,4 % 6,3 % Kommunal Landspensjonskasse 7,7 % 5,4 % Trondheim kommunale pensjonskasse 8,0 % 3,8 % Oslo Pensjonsforsikring AS 9,0 % 5,5 % Bergen kommunale pensjonskasse 12,3 % 6,1 % Godt resultat for BKP i fjor har ført til at gjennomsnittsavkastningen de siste 5 år er omtrent på nivå med den beste leverandøren. Forsikringsrelaterte driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital: Tabell Storebrand Livsforsikring AS 0,7 % Vital Forsikring AS 0,8 % KLP Forsikring 0,4 % Trondheim kommunal pensjonskasse 0,2 % Oslo Pensjonsforsikring AS 0,2 % Bergen kommunale pensjonskasse 0,2 % Kombinasjonen av lave kostnader og høy avkastning har medført at Bergen kommunale pensjonskasse har hatt den høyeste verdiskapningen blant pensjonsleverandørene de siste fem år. 2

3 Tabell som viser kapital - og solvensmargindekning pr : Tabell 6 kapitaldekning solvensmargindekning Storebrand Livsforsikring AS 14,9 % 170 % Vital Forsikring AS 11,6 % 171 % KLP Forsikring 11,8 % 218 % Trondheim kommunal pensjonskasse 12,4 % 216 % Oslo Pensjonsforsikring AS 16,3 % 211 % Bergen kommunale pensjonskasse 13,0 % 191 % Kapitaldekning og solvensmargindekning er ulike måltall som viser pensjonsleverandørenes evne til å bære risiko. Måltallene beregnes ut fra regnskapstall, og metodene som brukes er gitt i forskifter fra Finansdepartementet. Tabellen viser at soliditeten i Bergen kommunale pensjonskasse nå er fullt på høyde med øvrige pensjonsleverandører. Premiefond Ved inngangen til året utgjorde kommunens premiefond i BKP kr 948 mill. Det er i tillegg tilført 20 mill i renter i fjor. Deretter er samlet beløp brukt til nedbetaling av underdekning. Godt resultat i 2009 medførte at premiefondet ble tilført kr 463 mill pr Disse pengene kan bare brukes til premiebetaling. Slik bruk av midlene vil imidlertid innebære at de samlede pensjonsmidlene i BKP blir lavere enn dersom det betales løpende pensjonspremie. Kommunaldepartementet fastsetter hvert år forutsetninger for beregning av kommunenes pensjonskostnader og beregnet avkastning på pensjonsmidlene. Premiefondet inngår som en del av pensjonsmidlene. Årets avkastning har departementet fastsatt til 6 %. Dersom premiefondet ikke brukes i år, reduseres kommunens netto pensjonskostnader med nær kr 28 mill. (kr 463 mill x 6 %). Så lenge det kortsiktige rentenivået i Norge er lavt, vil avkastning på 6 % ved å la være å bruke premiefondet være større enn det rentetap kommunen har ved å betale løpende premie. Dette rentetapet er i år anslått til vel 3 % inkludert arbeidsgiveravgift. Dersom en bygger opp kommunens premiefond i BKP, gir denne likviditeten avkastning som bidrar til finansiering av kommunens pensjonsforpliktelser. I henhold til forskrift tilføres premiefondet dessuten 3 % årlig rente fra pensjonskassen. Så fremt pensjonskassen oppnår avkastning ut over 3 % p.a. skapes inntekter også i BKP. Disse inntektene medfører nye avsetninger til premiefondet. Inntektene gir over tid grunnlag for redusert premiebetaling og arbeidsgiveravgift. Slik bidrar forskjeller i regnskapsregler mellom pensjonskasser og kommuner til at kommunene har større nytte av oppbygging av premiefond i pensjonskassene enn ved å bruke midlene til finansiering av løpende pensjonspremier. BKPs lave kostnadsnivå og gode finansavkastning bygger opp under denne vurderingen. 3

