Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør."

Transkript

1 Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde. De ansattes rettigheter er nedfelt i Hovedtariffavtalen. Kredittilsynet setter bestemmelser og kriterier for hvordan livselskapene skal forvalte pensjonspremiene/reservene. Kredittilsynet har det overordnede tilsynsansvaret med alle forsikringsselskap uansett eierstruktur og kontrollerer hvert år at de premiereservene som selskapene operer med, er tilstrekkelig i forhold til nåværende og framtidige pensjonsforpliktelser. Tariffavtalen bestemmer pensjonsytelsene i kommunaltjenestepensjon. Arbeidsgiver er forpliktet til å sikre sine ansatte riktig pensjon i all framtid uansett hvilket livselskap arbeidsgiver benytter. Pensjonspremien er et anslag på framtidig sparebehov. Størrelsen på den innbetalte premien er derfor avgjørende for om en til enhver tid dekker de pensjonsforpliktelsene en har som arbeidsgiver. En pensjonsordning består først og fremst av sparing. Når hvert enkeltmedlem i ordningen går av med pensjon skal det stå klar en sum penger (oppspart gjennom årlige premier og årlig avkastning) som tillagt senere avkastning dekker medlemmets krav på pensjonsytelser i de årene vedkommende statistisk vil leve. I tillegg til dette skal ordningen ta høyde for risikoen for at noen slutter før ordinær pensjonsalder fordi medlemmet har særaldersgrense, eller noen går av med avtalefestet pensjon (AFP) eller fordi noen blir uførepensjonert. Reglene om etterlattepensjoner og barnepensjoner er også risikoområder som skal være dekket gjennom ordningen. Tjenestepensjonsordningens innhold og de tariffmessige forpliktelser kommunen er bundet av, er fastsatt i hovedtariffavtalen. Ifølge kap. 2 pkt skal alle medlemmer være garantert en pensjon som tilsvarer 66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening, dvs den brutto lønn vedkommende har når vedkommende slutter. Full opptjening i ordningen forutsetter 30 år medlemskap, mot Folketrygden 40 år. Sykepleiere og pedagogisk personale har egne særavtaler om pensjonstilhørighet (sykepleiere i KLP og lærere i Statens pensjonskasse) og blir derfor ikke berørt av denne saken. Fra 2004 har det blitt innført nye regler for kommunal tjenestepensjon i forsikringsvirksomhetslovens kapittel 8 B. Kommunale pensjonsordninger hadde inntil dette tidspunkt ikke vært underlagt særskilt lovregulering. Bakgrunnen for de nye reglene var at det bare var KLP som kunne tilby et produkt som tilfredstilte Hovedtariffavtalens krav til utjevnede (kjønns- og aldersnøytrale) premier. Et slikt premieberegningssystem var i utgangspunktet i strid med forsikringsvirksomhetsloven, men KLP hadde anledning til å tilby dette i medhold av en dispensasjon fra reglene. Slik utjevning av premier er det etter lovendringen adgang til å foreta, og andre selskaper har dermed mulighet for å tilby dette i konkurranse med KLP.

2 Ved tariffrevisjonen i 2004 ble Hovedtariffavtalens bestemmelser vedrørende kommunal tjenestepensjon endret, slik at bestemmelsene ble leverandørnøytrale. Samtidig ble bestemmelsen i flytteforskriftens av 27. november 1991 nr endret. Flytteforskriften er i dag erstattet av nytt kapittel 8 c om flytting i forsikringsvirksomhetsloven. I hovedtariffavtalen, vedlegg 5 er det i kapittel 14 tatt inn bestemmelser om opphør og flytting. I henhold til 14-1 Opphør og flytting av pensjonsavtale, pkt a) Oppsigelsesfrist, skal Den enkelte forsikringstaker kan si opp avtalen om tilslutning til fellesordningen med 3 måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt. Endelig vedtak om flytting skal skje senest innen 1/12. Overføringsavtalen har vært et sentralt tema når spørsmålet om ny pensjonsforsikringsleverandør har vært diskutert. Overføringsavtalen innebærer i prinsippet at siste offentlige pensjonsordning den ansatte var medlem i, utbetaler pensjon som om all pensjonsgivende tjenstetid var tjent opp i denne ordningen. Fra 1. november 2004 trådte ny overføringsavtale i kraft, hvor alle livselskaper gis anledning til å forvalte pensjonsordninger innenfor avtalen. Dette er følgelig ikke lenger noe tema ved valg av leverandør. 2. Kommende nye regler for pensjonsforsikring Det er vedtatt ny Lov om Forsikringsvirksomhet fra 1. januar Dato for ikrafttredelse er pr dato ikke klart, men dette kan skje i 2006/2007. I det nye regelverket settes det klarere skille og ansvarsfordeling mellom kundens og selskapets midler. Dette innebærer mellom annet at selskapenes fortjenestemargin kun ligger i overskudd på administrasjonsresultatet. Dette innebærer at et underskudd på administrasjonsresultatet i sin helhet dekkes av eierne. Overskudd gjennom positivt risikoresultat skal i sin helhet tilfalle kundene, dog slik at inntil 50% av overskuddet kan overføres til et utjevningsfond. Underskudd på risikoresultatet kan dekkes fra utjevningsfondet dernest fra selskapets eiere. Finansoverskuddet går i sin helhet til kundene. Det er pr dato ikke klart hvordan de nye reglene vil påvirke selskapenes fastsettelse av framtidige premier. Derfor vil det medføre stor usikkerhet i det enkeltes selskap prisprognoser for årene 2007 og videre framover. Ny ordning forutsetter at hvert element (administrasjon, sparing og risikodekning) skal prises for seg, og premien skal dekke faktiske kostnader for kunden. Den nye ordningen vil gjøre det vanskeligere i en tilbudsfase å levere for lave premieanslag. I en situasjon hvor for lave premieanslag fører til tilleggsregninger for kundene, vil ny lov helt og holdent plassere merkostnaden hos selskapets eiere inntil det er bygd opp utjevningsfond. 3. Innkomne tilbud Anbudsrapport fra Willis Kommunene har mottatt tilbud fra 3 leverandører; Vital, Storebrand og KLP. Alle selskaper bekrefter at de har levert tilbud i henhold til Hovedtariffavtalen. KLP og Storebrand har levert tilbud i tråd med de krav som lå i forespørselen.

3 Tilbudet fra Vital er mangelfult, og leverandøren har unnlatt å svare på obligatoriske spørsmål og i tillegg unnlatt å legge ved obligatoriske dokumentasjon (årsmelding, skatteattester og regnskap). Pensjonskontoret ble høsten 2004 etablert som kommunesektorens ressurssenter for pensjonsspørsmål. Kontoret er sekretariat for AFP- og TPO-ordningene på vegne av de samarbeidende parter; LO Kommune, UHO, YS-K, Akademikerne-K og KS. Sekretariatets styre består av representanter fra disse organisasjonene. Fra Pensjonskontorets hjemmesider er følgende uttalelse tatt inn: Etter styrets foreløpige vurderinger synes både KLPs, Storebrands og Vitals pensjonsprodukter å oppfylle bestemmelsene i Hovedtariffavtalen slik styret tolker denne. Styret vil på bakgrunn av de vurderingene som er gjort, påpeke at det er nyanser i hvordan produktene blir praktisert. Disse nyansene vurderes imidlertid ikke å være i strid med tariffavtalen. Rapporten fra Willis inneholder en sammenstilling av de innkomne tilbudene samt en vurdering av de ulike elementer. Rapporten har til hensikt å vise forskjeller mellom forsikringsselskapene når det gjelder deres premiesatser, omkostningsnivå, krav til reserver, service, deres betjeningsevne, finansstrategi og soliditet. Samtidig har rapporten også til hensikt å vise likhetstrekk mellom selskapene. 4. Premiene og premiereservene Willis har i sin rapport på bakgrunn av tilbudene satt opp en matrise som viser krav til årlig premie. Premien er beregnet ut fra Levanger og Verdal kommuners sine pensjonsforpliktelser (ansatte, pensjonister, oppsatte rettigheter) pr Det presiseres at tilbudene ikke nødvendigvis gir uttrykk for de reelle kostnader vedrørende ordningen. Premiene er basert på aktuarielle beregninger fra hvert enkelt selskap. Eventuelt avvik på premieanslag og reell kostnad vil utlignes etterskuddsvis da med tilleggskrav eller tilbakeføring av for mye betalt premie. Selskapene gir ingen garantier premiene medfører ingen forpliktelser. De pensjonsgrunnlag tilbyderne har beregnet er relativt like. At det allikevel er det en differanse på laveste og høyeste beregnede pensjonsgrunnlag viser kanskje noe av kompleksiteten i saken. Det kan også være slik at de ulike selskapene legger forskjellige ting inn i de ulike elementene som er premiesatt. Dette kan være årsak til ulik premiesats. Det kan allikevel ikke fornektes at fellesskapene i de 3 utjevningsordningene kan være forskjellig, og at dette kan slå ut i forskjellig kostnad. Imidlertid foreligger det ingen slik kvalitativ dokumentasjon som viser at et selskap har bedre fellesskap enn et annet. I en rapport Pensjon & Finans har laget for Klepp kommune som også vurderer å skifte pensjonsleverandør nå i høst, har Pensjons & Finans konkludert med at det ikke er særlige forskjeller mellom fellesskapene og at premiesatsene selskapene i mellom burde ligget nærmere hverandre. Forskjeller i premie/felleskap kan ikke begrunne valg av en leverandør på en tydelig måte.

4 Det synes imidlertid klart at tilbyderne har ulike modeller for uførhet, herunder ytelser for tidsbegrenset uførhet, dødsrisiko og eventuell tilbakeføring til arbeid. Willis har antydet at Storebrand kan ha bedre Fellesskap enn KLP, men dette er ikke godt nok dokumentert. Av Storebrands tilbud fremgår det f.esk. at uføreandelen er høyere i Storebrands felleskap enn i KLPs felleskap. Høy uføreandel krever høyere avsetninger og igjen høyere premier. Det er viktig å merke seg at premien er et anslag på kostnaden. Dersom innbetalt premie i de ulike utjevningsordningene ikke dekker kostnadene, vil medlemmene i vedkommende ordning få krav om ytterligere innbetaling. Når denne innbetalingen kommer, vil være avhengig av ulik periodisering skal kostnadene dekkes inn i år eller i senere år. De 2 elementene hvor det er størst forskjell i beregnet premie, er på bruttogaranti og AFP Ytterlighetene framkommer gjennom Storebrands premie på 0,50% av pensjonsgrunnlag på bruttogarantien mot KLP s 1,10%. Spørsmålet er om det reelt sett kan være så store forskjeller mellom selskapene på disse elementene. I nevnte rapport som Pensjon & Finans laget for Klepp har de erfart at det kan forefinnes modellforskjeller som påvirker dette samtidig som noen leverandører er mer konservative i hva som presenteres som estimat for premie. Det er uansett slik at alt må betales og at ingen ting i utgangspunktet forsvinner. En underprising på premie vil medføre etterskuddsvise innbetalinger, en overprising vil tilsvarende medføre senere tilbakebetaling. Det er ingen grunn til å anta at det vil være noen faktisk forskjell mellom selskapene på AFP65-66/85-års regel og bruttogaranti, snarere tvert imot. Det er i hvert fall ingen grunn til f.eks å hevde at det er færre personer i Storebrands ordninger som ikke har opptjent fulle folketrygdrettigheter enn i KLP. Storebrand har levert det laveste premietilbudet. Storebrand ligger ca. kr under KLP i grunnpremie men som nevnt ovenfor finner vi dette for usikkert til at vi mener at dette kan vektlegges under vurderingen. Tilbudet inkluderer også AFP som i motsetning til alle de andre forsikringselementene ikke skal utjevnes, men som kan utjevnes. Levanger kommune dekker idag AFP forpliktelsene selv mens Verdal kommune er i en 100% utjevningsordning i KLP. Premien for denne er for tiden på 0,4 % av pensjonsgrunnlaget. KLP har i sitt tilbud anslått premien for 2006 til 0,6% av pensjonsgrunnlaget, men det er grunn til å tro at denne vil øke i åra som kommer. Eksakt størrelse på denne premien er direkte avhengig av det enkelte års uttak i utjevningsfellesskapet. KLP er den eneste leverandøren som tilbyr utjevning av kostnader for AFP Vital og Storebrand gir i dag ikke tilbud om utjevningsordning for AFP Dette innebærer at en overgang til én av disse leverandørene forutsetter en selvrisikoordning for dette elementet. I en utjevningsordning er det det gjennomsnittlige uttaket i ordningen medlemmene faktureres for i forhold til den enkeltes pensjonsgrunnlag. Et stort uttak av AFP i Verdal eller Levanger kommune vil følgelig ikke få store kostnadsmessige konsekvenser for kommunen så fremt dette ikke er generell trend i alle deltakerkommunene i ordningen.

5 Det bildet et slikt scenario viser bør sammenholdes med de premieanslagene Vital og Storebrand har lagt inn i sine tilbud, men samtidig må man være bevisst at kostnaden i KLP s utjevningsordning også kan øke. Oppsummering. Det er en rekke usikkerhetsmomenter vedrørende de reelle kostnader for pensjonsordningen i de ulike selskapene. Det vil være slik at ingen selskap treffer på kronen når de gir et premieanslag. Det er i denne forbindelse spesielt 3 elementer som framstår som svært vanskelige å vurdere endelig resultat i forhold til. Dette gjelder bruttogarantien, AFP og AFP Det er vanskelig å forstå at antall uføre av lavere grad (under 50% uførhet), manglende opptjening i Folketrygden, antall gull-enke tilfeller og uttak av pensjon for 65- og 66-åringer vil være dobbelt så stort i et fellesskap i forhold til et annet. Vi vurderer derfor leverandørene som like på dette punktet. Dersom en av leverandørene har satt for lave tilskuddssatser for kommunene svi for dette ved årsslutt. Da gjøres nemlig tilskuddssatsene for det enkelte år opp. 5. Kapitalforvaltning Fremtidig overskudd og tilbakeføring til premiefond er viktige parametre ved valg av leverandør. Historisk sett har leverandørene vært like når det gjelder avkastning. Sett over en 10-års periode skiller det kun 0,1 prosentpoeng mellom beste og dårligste leverandør målt på avkastning. Oversikten over verdijustert avkastning i de tre selskapene for de fem siste årene viser at forskjellene er små. Dette gir derfor ikke entydige holdepunkter for hvilket selskap som vil gi best avkastning i fremtiden. Verdijustert avkastning inkl. hold-til-forfall obligasjoner Gj.snitt KLP 3,0-0,1 3,7 10,8 7,7 5,0 Storebrand 3,0 1,8 2,6 11,2 7,6 5,2 Vital 4,2 0,6 2,0 11,0 7,7 5,1 Verdijustert avkastning ekskl. hold-til-forfall obligasjoner Gj.snitt KLP 3,0-0,3 3 8,2 6,9 4,2 Storebrand 3,1 1,5 1,9 8,8 7,2 4,5 Vital 4,1 0,6 1,5 9,7 7,1 4,6 Det bør også nevnes at i dagens marked med en generell lav avkastning vil det være vanskelig å påstå at den ene leverandøren vil levere en vesentlig høyere avkastning enn andre. Avkastningen påvirkes av selskapenes evne og vilje til å ta risiko i sine investeringer. Det er også slik at selskapene har ulikt behov for buffere og ulik måte på å bygge bufferfond på. Dette vil påvirke selskapenes vilje til å føre overskuddet tilbake til kundene. Ved økning i forvaltningskapitalen har alle selskaper behov for høyere buffere og økt egenkapital. KLP har i dag bygget større buffere enn hva de hadde i forhold til sine konkurrenter for noen år siden. KLP kan derfor ta større risiko enn de andre leverandørene, og det er derfor sannsynlig at KLP vil oppnå høyere avkastning enn Storebrand og Vital.

6 KLP kan også gjennom å være et gjensidig selskap disponere det samlede overskudd til fordel for sine kunder. I Storebrand og Vital er det eksterne eiere som har stilt kapital og som skal ha sin del av overskuddet. I bransjen er det normalt at eierne får et beløp av overskuddet som utgjør 0,4 % av kundefond. For Levanger kommune vil dette utgjøre ca kr av overskuddet som går til eiere av Storebrand og Vital. For Verdal kommune utgjør det samme beløpet ca. kr Med KLP som leverandør vil Levanger og Verdal kommune beholde disse pengene selv i sin helhet, enten som tilleggsavsetninger eller som midler direkte inn på premiefond som kan benyttes til å betale premie. 6. Service Serviceelementene i denne sammenhengen er mellom annet rutiner ved ordinært ajourhold, IT-løsninger, kursing/opplæring, HMS, seniorpolitikk, lån til ansatte. En leverandørs hovedoppgave innenfor service ovenfor kommunens ansatte vil være å informere ansatte og pensjonister om pensjonsrettighetene, betale ut pensjon, samt tilby lån etc. Overfor arbeidsgiveren skal selskapet bistå kommunen med rådgivning, analyser, ulike servicetiltak. I tillegg skal selskapet ha gode rutiner slik at kommunen får minst mulig arbeid med å håndtere pensjonsspørsmål i det daglige arbeidet. Tilbyderne har gode elektroniske løsninger for drift av det ordinære ajourhold av dataene. I vedlagte rapport framgår det at KLP vurderes å ha det beste utviklede IT-system. Alle tilbyderne framlegger gode opplæringstilbud i sine tilbud. Generelt kan man si at dersom kursing finner sted sentralt, må kommunen påregne å dekke en del av utgifter selv. Arrangeres kursene i hjemkommunen, vil selskapene dekke egne utgifter. Det er altså opp til kunden selv å hente ut det maksimale tilbudet fra leverandøren. Alle tilbyderne legger stor vekt på HMS arbeidet i sine tilbud, som alle inneholder forslag til gode tiltak. Det er derfor problematisk å finne ulikheter i selskapenes tilbud, og alle vil bidra med økonomisk støtte. Når det gjelder seniorpolitikk og lån til ansatte, er det lite som skiller tilbyderne. Det er ingen tvil om at alle tilbyderne i hovedsak tilfredsstiller de krav som kommunen setter til et akseptabelt servicenivå. I tillegg er det ut i fra vedlagte rapport umulig å sette opp en økonomisk kalkyle for det enkelte element som inngår i det totale servicetilbudet. 7. Forholdet til de ansatte De ansatte skal være sikret de samme rettigheter uansett hvilket selskap som forvalter kommunens pensjonsforsikring. Det er heller ikke tvil om at alle 3 tilbydere gir de ansatte de rettigheter de har i henhold til hovedtariffavtalen. Alle 3 selskaper tilbyr lån til ansatte. Vital og Storebrand har bekreftet at de vil overta løpende lån i KLP dersom de blir valgt som leverandør av pensjonsforsikringen. Samtidig vil KLP la eksisterende lån løpe videre i KLP med samme betingelser selv om kommunen velger å flytte. Det antas ikke være forskjeller av vesentlig betydning i vilkårene fra de 3 tilbyderne, selv om

7 Vital og Storebrand gir tilbud om en annen lånemodell som kan være gunstigere for enkelte ansatte. 8. Konklusjon og anbefaling Som tidligere nevnt er dette et komplekst område. Det finnes ingen fasit kun antagelser. Et eksempel på dette er administrasjonskostnaden. De 3 tilbyderne har beregnet administrasjonskostnaden til henholdsvis 0,6%, 0,51% og 0,4% av pensjonsgrunnlaget. Premie beregnes etter dette. Endelig avregning for dekning av selskapenes faktiske administrasjonskostnader blir først foretatt etterskuddsvis når årsregnskap er gjort opp og de faktiske administrasjonskostnadene er kjent. Dersom administrasjonsresultatet (differansen mellom innbetalt administrasjonspremie og faktiske administrasjonskostnader) for forvaltningen av pensjonsforsikringsordningen er negativt, vil kundene (kommunene) få regning på dette. Statistikk fra FNH viser at de kostnadene som faktisk belastes de forskjellige pensjonsordningene i KLP, Storebrand og Vital spriker stort. Videre har vi ut fra tilbudene sett at måten kostnadene belastes på spriker veldig. Mens KLP belaster nesten alle kostnadene gjennom premie til omkostninger og admininstrasjonsreserve (avsetninger til å dekke omkostninger f.eks i forbindelse med igangsetting av pensjon) gjennom fakturert premie for omkostninger/adm.reserve, fakturerer Storebrand og Vital vesentlig mindre enn det de faktisk belaster. Måten Willis har spesifisert anbudsdokumentet på synliggjør ikke de faktiske kostnadene som kommunene blir belastet. Med flytte pensjonsordningen til Storebrand vil kostnadene til å drifte pensjonsordningen øke med ca. kr for Levanger kommune og ca. kr for Verdal kommune. Levanger og Verdal kommune bør velge det selskap som totalt sett gir det mest økonomiske og fordelaktige tilbud. De tildelingskriterier som er fastsatt i anbudsutlysningen er reserver premier inklusive arbeidstakers 2% andel kapitalforvaltning service Når det gjelder reservekrav er de 3 tilbudene rimelig like. De forskjeller som framkommer gjennom tilbudene er marginale. Dette vil følgelig ikke være et kriterie som skiller tilbyderne. Premietilbudene varierer en del på de ulike elementer og i sum. Willis har i en tabell i punkt 2 i sin rapport konkludert med at man i år 1 kan spare kr for Levanger kommune og kr for Verdal kommune på lavere bruttogaranti. Som nevnt ovenfor når det gjelder premie så kan det vanskelig sannsynliggjøres at at antall uføre av lavere grad (under 50% uførhet), manglende opptjening i Folketrygden, antall gull-enke tilfeller og uttak av pensjon for 65- og 66-åringer vil være dobbelt så stort i et fellesskap i forhold til et annet. Vi vurderer derfor selskapene til å være like på dette punktet og det ikke er sannsynlig at Levanger og Verdal vil få lavere premie ved flytte fra KLP. Uansett er det farlig å vurdere og flytte en pensjonsordning på bakgrunn lavere premie, da pensjonspremie er sparing til en fremtidig pensjonsutbetaling og sånn som reglene er i dag er kommunene som må ta støyten om det spares for lite. Alle 3 tilbydere representerer et fellesskap med mennesker med forskjellig opptjening og forskjellige ytelser innenfor rammen av hovedtariffavtalens og folketrygdlovens bestemmelser. Det sier seg selv at ingen av disse fellesskapene vil være helt like. Ut fra en

8 slik tankegang ville det være naturlig for Levanger kommune og Verdal kommune å søke til det fellesskap med den beste strukturen. Premieanslagene gir imidlertid ingen klar føring på hvilket av selskapene som på sikt gir det beste resultatet for kommunen, jfr. her problematiseringen vedrørende administrasjonskostnad og administrasjonsresultat. Vi har heller ikke, bortsett fra fra KLP, mottatt opplysninger om selskapenes fellesskap som er gode nok til å vurdere fellesskapet. For eksempel fremstår Storebrand i tilbudet med en høyere uføreandel enn KLP. Det vises videre til den usikkerhet som råder vedrørende egenordning for AFP Det er klart at et stort uttak av AFP vil kunne bety store merkostnader for kommunen i forhold til kostnaden i en utjevningsordning i KLP - så fremt uttaket i utjevningsordningen ikke utvikler seg tilsvarende. De tillitsvalgte ser ingen holdepunkter for å kunne si at det ene tilbudet er bedre enn det andre tilbudet totalt sett. Så lenge ingen av tilbyderne kan garantere at den premie som opplyses i tilbudene er tilstrekkelig til å finansiere ordningen, vil det være vanskelig å skille på premie. Det tredje kriteriet er kapitalforvaltning. Fremtidige overskudd vil kunne tilbakeføres premiefond og nyttes til senere premieinnbetalinger. Willis analyse på dette området baserer seg på historiske data når de sier at leverandørene er like på dette punktet. Verdijustert avkastning i de tre selskapene for de fem siste årene viser imidlertid at forskjellene er små. Samtidig sier de at KLP i dag har bygget større buffere enn hva de hadde i forhold til sine konkurrenter for noen år tilbake. Det vil ut fra dette være vanskelig å si noe om hvordan dette vil utvikle seg. Det vil nok fortsatt være slik at et selskap oppnår høyere avkastning i tida framover, avhengig av risiko, vinst og/eller tap. Hvem av de 3 selskapene som vil være vinneren i åra framover, kan være vanskelig å si noe om. Det er kanskje ikke usannsynlig at dette også vil kunne utlignes over tid. De tillitsvalgte(m/rådgivere fra Fagforbundet sentralt, som har lang erfaring med vurdering av slike saker) kan ikke se at noen av selskapene har et klart fortrinn foran noen av de øvrige vedrørende kapitalforvaltningen. Når det gjelder overskuddsdisponering, vil det å skifte fra KLP til et annet selskap, ha konsekvenser. Både Levanger og Verdal kommune er i dag eiere av KLP. Dette betyr at Levanger og Verdal får sin andel av overskuddet uten at andre eksterne eiere skal ha sin andel. Slik vil det imidlertid være dersom man velger å flytte pensjonsordningen. Som nevnt ovenfor vil dette ved flytting til annen leverandør utgjøre en årlig kostnad på ca. kr for Levanger kommune og en årlig kostnad på ca. kr for Verdal kommune. Dette er penger som går rett i lomma på Storebrand og Vitals eiere (aksjonærer). Som eier i KLP vil man måtte stille med tilskudd til sin andel av egenkapitalen. Dette er imidlertid ingen kostnad da man betaler inn egenkapital til seg selv i KLP. Dette er ikke penger som går i lomma på eksterne aksjonærer men inn til kommunens egen kapitalkonto i KLP. Dette er penger som går med til å finansiere pensjon. KLP har gjort en analyse som viser at avkastningen av egenkapitalen for kommunen ved å ha egenkapital i KLP er på % årlig (innenfor beskjedne forutsetninger). Dette støttes i en rapport til Klepp kommune i

9 2005 laget av Pensjons & Finans som er et uavhengig rådgivingsfirma med stor kompetanse på dette området. Alle 3 tilbydere oppfattes å ha gode service-konsept. Her ligger det også nyanser, først og fremst på hms-siden. Verdien av de ulike tilbudene er imidlertid ikke like enkel å fastsette. Alle selskaper antas å være bevisst innsatsen for å redusere uttak av uførepensjon og eventuelt tilbakeføring til arbeid for uførepensjonister. Dette vil klart redusere pensjonskostnadene til deltakerne i de ulike fellesskap, og bidra til at selskapene oppfattes som gode forvaltere at pensjonsforsikringsordningen. Det er vanskelig å rangere tilbyderne etter alle elementene som inngår i selskapenes servicetilbud. Når det gjelder HMS er selskapene relativt like, men KLP tilbyr både å søke om økonomisk støtte og fri bruk av deres konsulenter. Det vil derfor være opp til kommunene å dra nytte av tilbudet det enkelte selskapet gir. KLP ser imidlertid ut her ut til å være gunstigst da KLP ikke har tak oppad i økonomisk støtte i tillegg til at de tilbyr fri bruk av deres konsulenter. I tillegg kan KLP bidra både med høyt faglig nivå og masse statistisk materiale basert på sin lange erfaring med kommunal sektor. Samlet sett er det vanskelig å hevde at et selskap er bedre enn de andre. Det er ingen av tilbyderne som gir noen garantier om at det ikke vil komme krav om ytterligere innbetalinger. Det som er sikkert, er at Levanger og Verdal kommune uansett må dekke alle kostnader vedrørende ordningen uavhengig av de premier som ligger i tilbudene. Det vises her spesielt til den oppsummering som er tatt inn avslutningsvis under pkt. 5. De tillitsvalgte kan ikke se at det er grunnlag for å kunne si at det ene tilbudet vil gi et bedre resultat enn de øvrige. En eventuell besparelsesmargin i et selskaps favør antas ikke være stor. Å velge leverandør av kommunens pensjonsforsikring er en omfattende sak. Dette bør ses i et lengre perspektiv, hvor også arbeid og øvrige kostnader vedrørende flytting bør vurderes. Det er også usikkert hvordan ny Lov om forsikringsvirksomhet vil slå ut kostnadsmessig for allerede eksisterende pensjonsforsikringsløsninger. Slik situasjonen er i dag, vil de tillitsvalgte anbefale at både Levanger og Verdal kommune fortsatt velger KLP som leverandør av pensjonsforsikringen. Berit Lyngen(s) Bjørn Holmli(s) Hilde Sjømæling(s) Bjørn Golimo(s) HTV Fagforbundet HTV Fagforbundet HTV Utdanningsforbundet HTV FO Ingjar Eggen(s) HTV KFO Ann-Maj Holmli(s) HTV KFO

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2009 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune Forvaltning av kommunens pensjonsordning Anbudsbesvarelse Levanger kommune Storebrand Livsforsikring AS 18.11.2005 Side 1 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / OPPSUMMERING... 3 2. OM SELSKAPETS SATSING

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekommunale barnehager Pensjonskostnad, kapitalkostnad, åpne barnehager Lars Håkonsen, Knut Løyland og Ailin Aastvedt TF-rapport nr. 333 2014 Tittel: Finansiering av ikke-kommunale barnehager

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093 NOTAT 7.3.2015 KR 11.3/15 Utarbeidet av Arve G Myrvang For Kirkerådet ved Jan Rune Fagermoen 1. INNLEDNING Den 4 mars mottok jeg mail fra Jan Rune Fagermoen i Kirkerådet som anmodet meg om å gi min vurdering

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer