Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser SAMMENDRAG: Det foreslås at kontrollutvalget innstiller overfor kommunestyret at rapporten tas til etterretning. Videre foreslås det at kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp anbefalingene som fremkommer i revisjonsrapporten. SAKSOPPLYSNINGER: Ifølge Kommunelovens 77 nr. 5. skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Av forskrift om kontrollutvalg 14, annet ledd, framgår at selskapskontrollen også kan omfatte forvaltningsrevisjon. På bakgrunn av en ekstern henvendelse til et av medlemmene av kontrollutvalget i Øyer kommune, behandlet kontrollutvalget i Øyer i møte sak 09/007, GLØR iks OG GLØR PARTNER AS forhold til regelverket om offentlige anskaffelser et notat fra Innlandet Revisjon IKS om denne problemstillingen. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar notatet fra Innlandet Revisjon IKS til etterretning. 2. Notatet oversendes GLØR IKS for eventuelle kommentarer. Sammen med svaret bes GLØR IKS vedlegge dokumentasjon for hvordan anskaffelsesprosedyrene har vært når det gjelder innleie av maskiner (anskaffelsesprotokoll el). Kontrollutvalget i Øyer behandlet saken på nytt i møte den sak 09/011, Offentlige anskaffelser GLØR iks og Glør Partner AS og fattet følgende vedtak: Saken realitetsbehandles på kontrollutvalgets møte den Det tas sikte på å legge saken frem for kommunestyret. Saken vedrørende Glør iks og Glør Partner AS forhold til regelverket om offentlige anskaffelser ble behandlet i kontrollutvalget i Øyer sak 09/14 og i kommunestyret i Øyer sak 35/09. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Kommunestyret forutsetter at GLØR iks etterlever regelverket om offentlige anskaffelser og ber kommunens representant i selskapets representantskap følge opp saken.

2 Kommunestyret vil ta opp tildeling av ressurser til gjennomføring av forvaltningsprosjekt vedr. GLØR s etterlevelse av regelverket for off. anskaffelser ved neste budsjettbehandling Ved budsjettbehandlingen i Øyer kommune, ble det bevilget kr ,- til dette formålet, tilsvarende 70 timer. Et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt var forutsatt gjennomført sammen med kontrollutvalgene i Gausdal og Lillehammer kommuner. Behandlingen i Gausdal kommune. Kontrollutvalget i Gausdal kommune har hele tiden vært orientert om behandlingen av denne saken i Øyer. I sak 10/06 i møte fattet kontrollutvalget i Gausdal kommune slikt vedtak: Kontrollutvalget i Gausdal kommune gjennomfører i samarbeid med kontrollutvalgene i Øyer og Lillehammer kommuner, et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot Renovasjonsselskapet Glør iks etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Det vises til vedlagte utkast til bestilling. I bestillingsdokumentet til revisjonen hadde kontrollutvalget formulert følgende formål med prosjektet: Formålet med prosjektet er å kartlegge innleie av maskiner og totalt innkjøp og vurdere i hvilken grad regelverket for offentlige anskaffelser har blitt etterlevd i Glør iks. Problemstillingene for prosjektet var formulert slik: - Omfanget av innkjøp herunder innleie av maskiner i perioden sammenlignet med tidligere opplysninger fra Glør iks. For anskaffelser foretatt fra og med 2007: - Har innleie av maskiner vært gjenstand for konkurranse i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser? - Har kravet til dokumentasjon vært oppfylt? - Har øvrige anskaffelser vært gjenstand for konkurranse i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser? - Har kravet til dokumentasjon vært oppfylt? - Har det skjedd noen endringer i praksis etter at styret i Glør iks vedtok å innskjepe rutinene i juni 2009? Revisjonens konkluderer med følgende: GLØR iks har foretatt anskaffelser i størrelsesorden mill kr i årene , hvorav innleie og leasing av maskiner uten fører utgjorde mellom kr.

3 Innleie av maskiner uten fører er i hovedsak foretatt direkte hos samme leverandør i perioden uten konkurranse i strid med regelverket. For 2010 er innleie av maskiner uten fører foretatt i henhold til rammeavtale som GLØR iks har inngått etter utlyst anbudskonkurranse. Anskaffelsen for 2010 vurderes å tilfredsstille kravet om konkurranse. Innleie av maskiner med fører i perioden er foretatt uten konkurranse og vurderes å være i strid med anskaffelsesregelverket. For 2010 er tilsvarende anskaffelser foretatt i henhold til inngått rammeavtale etter utlyst anbudskonkurranse og anskaffelsene vurderes derfor å tilfredsstille kravet til konkurranse. Avtaler om leasing av maskiner antas å være inngått uten konkurranse i strid med regelverket. For anskaffelser over EØS-terskelverdi har vi registrert følgende avvik: Det er foretatt anskaffelser uten utlysning av konkurranse; det er bare foretatt prisforespørsler. Anskaffelser er utlyst bare som nasjonal konkurranse til tross for at anslått verdi av kontrakten er over EØS-terskelverdi GLØR har kjøpt uten konkurranse og påberoper seg unntaksreglene uten å bevise at det bare finnes én leverandør eller sannsynliggjøre at det ikke var tid til konkurranse. For anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men under EØS terskelverdi har vi registrert følgende avvik: For flere ensartede anskaffelser har den samlede anskaffelsen ikke vært gjenstand for konkurranse. Det har vært innhentet tilbud lokalt. For noen typer anskaffelser har GLØR kjøpt uten konkurranse og påberoper seg unntaksregelen om at det bare finnes én leverandør i markedet. GLØR må bevise at det bare finne én leverandør i det nasjonale markedet. For anskaffelser under nasjonal terskelverdi har vi også registrert avvik: Det har vært foretatt anskaffelser uten noen form for konkurranse. I de tilfeller GLØR påberoper seg at det bare finnes én leverandør, må de dokumentere at de har forespurt aktuelle leverandører for å skape en konkurranse, og at det var bare var én som kunne levere..kravet til dokumentasjon har ikke vært oppfylt. GLØR har ikke sikret etterprøvbarheten i anskaffelsesprosessen for sine anskaffelser. Endringer i GLØRs praksis Vi har registrert at det har skjedd en endring i GLØRs praksis siste halvår 2009 for de større anskaffelsene hvor flere typer anskaffelser er utlyst på anbud. Anskaffelsesprotokoller er også introdusert ved GLØR, men har vært lite brukt. Revisjonens anbefalinger går ut på følgende: GLØR setter fokus på og øker bevisstgjøringen i organisasjonen på etterlevelse av reglene om konkurranse og protokollplikt for alle anskaffelser over kr eks mva. GLØR setter fokus på at anskaffelser under kr eks mva også skal være basert på konkurranse som står i forhold til anskaffelsens verdi,

4 Dersom det er tvil om en anskaffelse kommer over eller under aktuell terskelverdi, bør det utarbeides et notat som viser hvilke vurderinger som er gjort ved beregning av anskaffelsens verdi, jf veilederen kapittel Notatet oppbevares som et vedlegg til anskaffelsesprotokollen. GLØR begrunner anvendelse av unntaksbestemmelser med hjemmel i regelverket og tar dette inn i anskaffelsesprotokollen, GLØR fortløpende vurderer sine samlede regelmessige anskaffelser hos leverandører over nasjonal terskelverdi gjennom året og kunngjør konkurranse etter gjeldende regler, ev vurderer å inngå rammeavtaler Rutinebeskrivelsen for innkjøp omarbeides slik at den også tar hensyn til regelverket for offentlige anskaffelser. Kommentarer fra Glør iks er tatt inn som vedlegg til rapporten. Glør iks skriver blant annet: Etter en samlet vurdering fra GLØRs side er rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger korrekte. Gjennomgangen har skapt økt forståelse for og hensikten med regelverket for offentlige anskaffelser. GLØR IKS vil etter denne forvaltningsrevisjonen sette ennå mer fokus på etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Dette vil gjøres ved revidering og innføring av nye instrukser og prosedyrer, samt bedre opplæring i bruk av regelverket for GLØRs personell som forstår offentlige anskaffelser. VURDERING: Sekretariatet viser til høringsuttalelsen fra Glør iks hvor det fremgår at selskapet etter denne forvaltningsrevisjonen, ved revidering og innføring av nye instrukser og prosedyrer, samt bedre opplæring, vil sette mer fokus på etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Innlandet Revisjon iks har, etter sekretariatets oppfatning, foretatt en grundig og nyttig gjennomgang av Glør iks etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Sekretariatet konstaterer at det har vært gjennomgående brudd på regelverket. Etter behandlingen av saken vedrørende Glør iks og Glør Partner AS forhold til regelverket om offentlige anskaffelser nevnt foran og det nevnte vedtaket i styret i Glør iks i juni 2009, har det vært en viss bedring fra høsten 2009 med ytterligere bedring i løpet av Bruddene på regelverket er allikevel, etter sekretariatets mening, kritikkverdige. Kontrollutvalget har et oppfølgingsansvar for gjennomført selskapskontroll, som består i å avklare hvordan rapportens anbefalinger og kommunestyrets vedtak blir fulgt opp. Sekretariatet foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar revisjonsrapport Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser til etterretning. 2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp anbefalingene som fremkommer i revisjonsrapporten.

5 Kontrollutvalget behandlet saken saknr. 11/001 den : Enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Kommunestyret tar revisjonsrapport Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser til etterretning. 2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp anbefalingene som fremkommer i revisjonsrapporten.

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS Rapport 2012 nr 4 J.nr./Referanse: 2012-797/KL 1 2 SAMMENDRAG Rapporten er delt i tre deler: Forholdet til lov om offentlige

Detaljer

Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter

Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter Oslo kommune Rapport 01/2010 Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter 2 0 0 9 - integritet og verdiskaping Rapport 1/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2009 Behandling av skjenkebevillinger

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF

Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 12/2007 Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF 2007 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport 12/2007 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen i Oslo 1/2006

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internrevisjonsrapport nr 02/08 15.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Internrevisjonen Helse Øst RHF 14.9.2006 Side 1 av 12 Rapport nr. 9-2006 Revisjonsperiode Juni august 2006 Virksomhet Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser 2014 FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing av prosjektet... 5 1.4 Gjennomføring

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer