Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst"

Transkript

1 Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr 66 ( ) om helseforetaksloven, der det står: Etter departementets oppfatning er det behov for en nærmere vurdering av spørsmålet om pensjonsleverandører. Det er nødvendig med mer tid både på utredningssiden og ikke minst når det gjelder å ta beslutninger. Spørsmålet om pensjonsleverandør er aktualisert både gjennom sak for EU-domstolen og fordi Helse Sør-Øst RHF har gjennomført omorganisering som har resultert i ulike pensjonsleverandører innen samme helseforetak. Det ble satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe i april 2010, som avga en rapport mai Rapporten er en juridisk utredning og vurdering av hva som er mulige løsninger for valg av framtidig pensjonsleverandør for ansatte i helseforetak. Rapporten omtaler også økonomiske og administrative konsekvenser. I foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 30. september 2011 ble det vedtatt at Helse Sør-Øst RHF skal gjennomføre en prosess med sikte på å etablere en felles pensjonskasse for helseforetakene Oslo universitetssykehus HF (OUS), Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF. 2. Om ny pensjonskasse Arbeidet med å etablere felles pensjonskasse i Helse Sør-Øst pågår. Pensjonskassen planlegges stiftet på styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 og planlagt oppstart er 1. januar I oppdraget som er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet presiseres det at framtidige pensjonsordninger for ansatte i helseforetak skal videreføres innenfor systemet med offentlig tjenestepensjon/bruttopensjoner, og at omleggingen ikke skal medføre endringer i ytelsesplanene for det enkelte medlem. Den nye pensjonskassen skal, med enkelte unntak, omfatte samtlige ansatte i de aktuelle helseforetakene, samt pensjonister og tidligere ansatte som har opptjente pensjonsrettigheter. Som det fremgår nedenfor skal medlemmene i SPK ikke overføres til den nye pensjonskassen og det er ikke avklart hvorvidt medlemmene i OPF skal overføres. Tabellen nedenfor viser antall ansatte, tidligere ansatte med og uten opptjente pensjonsrettigheter og pensjonister for OUS ved begynnelsen av 2013 som kan bli berørt av overføringen. (Bestand ekskl. SPK og sykepleiere i KLP ) OPF KLP AFPK DNB Sum Ansatte (aktive) Tidligere ansatte (med og uten opptjening) Pensjonister Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse

2 Ny pensjonskasse skal også omfatte Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF. Tabellen nedenfor viser antall ansatte, tidligere ansatte med og uten opptjente pensjonsrettigheter og pensjonister for alle helseforetakene som skal overføre medlemmer til den nye pensjonskassen. Dersom OPF skal inngå i ny pensjonskasse vil bestanden fra OUS utgjøre om lag 47% av totalen. Uten OPF utgjør bestanden fra OUS om lag 25%. (Estimert bestand i HSØ ekskl. SPK og sykepleiere) Inklusive OPF Eksklusive OPF Andel OUS (inkl. OPF) Andel OUS (ekskl. OPF) Ansatte (aktive) % 34 % Tidligere ansatte (med og uten opptjening) % 24 % Pensjonister % 13 % Ny pensjonskasse skal organiseres slik at medlemmenes og helseforetakenes behov for nær kontakt med pensjonskassen ivaretas når det gjelder service og oppfølging. For å ivareta dette skal som et minimum ledelsen av pensjonskassen og kontakt mot medlemmene ivaretas av pensjonskassen selv, mens forvaltnings- og administrasjonsoppgaver kan konkurranseutsettes. Det tas sikte på at administrerende direktør for pensjonskassen skal være på plass medio juni Det tas også sikte på å annonsere stillingene for rekruttering av øvrige medarbeidere til pensjonskassen i juni. Det er utarbeidet utkast til vedtekter og forsikringsavtale for ny pensjonskasse. Vedtektene inneholder i hovedsak regler som gjelder mellom pensjonskassen og ansatte i helseforetakene, tidligere ansatte som har opptjente pensjonsrettigheter og pensjonister. Det skal også utarbeides forsikringsvilkår. Forsikringsvilkårene skal normalt regulere forholdet mellom helseforetakene og pensjonskassen, herunder blant annet medlemskap, forsikringsytelsene og pensjonspremie. 3. Konsekvenser for ansatte, pensjonister og tidligere ansatte med opptjente pensjonsrettigheter 3.1. Medlemmenes rettigheter Arbeidet med ny pensjonskasse endrer ikke på medlemmenes pensjonsrettigheter. I protokollen fra foretaksmøtet 30. september 2011 for Helse Sør-Øst RHF fremgår det at fremtidige pensjonsordninger for ansatte i helseforetakene skal videreføres innenfor systemet med offentlig tjenestepensjon/bruttopensjoner, og at omleggingen ikke skal medføre endringer i ytelsesplanene for det enkelte medlem Medlemskap Statens pensjonskasse (SPK) lukkes for nye medlemmer fra OUS fra det tidspunktet den nye pensjonskassen er i drift. Dagens medlemmer i SPK overføres ikke til den nye pensjonskassen, det vil si at disse medlemmene opprettholder sitt medlemsforhold til SPK og de ytelsene og medlemsfordelene de har via ordningen. Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF), som ble lukket for nye medlemmer fra 2002, forblir lukket. Det vil si at det ikke meldes nye medlemmer inn i pensjonsordningen. Hvorvidt medlemmene i OPF skal overføres til den nye pensjonskassen er ikke avklart. Sykepleierne har en lovfestet pensjonsordning som forvaltes av Kommunal landspensjonskasse (KLP). Når den nye pensjonskassen er i drift meldes nyansatte sykepleiere fortsatt inn i den ordningen. Dagens medlemmer i sykepleierordningen fortsetter medlemskapet der.

3 Dagens medlemmer i KLP, som ikke er medlemmer sykepleierordningen, vil bli overført til den nye pensjonskassen. Dette omfatter hovedsakelig leger og administrativt personell. Alle medlemmer av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) vil bli overført til den nye pensjonskassen, med unntak av sykepleiere. Alle sykepleiere flyttes til sykepleierordningen som forvaltes av KLP. Dette omfatter aktive medlemmer, pensjonister, og tidligere ansatte som har opptjente pensjonsrettigheter. Pensjonister og tidligere ansatte med opptjente pensjonsrettigheter i DNB overføres til ny pensjonskasse. Inntil den nye pensjonskassen er på plass, videreføres dagens praksis for innmelding av nyansatte. Fra det tidspunktet den nye pensjonskassen er i drift, vil alle nyansatte, med unntak av sykepleierne, bli innmeldt i den nye pensjonskassen Tilleggstjenester/medlemsfordeler Prosjektgruppen har gjennomført en kartlegging av tilleggstjenester/medlemsfordeler i de eksisterende pensjonskassene. Tabellen nedenfor viser resultat av kartleggingen. Alle pensjonsleverandørene som OUS har avtale med tilbyr lån, men vilkårene varierer. Ingen vil miste lån eller andre medlemsgoder de har i dag som en konsekvens av etableringen av ny pensjonskasse. Lån i AFPK overføres til ny pensjonskasse og rentebetingelsene fastsettes av pensjonskassens styre. Lån i KLP overføres ikke til ny pensjonskasse, slik at medlemmer som overføres fra KLP til ny pensjonskasse kan fortsette sitt låneforhold til KLP. Det må imidlertid legges til grunn at KLP kan komme til å justere rentebetingelser og priser. Det er pensjonskassens styre som avgjør hvilke medlemsgoder/tilleggstjenester som skal tilbys medlemmene Sophies Minde Ortopedi AS Sophies Minde Ortopedi AS er et heleid datterselskap av OUS. Selskapet er totalleverandør av ortopediske hjelpemidler og tar imot pasienter fra hele landet. Selskapet har en pensjonsordning i SPK. Det er foreløpig ikke gjort en særskilt vurdering om datterselskap av helseforetakene skal inngå i ny pensjonskasse. 4. Konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF Endring av pensjonsleverandør skjer som følge av eierbeslutning og fordrer derfor ikke

4 ytterligere vurderinger fra helseforetakets side. For å gjennomføre foretaksmøtets vedtak om overføring av egne ansatte med tilhørende kapital til den nye pensjonskassen, må helseforetaket si opp eksisterende avtaler og inngå nødvendige avtaler med avgivende pensjonsleverandører og den nye pensjonskassen. Dette innebærer: Oppsigelse av eksisterende avtaler Inngi anmodning om lukking av ordning i SPK Inngå avtaler om fordeling av kapital i pensjonsinnretninger der helseforetaket er sponsor Inngå forsikringsavtale med den nye pensjonskassen Inngå tilslutningsavtale for sykepleiere som overføres fra AFPK til den lovfestede sykepleierordningen Avgi tilslutningserklæring til overføringsavtalen i forhold til den nye pensjonskassen Øvrige forhold som er en direkte følge av vedtakene om overføring av pensjonsordningene til den nye pensjonskassen. Etter etableringen av ny pensjonskasse vil OUS fortsatt ha et kunde-/leverandørforhold til SPK, KLP (sykepleieordningen) og OPF. Nyansatte sykepleiere skal fortsatt meldes inn i sykepleieordningen og så lenge det er medlemmer i SPK og OPF må OUS sende endringsmeldinger og lønnsfiler til disse. Det må også betales pensjonspremier og pensjonsleverandørene må utarbeide pensjonskostnadsberegninger mer videre. Prosjektgruppen for ny pensjonskasse har kartlagt premie- og forsikringsmessige konsekvenser, samt regnskapsmessige konsekvenser ved etablering av ny pensjonskasse. Dette er omtalt nedenfor. Det er ikke gjort særskilte vurderinger for OUS. 5. Premie og forsikringsmessige konsekvenser ved etablering av ny pensjonskasse Prosjektgruppen for ny pensjonskasse har kartlagt premie- og forsikringsmessige konsekvenser av ny pensjonskasse. Pensjonsordningene i OPF og SPK er holdt utenfor i vurderingen. Med forsikringsmessige konsekvenser menes effekter på pensjonsforpliktelse, fremtidige premier og kostnadselementer. Det presiseres at i dette kapittelet omtales likviditetsmessige størrelser og ikke pensjonskostnader som går inn i regnskapene. De regnskapsmessige konsekvensene er omtalt i kapittel 6 nedenfor. Grunnet tidslinjen i prosjektet har prosjektgruppen ikke hatt mulighet til å kvantifisere alle effektene. Vurderingene er derfor av prinsippmessig karakter. Pensjonsytelsene som ligger til grunn for premie- og avsetningsberegningene kan være forskjellige i pensjonskassene. Dette vil kunne medføre en over- eller underfinansiering når de forsikrede ytelsene skal beregnes av samme leverandør. Tariffmessige forskjeller i dagens pensjonsinnretninger kan medføre over-/underreservering på deler av pensjonsforpliktelsene. Eventuell over-/underreservering avhenger av tariffen(e) som innføres i den nye pensjonskassen. Spesielt uføretariffene og administrasjonsreserveavsetningene avviker fra hverandre. Pensjonsleverandørene har benyttet ulik rente for beregning av historisk pensjonsopptjening. Basert på medlemsdata fra KLP er det estimert et behov for oppreservering på ca. 20 mill kroner. Basert på en forsikringsteknisk beregning (kontoutskrift) for 2011 har en reduksjon i totale

5 premier på ca. 21 mill kroner blitt estimert. Dette synes å skyldes premieutjevningsfellesskapet i KLP. Siden man endrer premieutjevningsfellesskap fra flere til ett premieutjevningsfellesskap i ny pensjonskasse vil også premiene som helseforetakene betaler for de ulike delene av den totale pensjonsforpliktelsen forskyves noe. Det som kan bli den største endringseffekten på premiene i ny pensjonskasse, er de eventuelt nye tariffene i pensjonskassen. Denne effekten lar seg ikke kvantifisere før de nye tariffene er vedtatt at styret i ny pensjonskasse. 6. Regnskapsmessige konsekvenser ved etablering av ny pensjonskasse Prosjektgruppen for ny pensjonskasse har kartlagt regnskapsmessige konsekvenser av ny pensjonskasse. De regnskapsmessige konsekvensene er så langt det lar seg gjøre kartlagt ut fra ulike scenarieperspektiv. Konsekvensene påvirkes av hvilke demografiske forutsetninger som legges til grunn og hvilken kapital som inngår i pensjonsmidlene. God kapitaldekning gir rom for å kunne ta høyere risiko og således høyere forventet avkastning, noe som reduserer netto pensjonskostnad. Helseforetakene har bedt om å bli involvert i arbeidet med forutsetninger for de regnskapsmessige beregningene. Arbeidet påbegynnes etter at tariffene for den nye pensjonskassen er fastsatt, det vil si ultimo august, og de økonomiske konsekvensene forutsettes inntatt i budsjettene for Informasjon om arbeidet med ny pensjonskasse Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for å informere om arbeidet med ny pensjonskasse. Dette er gjort ved å publisere informasjon på hjemmesiden og i møte med HR-ansatte i helseforetakene. OUS er representert i styringsgruppen for prosjektet og OUS har etablert en intern prosjektgruppe som skal gi råd og koordinere det interne arbeidet i OUS. Tillitsvalgte deltar i denne prosjektgruppen.

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Anita Eriksen, tlf. 75 51 29 25 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 33-2005 KLP

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet trygdeavgift etter vanlige regler for henholdsvis arbeidstakere og næringsdrivende. Produktavgiften på omsetning av fisk vil bli erstattet med arbeidsgiveravgift. Norges Fiskarkvinnelag, Norges Kystfiskarlag,

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer