SAKSLISTE STYRESAKER TIL STYREMØTET FOR LÆRINGSMILJØSENTERET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE STYRESAKER TIL STYREMØTET FOR LÆRINGSMILJØSENTERET"

Transkript

1 SAKSLISTE STYRESAKER TIL STYREMØTET FOR LÆRINGSMILJØSENTERET Sak 16/17 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: - Møtebok fra forrige møte - Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste godkjennes 2. Møteboken fra forrige møte godkjennes Sak 17/17 Driftsrapport pr Vedlegg: - Saksframlegg Forslag til vedtak: Styret tar driftsrapporten til orientering. Sak 18/17 Økonomirapport for 2. tertial 2017 Vedlegg: - Saksframlegg Forslag til vedtak: Styret tar økonomirapporteringen til orientering. Sak 19/17 Avklaring vedr. senterets årsrapportering og regnskapsgodkjenning for 2017 Vedlegg: - Saksframlegg Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Sak 20/17 Orienteringer og eventuelt Vedlegg: a) Status OU-prosess ved UiS 1

2 b) Medarbeiderundersøkelsen Rapport vitenskapelig, adm., rekr.still. samlet - Rapport vitenskapelig avd. Porsgrunn - Rapport vitenskapelig avd. Stavanger - Rapport administrativt ansatte samlet Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning. Sak 21/17 Avvikling av senterstyret overføring av senteret til vertsinstitusjonen Vedlegg: - Saksframlegg Forslag til vedtak: Senterstyret for Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning sin funksjonstid opphører , og senteret vil fra være både faglig og administrativt underlagt Universitetet i Stavanger. 2

3 INNKALLING TIL STYREMØTE 3. NOVEMBER 2017 Sted: Losby Gods Tidsramme: 10:15-14:00 Saksliste :15-10:30 16/17 Innkalling, saksliste og møtebok 10:30-11:10 17/17 Driftsrapport pr :10-11:30 18/17 Økonomirapport for 2. tertial :30-12:30 Lunsj 12:30-12:45 19/17 Avklaring vedr. senterets årsrapportering og regnskapsgodkjenning for :45-13:45 20/17 Orienteringer og eventuelt a) Status OU-prosess ved UiS b) Medarbeiderundersøkelsen :45-14:00 21/17 Avvikling av senterstyret - Overføring av senteret til vertsinstitusjon. Ingrid Hernes Styreleder Tarja Tikkanen Senterleder

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Vedlegg sak 20/17 b Orienteringer - medarbeiderundersøkelsen administrasjon En MakeSense-rapport UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA avdeling Stavanger og Porsgrunn - administrasjon En rapport fra Stamina Census

22 Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart) vises med en blå liggende søyle. Gjennomsnittskåren vises på en skala fra 0 til. Positiv skåre er alltid til høyre i grafen, - jo lengre til høyre, jo bedre er skåren. Hvis et spørsmål er negativt betont (spør om noe som er negativt) vil positiv skåre fortsatt være til høyre i grafen, men spørsmålet vil da være merket med et inverterings-ikon. Hvis man rapporterer med historikk fra forrige undersøkelse vil denne vises med en lysere søyle forskjøvet litt nedover, og historisk skåre vil stå i parentes etter årets skåre. De tre fargefeltene (rødt, gult og grønt) som ligger bak søylene viser hvordan de øvrige respondentgruppene i referansematerialet har svart (benchmarking). Dersom respondentgruppens søyle står på det røde feltet ligger en betydelig under gjennomsnittet for de gruppene en har sammenlignet seg med. Dersom en kommer på det grønne feltet, ligger en betydelig over gjennomsnittet. Kommer søylen på det gule feltet ligger respondentgruppen midt på treet. Gjennomsnittet for gruppene i referansematerialet ligger midt i det gule feltet. Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved interne medarbeiderundersøkelser vil en svarprosent på mellom 70 og 90% være tilfresstillende, mens en svarprosent over 90 vil være meget tilfredsstillende. Derfor vises en svarprosent på 90 eller mer på en grønn bakgrunn, mens en svarprosent mellom 70 og 90 vises på en gul bakgrunn. En svarprosent under 70 blir vurdert som lite tilfredsstillende og vises på en rød bakgrunn. Variasjonsknappen viser hvor store forskjeller det er mellom svarene i denne respondentgruppen sammenlignet med de andre respondentgruppene som ligger inne i referansematerialet. Skårer mellom 25 og 75 anses som midt på treet variasjoner og knappen vil ha to diagonale linjer. Hvis svarene spriker mye mer enn normalt i foreliggende respondentgruppe sammenlignet med de andre, vil skåren ha verdier fra 75 opp til, og knappen vil være helskravert. Hvis svarene spriker lite vil skåren gå fra 25 og ned mot 0 og knappen har ingen skravering. 7 utdelte skjema 3/16/2017 2/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

23 #1 Oppsummering av tema Jobbkrav Tema % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter (56) Rolleforventninger Innflytelse over arbeid (69) 76 Meningsfylt arbeid Tilbakemelding Sosialt samspill Medarbeiderskap 86 Relasjonsledelse (76) (93) Overordnet ledelse Kompetanseutvikling utdelte skjema 3/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

24 #2 Oppsummering av tema Tema % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter Organisatoriske ressurser Arbeidsglede Engasjement i arbeidet Organisasjonstilhørighet (81) (79) Utmattelse i arbeidet (91) 7 utdelte skjema 4/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

25 #3 Oppsummering av tema Krav til læring_uis Tema % Var Referansemateriale:UiS (77) Medvirkning (44) Samarbeid og teknisk-adminstrativ støtte (96) Transformasjonsledelse Karriereutvikling (66) Samspill mellom arbeid og privatliv (81) Jobbtilfredshet (81) 7 utdelte skjema 5/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

26 #4 Oppsummering av indekser Jobbkrav Kvantitative krav Indeks % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter (56) Rolleforventninger Rolleklarhet (63) Rolleforventninger Rollekonflikt (75) Sosialt samspill Sosial støtte (84) Sosialt samspill Samarbeid (67) 7 utdelte skjema 6/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

27 #5 Kvantitative krav Er arbeidsbelastningen din ujevn slik at arbeidet hoper seg opp? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (56) Må du arbeide overtid? (75) Er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo? (31) Har du for mye å gjøre? (63) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 7 utdelte skjema 7/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

28 #6 Krav til læring_uis Er arbeidsoppgavene dine for vanskelige for deg? Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS (75) Utfører du arbeidsoppgaver som du trenger mer opplæring for å utføre? (75) Er presset på å lære deg nye kunnskaper og ferdigheter i din jobb for stort? (81) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 7 utdelte skjema 8/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

29 #7 Rolleklarhet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Er det fastsatt klare mål for din jobb? Vet du hva som er ditt ansvarsområde? Vet du nøyaktig hva som forventes av deg i jobben? (38) 96 (75) 92 (75) Meget s jelden eller a ldri Meget ofte eller a lltid 7 utdelte skjema 9/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

30 #8 Rollekonflikt Må du gjøre ting som du mener burde vært gjort annerledes? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (69) Får du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem? (75) Mottar du motstridende forespørsler fra to eller flere personer? (81) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 7 utdelte skjema 10/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

31 #9 Innflytelse over arbeid Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg har tilstrekkelig innflytelse i mitt arbeid Jeg kan selv bestemme hvordan jeg skal legge opp arbeidet mitt Det finnes rom for at jeg kan ta egne initiativ i jobben min Jeg styrer selv min arbeidssituasjon som jeg ønsker Stemmer ikke Stemmer helt 7 utdelte skjema 11/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

32 #10 Meningsfylt arbeid Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Er arbeidet ditt utfordrende på en positiv måte? Ser du på arbeidet ditt som meningsfylt? Ser du på arbeidet ditt som viktig? Er det gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene du har? Er jobben din så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende? Meget s jelden eller a ldri Meget ofte eller a lltid 7 utdelte skjema 12/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

33 #11 Tilbakemelding Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter I arbeidet mitt finnes det mange anledninger til å bedømme hvor godt jeg utfører arbeidet Min(e) leder(e) forteller meg ofte hvordan de vurderer min jobbutførelse Det er lett for meg å se de positive effektene av arbeidet mitt Svært uenig Svært enig 7 utdelte skjema 13/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

34 #12 Medvirkning Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Opplever du at dine muligheter for medvirkning blir tilstrekkelig ivaretatt på ditt institutt/din enhet? Meget s jelden eller a ldri 71 (44) Meget ofte eller a lltid 7 utdelte skjema 14/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

35 #13 Medarbeidersamtale og oppfølging medarbeiderundersøkelse Har du hatt medarbeidersamtale med din personalleder siste 12 mnd? # ja ne i 6 (86%) utdelte skjema 15/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

36 #14 Medarbeidersamtale og oppfølging medarbeiderundersøkelse Har det blitt iverksatt tiltak på bakgrunn av forrige medarbeiderundersøkelse ved din enhet? # Ja Nei Vet ikke 6 (86%) utdelte skjema 16/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

37 #15 Sosial støtte Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra dine arbeidskolleger? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Om du trenger det, er dine arbeidskolleger villige til å lytte til deg når du har problemer i arbeidet? Meget s jelden eller a ldri 83 (81) 96 Meget ofte eller a lltid 7 utdelte skjema 17/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

38 #16 Samarbeid Har du lagt merke til forstyrrende konflikter mellom arbeidskolleger? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (56) Når konflikter oppstår, blir de håndtert på en god måte? Opplever du at samarbeidet på ditt institutt/ i din enhet/ledergruppe fungerer godt? Opplever du at ditt institutt/din enhet/ledergruppe er preget av trygghet og tillit? (75) 75 (69) (Tenk på ditt institutt, din enhet eller, dersom du er leder på din ledergruppe når du svarer på spørsmålene nedenfor) 7 utdelte skjema 18/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

39 #17 Samarbeid og teknisk-adminstrativ støtte Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS er helt nødvendig for at jeg skal kunne utføre mine arbeidsoppgaver er preget av gjensidig respekt mellom gruppene er preget av et samarbeid hvor partene er fleksible og løsningsorienterte () 88 (94) 92 (94) Svært uenig Svært enig Når det gjelder forholdet mellom ansatte i teknisk-administrative stillinger og faglige stillinger, opplever jeg at kontakten: 7 utdelte skjema 19/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

40 #18 Medarbeiderskap Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg opplever mine arbeidskolleger som profesjonelle og helhetstenkende ved at de ivaretar både arbeidsgivers og kundenes/oppdragsgivers/brukernes behov Jeg opplever at mine kolleger tar ansvar for utviklingen av vårt felles arbeidsmiljø Jeg opplever at mine kolleger er opptatt av å utvikle og forbedre våre tjenester Jeg opplever at mine kolleger selv tar initiativ og prøver å utvikle sin kompetanse Helt uenig Helt enig 7 utdelte skjema 20/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

41 #19 Relasjonsledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra din nærmeste leder? () Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste leder? Oppmuntrer din nærmeste leder deg til å delta i viktige avgjørelser? Behandler din nærmeste leder de ansatte rettferdig og upartisk? (81) 92 (81) 96 () Er forholdet mellom deg og din nærmeste leder en kilde til stress for deg? () 7 utdelte skjema 21/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

42 #20 Transformasjonsledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Min leder inspirerer andre med sine planer for fremtiden Min leder er en god rollemodell for sine medarbeidere Min leder stimulerer til lagånd blant de ansatte i enheten Min leder viser oss at han/hun forventer mye av oss Min leder har ideer som har utfordret meg til å revurdere noen av mine egne ideer Min leder tar ikke hensyn til mine personlige følelser utdelte skjema 22/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

43 #21 Overordnet ledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Ledelsen kommuniserer tydelig målene for virksomheten Ledelsen håndterer endring og omstilling på en god måte Ledelsen representerer virksomheten utad på en god måte Ledelsen involverer seg i den daglige drift på en god måte Svært uenig Svært enig Overordnet ledelse er i denne sammenheng rektor og direktør med sine ledergrupper. 7 utdelte skjema 23/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

44 #22 Kompetanseutvikling Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Min organisasjon investerer mye ressurser i utvikling av sine medarbeidere Jeg opplever at forholdene er lagt godt til rette for at jeg skal kunne videreutvikle meg Jeg får tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre mine arbeidsoppgaver på en god måte Svært uenig Svært enig 7 utdelte skjema 24/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

45 #23 Organisatoriske ressurser Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Blir ansatte behandlet rettferdig i denne organisasjonen? Stoler ledelsen på at medarbeiderne gjør en god jobb? Er det bra for dine framtidsutsikter å være i denne organisasjonen? Får du all den informasjon du trenger for å gjøre en god jobb? I me ge t l i te n gra d I me ge t s tor gra d 7 utdelte skjema 25/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

46 #24 Karriereutvikling Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Jeg har en jobb ved UiS der jeg stort sett arbeider med oppgaver jeg liker (75) Min stillingstittel er en god indikator for hva jeg har bidratt med og hva jeg har ansvar for ved UiS (56) Jeg er fornøyd med de utviklingsmuligheter jeg har fått så langt ved UiS Alt i alt er jeg fornøyd med mitt yrkesløp/karriereutvikling Stemmer overhodet ikke Stemmer helt 7 utdelte skjema 26/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

47 #25 Samspill mellom arbeid og privatliv Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Hender det at kravene på jobben forstyrrer ditt hjemmeliv og familieliv? (75) Hender det at krav fra familien eller ektefelle/partner forstyrrer utførelsen av arbeidet ditt? (88) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 7 utdelte skjema 27/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

48 #26 Arbeidsglede Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Gleder du deg til å gå på jobben? (75) Hvor ofte fører misnøye med jobben til at du vurderer å bytte arbeidsgiver? (88) 7 utdelte skjema 28/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

49 #27 Engasjement i arbeidet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg føler meg sterk og energisk på jobben Jeg er entusiastisk i jobben min Når jeg jobber glemmer jeg alt annet rundt meg Aldri det siste året Da gl i g 7 utdelte skjema 29/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

50 #28 Organisasjonstilhørighet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg sier til mine venner at dette er en god organisasjon å arbeide i Mine verdier er veldig like organisasjonens verdier Denne organisasjonen inspirerer meg til å yte mitt beste (81) 79 (69) 75 (88) Helt uenig Helt enig 7 utdelte skjema 30/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

51 #29 Utmattelse i arbeidet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg er ofte motløs på arbeid og tenker derfor stadig på å slutte i jobben (90) Jeg har gradvis opplevd at jeg har mindre å gi på det følelsesmessige plan (85) Da jeg begynte i min nåværende jobb hadde jeg større forhåpninger til arbeidet og min egen arbeidsinnsats enn det jeg nå har (90) Jeg opplever ofte vansker med å konsentrere meg om det som skjer på jobben () Skal jeg være helt ærlig følte jeg meg mer verdt i arbeidet tidligere (90) Svært enig Svært uenig 7 utdelte skjema 31/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

52 #30 Jobbtilfredshet Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Alt i alt, hvor tilfreds er du med jobben? (81) 1 Meget lite tilfreds 5 Meget tilfreds 7 utdelte skjema 32/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vdeling Sta va nger og Pors grunn - a dminis tra s jon

53

54 Vedlegg sak 20/17 b Orienteringer - medarbeiderundersøkelsen avd. Porsgrunn En MakeSense-rapport UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhetsrapport for HF - NSLA - Avdeling Porsgrunn, vit En rapport fra Stamina Census

55 Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart) vises med en blå liggende søyle. Gjennomsnittskåren vises på en skala fra 0 til. Positiv skåre er alltid til høyre i grafen, - jo lengre til høyre, jo bedre er skåren. Hvis et spørsmål er negativt betont (spør om noe som er negativt) vil positiv skåre fortsatt være til høyre i grafen, men spørsmålet vil da være merket med et inverterings-ikon. Hvis man rapporterer med historikk fra forrige undersøkelse vil denne vises med en lysere søyle forskjøvet litt nedover, og historisk skåre vil stå i parentes etter årets skåre. De tre fargefeltene (rødt, gult og grønt) som ligger bak søylene viser hvordan de øvrige respondentgruppene i referansematerialet har svart (benchmarking). Dersom respondentgruppens søyle står på det røde feltet ligger en betydelig under gjennomsnittet for de gruppene en har sammenlignet seg med. Dersom en kommer på det grønne feltet, ligger en betydelig over gjennomsnittet. Kommer søylen på det gule feltet ligger respondentgruppen midt på treet. Gjennomsnittet for gruppene i referansematerialet ligger midt i det gule feltet. Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved interne medarbeiderundersøkelser vil en svarprosent på mellom 70 og 90% være tilfresstillende, mens en svarprosent over 90 vil være meget tilfredsstillende. Derfor vises en svarprosent på 90 eller mer på en grønn bakgrunn, mens en svarprosent mellom 70 og 90 vises på en gul bakgrunn. En svarprosent under 70 blir vurdert som lite tilfredsstillende og vises på en rød bakgrunn. Variasjonsknappen viser hvor store forskjeller det er mellom svarene i denne respondentgruppen sammenlignet med de andre respondentgruppene som ligger inne i referansematerialet. Skårer mellom 25 og 75 anses som midt på treet variasjoner og knappen vil ha to diagonale linjer. Hvis svarene spriker mye mer enn normalt i foreliggende respondentgruppe sammenlignet med de andre, vil skåren ha verdier fra 75 opp til, og knappen vil være helskravert. Hvis svarene spriker lite vil skåren gå fra 25 og ned mot 0 og knappen har ingen skravering. 16 utdelte skjema 3/16/2017 2/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

56 #1 Oppsummering av tema Jobbkrav Tema % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter (49) Rolleforventninger Innflytelse over arbeid Meningsfylt arbeid (72) (89) Tilbakemelding Sosialt samspill (84) Medarbeiderskap Relasjonsledelse (80) Overordnet ledelse Kompetanseutvikling utdelte skjema 3/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

57 #2 Oppsummering av tema Tema % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter Organisatoriske ressurser Arbeidsglede Engasjement i arbeidet Organisasjonstilhørighet (75) (78) Utmattelse i arbeidet (69) 16 utdelte skjema 4/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

58 #3 Oppsummering av tema Krav til læring_uis Tema % Var Referansemateriale:UiS (64) Medvirkning (73) Samarbeid og teknisk-adminstrativ støtte Transformasjonsledelse (94) 85 Karriereutvikling (60) Samspill mellom arbeid og privatliv (59) Jobbtilfredshet (73) 16 utdelte skjema 5/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

59 #4 Oppsummering av indekser Jobbkrav Kvantitative krav Indeks % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter (49) Rolleforventninger Rolleklarhet (72) Rolleforventninger Rollekonflikt (72) Sosialt samspill Sosial støtte (90) Sosialt samspill Samarbeid (77) 16 utdelte skjema 6/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

60 #5 Kvantitative krav Er arbeidsbelastningen din ujevn slik at arbeidet hoper seg opp? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (41) Må du arbeide overtid? (59) Er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo? (48) Har du for mye å gjøre? (50) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 16 utdelte skjema 7/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

61 #6 Krav til læring_uis Er arbeidsoppgavene dine for vanskelige for deg? Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS (73) Utfører du arbeidsoppgaver som du trenger mer opplæring for å utføre? (64) Er presset på å lære deg nye kunnskaper og ferdigheter i din jobb for stort? (57) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 16 utdelte skjema 8/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

62 #7 Rolleklarhet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Er det fastsatt klare mål for din jobb? (66) Vet du hva som er ditt ansvarsområde? Vet du nøyaktig hva som forventes av deg i jobben? (66) 86 (84) Meget s jelden eller a ldri Meget ofte eller a lltid 16 utdelte skjema 9/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

63 #8 Rollekonflikt Må du gjøre ting som du mener burde vært gjort annerledes? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (68) Får du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem? (77) Mottar du motstridende forespørsler fra to eller flere personer? (70) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 16 utdelte skjema 10/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

64 #9 Innflytelse over arbeid Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg har tilstrekkelig innflytelse i mitt arbeid Jeg kan selv bestemme hvordan jeg skal legge opp arbeidet mitt Det finnes rom for at jeg kan ta egne initiativ i jobben min Jeg styrer selv min arbeidssituasjon som jeg ønsker Stemmer ikke Stemmer helt 16 utdelte skjema 11/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

65 #10 Meningsfylt arbeid Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Er arbeidet ditt utfordrende på en positiv måte? Ser du på arbeidet ditt som meningsfylt? Ser du på arbeidet ditt som viktig? Er det gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene du har? Er jobben din så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende? (86) 80 (91) Meget s jelden eller a ldri Meget ofte eller a lltid 16 utdelte skjema 12/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

66 #11 Tilbakemelding Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter I arbeidet mitt finnes det mange anledninger til å bedømme hvor godt jeg utfører arbeidet Min(e) leder(e) forteller meg ofte hvordan de vurderer min jobbutførelse Det er lett for meg å se de positive effektene av arbeidet mitt Svært uenig Svært enig 16 utdelte skjema 13/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

67 #12 Medvirkning Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Opplever du at dine muligheter for medvirkning blir tilstrekkelig ivaretatt på ditt institutt/din enhet? Meget s jelden eller a ldri 66 (73) Meget ofte eller a lltid 16 utdelte skjema 14/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

68 #13 Medarbeidersamtale og oppfølging medarbeiderundersøkelse Har du hatt medarbeidersamtale med din personalleder siste 12 mnd? # ja ne i 13 (81%) utdelte skjema 15/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

69 #14 Medarbeidersamtale og oppfølging medarbeiderundersøkelse Har det blitt iverksatt tiltak på bakgrunn av forrige medarbeiderundersøkelse ved din enhet? # Ja Nei Vet ikke 14 (88%) utdelte skjema 16/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

70 #15 Sosial støtte Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra dine arbeidskolleger? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Om du trenger det, er dine arbeidskolleger villige til å lytte til deg når du har problemer i arbeidet? Meget s jelden eller a ldri 84 (89) 89 (91) Meget ofte eller a lltid 16 utdelte skjema 17/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

71 #16 Samarbeid Har du lagt merke til forstyrrende konflikter mellom arbeidskolleger? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (75) Når konflikter oppstår, blir de håndtert på en god måte? (66) Opplever du at samarbeidet på ditt institutt/ i din enhet/ledergruppe fungerer godt? Opplever du at ditt institutt/din enhet/ledergruppe er preget av trygghet og tillit? (86) 71 (82) (Tenk på ditt institutt, din enhet eller, dersom du er leder på din ledergruppe når du svarer på spørsmålene nedenfor) 16 utdelte skjema 18/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

72 #17 Samarbeid og teknisk-adminstrativ støtte Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS er helt nødvendig for at jeg skal kunne utføre mine arbeidsoppgaver er preget av gjensidig respekt mellom gruppene er preget av et samarbeid hvor partene er fleksible og løsningsorienterte (93) 87 (95) 90 (93) Svært uenig Svært enig Når det gjelder forholdet mellom ansatte i teknisk-administrative stillinger og faglige stillinger, opplever jeg at kontakten: 16 utdelte skjema 19/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

73 #18 Medarbeiderskap Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg opplever mine arbeidskolleger som profesjonelle og helhetstenkende ved at de ivaretar både arbeidsgivers og kundenes/oppdragsgivers/brukernes behov Jeg opplever at mine kolleger tar ansvar for utviklingen av vårt felles arbeidsmiljø Jeg opplever at mine kolleger er opptatt av å utvikle og forbedre våre tjenester Jeg opplever at mine kolleger selv tar initiativ og prøver å utvikle sin kompetanse Helt uenig Helt enig 16 utdelte skjema 20/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

74 #19 Relasjonsledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra din nærmeste leder? (84) Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste leder? Oppmuntrer din nærmeste leder deg til å delta i viktige avgjørelser? Behandler din nærmeste leder de ansatte rettferdig og upartisk? (80) 90 (73) 92 (77) Er forholdet mellom deg og din nærmeste leder en kilde til stress for deg? (86) 16 utdelte skjema 21/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

75 #20 Transformasjonsledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Min leder inspirerer andre med sine planer for fremtiden Min leder er en god rollemodell for sine medarbeidere Min leder stimulerer til lagånd blant de ansatte i enheten Min leder viser oss at han/hun forventer mye av oss Min leder har ideer som har utfordret meg til å revurdere noen av mine egne ideer Min leder tar ikke hensyn til mine personlige følelser utdelte skjema 22/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

76 #21 Overordnet ledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Ledelsen kommuniserer tydelig målene for virksomheten Ledelsen håndterer endring og omstilling på en god måte Ledelsen representerer virksomheten utad på en god måte Ledelsen involverer seg i den daglige drift på en god måte Svært uenig Svært enig Overordnet ledelse er i denne sammenheng rektor og direktør med sine ledergrupper. 16 utdelte skjema 23/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

77 #22 Kompetanseutvikling Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Min organisasjon investerer mye ressurser i utvikling av sine medarbeidere Jeg opplever at forholdene er lagt godt til rette for at jeg skal kunne videreutvikle meg Jeg får tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre mine arbeidsoppgaver på en god måte Svært uenig Svært enig 16 utdelte skjema 24/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

78 #23 Organisatoriske ressurser Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Blir ansatte behandlet rettferdig i denne organisasjonen? Stoler ledelsen på at medarbeiderne gjør en god jobb? Er det bra for dine framtidsutsikter å være i denne organisasjonen? Får du all den informasjon du trenger for å gjøre en god jobb? I me ge t l i te n gra d I me ge t s tor gra d 16 utdelte skjema 25/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

79 #24 Karriereutvikling Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Jeg har en jobb ved UiS der jeg stort sett arbeider med oppgaver jeg liker (80) Min stillingstittel er en god indikator for hva jeg har bidratt med og hva jeg har ansvar for ved UiS (50) Jeg er fornøyd med de utviklingsmuligheter jeg har fått så langt ved UiS Alt i alt er jeg fornøyd med mitt yrkesløp/karriereutvikling (55) 65 (57) Stemmer overhodet ikke Stemmer helt 16 utdelte skjema 26/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

80 #25 Samspill mellom arbeid og privatliv Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Hender det at kravene på jobben forstyrrer ditt hjemmeliv og familieliv? (41) Hender det at krav fra familien eller ektefelle/partner forstyrrer utførelsen av arbeidet ditt? (77) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 16 utdelte skjema 27/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

81 #26 Arbeidsglede Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Gleder du deg til å gå på jobben? (77) Hvor ofte fører misnøye med jobben til at du vurderer å bytte arbeidsgiver? (73) 16 utdelte skjema 28/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

82 #27 Engasjement i arbeidet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg føler meg sterk og energisk på jobben Jeg er entusiastisk i jobben min Når jeg jobber glemmer jeg alt annet rundt meg Aldri det siste året Da gl i g 16 utdelte skjema 29/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

83 #28 Organisasjonstilhørighet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg sier til mine venner at dette er en god organisasjon å arbeide i (82) Mine verdier er veldig like organisasjonens verdier Denne organisasjonen inspirerer meg til å yte mitt beste (80) 75 (73) Helt uenig Helt enig 16 utdelte skjema 30/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

84 #29 Utmattelse i arbeidet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg er ofte motløs på arbeid og tenker derfor stadig på å slutte i jobben (73) Jeg har gradvis opplevd at jeg har mindre å gi på det følelsesmessige plan (73) Da jeg begynte i min nåværende jobb hadde jeg større forhåpninger til arbeidet og min egen arbeidsinnsats enn det jeg nå har (53) Jeg opplever ofte vansker med å konsentrere meg om det som skjer på jobben (75) Skal jeg være helt ærlig følte jeg meg mer verdt i arbeidet tidligere (73) Svært enig Svært uenig 16 utdelte skjema 31/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

85 #30 Jobbtilfredshet Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Alt i alt, hvor tilfreds er du med jobben? (73) 1 Meget lite tilfreds 5 Meget tilfreds 16 utdelte skjema 32/32 UiS Medarbeiderundersøkelsen Enhets ra pport for HF - NSLA - Avdeling Pors grunn, vit

86

87 Vedlegg sak 20/17 b Orienteringer - medarbeiderundersøkelsen avd. Stavanger En MakeSense-rapport UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avdeling Stavanger, vit + rekr En rapport fra Stamina Census

88 Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart) vises med en blå liggende søyle. Gjennomsnittskåren vises på en skala fra 0 til. Positiv skåre er alltid til høyre i grafen, - jo lengre til høyre, jo bedre er skåren. Hvis et spørsmål er negativt betont (spør om noe som er negativt) vil positiv skåre fortsatt være til høyre i grafen, men spørsmålet vil da være merket med et inverterings-ikon. Hvis man rapporterer med historikk fra forrige undersøkelse vil denne vises med en lysere søyle forskjøvet litt nedover, og historisk skåre vil stå i parentes etter årets skåre. De tre fargefeltene (rødt, gult og grønt) som ligger bak søylene viser hvordan de øvrige respondentgruppene i referansematerialet har svart (benchmarking). Dersom respondentgruppens søyle står på det røde feltet ligger en betydelig under gjennomsnittet for de gruppene en har sammenlignet seg med. Dersom en kommer på det grønne feltet, ligger en betydelig over gjennomsnittet. Kommer søylen på det gule feltet ligger respondentgruppen midt på treet. Gjennomsnittet for gruppene i referansematerialet ligger midt i det gule feltet. Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved interne medarbeiderundersøkelser vil en svarprosent på mellom 70 og 90% være tilfresstillende, mens en svarprosent over 90 vil være meget tilfredsstillende. Derfor vises en svarprosent på 90 eller mer på en grønn bakgrunn, mens en svarprosent mellom 70 og 90 vises på en gul bakgrunn. En svarprosent under 70 blir vurdert som lite tilfredsstillende og vises på en rød bakgrunn. Variasjonsknappen viser hvor store forskjeller det er mellom svarene i denne respondentgruppen sammenlignet med de andre respondentgruppene som ligger inne i referansematerialet. Skårer mellom 25 og 75 anses som midt på treet variasjoner og knappen vil ha to diagonale linjer. Hvis svarene spriker mye mer enn normalt i foreliggende respondentgruppe sammenlignet med de andre, vil skåren ha verdier fra 75 opp til, og knappen vil være helskravert. Hvis svarene spriker lite vil skåren gå fra 25 og ned mot 0 og knappen har ingen skravering. 26 utdelte skjema 3/16/2017 2/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

89 #1 Oppsummering av tema Jobbkrav Tema % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter (42) Rolleforventninger Innflytelse over arbeid Meningsfylt arbeid (68) (85) Tilbakemelding Sosialt samspill (76) Medarbeiderskap Relasjonsledelse Overordnet ledelse (74) 63 Kompetanseutvikling utdelte skjema 3/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

90 #2 Oppsummering av tema Tema % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter Organisatoriske ressurser Arbeidsglede Engasjement i arbeidet Organisasjonstilhørighet (77) (82) Utmattelse i arbeidet (80) 26 utdelte skjema 4/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

91 #3 Oppsummering av tema Krav til læring_uis Tema % Var Referansemateriale:UiS (67) Medvirkning (64) Samarbeid og teknisk-adminstrativ støtte (81) Transformasjonsledelse Karriereutvikling (78) Samspill mellom arbeid og privatliv (66) Jobbtilfredshet (72) 26 utdelte skjema 5/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

92 #4 Oppsummering av indekser Jobbkrav Kvantitative krav Indeks % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter (42) Rolleforventninger Rolleklarhet (73) Rolleforventninger Rollekonflikt (63) Sosialt samspill Sosial støtte (81) Sosialt samspill Samarbeid (70) 26 utdelte skjema 6/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

93 #5 Kvantitative krav Er arbeidsbelastningen din ujevn slik at arbeidet hoper seg opp? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (47) Må du arbeide overtid? (45) Er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo? (33) Har du for mye å gjøre? (45) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 26 utdelte skjema 7/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

94 #6 Krav til læring_uis Er arbeidsoppgavene dine for vanskelige for deg? Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS (70) Utfører du arbeidsoppgaver som du trenger mer opplæring for å utføre? (61) Er presset på å lære deg nye kunnskaper og ferdigheter i din jobb for stort? (71) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 26 utdelte skjema 8/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

95 #7 Rolleklarhet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Er det fastsatt klare mål for din jobb? (64) Vet du hva som er ditt ansvarsområde? Vet du nøyaktig hva som forventes av deg i jobben? (75) 83 (79) Meget s jelden eller a ldri Meget ofte eller a lltid 26 utdelte skjema 9/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

96 #8 Rollekonflikt Må du gjøre ting som du mener burde vært gjort annerledes? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (55) Får du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem? (59) Mottar du motstridende forespørsler fra to eller flere personer? (76) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 26 utdelte skjema 10/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

97 #9 Innflytelse over arbeid Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg har tilstrekkelig innflytelse i mitt arbeid Jeg kan selv bestemme hvordan jeg skal legge opp arbeidet mitt Det finnes rom for at jeg kan ta egne initiativ i jobben min Jeg styrer selv min arbeidssituasjon som jeg ønsker Stemmer ikke Stemmer helt 26 utdelte skjema 11/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

98 #10 Meningsfylt arbeid Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Er arbeidet ditt utfordrende på en positiv måte? Ser du på arbeidet ditt som meningsfylt? Ser du på arbeidet ditt som viktig? Er det gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene du har? Er jobben din så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende? (85) 81 (85) Meget s jelden eller a ldri Meget ofte eller a lltid 26 utdelte skjema 12/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

99 #11 Tilbakemelding Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter I arbeidet mitt finnes det mange anledninger til å bedømme hvor godt jeg utfører arbeidet Min(e) leder(e) forteller meg ofte hvordan de vurderer min jobbutførelse Det er lett for meg å se de positive effektene av arbeidet mitt Svært uenig Svært enig 26 utdelte skjema 13/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

100 #12 Medvirkning Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Opplever du at dine muligheter for medvirkning blir tilstrekkelig ivaretatt på ditt institutt/din enhet? (64) Meget s jelden eller a ldri Meget ofte eller a lltid 26 utdelte skjema 14/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

101 #13 Medarbeidersamtale og oppfølging medarbeiderundersøkelse Har du hatt medarbeidersamtale med din personalleder siste 12 mnd? # ja ne i 22 (85%) utdelte skjema 15/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

102 #14 Medarbeidersamtale og oppfølging medarbeiderundersøkelse Har det blitt iverksatt tiltak på bakgrunn av forrige medarbeiderundersøkelse ved din enhet? # Ja Nei Vet ikke 22 (85%) utdelte skjema 16/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

103 #15 Sosial støtte Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra dine arbeidskolleger? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Om du trenger det, er dine arbeidskolleger villige til å lytte til deg når du har problemer i arbeidet? Meget s jelden eller a ldri 85 (78) 89 (85) Meget ofte eller a lltid 26 utdelte skjema 17/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

104 #16 Samarbeid Har du lagt merke til forstyrrende konflikter mellom arbeidskolleger? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (71) Når konflikter oppstår, blir de håndtert på en god måte? (64) Opplever du at samarbeidet på ditt institutt/ i din enhet/ledergruppe fungerer godt? Opplever du at ditt institutt/din enhet/ledergruppe er preget av trygghet og tillit? (74) 63 (73) (Tenk på ditt institutt, din enhet eller, dersom du er leder på din ledergruppe når du svarer på spørsmålene nedenfor) 26 utdelte skjema 18/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

105 #17 Samarbeid og teknisk-adminstrativ støtte Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS er helt nødvendig for at jeg skal kunne utføre mine arbeidsoppgaver er preget av gjensidig respekt mellom gruppene er preget av et samarbeid hvor partene er fleksible og løsningsorienterte (85) 83 (79) 84 (80) Svært uenig Svært enig Når det gjelder forholdet mellom ansatte i teknisk-administrative stillinger og faglige stillinger, opplever jeg at kontakten: 26 utdelte skjema 19/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

106 #18 Medarbeiderskap Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg opplever mine arbeidskolleger som profesjonelle og helhetstenkende ved at de ivaretar både arbeidsgivers og kundenes/oppdragsgivers/brukernes behov Jeg opplever at mine kolleger tar ansvar for utviklingen av vårt felles arbeidsmiljø Jeg opplever at mine kolleger er opptatt av å utvikle og forbedre våre tjenester Jeg opplever at mine kolleger selv tar initiativ og prøver å utvikle sin kompetanse Helt uenig Helt enig 26 utdelte skjema 20/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

107 #19 Relasjonsledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra din nærmeste leder? (70) Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste leder? Oppmuntrer din nærmeste leder deg til å delta i viktige avgjørelser? Behandler din nærmeste leder de ansatte rettferdig og upartisk? (78) 60 (59) 67 (73) Er forholdet mellom deg og din nærmeste leder en kilde til stress for deg? (90) 26 utdelte skjema 21/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

108 #20 Transformasjonsledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Min leder inspirerer andre med sine planer for fremtiden Min leder er en god rollemodell for sine medarbeidere Min leder stimulerer til lagånd blant de ansatte i enheten Min leder viser oss at han/hun forventer mye av oss Min leder har ideer som har utfordret meg til å revurdere noen av mine egne ideer Min leder tar ikke hensyn til mine personlige følelser utdelte skjema 22/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

109 #21 Overordnet ledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Ledelsen kommuniserer tydelig målene for virksomheten Ledelsen håndterer endring og omstilling på en god måte Ledelsen representerer virksomheten utad på en god måte Ledelsen involverer seg i den daglige drift på en god måte Svært uenig Svært enig Overordnet ledelse er i denne sammenheng rektor og direktør med sine ledergrupper. 26 utdelte skjema 23/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

110 #22 Kompetanseutvikling Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Min organisasjon investerer mye ressurser i utvikling av sine medarbeidere Jeg opplever at forholdene er lagt godt til rette for at jeg skal kunne videreutvikle meg Jeg får tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre mine arbeidsoppgaver på en god måte Svært uenig Svært enig 26 utdelte skjema 24/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

111 #23 Organisatoriske ressurser Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Blir ansatte behandlet rettferdig i denne organisasjonen? Stoler ledelsen på at medarbeiderne gjør en god jobb? Er det bra for dine framtidsutsikter å være i denne organisasjonen? Får du all den informasjon du trenger for å gjøre en god jobb? I me ge t l i te n gra d I me ge t s tor gra d 26 utdelte skjema 25/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

112 #24 Karriereutvikling Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Jeg har en jobb ved UiS der jeg stort sett arbeider med oppgaver jeg liker (78) Min stillingstittel er en god indikator for hva jeg har bidratt med og hva jeg har ansvar for ved UiS (74) Jeg er fornøyd med de utviklingsmuligheter jeg har fått så langt ved UiS Alt i alt er jeg fornøyd med mitt yrkesløp/karriereutvikling (79) 82 (80) Stemmer overhodet ikke Stemmer helt 26 utdelte skjema 26/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

113 #25 Samspill mellom arbeid og privatliv Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Hender det at kravene på jobben forstyrrer ditt hjemmeliv og familieliv? (54) Hender det at krav fra familien eller ektefelle/partner forstyrrer utførelsen av arbeidet ditt? (78) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 26 utdelte skjema 27/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

114 #26 Arbeidsglede Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Gleder du deg til å gå på jobben? (79) Hvor ofte fører misnøye med jobben til at du vurderer å bytte arbeidsgiver? (75) 26 utdelte skjema 28/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

115 #27 Engasjement i arbeidet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg føler meg sterk og energisk på jobben Jeg er entusiastisk i jobben min Når jeg jobber glemmer jeg alt annet rundt meg Aldri det siste året Da gl i g 26 utdelte skjema 29/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

116 #28 Organisasjonstilhørighet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg sier til mine venner at dette er en god organisasjon å arbeide i Mine verdier er veldig like organisasjonens verdier Denne organisasjonen inspirerer meg til å yte mitt beste (85) 77 (75) 86 (85) Helt uenig Helt enig 26 utdelte skjema 30/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

117 #29 Utmattelse i arbeidet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg er ofte motløs på arbeid og tenker derfor stadig på å slutte i jobben (78) Jeg har gradvis opplevd at jeg har mindre å gi på det følelsesmessige plan (80) Da jeg begynte i min nåværende jobb hadde jeg større forhåpninger til arbeidet og min egen arbeidsinnsats enn det jeg nå har (81) Jeg opplever ofte vansker med å konsentrere meg om det som skjer på jobben (86) Skal jeg være helt ærlig følte jeg meg mer verdt i arbeidet tidligere (75) Svært enig Svært uenig 26 utdelte skjema 31/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

118 #30 Jobbtilfredshet Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Alt i alt, hvor tilfreds er du med jobben? (72) 1 Meget lite tilfreds 5 Meget tilfreds 26 utdelte skjema 32/32 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA - Avde l i ng Sta va nge r, vi t + re kr

119

120 Vedlegg sak 20/17 b Orienteringer - medarbeiderundersøkelsen samlet En MakeSense-rapport UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA avdeling Stavanger og Porsgrunn, vit + rekr + adm En rapport fra Stamina Census

121 Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart) vises med en blå liggende søyle. Gjennomsnittskåren vises på en skala fra 0 til. Positiv skåre er alltid til høyre i grafen, - jo lengre til høyre, jo bedre er skåren. Hvis et spørsmål er negativt betont (spør om noe som er negativt) vil positiv skåre fortsatt være til høyre i grafen, men spørsmålet vil da være merket med et inverterings-ikon. Hvis man rapporterer med historikk fra forrige undersøkelse vil denne vises med en lysere søyle forskjøvet litt nedover, og historisk skåre vil stå i parentes etter årets skåre. De tre fargefeltene (rødt, gult og grønt) som ligger bak søylene viser hvordan de øvrige respondentgruppene i referansematerialet har svart (benchmarking). Dersom respondentgruppens søyle står på det røde feltet ligger en betydelig under gjennomsnittet for de gruppene en har sammenlignet seg med. Dersom en kommer på det grønne feltet, ligger en betydelig over gjennomsnittet. Kommer søylen på det gule feltet ligger respondentgruppen midt på treet. Gjennomsnittet for gruppene i referansematerialet ligger midt i det gule feltet. Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved interne medarbeiderundersøkelser vil en svarprosent på mellom 70 og 90% være tilfresstillende, mens en svarprosent over 90 vil være meget tilfredsstillende. Derfor vises en svarprosent på 90 eller mer på en grønn bakgrunn, mens en svarprosent mellom 70 og 90 vises på en gul bakgrunn. En svarprosent under 70 blir vurdert som lite tilfredsstillende og vises på en rød bakgrunn. Variasjonsknappen viser hvor store forskjeller det er mellom svarene i denne respondentgruppen sammenlignet med de andre respondentgruppene som ligger inne i referansematerialet. Skårer mellom 25 og 75 anses som midt på treet variasjoner og knappen vil ha to diagonale linjer. Hvis svarene spriker mye mer enn normalt i foreliggende respondentgruppe sammenlignet med de andre, vil skåren ha verdier fra 75 opp til, og knappen vil være helskravert. Hvis svarene spriker lite vil skåren gå fra 25 og ned mot 0 og knappen har ingen skravering. 52 utdelte skjema 3/16/2017 2/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

122 #1 Oppsummering av tema Jobbkrav Tema % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter (45) Rolleforventninger Innflytelse over arbeid Meningsfylt arbeid (70) (85) Tilbakemelding Sosialt samspill (78) Medarbeiderskap Relasjonsledelse (78) Overordnet ledelse Kompetanseutvikling utdelte skjema 3/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

123 #2 Oppsummering av tema Tema % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter Organisatoriske ressurser Arbeidsglede Engasjement i arbeidet Organisasjonstilhørighet (77) (79) Utmattelse i arbeidet (78) 52 utdelte skjema 4/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

124 #3 Oppsummering av tema Krav til læring_uis Tema % Var Referansemateriale:UiS (68) Medvirkning (65) Samarbeid og teknisk-adminstrativ støtte (87) Uønskede handlinger på arbeidsplassen (96) Transformasjonsledelse OU-prosessen Karriereutvikling (71) Samspill mellom arbeid og privatliv (65) Forskjellsbehandling (96) Arbeidsrelatert stress utdelte skjema 5/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

125 #4 Oppsummering av tema Tema % Var Referansemateriale:UiS 2017 Jobbtilfredshet (74) 52 utdelte skjema 6/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

126 #5 Oppsummering av indekser Jobbkrav Kvantitative krav Indeks % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter (45) Rolleforventninger Rolleklarhet (71) Rolleforventninger Rollekonflikt (68) Sosialt samspill Sosial støtte (84) Sosialt samspill Samarbeid (72) 52 utdelte skjema 7/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

127 #6 Kvantitative krav Er arbeidsbelastningen din ujevn slik at arbeidet hoper seg opp? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (46) Må du arbeide overtid? (53) Er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo? (36) Har du for mye å gjøre? (48) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 52 utdelte skjema 8/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

128 #7 Krav til læring_uis Er arbeidsoppgavene dine for vanskelige for deg? Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS (72) Utfører du arbeidsoppgaver som du trenger mer opplæring for å utføre? (65) Er presset på å lære deg nye kunnskaper og ferdigheter i din jobb for stort? (68) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 52 utdelte skjema 9/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

129 #8 Rolleklarhet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Er det fastsatt klare mål for din jobb? (61) Vet du hva som er ditt ansvarsområde? Vet du nøyaktig hva som forventes av deg i jobben? (72) 86 (80) Meget s jelden eller a ldri Meget ofte eller a lltid 52 utdelte skjema 10/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

130 #9 Rollekonflikt Må du gjøre ting som du mener burde vært gjort annerledes? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (61) Får du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem? (68) Mottar du motstridende forespørsler fra to eller flere personer? (76) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 52 utdelte skjema 11/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

131 #10 Innflytelse over arbeid Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg har tilstrekkelig innflytelse i mitt arbeid Jeg kan selv bestemme hvordan jeg skal legge opp arbeidet mitt Det finnes rom for at jeg kan ta egne initiativ i jobben min Jeg styrer selv min arbeidssituasjon som jeg ønsker Stemmer ikke Stemmer helt 52 utdelte skjema 12/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

132 #11 Meningsfylt arbeid Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Er arbeidet ditt utfordrende på en positiv måte? Ser du på arbeidet ditt som meningsfylt? Ser du på arbeidet ditt som viktig? Er det gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene du har? Er jobben din så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende? (85) 79 (85) Meget s jelden eller a ldri Meget ofte eller a lltid 52 utdelte skjema 13/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

133 #12 Tilbakemelding Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter I arbeidet mitt finnes det mange anledninger til å bedømme hvor godt jeg utfører arbeidet Min(e) leder(e) forteller meg ofte hvordan de vurderer min jobbutførelse Det er lett for meg å se de positive effektene av arbeidet mitt Svært uenig Svært enig 52 utdelte skjema 14/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

134 #13 Medvirkning Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Opplever du at dine muligheter for medvirkning blir tilstrekkelig ivaretatt på ditt institutt/din enhet? Meget s jelden eller a ldri 60 (65) Meget ofte eller a lltid 52 utdelte skjema 15/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

135 #14 Medarbeidersamtale og oppfølging medarbeiderundersøkelse Har du hatt medarbeidersamtale med din personalleder siste 12 mnd? # ja ne i 44 (85%) utdelte skjema 16/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

136 #15 Medarbeidersamtale og oppfølging medarbeiderundersøkelse Har det blitt iverksatt tiltak på bakgrunn av forrige medarbeiderundersøkelse ved din enhet? # Ja Nei Vet ikke 45 (87%) utdelte skjema 17/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

137 #16 Sosial støtte Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra dine arbeidskolleger? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Om du trenger det, er dine arbeidskolleger villige til å lytte til deg når du har problemer i arbeidet? Meget s jelden eller a ldri 83 (81) 89 (87) Meget ofte eller a lltid 52 utdelte skjema 18/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

138 #17 Samarbeid Har du lagt merke til forstyrrende konflikter mellom arbeidskolleger? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (71) Når konflikter oppstår, blir de håndtert på en god måte? (66) Opplever du at samarbeidet på ditt institutt/ i din enhet/ledergruppe fungerer godt? Opplever du at ditt institutt/din enhet/ledergruppe er preget av trygghet og tillit? (78) 65 (74) (Tenk på ditt institutt, din enhet eller, dersom du er leder på din ledergruppe når du svarer på spørsmålene nedenfor) 52 utdelte skjema 19/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

139 #18 Samarbeid og teknisk-adminstrativ støtte Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS er helt nødvendig for at jeg skal kunne utføre mine arbeidsoppgaver er preget av gjensidig respekt mellom gruppene er preget av et samarbeid hvor partene er fleksible og løsningsorienterte (89) 85 (85) 88 (85) Svært uenig Svært enig Når det gjelder forholdet mellom ansatte i teknisk-administrative stillinger og faglige stillinger, opplever jeg at kontakten: 52 utdelte skjema 20/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

140 #19 Uønskede handlinger på arbeidsplassen Tilbakeholdelse av nødvendig informasjon slik at jobben din ble vanskeliggjort Fått gjentatte påminnelser om tabber eller feil du har gjort. Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS (89) 96 (97) Vedvarende kritikk av din jobb eller arbeidsinnsats (99) Blitt fratatt ansvarsfulle arbeidsoppgaver, eller blitt satt til å gjøre trivielle eller ubehagelige oppgaver (97) At det har blitt spredd sladder eller rykter om deg (98) At noen har kritisert deg som person (for eksempel dine vaner eller bakgrunn) (97) Blitt utskjelt eller utsatt for spontane raseriutbrudd (96) Blitt utsatt for overdreven erting og fleiping (97) Blitt oversett eller utestengt fra det sosiale fellesskapet (98) Fiendtlighet eller taushet som svar på spørsmål eller forsøk på samtale () Flere ga nger pr. uke Ne i Tenk på din enhet eller, dersom du er leder, på din ledergruppe. Har du vært utsatt for noen av de følgende uønskede eller negative handlingene på din arbeidsplass de siste 6 mnd? Kryss av for det svaralternativet som best beskriver din situasjon. 52 utdelte skjema 21/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

141 #20 Uønskede handlinger på arbeidsplassen Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Upassende morsomheter på din bekostning fra personer som du kommer dårlig overens med Neglisjering av dine meninger og vurderinger (98) 93 (90) Flere ga nger pr. uke Ne i Tenk på din enhet eller, dersom du er leder, på din ledergruppe. Har du vært utsatt for noen av de følgende uønskede eller negative handlingene på din arbeidsplass de siste 6 mnd? Kryss av for det svaralternativet som best beskriver din situasjon. 52 utdelte skjema 22/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

142 #21 Medarbeiderskap Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg opplever mine arbeidskolleger som profesjonelle og helhetstenkende ved at de ivaretar både arbeidsgivers og kundenes/oppdragsgivers/brukernes behov Jeg opplever at mine kolleger tar ansvar for utviklingen av vårt felles arbeidsmiljø Jeg opplever at mine kolleger er opptatt av å utvikle og forbedre våre tjenester Jeg opplever at mine kolleger selv tar initiativ og prøver å utvikle sin kompetanse Helt uenig Helt enig 52 utdelte skjema 23/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

143 #22 Relasjonsledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra din nærmeste leder? (79) Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste leder? Oppmuntrer din nærmeste leder deg til å delta i viktige avgjørelser? Behandler din nærmeste leder de ansatte rettferdig og upartisk? (79) 73 (66) 77 (76) Er forholdet mellom deg og din nærmeste leder en kilde til stress for deg? (89) 52 utdelte skjema 24/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

144 #23 Transformasjonsledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Min leder inspirerer andre med sine planer for fremtiden Min leder er en god rollemodell for sine medarbeidere Min leder stimulerer til lagånd blant de ansatte i enheten Min leder viser oss at han/hun forventer mye av oss Min leder har ideer som har utfordret meg til å revurdere noen av mine egne ideer Min leder tar ikke hensyn til mine personlige følelser utdelte skjema 25/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

145 #24 Leder Det kreves i denne undersøkelsen at lederen du gir tilbakemelding på har formelt personalansvar. Opplever du at din leder også er din nærmeste leder i praksis? # ja ne i 44 (85%) utdelte skjema 26/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

146 #25 Overordnet ledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Ledelsen kommuniserer tydelig målene for virksomheten Ledelsen håndterer endring og omstilling på en god måte Ledelsen representerer virksomheten utad på en god måte Ledelsen involverer seg i den daglige drift på en god måte Svært uenig Svært enig Overordnet ledelse er i denne sammenheng rektor og direktør med sine ledergrupper. 52 utdelte skjema 27/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

147 #26 Kompetanseutvikling Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Min organisasjon investerer mye ressurser i utvikling av sine medarbeidere Jeg opplever at forholdene er lagt godt til rette for at jeg skal kunne videreutvikle meg Jeg får tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre mine arbeidsoppgaver på en god måte Svært uenig Svært enig 52 utdelte skjema 28/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

148 #27 Organisatoriske ressurser Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Blir ansatte behandlet rettferdig i denne organisasjonen? Stoler ledelsen på at medarbeiderne gjør en god jobb? Er det bra for dine framtidsutsikter å være i denne organisasjonen? Får du all den informasjon du trenger for å gjøre en god jobb? I me ge t l i te n gra d I me ge t s tor gra d 52 utdelte skjema 29/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

149 #28 OU-prosessen Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Det er viktig for UiS å utvikle seg som organisasjon Jeg synes at UiS trenger OU-prosessen for å videreutvikle seg som organisasjon, og nå sine mål. Jeg er ikke bekymret for at OU-prosessen vil medføre store endringer i min arbeidssituasjon Jeg har fått tilstrekkelig informasjon om OU-prosessen så langt Jeg har et klart bilde av hva UiS ønsker å oppnå med OU-prosessen Jeg har fått mulighet til å bidra med mine synspunkter og forslag i OUprosjektet Helt uenig Helt enig UiS er for tiden inne i en stor organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosessen). Dette for å få til mer effektiv drift, og for å sikre resultatforbedring innenfor våre kjerneområder. 52 utdelte skjema 30/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

150 #29 Karriereutvikling Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Jeg har en jobb ved UiS der jeg stort sett arbeider med oppgaver jeg liker (78) Min stillingstittel er en god indikator for hva jeg har bidratt med og hva jeg har ansvar for ved UiS (64) Jeg er fornøyd med de utviklingsmuligheter jeg har fått så langt ved UiS Alt i alt er jeg fornøyd med mitt yrkesløp/karriereutvikling (71) 75 (72) Stemmer overhodet ikke Stemmer helt 52 utdelte skjema 31/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

151 #30 Samspill mellom arbeid og privatliv Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Hender det at kravene på jobben forstyrrer ditt hjemmeliv og familieliv? (53) Hender det at krav fra familien eller ektefelle/partner forstyrrer utførelsen av arbeidet ditt? (78) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 52 utdelte skjema 32/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

152 #31 Forskjellsbehandling Har du lagt merke til forskjellsbehandling av menn og kvinner på din arbeidsplass? Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Har du lagt merke til forskjellsbehandling av yngre og eldre arbeidstakere på din arbeidsplass? Har du lagt merke til forskjellsbehandling med utgangspunkt i kulturell, religiøs eller etnisk bakgrunn? Meget ofte eller a lltid 92 (99) 89 (91) 96 (99) Meget s jelden eller a ldri 52 utdelte skjema 33/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

153 #32 Arbeidsrelatert stress Forholdet til min leder Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS Mitt forhold til kolleger Arbeidsmengde Å gjøre feil Å føle meg undervurdert Tidspress og tidsfrister Muligheter for forfremmelse Lønnens størrelse Den belastning arbeidet påfører mitt privatliv Mengden reiser arbeidet krever Mye eller a lltid s tres s 1 Ikke stress Stress er definert her som en «opplevelse av at arbeidskravene overskrider de ressurser du har». Hvor mye arbeidsrelatert stress opplever du når det gjelder følgende: 52 utdelte skjema 34/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

154 #33 Arbeidsrelatert stress Å ta med arbeidet hjem Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS Virksomhetens politikk Mangel på makt og innflytelse Mine og virksomhetens verdier er motstridene Mangel på samarbeid og kommunikasjon i min avdeling Uklarhet forbundet med mitt arbeid Ledelsen forstår ikke utfordringer forbundet med mitt arbeid Konflikter mellom min yrkesgruppe og andre profesjoner Organisatoriske endringer Virksomheten benytter feil parameter for å måle kvaliteten på mitt arbeid Mye eller a lltid s tres s 1 Ikke stress Stress er definert her som en «opplevelse av at arbeidskravene overskrider de ressurser du har». Hvor mye arbeidsrelatert stress opplever du når det gjelder følgende: 52 utdelte skjema 35/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

155 #34 Arbeidsglede Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Gleder du deg til å gå på jobben? (78) Hvor ofte fører misnøye med jobben til at du vurderer å bytte arbeidsgiver? (77) 52 utdelte skjema 36/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

156 #35 Engasjement i arbeidet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg føler meg sterk og energisk på jobben Jeg er entusiastisk i jobben min Når jeg jobber glemmer jeg alt annet rundt meg Aldri det siste året Da gl i g 52 utdelte skjema 37/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

157 #36 Organisasjonstilhørighet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg sier til mine venner at dette er en god organisasjon å arbeide i Mine verdier er veldig like organisasjonens verdier Denne organisasjonen inspirerer meg til å yte mitt beste (81) 76 (75) 84 (81) Helt uenig Helt enig 52 utdelte skjema 38/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

158 #37 Utmattelse i arbeidet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg er ofte motløs på arbeid og tenker derfor stadig på å slutte i jobben (79) Jeg har gradvis opplevd at jeg har mindre å gi på det følelsesmessige plan (79) Da jeg begynte i min nåværende jobb hadde jeg større forhåpninger til arbeidet og min egen arbeidsinnsats enn det jeg nå har (73) Jeg opplever ofte vansker med å konsentrere meg om det som skjer på jobben (85) Skal jeg være helt ærlig følte jeg meg mer verdt i arbeidet tidligere (76) Svært enig Svært uenig 52 utdelte skjema 39/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

159 #38 Jobbtilfredshet Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Alt i alt, hvor tilfreds er du med jobben? (74) 1 Meget lite tilfreds 5 Meget tilfreds 52 utdelte skjema 40/40 UiS Medarbeiderundersøkelse HF - NSLA a vde l i ng Sta va nge r og Pors grunn, vi t + re kr + a dm

160

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 29/17 Medarbeiderundersøkelsen 2017 Saksnr: 17/02359-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 04.05.2017 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK...

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK... Side 1 av 7 Spørreskjema: ABCDEF Bakgrunnsinformasjon Kvinne Mann Kjønn: under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år over 60 år Alder: under 1 år 1-5 år 5-10 år over 10 år Hvor lenge har du vært tilsatt i HiST?

Detaljer

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning AMUS 2008 Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning Hensikt med undersøkelsen Undersøkelsen har til hensikt å ivareta så vel medarbeideres trivsel og helse som kvaliteten på tjenesteytelser

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2014

Medarbeiderundersøkelsen 2014 10. NOVEMBER 2014 Medarbeiderundersøkelsen 2014 Regresjonsanalyser Analyse Analysen er en måte å finne ut hvilke nærværsfaktorer i undersøkelsen som har sterkest sammenheng med resultatfaktorene Analysene

Detaljer

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten 2008 Innhold Om undersøkelsen Om utvalget Hvordan lese resultatene? Resultater Tema og indekser Interessante resultater på enkeltspørsmål Forskjeller

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Tore Hegstad, Sensus Psykososialt arbeidsmiljø langs to dimensjoner Belastning/stress helse Engasjement, motivasjon, glede -- ytelse Medarbeider Tilfredshet

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning AMUS 2008 Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved internemedarbeiderundersøkelser

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015

Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015 Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015 Tore Hegstad Molde 05.11.15 MRFKs medarbeiderundersøkelse i ny innpakning Om medarbeiderundersøkelsen endringer siden 2012 Engasjement

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Hva er viktig ved tolking av resultatene? Tall fra spørreskjemaundersøkelser må alltid tolkes når informasjonen baserer

Detaljer

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse De nasjonale svarene fra AFI-undersøkelsen (både samlet, blant fellesrådsansatte og bispedømmeansatte) i 2012 er her presentert for at de som ønsker å sammenligne

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU Det Medisinske Fakultet (DMF)

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU Det Medisinske Fakultet (DMF) 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved 2007 - Det Medisinske Fakultet () Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved Utviklet internt i for Gir et oversiktsbilde over situasjonen på utvalgte områder Skal kun

Detaljer

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013. Ein tydeleg medspelar

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013. Ein tydeleg medspelar Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013 Ein tydeleg medspelar Hvorfor gjør vi dette? Inngår i en totalkartlegging av arbeidsmiljøet i MRFK Å måle temperaturen på arbeidsmiljøet i MRFK Få tak i ståsted

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Dato Saksbehandler 10.12.2012 Monica Holmen Skjeldrum Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Saksnr. Møtedato

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Juni 2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rune Skogly INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

Hva forstår vi med jobbtilfredshet?

Hva forstår vi med jobbtilfredshet? Hva forstår vi med jobbtilfredshet? Hva jobben gir oss En lønn til å leve av Meningsfull aktivitet Tidsstruktur, dagsorden Sosial identitet, selvbekreftelse Sosialt fellesskap Karrieremuligheter, fremtidsutsikter

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Indre Agder og Telemark avf.selskap DA 01.01.2013 til 15.08.2013 Ansvarlig for rapporten ved Stamina HOT Trond

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

ARK et verktøy for arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse utviklet av og for U&H-sektoren

ARK et verktøy for arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse utviklet av og for U&H-sektoren 1 ARK et verktøy for arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse utviklet av og for U&H-sektoren Et verktøy for undersøkelse og utvikling av de viktigste aspektene i psykososiale arbeidsmiljø, belastninger og ressurser

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK)

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK) Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK) Kunsthøgskolen i Oslo Fellesadminsitrasjon Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av resultat Gruppearbeid Oppsummering med

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

Tilbakemeldingsmøtet. en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse

Tilbakemeldingsmøtet. en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse Tilbakemelding 1 Tilbakemeldingsmøtet en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse Målsettinger for første del i utviklingsarbeidet (1) Det etableres rammer for en åpen og

Detaljer

Spørreskjema om holdninger til demens og mestring i arbeid (12 mnd)

Spørreskjema om holdninger til demens og mestring i arbeid (12 mnd) 1. *Sykehjem nr 2. *Avdeling nr 3. *Enhet nr 4. *Alder Under 30 år Mellom 30-49 år Over 50 år 5. *Arbeidsforhold Fast ansatt Vikar Både fast ansatt og vikar 6. *Utdanning/Yrke Hjelpepleier Omsorgsarbeider

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i Staten. Noen kommentarer

Medarbeiderundersøkelse i Staten. Noen kommentarer Medarbeiderundersøkelse i Staten. Noen kommentarer Robert Salomon, Arbeidsforskningsinstituttet Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author Gratulerer! 2 Statsansatte er svært engasjerte, opplever

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i MRFK

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i MRFK Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i MRFK Hvorfor gjør vi dette? Inngår i en totalkartlegging av arbeidsmiljøet i MRFK Å måle temperaturen på arbeidsmiljøet i

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for HOBØL ASVO AS 10..2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rolf Anders Borgen INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av rapport fra spørreskjemaundersøkelsen Gruppearbeid Oppsummering med skisse

Detaljer

Per-Egill Frostmann Svarene dine blir behandlet fortrolig.

Per-Egill Frostmann Svarene dine blir behandlet fortrolig. http://www.maaleverksted.no/isa/hki.cgi/quest.preview?questid= Per-Egill Frostmann Svarene dine blir behandlet fortrolig. Tilhørighet Min nærmeste leder utvikler en visjon og bruker den aktivt som styringsmiddel.

Detaljer

Universitetet i Oslo. Ledelsen og støtteenheter Universitetets senter for informasjonsteknologi

Universitetet i Oslo. Ledelsen og støtteenheter Universitetets senter for informasjonsteknologi Universitetet i Oslo Ledelsen og støtteenheter Universitetets senter for informasjonsteknologi Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av rapport fra spørreskjemaundersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret resultater fra prosjektet HMS Sjø

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret resultater fra prosjektet HMS Sjø En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret resultater fra prosjektet HMS Sjø En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant ansatte på Forfattere: Nils Magerøy Valborg Baste

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer