FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

2 FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser er i tråd med regelverket. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Bodø, den Arne Willy Hillestad Oppdragsansvarlig revisor Eivind Berg Forvaltningsrevisor 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, DEFINISJONER OG AVGRENSNINGER Formål Problemstilling Definisjoner METODE OG GJENNOMFØRING Metode Utvalgte anskaffelser REVISJONSKRITERIER ER KOMMUNENS RUTINER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I TRÅD MED REGELVERKET? Generelt Kriterier Fakta Vurderinger KONKLUSJONER ANBEFALINGER RÅDMANNENS KOMMENTARER...15 Vedlegg: Rådmannens uttalelse 3

4 0. SAMMENDRAG Formålet med prosjektet har vært å rette fokus mot kommunens rutiner for offentlige anskaffelser. Av formålet har vi utledet følgende problemstilling: Er kommunens rutiner for offentlige anskaffelser i tråd med regelverket? Revisjonen har sett nærmere på fem tilfeldig utvalgte anskaffelser som alle hadde en beløpsmessig verdi som tilsier krav om utlysning og konkurranseutsetting. En rekke av kravene i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser er brutt i de fem anskaffelsene vi har sett nærmere på. For to av anskaffelsene er samtlige lovkrav vi har listet opp (jf kapittel 5.2) brutt, i og med at anskaffelsene verken er utlyst eller konkurranseutsatt. For de resterende tre anskaffelsene er det en rekke lovkrav, noen mer alvorlige enn andre, som ikke er oppfylt. Samtlige anskaffelser skulle etter lovverket vært utlyst i Doffin. Dette er imidlertid bare gjort i ett tilfelle. For bare en anskaffelse er det utarbeidet et konkurransegrunnlag. Dette konkurransegrunnlaget er imidlertid ikke tilfredsstillende utformet. Det foreligger verken skatteattester eller HMS-egenerklæring for anbudssvinner for noen av anskaffelsene. Med ett unntak er det heller ikke satt fram krav om dette. De tilbudene som foreligger er ikke påført tidspunkt for mottakelse. Det er ikke ført anbudsprotokoll for noen av konkurransene og det foreligger ingen dokumentasjon på at kommunen har gitt skriftlig tilbakemelding til deltakerne om resultatene av konkurransene samt opplyst om klageadgang/klagefrist der konkurranse er gjennomført. Lovens krav vedrørende tilbudsåpning er imidlertid oppfylt for de tre anskaffelsene som er konkurranseutsatt. Vi konkluderer på bakgrunn av vår gjennomgang med at kommunens rutiner knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser ikke er tilfredsstillende. Revisjonen anbefaler at kommunen etablerer interne administrative rutiner som sikrer at krav i lov og forskrifter oppfylles. Dette innbefatter blant annet at kommunen går til anskaffelse av den nye og oppdaterte veielederen for offentlige anskaffelser, og gjør denne tilgjengelig for ansatte som jobber med innkjøp. Innkjøpssystemer og elektroniske verktøy bør vurderes tatt i bruk og kommunen bør vurdere å benytte seg av ekstern kompetanse i offentlige anskaffelser (for eksempel innkjøpsalliansen i Narvik) inntil rutiner er etablert som sikrer at regelverket overholdes. Rådmannen uttaler at de registrerer at kommunens rutiner ikke er tilfredsstillende, verken i forhold til interne rutiner eller i forhold til regelverket for offentlige anskaffelse. Kommunen opplyser at de lenge har sett behovet for en oppdatering på innkjøpsområdet, og at rådmannen derfor, uavhengig av rapporten, har satt saken på dagsorden. En gjennomgang/opplæring av ansatte som har innkjøpsansvar i samarbeid med innkjøpsalliansen er derfor allerede under planlegging. 4

5 1. INNLEDNING Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk i offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Krav om konkurranse og likebehandling, og forbudet mot diskriminering, skal legges til grunn for valg og vurderinger ved all offentlig anskaffelse uten hensyn til anskaffelsens art eller størrelse. Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon, sak 10/05, ønsker kontrollutvalget å ha fokus på hvordan Steigen kommune praktiserer regelverket innen offentlige anskaffelser. 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, DEFINISJONER OG AVGRENSNINGER 2.1 Formål Formålet med prosjektet er å rette fokus mot kommunens rutiner for offentlige anskaffelser. 2.2 Problemstilling Av formålet har vi utledet følgende problemstilling: Er kommunens rutiner for offentlige anskaffelser i tråd med regelverket? 2.3 Definisjoner Terskelverdi Terskelverdi angir en beløpsmessig verdi for de ulike typer av anskaffelser og har betydning for hvilke regler i forskriften som gjelder for denne anskaffelsen. Terskelverdiene angir blant annet grensen for krav om utlysing av konkurransen. Terskelverdiene utgjør for vare- og tjenestekjøp kr ,- eks. mva. i 2004/2005 og kr ,- eks. mva. i For bygg- og anleggsprosjekter utgjør terskelverdiene kr ,- eks. mva. i 2004/2005 og kr ,- eks. mva. i Direkte kjøp Dette er anskaffelser som ikke er utlyst for konkurranse. Slike kjøp kan foretas under bestemte vilkår, blant annet; Kontraktens verdi er under ,- eks. mva., kun en leverandør i markedet, usedvanlig fordelaktig tilbud og at det ikke er tid til å gjennomføre konkurranse. Det vises for øvrig til forskriftens Innkjøpsavtale/rammeavtale Dette er avtaler mellom oppdragsgiver og en eller flere leverandører som har til formål å fastlegge vilkårene, særlig med hensyn til priser og eventuelt planlagt mengde, for kontrakter som skal tildeles i løpet av en bestemt periode. Rammeavtalene kan inndeles i avtaler som både innebærer kjøpsrett og kjøpsplikt, og avtaler som kun innebærer at kommunen har en 5

6 kjøpsrett. Avtaler som inngås for svært lange perioder, vil kunne bli ansett for å være i strid med regelverket da et grunnleggende prinsipp er konkurranse om leveranser til det offentlige. Ifølge Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser bør derfor lange kontraktsperioder begrunnes svært godt. Som en hovedregel bør rammeavtalene ikke ha lengre varighet enn 3-4 år. Vedståelsesfrist Oppdragsgiver skal fastsette den tiden tilbudene er bindene (vedståelsesfrist). Fristen skal angis med dato og klokkeslett. Den bør ikke settes lengre enn det som er nødvendig av hensyn til behandlingen av tilbudene. Fremgår ikke annet av konkurransegrunnlaget, utløper vedståelsesfristen kl dager etter tilbudsfristens utløp (Forskrift om offentlige anskaffelser 7-5). 3. METODE OG GJENNOMFØRING Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for forvaltningsrevisjon RSK Metode I våre undersøkelser har vi hatt samtaler med innkjøpsansvarlig i Steigen kommune, samt andre ansatte som har administrert de enkelte anskaffelsene vi har plukket ut for nærmere gjennomgang. Vi har videre gjennomført analyser av dokumenter og informasjon relatert til de utvalgte anskaffelsene. Alle relevante dokumenter er stilt til vår disposisjon. 3.2 Utvalgte anskaffelser Kravet om utlysning gjelder i dag i utgangspunktet for alle anskaffelser som har en verdi over kr ,- eks. mva. Beløpsgrensen ble hevet fra kr ,- til , Vi har tatt utgangspunkt i kommuneregnskapet for 2004, 2005 og 2006 og plukket tilfeldige anskaffelser som har en verdi som overstiger det beløpsmessige kravet til kunngjøring av konkurranse. Anskaffelsene som er gjennomført i 2005 ble alle igangsatt før beløpsgrensen for krav om utlysning ble hevet fra til per Følgende anskaffelser ble valgt ut for nærmere gjennomgang: Anskaffelse Type kontrakt Kontraktsverdi eks. mva. Anskaffet i regi av Utbygging Bygg- og Teknisk avdeling psykiatriboliger anleggskontrakt Investering IKT Tjenestekontrakt Sentraladministrasjonen Bygging av vei Bygg- og Teknisk avdeling Helnessund anleggskontrakt Utbygging Bygg- og Teknisk avdeling vannverk/anlegg (Renseanlegg) anleggskontrakt Leie av lekter til bruk som molo Tjenestekontrakt Teknisk avdeling 6

7 4. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som kan stilles til den funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. Aktuelle kilder for utredning av revisjonskriterier er lover, forskrifter, retningslinjer, vedtak, avtaler og anerkjent teori. I denne undersøkelsen har vi lagt til grunn: Lov om offentlige anskaffelser av Forskrift om offentlige anskaffelser av Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser (Handels- og næringsdepartementet) Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (Fornyings- og administrasjonsdepartementet) Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser (Nærings- og Handelsdep. 2004). En mer utdypende beskrivelse av revisjonskriteriene fremgår av kapittel ER KOMMUNENS RUTINER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I TRÅD MED REGELVERKET? 5.1 Generelt Kommunen har per i dag ikke noe eget innkjøpsreglement eller egne rutinebeskrivelser for innkjøp. Det har heller ikke vært gjennomført noen form for organisert opplæring eller kursing i regelverket for offentlig anskaffelser. Kommunen har en ansatt som formelt er innkjøpsansvarlig. I praksis er det imidlertid flere ansatte som gjennomfører ulike innkjøp. Kommunen opplyser at de av og til har brukt innkjøpsalliansen i Narvik, uten at de har noen faste rutiner på dette. Innkjøpsansvarlig opplyser at de er kjent med innkjøpssystemet Ajour Innkjøp. Kommunen er imidlertid ikke fornøyd med hvordan Ajour innkjøp fungerer, og foretrekker å heller bruke innkjøpsalliansen. 5.2 Kriterier Med bakgrunn i lov og forskrift om offentlige anskaffelser har vi lagt til grunn følgende kriterier i vår undersøkelse: Anskaffelsesprosedyrer Forskrift om offentlige anskaffelser angir hvilke anskaffelsesprosedyrer som er tillatte. Anskaffelser over terskelverdi skal skje ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse, og unntaksvis som konkurranse med forhandlinger. Anskaffelser under terskelverdi kan skje enten ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller som konkurranse ved forhandlinger. Direkte kjøp kan skje på bestemte vilkår. 7

8 Krav om kunngjøring, fremgangsmåter og tidsfrister Det er kunngjøringsplikt for alle kontrakter over ,- eks mva (kr ,- frem til ). Når anskaffelsen overstiger terskelverdi, skal både konkurransen og konkurranseresultatet kunngjøres. Kunngjøringen skal skje på fastsatte skjema fra Norsk Lysningsblad og sendes inn for godkjenning før innmelding i Doffin 1 og eventuelt TED 2. Ved anskaffelser over terskelverdiene er det satt bestemte minimumsfrister ved kunngjøring. Det er ikke satt slike frister for anskaffelser under terskelverdi. Detaljerte tidsfrister er angitt i forskriftens 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 og Krav til konkurransegrunnlag Oppdragsgiver skal utarbeide et konkurransegrunnlag. Av konkurransegrunnlaget skal reglene for konkurransen fremgå, og det skal opplyses om forhold som har betydning for leverandørene. Ytelsen skal beskrives og det skal oppgis hvilke kriterier som legges til grunn for valg av leverandør. Oppdragsgiver skal så langt som mulig stille miljøkrav til leverandør og ytelse. Det skal opplyses om vedståelsesfrist. Krav om skatteattester og HMS-egenerklæring Ved all anskaffelse, både over og under terskelverdi, skal det kreves skatteattester (to ulike attester) og HMS-egenerklæring fra de deltakende leverandører i konkurransen. Unntaket fra kravet om skatteattester er ved direkte anskaffelser. Unntaket fra kravet om HMSegenerklæring er rene varekontrakter. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder. Krav til registrering, tilbudsåpning og protokollføring Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal oppdragsgiver skriftlig bekrefte når tilbudet er mottatt. Rettidig levert tilbud skal åpnes på det tidspunkt og på det sted som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Åpningen skal foretas av minst to representanter for kommunen/oppdragsgiver. For hver konkurranse skal det føres protokoll. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal blant annet ha opplysninger om: Oppdragsgiver og en beskrivelse av hva som skal anskaffes Forhold som begrunner eventuell konkurranse med forhandling eller hasteprosedyrer Navn på leverandører som eventuelt ble avvist og begrunnelse for avvisningen Navn på leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser og som likevel har fått delta og begrunnelse for dette Navn på den/de leverandører som ble tildelt kontrakt Begrunnelse for valg av tilbud med angivelse av tilbudets verdi og relative fordeler og egenskaper i forhold til de øvrige tilbudene. Krav til meddelelse, kunngjøring om tildeling av kontrakt og opplysning om klageadgang Tilbakemelding til deltakerne i konkurransen om hvilket tilbud som er valgt skal skje skriftlig og i "rimelig tid" før kontrakt undertegnes. Det er ikke satt bestemte tidsfrister. I veileder til 1 DOFFIN er den norske elektroniske kunngjøringsdatabasen for offentlig innkjøpsinformasjon. 2 TED er EU's offisielle kanal for kunngjøring av offentlige innkjøp. 8

9 forskrift om offentlige anskaffelser er 10 dager foreslått som rimelig i normaltilfeller. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget og skal angi frist for leverandør til å klage over beslutningen. 5.3 Fakta Vi gir her et kort sammendrag av de fem utvalgte anskaffelsene. Utbygging av psykiatriboliger bygg- og anleggskontrakt anskaffet i regi av teknisk avdeling. Anskaffelsen hadde en anslått verdi på eks mva. Konkurransen er kunngjort som begrenset anbudskonkurranse i Doffin. Konkurransegrunnlaget inneholder en beskrivelse av konkurransen, men opplyser ikke om kriteriene for tildeling av kontrakt. Det er ikke stilt miljøkrav til selve ytelsen. Det opplyses at entreprenøren har ansvaret for å utarbeide plan for helse, miljø og sikkerhet iht. byggherreforskriften og arbeidstilsynet. Det er opplyst om frist for mottakelse av tilbud, men det er ikke opplyst om vedståelsesfrist. Det er satt fram krav om skatteattester, men disse foreligger ikke for anbudsvinner. Det er ikke satt fram krav om HMS-egenerklæring, verken i utlysningen i Doffin eller i konkurransegrunnlaget, og denne foreligger heller ikke for anbudsvinner. Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse. Imidlertid er det kun tilbudet fra anbudsvinner som foreligger. Dette er ikke påført tidspunkt for mottakelse. Protokoll fra tilbudsåpning dokumenterer at tilbudsåpning skjedde på det tidspunkt og sted som var oppgitt i konkurransegrunnlaget og av minst to representanter for kommunen. Kommunen har ikke ført anbudsprotokoll for konkurransen. Kommunen skal meddele alle deltakerne skriftlig om resultatet av konkurransen. Dette skal gjøres innen rimelig tid før kontrakt er inngått. Valget av leverandør skal begrunnes og det skal opplyses om klageadgang/klagefrist. Det foreligger ingen dokumentasjon på at kommunen har meddelt deltakerne sitt valg av leverandør skriftlig, eller meddelt klageadgang/klagefrist. Investering IKT tjenestekontrakt anskaffet i regi av sentraladministrasjonen. Anskaffelsen hadde en anslått verdi på kr eks mva. Anskaffelsen er ikke kunngjort eller konkurranseutsatt. Det dreier seg om en videreføring på åttende året av en 3-årig rammeavtale. Siden anskaffelsen ikke er konkurranseutsatt foreligger det heller ikke noe konkurransegrunnlag eller noen anbudsprotokoll. Kommunen (v/edb-konsulent) begrunner sin avgjørelse med følgende: De aller fleste leverandører har i avtalene sine noe med små skrift der de forutsetter at kunden har en korrekt beskrivelse av nettverket, og at de deler av nettverket som ikke inngår i anbudet er feilfri (dvs. ikke påvirker utstyr som leveres i anbudet mht. evt. feilsituasjoner). Dette medfører at avvik her kan komme som en uforutsett kostnad i tillegg til anbudsprisen. Dagens beskrivelse av kommunenes nett blir ført og oppdatert av samme leverandør; Itet Bodø. På bakgrunn av dette har vi holdt oss til samme leverandør over lengre tid. Dette kan selvfølgelig være kritikkverdig, men denne leverandøren har uansett et konkurransefortrinn, ettersom de fører nettverks-beskrivelsen. 9

10 Bygging av vei Helnessund bygg- og anleggskontrakt anskaffet i regi av teknisk avdeling. Anskaffelsen hadde en verdi på eks mva. Det er valgt begrenset anbudskonkurranse. Konkurransen er ikke utlyst i Doffin 3. Kommunen har imidlertid utlyst konkurransen i Avisa Nordland. Det er med anbudsinnbydelsen sendt med en masseoversikt samt en beskrivelse av ytelsen. Det er imidlertid ikke utarbeidet noe konkurransegrunnlag, og det opplyses ikke om kriterier for tildeling av kontrakt. Det er ikke stilt miljøkrav til ytelsen eller til leverandørene. Det er ikke direkte opplyst om prosedyre, selv om dette indirekte framkommer ved at det er sendt ut en anbudsinnbydelse til aktuelle leverandører. Det er opplyst om frist for mottakelse av tilbud, men det er ikke opplyst om vedståelsesfrist. Det er ikke satt fram krav om skatteattester og HMS-egenerklæring. Disse foreligger heller ikke for anbudsvinner. Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse. Imidlertid er det kun tilbudet fra anbudsvinner som foreligger. Dette er ikke påført tidspunkt for mottakelse. Protokoll fra tilbudsåpning dokumenterer at tilbudsåpning skjedde på det tidspunkt og sted som var oppgitt i konkurransegrunnlaget og av minst to representanter for kommunen. Kommunen har ikke ført anbudsprotokoll for konkurransen. Kommunen skal meddele alle deltakerne skriftlig om resultatet av konkurransen. Dette skal gjøres innen rimelig tid før kontrakt er inngått. Valget av leverandør skal begrunnes og det skal opplyses om klageadgang/klagefrist. Det foreligger ingen dokumentasjon på at kommunen har meddelt deltakerne sitt valg av leverandør skriftlig, eller meddelt klageadgang/klagefrist. Utbygging av vannverk (renseanlegg) bygg- og anleggskontrakt anskaffet i regi av teknisk avdeling. Anskaffelsen hadde en verdi på eks mva. Det er valgt begrenset anbudskonkurranse. Konkurransen er imidlertid ikke utlyst i Doffin. Det er med anbudsinnbydelsen sendt med en beskrivelse av ytelsen. Det er imidlertid ikke utarbeidet noe konkurransegrunnlag, og det opplyses ikke om kriterier for tildeling av kontrakt. Det er ikke stilt miljøkrav til ytelsen eller til leverandørene. Det er ikke direkte opplyst om prosedyre, selv om dette indirekte framkommer ved at det er sendt ut en anbudsinnbydelse til aktuelle leverandører. Det er opplyst om frist for mottakelse av tilbud samt vedståelsesfrist. Det er ikke satt fram krav om skatteattester og HMS-egenerklæring. Disse foreligger heller ikke for anbudsvinner. Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse. Ingen av tilbudene fra leverandørene foreligger, heller ikke tilbudet fra anbudsvinner. Protokoll fra tilbudsåpning dokumenterer at tilbudsåpning skjedde på det tidspunkt og sted som var oppgitt i konkurransegrunnlaget og av minst to representanter for kommunen. Kommunen har ikke ført anbudsprotokoll for konkurransen. Kommunen skal meddele alle deltakerne skriftlig om resultatet av konkurransen. Dette skal gjøres innen rimelig tid før kontrakt er inngått. Valget av leverandør skal begrunnes og det skal opplyses om klageadgang/klagefrist. Det foreligger ingen dokumentasjon på at kommunen har meddelt deltakerne sitt valg av leverandør skriftlig, eller meddelt klageadgang/klagefrist. 3 Kommunen har valgt å dele opp anskaffelsen ved å først gå til anskaffelse av nødvendige materialer, for så å konkurranseutsette selve arbeidet med bygging av veien. Når en tjeneste eller et bygge- og anleggsarbeid er inndelt i flere delarbeider skal imidlertid verdien av hvert delarbeid tas med i beregningen av anskaffelsens verdi, jf lov om offentlige anskaffelser 2-3. Det er derfor anskaffelsens totale verdi på som skal legges til grunn. Verdien overstiger beløpsgrensen på for krav om utlysning i Doffin. 10

11 Leie av lekter til bruk som molo Tjenestekontrakt (leasing) anskaffet i regi av teknisk avdeling. Anskaffelsen hadde en verdi på eks mva. Anskaffelsen er ikke kunngjort eller konkurranseutsatt, og det foreligger følgelig heller ikke noe konkurransegrunnlag eller noen protokoll. Det er ikke satt fram krav om skatteattester og HMS-egenerklæring. Kommunen begrunner sin avgjørelse med følgende: Kommunen har nok ikke ansett dette som en avtale det var aktuelt å innhente konkurrerende pristilbud på. Selskapet hadde en lekter liggende, og man vurderte at den var gunstig å bruke i den aktuelle havna. Det er ikke innhentet skatteattest og HMS-egenerklæring i forbindelse med dette kjøpet. Dette er nok både på grunn av at innkjøpet ikke har vært vurdert i forhold til disse lovkravene, og på grunn av at det aktuelle selskapet var et velkjent firma for kommunen, og ansett som solid og seriøst. 5.4 Vurderinger I vår gjennomgang av fem tilfeldig utvalgte anskaffelser i Steigen kommune har vi funnet en rekke formelle feil. Noen mer alvorlige enn andre. Anskaffelsesprosedyrer Alle anskaffelsene skulle i henhold til regelverket vært konkurranseutsatt gjennom åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller gjennom forhandlinger. To av anskaffelsene er imidlertid ikke konkurranseutsatt. I forskrift til lov om offentlige anskaffelser fremgår det av 11-2 hvilke forutsetningene som må ligge til grunn for at kommunen skal kunne gjennomføre en direkte anskaffelse uten forutgående kunngjøring av konkurranse: Prisen på anskaffelsen må ikke overstige kr ,- eks. mva 4 Anskaffelsen kan bare skje hos en leverandør i markedet Det foreligger et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelser til en pris som ligger vesentlig under normale markedspriser og en anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger ikke lar seg gjennomføre i det tidsrom tilbudet foreligger Anskaffelsen kan ikke utsettes på grunn av uforutsette omstendigheter i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse Uforutsette omstendigheter som gjør det nødvendig å utføre tilleggsytelser som er strengt nødvendige for kontraktens fullføring, forutsatt at tildelingen skjer til samme leverandør Det i en forutgående anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling ikke foreligger tilbud, eller de tilbud som foreligger ikke er egnet Det gjelder varer eller tjenester som kjøpes på børs/råvarebørs eller lignende marked, eller Oppdragsgiver skal inngå kontrakt om utførelse av helse- og sosialtjenester med en ideell organisasjon 4 Beløpsgrensen ble hevet til

12 Investering IKT dreier seg (som nevnt i kapittel 5.3) om en rammeavtale som i sin tid ble inngått for 3 år. En rammeavtale kan imidlertid ikke videreføres i åtte år når den i utgangspunktet ble inngått for en treårs periode, uten at den på nytt utlyses og konkurranseutsettes 5. Selv om et bytte av leverandør vil kunne medføre uforutsette kostnader i tillegg til anbudsprisen, slik kommunen hevder (se kapittel 5.3) kan en ikke på forhånd vite om disse kostnadene vil overstige en eventuell besparelse som kunne oppnås ved å innhente tilbud fra flere leverandører. I alle tilfeller skal andre aktuelle leverandører gis muligheten til å komme med konkurrerende tilbud. Denne anskaffelsen skulle vært utlyst og konkurranseutsatt på nytt allerede innen 2001, i og med at den opprinnelige 3-årige rammeavtalen gikk ut i Vi kan ikke se at noen av de overnevnte vilkårene for å gjennomføre en direkte anskaffelse er tilstede verken for anskaffelsen Investering IKT eller Leie av lekter. Krav om kunngjøring, fremgangsmåter og tidsfrister Ingen av anskaffelsene er over terskelverdi. Det gjelder derfor ingen krav om tidsfrister. Anskaffelsene med en beløpsverdi på under (men over ) ble gjennomført før Før denne dato var beløpsgrensen for krav om utlysning av konkurransen i Doffin på kr Samtlige fem anskaffelser skulle derfor i henhold til lovverket vært utlyst i Doffin. Bare anskaffelsen Utbygging av psykiatriboliger er utlyst i Doffin. De resterende anskaffelsene er ikke utlyst. Anskaffelsen Vei Helnessund var riktignok utlyst i Avisa Nordland. Dette kan imidlertid ikke erstatte en utlysning i Doffin. Gjennomgangen viser at kommunen i liten grad har overholdt regelverket vedrørende krav om utlysning/kunngjøring av konkurranser. Krav til konkurransegrunnlag Ved offentlige anskaffelser skal det utarbeides et konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlaget skal gi en beskrivelse av ytelsen, det skal oppgis hvilke kriterier som legges til grunn for valg av leverandør og det skal opplyses om vedståelsesfrist. I tillegg skal det så langt som mulig stilles miljøkrav til leverandør og ytelse. To av anskaffelse er som nevnt (i strid med regelverket) ikke konkurranseutsatt, og det foreligger naturlig nok heller ikke noe konkurransegrunnlag for disse. For anskaffelsene Vei Helnessund og Utbygging vannverk er det sendt med en beskrivelse av ytelsen, men det forligger ikke noe konkurransegrunnlag. For anskaffelsen Utbygging av psykiatriboliger foreligger det et konkurransegrunnlag, men dette er ikke tilfredsstillende utformet. I bare en av anskaffelsene som er konkurranseutsatt ( Utbygging av vannverk ) er det opplyst om vedståelsesfrist 6. Det foreligger derfor ikke noe konkurransegrunnlag som tilfredsstiller kravene i lovverket for noen av anskaffelse. Krav om skatteattester og HMS-egenerklæring 5 En rammeavtale skal normalt heller ikke inngås for mer enn 3-4 år av gangen (jf Veileder om offentlige anskaffelser). 6 Dette er opplyst om i informasjonsbrev. Det foreligger ikke noe konkurransegrunnlag for denne anskaffelsen. 12

13 Krav om skatteattester og HMS-egenerklæring skal blant annet bidra til å sikre at den leverandør som velges ut har evne og vilje til å overholde sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter samt overholdelse av regler for helse, miljø og sikkerhet. Vi har sett på hvorvidt det er satt fram krav om attester og hvorvidt disse foreligger for anbudsvinner. Det foreligger verken skatteattester eller HMS-egenerklæring for anbudsvinner for noen av anskaffelsene. Med ett unntak (det er satt fram krav om skatteattester i anskaffelsen Utbygging av psykiatriboliger ) er det heller ikke satt fram krav om skatteattester eller HMS-egenerklæring i noen av anskaffelsene. Kommunen har altså ikke på noen måter overholdt lovens krav på dette området. Det må anses som særlig alvorlig at det for en anskaffelse av en beløpsmessig størrelse som Utbygging av psykiatriboliger verken foreligger skatteattest eller HMS-egenerklæring for anbudsvinner. En forespørsel eller et tilbud skal i utgangspunktet avvises dersom skatteattest og HMS-egenerklæring ikke forligger innen en gitt tidsfrist. Krav til registrering, tilbudsåpning og protokollføring Kommunen har oppfylt lovens krav vedrørende tilbudsåpning for de tre anskaffelsene som er konkurranseutsatt. For de to anskaffelsene som ikke er konkurranseutsatt vil spørsmålet om tilbudsåpning selvfølgelig ikke være relevant siden det ikke foreligger mer enn et tilbud. I og med at også disse anskaffelsene etter lovverket skulle vært konkurranseutlyst er imidlertid også dette et av mange lovkrav som dermed indirekte ikke er oppfylt for disse to anskaffelsene. Når det gjelder registrering av tilbud (påføring av tidspunkt for mottakelse) er ikke lovens krav oppfylt for noen av anskaffelsene. Det kan heller ikke dokumenteres at resterende tilbud (fra leverandører som ikke nådde fram i konkurransen) er påført tidspunkt for mottakelse da ingen av disse foreligger. Lovens krav vedrørende føring av anbudsprotokoll er heller ikke oppfylt da kommunen ikke har ført anbudsprotokoll for noen av konkurransene. Anbudsprotokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, og skal sikre at ulike instanser kan føre kontroll med at oppdragsgivers beslutninger er fattet i samsvar med regelverket. Krav til meddelelse, kunngjøring om tildeling av kontrakt og opplysning om klageadgang Tilbakemelding til tilbyderne skal skje skriftlig og i rimelig tid før kontrakten undertegnes. I meddelelsen skal valget av leverandør begrunnes og klageadgang/klagefrist angis. Tilbakemelding skal, i tillegg til å kunne bidra til forbedringer i den enkelte bedrift, gi tilbyderne tillitt til at tildelingen av kontrakt har skjedd i samsvar med regelverket. Videre skal deltakerne sikres muligheten til å klage eller gå til sak før det inngås kontrakt med anbudsvinner. Tilbakemelding gir også kommunen mulighet til å unngå tildeling av kontrakt på feil grunnlag, med fremtidige erstatningskrav som en mulig konsekvens. Det foreligger ingen dokumentasjon på at kommunen skriftlig har gitt tilbakemelding og opplyst om klageadgang/klagefrist til noen av deltakerne i konkurransene. Lovens krav vedrørende tilbakemelding til tilbyderne er derfor ikke oppfylt for noen av anskaffelsene. 13

14 6. KONKLUSJONER Kommunens rutiner knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser er langt fra tilfredsstillende. En rekke av kravene i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser er brutt i de fem anskaffelsene vi har sett nærmere på. For to av anskaffelsene er samtlige lovkrav som følger av kapittel 5.2 brutt, i og med at anskaffelsene verken er utlyst eller konkurranseutsatt. For de resterende tre anskaffelsene er det en rekke lovkrav, noen mer alvorlige enn andre, som ikke er oppfylt. Samtlige anskaffelser skulle etter lovverket vært utlyst i Doffin. Dette er imidlertid bare gjort i et tilfelle. For bare en anskaffelse er det utarbeidet et konkurransegrunnlag. Dette konkurransegrunnlaget er imidlertid ikke tilfredsstillende utformet. Det foreligger verken skatteattester eller HMS-egenerklæring for anbudssvinner for noen av anskaffelsene. Med ett unntak er det heller ikke satt fram krav om dette. De tilbudene som foreligger er ikke påført tidspunkt for mottakelse. Det er ikke ført anbudsprotokoll for noen av konkurransene og det foreligger ingen dokumentasjon på at kommunen har gitt skriftlig tilbakemelding til deltakerne om resultatene av konkurransene samt opplyst om klageadgang/klagefrist der konkurranse er gjennomført. Lovens krav vedrørende tilbudsåpning er imidlertid oppfylt for de tre anskaffelsene som er konkurranseutsatt. 7. ANBEFALINGER Revisjonen anbefaler at kommunen etablerer interne administrative rutiner som sikrer at krav i lov og forskrifter oppfylles. Kommunen bør gå til anskaffelse av den nye og oppdaterte veielederen for offentlige anskaffelser, og gjøre denne tilgjengelig for ansatte som jobber med innkjøp. Denne er å finne på: og kan også bestilles i papirutgave. Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende og tildels komplisert. Det kan derfor muligens være hensiktsmessig at en ansatt i kommunen får i oppgave å sette seg inn i/oppdatere seg på regelverket, og eventuelt fungere som en rådgiver for andre ansatte i kommunen som gjennomfører innkjøp. Dette er imidlertid noe kommunen selv må vurdere. Innkjøpssystemer og elektroniske verktøy bør vurderes tatt i bruk. Standardmaler er å finne på departementets hjemmesider. Kommunen bør vurdere å benytte seg av ekstern kompetanse i offentlige anskaffelser (for eksempel innkjøpsalliansen i Narvik) inntil rutiner er etablert som sikrer at regelverket overholdes. 14

15 8. RÅDMANNENS KOMMENTARER Rådmannen uttaler at de registrerer at kommunens rutiner ikke er tilfredsstillende, verken i forhold til interne rutiner eller i forhold til regelverket for offentlige anskaffelse. Rådmannen opplyser videre at det, samtidig som kritikken i rapporten tas alvorlig, er naturlig for kommunen å gi en tilbakemelding/vurdering av de utvalgte anskaffelser sett fra kommunens ståsted (se vedlegg). Det opplyses videre at kommunen lenge har sett behovet for en oppdatering på innkjøpsområdet. Rådmannen har derfor, uavhengig av rapporten, satt saken på dagsorden, og har allerede under planlegging ren gjennomgang/opplæring av ansatte som har innkjøpsansvar i samarbeid med innkjøpsalliansen. Denne opplæringen vil bli gjennomført i nærmeste framtid, opplyses det. Rådmannens uttalelse er gjengitt i sin helhet i vedlegg. 15

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I GILDESKÅL KOMMUNE Juni 2007 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere hvorvidt kommunens rutiner for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE Juni 2006 FORORD Kontrollutvalget i Bodø kommune vedtok i møte den 20.12.05 i sak 36/05 at Salten kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BEIARN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BEIARN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BEIARN KOMMUNE Februar 2007 FORORD Igangsetting av forvaltningsrevisjonen er ikke vedtatt av Kontrollutvalget i Beiarn kommune, men er godkjent av

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Klagenemnda foroffentlige anskaffelser

Klagenemnda foroffentlige anskaffelser Klagenemnda foroffentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for bygging av idrettshall. Vedståelsesfristen for det eneste anbudetsom ikke ble avvist, bleforlenget

Detaljer

Anskaffelse av nytt nødstrømsaggregat til Sykehuset Østfold Moss

Anskaffelse av nytt nødstrømsaggregat til Sykehuset Østfold Moss Anskaffelse av nytt nødstrømsaggregat til Sykehuset Østfold Moss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40225147.aspx Ekstern anbuds ID M301172/JUL201569 Konkurranse type:

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

Ås kommune - intensjonskunngjøring - prosjektledelse

Ås kommune - intensjonskunngjøring - prosjektledelse Ås kommune - intensjonskunngjøring - prosjektledelse Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42292362.aspx Ekstern anbuds ID M312402/DEC208020 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr.

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr. Side 1 av 5 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Skriv ut Lukk. Postnummer 8370. Land NO. Faks 76 05 62 95. Statlig myndighet EU institusjon Annen

Skriv ut Lukk. Postnummer 8370. Land NO. Faks 76 05 62 95. Statlig myndighet EU institusjon Annen Skriv ut Lukk Type Kunngjøring: bygge- og anleggskontrakt NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE SEKSJON I: OPPDRAGSGIVER I.1) Oppdragsgivers navn og adresse Vestvågøy Eiendomsdrift KF Vestvågøy Eiendomsdrift,

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1.

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1. Side 1 av 7 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av Klagenemnda for offentlige anskaffelser Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av parkeringstjenester ved sykehuset. Vedståelsesfristen løp ut uten at konkurransen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med bygging av ny sentralarrest i Oslo. Klagenemnda fant

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Drift/koordinering av partnerskapsavtale,telemark Fylkeskommune og Lubielskie-regionen i Polen:

Drift/koordinering av partnerskapsavtale,telemark Fylkeskommune og Lubielskie-regionen i Polen: Drift/koordinering av partnerskapsavtale,telemark Fylkeskommune og Lubielskie-regionen i Polen: Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41020674.aspx Ekstern anbuds ID M305849/SEP204106

Detaljer

ANSK-0962-12 Vaskedekontaminatorer med innsatser til steriler, Nytt Odontologi bygg (NOB)

ANSK-0962-12 Vaskedekontaminatorer med innsatser til steriler, Nytt Odontologi bygg (NOB) ANSK-0962-12 Vaskedekontaminatorer med innsatser til steriler, Nytt Odontologi bygg (NOB) Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36519610.aspx Ekstern anbuds ID M273452/NOV187542

Detaljer

Nytt boliganlegg for yngre med funksjonsnedsettelser - totalentreprise - Gjøvik Boligstiftelse

Nytt boliganlegg for yngre med funksjonsnedsettelser - totalentreprise - Gjøvik Boligstiftelse Nytt boliganlegg for yngre med funksjonsnedsettelser - totalentreprise - Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42179714.aspx Ekstern anbuds ID M311757/NOV207666 Konkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for bygging av ny kai på steinfylling i sjøen ved Killingøy i Haugesund. Kontrakt ble inngått etter vedståelsesfristens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON Unntatt offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd jf. kommuneloven 78 nr 7 Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS Harstad kommune Rapport 2011

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Steinsetting av del av Skansen i Skottvatnet naturreservat Sel kommune» Tilbudsfrist: 15.10.2012 kl 12.00 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn postmottak@dirnat.no

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

HØRINGSUTKAST FORVALTNINGSREVISJON. Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS NORD.

HØRINGSUTKAST FORVALTNINGSREVISJON. Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS NORD. FORVALTNINGSREVISJON Unntatt offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd jf. kommuneloven 78 nr 7 Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS Harstad kommune HØRINGSUTKAST

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygningsmessig hovedentreprise i forbindelse med bygging av en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Intensjonskunngjøring: Kjøp av prosjekteringsverktøy

Intensjonskunngjøring: Kjøp av prosjekteringsverktøy Intensjonskunngjøring: Kjøp av prosjekteringsverktøy Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36386963.aspx Ekstern anbuds ID M272581/NOV187146 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regelverk for offentlige anskaffelser

Regelverk for offentlige anskaffelser Regelverk for offentlige anskaffelser oppdatert og endret med virkning fra 1.1.2007 hjemmel; Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Soria-Moria (1) Regelverket skal evalueres om 2 år Det er opp til

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Konkurransegrunnlag. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier og krav til ytelsen. Administrasjon og ledelse og organisasjon og ledelse Konkurransegrunnlag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 4. august 2003 i sak 2003/60 Klager: Onyx Industriservice AS (Oslo og Follo Miljø AS) Tomteveien 20 1454 Fagerstrand Innklaget: Fredrikstad

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om utskifting av ventilasjonsanlegg Klagenemnda fant at innklagedes avvisning av kiagers tilbud var urettmessig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Thore Magnussen og Sønn AS Grundstadvegen 30 8360 BØSTAD Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0131-6 05.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer

Avtale om bruk av Eiendomsverdi 3.0

Avtale om bruk av Eiendomsverdi 3.0 Avtale om bruk av Eiendomsverdi 3.0 Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36996727.aspx Ekstern anbuds ID 2012-276885/DEC189491 Saksnummer 20120055 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41598790.aspx Ekstern anbuds ID M308466/OCT205837 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale på tømrer- og

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum.

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum. Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for utbygging av Sørarnøy havn. Fjerning av større steiner i mudremassene skulle prises separat, men det var ikke opplyst hvordan prisen skulle oppgis,

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Stirestaurering i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvenrområde» Tilbudsfrist: 22.6.2012 kl 12.00 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn postmottak@dirnat.no

Detaljer

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40210513.aspx Ekstern anbuds ID M297879/JUL201510 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Lakseoppsyn og skjøtsel i verneområder på Sør-Trøndelagskysten, primært i Fosenregionen» Tilbudsfrist: 22.5.2014 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Direktoratet

Detaljer

Lisens for databasen «IHS Fairplay World Register of Ships».

Lisens for databasen «IHS Fairplay World Register of Ships». Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40609611.aspx Ekstern anbuds ID 2013-298324/AUG202674 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Voluntary ex ante transparency notice

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 14/2014-F Offentlige anskaffelser Trondheim bydrift

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 14/2014-F Offentlige anskaffelser Trondheim bydrift Trondheim kommunerevisjon Rapport 14/2014-F Offentlige anskaffelser Trondheim bydrift Forord I denne rapporten presenterer Trondheim kommunerevisjon resultatene fra forvaltningsrevisjonen Offentlige anskaffelser

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Hogst, utkjøring og opprydding av trevirke fra Abbortjernmyr i Asker kommune» Tilbudsfrist: 25.01.2013 kl 12.00 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn

Detaljer

Offentlige anskaffelser og rammeavtaler

Offentlige anskaffelser og rammeavtaler Selskapskontroll Offentlige anskaffelser og rammeavtaler Rapport Oktober 2015 FORORD Selskapskontroll er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33385824.aspx Ekstern anbuds ID M259206/MAY178687 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet.

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse var det stilt krav om bankgaranti. Den valgte leverandøren hadde tilbudt en garanti som var betinget av kausjon fra innklagede,

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Flatanger kommune

Offentlige anskaffelser. Flatanger kommune Offentlige anskaffelser Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om salg av barnehagetomter, og etablering og drift av barnehager. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coating Service AS Att. Leif Vere Postboks 251 4553 Farsund Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en felles anskaffelse av trygghetsalarmer og nøkkelbokser. Det var ikke åpnet for å inngi deltilbud. Klagenemnda fant at en felles anskaffelsesprosess

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg

Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37654631.aspx Ekstern anbuds ID 2013-282202/FEB192064 Konkurranse type:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

2.1 Generelle anbuds/tilbudsregler Som generelle regler gjelder LOV 1999-07-16-nr 69.: Lov om offentlige anskaffelser.

2.1 Generelle anbuds/tilbudsregler Som generelle regler gjelder LOV 1999-07-16-nr 69.: Lov om offentlige anskaffelser. Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av maskintekniske arbeider i forbindelse med oppgradering av et renseanlegg. Det var spørsmål om bruk av begrepet Anbudskonkurranse i oversendelsesbrevet

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43930827.aspx Ekstern anbuds ID 2014-960283 Saksnummer 13/3372-3 Konkurranse

Detaljer

Arbeidrettet tiltak - Jobbklubb

Arbeidrettet tiltak - Jobbklubb Arbeidrettet tiltak - Jobbklubb Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40755305.aspx Ekstern anbuds ID M304229/AUG203194 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer