Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS."

Transkript

1 Arkivsak: FYLKESRÅDMANNEN: 27. SEPTEMBER 2013 Fylkesrådmannen forslo på møtet i fylkesutvalet 26. september å ta ut avsnittet i innstillinga om å gje fylkesutvalet fullmakt til å fastsetje flyttetidspunktet for pensjonsordninga. Samstundes foreslo han å fastsetje flyttetidspunktet til Fylkesutvalet slutta seg til dette i innstillinga til fylkestinget. Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS. Den nye informasjonen går fram av vedlagde notat frå rådgjevar Vidar Pedersen i Aon som er engasjert av fylkesrådmannen til å bistå i arbeidet med flyttinga av pensjonsordninga. Diverre nådde ikkje notatet fram før fylkesutvalsmøtet med notatet vert no lagt ved i saka fram til fylkestingshandsaminga. Vedlegg: Oppdatert rapport frå Aon

2 Aon Hordaland Fylkeskommune Oppdatering 26.September 2013

3 Oppdatering Hordaland Fylkeskommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB i pressemelding 6.juni 2013 varslet at de ville trekke seg fra markedet. Markedsituasjonen har utviklet seg raskt og dette nødvendiggjør en oppdatering av notatet levert 20.september. Melding fra DNB Den 25.september sendte DNB ut slik melding: Til alle mottakere DNB Livsforsikring ASA besluttet som kjent i styremøte 5. juni 2013 å avvikle virksomheten knyttet til offentlig tjenestepensjon. Beslutningen omfatter alle forsikrede offentlige pensjonsløsninger for både kommuner og foretak. I forbindelse med avviklingsprosessen har håndteringen av innholdet i brev fra Finanstilsynet av 8. mars 2013 til alle livselskap og pensjonskasser blitt et sentralt tema. I brevet gis det pålegg om ny dødelighetstariff fra , samt pålegg om en vesentlig styrking av forsikringstekniske avsetninger som følge av nedgangen i dødelighet. Oppreserveringsbehovet skal finansieres med en andel av kunden og en andel av pensjonsinnretningen ( eier ). For våre kunder med offentlig tjenestepensjon er det grunn til å tro at kundens andel av oppreserveringsbehovet er ferdig ved utgangen av 2013 ved at overskudd utover garantertrente avsettes til langt liv. Endelig regelverk på hvordan eiers andel av oppreservering til langt liv skal håndteres ved flytting er foreløpig ikke klart. DNB har derfor besluttet å innestå for eiers andel av oppreservering til langt liv, uavhengig av kundens flyttetidspunkt. Beslutningen er i tråd med vårt ønske om at kundene skal oppleve en overgang til ny leverandør så smidig som mulig, samt målsetningen om en effektiv avvikling av forretningsområdet offentlig tjenestepensjon. Vi håper denne beslutningen bidrar til at planlagt flyttetidspunkt kan opprettholdes. Vennlig hilsen Inger Lise Digranes 1

4 Konsekvenser Vi skrev i notatet av 20.september om brev fra Finanstilsynet av 8.mars Det samlede kravet til oppreservering for HFK vil vise seg i tilbudet fra KLP som forventes medio oktober. Det ble i imidlertid estimert et beløp på rett i underkant av 80 millioner kroner, hvorav det allerede er satt av 42,5 millioner i DNB. I tillegg er det i følge brevet av 8.mars slik at DNB skal finansiere 20 % fra sin egenkapital. Dette utgjør da 15 millioner. Det er dette beløpet vi oppfatter at DNB velger å stå inne for i e-post av 25.september selv om regelverket ikke endelig er fastsatt. I notatet av 20.september var dette det eneste tydelige motargumentet mot et skifte per årsskiftet 2013/2014. Når det ser ut til falle bort er det mindre behov for å holde flyttedatoen åpen utover årsskiftet. Vi avventer fortsatt endelig tilbud fra KLP men det fremstår etter hvert som svært sannsynlig at HFK velger å skifte leverandør ved kommende årsskifte. Vidar Pedersen Vedlagt følger opprinnelig notat fra 20.september. 2

5 Innhold Oppdatering 1 Melding fra DNB 1 Konsekvenser 2 Markedssituasjon 4 Premiebilde Egenkapitalinnskudd i KLP 5 Oppreservering ny levealderstariff. 5 Service 6 Kapitalforvaltning 6 Oppsummering og videre prosess 6 3

6 Markedssituasjon Nedenstående figur viser markedsutviklingen innen kommunal tjenestepensjon i perioden Det er antall kommuner og fylkeskommuner som vises. Per 1.1 i KLP Gjensidige Vår DNB Storebrand Egen Kasse SUM DNB har siden 1.januar 2008 vært hovedleverandør av tjenestepensjon til Hordaland Fylkeskommune. Kontrakten ble sist fornyet i et anbud så sent som høsten På dette tidspunktet hadde Storebrand allerede varslet at de ønsket å trekke seg ut av markedet for kommunal tjenestepensjon. DNB traff beslutning om å trekke seg fra markedet i slutten av mai Per i dag er altså KLP alene tilbake som leverandør av forsikret løsning. I dette bildet er det å anta at det er hensiktsmessig for HFK å avbryte kontrakten med DNB før det ordinære utløpet av anbudsperioden. Det som gjenstår er å finne det mest optimale tidspunktet for denne bevegelsen. 4

7 Premiebilde 2014 Følgende tabell er en sammenlikning av premie for 2014 basert på tilsendte prognoser fra KLP og DNB. Det er foreløpig ikke innhentet noen konkrete tilbud. Det må der med understrekes at ingen verdier er absolutt sikre, men vi mener de kan legges til grunn i denne sammenhengen. Premiebilde 2014 uten reguleringspremie KLP estimat DNB Ordinær årlig premie 9,02 % 8,44 % Termintillegg 0,18 % 0,18 % Fondsforvalting 0,12 % 0,34 % Premie til administrasjonsreserve 0,17 % 0,20 % Administrasjonskostnad 0,28 % 0,38 % Premie for rentegaranti 0,15 % 0,45 % Premie til bruttogaranti 1,10 % 1,20 % AFP 1,75 % 1,65 % AFP62 0,75 % 0,75 % AFP65 1,00 % 0,90 % SUM 12,77 % 12,84 % Merkostnad i hele tusen kroner 482 Legger vi disse opplysningene til grunn så er den rene premieforskjellen i 2014 helt marginal mellom DNB og KLP, og i seg selv ingen selvstendig grunn til å skifte raskest mulig. Egenkapitalinnskudd i KLP Ved flytting til KLP vil det være nødvendig med et egenkapitalinnskudd på om lag 40 millioner kroner, samt en årlig innkalling på anslagsvis to millioner kroner. Dette kravet er upåvirket av flyttetidspunkt. Oppreservering ny levealderstariff. Det vises til brev fra Finanstilsynet av 8.mars Som følge av en utvikling der levealderen i Norge har økt blir den nye tariffen K2013FT pliktig fra 1.januar Dette medfører behov for kraftig oppreservering av ordningen. Samtidig skal ytelsene i en offentlig pensjonsordning settes ganske kraftig ned som følge av forliket i lønnsoppgjøret i 2009 blant annet grunnet tilpasning til levealdersjustering. Denne utviklingen betyr i effekt lavere ytelser. Til gjengjeld legges til grunn at fremtidige pensjonister lever lenger og dermed mottar pensjon over flere år. Dette forventes i sum å gi et netto økt kapitalbehov på mellom fem og åtte prosent av reserven, med sannsynlighetsovervekt i retning av fem prosent. Hvis vi for sikkerhets skyld legger en sats på seks prosent til grunn for HFK betyr dette et beløp på rett i underkant av 80 millioner kroner. Det er allerede satt av 42,5 millioner i DNB til dette formålet. Sannsynligvis vil avkastningen i 2013 også bidra med noe mer. Men det vil allikevel bli et visst behov for tilførsel per 1.januar

8 I tillegg er det i følge brevet av 8.mars slik at DNB skal finansiere 20 % fra sin egenkapital. Per 12.september mangler regelverket for hvordan dette bidraget skal tilføres ved en flytting. Dermed er det en risiko for at en i tillegg til ovennevnte beløp potensielt mister et bidrag fra eier (DNB) i størrelsesorden 15 millioner i ved flytting per 1.januar At dette forholdet ikke er endelig avklart taler mot et raskt skifte. Service Etter DNB sin beslutning om å gi opp kommunemarkedet, så er det en fare for at spesialkompetanse forlater selskapet. Dette kan i løpet av 2014 resultere i en kvalitativt dårligere løpende leveranse fra DNB, men også gjøre en allerede krevende flytteoperasjon mere risikabel. Dette forholdet taler for å skifte ved første anledning. Kapitalforvaltning DNB har per i dag om lag 40 milliarder til forvaltning knyttet til det kommunale pensjonssegmentet. Disse midlene er i utgangspunktet investert for å oppnå en optimal balanse mellom risiko og avkastning på sikt. Hvis en tar hele perioden fra 2008 er DNB sin avkastning konkurransedyktig. Ser en derimot på den siste perioden er KLPs avkastning bedre. Dette kan ha sammenheng med at DNB forbereder flytting av ordningene og dermed må omplassere midler i aktiva som er mer likvide, men gir dårligere avkastning. Denne tendensen antas å forsterke seg nå. Det er vanskelig å kvantifisere effekten nøyaktig, men hvis vi antar at KLP vil oppnå ett prosentpoeng bedre avkastning i 2014, så utgjør dette et beløp på 15 millioner kroner. Effekten kan utmerket godt også være enda sterkere. Dette er et forhold som klart taler for et skifte ved første anledning. Oppsummering og videre prosess Per 12.september er det ikke tilstrekkelig informasjon til å ta en endelig beslutning på flyttetidspunkt, men det virker klart at det bør gjøres nokså raskt og at en av følgende alternativer bør brukes: 1.januar april juli januar 2015 Flyttidspunktene 1.april og 1.juli forutsetter at både DNB og KLP aksepterer dette. I samarbeid med Aon har Rådmannen allerede innledet dialog med selskapene med sikte på nødvendige avklaringer. For å sikre et fullverdig beslutningsgrunnlag er det også sendt en forespørsel til KLP om å beregne tilbud. Til dette formålet er det nødvendig med data fra DNB som tar noe tid. I praksis kan tilbudet være på bordet medio oktober. På det tidspunktet er det også lov å håpe på at nødvendige utfyllinger av regelverket er kommet på plass. Vi får opplyst at Rådmannen har til hensikt å foreta nødvendige disposisjoner for å opprettholde handlefrihet frem mot endelig beslutning. Dette inkluderer å si opp avtalen med DNB i henhold til gitte 6

9 frister, men samtidig opprettholde muligheten til å videreføre avtalen inn i 2014 dersom det viser seg mest gunstig eller det fortsatt er stor usikkerhet. Det følger av Hovedtariffavtalen at det er Fylkestinget som må ta den endelige beslutning om skifte av leverandør. Denne beslutningen må tas innen 1.desember. Det siste ordinære Fylkestinget før 1.desember er så tidlig som oktober. På dette tidspunktet er det antagelig ikke mulig å frembringe et godt nok beslutningsgrunnlag vedrørende flyttetidspunkt. En praktisk løsning kan være å treffe prinsipiell beslutning om flytting i dette Fylkestinget oktober men avgi fullmakt til å beslutte endelig dato til Fylkesutvalget. Alternativet er ekstraordinært Fylkesting. 7

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1 Organisering av pensjonsordning 6 2. Pensjon er sparing 7 3. Forsikringsvirksomhetsloven 8 4. Premien 10 5. 5.1

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar årsrapport fra Bergen Kommunale Pensjonskasse for 2012 til orientering. Byrådssak 143/13 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2012, bruk av premiefond og oppfølging av bystyresak 252-12: Bergen kommunale pensjonskasse - honorarer, selskapsform og vedtekter. GOMI