4 Pensjonskassens forsikringstekniske underdekning Tabellen viser pensjonsforpliktelser, pensjonsmidler, underdekning i mill. kr. samt hvor stor andel av forpliktelsene som dekkes av pensjonsmidlene (dekningsgraden). Tabellen viser at det er full fondsdekning pr Tabell 7 (mill kr) Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Underdekning Dekningsgrad 73,8 % 75,3 % 76,8 % 78,3 % 79,8 % 81,3 % 82,8 % 100 % Konsekvenser for kommunen. Full fondsdekning av pensjonsforpliktelsene pr har medført at premie til amortisering av underdekning er tatt bort fra og med Lavere premie får imidlertid beskjeden budsjettmessig virkning på kort sikt. Dette skyldes at kommuner er pålagt å regnskapsføre årlige pensjonskostnader og ikke pensjonspremier. Forskjellen mellom pensjonskostnader og pensjonspremier bokføres med 1/15 hvert år fra og med året etter. Ved etableringen av kommunale foretak ble foretakene forsikringstekniske underdekning omgjort til lån fra foretaket til bykassen. Lånene skulle være nedbetalt i Dette var samme tidspunkt som pensjonskassens skulle ha oppnådd full fondsdekning. Bykassen har betalt renter og avdrag på disse lånene. Til gjengjeld har foretakene betalt amortisasjonspremie til BKP. Tabell 8 viser lån som er registrert i bykassens balanse som gjeld fra foretakene pr : Balansekonto Långiver Beløp i kr Gullstølen Kjøkken KF, underdekning pensjon Bergen Hjemmetjenester. KF, underdekning Pensjon Bergen Vann KF, underdekning pensjon - 05/ Bergen Bydrift KF, underdekning pensjon Sum Bergen Bydrift KF ble lagt ned i 2008, og lånet kan derfor slettes. Pr ble dessuten Gullstølen Kjøkken KF lagt ned. Ansatte og andre aktiva ble overførte til bykassen. Det samme gjaldt passiva. Fordringer og gjeld mellom bykassen og foretaket opphørte ved overdragelsen. De øvrige lånene er innfridd ved at premiefond et brukt til å dekke underdekning. Foretakene har derfor ingen fordring på bykassen og har ikke lenger krav på renter og avdrag. Dette motsvares med lavere pensjonspremie som følge av at underdekningen er borte. Gjennom vedtak i bystyresak 180/96 påtok bykassen seg ansvaret for forsikringsteknisk underdekning for tidligere AS Bergen Sporvei. Til og med 2009 er denne nedbetalt særskilt 4

5 med 5,21 mill årlig. Ved at BKP har oppnådd full fondsdekning, opphører betalingen fra og med Bokført forpliktelse i bykassens balanse pr utgjorde 57,31 mill kr. Myndighet til å endre pensjonskassens vedtekter Spørsmålet om kommunale pensjonskasser selv har myndighet til å endre vedtektene er vurdert av finansdepartementet. Departementet har stadfestet denne myndigheten i brev til Drammen kommunale pensjonskasse. Brevet er datert Vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28. Vedtaksendringer skal fortsatt godkjennes av Finanstilsynet. (Dette tilsynet har skiftet navn fra Kredittilsynet.) På bakgrunn av finansdepartementets vedtak bør kommunen be om endring i forsikringsavtalen med BKP. Det er pensjonskassen som bør ha det operative ansvar for at kassens forsikringsvilkår er i samsvar med de tarifforpliktelser som kommunen har tatt på seg. Dette vil gi større trygget for både for enkeltmennesker med pensjonsrettigheter og for kommunen som arbeidsgiver. Soliditet og utvikling fremover Pensjonskassens balanse økte med vel 21 % i fjor. Forsikringsvirksomhetsloven gir begrenset adgang for pensjonskasser til å styrke egenkapitalen gjennom egne overskudd. Disse skal i hovedsak tilføres premiefond og tilleggsavsetninger. Det ble i fjor innbetalt kr 172,3 mill i ny egenkapital fra bykassen. Kapitaldekningen økte i løpet av året fra 10,9 % til 13 % pr For å opprettholde pensjonskassens evne til å bære risiko i en tid med betydelig vekst, er det budsjettert med kr 41,77 mill i ny egenkapital i Beløpet vil bli utbetalt når bystyret har behandlet pensjonskassens årsrapport. Tilleggsavsetningene utgjorde kr 195 mill ved årsskiftet. Beløpet er opptjent i Det forventes også at pensjonskassen utvikler sine nettjenester rettet mot det enkelte medlem slik at tjenestene minst når samme nivå som kommunens øvrige pensjonsleverandører. (Disse leverandørene er KLP Forsikring og Statens Pensjonskasse.) Trykt vedlegg: BKPs årsrapport for

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap NFT 1/2004 Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap av Hanne Myre I Norge ble maksimal grunnlagsrente for nye livsforsikringskontrakter satt ned til 3 prosent allerede i 1993. Fra og

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 16.03.2010 Formannskapet

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Rådhusgata 18 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no KRISTIANSAND

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 840046672 Fastsatt 1.1.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av

Detaljer

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004

HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004 krav (tall i hele 1000) Premieinntekter 152 898 119 931 104 856 85 418 85 187 Finansresultat 61 323 71 012 67 183 51

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer