Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave"

Transkript

1 Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken. Storevik kommune er en «kommunal myndighet», jf. LOA 2 (1) og FOA 1-2 (1). Dette fremgår også av Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (heretter kalt veilederen), punkt Det følger av hovedregelen at siden det inngås en «offentlig kontrakt» får forskriften og loven anvendelse, jf. FOA 1-3 (1) og LOA 3. Dette fremgår også av veilederen, punkt Kontrakten er «gjensidig bebyrdende», jf. FOA 4-1 a. Hovedregelen er at anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av kontraktens «samlede beløp», altså gjennom hele kontraktens levetid, jf. FOA 2-3 (1). Dette er en «tidsbegrenset tjenestekontrakt» og kontraktens «totale anslåtte verdi» skal legges til grunn, jf. (9). Anskaffelsens verdi vil her bli 1,5 millioner kroner per år * 4 år = 6 millioner kroner. Det er tale om en tjenestekontrakt og forskriftens del 1 og 3 kommer derfor til anvendelse, jf. FOA 2-1 (1) og 2-2 (1). Det er tillatt med begrenset anbudskonkurranse, jf. hovedregelen i FOA 14-1 (1). Anskaffelsen er en prioritert tjeneste, jf. FOA, vedlegg 5, kategori 14. Har Storevik kommune foretatt en lovlig kunngjøring av konkurransen? Anskaffelser som følger reglene i FOA del 3 skal kunngjøres i TED-databasen, slik at kunngjøringen omfatter hele EØS-området. Publiseringen på Doffin og i TED-databasen skal skje samtidig, jf. FOA 18-1 (4). Dette følger også av veilederen, punkt 10.1, 10.4 og Konkurransen ble utlyst i Doffin 25. mai, men det fremgår ikke av faktum at det samme ble gjort i TED-databasen. Utlysningen ble derfor ikke publisert samtidig i de to databasene. Brudd på kunngjøringsplikten er en ulovlig direkte anskaffelse etter definisjonen i FOA 4-1 bokstav q. Konklusjon: Storevik kommune har ikke foretatt en lovlig kunngjøring av konkurransen. Er anskaffelsens angitte varighet på fire år rimelig? Anskaffelsens varighet er i liten grad lovregulert. Det er kun for dynamiske innkjøpsordninger og rammeavtaler at det er angitt en eksakt tidsbegrensning til fire år, jf. FOA 15-1 (4). Kravet til konkurranse som fremgår av LOA 5 og FOA 3-1 tilsier at kontrakter må være Side 1 av 8

2 begrenset i tid slik at andre leverandører slipper til. Dette taler for at det skal være en regelmessig utlysning. Dette følger også av veilederen, punkt 5.7. Konklusjon: Anskaffelsens angitte varighet på fire år er rimelig. Er fristen for å melde seg som leverandør lovlig fastsatt? For begrenset anbudskonkurranse skal fristen for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen være «minst 30 dager» fra konkurransen ble kunngjort, jf. FOA 19-2 (1). Dette er en skal-bestemmelse. Den fremgår også av veilederen, punkt Fristen beregnes etter kalenderdager. Konkurransen ble kunngjort 25. mai og frist for å melde interesse ble satt til 15 dager. Fristen er altså minst 15 dager for kort. Konklusjon: Fristen for å melde seg som leverandør er ikke lovlig fastsatt. Er fristen for å levere tilbud lovlig fastsatt? For begrenset anbudskonkurranse skal fristen for mottak av tilbud fra leverandører som er kvalifisert og utvalgt til å delta i konkurransen være «minst 40 dager» fra dagen invitasjon og konkurransegrunnlag ble sendt fra oppdragsgiver, jf. FOA 19-2 (2). Dette er en skalbestemmelse. Den fremgår også av veilederen, punkt Fristen beregnes etter kalenderdager. Invitasjon ble sendt ut 20. juni og tilbudsfristen ble satt til 1. august. Fristen er akkurat over 40 dager og innenfor regelverket. Konklusjon: Fristen for å levere tilbud er lovlig fastsatt. Er minstekravet til omsetning og at egenkapitalen måtte være positiv de siste tre årene rimelig? Det følger av FOA 17-4 (1) at oppdragsgiver kan stille «minimumskrav» til leverandørene, herunder til deres finansielle og økonomiske stilling. Omsetning og egenkapital er omfattet av dette. Dette for å sikre at leverandørene er egnet til å oppfylle kontraktsforpliktelsene, men dette skal stå «i forhold» til ytelsen som leveres, jf. (2). Det er her tale om forholdsmessighetsprinsippet, og dette må ses i forhold til anskaffelsens art. Her blir det først et spørsmål om kravet til omsetning er rimelig. Omsetningskravet innebærer en fjerdedel av kontraktens anslåtte verdi på 6 millioner kroner, altså 1,5 millioner kroner. KOFA har uttalt at det er rimelig å kunne kreve at en leverandør har en omsetning på det dobbelte av kontraktsverdien. Omsetningskravet er klart innenfor dette. Denne dokumentasjonen kan innhentes, jf. FOA 17-8 (1) bokstav c. Side 2 av 8

3 Videre blir det et spørsmål om kravet til at egenkapitalen måtte være positiv de siste tre årene er rimelig. Dette kravet er strengt. Det er vanlig at virksomheter i etableringsfasen har negativ egenkapital i de første årene. Ved etablerte virksomheter kan egenkapitalen være negativ, fordi virksomheten har foretatt større investeringer. Dette kravet kan dermed ekskludere leverandører som kan levere tjenesten, selv om egenkapitalen er negativ. Konklusjon: Minstekravet til omsetning er rimelig, mens kravet til at egenkapitalen måtte være positiv de siste tre årene er ikke rimelig. Er Storevik kommunes krav til referanser lovlige? Det følger av FOA 17-4 (1) at oppdragsgiver kan stille «minimumskrav» til leverandørene, herunder til deres tekniske kvalifikasjoner. Dette for å sikre at leverandørene er egnet til å oppfylle kontraktsforpliktelsene, men dette skal stå «i forhold» til ytelsen som leveres, jf. (2). Det er her tale om forholdsmessighetsprinsippet. Vurdering av leverandørenes tekniske kvalifikasjoner skal særlig baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet. Dette er nærmere regulert i Bestemmelsens innhold er uttømmende. Det fremgår av 17-9 (1) bokstav c at det kan fremlegges en liste over utførte tjenester de «siste tre år». Dette er i samsvar med kravet til Storevik kommune om dokumentasjon av hvilken erfaring leverandørene hadde med renholdsoppdrag i løpet av de siste tre år. Storevik kommune kan også kreve navn på kundene og varigheten av kontraktene, jf. «opplysninger om tidspunkt og navnet på den offentlige eller private mottaker». Det er også relevant å kreve å få oppgitt størrelsen på arealene. Dette vil sikre leverandørenes faglige kompetanse når det gjelder «faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet». Når det gjelder kravet om at minst tre referanser måtte være knyttet til vask av sykehjem er dette mer tvilsomt. Det er her et spørsmål om kravet står «i forhold til» ytelsen som skal leveres. Renholdstjenester på et sykehjem er i utgangspunktet ikke en særlig komplisert oppgave som tilsier at erfaring med vask av akkurat sykehjem er nødvendig, slik at vask av store arealer i lignende bygg kan regnes som tilstrekkelig. Samtidig kan vask av sykehjem kreve en spesiell type ekspertise med tanke på at det er svært viktig at det blir rent. På den annen side begrenser dette muligheten for andre leverandører å komme på markedet. Konklusjon: Storevik kommunes krav til referanser er lovlig, med unntak av kravet til at minst tre referanser må være knyttet til vask av sykehjem. Side 3 av 8

4 Kan Storevik kommune kreve at leverandørene skal levere skatteattest for skatt og moms, samt egenerklæring for HMS? Oppdragsgiver «skal» kreve at norske leverandører fremlegger skatteattest for merverdiavgift og skatt, jf. FOA (1). Dette er en skal-bestemmelse. Bestemmelsen om innlevering av egenerklæring for HMS er opphevet. Konklusjon: Storevik kommune skal kreve at leverandørene leverer skatteattest for skatt og moms. Er Storevik kommunes kriterier til miljøegenskaper lovlige? Tildelingen skal skje enten ut fra «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet» eller ut fra «lavest pris», jf. FOA 22-2 (1). Med bakgrunn i at Storevik kommune har valgt førstnevnte alternativ skal det benyttes kriterier som har «tilknytning til kontraktsgjenstanden», jf. (2). Vurderingen innebærer at det må være en saklig sammenheng og relevans mellom tildelingskriteriene og ytelsen som skal leveres, slik at dette sier noe om hva som er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for Storevik kommune. Kriteriene redusert kjemikalieforbruk, vannforbruk og forbruk av emballasje er alle miljøegenskaper som har sammenheng og relevans med renholdstjenester, fordi dette er sentralt ved renhold. Kriteriene vil klart ha en samfunnsøkonomisk verdi og ivareta samfunnshensyn. Dette er ifølge sak C-368/10 fra EU-domstolen lovlig å legge vekt på. EUdomstolen har videre i Concordia Bus-dommen (C-513/99) uttalt at tildelingskriteriene ikke nødvendigvis må begrenses til en snever økonomisk vurdering av hva som er mest fordelaktig. Det er mer tvilsomt om kildesortering av eget avfall og elbil som transportmiddel til og fra kunder har sammenheng med renholdstjenester. Det er selve renholdstjenestene på sykehjemmet som er anskaffelsen. Det er derfor ikke relevant hvordan leverandøren kildesorterer eget avfall, og hvordan renholderne kommer seg til og fra sykehjemmet. Tilknytningen til renholdstjenestene blir for snever da dette er forhold ved leverandøren som går utenfor det som kan kreves. Dette er illustrert i EU-domstolen (C-448/07) der det ble uttalt at oppdragsgiver ikke kan kreve noe av tilbudene som går utover det som kan forventes av tjenesten som skal leveres. De miljømessige hensynene, som er en plikt for oppdragsgiver å følge, fremgår også av LOA 6, FOA 3-1 (8) og veilederen, punkt Side 4 av 8

5 Konklusjon: Storevik kommunes kriterier til miljøegenskaper er lovlige, med unntak av kriteriene til kildesortering av eget avfall og elbil som transportmiddel. Kan Storevik kommune foretrekke firmaer som har base i kommunen der en eller flere tilbydere står likt etter evalueringen? Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av «lokal tilhørighet», jf. FOA 3-1 (2). Dette fremgår også av formålet til forskriften ved at forskriften skal «sikre likebehandling», jf. FOA 1-1. Grunnprinsippene til likebehandling og ikke-diskriminering følger også av LOA 5 (4). Dette følger også av veilederen, punkt Konklusjon: Storevik kommune kan ikke foretrekke firmaer som har base i kommunen. Kan Storevik kommune la være å vekte tildelingskriteriene på forhånd? Oppdragsgiver skal angi den «relative vektingen» til hvert av kriteriene, jf. FOA 22-2 (2). Dette er en skal-bestemmelse. Det fremgår imidlertid av (3) at dette ikke er nødvendig der det av «påviselig grunner» ikke er mulig å foreta en vekting. Er dette tilfellet skal oppdragsgiver i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget angi kriteriene i prioritert rekkefølge. Det er ingen forhold som tilsier at Storevik kommune har gjort dette. Dette er også et brudd på kravet til forutberegnelighet. Konklusjon: Storevik kommune kan ikke la være å vekte tildelingskriteriene på forhånd. Kan Storevik kommune gi en tilleggsfrist til «Metode Renhold» for levering av HMSegenerklæring? Storevik kommune kan fastsette en «kort tilleggsfrist» for ettersending av HMSegenerklæring, jf. FOA Dersom Storevik kommune velger å gi en tilleggsfrist for ettersending skal fristen gjelde overfor «alle deltakerne» i konkurransen. Dette for å sikre likebehandling av leverandørene. Dette følger også av veilederen, punkt Bestemmelsen om innlevering av HMS-egenerklæring er imidlertid opphevet. Konklusjon: Storevik kommune kan gi en tilleggsfrist til «Metode Renhold». Kan Storevik kommune invitere fem av til sammen ti leverandører som oppfylte minstekravene til å være med videre i konkurransen? Ved begrenset anbudskonkurranse kan oppdragsgiver fastsette en grense for antall leverandører som skal inviteres til å gi tilbud, jf. FOA 17-6 (1). Grensen må imidlertid Side 5 av 8

6 fremgå av kunngjøringen sammen med regler oppdragsgiver vil benytte ved utvelgelsen av overtallige kvalifiserte leverandører, jf. (2). Storevik kommune opplyste om dette i utlysningen/kunngjøringen. Det fremgår videre av (3) at det ikke kan inviteres «mindre enn fem» leverandører ved begrenset anbudskonkurranse. Dette for å sikre reell konkurranse. Storevik kommune inviterte fem leverandører til å være med videre i konkurransen. Bestemmelsene i 17-6 følger også av veilederen, punkt 9.4. Konklusjon: Storevik kommune kan invitere fem av til sammen ti leverandører til å være med videre i konkurransen. Hvilket av tilbudene fra «Metode Renhold» og «Skinnende rent AS» oppfyller tildelingskriteriene på en best mulig måte? Det er slik at kontrakt skal tildeles på grunnlag av kriterier for valg av tilbud, jf. FOA Kriteriene skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, jf. FOA 22-2 (2). Storevik kommune valgte at tilbud skulle velges ut etter det økonomiske mest fordelaktige tilbudet. Tildelingskriteriene var pris, kvalitet, kundeservice og miljøegenskaper. Storevik kommune valgte å ikke ta i betraktning kriteriet miljøegenskaper. Dette er det ikke adgang til av hensyn til forutberegnelighet. De øvrige kriteriene ble vektet med en tredjedel hver. «Skinnende rent AS» har den høyeste prisen på 1,7 millioner kroner per år. Dette er i utgangspunktet negativt. Tilbud skal imidlertid velges ut etter det økonomiske mest fordelaktige tilbudet, slik at de resterende kriteriene kan gjøre utslag i positiv forstand. «Skinnende rent AS» har erfaring med renhold av sykehjem og to sykehus i kommunen. Dette har de meget gode referanser på. Storevik kommune vil med dette vite at tilbudet har ønsket kvalitet og kundeservice. «Metode Renhold» var et av selskapene som lå lavest i pris på 1,45 millioner kroner per år. De var imidlertid rangert som nummer to på kriteriene kvalitet og kundeservice. Prisdifferansen mellom «Skinnende rent AS» og «Metode Renhold» er på kroner. Dette er et nokså betydelig beløp, men «Skinnende rent AS» skåret best på kriteriene kvalitet og kundeservice. Tildelingskriteriet miljøegenskaper ble ikke vurdert. Konklusjon: «Skinnende rent AS» oppfyller tildelingskriteriene på en best mulig måte. Ble klagen fra «Metode Renhold» til KOFA sendt i tide? For å løse dette rettsspørsmålet kommer Forskrift om klagenemd for offentlige anskaffelser til anvendelse. Denne forskriften er hjemlet i LOA 12. Klage til KOFA må gjelde Side 6 av 8

7 «beslutninger», jf. forskriften 6 (1). Det er nettopp dette «Metode Renhold» klager på. Klagen må videre fremsettes av en som har «saklig interesse» i å få vurdert lovmessigheten av en beslutning, jf. (2). Dette omfatter etter KOFAs praksis de som har deltatt i konkurransen, og dermed «Metode Renhold» som leverandør. Dette følger også av veilederen, punkt Klage må fremsettes «senest seks måneder etter at kontrakt ble inngått», jf. (2). Dette fremgår også av veilederen, punkt «Metode Renhold» er klart innenfor denne fristen. Konklusjon: Klagen fra «Metode Renhold» til KOFA ble sendt i tide. Kan KOFA forhindre kontraktstildeling til «Skinnende rent AS»? For å løse dette rettsspørsmålet kommer Forskrift om klagenemd for offentlige anskaffelser til anvendelse. KOFA er kun et «rådgivende organ», jf. forskriften 1. Dette følger også av veilederen, punkt KOFAs uttalelser er ikke bindende for oppdragsgiver. Dette tilsier at KOFA ikke kan forhindre en kontraktstildeling, men skal uttale seg om det er begått brudd. Dette fremgår av 12 (2). Konklusjon: KOFA kan ikke forhindre kontraktstildeling til «Skinnende rent AS». Har KOFA adgang til å vurdere «Metode Renholds» krav på erstatning? For å løse dette rettsspørsmålet kommer Forskrift om klagenemd for offentlige anskaffelser til anvendelse. KOFA skal ikke uttale seg om de «rettslige konsekvenser» av et brudd. Dersom KOFA finner grunn til det kan den likevel uttale seg om vilkårene for klager til å kreve erstatning anses oppfylt, jf. forskriften 12 (2). Dersom det er begått brudd på anskaffelsesregelverket som har påført saksøker tap har saksøker krav på erstatning, jf. LOA 11. Konklusjon: KOFA har ikke adgang til å vurdere «Metode Renholds» krav på erstatning, men kan uttale seg om vilkårene for klager til å kreve erstatning anses oppfylt. Foreligger det grunnlag for avlysning? Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger en «saklig grunn», jf. FOA 22-1 (1). Dette følger også av veilederen, punkt Det må foretas en skjønnsmessig vurdering. Kravet til saklig grunn har to elementer som begge må være oppfylt for at avlysning skal være rettmessig. For det første, et objektivt element som innebærer at det må foreligge en objektivt sett saklig grunn for avlysning. For det andre, et subjektivt element som innebærer at oppdragsgiver ikke må kunne bebreides for ikke å ha sett avlysningsgrunnen på forhånd. Side 7 av 8

8 Her er det tale om en eventuell avlysning etter tilbudsfristens utløp og terskelen er derfor høyere for at avlysningsgrunnen skal anses som saklig. På den annen side er det gjort flere feil i anskaffelsesprosessen som tilsier at konkurransen burde ha vært avlyst. Storevik kommune har ikke foretatt en lovlig kunngjøring av konkurransen, fristen for å melde seg som leverandør er ikke lovlig fastsatt, kravet til at egenkapitalen måtte være positiv de siste tre årene er ikke rimelig, kravet til at minst tre referanser må være knyttet til vask av sykehjem er ikke lovlig, kriteriene til kildesortering av eget avfall og elbil som transportmiddel er ikke lovlige, Storevik kommune lot være å vekte tildelingskriteriene på forhånd og leverandørene var ikke bundet av sine tilbud ved kontraktsinngåelse. Konklusjon: Det foreligger grunnlag for avlysning. Er det foretatt en ulovlig direkte anskaffelse? Storevik kommune inngikk kontrakt med «Skinnende rent AS» uten å kunngjøre i TEDdatabasen. Brudd på kunngjøringsplikten er en ulovlig direkte anskaffelse etter definisjonen i FOA 4-1 bokstav q. Konklusjon: Det er foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Var leverandørene fortsatt bundet av sine tilbud? Det er her tale om vedståelsesfristen. Fristen ble satt til 15. september, mens Storevik kommune inngikk kontrakt med «Skinnende rent AS» 21. september. Det er slik at oppdragsgiver er forpliktet til å inngå kontrakt innenfor vedståelsesfristen. Etter fristen er leverandørene ikke bundet av sine tilbud. Dette fremgår også av veilederen, punkt 9.7. Det følger videre av veilederen: «Følgene av at kontrakt inngås etter at vedståelsesfristen er gått ut, uten at leverandørene har forlenget vedståelsesfristen eller fastholdt tilbudet, er at kontrakten blir å betrakte som en ulovlig direkte anskaffelse». Konklusjon: Leverandørene var ikke bundet av sine tilbud. Side 8 av 8

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Løsningsforslag eksamensoppgave høst 2014 offentlige anskaffelser noe bearbeidet høsten 2015

Løsningsforslag eksamensoppgave høst 2014 offentlige anskaffelser noe bearbeidet høsten 2015 Løsningsforslag eksamensoppgave høst 2014 offentlige anskaffelser noe bearbeidet høsten 2015 Innledende kommentarer Oppdragsgiver er her en kommune, Storevik kommune, og må følge anskaffelsesregelverket,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av formingsmateriell til skole, skolefritidsordning og barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Konkurransegrunnlag. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier og krav til ytelsen. Administrasjon og ledelse og organisasjon og ledelse Konkurransegrunnlag

Detaljer

Kantine, forpleining og renhold

Kantine, forpleining og renhold Kantine, forpleining og renhold Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32661969.aspx Ekstern anbuds ID M255203/APR176160 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - DESEMBER 2013

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - DESEMBER 2013 HiOA, Fakultet SAM Administrasjon og ledelse / Organisasjon og ledelse LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - DESEMBER 2013 NOE BEARBEIDET HØSTEN 2015 Lov om offentlige anskaffelser (loa)

Detaljer

Plan for de neste kursdagene

Plan for de neste kursdagene 24.09.2015 Bilde fra byggejuss.no OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav

Detaljer

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38753906.aspx Ekstern anbuds ID M292333/APR196666 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av Klagenemnda for offentlige anskaffelser Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av parkeringstjenester ved sykehuset. Vedståelsesfristen løp ut uten at konkurransen

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om kjøp av barneverntjenester. Som ett av tildelingskriteriene ble det opplyst at det ville bli innhentet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om reparasjoner av moloer i Andenes havn. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 11-1 ved å benytte et

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med bygging av ny sentralarrest i Oslo. Klagenemnda fant

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg

Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37654631.aspx Ekstern anbuds ID 2013-282202/FEB192064 Konkurranse type:

Detaljer

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43930827.aspx Ekstern anbuds ID 2014-960283 Saksnummer 13/3372-3 Konkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygningsmessig hovedentreprise i forbindelse med bygging av en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31987287.aspx Ekstern anbuds ID M250199/FEB173186 Saksnummer 2011178216 Konkurranse type:

Detaljer

Løsningsforslag eksamensoppgave høst 2014 offentlige anskaffelser bearbeidet høsten 2017 for å passe til nytt anskaffelsesregelverk

Løsningsforslag eksamensoppgave høst 2014 offentlige anskaffelser bearbeidet høsten 2017 for å passe til nytt anskaffelsesregelverk Løsningsforslag eksamensoppgave høst 2014 offentlige anskaffelser bearbeidet høsten 2017 for å passe til nytt anskaffelsesregelverk Innledende kommentarer Oppdragsgiver er her en kommune, Storevik kommune,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av veier. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet "Vurdering av tilbyders

Detaljer

Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS

Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37388787.aspx Ekstern anbuds ID 2013-280037/JAN190932 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

bygdebok for sund - layout og trykking

bygdebok for sund - layout og trykking bygdebok for sund - layout og trykking Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31673354.aspx Ekstern anbuds ID M247602/JAN171927 Saksnummer bygdebok for sund Konkurranse type:

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende tre entrepriser for rehabilitering av et renseanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

Løsningsforslag eksamensoppgave høst 2014 offentlige anskaffelser bearbeidet høsten 2016 for å passe til nytt anskaffelsesregelverk

Løsningsforslag eksamensoppgave høst 2014 offentlige anskaffelser bearbeidet høsten 2016 for å passe til nytt anskaffelsesregelverk Løsningsforslag eksamensoppgave høst 2014 offentlige anskaffelser bearbeidet høsten 2016 for å passe til nytt anskaffelsesregelverk Innledende kommentarer Oppdragsgiver er her en kommune, Storevik kommune,

Detaljer

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget:

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget: Innklagede gjennomførte en konkurranse om arbeidsmiljøundersøkelse i kommunen. Klagenemnda kom til at det ikke var kunngjøringsplikt, da anskaffelsens verdi på kontraktsundertegningstidspunktet syntes

Detaljer

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40210513.aspx Ekstern anbuds ID M297879/JUL201510 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33385824.aspx Ekstern anbuds ID M259206/MAY178687 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33247856.aspx Ekstern anbuds ID M258007/MAY178189

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41598790.aspx Ekstern anbuds ID M308466/OCT205837 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya.

Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya. Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35320574.aspx Ekstern anbuds ID M265763/AUG182892 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Kunnskap om regelverket en forutsetning for gode innkjøp. 02.05.13 Espen I. Bakken/Ronny Rosenvold

Kunnskap om regelverket en forutsetning for gode innkjøp. 02.05.13 Espen I. Bakken/Ronny Rosenvold Kunnskap om regelverket en forutsetning for gode innkjøp 02.05.13 Espen I. Bakken/Ronny Rosenvold Tema Avrop under en rammeavtale Hvilke rettigheter forbigåtte leverandører har etter tildeling er gjort

Detaljer

Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen

Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32303107.aspx Ekstern anbuds ID M252661/MAR174555 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for bygging av ny kai på steinfylling i sjøen ved Killingøy i Haugesund. Kontrakt ble inngått etter vedståelsesfristens

Detaljer

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38736479.aspx Ekstern anbuds ID M292190/APR196605

Detaljer

Sensorveiledning 2012 (laget av Arnhild Dordi Gjønnes) Noe bearbeidet av Ingun Sletnes

Sensorveiledning 2012 (laget av Arnhild Dordi Gjønnes) Noe bearbeidet av Ingun Sletnes Sensorveiledning 2012 (laget av Arnhild Dordi Gjønnes) Noe bearbeidet av Ingun Sletnes 2.11.2015 1 a). Kan Vask og Rens AS klage til KOFA? Vask og Rens AS har deltatt i konkurransen og har dermed rettslig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag

Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41761932.aspx Ekstern anbuds ID 2013-307780/NOV206352

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR.

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39704128.aspx Ekstern anbuds ID 2013-298822/JUN200329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Rammeavtale - Karbonkilde til denitrifikasjon

Rammeavtale - Karbonkilde til denitrifikasjon Rammeavtale - Karbonkilde til denitrifikasjon Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31496890.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247379/JAN171422 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Forberedende helsefagarbeider for Asker og Bærum

Forberedende helsefagarbeider for Asker og Bærum Forberedende helsefagarbeider for Asker og Bærum Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32646904.aspx Ekstern anbuds ID M255108/APR176021 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Kjøp av renholdstjenester til NAV i Finnmark

Kjøp av renholdstjenester til NAV i Finnmark Kjøp av renholdstjenester til NAV i Finnmark Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/42203310.aspx Väline hanke ID M312041/DEC207776 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

72903 Etterladerapparat brakyterapi til OUS Radiumhospitalet

72903 Etterladerapparat brakyterapi til OUS Radiumhospitalet 72903 Etterladerapparat brakyterapi til OUS Radiumhospitalet Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36059804.aspx Ekstern anbuds ID 2012-270418/OCT185911 Konkurranse type:

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - DESEMBER 2013

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - DESEMBER 2013 HiOA, Fakultet SAM Administrasjon og ledelse / Organisasjon og ledelse LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - DESEMBER 2013 Løsningsforslaget er bearbeidet og tilpasset nytt anskaffelsesregelverk

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Asplan Viak AS Att: Jostein Rinbø Postboks 6723 7490 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato 2010/25 18.11.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2003/264

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2003/264 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt åpen anbudskonkurranse for prosjektering av et sykehjem. Sakens dokumenter ga ikke et entydig svar på om tilbudt kompetanse var vurdert på grunnlag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en felles anskaffelse av trygghetsalarmer og nøkkelbokser. Det var ikke åpnet for å inngi deltilbud. Klagenemnda fant at en felles anskaffelsesprosess

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Kurs for arbeidssøkere innen salg og service

Kurs for arbeidssøkere innen salg og service Kurs for arbeidssøkere innen salg og service Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/32101915.aspx Väline hanke ID M251206/FEB173622 Nr. 2012/1564 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168 Side 1 av 6 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4, Poststed Hamar Kontaktpunkt: Ved: Per Christer Konterud innkjop@hedmark-trafikk.no

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse vedrørende renholdstjenester ved Høgskolen i Harstad

Åpen anbudskonkurranse vedrørende renholdstjenester ved Høgskolen i Harstad Åpen anbudskonkurranse vedrørende renholdstjenester ved Høgskolen i Harstad Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32438453.aspx External tender id 2012-253631/MAR175189 Tender type Tender

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Barnehageassistent for minoritetsspråklige

Barnehageassistent for minoritetsspråklige Barnehageassistent for minoritetsspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38073227.aspx Ekstern anbuds ID M286649/MAR193924 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold på ulike roder, og tildelte kontrakt for én av disse rodene til klager. Klagenemnda

Detaljer

Varme-/kjøle- og varmevogner til Bærum sykehus

Varme-/kjøle- og varmevogner til Bærum sykehus Varme-/kjøle- og varmevogner til Bærum sykehus Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37987364.aspx Ekstern anbuds ID M285830/MAR193543 Saksnummer 13/00809 Konkurranse type:

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse, der et av tildelingskriteriene var kjennskap til SiteEd og OFGs øvrige løsninger. SiteEd viste seg å være et rammeverk

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus.

Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus. Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36457060.aspx Ekstern anbuds ID M272118/NOV187329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse vedrorende anskaffelse av en toårig rammeavtale for kjøp av gravemaskiner. Klagenemnda fant at det ikke var i strid

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer