Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst"

Transkript

1 1 / 13 for prosjekt GODKJENT AV: Styringsgruppemøte 12. september 2012 Navn Rolle Stilling Dato

2 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN PROSJEKTEIER BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET AVGRENSNINGER INTERESSENTER KRITISKE SUKSESSFAKTORER PROSJEKTORGANISERING OG STYRING PROSJEKTETS FORHOLD TIL LINJEN ORGANISERING STYRINGSGRUPPEN PROSJEKTLEDER PROSJEKTDELTAKER REFERANSEGRUPPE ELLER ANDRE ROLLER AVVIKSHÅNDTERING RESULTATMÅL, EFFEKTMÅL OG GEVINSTER RESULTATMÅL EFFEKTMÅL HOVEDMILEPÆLER (OVERORDNET) BUDSJETT (OVERORDNET) RISIKOANALYSE / USIKKERHETSANALYSE KVALITETSSIKRING PROSJEKTAVSLUTNING... 13

3 3 / 13 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av Oppdatert milepælsplan Grethe Jarneid Styringsgruppemøtet REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Her kan det settes inn referanser til andre dokumenter som for eksempel prosjektplan, risikoanalyse, strategidokument, handlingsplan eller liknende. Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Arkiv Dato

4 4 / 13 1 PROSJEKTETS NAVN. 2 PROSJEKTEIER Konserndirektør Atle Brynestad. 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Forankring og bakgrunn I april 2010 ble en interdepartemental arbeidsgruppe nedsatt av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) for å foreta en juridisk og økonomisk gjennomgang av mulige løsningsmodeller for levering av tjenestepensjon til de ansatte i helseforetakene. Rapporten Pensjonsleverandør for helseforetakene mulige løsningsmodeller ble levert pr Innstillingen fra arbeidsgruppen var å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet. Dette gjelder: - Oslo universitetssykehus HF - Vestre Viken HF - Akershus universitetssykehus HF - Sunnaas sykehus HF I tillegg skal det vurderes om pensjonsytelser til virksomheter etablert etter 1. januar 1994, dvs det regionale helseforetaket inkludert Sykehuspartner skal inngå i pensjonskassen. I foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet av 30/ ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å gjennomføre en prosess, med nødvendig involvering av ansattes organisasjoner, med sikte på å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet. Foretaksmøtet vedtok: 1. Foretaksmøtet gir Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å gjennomføre en prosess med sikte på å etablere en pensjonskasse for helseforetakene Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF slik det presiseres nærmere i punktene nedenfor. 2. Foretaksmøtet fastsetter at den nye pensjonskassen skal omfatte: - alle nyansatte ved Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akeershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF, unntatt sykepleiere og apotekansatte som skal omfattes av egne lovbestemte ordninger fra det tidspunkt pensjonskassen etableres - medlemmer av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, med unntak av sykepleiere der det må foretas en spesiell vurdering av mulighetene for å skille ut sykepleiere med sikte på overføre dem til Pensjonsordningen for sykepleiere - medlemmer av Vestre Viken pensjonskasse 3. Foretaksmøtet ber videre Helse Sør-Øst RHF å vurdere om: - andre avtaler om pensjonsordninger inngått fra 1994 og senere også skal inngå i pensjonskassen eller om det skal finnes andre lovlige løsninger for disse avtalene - medlemmer fra helseforetakene i Oslo pensjonsforsikring AS skal inngå i pensjonskassen. 4. Foretaksmøtet forutsetter at pensjonskassen organiseres slik at medlemmenes og foretakenes behov for nær kontakt med pensjonskassen ivaretas når det gjelder service og oppfølging. For å ivareta dette skal som et minimum ledelsen av pensjonskassen og kontakt med medlemmene ivaretas av pensjonskassen selv, mens administrasjons- og forvaltningsoppgaver kan konkurranseutsettes. 5. Det tas sikte på at pensjonskassen skal tre i funksjon fra 1. januar 2013.

5 5 / Foretaksmøtet forutsetter at de ansattes organisasjoner involveres i samsvar med gjeldende regelverk og tariffavtale. Igangsettelse av prosjektet er blitt forsinket. Bakgrunnen for forsinkelsen er at hovedorganisasjonene i Spekter Helse i brev 10. november 2011 til Spekter ba om at Helse Sør-Øst RHF stilte arbeidet med styringsgruppe i bero til saken var drøftet. Helse Sør-Øst RHF har etterkommet denne anmodningen. Som følge av dette har det vært behov for å revurdere oppstartstidspunktet pr. 1. januar Det har også vært dialog med HOD om dette. Det vises til egen sak i styringsgruppemøte 26. juni Hovedoppgaver i prosjektet: Prosjektet kan inndeles i tre ulike faser: Oppstart av Prosjektet - Utarbeide prosjekt- struktur Vurderinger før etablering av Pensjonskassen - Organisering og innfasing av pensjonsordninger -Type pensjonskasse -Hvilke pensjonsordninger skal inngå -Modell for overføring fra avgivende pensjonsleverandører -Vurdere kapitalbehov Etablering av Pensjonskassen -Retningslinjer og styringsverktøy -Utnevnelser og ansettelser -Vedtekter og konsesjonss øknad -Anbud og valg av eksterne leverandører -Flytting av pensjonsordninger, medlemmer og oppgjør Kompetansebygging og kommunikasjon med ulike interessenter Hovedutfordringer i prosjektet Det er flere utfordringer i prosjektet. De vesentligste vurderes å være knyttet til: - Kompliserte fagområder både innenfor det juridiske -, forsikringstekniske - og forvaltningsmessige området - Forståelse og forankring hos de mange ulike interessentene, herunder medlemmer, eksisterende pensjonsleverandører, berørte helseforetak, fagorganisasjonene med flere - Tilgang på sentrale ressurser i de berørte helseforetakene og i Helse Sør-Øst RHF - Tilstrekkelig tid til kompetanseoverføring underveis Hva skal løses i prosjektet Prosjektet skal løse oppdraget gitt Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet 30. september Det innebærer at det skal gjennomføres en prosess med sikte på å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF. Videre vedtok foretaksmøtet at det tas sikte på at pensjonskassen skal tre i funksjon fra 1. januar Det etableres dialog med Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til egnet tidspunkt for når pensjonskassen kan være i funksjon. 4 AVGRENSNINGER Prosjektets oppgaver mht etablering av pensjonskassen må avgrenses mot styret i pensjonskassens oppgaver. Eksempelvis vil det være styret i pensjonskassen som må vedta kassens investeringsstrategi. Viktige momenter vil være diversifisering og valg av risikoprofil i forvaltningen. Valget vil spille en rolle for risiko for helseforetakenes økonomi. Det vil derfor være naturlig at også i prosjektet diskuteres ønsket strategi i forvaltningen av pensjonskassens kapital. Det må således relativt tidlig tas stilling til styresammensetningen i pensjonskassen. Forsikringsvirksomhetsloven stiller krav om minimum fem medlemmer dersom forvaltningskapitalen er

6 6 / 13 over 100 millioner kroner. En ny pensjonskasse er antatt å ha forvaltningskapital godt over dette. Videre er det et krav at minst et styremedlem er uten tilknytning til pensjonskassen, arbeidsgiver eller til helseforetak. Medlemmene i pensjonsordningen skal være representert i styret. Størrelsen på pensjonskassen og antall helseforetak tilsier at det bør tas stilling til hvorvidt styret bør ha en bredere sammensetning enn det minimum loven krever. Jamfør avsnitt 9 tar prosjektet sikte på at det blirutnevnt et styre i løpet av februar INTERESSENTER Det er mange ulike parter, personer og enheter både internt i Helse Sør-Øst og eksternt som blir berørt av prosjektet og som må involveres underveis for at den endelige valgte løsningen for pensjonskassen skal være optimal. Foreløpig er følgende interessenter identifisert: - Medlemmer i pensjonsordningene o dagens ansatte o tidligere ansatte med pensjonsrettigheter o pensjonister - Organisasjoner og representanter/rådgivere for de ulike ansattegruppene o Fagforeninger - Arbeidsgiverforeninger o Spekter - De berørte helseforetakene og virksomheter o Akershus universitetssykehus HF o Oslo universitetssykehus HF o Sunnaas sykehus HF o Vestre Viken HF o Helse Sør-Øst RHF o Sykehuspartner o Sykehusapotekene - Andre helseforetak og virksomheter o Øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst o De øvrige regionale helseforetakene o Selskaper eid i felleskap med de øvrige regionale helseforetakene - Avgivende pensjonsleverandører o Akershus fylkeskommunale pensjonskasse o KLP o Oslo Pensjonsforsikring o Vestre Viken pensjonskasse - Berørte pensjonsleverandører o Statens Pensjonskasse - Fylkeskommuner o Akershus o Oslo - Myndigheter o Helse- og omsorgsdepartementet o Finanstilsynet

7 7 / 13 Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan i prosjektet. 6 KRITISKE SUKSESSFAKTORER Prosjektgruppen vil løpende arbeide med å identifisere kritiske suksessfaktorer, og ved behov iverksette nødvendige korrigerende tiltak i prosjektet. Foreløpig er følgende kritiske suksessfaktorer identifisert: - Kompetanse og involvering av de ulike interessentene med spesiell fokus på de ansatte- og deres organisasjoner - Sikre tilstrekkelig kompetanse i pensjonskassens styre og administrasjon - Kapitalgrunnlag tilstrekkelig egenkapital for å levere konkurransedyktig avkastning - Systemløsninger knyttet til medlemshåndtering, pensjonsutbetaling og forsikringstekniske beregninger - Opplevd medlemstilfredshet med den nye pensjonskassen 7 PROSJEKTORGANISERING OG STYRING 7.1 Prosjektets forhold til linjen Oppdraget med å etablere en ny pensjonskasse er gitt til Helse Sør-Øst RHF fra Helse- og omsorgsdepartement. Det er derfor naturlig at prosjektet ledes av representanter fra Helse Sør-Øst RHF, men med sterk involvering og medvirkning fra de berørte helseforetakene og de ansattes organisasjoner. Dette søkes ivaretatt gjennom den etablerte styringsmodellen for prosjektet (jamfør avsnitt 7.2), og med fokus på kommunikasjon og involvering. Det legges opp til en egen kommunikasjonsplan for prosjektet, og nødvendig forankring i relevante fora i Helse Sør-Øst. Direktørmøtet, HR-direktørmøtet og økonomidirektørmøtet vil være sentrale arenaer for forankring. Informasjon og ivaretakelse av lover og regler knyttet til de ansattes rettigheter og endring av pensjonsleverandør vil bli ivaretatt av den ordinære arbeidsgiverlinjen. Det er således nødvendig med tett og løpende dialog mellom prosjektet og de ulike arbeidsgiverrepresentanter underveis i prosjektet. Det vil også bli vurdert å legge ut relevant informasjon på intranett. På det tidspunktet pensjonskassen er etablert skal helseforetakene overføre medlemsmasse fra sine eksisterende pensjonsleverandører til den nye pensjonskassen. Helseforetakene vil få oppgaver knyttet til kvalitetssikring av medlemsopplysninger. Dette arbeidet vil starte i forkant av etablering av pensjonskassen. Ut over dette forventes det ikke at helseforetakene berøres direkte i form av forventninger om stor ressursinnsats, men det vil bli lagt vekt på god informasjon og kommunikasjon om prosjektets fremdrift. Det finnes relevant pensjonskompetanse hos de berørte helseforetakene både innenfor HR, og finans. Det vil være naturlig å involvere disse løpende, men det legges til grunn at denne involveringen enten skjer via etablerte fora eller ivaretas av fagområdets representant i prosjektgruppen direkte. Dette for å redusere belastningen på foretakets ressurser i forbindelse med prosjektet. Innkjøp i prosjektet ivaretas av Sykehuspartner. Innledningsvis i prosjektet vil HR-området ivaretas av viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF som medlem i styringsgruppen. På det tidspunktet det vurderes nødvendig og hensiktsmessig, vil prosjektgruppen bli utvidet med representasjon fra HR. Prosjektet må løpende sikre tilstrekkelig kommunikasjon med arbeidsgiverforeningen Spekter som har ansvaret for å ivareta forholdet til tariffavtalenes frysbestemmelse og kommunikasjonen med de sentrale tariffparter.

8 8 / Organisering Styringsgruppen Helse Sør-Øst RHF: Atle Brynestad (leder) Steinar Marthinsen (nestleder) Oslo universitetssykehus HF: Morten Reymert Vestre Viken HF: Nils Fredrik Wisløff Akershus universitetssykehus HF: ManuelaRamin-Osmundsen ( ) Jørn Limi (Fra ) Sunnaas Sykehus HF: Hilde Westlie Sykehuspartner: Representanter fra de ansatte: Stian Gusfre Irene Kronkvist (UNIO), Lizzie Ruud Thorkildsen(YS) Svein Øverland (LO). Ressursgrupper fora for forankring Direktørmøtet HR-direktørmøtet Økonomidirektørmøtet Prosjektgruppen Mercer(Norge) AS: Helse Sør-ØstRHF: Grethe Jarneid (prosjektleder) Ann-Margrethe M. Langbakk (juridisk direktør) Line Alfarrustad (finansdirektør) Martin Sjuls (finansrådgiver) Involvering fra HR blir vurdert når aktuelle problemstillinger tilsier dette. Prosjektgruppen møter også i styringsgruppen Ressurser fra HFene Finans HR Kommunikasjon Sykehuspartner Eksterne ressurser Wikborg Rein: juridisk rådgiver Mercer(Norge) AS: finansiell rådgiver Mercer(Norge) AS: aktuarressurser PWC: revisor Arbeidstakerorganisasjonene kan møte med en observatør som innehar relevant kompetanse i prosjektet. Observatørene har talerett, men ikke stemmerett i styringsgruppen. Prosjektgruppen vil i utgangspunktet holdes liten, og er ment som en arbeidende gruppe. Fagkompetanse hos eksterne rådgivere er viktig for en vellykket gjennomføring av prosjektet, og det må påregnes at disse i stor grad trekkes direkte inn i arbeidet i prosjektgruppen. Det er avholdt minikonkurranse for juridiske tjenester, hvor oppdraget ble tildelt Wikborg Rein. Rammeavtaler for finansiell rådgivning og prosjektledelse er inngått med Mercer (Norge) AS. Valgt leverandør besitter også aktuarkompetanse. Nye oppdrag tildeles valgte leverandører via fagområdets representasjon i prosjektgruppen. Det legges til grunn at prosjektet finner en hensiktsmessig og effektiv arbeidsform hvor informasjon deles på tvers av fagområder. Prosjektleder rapporterer til leder for styringsgruppen, men daglig kontakt med prosjektleder ivaretas av finansdirektør Line Alfarrustad.

9 9 / Styringsgruppen Styringsgruppens leder, konserndirektør Atle Brynestad i Helse Sør-Øst RHF, rapporterer til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Styringsgruppen møtes i utgangspunktet månedlig, og møteplan utarbeides i det første styringsgruppemøtet. Sekretariatsfunksjonen for styringsgruppen ivaretas av finansavdeling i Helse Sør- Øst RHF, og skal ivareta innkalling, utsendelse, referatutarbeidelse og øvrige administrative forhold i tilknytning til styringsgruppens arbeid. Saker til styringsgruppebehandling skal som en hovedregel sendes ut fem virkedager før styringsgruppemøtet. Sakspapirer sendes ut elektronisk som både pdf og word dokumenter. Møtereferat sendes ut senest en uke etter møtet. Kommentarer bes gitt innen en uke fra møtereferatet er sendt ut. Møtereferatet godkjennes og underskrives i påfølgende styringsgruppemøte. 7.4 Prosjektleder Prosjektleder er ansvarlig for å styre prosjektet mot dets mål og prosjektets ressurser slik at prosjektets aktiviteter blir utført og følge opp i forhold til fremdrift, kvalitet og ressursbruk. Prosjektleder er ansvarlig for rapportering og fremme endringsbehov til styringsgruppen i forhold til de avtaler som er gjort i dette prosjektet og de generelle retningslinjer som gjelder. Prosjektleder vil i samråd med leder av styringsgruppen sørge for at saker som skal behandles i styringsgruppen blir forberedt. Prosjektleder vil også ha ansvar for innkalling til prosjektmøter og referat fra disse møtene. 7.5 Prosjektdeltaker Prosjektdeltaker er ansvarlig for å utføre de oppgaver som er avtalt med prosjektleder innenfor de rammer som er avtalt og rapportere fortløpende aktivitet og avvik til styringsgruppen. 7.6 Referansegruppe eller andre roller Referansegrupper eller andre roller vil bli etablert ved behov. I utgangspunktet tenkes denne rollen dekket av eksisterende fora, som for eksempel direktørmøtet, HR-direktørmøtet og økonomidirektørmøtet. 7.7 Avvikshåndtering Avvik skal rapporteres til prosjektleder slik at hun i samarbeid med prosjektgruppen kan finne korrigerende tiltak og følge opp aktivitet. 8 RESULTATMÅL, EFFEKTMÅL OG GEVINSTER 8.1 Resultatmål Prosjektet skal løse oppdraget gitt Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet 30 september Det innebærer at det skal gjennomføres en prosess med sikte på å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene Oslo universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF.

10 10 / Effektmål I dag må helseforetakene i hovedstadsområdet forholde seg til fem ulike pensjonsleverandører. I tillegg har etablering av nye juridiske enheter, som Oslo universitetssykehus HF, medførte at ett helseforetak har flere leverandører, noe som medfører uklarheter med hensyn til hvilken ordning og hvilken leverandør nye medarbeidere skal meldes inn. Etablering av en egen pensjonskasse vil forenkle det administrative merarbeidet knyttet til denne uklarheten, siden nye medarbeidere vil meldes inn i den nye kassen. Anskaffelsesreglene tillater ikke samordning til en felles leverandør uten konkurranseutsetting med mindre samordningen skjer i egenregi. Ved å etablere egen pensjonskasse, vil man både løse forholdet til anskaffelsesreglene, samtidig som man heller ikke må konkurranseutsette valg av pensjonsleverandør som sådan. Ved etablering av ny pensjonskasse i henhold til oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet forenkles den fremtidige strukturen ift dagens fem leverandører; KLP, Vestre Viken pensjonskasse, Oslo pensjonsforsikring, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Statens pensjonskasse. Ordningen i Statens pensjonskasse vil bli lukket slik at nyansatte meldes inn i den nye pensjonskassen. 8.3 Gevinster Bakgrunnen for oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av egen pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet er en dom fra EU-domstolen om anskaffelsesregelverkets anvendelse ved inngåelse av avtaler om levering av offentlig tjenestepensjon. I tillegg er det krevende at det er flere pensjonsleverandører innenfor samme helseforetak. Bakgrunnen for prosjektet er derfor først og fremst juridisk betinget og ikke økonomisk. Det er derfor ikke å forvente at helseforetakene skal oppleve store økonomiske gevinster av etableringen av en egen pensjonskasse. Det vil imidlertid være å forvente at en egen pensjonskasse vil lette den administrative byrden helseforetakene i dag opplever med å ha ulike pensjonsleverandører. Det er prosjektets ambisjon at den nye pensjonskassen skal ha kostnadseffektiv drift sett i forhold til sammenlignbare pensjonsinnretninger, samtidig som servicenivå og medlemskontakt er i tråd med forventningene til medlemmer og arbeidsgiver. Det er også avgjørende å sikre at pensjonskassen har tilstrekkelig bufferkapital slik at pensjonskassens midler blir forvaltet på en måte som gir konkurransedyktig avkastning over tid. Kostnadseffektiv drift og god avkastning er en forutsetning for konkurransedyktig utvikling i pensjonspremie og kostnader.

11 11 / 13 9 HOVEDMILEPÆLER (OVERORDNET) Nr Milepæl Startdato Sluttdato M1 Prosjektet klart for oppstart M2 Prosjektgruppen etablert M3 og mandat forankret og godkjent herunder interessentanalyse og kommunikasjonsplan Milepæler i hele prosjektperioden M4 Kompetansebygging gjennomført M5 Kommunikasjon interessenter gjennomført Milepæler før etablering av Pensjonskassen M6 Ulikheter i vedtekter, avtaler, vilkår, tariffavtaler og andre goder kartlagt M7 Organisering av Pensjonskassen og innfasing av ulike pensjonsordninger besluttet M8 Type pensjonskasse besluttet (konsern / fellespensjonskasse) M9 Beslutning om hvilke pensjonsordninger som skal overføres Pensjonskassen foretatt M10 Beslutning om hvilken modell (flytting, fisjon og/eller fusjon) som skal legges til grunn ved overføring av midler fra avgivende pensjonsleverandører M11 Kapitalbehov i Pensjonskassen utredet og besluttet M12 Beskrivelse av mulige premie- og forsikringsmessige konsekvenser kartlagt M13 Avklare regnskapsmessige og aktuarmessige konsekvenser Milepæler for etablering av Pensjonskasse M14 Utarbeidelse av retningslinjer og styringsverktøy for styret og daglig leder herunder investeringspolicy foretatt M15 Utnevnelse av styret i Pensjonskassen foretatt M16 Ansettelser i Pensjonskassen foretatt M17 Vedtekter og konsesjonssøknad for Pensjonskassen godkjent av Finanstilsynet M18 Valg av eksterne passivaleverandører til Pensjonskassen foretatt M19 Anbud kapitalforvaltning foretatt M20 Ajourhold/flytting/overføring av pensjonsordninger, medlemmer og alle aktiva gjennomført M21 Pensjonskassen i operativ drift M22 Evaluering av prosjektet foretatt

12 12 / BUDSJETT (OVERORDNET) Utover erfaringen med etableringen av Vestre Viken pensjonskasse i 2009 er det i Helse Sør-Øst RHF liten erfaring med etablering av pensjonskasser. Den etableringen av egen pensjonskasse som det nå legges opp til er et vesentlig større prosjekt enn etableringen av Vestre Viken pensjonskasse. Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet legger blant annet opp til at det må gjennomføres en rekke vurderinger i forkant av etableringen, herunder blant annet vurderingen av hvorvidt deler av Oslo pensjonsforsikring AS skal innlemmes i pensjonskassen. Vurderingene krever kompetanse og ressurser verken Helse Sør-Øst RHF eller foretaksgruppen i dag besitter. Jfr. avsnitt 7.2 har Helse Sør-Øst RHF derfor engasjert Mercer (Norge) AS og Wikborg Rein & CO. Basert på oppdrages karakter og kompleksitet må det påregnes ca 11 millioner kroner på ekstern bistand i prosjektperioden. Det er stor usikkerhet knyttet til dette. Kostnadene vil blant annet avhenge av hvor omfattende den nye pensjonskassen blir, hvor mye av arbeidet som vil bli gjort av den nye pensjonskassen selv og av leverandører til pensjonskassen. Kostnadsoverslaget er basert på aktivitetene i milepælsplanen og antatt omfang av disse. Jamfør milepælsplanen tas det sikte på å ansette/engasjere personer i pensjonskassen i Det knyttet usikkerhet til denne kostnaden, men et forsiktig estimat tilsier en ramme på ca. 2,5 millioner som blant annet innbefatter daglig leder, administrativt personell, aktuar. Videre må det påregnes en kostnad i 2013 knyttet til valgt leverandører til pensjonskassen. Det kan for eksempel være snakk om systemkostnader, og/eller daglig ledelse. Denne estimeres til 1 million kroner. Så langt som mulig, innenfor kompetanse og ressurstilgang vil Helse Sør-Øst RHF bruke egne ansatte i prosjektet. Dette gjelder i første rekke innenfor finans og juridisk fagmiljø, samt noe kommunikasjonsfaglig bistand, Det er anslått at det til sammen vil benyttes 2 årsverk i prosjektperioden. Det er knyttet usikkerhet til omfanget av prosjektet, blant annet basert på konklusjonene på de vurderingene Helse- og omsorgsdepartementet ber Helse Sør-Øst RHF om å gjøre. Det er likevel vurdert at sannsynlighet for et negativt kostnadsavvik er liten Prosjektet som sådan estimerer dermed en kostnad på ca 16 millioner kroner. 20 prosent av kostnadene forventes i 2012, 70 prosent i 2013 og 10 prosent i Det påhviler Helse Sør-Øst RHF og prosjektleder å være bevisst på kostnadene og minimere disse i prosjektet. Rimeligheten i budsjettet skal vurderes fortløpende etter hvert som prosjektet skrider frem og usikkerheten minsker. 11 RISIKOANALYSE / USIKKERHETSANALYSE Foreløpige risikofaktorer som er identifisert i prosjektet: - korrekte medlemsdata ved overføring til ny Pensjonskasse - operasjonell risiko i oppstartsfasen ved egen administrasjon - Kompetanse og involvering av de ulike interessentene med spesiell fokus på de ansatte- og deres organisasjoner - Sikre tilstrekkelig kompetanse i pensjonskassens styre og administrasjon - Kapitalbehov tilstrekkelig egenkapital for å levere konkurransedyktig avkastning - Systemløsninger knyttet til medlemshåndtering, pensjonsutbetaling og forsikringstekniske beregninger - Kapitaloverføring ved overføring av midler til ny pensjonskassen - Opplevd medlemstilfredshet

13 13 / KVALITETSSIKRING Prosjektet har tilknyttet seg ekstern faglig kompetanse for å sikre at kvaliteten i vurderingene og beregningene som vil bli foretatt i prosjektet er gode. Dette er ressurser innenfor følgende områder: - juridisk kompetanse ved Wikborg Rein - pensjonsfaglig kompetanse herunder aktuarressurser ved Mercer (Norge) AS - finansiell og forvaltningskompetanse spesifikt for pensjonskasseforvaltning ved Mercer (Norge) AS - ekstern prosjektleder med pensjonsfaglig og pensjonskassekompetanse Prosjektet vil også benytte ressurser fra de ulike helseforetakene blant annet innenfor pensjonsfaglig, juridisk, økonomisk, innkjøp og HR kompetanse ved behov. Dagens leverandører vil også være viktige bidragsytere i vurderingene som skal gjøres i prosjektet før etablering av pensjonskassen og ikke minst når selve etableringen skal foretas. 13 PROSJEKTAVSLUTNING Prosjektet er avsluttet når pensjonskassen er i operativ drift.

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem?

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem? Prosjekt Orkidè Rapport fra delprosjekt: Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest Prosjekteier: Herlof Nilssen Prosjektleder: Per Karlsen Dato for godkjenning av rapporten:

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon 2/2010 Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransetilsynets skriftserie 2/2010 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 6 1. Introduksjon...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer