Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst"

Transkript

1 1 / 13 for prosjekt GODKJENT AV: Styringsgruppemøte 12. september 2012 Navn Rolle Stilling Dato

2 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN PROSJEKTEIER BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET AVGRENSNINGER INTERESSENTER KRITISKE SUKSESSFAKTORER PROSJEKTORGANISERING OG STYRING PROSJEKTETS FORHOLD TIL LINJEN ORGANISERING STYRINGSGRUPPEN PROSJEKTLEDER PROSJEKTDELTAKER REFERANSEGRUPPE ELLER ANDRE ROLLER AVVIKSHÅNDTERING RESULTATMÅL, EFFEKTMÅL OG GEVINSTER RESULTATMÅL EFFEKTMÅL HOVEDMILEPÆLER (OVERORDNET) BUDSJETT (OVERORDNET) RISIKOANALYSE / USIKKERHETSANALYSE KVALITETSSIKRING PROSJEKTAVSLUTNING... 13

3 3 / 13 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av Oppdatert milepælsplan Grethe Jarneid Styringsgruppemøtet REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Her kan det settes inn referanser til andre dokumenter som for eksempel prosjektplan, risikoanalyse, strategidokument, handlingsplan eller liknende. Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Arkiv Dato

4 4 / 13 1 PROSJEKTETS NAVN. 2 PROSJEKTEIER Konserndirektør Atle Brynestad. 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Forankring og bakgrunn I april 2010 ble en interdepartemental arbeidsgruppe nedsatt av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) for å foreta en juridisk og økonomisk gjennomgang av mulige løsningsmodeller for levering av tjenestepensjon til de ansatte i helseforetakene. Rapporten Pensjonsleverandør for helseforetakene mulige løsningsmodeller ble levert pr Innstillingen fra arbeidsgruppen var å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet. Dette gjelder: - Oslo universitetssykehus HF - Vestre Viken HF - Akershus universitetssykehus HF - Sunnaas sykehus HF I tillegg skal det vurderes om pensjonsytelser til virksomheter etablert etter 1. januar 1994, dvs det regionale helseforetaket inkludert Sykehuspartner skal inngå i pensjonskassen. I foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet av 30/ ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å gjennomføre en prosess, med nødvendig involvering av ansattes organisasjoner, med sikte på å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet. Foretaksmøtet vedtok: 1. Foretaksmøtet gir Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å gjennomføre en prosess med sikte på å etablere en pensjonskasse for helseforetakene Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF slik det presiseres nærmere i punktene nedenfor. 2. Foretaksmøtet fastsetter at den nye pensjonskassen skal omfatte: - alle nyansatte ved Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akeershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF, unntatt sykepleiere og apotekansatte som skal omfattes av egne lovbestemte ordninger fra det tidspunkt pensjonskassen etableres - medlemmer av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, med unntak av sykepleiere der det må foretas en spesiell vurdering av mulighetene for å skille ut sykepleiere med sikte på overføre dem til Pensjonsordningen for sykepleiere - medlemmer av Vestre Viken pensjonskasse 3. Foretaksmøtet ber videre Helse Sør-Øst RHF å vurdere om: - andre avtaler om pensjonsordninger inngått fra 1994 og senere også skal inngå i pensjonskassen eller om det skal finnes andre lovlige løsninger for disse avtalene - medlemmer fra helseforetakene i Oslo pensjonsforsikring AS skal inngå i pensjonskassen. 4. Foretaksmøtet forutsetter at pensjonskassen organiseres slik at medlemmenes og foretakenes behov for nær kontakt med pensjonskassen ivaretas når det gjelder service og oppfølging. For å ivareta dette skal som et minimum ledelsen av pensjonskassen og kontakt med medlemmene ivaretas av pensjonskassen selv, mens administrasjons- og forvaltningsoppgaver kan konkurranseutsettes. 5. Det tas sikte på at pensjonskassen skal tre i funksjon fra 1. januar 2013.

5 5 / Foretaksmøtet forutsetter at de ansattes organisasjoner involveres i samsvar med gjeldende regelverk og tariffavtale. Igangsettelse av prosjektet er blitt forsinket. Bakgrunnen for forsinkelsen er at hovedorganisasjonene i Spekter Helse i brev 10. november 2011 til Spekter ba om at Helse Sør-Øst RHF stilte arbeidet med styringsgruppe i bero til saken var drøftet. Helse Sør-Øst RHF har etterkommet denne anmodningen. Som følge av dette har det vært behov for å revurdere oppstartstidspunktet pr. 1. januar Det har også vært dialog med HOD om dette. Det vises til egen sak i styringsgruppemøte 26. juni Hovedoppgaver i prosjektet: Prosjektet kan inndeles i tre ulike faser: Oppstart av Prosjektet - Utarbeide prosjekt- struktur Vurderinger før etablering av Pensjonskassen - Organisering og innfasing av pensjonsordninger -Type pensjonskasse -Hvilke pensjonsordninger skal inngå -Modell for overføring fra avgivende pensjonsleverandører -Vurdere kapitalbehov Etablering av Pensjonskassen -Retningslinjer og styringsverktøy -Utnevnelser og ansettelser -Vedtekter og konsesjonss øknad -Anbud og valg av eksterne leverandører -Flytting av pensjonsordninger, medlemmer og oppgjør Kompetansebygging og kommunikasjon med ulike interessenter Hovedutfordringer i prosjektet Det er flere utfordringer i prosjektet. De vesentligste vurderes å være knyttet til: - Kompliserte fagområder både innenfor det juridiske -, forsikringstekniske - og forvaltningsmessige området - Forståelse og forankring hos de mange ulike interessentene, herunder medlemmer, eksisterende pensjonsleverandører, berørte helseforetak, fagorganisasjonene med flere - Tilgang på sentrale ressurser i de berørte helseforetakene og i Helse Sør-Øst RHF - Tilstrekkelig tid til kompetanseoverføring underveis Hva skal løses i prosjektet Prosjektet skal løse oppdraget gitt Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet 30. september Det innebærer at det skal gjennomføres en prosess med sikte på å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF. Videre vedtok foretaksmøtet at det tas sikte på at pensjonskassen skal tre i funksjon fra 1. januar Det etableres dialog med Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til egnet tidspunkt for når pensjonskassen kan være i funksjon. 4 AVGRENSNINGER Prosjektets oppgaver mht etablering av pensjonskassen må avgrenses mot styret i pensjonskassens oppgaver. Eksempelvis vil det være styret i pensjonskassen som må vedta kassens investeringsstrategi. Viktige momenter vil være diversifisering og valg av risikoprofil i forvaltningen. Valget vil spille en rolle for risiko for helseforetakenes økonomi. Det vil derfor være naturlig at også i prosjektet diskuteres ønsket strategi i forvaltningen av pensjonskassens kapital. Det må således relativt tidlig tas stilling til styresammensetningen i pensjonskassen. Forsikringsvirksomhetsloven stiller krav om minimum fem medlemmer dersom forvaltningskapitalen er

6 6 / 13 over 100 millioner kroner. En ny pensjonskasse er antatt å ha forvaltningskapital godt over dette. Videre er det et krav at minst et styremedlem er uten tilknytning til pensjonskassen, arbeidsgiver eller til helseforetak. Medlemmene i pensjonsordningen skal være representert i styret. Størrelsen på pensjonskassen og antall helseforetak tilsier at det bør tas stilling til hvorvidt styret bør ha en bredere sammensetning enn det minimum loven krever. Jamfør avsnitt 9 tar prosjektet sikte på at det blirutnevnt et styre i løpet av februar INTERESSENTER Det er mange ulike parter, personer og enheter både internt i Helse Sør-Øst og eksternt som blir berørt av prosjektet og som må involveres underveis for at den endelige valgte løsningen for pensjonskassen skal være optimal. Foreløpig er følgende interessenter identifisert: - Medlemmer i pensjonsordningene o dagens ansatte o tidligere ansatte med pensjonsrettigheter o pensjonister - Organisasjoner og representanter/rådgivere for de ulike ansattegruppene o Fagforeninger - Arbeidsgiverforeninger o Spekter - De berørte helseforetakene og virksomheter o Akershus universitetssykehus HF o Oslo universitetssykehus HF o Sunnaas sykehus HF o Vestre Viken HF o Helse Sør-Øst RHF o Sykehuspartner o Sykehusapotekene - Andre helseforetak og virksomheter o Øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst o De øvrige regionale helseforetakene o Selskaper eid i felleskap med de øvrige regionale helseforetakene - Avgivende pensjonsleverandører o Akershus fylkeskommunale pensjonskasse o KLP o Oslo Pensjonsforsikring o Vestre Viken pensjonskasse - Berørte pensjonsleverandører o Statens Pensjonskasse - Fylkeskommuner o Akershus o Oslo - Myndigheter o Helse- og omsorgsdepartementet o Finanstilsynet

7 7 / 13 Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan i prosjektet. 6 KRITISKE SUKSESSFAKTORER Prosjektgruppen vil løpende arbeide med å identifisere kritiske suksessfaktorer, og ved behov iverksette nødvendige korrigerende tiltak i prosjektet. Foreløpig er følgende kritiske suksessfaktorer identifisert: - Kompetanse og involvering av de ulike interessentene med spesiell fokus på de ansatte- og deres organisasjoner - Sikre tilstrekkelig kompetanse i pensjonskassens styre og administrasjon - Kapitalgrunnlag tilstrekkelig egenkapital for å levere konkurransedyktig avkastning - Systemløsninger knyttet til medlemshåndtering, pensjonsutbetaling og forsikringstekniske beregninger - Opplevd medlemstilfredshet med den nye pensjonskassen 7 PROSJEKTORGANISERING OG STYRING 7.1 Prosjektets forhold til linjen Oppdraget med å etablere en ny pensjonskasse er gitt til Helse Sør-Øst RHF fra Helse- og omsorgsdepartement. Det er derfor naturlig at prosjektet ledes av representanter fra Helse Sør-Øst RHF, men med sterk involvering og medvirkning fra de berørte helseforetakene og de ansattes organisasjoner. Dette søkes ivaretatt gjennom den etablerte styringsmodellen for prosjektet (jamfør avsnitt 7.2), og med fokus på kommunikasjon og involvering. Det legges opp til en egen kommunikasjonsplan for prosjektet, og nødvendig forankring i relevante fora i Helse Sør-Øst. Direktørmøtet, HR-direktørmøtet og økonomidirektørmøtet vil være sentrale arenaer for forankring. Informasjon og ivaretakelse av lover og regler knyttet til de ansattes rettigheter og endring av pensjonsleverandør vil bli ivaretatt av den ordinære arbeidsgiverlinjen. Det er således nødvendig med tett og løpende dialog mellom prosjektet og de ulike arbeidsgiverrepresentanter underveis i prosjektet. Det vil også bli vurdert å legge ut relevant informasjon på intranett. På det tidspunktet pensjonskassen er etablert skal helseforetakene overføre medlemsmasse fra sine eksisterende pensjonsleverandører til den nye pensjonskassen. Helseforetakene vil få oppgaver knyttet til kvalitetssikring av medlemsopplysninger. Dette arbeidet vil starte i forkant av etablering av pensjonskassen. Ut over dette forventes det ikke at helseforetakene berøres direkte i form av forventninger om stor ressursinnsats, men det vil bli lagt vekt på god informasjon og kommunikasjon om prosjektets fremdrift. Det finnes relevant pensjonskompetanse hos de berørte helseforetakene både innenfor HR, og finans. Det vil være naturlig å involvere disse løpende, men det legges til grunn at denne involveringen enten skjer via etablerte fora eller ivaretas av fagområdets representant i prosjektgruppen direkte. Dette for å redusere belastningen på foretakets ressurser i forbindelse med prosjektet. Innkjøp i prosjektet ivaretas av Sykehuspartner. Innledningsvis i prosjektet vil HR-området ivaretas av viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF som medlem i styringsgruppen. På det tidspunktet det vurderes nødvendig og hensiktsmessig, vil prosjektgruppen bli utvidet med representasjon fra HR. Prosjektet må løpende sikre tilstrekkelig kommunikasjon med arbeidsgiverforeningen Spekter som har ansvaret for å ivareta forholdet til tariffavtalenes frysbestemmelse og kommunikasjonen med de sentrale tariffparter.

8 8 / Organisering Styringsgruppen Helse Sør-Øst RHF: Atle Brynestad (leder) Steinar Marthinsen (nestleder) Oslo universitetssykehus HF: Morten Reymert Vestre Viken HF: Nils Fredrik Wisløff Akershus universitetssykehus HF: ManuelaRamin-Osmundsen ( ) Jørn Limi (Fra ) Sunnaas Sykehus HF: Hilde Westlie Sykehuspartner: Representanter fra de ansatte: Stian Gusfre Irene Kronkvist (UNIO), Lizzie Ruud Thorkildsen(YS) Svein Øverland (LO). Ressursgrupper fora for forankring Direktørmøtet HR-direktørmøtet Økonomidirektørmøtet Prosjektgruppen Mercer(Norge) AS: Helse Sør-ØstRHF: Grethe Jarneid (prosjektleder) Ann-Margrethe M. Langbakk (juridisk direktør) Line Alfarrustad (finansdirektør) Martin Sjuls (finansrådgiver) Involvering fra HR blir vurdert når aktuelle problemstillinger tilsier dette. Prosjektgruppen møter også i styringsgruppen Ressurser fra HFene Finans HR Kommunikasjon Sykehuspartner Eksterne ressurser Wikborg Rein: juridisk rådgiver Mercer(Norge) AS: finansiell rådgiver Mercer(Norge) AS: aktuarressurser PWC: revisor Arbeidstakerorganisasjonene kan møte med en observatør som innehar relevant kompetanse i prosjektet. Observatørene har talerett, men ikke stemmerett i styringsgruppen. Prosjektgruppen vil i utgangspunktet holdes liten, og er ment som en arbeidende gruppe. Fagkompetanse hos eksterne rådgivere er viktig for en vellykket gjennomføring av prosjektet, og det må påregnes at disse i stor grad trekkes direkte inn i arbeidet i prosjektgruppen. Det er avholdt minikonkurranse for juridiske tjenester, hvor oppdraget ble tildelt Wikborg Rein. Rammeavtaler for finansiell rådgivning og prosjektledelse er inngått med Mercer (Norge) AS. Valgt leverandør besitter også aktuarkompetanse. Nye oppdrag tildeles valgte leverandører via fagområdets representasjon i prosjektgruppen. Det legges til grunn at prosjektet finner en hensiktsmessig og effektiv arbeidsform hvor informasjon deles på tvers av fagområder. Prosjektleder rapporterer til leder for styringsgruppen, men daglig kontakt med prosjektleder ivaretas av finansdirektør Line Alfarrustad.

9 9 / Styringsgruppen Styringsgruppens leder, konserndirektør Atle Brynestad i Helse Sør-Øst RHF, rapporterer til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Styringsgruppen møtes i utgangspunktet månedlig, og møteplan utarbeides i det første styringsgruppemøtet. Sekretariatsfunksjonen for styringsgruppen ivaretas av finansavdeling i Helse Sør- Øst RHF, og skal ivareta innkalling, utsendelse, referatutarbeidelse og øvrige administrative forhold i tilknytning til styringsgruppens arbeid. Saker til styringsgruppebehandling skal som en hovedregel sendes ut fem virkedager før styringsgruppemøtet. Sakspapirer sendes ut elektronisk som både pdf og word dokumenter. Møtereferat sendes ut senest en uke etter møtet. Kommentarer bes gitt innen en uke fra møtereferatet er sendt ut. Møtereferatet godkjennes og underskrives i påfølgende styringsgruppemøte. 7.4 Prosjektleder Prosjektleder er ansvarlig for å styre prosjektet mot dets mål og prosjektets ressurser slik at prosjektets aktiviteter blir utført og følge opp i forhold til fremdrift, kvalitet og ressursbruk. Prosjektleder er ansvarlig for rapportering og fremme endringsbehov til styringsgruppen i forhold til de avtaler som er gjort i dette prosjektet og de generelle retningslinjer som gjelder. Prosjektleder vil i samråd med leder av styringsgruppen sørge for at saker som skal behandles i styringsgruppen blir forberedt. Prosjektleder vil også ha ansvar for innkalling til prosjektmøter og referat fra disse møtene. 7.5 Prosjektdeltaker Prosjektdeltaker er ansvarlig for å utføre de oppgaver som er avtalt med prosjektleder innenfor de rammer som er avtalt og rapportere fortløpende aktivitet og avvik til styringsgruppen. 7.6 Referansegruppe eller andre roller Referansegrupper eller andre roller vil bli etablert ved behov. I utgangspunktet tenkes denne rollen dekket av eksisterende fora, som for eksempel direktørmøtet, HR-direktørmøtet og økonomidirektørmøtet. 7.7 Avvikshåndtering Avvik skal rapporteres til prosjektleder slik at hun i samarbeid med prosjektgruppen kan finne korrigerende tiltak og følge opp aktivitet. 8 RESULTATMÅL, EFFEKTMÅL OG GEVINSTER 8.1 Resultatmål Prosjektet skal løse oppdraget gitt Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet 30 september Det innebærer at det skal gjennomføres en prosess med sikte på å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF.

10 10 / Effektmål I dag må helseforetakene i hovedstadsområdet forholde seg til fem ulike pensjonsleverandører. I tillegg har etablering av nye juridiske enheter, som Oslo universitetssykehus HF, medførte at ett helseforetak har flere leverandører, noe som medfører uklarheter med hensyn til hvilken ordning og hvilken leverandør nye medarbeidere skal meldes inn. Etablering av en egen pensjonskasse vil forenkle det administrative merarbeidet knyttet til denne uklarheten, siden nye medarbeidere vil meldes inn i den nye kassen. Anskaffelsesreglene tillater ikke samordning til en felles leverandør uten konkurranseutsetting med mindre samordningen skjer i egenregi. Ved å etablere egen pensjonskasse, vil man både løse forholdet til anskaffelsesreglene, samtidig som man heller ikke må konkurranseutsette valg av pensjonsleverandør som sådan. Ved etablering av ny pensjonskasse i henhold til oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet forenkles den fremtidige strukturen ift dagens fem leverandører; KLP, Vestre Viken pensjonskasse, Oslo pensjonsforsikring, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Statens pensjonskasse. Ordningen i Statens pensjonskasse vil bli lukket slik at nyansatte meldes inn i den nye pensjonskassen. 8.3 Gevinster Bakgrunnen for oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av egen pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet er en dom fra EU-domstolen om anskaffelsesregelverkets anvendelse ved inngåelse av avtaler om levering av offentlig tjenestepensjon. I tillegg er det krevende at det er flere pensjonsleverandører innenfor samme helseforetak. Bakgrunnen for prosjektet er derfor først og fremst juridisk betinget og ikke økonomisk. Det er derfor ikke å forvente at helseforetakene skal oppleve store økonomiske gevinster av etableringen av en egen pensjonskasse. Det vil imidlertid være å forvente at en egen pensjonskasse vil lette den administrative byrden helseforetakene i dag opplever med å ha ulike pensjonsleverandører. Det er prosjektets ambisjon at den nye pensjonskassen skal ha kostnadseffektiv drift sett i forhold til sammenlignbare pensjonsinnretninger, samtidig som servicenivå og medlemskontakt er i tråd med forventningene til medlemmer og arbeidsgiver. Det er også avgjørende å sikre at pensjonskassen har tilstrekkelig bufferkapital slik at pensjonskassens midler blir forvaltet på en måte som gir konkurransedyktig avkastning over tid. Kostnadseffektiv drift og god avkastning er en forutsetning for konkurransedyktig utvikling i pensjonspremie og kostnader.

11 11 / 13 9 HOVEDMILEPÆLER (OVERORDNET) Nr Milepæl Startdato Sluttdato M1 Prosjektet klart for oppstart M2 Prosjektgruppen etablert M3 og mandat forankret og godkjent herunder interessentanalyse og kommunikasjonsplan Milepæler i hele prosjektperioden M4 Kompetansebygging gjennomført M5 Kommunikasjon interessenter gjennomført Milepæler før etablering av Pensjonskassen M6 Ulikheter i vedtekter, avtaler, vilkår, tariffavtaler og andre goder kartlagt M7 Organisering av Pensjonskassen og innfasing av ulike pensjonsordninger besluttet M8 Type pensjonskasse besluttet (konsern / fellespensjonskasse) M9 Beslutning om hvilke pensjonsordninger som skal overføres Pensjonskassen foretatt M10 Beslutning om hvilken modell (flytting, fisjon og/eller fusjon) som skal legges til grunn ved overføring av midler fra avgivende pensjonsleverandører M11 Kapitalbehov i Pensjonskassen utredet og besluttet M12 Beskrivelse av mulige premie- og forsikringsmessige konsekvenser kartlagt M13 Avklare regnskapsmessige og aktuarmessige konsekvenser Milepæler for etablering av Pensjonskasse M14 Utarbeidelse av retningslinjer og styringsverktøy for styret og daglig leder herunder investeringspolicy foretatt M15 Utnevnelse av styret i Pensjonskassen foretatt M16 Ansettelser i Pensjonskassen foretatt M17 Vedtekter og konsesjonssøknad for Pensjonskassen godkjent av Finanstilsynet M18 Valg av eksterne passivaleverandører til Pensjonskassen foretatt M19 Anbud kapitalforvaltning foretatt M20 Ajourhold/flytting/overføring av pensjonsordninger, medlemmer og alle aktiva gjennomført M21 Pensjonskassen i operativ drift M22 Evaluering av prosjektet foretatt

12 12 / BUDSJETT (OVERORDNET) Utover erfaringen med etableringen av Vestre Viken pensjonskasse i 2009 er det i Helse Sør-Øst RHF liten erfaring med etablering av pensjonskasser. Den etableringen av egen pensjonskasse som det nå legges opp til er et vesentlig større prosjekt enn etableringen av Vestre Viken pensjonskasse. Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet legger blant annet opp til at det må gjennomføres en rekke vurderinger i forkant av etableringen, herunder blant annet vurderingen av hvorvidt deler av Oslo pensjonsforsikring AS skal innlemmes i pensjonskassen. Vurderingene krever kompetanse og ressurser verken Helse Sør-Øst RHF eller foretaksgruppen i dag besitter. Jfr. avsnitt 7.2 har Helse Sør-Øst RHF derfor engasjert Mercer (Norge) AS og Wikborg Rein & CO. Basert på oppdrages karakter og kompleksitet må det påregnes ca 11 millioner kroner på ekstern bistand i prosjektperioden. Det er stor usikkerhet knyttet til dette. Kostnadene vil blant annet avhenge av hvor omfattende den nye pensjonskassen blir, hvor mye av arbeidet som vil bli gjort av den nye pensjonskassen selv og av leverandører til pensjonskassen. Kostnadsoverslaget er basert på aktivitetene i milepælsplanen og antatt omfang av disse. Jamfør milepælsplanen tas det sikte på å ansette/engasjere personer i pensjonskassen i Det knyttet usikkerhet til denne kostnaden, men et forsiktig estimat tilsier en ramme på ca. 2,5 millioner som blant annet innbefatter daglig leder, administrativt personell, aktuar. Videre må det påregnes en kostnad i 2013 knyttet til valgt leverandører til pensjonskassen. Det kan for eksempel være snakk om systemkostnader, og/eller daglig ledelse. Denne estimeres til 1 million kroner. Så langt som mulig, innenfor kompetanse og ressurstilgang vil Helse Sør-Øst RHF bruke egne ansatte i prosjektet. Dette gjelder i første rekke innenfor finans og juridisk fagmiljø, samt noe kommunikasjonsfaglig bistand, Det er anslått at det til sammen vil benyttes 2 årsverk i prosjektperioden. Det er knyttet usikkerhet til omfanget av prosjektet, blant annet basert på konklusjonene på de vurderingene Helse- og omsorgsdepartementet ber Helse Sør-Øst RHF om å gjøre. Det er likevel vurdert at sannsynlighet for et negativt kostnadsavvik er liten Prosjektet som sådan estimerer dermed en kostnad på ca 16 millioner kroner. 20 prosent av kostnadene forventes i 2012, 70 prosent i 2013 og 10 prosent i Det påhviler Helse Sør-Øst RHF og prosjektleder å være bevisst på kostnadene og minimere disse i prosjektet. Rimeligheten i budsjettet skal vurderes fortløpende etter hvert som prosjektet skrider frem og usikkerheten minsker. 11 RISIKOANALYSE / USIKKERHETSANALYSE Foreløpige risikofaktorer som er identifisert i prosjektet: - korrekte medlemsdata ved overføring til ny Pensjonskasse - operasjonell risiko i oppstartsfasen ved egen administrasjon - Kompetanse og involvering av de ulike interessentene med spesiell fokus på de ansatte- og deres organisasjoner - Sikre tilstrekkelig kompetanse i pensjonskassens styre og administrasjon - Kapitalbehov tilstrekkelig egenkapital for å levere konkurransedyktig avkastning - Systemløsninger knyttet til medlemshåndtering, pensjonsutbetaling og forsikringstekniske beregninger - Kapitaloverføring ved overføring av midler til ny pensjonskassen - Opplevd medlemstilfredshet

13 13 / KVALITETSSIKRING Prosjektet har tilknyttet seg ekstern faglig kompetanse for å sikre at kvaliteten i vurderingene og beregningene som vil bli foretatt i prosjektet er gode. Dette er ressurser innenfor følgende områder: - juridisk kompetanse ved Wikborg Rein - pensjonsfaglig kompetanse herunder aktuarressurser ved Mercer (Norge) AS - finansiell og forvaltningskompetanse spesifikt for pensjonskasseforvaltning ved Mercer (Norge) AS - ekstern prosjektleder med pensjonsfaglig og pensjonskassekompetanse Prosjektet vil også benytte ressurser fra de ulike helseforetakene blant annet innenfor pensjonsfaglig, juridisk, økonomisk, innkjøp og HR kompetanse ved behov. Dagens leverandører vil også være viktige bidragsytere i vurderingene som skal gjøres i prosjektet før etablering av pensjonskassen og ikke minst når selve etableringen skal foretas. 13 PROSJEKTAVSLUTNING Prosjektet er avsluttet når pensjonskassen er i operativ drift.

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 067-2014 OMSETNING AV EGENKAPITALBEVIS I PKH Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør innkalle til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. august 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. august 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. august 2013 SAK NR 063-2013 NY PENSJONSKASSE - STIFTELSE Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar å stifte Helse Sør-Øst pensjonskasse i tråd

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD Sted: Stort møterom, Helse Vest Tidspunkt: tirsdag 24. november 2009, kl 1330 kl 1600 Deltakere: Reidun Mattingsdal, Aslaug Husa, Janet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet

Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet Pensjonskasseforeningen og Grieg Investor Christian Akselsen, Grieg Investor 20. august 2013 1 Leverandører i dagens marked «Forsikret» løsning; leverandørens

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Vestre Viken HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Vestre Viken HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Vestre Viken HF Den 30. mars 2009 ble det i Oslo avholdt stiftelsesmøte for Vestre Viken HF som er helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. Tilstede

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Miljø og klimakonferanse

Miljø og klimakonferanse Nasjonal samordning av innkjøp i spesialisthelsetjenesten Miljø og klimakonferanse Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen Helse Sør-Øst RHF Stavanger 5. mars 2015 Prosess i 2014 Utdrag - foretaksprotokoll

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er bygget på mal fra Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i regionsforetakets styremøte 8. juni 2007, revidert i styremøtet 4. februar

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. september 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1350 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10 Utviklingsprosjekt Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF Nasjonalt topplederprogram kull 10 Ketil Gaupset Klinikksjef Klinikk for medisinske servicefunksjoner Helse Nordmøre og Romsdal HF Bakgrunn

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

Hva er en pensjonskasse. Akershus fylkeskommunale pensjonskasse 1952 -

Hva er en pensjonskasse. Akershus fylkeskommunale pensjonskasse 1952 - Hva er en pensjonskasse Akershus fylkeskommunale pensjonskasse 1952 - Akershus fylkeskommunale pensjonskasse i dag Forvaltningskapital 12 mrd. kroner 44.000 personer har rettigheter/opptjening gjennom

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009. Hamar, 20. mai 2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009. Hamar, 20. mai 2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 29.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2011 SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 12. mai 2011

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

Administrasjon av pensjonskasse

Administrasjon av pensjonskasse Administrasjon av pensjonskasse Fellespensjonskasse eller administrativt samarbeid? Direktør Wenche Øverås Drammen kommunale Pensjonskasse /Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse www.dkp.no / www.bfkp.no

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 4. STYRETS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF

Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF Sted: Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Møtetidspunkt: 22. januar kl. 11:30-17:00 Saksnr.: SB 01/15 SB 12/15 Arkivsaksnr.: 15/00003 Møtende styremedlemmer:

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR UNN HF

STYREINSTRUKS FOR UNN HF STYREINSTRUKS FOR UNN HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1. Formål...3 2. Virksomhetens formål...3 3. Foretakets styre...3 4. Styrets oppgaver og kompetanse...3 4.1 Styrets oppgaver...3 4.1.1

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE

PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE 1 1. Bakgrunn På bakgrunn av krav i Arbeidsmiljøloven, forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Vedtekter for Vestre Viken HF

Vedtekter for Vestre Viken HF Vedtekter for Vestre Viken HF (Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 2 Eier Vestre Viken HF eies fullt ut av

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye :

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : STIFTELSESDOKUMENT 1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE Som stiftelsesdokument ble protokollert: l. Det ble besluttet å opprette en pensjonskasse med det formål å tilby

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 29 Sykehus-FEST Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjekteier Gro Ramsten Wesenberg Statens Legemiddelverk Prosjektansvarlig Johnny Jakobsen Statens Legemiddelverk Styringsgruppemedlem

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser

Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser Sven Iver Steen Partner Arntzen de Besche 15.05.2014 ETT ELLER FLERE FORETAK I SAMME KASSE Utgangspunkt: En pensjonskasse pr foretak/kommune Konsernpensjonskasse:

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10.

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. desember 2015 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 25. oktober 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 25. oktober 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 25. oktober 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.0 1.1 Kathinka Meirik Endret oppsett, + vedlegg Bakgrunn og forankring Klinikkens

Detaljer