Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING AV EIENDOMSVERDIER Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om nedskrivning av eiendomsverdiene på Dikemark, Akersbakken, Radiumhospitalet og Aker sykehus til orientering. Oslo, den 10. desember 2010 Siri Hatlen

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 161/2010 Side 2 av 5 1. Sammendrag Store deler av eksisterende areal eid av Oslo universitetssykehus HF vil gradvis fases ut av ordinær sykehusdrift. Dette skyldes dels arealeffektivisering helseregionen har som mål å effektivisere arealbruken med 10 pst -, dels reduksjon i aktivitet som følge av overføring av behandlingsansvar til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF, og dels nybygg som erstatter utdaterte og lite tidsmessige bygg. Det må gjøres en verdivurdering av arealer som ikke lenger er i bruk til sykehusformål. Dersom en slik vurdering tilsier at verdiene i balansen ikke lenger lar seg forsvare skal foretaket gjøre en regnskapsmessig nedskrivning. Styret har gjennom 2010 blitt orientert om at det vil bli gjort en vurdering av verdien av bygningsmassen i Oslo universitetssykehus HF. Dikemark sykehus, Akersbakken 27 (Hjertesenteret i Oslo) og Radiumhospitalet er blitt omtalt. I tillegg legges det opp til vesentlige driftsendringer på Aker sykehus som følge av overføring av pasientbehandlingsansvaret. Denne styresaken redegjør for status for nevnte verdivurdering. Endelig beslutning tas i forbindelse med fastsettelse av regnskap for Problemstillingene har vært drøftet med Helse Sør-Øst RHF og med revisor. 2. Tidligere vedtak i saken Det foreligger ingen tidligere vedtak vedrørende disse forholdene etter regnskapsavslutningen for Administrerende direktørs vurdering og anbefaling Arealbruken ved Oslo universitetssykehus HF skal reduseres. Som følge av dette vil arealer som tidligere har vært benyttet til sykehusdrift kunne bli stående tomme eller være begrenset brukt til andre formål, og det vil da kunne være nødvendig å gjennomføre nedskrivninger av eiendomsverdiene dersom forholdene tilsier det. Administrerende direktør vil informere styret om slike forhold så raskt foretaket har oversikt over disse. Nedskrivningene vil bli gjort i samråd med Helse Sør-Øst RHF og foretakets revisor og fortrinnsvis i forbindelse med regnskapsavslutning. 4. Faktabeskrivelse 4.1 Regnskapsprinsipper for helseforetakene Det ble etablert balanseverdier for alle bygninger som helseforetakene overtok ved helsereformen i Siden har det blitt foretatt avskrivninger av disse i samsvar med god regnskapsskikk så lenge bygningene er i bruk til sykehusdrift. Når sykehusdriften opphører må det foretas en særskilt vurdering av hvorvidt de balanseførte verdiene lar seg forsvare.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 161/2010 Side 3 av Bakgrunn Ved regnskapsavleggelsen for 2009 ble en regnskapsmessig nedskrivning av lokaler som ikke var i bruk på Dikemark og Radiumhospitalet vurdert. Ved regnskapsavleggelsen for 2009 ble det ikke foretatt nedskrivning av disse lokalene. Vurderingen relatert til Dikemark var da blant annet også relatert til at det kunne være aktuelt at Vestre Viken HF kunne benytte lokaler på Dikemark. I 2010 er det ytterligere kommet opp noen forhold der det vil være aktuelt å vurdere en nedskrivning i inneværende års regnskap. Dette er relatert til følgende forhold: - Lokaler tidligere benyttet til hjertekirurgisk aktivitet i Akersbakken Bygging av Vann- og avløpsanlegg på Dikemarksområdet. - Aker sykehus. 4.3 Lokalene på Dikemark I 2010 er det arbeidet aktivt for å øke utleieaktiviteten på Dikemark. På dette tidspunkt er det tre bygninger som ikke er utleid eller benyttet av Oslo universitetssykehus HF. Videre står deler av det tidligere vaskeriet p.t. ubenyttet. Det har også pågått en dialog med Vestre Viken HF i den hensikt å vurdere om det kan være hensiktsmessig at de benytter lokaler på Dikemark. Disse samtalene har imidlertid ikke resultert i noe konkret resultat. Bygninger som det ikke er aktivitet i og som står ledige, har en bokført verdi på 36,3 mill kroner ved utgangen av Ledigheten skyldes vedtak om avvikling av pasientrettet virksomhet på Dikemark og manglende planer om alternativ virksomhet. Byggene kan også sies å være i dårlig teknisk forfatning. At bygninger står tomme og ikke er i bruk er normalt et forhold som fører til verdinedgang på en eiendel. Følgende bygninger er ledige ved utgangen av 2010: Bygning Bokført verdi Utsikten 4,1 mill kroner Kringsjå 13,3 mill kroner Slottet 11,9 mill kroner Vaskeriet (50%) 7,0 mill kroner 36,3 mill kroner Det knytter seg stor usikkerhet til hva som er virkelig verdi av de ledige bygningene på Dikemark. Bygningene har nå ingen bruksverdi for Oslo universitetssykehus HF, da det ikke er noen form for virksomhet i dem i dag (verken egen bruk eller utleie). Bygningene foreslås nedskrevet i sin helhet i 2010.

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 161/2010 Side 4 av 5 Bokført verdi av bygninger som er utleid utgjør 43,4 mill kroner ved utgangen av Bygningene har skiftet karakter de siste årene fra egen bruk til utleie av lokaler. Dette er et forhold som kan medføre verdifall på bygningsmassen, dersom f.eks inngåtte leiekontrakter ikke gir en forsvarlig avkastning av utleid bygningsmasse. Som følge av bruksendring (overgang til utleie) for denne delen av bygningsmassen må det vurderes om balanseført verdi kan forsvares i forhold til gjenvinnbart beløp (høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi). Det foreligger ingen konkrete planer om salg og det er heller ikke innhentet verditakst for de utleide bygningene. Av denne grunn er det ikke vurdert hvilken netto salgsverdi av bygninger som er utleid kan ha, og det er følgelig sett bort fra denne størrelsen i det følgende. Det er derimot beregnet en antatt bruksverdi for de utleide lokalene. Antatt bruksverdi for disse bygningene kan forsiktig estimeres til 2,4 mill kroner (estimerte leieinntekter multiplisert med en faktor på 4). Bokført verdi av utleide bygninger planlegges nedskrivet til antatt bruksverdi. Dette innebærer en nedskrivning på 31 mill kroner. Bygningsmessige areal som er i bruk av Oslo universitetssykehus HF har en antatt bokført verdi på 13,9 mill kroner ved utgangen av Denne verdien er underlagt ordinære avskrivninger i 2010 og vil ikke bli ytterligere nedskrevet. Samlet nedskrivning av Dikemark blir, slik det skisseres ovenfor, 67,3 mill kroner. 4.4 Ubenyttede lokaler på Radiumhospitalet Lokaler som sto ubenyttet ved Radiumhospitalet ved årets slutt 2009, og som da ble vurdert for nedskrivning, står fremdeles ubenyttet ved utgangen av Årets avskrivninger på denne bygningsmassen er gjennomført med 3,5 mill kroner, slik at bokført verdi ved utgangen av 2010 utgjør 6,5 mill kroner. Siden denne bygningsmassen ikke benyttes, foreslås den i sin helhet nedskrevet. 4.5 Akersbakken 27 (tidligere Hjertesenteret i Oslo) Lokalene i Akersbakken er leid av Oslo universitetssykehus HF. I forbindelse med tidligere Hjertesenterets innflytting i disse lokalene ble det imidlertid foretatt en betydelig bygningsmessig opprustning av lokalene som regnskapsmessig ble aktivert. Lokalene vil ha en regnskapsmessig bokført verdi ved årets utgang på i overkant av 50 mill kroner. Leiekontrakten for disse lokalene utløper , men har også en ensidig opsjon for leietaker på videreføring av leieavtalen på 3 perioder av 5 år. Leiekontrakten inkludert opsjon dannet opprinnelig grunnlag for fastsettelse av avskrivningstid. P.t. har Oslo universitetssykehus HF ingen konkrete planer for drift i disse lokalene i den resterende delen av utleietiden. Siden disse lokalene ikke kan sies å ha noen verdi for sykehusdriften, foreslås investeringen nedskrevet i sin helhet i inneværende år. Årlig leiekostnad relatert til Akersbakken 27 beløper seg til i overkant av 11 mill kroner. Siden det i 2010 er foretatt en beslutning som innebærer at lokalene står

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 161/2010 Side 5 av 5 ubrukt i 2011 og dermed ikke gir grunnlag for fremtidige inntekter, vurderes også neste års leiekostnad til kostnad i Oslo universitetssykehus HF oppbærer et lån på vel 50 mill kroner fra Helse Sør- Øst RHF knyttet til nevnte investering. Det må påregnes at dette lånet må gjøres opp når lokalene fraflyttes. 4.6 Aker sykehus lokaler i Trondheimsveien I forbindelse med Akershus universitetssykehus HF overtagelse av deler av Oslo universitetssykehus HF opptaksområde vil store deler av nåværende Aker sykehus lokaler fristilles. Ved årets utgang vil lokalene på Aker stå med en bokført bygningsmessig verdi på i underkant av 800 mill kroner. I forbindelse regnskapsavslutningen for 2010 vil behovet for nedskrivning av deler av disse lokalene bli vurdert. 4.7 Vann- og avløpsanlegg på Dikemarkområdet Som omtalt ovenfor eier Oslo universitetssykehus HF bygninger, utstyr og anlegg på Dikemarkområdet som blant annet benyttes til sykehusdrift. Fremtidig bruk av denne bygningsmassen med tilhørende utstyr og anlegg samt eventuell utbygging av Dikemarkområdet må anses å være usikkert. I dag benyttes bygningsmassen, noe til eget bruk mens andre bygninger er utleid til annen virksomhet. Oslo universitetssykehus HF har mottatt pålegg fra Asker kommune om å rehabilitere vann- og avløpsledninger på Dikemark, en trasé som strekker seg ca 4,5 km i det aktuelle området. Pålegget omfatter utbedring/utskiftning av vann- og avløpanlegget, og det er varslet bøter dersom tiltakene ikke gjennomføres. Det er i den forbindelse inngått avtale om gjennomføring av Rehabilitering av og overføring av eierskapet til private hovedledningsnettet for vann og avløp på Dikemark mellom Oslo universitetssykehus HF/Oslo kommune og Asker kommune. Totale estimerte prosjektkostnader knyttet til nytt vann- og avløpsanlegg er beregnet til 100 mill kroner, hvorav andelen for Oslo universitetssykehus HF utgjør 50 mill kroner. Ved rehabilitering av eksisterende private ledningsanlegg forutsettes dette erstattet med nytt anlegg med en standard som er i samsvar med kommunens retningslinjer. Hoveddelen av dette ledningsanlegget vil etter rehabilitering bli overtatt av Asker kommune med ansvar for drift og vedlikehold. På bakgrunn av fremtidig overføring av eierskap, samt det faktum at Oslo universitetssykehus HF har planer om å redusere/legge ned sykehusdriften på Dikemark, vurderes ovennevnte kostnad belastet i inneværende års regnskap. Forholdet vil bli vurdert ved avslutning av regnskapet for 2011.

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 9. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Vedlegg: Konstituert økonomidirektør Brev fra revisor 13. mars 2009 Brev fra revisor 16. mars

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Husleier næringsbygg. Oktober 2009 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Husleier næringsbygg Oktober 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 10. april 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Leiekontrakt mellom Oslo

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 070-2011 VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Forslag

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger.

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.6.2010 Styresak 74-2010 Salg av boliger Helse Finnmark HF Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. 5. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 46/2013 Saksbehandler: Eiendomsforvalter Nils Asgeir Samuelsen og Drift og eiendomssjef Øyvin S. Grongstad Møtedato: 19. juni 2013 Omdisponering av salgsgevinst

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Vurdering av investeringsvalg for pensjonsmidler 1. Pensjonsordninger ved Oslo universitetssykehus HF Pensjonsordningene for de ansatte i helseforetakene er i dag dels lovfestet og dels tariffestet. Vedtektene

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt.

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.3.2008 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2008 SALG AV BOLIGEIENDOMMER

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer