Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør."

Transkript

1 Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde. De ansattes rettigheter er nedfelt i Hovedtariffavtalen. Kredittilsynet setter bestemmelser og kriterier for hvordan livselskapene skal forvalte pensjonspremiene/reservene. Kredittilsynet har det overordnede tilsynsansvaret med alle forsikringsselskap uansett eierstruktur og kontrollerer hvert år at de premiereservene som selskapene operer med, er tilstrekkelig i forhold til nåværende og framtidige pensjonsforpliktelser. Tariffavtalen bestemmer pensjonsytelsene i kommunaltjenestepensjon. Arbeidsgiver er forpliktet til å sikre sine ansatte riktig pensjon i all framtid uansett hvilket livselskap arbeidsgiver benytter. Pensjonspremien er et anslag på framtidig sparebehov. Størrelsen på den innbetalte premien er derfor avgjørende for om en til enhver tid dekker de pensjonsforpliktelsene en har som arbeidsgiver. En pensjonsordning består først og fremst av sparing. Når hvert enkeltmedlem i ordningen går av med pensjon skal det stå klar en sum penger (oppspart gjennom årlige premier og årlig avkastning) som tillagt senere avkastning dekker medlemmets krav på pensjonsytelser i de årene vedkommende statistisk vil leve. I tillegg til dette skal ordningen ta høyde for risikoen for at noen slutter før ordinær pensjonsalder fordi medlemmet har særaldersgrense, eller noen går av med avtalefestet pensjon (AFP) eller fordi noen blir uførepensjonert. Reglene om etterlattepensjoner og barnepensjoner er også risikoområder som skal være dekket gjennom ordningen. Tjenestepensjonsordningens innhold og de tariffmessige forpliktelser kommunen er bundet av, er fastsatt i hovedtariffavtalen. Ifølge kap. 2 pkt skal alle medlemmer være garantert en pensjon som tilsvarer 66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening, dvs den brutto lønn vedkommende har når vedkommende slutter. Full opptjening i ordningen forutsetter 30 år medlemskap, mot Folketrygden 40 år. Sykepleiere og pedagogisk personale har egne særavtaler om pensjonstilhørighet (sykepleiere i KLP og lærere i Statens pensjonskasse) og blir derfor ikke berørt av denne saken. Fra 2004 har det blitt innført nye regler for kommunal tjenestepensjon i forsikringsvirksomhetslovens kapittel 8 B. Kommunale pensjonsordninger hadde inntil dette tidspunkt ikke vært underlagt særskilt lovregulering. Bakgrunnen for de nye reglene var at det bare var KLP som kunne tilby et produkt som tilfredstilte Hovedtariffavtalens krav til utjevnede (kjønns- og aldersnøytrale) premier. Et slikt premieberegningssystem var i utgangspunktet i strid med forsikringsvirksomhetsloven, men KLP hadde anledning til å tilby dette i medhold av en dispensasjon fra reglene. Slik utjevning av premier er det etter lovendringen adgang til å foreta, og andre selskaper har dermed mulighet for å tilby dette i konkurranse med KLP.

2 Ved tariffrevisjonen i 2004 ble Hovedtariffavtalens bestemmelser vedrørende kommunal tjenestepensjon endret, slik at bestemmelsene ble leverandørnøytrale. Samtidig ble bestemmelsen i flytteforskriftens av 27. november 1991 nr endret. Flytteforskriften er i dag erstattet av nytt kapittel 8 c om flytting i forsikringsvirksomhetsloven. I hovedtariffavtalen, vedlegg 5 er det i kapittel 14 tatt inn bestemmelser om opphør og flytting. I henhold til 14-1 Opphør og flytting av pensjonsavtale, pkt a) Oppsigelsesfrist, skal Den enkelte forsikringstaker kan si opp avtalen om tilslutning til fellesordningen med 3 måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt. Endelig vedtak om flytting skal skje senest innen 1/12. Overføringsavtalen har vært et sentralt tema når spørsmålet om ny pensjonsforsikringsleverandør har vært diskutert. Overføringsavtalen innebærer i prinsippet at siste offentlige pensjonsordning den ansatte var medlem i, utbetaler pensjon som om all pensjonsgivende tjenstetid var tjent opp i denne ordningen. Fra 1. november 2004 trådte ny overføringsavtale i kraft, hvor alle livselskaper gis anledning til å forvalte pensjonsordninger innenfor avtalen. Dette er følgelig ikke lenger noe tema ved valg av leverandør. 2. Kommende nye regler for pensjonsforsikring Det er vedtatt ny Lov om Forsikringsvirksomhet fra 1. januar Dato for ikrafttredelse er pr dato ikke klart, men dette kan skje i 2006/2007. I det nye regelverket settes det klarere skille og ansvarsfordeling mellom kundens og selskapets midler. Dette innebærer mellom annet at selskapenes fortjenestemargin kun ligger i overskudd på administrasjonsresultatet. Dette innebærer at et underskudd på administrasjonsresultatet i sin helhet dekkes av eierne. Overskudd gjennom positivt risikoresultat skal i sin helhet tilfalle kundene, dog slik at inntil 50% av overskuddet kan overføres til et utjevningsfond. Underskudd på risikoresultatet kan dekkes fra utjevningsfondet dernest fra selskapets eiere. Finansoverskuddet går i sin helhet til kundene. Det er pr dato ikke klart hvordan de nye reglene vil påvirke selskapenes fastsettelse av framtidige premier. Derfor vil det medføre stor usikkerhet i det enkeltes selskap prisprognoser for årene 2007 og videre framover. Ny ordning forutsetter at hvert element (administrasjon, sparing og risikodekning) skal prises for seg, og premien skal dekke faktiske kostnader for kunden. Den nye ordningen vil gjøre det vanskeligere i en tilbudsfase å levere for lave premieanslag. I en situasjon hvor for lave premieanslag fører til tilleggsregninger for kundene, vil ny lov helt og holdent plassere merkostnaden hos selskapets eiere inntil det er bygd opp utjevningsfond. 3. Innkomne tilbud Anbudsrapport fra Willis Kommunene har mottatt tilbud fra 3 leverandører; Vital, Storebrand og KLP. Alle selskaper bekrefter at de har levert tilbud i henhold til Hovedtariffavtalen. KLP og Storebrand har levert tilbud i tråd med de krav som lå i forespørselen.

3 Tilbudet fra Vital er mangelfult, og leverandøren har unnlatt å svare på obligatoriske spørsmål og i tillegg unnlatt å legge ved obligatoriske dokumentasjon (årsmelding, skatteattester og regnskap). Pensjonskontoret ble høsten 2004 etablert som kommunesektorens ressurssenter for pensjonsspørsmål. Kontoret er sekretariat for AFP- og TPO-ordningene på vegne av de samarbeidende parter; LO Kommune, UHO, YS-K, Akademikerne-K og KS. Sekretariatets styre består av representanter fra disse organisasjonene. Fra Pensjonskontorets hjemmesider er følgende uttalelse tatt inn: Etter styrets foreløpige vurderinger synes både KLPs, Storebrands og Vitals pensjonsprodukter å oppfylle bestemmelsene i Hovedtariffavtalen slik styret tolker denne. Styret vil på bakgrunn av de vurderingene som er gjort, påpeke at det er nyanser i hvordan produktene blir praktisert. Disse nyansene vurderes imidlertid ikke å være i strid med tariffavtalen. Rapporten fra Willis inneholder en sammenstilling av de innkomne tilbudene samt en vurdering av de ulike elementer. Rapporten har til hensikt å vise forskjeller mellom forsikringsselskapene når det gjelder deres premiesatser, omkostningsnivå, krav til reserver, service, deres betjeningsevne, finansstrategi og soliditet. Samtidig har rapporten også til hensikt å vise likhetstrekk mellom selskapene. 4. Premiene og premiereservene Willis har i sin rapport på bakgrunn av tilbudene satt opp en matrise som viser krav til årlig premie. Premien er beregnet ut fra Levanger og Verdal kommuners sine pensjonsforpliktelser (ansatte, pensjonister, oppsatte rettigheter) pr Det presiseres at tilbudene ikke nødvendigvis gir uttrykk for de reelle kostnader vedrørende ordningen. Premiene er basert på aktuarielle beregninger fra hvert enkelt selskap. Eventuelt avvik på premieanslag og reell kostnad vil utlignes etterskuddsvis da med tilleggskrav eller tilbakeføring av for mye betalt premie. Selskapene gir ingen garantier premiene medfører ingen forpliktelser. De pensjonsgrunnlag tilbyderne har beregnet er relativt like. At det allikevel er det en differanse på laveste og høyeste beregnede pensjonsgrunnlag viser kanskje noe av kompleksiteten i saken. Det kan også være slik at de ulike selskapene legger forskjellige ting inn i de ulike elementene som er premiesatt. Dette kan være årsak til ulik premiesats. Det kan allikevel ikke fornektes at fellesskapene i de 3 utjevningsordningene kan være forskjellig, og at dette kan slå ut i forskjellig kostnad. Imidlertid foreligger det ingen slik kvalitativ dokumentasjon som viser at et selskap har bedre fellesskap enn et annet. I en rapport Pensjon & Finans har laget for Klepp kommune som også vurderer å skifte pensjonsleverandør nå i høst, har Pensjons & Finans konkludert med at det ikke er særlige forskjeller mellom fellesskapene og at premiesatsene selskapene i mellom burde ligget nærmere hverandre. Forskjeller i premie/felleskap kan ikke begrunne valg av en leverandør på en tydelig måte.

4 Det synes imidlertid klart at tilbyderne har ulike modeller for uførhet, herunder ytelser for tidsbegrenset uførhet, dødsrisiko og eventuell tilbakeføring til arbeid. Willis har antydet at Storebrand kan ha bedre Fellesskap enn KLP, men dette er ikke godt nok dokumentert. Av Storebrands tilbud fremgår det f.esk. at uføreandelen er høyere i Storebrands felleskap enn i KLPs felleskap. Høy uføreandel krever høyere avsetninger og igjen høyere premier. Det er viktig å merke seg at premien er et anslag på kostnaden. Dersom innbetalt premie i de ulike utjevningsordningene ikke dekker kostnadene, vil medlemmene i vedkommende ordning få krav om ytterligere innbetaling. Når denne innbetalingen kommer, vil være avhengig av ulik periodisering skal kostnadene dekkes inn i år eller i senere år. De 2 elementene hvor det er størst forskjell i beregnet premie, er på bruttogaranti og AFP Ytterlighetene framkommer gjennom Storebrands premie på 0,50% av pensjonsgrunnlag på bruttogarantien mot KLP s 1,10%. Spørsmålet er om det reelt sett kan være så store forskjeller mellom selskapene på disse elementene. I nevnte rapport som Pensjon & Finans laget for Klepp har de erfart at det kan forefinnes modellforskjeller som påvirker dette samtidig som noen leverandører er mer konservative i hva som presenteres som estimat for premie. Det er uansett slik at alt må betales og at ingen ting i utgangspunktet forsvinner. En underprising på premie vil medføre etterskuddsvise innbetalinger, en overprising vil tilsvarende medføre senere tilbakebetaling. Det er ingen grunn til å anta at det vil være noen faktisk forskjell mellom selskapene på AFP65-66/85-års regel og bruttogaranti, snarere tvert imot. Det er i hvert fall ingen grunn til f.eks å hevde at det er færre personer i Storebrands ordninger som ikke har opptjent fulle folketrygdrettigheter enn i KLP. Storebrand har levert det laveste premietilbudet. Storebrand ligger ca. kr under KLP i grunnpremie men som nevnt ovenfor finner vi dette for usikkert til at vi mener at dette kan vektlegges under vurderingen. Tilbudet inkluderer også AFP som i motsetning til alle de andre forsikringselementene ikke skal utjevnes, men som kan utjevnes. Levanger kommune dekker idag AFP forpliktelsene selv mens Verdal kommune er i en 100% utjevningsordning i KLP. Premien for denne er for tiden på 0,4 % av pensjonsgrunnlaget. KLP har i sitt tilbud anslått premien for 2006 til 0,6% av pensjonsgrunnlaget, men det er grunn til å tro at denne vil øke i åra som kommer. Eksakt størrelse på denne premien er direkte avhengig av det enkelte års uttak i utjevningsfellesskapet. KLP er den eneste leverandøren som tilbyr utjevning av kostnader for AFP Vital og Storebrand gir i dag ikke tilbud om utjevningsordning for AFP Dette innebærer at en overgang til én av disse leverandørene forutsetter en selvrisikoordning for dette elementet. I en utjevningsordning er det det gjennomsnittlige uttaket i ordningen medlemmene faktureres for i forhold til den enkeltes pensjonsgrunnlag. Et stort uttak av AFP i Verdal eller Levanger kommune vil følgelig ikke få store kostnadsmessige konsekvenser for kommunen så fremt dette ikke er generell trend i alle deltakerkommunene i ordningen.

5 Det bildet et slikt scenario viser bør sammenholdes med de premieanslagene Vital og Storebrand har lagt inn i sine tilbud, men samtidig må man være bevisst at kostnaden i KLP s utjevningsordning også kan øke. Oppsummering. Det er en rekke usikkerhetsmomenter vedrørende de reelle kostnader for pensjonsordningen i de ulike selskapene. Det vil være slik at ingen selskap treffer på kronen når de gir et premieanslag. Det er i denne forbindelse spesielt 3 elementer som framstår som svært vanskelige å vurdere endelig resultat i forhold til. Dette gjelder bruttogarantien, AFP og AFP Det er vanskelig å forstå at antall uføre av lavere grad (under 50% uførhet), manglende opptjening i Folketrygden, antall gull-enke tilfeller og uttak av pensjon for 65- og 66-åringer vil være dobbelt så stort i et fellesskap i forhold til et annet. Vi vurderer derfor leverandørene som like på dette punktet. Dersom en av leverandørene har satt for lave tilskuddssatser for kommunene svi for dette ved årsslutt. Da gjøres nemlig tilskuddssatsene for det enkelte år opp. 5. Kapitalforvaltning Fremtidig overskudd og tilbakeføring til premiefond er viktige parametre ved valg av leverandør. Historisk sett har leverandørene vært like når det gjelder avkastning. Sett over en 10-års periode skiller det kun 0,1 prosentpoeng mellom beste og dårligste leverandør målt på avkastning. Oversikten over verdijustert avkastning i de tre selskapene for de fem siste årene viser at forskjellene er små. Dette gir derfor ikke entydige holdepunkter for hvilket selskap som vil gi best avkastning i fremtiden. Verdijustert avkastning inkl. hold-til-forfall obligasjoner Gj.snitt KLP 3,0-0,1 3,7 10,8 7,7 5,0 Storebrand 3,0 1,8 2,6 11,2 7,6 5,2 Vital 4,2 0,6 2,0 11,0 7,7 5,1 Verdijustert avkastning ekskl. hold-til-forfall obligasjoner Gj.snitt KLP 3,0-0,3 3 8,2 6,9 4,2 Storebrand 3,1 1,5 1,9 8,8 7,2 4,5 Vital 4,1 0,6 1,5 9,7 7,1 4,6 Det bør også nevnes at i dagens marked med en generell lav avkastning vil det være vanskelig å påstå at den ene leverandøren vil levere en vesentlig høyere avkastning enn andre. Avkastningen påvirkes av selskapenes evne og vilje til å ta risiko i sine investeringer. Det er også slik at selskapene har ulikt behov for buffere og ulik måte på å bygge bufferfond på. Dette vil påvirke selskapenes vilje til å føre overskuddet tilbake til kundene. Ved økning i forvaltningskapitalen har alle selskaper behov for høyere buffere og økt egenkapital. KLP har i dag bygget større buffere enn hva de hadde i forhold til sine konkurrenter for noen år siden. KLP kan derfor ta større risiko enn de andre leverandørene, og det er derfor sannsynlig at KLP vil oppnå høyere avkastning enn Storebrand og Vital.

6 KLP kan også gjennom å være et gjensidig selskap disponere det samlede overskudd til fordel for sine kunder. I Storebrand og Vital er det eksterne eiere som har stilt kapital og som skal ha sin del av overskuddet. I bransjen er det normalt at eierne får et beløp av overskuddet som utgjør 0,4 % av kundefond. For Levanger kommune vil dette utgjøre ca kr av overskuddet som går til eiere av Storebrand og Vital. For Verdal kommune utgjør det samme beløpet ca. kr Med KLP som leverandør vil Levanger og Verdal kommune beholde disse pengene selv i sin helhet, enten som tilleggsavsetninger eller som midler direkte inn på premiefond som kan benyttes til å betale premie. 6. Service Serviceelementene i denne sammenhengen er mellom annet rutiner ved ordinært ajourhold, IT-løsninger, kursing/opplæring, HMS, seniorpolitikk, lån til ansatte. En leverandørs hovedoppgave innenfor service ovenfor kommunens ansatte vil være å informere ansatte og pensjonister om pensjonsrettighetene, betale ut pensjon, samt tilby lån etc. Overfor arbeidsgiveren skal selskapet bistå kommunen med rådgivning, analyser, ulike servicetiltak. I tillegg skal selskapet ha gode rutiner slik at kommunen får minst mulig arbeid med å håndtere pensjonsspørsmål i det daglige arbeidet. Tilbyderne har gode elektroniske løsninger for drift av det ordinære ajourhold av dataene. I vedlagte rapport framgår det at KLP vurderes å ha det beste utviklede IT-system. Alle tilbyderne framlegger gode opplæringstilbud i sine tilbud. Generelt kan man si at dersom kursing finner sted sentralt, må kommunen påregne å dekke en del av utgifter selv. Arrangeres kursene i hjemkommunen, vil selskapene dekke egne utgifter. Det er altså opp til kunden selv å hente ut det maksimale tilbudet fra leverandøren. Alle tilbyderne legger stor vekt på HMS arbeidet i sine tilbud, som alle inneholder forslag til gode tiltak. Det er derfor problematisk å finne ulikheter i selskapenes tilbud, og alle vil bidra med økonomisk støtte. Når det gjelder seniorpolitikk og lån til ansatte, er det lite som skiller tilbyderne. Det er ingen tvil om at alle tilbyderne i hovedsak tilfredsstiller de krav som kommunen setter til et akseptabelt servicenivå. I tillegg er det ut i fra vedlagte rapport umulig å sette opp en økonomisk kalkyle for det enkelte element som inngår i det totale servicetilbudet. 7. Forholdet til de ansatte De ansatte skal være sikret de samme rettigheter uansett hvilket selskap som forvalter kommunens pensjonsforsikring. Det er heller ikke tvil om at alle 3 tilbydere gir de ansatte de rettigheter de har i henhold til hovedtariffavtalen. Alle 3 selskaper tilbyr lån til ansatte. Vital og Storebrand har bekreftet at de vil overta løpende lån i KLP dersom de blir valgt som leverandør av pensjonsforsikringen. Samtidig vil KLP la eksisterende lån løpe videre i KLP med samme betingelser selv om kommunen velger å flytte. Det antas ikke være forskjeller av vesentlig betydning i vilkårene fra de 3 tilbyderne, selv om

7 Vital og Storebrand gir tilbud om en annen lånemodell som kan være gunstigere for enkelte ansatte. 8. Konklusjon og anbefaling Som tidligere nevnt er dette et komplekst område. Det finnes ingen fasit kun antagelser. Et eksempel på dette er administrasjonskostnaden. De 3 tilbyderne har beregnet administrasjonskostnaden til henholdsvis 0,6%, 0,51% og 0,4% av pensjonsgrunnlaget. Premie beregnes etter dette. Endelig avregning for dekning av selskapenes faktiske administrasjonskostnader blir først foretatt etterskuddsvis når årsregnskap er gjort opp og de faktiske administrasjonskostnadene er kjent. Dersom administrasjonsresultatet (differansen mellom innbetalt administrasjonspremie og faktiske administrasjonskostnader) for forvaltningen av pensjonsforsikringsordningen er negativt, vil kundene (kommunene) få regning på dette. Statistikk fra FNH viser at de kostnadene som faktisk belastes de forskjellige pensjonsordningene i KLP, Storebrand og Vital spriker stort. Videre har vi ut fra tilbudene sett at måten kostnadene belastes på spriker veldig. Mens KLP belaster nesten alle kostnadene gjennom premie til omkostninger og admininstrasjonsreserve (avsetninger til å dekke omkostninger f.eks i forbindelse med igangsetting av pensjon) gjennom fakturert premie for omkostninger/adm.reserve, fakturerer Storebrand og Vital vesentlig mindre enn det de faktisk belaster. Måten Willis har spesifisert anbudsdokumentet på synliggjør ikke de faktiske kostnadene som kommunene blir belastet. Med flytte pensjonsordningen til Storebrand vil kostnadene til å drifte pensjonsordningen øke med ca. kr for Levanger kommune og ca. kr for Verdal kommune. Levanger og Verdal kommune bør velge det selskap som totalt sett gir det mest økonomiske og fordelaktige tilbud. De tildelingskriterier som er fastsatt i anbudsutlysningen er reserver premier inklusive arbeidstakers 2% andel kapitalforvaltning service Når det gjelder reservekrav er de 3 tilbudene rimelig like. De forskjeller som framkommer gjennom tilbudene er marginale. Dette vil følgelig ikke være et kriterie som skiller tilbyderne. Premietilbudene varierer en del på de ulike elementer og i sum. Willis har i en tabell i punkt 2 i sin rapport konkludert med at man i år 1 kan spare kr for Levanger kommune og kr for Verdal kommune på lavere bruttogaranti. Som nevnt ovenfor når det gjelder premie så kan det vanskelig sannsynliggjøres at at antall uføre av lavere grad (under 50% uførhet), manglende opptjening i Folketrygden, antall gull-enke tilfeller og uttak av pensjon for 65- og 66-åringer vil være dobbelt så stort i et fellesskap i forhold til et annet. Vi vurderer derfor selskapene til å være like på dette punktet og det ikke er sannsynlig at Levanger og Verdal vil få lavere premie ved flytte fra KLP. Uansett er det farlig å vurdere og flytte en pensjonsordning på bakgrunn lavere premie, da pensjonspremie er sparing til en fremtidig pensjonsutbetaling og sånn som reglene er i dag er kommunene som må ta støyten om det spares for lite. Alle 3 tilbydere representerer et fellesskap med mennesker med forskjellig opptjening og forskjellige ytelser innenfor rammen av hovedtariffavtalens og folketrygdlovens bestemmelser. Det sier seg selv at ingen av disse fellesskapene vil være helt like. Ut fra en

8 slik tankegang ville det være naturlig for Levanger kommune og Verdal kommune å søke til det fellesskap med den beste strukturen. Premieanslagene gir imidlertid ingen klar føring på hvilket av selskapene som på sikt gir det beste resultatet for kommunen, jfr. her problematiseringen vedrørende administrasjonskostnad og administrasjonsresultat. Vi har heller ikke, bortsett fra fra KLP, mottatt opplysninger om selskapenes fellesskap som er gode nok til å vurdere fellesskapet. For eksempel fremstår Storebrand i tilbudet med en høyere uføreandel enn KLP. Det vises videre til den usikkerhet som råder vedrørende egenordning for AFP Det er klart at et stort uttak av AFP vil kunne bety store merkostnader for kommunen i forhold til kostnaden i en utjevningsordning i KLP - så fremt uttaket i utjevningsordningen ikke utvikler seg tilsvarende. De tillitsvalgte ser ingen holdepunkter for å kunne si at det ene tilbudet er bedre enn det andre tilbudet totalt sett. Så lenge ingen av tilbyderne kan garantere at den premie som opplyses i tilbudene er tilstrekkelig til å finansiere ordningen, vil det være vanskelig å skille på premie. Det tredje kriteriet er kapitalforvaltning. Fremtidige overskudd vil kunne tilbakeføres premiefond og nyttes til senere premieinnbetalinger. Willis analyse på dette området baserer seg på historiske data når de sier at leverandørene er like på dette punktet. Verdijustert avkastning i de tre selskapene for de fem siste årene viser imidlertid at forskjellene er små. Samtidig sier de at KLP i dag har bygget større buffere enn hva de hadde i forhold til sine konkurrenter for noen år tilbake. Det vil ut fra dette være vanskelig å si noe om hvordan dette vil utvikle seg. Det vil nok fortsatt være slik at et selskap oppnår høyere avkastning i tida framover, avhengig av risiko, vinst og/eller tap. Hvem av de 3 selskapene som vil være vinneren i åra framover, kan være vanskelig å si noe om. Det er kanskje ikke usannsynlig at dette også vil kunne utlignes over tid. De tillitsvalgte(m/rådgivere fra Fagforbundet sentralt, som har lang erfaring med vurdering av slike saker) kan ikke se at noen av selskapene har et klart fortrinn foran noen av de øvrige vedrørende kapitalforvaltningen. Når det gjelder overskuddsdisponering, vil det å skifte fra KLP til et annet selskap, ha konsekvenser. Både Levanger og Verdal kommune er i dag eiere av KLP. Dette betyr at Levanger og Verdal får sin andel av overskuddet uten at andre eksterne eiere skal ha sin andel. Slik vil det imidlertid være dersom man velger å flytte pensjonsordningen. Som nevnt ovenfor vil dette ved flytting til annen leverandør utgjøre en årlig kostnad på ca. kr for Levanger kommune og en årlig kostnad på ca. kr for Verdal kommune. Dette er penger som går rett i lomma på Storebrand og Vitals eiere (aksjonærer). Som eier i KLP vil man måtte stille med tilskudd til sin andel av egenkapitalen. Dette er imidlertid ingen kostnad da man betaler inn egenkapital til seg selv i KLP. Dette er ikke penger som går i lomma på eksterne aksjonærer men inn til kommunens egen kapitalkonto i KLP. Dette er penger som går med til å finansiere pensjon. KLP har gjort en analyse som viser at avkastningen av egenkapitalen for kommunen ved å ha egenkapital i KLP er på % årlig (innenfor beskjedne forutsetninger). Dette støttes i en rapport til Klepp kommune i

9 2005 laget av Pensjons & Finans som er et uavhengig rådgivingsfirma med stor kompetanse på dette området. Alle 3 tilbydere oppfattes å ha gode service-konsept. Her ligger det også nyanser, først og fremst på hms-siden. Verdien av de ulike tilbudene er imidlertid ikke like enkel å fastsette. Alle selskaper antas å være bevisst innsatsen for å redusere uttak av uførepensjon og eventuelt tilbakeføring til arbeid for uførepensjonister. Dette vil klart redusere pensjonskostnadene til deltakerne i de ulike fellesskap, og bidra til at selskapene oppfattes som gode forvaltere at pensjonsforsikringsordningen. Det er vanskelig å rangere tilbyderne etter alle elementene som inngår i selskapenes servicetilbud. Når det gjelder HMS er selskapene relativt like, men KLP tilbyr både å søke om økonomisk støtte og fri bruk av deres konsulenter. Det vil derfor være opp til kommunene å dra nytte av tilbudet det enkelte selskapet gir. KLP ser imidlertid ut her ut til å være gunstigst da KLP ikke har tak oppad i økonomisk støtte i tillegg til at de tilbyr fri bruk av deres konsulenter. I tillegg kan KLP bidra både med høyt faglig nivå og masse statistisk materiale basert på sin lange erfaring med kommunal sektor. Samlet sett er det vanskelig å hevde at et selskap er bedre enn de andre. Det er ingen av tilbyderne som gir noen garantier om at det ikke vil komme krav om ytterligere innbetalinger. Det som er sikkert, er at Levanger og Verdal kommune uansett må dekke alle kostnader vedrørende ordningen uavhengig av de premier som ligger i tilbudene. Det vises her spesielt til den oppsummering som er tatt inn avslutningsvis under pkt. 5. De tillitsvalgte kan ikke se at det er grunnlag for å kunne si at det ene tilbudet vil gi et bedre resultat enn de øvrige. En eventuell besparelsesmargin i et selskaps favør antas ikke være stor. Å velge leverandør av kommunens pensjonsforsikring er en omfattende sak. Dette bør ses i et lengre perspektiv, hvor også arbeid og øvrige kostnader vedrørende flytting bør vurderes. Det er også usikkert hvordan ny Lov om forsikringsvirksomhet vil slå ut kostnadsmessig for allerede eksisterende pensjonsforsikringsløsninger. Slik situasjonen er i dag, vil de tillitsvalgte anbefale at både Levanger og Verdal kommune fortsatt velger KLP som leverandør av pensjonsforsikringen. Berit Lyngen(s) Bjørn Holmli(s) Hilde Sjømæling(s) Bjørn Golimo(s) HTV Fagforbundet HTV Fagforbundet HTV Utdanningsforbundet HTV FO Ingjar Eggen(s) HTV KFO Ann-Maj Holmli(s) HTV KFO

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/186-15 Arkiv: 570 SAKSFRAMLEGG Dato: 06.06.2013 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune»

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune» Pensjonskasse eller KLP «Nye Fjell kommune» Agenda FKP sammenlignet med KLP Sikre medlemmenes verdier Effekter på premie og pensjonskostnader Sammenligning av kommunene FKP konkurransedyktig leverandør

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Agenda Pensjonsreformen og hvordan påvirker den fremtidige pensjonspremier Pensjonskostnader og budsjettering KOSTRA - føringer Pensjonsreformen

Detaljer

Budsjettmøte Vikna kommune

Budsjettmøte Vikna kommune Budsjettmøte 07.10.2015 Vikna kommune Agenda Pensjon er sparing Budsjett 2016 Hvordan kan dere påvirke premien? Avkastning og soliditet Aktiviteter i 2016 og HMS Eventuelt Pensjon er sparing Sparing til

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: 1100 Merk Tiden Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie.

Skulle det oppstå endringer i forutsetninger, eller andre forhold av betydning, vil vi sende ut oppdaterte prognoser for pensjonspremie. 6.:6-i:" t"c... I 43:ostorebrand Prcgnose for pensjcnsprerni,- 2013 Vikna Kommune Her er prognose for premie for offentlig tjenestepensjon for 2013. To prognoser avhengig av lønnsvekst og grunnbeløp Lønn

Detaljer

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS)

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer hvordan kommunene skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Dette for å være i samsvar

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune. Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014

Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune. Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014 Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014 Agenda 1. Analyse av Rana Kommune 2. Rammebetingelser 3. Organisasjonsalternativer 4.

Detaljer

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll. 0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 201 '3 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.J9 \ 90S6V0LZ Kommunal lsindfept-risjoriskasse t.. i».1 v Oslo2752016

Detaljer

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS Rapport Pensjonsanalyser for Levanger kommunes pensjonsordning Utarbeidet av Griff Pensjon AS 15. september 2004 Status: Endelig Innhold 1. Oppsummering...3 2. Forutsetninger...5 2.1. Kommunens pensjonsforpliktelser...5

Detaljer

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp 6/l- 48 Z8 E PE Osen Kom mune -4/ OSEN KOUNF - I JUNI216 774 STEINSDALEN Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 Klp Kommunal Landspensjonskasse Oslo 27.5.216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene er

Detaljer

11. September 2013. Tromsø kommune. Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad

11. September 2013. Tromsø kommune. Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad 11. September 2013 Tromsø kommune Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad Økonomisk sammenligning Kilde: saksfremlegg 3 Konklusjon Kilde: rapport datert 16. mai 2013 4 Demografi et øyeblikksbilde

Detaljer

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Konkurransegrunnlaget I henhold til Sør-Trøndelags fylkeskommunes vedtak 21. juni 2010 i sak 51/2010 pkt 5 gir Oppdragsbeskrivelsen pkt. 9.3, jf. kontrakts-bestemmelsene

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-084 13/1147 14/101 Anne Haugberg 30.01.2014 Ny pensjonsordning for folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014

Detaljer

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres?

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Hilmar Windstad Seniorkonsulent i Molde kommune Sandefjord, 22. april 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2012. Ørland kommune

Kvartalsrapport 1/2012. Ørland kommune Kvartalsrapport 1/2012 Ørland kommune - 01621001 Innhold: Innledning 3 HMS i KLP 4 Leveranseplan 5 Nøkkeltall 5 Uføreutvikling 7 Bestand 8 Tilgang og avgang 9 Demografi 10 Demografi +55 11 Pensjonsøkonomi

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Kari Bjørnli Tlf: 75 10 11 80 Arkiv: 570 Arkivsaksnr.: 08/99-10 PENSJONSVURDERING 2008 Rådmannens forslag til vedtak: Det settes ikke i gang en anbudsprosess i forhold til

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal Ørland kommune for dagene som kommer

Kvartalsrapport. 4. kvartal Ørland kommune for dagene som kommer Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Ørland kommune - 01621001 for dagene som kommer Innhold Innledning...3 Leveranseplan...4 Nøkkeltall...4 Uføreutvikling...6 Bestand...7 Tilgang og avgang...8 Demografi...9

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP I3//57 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 U'X n9'l.u9/\49o96i7lz ÅIP Knmmunal Lerntlsperr-Ijonsknsst- Kontoutskrifter for 215 Oslo 275216

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse

Detaljer

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN

13/,N9Q2- I 570 TC 1,2Y1.1/3 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014. Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 13/,N9Q2- I 1,2Y1.1/3 Alstahaug Kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 570 TC Oslo, 31. oktober 2013 Forsikrinustakernr.: 01820 001 Alt. radmann og okonomiansvarlig NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1.

Detaljer

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 45 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 45 Jf. Innst. O. nr. 44 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) År 2003 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Innskuddspensjon - Hva er det?

Innskuddspensjon - Hva er det? Innskuddspensjon - Hva er det? Om AS Stiftet i 1867 Norges eldste meglerforetak Kontorer i Oslo, Larvik, Stavanger og Bergen 140 ansatte Christian Theodorsen - Seniormegler hos AS er forsikringsmegler.

Detaljer

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014 Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Morten Gjelstad Næringspolitikk og analyse Pensjonsutfordringer Pensjonspremie og kostnader

Detaljer

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 4 MTTATT U2 JUN 217 RISSA KMMUNE @ Russ-x KMMUNE KulturCompagniet Rissa KF. Rådhusvein 13 9 JUN 217 71 RISSA Saksnr-1,2 l [q -l Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift

Detaljer

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Premieavviket! en bombe i balansen?

Premieavviket! en bombe i balansen? Premieavviket! en bombe i balansen? Premieavviket skaper nå store overskrifter To forskjellige regelverk Forskjellige regleverk gir forskjellige resultater: Forsikringslovgivningen og Finanstilsynet Beregning

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

- Brutto forpliktelse - Administrasjonsreserve - Premie for rentegaranti - Premie for forvaltning - Premie for adm. av oppsatte rettigheter

- Brutto forpliktelse - Administrasjonsreserve - Premie for rentegaranti - Premie for forvaltning - Premie for adm. av oppsatte rettigheter Beregning av engangskrav, vedlegg 2 til Overføringsavtalen Veiledningen nedenfor om beregning av engangskrav er sist revidert i september 2010. Tilsagn er gitt fra Terje Schaathun (Vital), Siri Størmer

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Sammendrag og konklusjoner Resymé Kommunenes pensjonsutgifter er i hovedsak bestemt av utvikling i ansattes pensjonsrettigheter, bruken av disse rettighetene samt lønnsutviklingen. Det er imidlertid også

Detaljer

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte Våler 20. februar 2014 Pensjonsordning for folkevalgte Det Norske Pensjonssystemet Individuell sparing Lønn Tjenestepensjon 66% Folketrygd Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak 167/16 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2015 GOMI ESARK-0870-201601215-6 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer. Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer. Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for 2016 for individuelle livs- og pensjonsforsikringer Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du fripoliser i Storebrand?... 3 2.2

Detaljer

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE AVTALE om OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE og. Virkningstidspunkt: 1 I. Rettsstilling og formål

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning Byrådssak 1372 /15 Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning GOMI ESARK-0870-201200048-179 Hva saken gjelder: Ansatte ved åtte av kommunens

Detaljer

Aon. Farsund kommune Notat

Aon. Farsund kommune Notat Aon Farsund kommune Notat 23.September 2013 Sammendrag Farsund kommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB i juni 2013 varslet at de ville trekke seg fra

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Evalueringsrapport. Konkurranseutsetting av tjenestepensjon for Kvinnherad kommune 2012

Evalueringsrapport. Konkurranseutsetting av tjenestepensjon for Kvinnherad kommune 2012 Evalueringsrapport Konkurranseutsetting av tjenestepensjon for Kvinnherad kommune 2012 Oslo, 26.10.2012 INNHOLD Evalueringsrapport...1 Innhold...2 Innledning...3 Kort om Willis AS...3 Innkjøp og prosedyrer...3

Detaljer

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget Aon Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget 12.September 2013 Sammendrag Hordaland Fylkeskommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB

Detaljer

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Molde kommunes pensjonsseminar Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning

Detaljer

Søndre Land kommune -en eier av KLP. v/ Kunde og salgsleder Wenche Westby

Søndre Land kommune -en eier av KLP. v/ Kunde og salgsleder Wenche Westby Søndre Land kommune -en eier av KLP v/ Kunde og salgsleder Wenche Westby Agenda KLP kommunenes egen pensjonsleverandør Hva er offentlig tjenestepensjon? Finansiering av pensjon Mulighetene for å påvirke

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /08 OVA Kommunestyret

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /08 OVA Kommunestyret KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 17.06.2008 069/08 OVA Kommunestyret 26.06.2008 102/08 OVA Saksansv. : Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-570, K3-&41 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II

FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II Mange synspunkt AFP er en del av det norske tariff-baserte arbeidsmarkedet Partene bestemmer! Fordelene som følger med jobben

Detaljer

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon ASVLs Årsmøte Trondheim 30. mai 2013 Roy Halvorsen, Næringspolitikk og analyse,

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune 1 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader. Note 24 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE KLP FORSIKRING. Virkningstidspunkt: 1.11.

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE KLP FORSIKRING. Virkningstidspunkt: 1.11. AVTALE om OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) mellom STATENS PENSJONSKASSE og KLP FORSIKRING Virkningstidspunkt: 1.11.2004 1 I. Rettsstilling og formål 1 Hjemmel Overføringsavtalen

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1. Endringer i forsikringsvirksomhetsloven 6 2. Organisering av pensjonsordning 7 3. Pensjon er sparing 8 4. Premien

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 16.03.2010 Formannskapet

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Notat Til: Formannskapet

Notat Til: Formannskapet Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Kommunestyret Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 27.08.2013 Sak: 13/1200 Arkivnr : 570 PENSJONSORDNING UTVIKLING I PENSJONSKOSTNADER Innledning Det vises til verbalvedtak

Detaljer

Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon

Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon 01.03.2013, Pensjonsforum Sissel Rødevand, partner og aktuar Actecan 1 Temaer for gjennomgangen Bruk av dødelighet

Detaljer

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 God HMS gir lavere pensjonskostnader Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 KLP - Interkommunalt selskap i 1949 KLP ble opprettet for å levere kostnadseffektive pensjonstjenester til

Detaljer