Detaljer

Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *)

Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *) Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *) (Konkurransesensitiv informasjon om tilbydernes produkter som er utelatt) Utført av Griff Pensjon AS

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1. Endringer i forsikringsvirksomhetsloven 6 2. Organisering av pensjonsordning 7 3. Pensjon er sparing 8 4. Premien

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Pareto Forsikringsmegling. Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune

Pareto Forsikringsmegling. Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune Pareto Forsikringsmegling Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune 8/13/2014 Innholdsfortegnelse Innhold Side nr. Innholdsfortegnelse Side nr. 1 Punkt I Analyse av Rana

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Båtsfjord kommune. Evaluering anbudsrunde pensjon. 3.november 2009. Aon Grieg

International Insurance Brokers & Consultants. Båtsfjord kommune. Evaluering anbudsrunde pensjon. 3.november 2009. Aon Grieg & Consultants Båtsfjord kommune Evaluering anbudsrunde pensjon 3.november 2009 Aon Grieg Sammendrag Båtsfjord kommune har inngått avtale med Aon Grieg om å konkurranseutsette Båtsfjord kommunes tjenestepensjonsordning,

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...5 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...7 4. REVISJONSKRITERIER/FAKTA...8 5 REVISORS FUNN OG ANALYSER...

1. SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...5 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...7 4. REVISJONSKRITERIER/FAKTA...8 5 REVISORS FUNN OG ANALYSER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 3 2 INNLEDNING...5 2.1 BAKGRUNN - HVORFOR ER DETTE PROSJEKTET

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 16.03.2010 Formannskapet

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 12.08.2011 SAKSBEHANDLER: Jan Hagen m.fl. VÅR REFERANSE: 11/8033 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 98 62 ARKIVKODE: 540.11 Gjennomføring av Solvens II - lovforslag

Detaljer

Levanger kommune. Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning. Utført av. Willis AS

Levanger kommune. Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning. Utført av. Willis AS Levanger kommune Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Utført av Willis AS 10. november 2005 Innhold 1. Oppsummering...3 1.1. Premie og reservekrav...4 1.2. Policy for anvendelse

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.11.2014 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.11.2014 Tidspunkt: Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.11.2014 Tidspunkt: Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no. Vararepresentanter

Detaljer

KREDITTILSYNET Dato: 29. oktober 2007. FORSLAG TIL HØRINGSNOTAT KONKURRANSEN I MARKEDET FOR FRIPOLISER UTKAST TIL REGELVERKSENDRINGER

KREDITTILSYNET Dato: 29. oktober 2007. FORSLAG TIL HØRINGSNOTAT KONKURRANSEN I MARKEDET FOR FRIPOLISER UTKAST TIL REGELVERKSENDRINGER KREDITTILSYNET Dato: 29. oktober 2007. FORSLAG TIL HØRINGSNOTAT KONKURRANSEN I MARKEDET FOR FRIPOLISER UTKAST TIL REGELVERKSENDRINGER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for forslaget 1.1. Finansdepartementets

Detaljer

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap NFT 1/2004 Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap av Hanne Myre I Norge ble maksimal grunnlagsrente for nye livsforsikringskontrakter satt ned til 3 prosent allerede i 1993. Fra og

Detaljer

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Vurdering av investeringsvalg for pensjonsmidler 1. Pensjonsordninger ved Oslo universitetssykehus HF Pensjonsordningene for de ansatte i helseforetakene er i dag dels lovfestet og dels tariffestet. Vedtektene

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon FORORD Pensjonsveilederen utgis for tiende år på rad. I årets utgave er enkelte kapitler utvidet, slått sammen eller er nye. De anskaffelsesrettslige forhold

Detaljer

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12 Årsrapport 2013 2 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 3 Innhold Innledning Innledning 3 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.10.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5 Rapport 2012 5 05.12.2012 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1 Innledning... 5 1.1 Banklovkommisjonens mandat... 5 1.2 Behovet for endring i dagens ytelsesordning... 7 2 Avgrensninger... 9 2.1 Generelle

Detaljer