Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering."

Transkript

1 Byrådssak 143/13 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2012, bruk av premiefond og oppfølging av bystyresak : Bergen kommunale pensjonskasse - honorarer, selskapsform og vedtekter. GOMI ESARK Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale med et livsforsikringsselskap om levering av kollektiv tjenestepensjon. Selv om det er få tilbydere og svak konkurranse i markedet, er det nyttig å sammenligne BKPs resultater over tid med andre tilbydere av kommunal tjenestepensjon. Det redegjøres dessuten for endringer i rammevilkår, bruk av premiefond og tilbakemelding til bystyret i forhold til vedtak i bystyresak , «Bergen kommunale pensjonskasse - honorarer, selskapsform og vedtekter» som bystyret behandlet i møte I arbeidsavtalene har kommunene gitt et pensjonsløfte. Løftet finansieres ved pensjonspremie og finansavkastning. Kommunene må betale arbeidsgiveravgift av pensjonspremie mens finansavkastning og egenkapitalinnskudd er fritatt for arbeidsgiveravgift. Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Vedtektene i pensjonskassen fastsetter at det er bystyret selv som velger pensjonskassens revisor og kommunens styrerepresentanter. I følge byrådets fullmakter av sak , punkt 2.5, innstiller ikke byrådet i saker som gjelder utvikling og drift av bystyrets organer. Imidlertid har kommunen et betydelig premiefond i pensjonskassen. Disponering av premiefond er en budsjettsak innenfor byrådets rammeområde. Dessuten skal bystyret ikke vedta pensjonskassens regnskap, men bare ta dette til orientering. På denne bakgrunn er det naturlig at byrådet avgir innstilling i denne saken. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge 7-1 i BKPs vedtekter skal bystyret orienteres om pensjonskassens årsregnskap og årsberetning. Bystyret har dessuten enekompetanse til å foreta budsjettendringer på tjenesteområde 21. Området omfatter også bruk av premiefond og egenkapitaltilskudd. Bystyret har dessuten i møte bedt om en redegjørelse knyttet til sak «Bergen kommunale pensjonskasse - honorarer, selskapsform og vedtekter». Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering. 2. Bystyret vedtar at inntil kr 150 mill. av premiefond pr benyttes til finansiering av premie i Beløpet utgjør en økning på kr 50 mill. i forhold til vedtatt budsjett. Beløpet innarbeides i tertialrapport 1. Det legges opp til å videreføre kr 150 mill. i bruk av premiefond i økonomiplanperioden. 3. Dersom den vedtatte levealdersjustering av pensjoner innebærer at nåverdien av reduksjonen i framtidige pensjoner skal overføres til premiefond, gir bystyret byrådet fullmakt til å disponere beløpet til dekning av økte pensjonsforpliktelser som følge av økt forventet levetid. Fullmakten gjelder både premiefond i BKP og i KLPs pensjonsordninger. 1

2 4. Foreløpig redegjørelse om selskapsform og vedtekter for Bergen Kommunale Pensjonskasse tas til orientering. Det vises til bystyrets vedtak i sak Bykassens fremtidige økonomiske konsekvenser som følge av finansiering av BKP sin egenandel av økte forsikringsforpliktelser i henhold til ny levealderstariff, innarbeides ved rulleringen av Budsjett 2014/Økonomiplan Dato: 28. mai 2013 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Monica Mæland byrådsleder Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for Brev fra Bergen kommunale pensjonskasse vedr. Lønnsdata og oppreservering for langt liv Likelydende brev fra Finanstilsynet til alle livsforsikringsselskaper og pensjonskasser datert og vedr. Nytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring. 2

3 Saksutredning: Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å spare til pensjon for de ansatte. I offentlige ordninger bidrar den ansatte selv med to prosent av lønnen. I tillegg må arbeidsgiver betale for eventuelle risikoytelser. Alle tjenestepensjonsordninger må omfatte betalingsfritak ved uførhet. For offentlig tjenestepensjon må risikoytelsene i tillegg omfatte uførepensjon og etterlattepensjon. Arbeidsgiver må også dekke en del ikke-forsikringsbare ytelser (AFP, tidligpensjon, bruttogaranti og årlig lønns- og regulering av grunnbeløpet i folketrygden av opptjente og oppsatte rettigheter) som må betales løpende når faktisk kostnad for året er fastslått. I saksutredningen redegjøres det for endringer i markedssituasjon og pensjonsvirkningen av økt levealder i befolkningen. Deretter sammenlignes økonomiske nøkkeltall for BKP med tilsvarende nøkkeltall for andre leverandører av kommunal tjenestepensjon. Det redegjøres for foreslått bruk av kommunens premiefond, utvikling i premieavvik og behov for økt egenkapital i BKP. Til slutt gis det foreløpig tilbakemelding slik bystyret knyttet til vedtak i sak «Bergen kommunale pensjonskasse - honorarer, selskapsform og vedtekter» som bystyret behandlet i møte Færre markedsaktører og svak konkurranse i markedet for kommunal tjenestepensjon. Det har vært betydelige endringer i markedet for kommunal tjenestepensjon. Storebrand Livsforsikring har vedtatt å gå ut av markedet for forsikringsbaserte tjenestepensjoner i offentlig sektor. Avviklingen skal skje over 2-3 år. DnB Livsforsikring ASA stanset ved inngangen til 2012 salget av ytelsesbaserte pensjonsordninger til privat sektor, men gir fortsatt selektivt tilbud til noen kommunekunder. Atten kommuner eller fylkeskommuner hadde anbud på tjenestepensjonsforsikring i fjor. KLP Forsikring vant 17 av de 18 anbudene. DnB Livsforsikring ASA vant det siste anbudet og ble leverandør til Hordaland fylkeskommune. Ny levealderstariff i norsk livs- og pensjonsforsikring. Økt levealder i befolkningen fører til at flere pensjoner skal utbetales over flere år. Finanstilsynet offentliggjorde hovedtrekkene i minstekrav til levealderstariff med virkning fra 1. januar De nye forutsetningene er i tråd med observert dødelighet i forsikringsbestandene til og med 2009, samt forventet økning i levealder fremover etter Statistisk Sentralbyrå sin prognose. Endringene er store sammenlignet med gjeldende tariff og innebærer at det oppstår forsikringsteknisk underdekning på nytt. Med et økende antall yrkesaktive i høyere aldersgrupper, får kommunen også økt tilgang av nye uførepensjonister. God avkastning i fjor har gjort det mulig å starte tilpasningen til det nye regelverket allerede nå. BKP satte av kr 449,7 mill. til delvis dekning av de økte forsikringsforpliktelsene. Premiereserve (opptjente pensjonsrettigheter) Pliktig pensjonsavsetning i 2012 henhold til de gamle reglene Premiereserve (opptjente pensjonsrettigheter) mill. kr 678 mill. kr mill. kr Det er anslått at ny levealderstariff vil innebære en økning i krav til forsikringstekniske avsetninger på ca. 11 % (910 mill. kr) av premiereserven pr Av dette kan 4 % poeng (kr 331 mill.), dekkes ved å foreta beregning av tariffestet levealdersjustering av pensjoner. Levealdersjustering innebærer reduksjon av framtidige pensjonsutbetalinger og reduserer allerede opptjente pensjonsrettigheter for personer født etter Nettobehovet for opptrapping er følgelig lavere for offentlig sektor enn for privat sektor. (Det må avklares juridisk om denne nedsettelsen må gjennomføres ved at beløpet først tilføres kommunens premiefond og deretter anvendes til dekning av behovet for økte reserver eller om den kan 3

4 gjennomføres ved motregning mot konsekvensene av nye levealdersforutsetninger. Regelverket er ikke klart.) Gjenstående behov utgjør dermed ca. 7 % av de opptjente pensjonsrettighetene pr , og beløpet er anslått til 579,4 mill. kr. Behov for økte reserver etter at det er tatt hensyn til levealdersjustering: Derav dekket ved disposisjon av rente- og risikoresultatet i 2012: Udekket behov for forsikringstekniske reserver: 579,4 mill. kr 449,7 mill. kr 129,7 mill. kr Finanstilsynet har gitt en fem års tidsramme for å øke pensjonsmidlene slik at disse tilsvarer de opptjente pensjonsrettighetene. I Finanstilsynets brev av sies det videre at minimum 20 % av økningen av reservene bør dekkes av pensjonsinnretningene. Økningen kan foretas over fem år fra Med utgangspunkt i tallene for BKP innebærer dette et beløp på 115,9 mill. kr og må dekkes ved overføring fra bykassen. Byrådet vil derfor foreslå å øke egenkapitalinnskuddet til BKP med kr 23,2 mill. kr fra og med neste år og videreføre beløpet hvert år i økonomiplanperioden. (1/5 av kr 115,9 mill.) Beløpet øker ikke egenkapitalen i BKP fordi Finanstilsynet forutsetter at BKP benytter midlene til å dekke forsikringstekniske forpliktelser som ellers måtte dekkes av pensjonspremie eller ved å disponere et overskudd i regnskapet til dette formålet. For bykassen er finansiering ved egenkapitalinnskudd fordelaktig. I motsetning til pensjonspremie er overføring av egenkapital til pensjonskassen fritatt for arbeidsgiveravgift, men egenkapitalinnskudd kan ikke lånefinansieres. Når det samlede egenkapitalbeløpet på 115,9 mill. kr er overført, gjenstår det bare 13,8 mill. kr av det udekkede behovet for økte reserver. Dette betyr at betydelige deler av et eventuelt overskudd i BKP fra og med år 2013 kan tilføres kommunens premiefond. Premiefond i BKP. Kommunens premiefond ble tilført nær 3 % rente p.a. i fjor. Dette tilsvarte 15,5 mill. kr. Premiefondet ble ikke tilført andre midler. Hele avkastning- og risikoresultatet (449,7 mill. kr.), ble i stedet brukt til å dekke økte pensjonsforpliktelser som følge av økt forventet levetid. Det vesentligste av behovet for pensjonsmidler er nå dekket. Forutsatt normal avkastning fremover er grunnlaget dermed lagt for tilførsler til premiefondet fra og med år Premiefond kan bare benyttes til å dekke pensjonspremie og reduserer derfor de direkte utgiftene på tjenesteområdene i kommunen. Bruk av premiefond reduserer veksten i premieavvik, gir bedre likviditet i bykassen, mindre behov for lån og sunnere finansiering. Bruk av premiefond har mindre betydning for budsjetterte- og regnskapsførte pensjonskostnader. En ulempe et at veksten i pensjonsmidlene reduseres. Dermed svekkes grunnlaget for langsiktige avkastning. Ut fra historiske avkastningstall og dagens regelverk er bærekraftig bruk av premiefond likevel lønnsomt for kommunen. Bruk av premiefond til dekning av pensjonspremie reduserer arbeidsgiveravgift når premiefondet brukes, og fører til økte renteinntekter i bykassen. Over tid er besparelsen litt høyere enn rentetapet som oppstår fordi veksten i pensjonsmidlene reduseres. Redusert amortisering av premieavvik forbedrer kommunens driftsresultat. Det foreslås å øke bykassens bruk av premiefond til kr 150 mill. i 2013 og videreføre beløpet i resten av økonomiplanperioden. Administrasjoner med pensjonsordning i BKP brukte 102,9 mill. kr av premiefondet i fjor. Av dette utgjorde bykassens andel kr 100 mill. Samlet premiefond i BKP den utgjorde kr 430 mill. Bykassens andel var kr. 388 mill. 4

5 Sammenligning av nøkkeltall blant leverandører av kommunal tjenestepensjon. Verdijustert avkastning i prosent for 2012 og gjennomsnittsavkastning de siste 5 og 10 år **) Pensjonsleverandør 2012 siste 5 år siste 10 år Bergen kommunale pensjonskasse 7,3 % 4,5 % 6,2 % DnB Livsforsikring AS (tidligere Vital Forsikring) 5,7 % 4,1 % 6,3 % Storebrand Livsforsikring ASA KLP Forsikring kollektiv portefølje *) 6,7 % 4,4 % 5,9 % Oslo Pensjonsforsikring AS (Oslo kommune) 8,6 % 4,3 % 6,5 % Trondheim kommunale pensjonskasse (8 år gj.sn.) 5,1 % 2,7 % 4,2 % Gjennomsnitt blant leverandørene 6,9 % 4,0 % 5,7 % *) For Bergen kommunes pensjonsmidler i felles kommunal pensjonsordning ble avkastningen 7,5 % p.a. i fjor. Bergen kommune er inne i en fem års avtale der midlene omfattes av reglene om investeringsvalg jf. byrådsvedtak den i sak **) Aritmetisk gjennomsnitt er benyttet i sammenligningen. Forsikringsrelaterte driftskostnader i prosent av gjennomsnittlige kundefond. Pensjonsleverandør 2012 siste 5 år Bergen kommunale pensjonskasse 0,2 % 0,2 % DNB Livsforsikring AS 0,7 % 0,8 % Storebrand Livsforsikring AS - - KLP Forsikring 0,3 % 0,3 % Oslo Pensjonsforsikring AS 0,3 % 0,3 % Trondheim kommunale pensjonskasse 0,2 % 0,2 % Kapitaldekning i prosent av risikovektet balanse. Pensjonsleverandør Bergen kommunale pensjonskasse 13,7 % 14,5 % DNB Livsforsikring AS 16,7 % 15,3 % Storebrand Livsforsikring AS - - KLP Forsikring 10,6 % 11,5 % Oslo Pensjonsforsikring AS 16,2 % 16,6 % Trondheim kommunale pensjonskasse 12,3 % 12,6 % Solvensmargindekning i prosent av minstekravet. Pensjonsleverandør Bergen kommunale pensjonskasse 262 % 265 % DNB Livsforsikring AS 195 % 192 % Storebrand Livsforsikring AS - - KLP Forsikring 233 % 244 % Oslo Pensjonsforsikring AS 281 % 279 % Trondheim kommunale pensjonskasse 218 % 233 % Kommentarer. Kapitaldekning og solvensmargindekning er ulike måltall som viser pensjonsleverandørenes evne til å bære risiko. Måltallene beregnes ut fra regnskapstall, og metodene som brukes er gitt i forskrifter. Tabellene viser at kapitaldekningen i BKP er omtrent som gjennomsnittet av øvrige pensjonsleverandører. Solvensmargindekningen er den nest høyeste av de som inngår i sammenligningsgrunnlaget. Dette 5

6 skyldes at BKP har satt av betydelige midler til tilleggsavsetninger. Tilleggsavsetninger inngår i grunnlaget for beregning av solvensmargindekning men ikke ved beregning av kapitaldekning. BKP sine driftskostnader er lave i forhold til størrelsen på kundefondene. Styret vurderer det slik at BKP sin risikobærende evne er tilstrekkelig til at midlene kan forvaltes etter vedtatt strategi. Et av de vedtatte mål er langsiktig avkastning på 5,5 % p.a. Detaljoversikt over BKPs verdijusterte tidsvektede avkastning de tre siste år. Avkastning i prosent p.a Norske aksjer 13,6 % -21,2 % 14,6 % Utenlandske aksjer 8,6 % -11,7 % 13,7 % Omløpsobligasjoner 6,9 % 4,9 % 5,4 % Anleggsobligasjoner 5,2 % 5,0 % 4,8 % Hedgefonds 4,2 % -2,8 % 9,5 % Eiendom 6,3 % 12,0 % 9,3 % Pensjonskassens fordeling av aktiva de siste tre år. Aktivafordeling pr Pengemarked 2,5 % 2,0 % 2,6 % Utlån og fordringer 0,6 % 0,7 % 0,7 % Omløpsobligasjoner 36,9 % 41,1 % 39,0 % Anleggsobligasjoner 29,5 % 27,9 % 25,8 % Eiendom 7,9 % 8,4 % 8,6 % Aksjer 16,9 % 17,0 % 20,8 % Hedgefonds 3,0 % 2,9 % 2,5 % Tabellene viser at pensjonskassen har hatt % av sine aktiva i aksjer. Aksjeavkastning varierer mye fra år til år, men har gitt meravkastning over tid. Avkastningen i BKP har for eksempel vært betydelig høyere enn i Trondheim kommunale pensjonskasse som har hatt lav aksjeandel. Pensjonskassens resultat de siste to år (mill. kr) Resultatanalyse BKP Avkastningsresultat 412,7-186,5 Risikoresultat 37,0 64,7 Administrasjonsresultat 7,1 5,3 Rentegarantipremie 8,3 15,0 Sum resultatelementer 465,1-101,5 Tabellene viser virkningene av svingningene i finansmarkedet. Selv om aktiva er fordelt noenlunde likt over tid, varierer avkastningen mye fra år til år. De siste 10 år har den geometriske avkastningen vært 6,1 % p.a., men standardavviket til avkastningen har vært over 5 %. På den annen side er det naturlig at deler av porteføljen investeres i aktiva som over tid gir god beskyttelse med endringer i inflasjon, men slike tilpasninger kan bare delvis motvirke effektene av den høye reallønnsveksten. Egenkapital i BKP pr Det ble opptjent 63,8 mill. kr i egenkapital i fjor, og bykassen tilførte dessuten 40,1 mill. kr i kjernekapital i samsvar med vedtatt investeringsbudsjett. Veksten i forvaltningskapital var imidlertid enda høyere slik at kapitaldekningen ble redusert fra 14,5 % ved inngangen til 2012 til 13,7 % ved årets slutt. 6

7 Byrådet er opptatt av at kapitaldekningen ikke bør reduseres ytterligere da dette svekker evnen til å bære risiko. I vedtatt budsjett for 2013 økes egenkapitalinnskuddet til kr 42,12 mill. Beløpet er kr 2 mill. høyere enn i I tillegg økes rentegarantipremien med 3,7 mill. kr. Mangler i medlemsdata. Mangler ved lønnssystemet i kommunen har også i fjor skapt usikkerhet knyttet til fjorårets regnskap og forsikringsteknisk oppgjør. I aktuarerklæringen til BKP sitt regnskap står det: «Data om løpende pensjoner har vært ajourført på ordinær måte gjennom 2012, men pensjonskassen har ikke mottatt meldinger fra Bergen kommune og innmeldinger, utmeldinger og endringer/reguleringer gjennom De manglende ajourholdsmeldinger fra kommunen har medført at det må gjøres estimater og vurderinger ut fra gjennomsnittsbetraktninger og kjennskap til faktisk lønnsvekst i kommunal sektor i Estimatene er lagt til den sikre side.» Ved utgangen av april 2013 var data for kommunalt ansatte med medlemskap i BKP oppdatert pr Likviditetsmessig utfordring knyttet til pensjon. Over tid har det blitt et betydelig avvik mellom kommunens regnskapsførte pensjonskostnader og betalte pensjonspremier. Hvert eneste år har betalte pensjonspremier vært høyere enn regnskapsførte kostnader. I fjor utgjorde differansen kr 364 mill. inklusiv arbeidsgiveravgift, se note 9 til bykassens regnskap. Til tross for at forskjellen mellom pensjonskostnader og pensjonspremier nå reduseres med 1/10 hvert år fra og med året etter forskjellen oppstår, har beløpet vokst år for år. Ved årsskiftet var premieavviket hele mill. kr for bykassen alene. Bruk av premiefond vil på kort sikt redusere veksten i premieavviket og på lengre sikt bidra til reduksjon i det akkumulerte premieavviket. Premieavviket utsetter belastningen i driftsregnskapet. Til gjengjeld er likviditeten betydelig svekket i mange kommuner. Dette skyldes at kommuner må finansiere deler av premieavviket med lånemidler som er avsatt til finansiering av investeringer. Departementet har imidlertid tillatt kommunene midlertidig benytter slike lånemidler til finansiering av premieavvik. Ved årsskiftet var lånebeløp for vedtatte, men ikke- ferdigstilte investeringer i bykasseområdet mill. kr høyere enn differansen mellom vedtatte og gjennomførte låneopptak til slike formål. (Se bykassens årsmelding side 140.) Dette er en økonomisk risiko for kommunen. Bergen kommunale pensjonskasse - honorarer, selskapsform og vedtekter. Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. «Bystyret tar saksforelegget fra byrådet til orientering. 2. Bystyret vil vurdere å be om ny sak knyttet til selskapsform og vedtekter for Bergen Kommunale Pensjonskasse når nytt rammeverk mht. til kapitalkrav, rapportering og kostnader for pensjonskasser og livsforsikringsselskaper er på plass. 3. Bystyret ber Byrådet avklare med Finansdepartementet/Finanstilsynet de kommunale pensjonskassers stilling relatert til EØS-rettens anskaffelsesregler og lov om offentlige anskaffelse. Dersom dette er et problem omfatter det alle de kommunale pensjonskassene i landet og i prinsippet også Statens pensjonskasse. Bystyret ber om å bli forelagt ny sak hvis dagens ordning gjennom denne avklaringen viser seg ikke å være tilfredsstillende etter EØS-regelverket.» Utviklingen i rammeverket etter at bystyret behandlet saken a) Som nevnt har Finanstilsynet offentliggjort hovedtrekkene i minstekrav til ny levealderstariff. Endringen innebærer betydelig økning i kravet for forsikringstekniske avsetninger. Byrådet vil vurdere å legge fram egen sak knyttet til finansiering av økning i pensjonsforpliktelser som kommunen har gjennom KLP Forsikring. 7

8 b) Det etableres nye pensjonskasser både i kommuner og i helseforetak. Den største er pensjonskasse for Helse Sør-Øst. Pensjonskassen på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og skal være operativ fra c) Konkurransen i markedet for kommunal tjenestepensjon er ytterligere svekket. d) Kommunale pensjonskassers stilling i forhold til EØS- rettens anskaffelsesregler og lov om offentlige anskaffelser er ennå ikke avklart. e) Fortsatt lave renter og høy reallønnsvekst medfører kraftig vekst i pensjonskostnadene og økt risiko for egenkapitalen i pensjonskassen. Det er tidligere i saken gjort rede for svingningene i kapitalavkastning. f) Finanstilsynet har med brev av også i år foreslått å redusere grunnlagsrenten for ny pensjonsopptjening fra 2,5 % i dag til 2,0 % fra Dersom dette blir gjennomført, vil de ordinære pensjonspremiene øke neste år. Utfallet av neste års lønns- og trygdeoppgjør vil bli bestemmende for størrelsen på reguleringspremiene. Kommunal- og regionaldepartementet sender hvert år ut rundskriv med forutsetninger for beregning av kommunens pensjonskostnader. Pensjonskostnader inngår i kommuners driftsbudsjett- og driftsregnskap. Forholdstallet mellom rente- og forventet lønnsvekst reduseres år for år slik at pensjonskostnadene vokser. Departementet avgjorde i september 2012 at den regnskapsmessige virkningen av pensjonsreformen ikke skal innarbeides ved beregning av pensjonskostnader for pensjonsforpliktelser i Byrådet legger imidlertid til grunn at den nye levealderstariffen nødvendiggjør en slik beregning fra og med g) Det pågår omfattende endringer i offentlig tjenestepensjon i samsvar med prinsipper i pensjonsreformen. Endringsprosessene drives av Arbeidsdepartementet i kontakt med tariffpartene. Levealdersjustering og endret regulering ble vedtatt i 2010, mens endringer i samordning av alderspensjon for de som er født i 1954 og senere og nye regler om uførepensjon fortsatt ikke er fastsatt. Det samme gjelder eventuelle endringer for etterlattepensjoner. Ny uføretrygd i folketrygden ble vedtatt av Stortinget i desember 2011 og trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt må nye uføreytelser i offentlig tjenestepensjon tre i kraft. Arbeidsdepartementet arbeider nå med utredninger om nye regler for samordning av alderspensjon for de som er født i 1954 og senere, eventuell individuell garanti for de som er født etter 1958 og nye uføreytelser i offentlig tjenestepensjon, og har i den forbindelse en prosess som involverer arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor. Det skal på et senere tidspunkt også finne sted en vurdering av den fremtidige utforming av ytelsene til etterlatte ektefeller og barn - både i folketrygden og i offentlig tjenestepensjon. Fremtidige endringer i regelverket for folketrygd og tjenestepensjonsordninger vil kreve høy kompetanse i BKP og omlegginger i forsikringssystemene. Pensjonsreformen har allerede nå medført et mer komplisert regelverk for folketrygd og tjenestepensjon. h) Implementeringen av det nye soliditetsregelverket for forsikring, Solvens II, er ytterligere utsatt, i første omgang til 1. januar Det hersker imidlertid fortsatt usikkerhet, både i Norge og internasjonalt, om endelig dato for ikrafttredelse. Det nye kapitalkravet som beregnes med utgangspunkt i både forsikringsrisiko og markedsrisiko i tillegg til motpartsrisiko og operasjonell risiko, blir felles for hele EU/EØS-området. Både investeringsrisikoen og forsikringsforpliktelsene skal målet dynamisk. De nye krav som fremkommer ved denne metoden, blir strengere enn dagens kapitaldekningsregime, men reglene kan bli mindre strenge for kommunale pensjonskasser enn for livsforsikringsselskaper. Finanstilsynet arbeider med å få på 8

9 plass et hensiktsmessig og godt tilpasset Solvens II regelverk i Norge for kapitaldekning, helhetlig risiko- og virksomhetsstyring samt rapportering og tilsyn. Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser rapporterer allerede kvartalsvis til Finanstilsynet i samsvar med regler for risikobasert tilsyn. Reglene inneholder stresstester som viser virkninger på kapitaldekning og solvenskapital av eventuelle verdifall i finansmarkedene. Vi har fått opplyst at BKP interne regelverk er godt tilpasset dette regelverket. Det er viktig at de nødvendige tilpasningene av regelverket med nasjonale tolkninger, skjer innenfor tidsrammer som gjør det mulig for bransjen å kunne ferdigstille det omfattende interne arbeidet i de enkelte selskap i god tid innen de trer endelig i kraft. Det er også lagt forslag til nytt regelverk for tjenestepensjon i privat sektor og endringer i regler for fripoliser. Konklusjon: Rammeverket er forutsatt ikke på plass. Det er om mulig større usikkerhet nå enn da bystyret ble orientert i oktober Nettbaserte medlemstjenester BKP har fortsatt under arbeid portalløsning for nettbaserte tjenester. Løsningen vil bli tilgjengelig når medlemsdata er oppdatert. 9

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak 157/14 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2013 GOMI ESARK-0870-201200048-119 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale med

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I følge 7-1 i BKPsvedtekterskalbystyretorienteresom pensjonskassens årsregnskapog årsberetning.

Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I følge 7-1 i BKPsvedtekterskalbystyretorienteresom pensjonskassens årsregnskapog årsberetning. Byrådssak 137/12 Årsrapport for Bergenkommunale pensjonskassefor 2011 GOMI SARK-0870-201200048-17 Hva sakengjelder: Bergenkommunekanvelgemellomå haegenpensjonskasseller å inngåavtalemedet livsforsikringsselskapom

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak 167/16 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2015 GOMI ESARK-0870-201601215-6 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning Byrådssak 1372 /15 Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning GOMI ESARK-0870-201200048-179 Hva saken gjelder: Ansatte ved åtte av kommunens

Detaljer

Byrådssak 197/17. Årsrapport for Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) for 2016 ESARK

Byrådssak 197/17. Årsrapport for Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) for 2016 ESARK Byrådssak 197/17 Årsrapport for Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) for 2016 GOMI ESARK-0870-201601215-52 Hva saken gjelder: Pensjon er i hovedsak langsiktig sparing, og størrelsen på avkastningen er

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Bufferkapitalen er svak. Byrådet foreslår å styrke egenkapitalen med 25 mill kr straks og vurderer ytterligere tiltak.

Bufferkapitalen er svak. Byrådet foreslår å styrke egenkapitalen med 25 mill kr straks og vurderer ytterligere tiltak. Dato: 29. april 2009 Byrådssak 178/09 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse GOMI SARK087020090009910 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP)

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Byrådssak 295/13 Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik GOMI ESARK-03-201301097-16 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å redusere

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Dato: 2.september 2011

Dato: 2.september 2011 Dato: 2.september 2011 Byrådssak 1377/11 Byrådet Høring - Forslag til endringer i regnskapsføring av pensjon GOMI SARK-03-201103312-31 Hva saken gjelder: Kommunal - og regionaldepartementet har med brev

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Drammen kommunale Pensjonskasse

Drammen kommunale Pensjonskasse Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 9. juni 2009 v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon To store utfordringer i 2008 Finanskrisen: Hvordan har vi kommet oss gjennom den hittil? Ny forsikringslov:

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Agenda Pensjonsreformen og hvordan påvirker den fremtidige pensjonspremier Pensjonskostnader og budsjettering KOSTRA - føringer Pensjonsreformen

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Regnskapspresentasjon Livsforsikringsselskapet Oslo Pensjonsforsikring AS eier aksjene i skadeforsikringsselskapet Oslo Forsikring AS. Konsernresultatet

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Pensjonskostnader og forvaltning av pensjonsmidler

Pensjonskostnader og forvaltning av pensjonsmidler Pensjonskostnader og forvaltning av pensjonsmidler Seminar om kommunesektoren og finansmarkedene Oslo, 14. desember 2011 Åmund T. Lunde, direktør Oslo Pensjonsforsikring AS Befolkningsvekst Kollektivtransport

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014 Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Morten Gjelstad Næringspolitikk og analyse Pensjonsutfordringer Pensjonspremie og kostnader

Detaljer

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune»

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune» Pensjonskasse eller KLP «Nye Fjell kommune» Agenda FKP sammenlignet med KLP Sikre medlemmenes verdier Effekter på premie og pensjonskostnader Sammenligning av kommunene FKP konkurransedyktig leverandør

Detaljer

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn Pensjonsforum, 14. juni 2013 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Innhold Sentrale rammebetingelser: Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013)

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Notat Til: Formannskapet

Notat Til: Formannskapet Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Kommunestyret Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 27.08.2013 Sak: 13/1200 Arkivnr : 570 PENSJONSORDNING UTVIKLING I PENSJONSKOSTNADER Innledning Det vises til verbalvedtak

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp 6/l- 48 Z8 E PE Osen Kom mune -4/ OSEN KOUNF - I JUNI216 774 STEINSDALEN Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 Klp Kommunal Landspensjonskasse Oslo 27.5.216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene er

Detaljer

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll. 0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 201 '3 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.J9 \ 90S6V0LZ Kommunal lsindfept-risjoriskasse t.. i».1 v Oslo2752016

Detaljer

Pensjonskostnader og premier på kort og mellomlang sikt

Pensjonskostnader og premier på kort og mellomlang sikt Pensjonskostnader og premier på kort og mellomlang sikt TBU-seminar Oslo, 10. desember 2015 Åmund T. Lunde, adm. direktør i Oslo Pensjonsforsikring AS styreleder i Asker kommunale pensjonskasse Hva betyr

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal Foreløpig årsresultat for februar 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal Foreløpig årsresultat for februar 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2014. Foreløpig årsresultat for 2014 10. februar 2015 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som

Detaljer

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 Byrådssak 342/13 Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 GOMI ESARK-0870-201200048-107 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 25 09 13 sak 191-13

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP I3//57 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 U'X n9'l.u9/\49o96i7lz ÅIP Knmmunal Lerntlsperr-Ijonsknsst- Kontoutskrifter for 215 Oslo 275216

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 4 MTTATT U2 JUN 217 RISSA KMMUNE @ Russ-x KMMUNE KulturCompagniet Rissa KF. Rådhusvein 13 9 JUN 217 71 RISSA Saksnr-1,2 l [q -l Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift

Detaljer

Nye dødelighetstariffer - K2013

Nye dødelighetstariffer - K2013 Nye dødelighetstariffer - K2013 Møte med Aktuarkonsulenters Forum 29. august 2013 Trond Brun-Gulbrandsen / Vibeke Gilde Nytt dødelighetsgrunnlag Krav til pristariff og forsikringstekniske avsetninger Hovedregel:

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Litt om K2013 Bruk av kundeoverskudd til oppreservering Fellesbrev fra Finanstilsynet

Detaljer

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskassekonferansen 14. mai 2014 Runa Kristiane Sæther

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskassekonferansen 14. mai 2014 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 14. mai 2014 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Ny dødelighetstariff (K2013) status og avklaringer 2. Kort om regelverk 3. Resultater og stresstester 4.

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon Regnskapet for 2009 Resultat pr 31.5.2010 Tema: Hvordan skal pensjonskasser styres?

Detaljer

Pensjon kostnader og premieavvik

Pensjon kostnader og premieavvik Pensjon kostnader og premieavvik seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema Bakgrunn for regnskapsreglene Historiske tall; premier, kostnader, premieavvik Årlige svingninger i premiene

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Svar på brev fra BKP i forbindelse med byrådssak Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2016.

Svar på brev fra BKP i forbindelse med byrådssak Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2016. Bergen kommunale pensjonskasse Postboks 860 5807 BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato Bjørn Eknes 22.5.2017 201601215-69 ESARK-0870 14. juni 2017 GOMI Svar på brev fra BKP i forbindelse

Detaljer

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon ASVLs Årsmøte Trondheim 30. mai 2013 Roy Halvorsen, Næringspolitikk og analyse,

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon

Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon 01.03.2013, Pensjonsforum Sissel Rødevand, partner og aktuar Actecan 1 Temaer for gjennomgangen Bruk av dødelighet

Detaljer

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS)

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer hvordan kommunene skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Dette for å være i samsvar

Detaljer

Avtale om beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon 2013

Avtale om beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon 2013 (revidert 05.12.2013) Avtale om beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon 2013 Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon (BLP) Vedtagelsestidspunkt 16.08.2013 Ikrafttredelse og overgangsregler Avtalen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer