Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 29/17 Medarbeiderundersøkelsen 2017 Saksnr: 17/ Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Dokumenter i saken: Presentasjon av hovedresultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2017 Saken gjelder: Medarbeiderundersøkelsen 2017 er den femte undersøkelsen i rekken etter at universitetet i 2009 begynte å gjennomføre en helhetlig kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet annethvert år. Svarprosenten ble 83%, noe som vurderes som svært tilfredsstillende. Som ved tidligere undersøkelser viser årets medarbeiderundersøkelse at de aller fleste ansatte på de fleste områder opplever universitetet som en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. Ansatte rapporterer også at de får jobbe med krevende, men meningsfulle arbeidsoppgaver. Det er verdt å merke seg at vi har hatt en liten økning i resultatet for selvrapportert mobbing fra forrige undersøkelse. Resultatet for mobbing ble 4,8 % i 2015, en nedgang fra 6,4 % i Årets tall for selvrapportert mobbing for alle ansatte var 6,3 %. Hvis en deler ansatte i vitenskapelig versus administrativ stilling, er det 7,3 % av vitenskapelig ansatte som opplever at de blir mobbet på jobb, mot 5,6 % av administrativt ansatte. Selv om resultatet for universitetet samlet sett viser relativt stabile tall med lite endringer fra år til år, så varierer det ganske mye fra enhet til enhet. Noen har svært gode resultater, mens andre har betydelige utfordringer med arbeidsforholdene. Oppfølgingen av undersøkelsen er viktig, og det forventes at alle ledere som mottar rapport gjennomfører tilbakemeldingsmøter med sine medarbeidere og lager handlingsplaner. Disse handlingsplanene skal inneholde konkrete tiltak for å videreutvikle arbeidsmiljøet, det må spesifiseres hvem som har ansvar for å iverksette tiltakene, samt evaluerer nytteverdien av tiltakene. Det er i tidsperioden mellom to arbeidsmiljøundersøkelser organisasjonsutviklende arbeid må pågå kontinuerlig i de forskjellige enhetene. Det er også svært viktig at UiS som organisasjon benytter resultatene fra medarbeiderundersøkelsen til å iverksette tiltak på organisasjonsnivå. At vi samlet skårer lavt på samarbeid, kan være et fremtidig viktig utviklingsområde. Her er det store forskjeller mellom enhetene. Hvor alle skårer innenfor normalområdet unntatt Det samfunnsvitenskapelige fakultet som skårer to standardavvik under gjennomsnittet, dette fakultetet er også betydelig mer negativ i sin bedømmelse av ledelse. Når det gjelder vurdering av OU-prosessen er ansatte i Stab og støtte funksjoner mest positive, etterfulgt av AM, mens Det humanistiske fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er mest kritisk. Resultatene har vist en generell positiv utvikling siden den første undersøkelsen i Etter universitetsdirektørens vurdering skyldes ikke dette tilfeldigheter, men at det nytter å arbeide systematisk med oppfølging av undersøkelsene og forbedring av arbeidsforholdene ellers. Forslag til vedtak: Styret tar rapport om medarbeiderundersøkelsen 2017 til orientering. Stavanger, John B. Møst Universitetsdirektør 1

2 US 29/17 Medarbeiderundersøkelsen 2017 Bakgrunn og hensikt: Medarbeiderundersøkelsen 2017 er den femte undersøkelsen i rekken etter at universitetet i 2009 begynte å gjennomføre en helhetlig kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet annet hvert år. Hensikten med undersøkelsen kan sammenfattes slik: Imøtekomme arbeidsmiljølovens krav om kartlegging av arbeidsmiljøet. Skaffe informasjon om hva de ansatte mener om arbeidsforholdene ved universitetet, og gjennom undersøkelser annethvert år se hvordan dette utvikler seg over tid. Identifisere risiko og forbedringsområder, og sette inn endringstiltak. Gjennomføring av årets undersøkelse: Organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid ved HR-avdelingen har vært faglig ansvarlig ved UiS, mens organisasjonspsykolog Tor Hegstad har bistått fra leverandøren, Stamina Census. Forut for undersøkelsen ble det også denne gangen lagt stor vekt på forankring i organisasjonen, blant annet ved å involvere toppledergruppen (Rektormøte), Arbeidsmiljøutvalget og informasjon på den interne nyhetssiden. Alle ledere fikk tilbud om kurs, samt Hegstad og Bjaalid besøkte alle ledergruppene forut for undersøkelsen. De praktiske/tekniske forberedelsene ble ivaretatt av prosjektsekretariatet bestående av representanter fra UiS og Stamina Census. Det ble også opprettet en HR-ressurs gruppe, bestående av HR-medarbeidere på fakultetene og Arkeologisk museum for å bistå lederne med oppfølgingsarbeidet. Det ble gjort noen endringer i spørreskjemaet i forhold til undersøkelsen i Det inneholder nye tema og spørsmål, blant annet noen som skal vise hvordan de ansatte opplever organisasjonsutviklingsprosjektet (heretter kalt OU-prosessen), grad av arbeidsrelatert stress og nye skalaer for vurdering av ledelse. Normgrunnlaget for undersøkelsen består av 195 virksomheter fra alle deler av norsk arbeidsliv og utgjør vel ansatte. Av anonymitetshensyn kan det ikke tas ut rapport for enheter med færre enn seks besvarelser. Medarbeiderundersøkelsen var satt opp til å gjennomføres i tiden 22. februar til 8. mars, men svarfristen ble utvidet til 10. mars grunnet vinterferie avvikling. Svarprosenten endte på 83 %, noe som vurderes som svært tilfredsstillende. Hovedfunnene i undersøkelsen ble presentert på allmøte den 21. mars, og for toppledelsen den 22. mars. Deretter ble rapportene for de enkelte enhetene gjort tilgjengelig for de aktuelle lederne. Lederne har i de påfølgende ukene startet arbeidet med å gjennomføre tilbakemeldingsmøter ved sin enhet. I forbindelse med tilbakemeldingsmøtene, så skal det ved den enkelte enhet, basert på resultatene i medarbeiderundersøkelsen, settes opp en handlingsplan med tiltak for å forbedre områder med dårlig resultat og bevare området med gode resultat. Disse handlingsplanene skal rapporteres inn i handlingsplanene for HMS som hver enhet må leveres innen 31. oktober hvert år. Hovedfunn og utviklingstrekk: Som ved de tidligere undersøkelsene, viser årets medarbeiderundersøkelse at de aller fleste ansatte, på de fleste områder opplever UiS som en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, de er relativt fornøyde med sin leder, har et høyt jobb engasjement og har krevende og meningsfulle arbeidsoppgaver sammenlignet med normgrunnlaget. På spørsmålet om ansatte opplever at de har meningsfulle arbeidsoppgaver skårer våre professorer aller høyest, godt etterfulgt av ansatte i drift/renhold. 2

3 Samlet sett over flere år har UiS hatt en gradvis nedgang i resultatet for selvrapportert mobbing, men i år gikk resultatet litt opp igjen fra 4,8 % til 6,4 %. I følge vår fremste mobbeforsker Ståle Einarsen ligger landsgjennomsnittet for mobbing i Norge på ca. 5 %, mens i Census sitt normgrunnlag er gjennomsnittet for selvrapportert mobbing 8 %. Mobbing fikk mye oppmerksomhet etter undersøkelsen i 2009 da 9,5 % av dem som svarte opplevde seg mobbet. Siden da har vi hatt en tydelig positiv utvikling med nedgang i tallene fra 8,2 % i 2011, 6,4 % i 2013 og 4,8 % i Vi har brukte store ressurser på å få ned mobbetallene med blant annet fokus på konflikthåndteringskurs for alle ledere med personalansvar. Det blir derfor viktig å igjen se på om det er organisatoriske tiltak som bør settes inn for å sørge for at ikke mobbetallene igjen øker ytterligere. Kort oppsummert viser resultatene følgende: Alle de nye temaene: Innflytelse over arbeid, Tilbakemelding, Medarbeiderskap, Overordnet ledelse, Kompetanseutvikling, Organisatoriske ressurser og Engasjement i arbeidet ligger innenfor normalområdet i normgrunnlaget. Temaene: Jobbkrav, Arbeidsglede, Organisasjonstilhørighet, Krav til Læring, Uønskede handlinger på arbeidsplassen og Jobbtilfredshet er uendret fra Samarbeid og teknisk-administrativ støtte, Rolleforventninger og Karriereutvikling går litt frem. Meningsfylt arbeid, Sosialt samspill, Relasjonsledelse, Utmattelse i arbeidet, Medvirkning, Samspill mellom arbeid og privatliv og Forskjellsbehandling går litt tilbake. Også denne gangen er det en ganske stor andel som svarer «Vet ikke» eller «Nei» på spørsmålet om det er iverksatt tiltak etter forrige medarbeiderundersøkelse. Dette kan enten tyde på lite aktivitet og lite fokus på oppfølging ved enhetene, eller på at gjennomførte tiltak ikke sees i sammenheng med medarbeiderundersøkelsen. Oppfølging av undersøkelsen: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen skal brukes som grunnlag for videre utvikling av arbeidsforholdene ved de ulike enhetene. Svært mye av hensikten med undersøkelsen faller bort dersom den ikke følges opp godt. Det er derfor en klar forventning til alle ledere som får egen rapport, at de følger opp undersøkelsen og involverer sine medarbeidere i utarbeidelsen av handlingsplaner knyttet til aktuelle forbedrings- og bevaringsområder. Det forventes også at de ansatte stiller opp på tilbakemeldingsmøtene og bidrar konstruktivt. Handlingsplanene etter medarbeiderundersøkelsen skal innarbeides i de årlige handlingsplanene for HMS som inngår i det systematiske HMS-arbeidet. For en del av lederne kan gjennomføring av tilbakemeldingsmøter og oppfølgingen ellers være krevende. Det gjelder spesielt ved enheter der det er en del «røde tall» (det vil si resultater minst ett standardavvik under gjennomsnittet i normgrunnlaget som er spesielt krevende når det er sosialt samspill/samarbeid og ledelse som er betydelig nedsatt). I slike tilfeller har vi tilbudt bistand fra organisasjonspsykolog, bedriftshelsetjenesten, eller HR-ressursgruppen. Tidlig i planleggingen av medarbeiderundersøken ble lederne bedt om å sette av dato for tilbakemeldingsmøte. Per dags dato har mange enheter kommet godt i gang med arbeidet å gjennomføre tilbakemeldingsmøter, og satt opp handlingsplaner. HR-avdelingen er nå i gang med å gjennomføre de årlige HMS-møtene med fakultetene, AM og de sentrale stabs- og støtteenhetene. På disse møtene må de gjøre rede for arbeidet med oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen. Vurdering: Ved mange enheter kan en glede seg over positive resultater ved undersøkelsen, mens en del andre enheter har betydelige utfordringer med arbeidsforholdene som vil kreve stor innsats for å oppnå forbedring. Universitetsdirektøren vil sørge for at disse enhetene vil bli prioritert når det gjelder bistand til ledere som har store utfordringer. 3

4 Selv om resultatet varierer en del fra enhet til enhet, er resultatet for universitetet som helhet positivt. Vi har hatt fremgang fra den første undersøkelsen i 2009 til den siste nå i Gode arbeidsforhold for de ansatte er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes med å oppnå de mål som er satt for universitetet. Det er allikevel svært bekymringsverdig at vitenskapelig ansatte generelt skårer veldig lavt på samarbeidsdimensjonen på medarbeiderundersøkelsen. Dette fordi det sannsynligvis på gruppenivå fører til nedsatt trivsel, mer konflikter og dårligere jobbprestasjoner. Et utviklingsarbeid med hensyn til organisatoriske og strukturelle tiltak for å bedre forskningssamarbeid vil være et nødvendig og viktig i årene som følger. HR-avdelingen vil fortløpende vurdere igangsetting av tiltak basert på årets undersøkelse for å utvikle arbeidsmiljøet ytterligere. Den generelle positive utviklingen gjennom flere år viser at det nytter å jobbe med utviklings- og forbedringsarbeid knyttet til medarbeiderundersøkelsen, HMS-systemet og i en rekke andre sammenhenger. Forslag til vedtak: Styret tar rapport om medarbeiderundersøkelsen 2017 til orientering. Stavanger, John Branem Møst universitetsdirektør Halfdan Hagen HR-direktør Saksbehandler: Gunhild Bjaalid Organisasjonspsykolog 4

5 En MakeSense-rapport UiS Medarbeiderundersøkelsen En rapport fra Stamina Census

6 Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart) vises med en blå liggende søyle. Gjennomsnittskåren vises på en skala fra 0 til. Positiv skåre er alltid til høyre i grafen, - jo lengre til høyre, jo bedre er skåren. Hvis et spørsmål er negativt betont (spør om noe som er negativt) vil positiv skåre fortsatt være til høyre i grafen, men spørsmålet vil da være merket med et inverterings-ikon. Hvis man rapporterer med historikk fra forrige undersøkelse vil denne vises med en lysere søyle forskjøvet litt nedover, og historisk skåre vil stå i parentes etter årets skåre. De tre fargefeltene (rødt, gult og grønt) som ligger bak søylene viser hvordan de øvrige respondentgruppene i referansematerialet har svart (benchmarking). Dersom respondentgruppens søyle står på det røde feltet ligger en betydelig under gjennomsnittet for de gruppene en har sammenlignet seg med. Dersom en kommer på det grønne feltet, ligger en betydelig over gjennomsnittet. Kommer søylen på det gule feltet ligger respondentgruppen midt på treet. Gjennomsnittet for gruppene i referansematerialet ligger midt i det gule feltet. Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved interne medarbeiderundersøkelser vil en svarprosent på mellom 70 og 90% være tilfresstillende, mens en svarprosent over 90 vil være meget tilfredsstillende. Derfor vises en svarprosent på 90 eller mer på en grønn bakgrunn, mens en svarprosent mellom 70 og 90 vises på en gul bakgrunn. En svarprosent under 70 blir vurdert som lite tilfredsstillende og vises på en rød bakgrunn. Variasjonsknappen viser hvor store forskjeller det er mellom svarene i denne respondentgruppen sammenlignet med de andre respondentgruppene som ligger inne i referansematerialet. Skårer mellom 25 og 75 anses som midt på treet variasjoner og knappen vil ha to diagonale linjer. Hvis svarene spriker mye mer enn normalt i foreliggende respondentgruppe sammenlignet med de andre, vil skåren ha verdier fra 75 opp til, og knappen vil være helskravert. Hvis svarene spriker lite vil skåren gå fra 25 og ned mot 0 og knappen har ingen skravering. 3/16/2017 2/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

7 #1 Oppsummering av tema Jobbkrav Tema % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter (45) Rolleforventninger Innflytelse over arbeid Meningsfylt arbeid Tilbakemelding Sosialt samspill Medarbeiderskap Relasjonsledelse Overordnet ledelse Kompetanseutvikling (70) (80) (73) (76) /42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

8 #2 Oppsummering av tema Tema % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter Organisatoriske ressurser Arbeidsglede Engasjement i arbeidet Organisasjonstilhørighet (78) (70) Utmattelse i arbeidet (78) 4/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

9 #3 Oppsummering av tema Krav til læring_uis Tema % Var Referansemateriale:UiS (71) Medvirkning (64) Samarbeid og teknisk-adminstrativ støtte (77) Uønskede handlinger på arbeidsplassen 8 94 (94) Transformasjonsledelse OU-prosessen 8 Karriereutvikling (72) Samspill mellom arbeid og privatliv 8 68 (70) Forskjellsbehandling (90) Arbeidsrelatert stress /42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

10 #4 Oppsummering av tema Tema % Var Referansemateriale:UiS 2017 Jobbtilfredshet (74) 6/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

11 #5 Oppsummering av indekser Jobbkrav Kvantitative krav Indeks % Var Referansemateriale:MTM II Virksomheter (45) Rolleforventninger Rolleklarhet (75) Rolleforventninger Rollekonflikt (65) Sosialt samspill Sosial støtte (80) Sosialt samspill Samarbeid (66) 7/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

12 #6 Kvantitative krav Er arbeidsbelastningen din ujevn slik at arbeidet hoper seg opp? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (44) Må du arbeide overtid? (52) Er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo? (38) Har du for mye å gjøre? (46) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 8/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

13 #7 Krav til læring_uis Er arbeidsoppgavene dine for vanskelige for deg? Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS (77) Utfører du arbeidsoppgaver som du trenger mer opplæring for å utføre? (67) Er presset på å lære deg nye kunnskaper og ferdigheter i din jobb for stort? (69) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 9/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

14 #8 Rolleklarhet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Er det fastsatt klare mål for din jobb? (68) Vet du hva som er ditt ansvarsområde? Vet du nøyaktig hva som forventes av deg i jobben? (75) 84 (83) Meget s jelden eller a ldri Meget ofte eller a lltid 10/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

15 #9 Rollekonflikt Må du gjøre ting som du mener burde vært gjort annerledes? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (59) Får du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem? (64) Mottar du motstridende forespørsler fra to eller flere personer? (72) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 11/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

16 #10 Innflytelse over arbeid Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg har tilstrekkelig innflytelse i mitt arbeid Jeg kan selv bestemme hvordan jeg skal legge opp arbeidet mitt Det finnes rom for at jeg kan ta egne initiativ i jobben min Jeg styrer selv min arbeidssituasjon som jeg ønsker Stemmer ikke Stemmer helt 12/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

17 #11 Meningsfylt arbeid Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Er arbeidet ditt utfordrende på en positiv måte? Ser du på arbeidet ditt som meningsfylt? Ser du på arbeidet ditt som viktig? Er det gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene du har? Er jobben din så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende? (79) 81 (82) Meget s jelden eller a ldri Meget ofte eller a lltid 13/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

18 #12 Tilbakemelding Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter I arbeidet mitt finnes det mange anledninger til å bedømme hvor godt jeg utfører arbeidet Min(e) leder(e) forteller meg ofte hvordan de vurderer min jobbutførelse Det er lett for meg å se de positive effektene av arbeidet mitt Svært uenig Svært enig 14/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

19 #13 Medvirkning Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Opplever du at dine muligheter for medvirkning blir tilstrekkelig ivaretatt på ditt institutt/din enhet? Meget s jelden eller a ldri 62 (64) Meget ofte eller a lltid 15/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

20 #14 Medarbeidersamtale og oppfølging medarbeiderundersøkelse Har du hatt medarbeidersamtale med din personalleder siste 12 mnd? # ja ne i 1136 (81%) /42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

21 #15 Medarbeidersamtale og oppfølging medarbeiderundersøkelse Har det blitt iverksatt tiltak på bakgrunn av forrige medarbeiderundersøkelse ved din enhet? # Ja Nei Vet ikke 1125 (80%) /42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

22 #16 Sosial støtte Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra dine arbeidskolleger? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Om du trenger det, er dine arbeidskolleger villige til å lytte til deg når du har problemer i arbeidet? Meget s jelden eller a ldri 77 (78) 81 (81) Meget ofte eller a lltid 18/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

23 #17 Samarbeid Har du lagt merke til forstyrrende konflikter mellom arbeidskolleger? Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter (65) Når konflikter oppstår, blir de håndtert på en god måte? (59) Opplever du at samarbeidet på ditt institutt/ i din enhet/ledergruppe fungerer godt? Opplever du at ditt institutt/din enhet/ledergruppe er preget av trygghet og tillit? (70) 65 (69) (Tenk på ditt institutt, din enhet eller, dersom du er leder på din ledergruppe når du svarer på spørsmålene nedenfor) 19/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

24 #18 Samarbeid og teknisk-adminstrativ støtte Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS er helt nødvendig for at jeg skal kunne utføre mine arbeidsoppgaver (82)... er preget av gjensidig respekt mellom gruppene (76)... er preget av et samarbeid hvor partene er fleksible og løsningsorienterte (74) Svært uenig Svært enig Når det gjelder forholdet mellom ansatte i teknisk-administrative stillinger og faglige stillinger, opplever jeg at kontakten: 20/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

25 #19 Uønskede handlinger på arbeidsplassen Tilbakeholdelse av nødvendig informasjon slik at jobben din ble vanskeliggjort Fått gjentatte påminnelser om tabber eller feil du har gjort. Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS (87) 95 (95) Vedvarende kritikk av din jobb eller arbeidsinnsats (95) Blitt fratatt ansvarsfulle arbeidsoppgaver, eller blitt satt til å gjøre trivielle eller ubehagelige oppgaver (95) At det har blitt spredd sladder eller rykter om deg (95) At noen har kritisert deg som person (for eksempel dine vaner eller bakgrunn) 8 94 (95) Blitt utskjelt eller utsatt for spontane raseriutbrudd 8 95 (95) Blitt utsatt for overdreven erting og fleiping (97) Blitt oversett eller utestengt fra det sosiale fellesskapet 8 95 (96) Fiendtlighet eller taushet som svar på spørsmål eller forsøk på samtale 8 94 (96) Flere ga nger pr. uke Ne i Tenk på din enhet eller, dersom du er leder, på din ledergruppe. Har du vært utsatt for noen av de følgende uønskede eller negative handlingene på din arbeidsplass de siste 6 mnd? Kryss av for det svaralternativet som best beskriver din situasjon. 21/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

26 #20 Uønskede handlinger på arbeidsplassen Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Upassende morsomheter på din bekostning fra personer som du kommer dårlig overens med Neglisjering av dine meninger og vurderinger (90) 97 (97) Flere ga nger pr. uke Ne i Tenk på din enhet eller, dersom du er leder, på din ledergruppe. Har du vært utsatt for noen av de følgende uønskede eller negative handlingene på din arbeidsplass de siste 6 mnd? Kryss av for det svaralternativet som best beskriver din situasjon. 22/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

27 #21 Mobbing Har du selv vært utsatt for mobbing på din arbeidsplass i løpet av de siste 6 månedene? Har du observert andre bli utsatt for mobbing på din arbeidsplass i løpet av de siste 6 månedene? # Ne i En sjelden ga ng Av og ti l Omtrent en ga ng i uke n Flere ganger pr. uke 1136 (81%) (81%) Mobbing (for eksempel trakassering, plaging, utfrysing eller sårende erting og fleiping) er et problem på en del arbeidsplasser og for en del arbeidstakere. Vi vil gjerne vite hvordan dette er på din arbeidsplass. For at vi skal kunne kalle noe mobbing, må det forekomme gjentatte ganger over en viss tidsperiode, og den som blir mobbet har vansker med å forsvare seg. Vi snakker ikke om mobbing dersom to omtrent like sterke personer kommer i konflikt eller det kun dreier seg om en enkeltstående episode. (Kryss av for det svaralternativet som best passer din situasjon) 23/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

28 #22 Om mobbing - til alle Har du de siste 6 måneder opptrådt på en slik måte at andre kan ha følt seg mobbet # Ne i, ove rhode t i kke Ja, ti l e n vi s s gra d Ja, i høy gra d 1125 (80%) /42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

29 #23 Medarbeiderskap Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg opplever mine arbeidskolleger som profesjonelle og helhetstenkende ved at de ivaretar både arbeidsgivers og kundenes/oppdragsgivers/brukernes behov Jeg opplever at mine kolleger tar ansvar for utviklingen av vårt felles arbeidsmiljø Jeg opplever at mine kolleger er opptatt av å utvikle og forbedre våre tjenester Jeg opplever at mine kolleger selv tar initiativ og prøver å utvikle sin kompetanse Helt uenig Helt enig 25/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

30 #24 Relasjonsledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra din nærmeste leder? (75) Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste leder? Oppmuntrer din nærmeste leder deg til å delta i viktige avgjørelser? Behandler din nærmeste leder de ansatte rettferdig og upartisk? (75) 68 (67) 78 (76) Er forholdet mellom deg og din nærmeste leder en kilde til stress for deg? (84) 26/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

31 #25 Transformasjonsledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Min leder inspirerer andre med sine planer for fremtiden Min leder er en god rollemodell for sine medarbeidere Min leder stimulerer til lagånd blant de ansatte i enheten Min leder viser oss at han/hun forventer mye av oss Min leder har ideer som har utfordret meg til å revurdere noen av mine egne ideer Min leder tar ikke hensyn til mine personlige følelser /42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

32 #26 Leder Det kreves i denne undersøkelsen at lederen du gir tilbakemelding på har formelt personalansvar. Opplever du at din leder også er din nærmeste leder i praksis? # ja ne i 1102 (79%) /42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

33 #27 Overordnet ledelse Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Ledelsen kommuniserer tydelig målene for virksomheten Ledelsen håndterer endring og omstilling på en god måte Ledelsen representerer virksomheten utad på en god måte Ledelsen involverer seg i den daglige drift på en god måte Svært uenig Svært enig Overordnet ledelse er i denne sammenheng rektor og direktør med sine ledergrupper. 29/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

34 #28 Kompetanseutvikling Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Min organisasjon investerer mye ressurser i utvikling av sine medarbeidere Jeg opplever at forholdene er lagt godt til rette for at jeg skal kunne videreutvikle meg Jeg får tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre mine arbeidsoppgaver på en god måte Svært uenig Svært enig 30/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

35 #29 Organisatoriske ressurser Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Blir ansatte behandlet rettferdig i denne organisasjonen? Stoler ledelsen på at medarbeiderne gjør en god jobb? Er det bra for dine framtidsutsikter å være i denne organisasjonen? Får du all den informasjon du trenger for å gjøre en god jobb? I me ge t l i te n gra d I me ge t s tor gra d 31/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

36 #30 OU-prosessen Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Det er viktig for UiS å utvikle seg som organisasjon Jeg synes at UiS trenger OU-prosessen for å videreutvikle seg som organisasjon, og nå sine mål. Jeg er ikke bekymret for at OU-prosessen vil medføre store endringer i min arbeidssituasjon Jeg har fått tilstrekkelig informasjon om OU-prosessen så langt Jeg har et klart bilde av hva UiS ønsker å oppnå med OU-prosessen Jeg har fått mulighet til å bidra med mine synspunkter og forslag i OUprosjektet Helt uenig 62 Helt enig UiS er for tiden inne i en stor organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosessen). Dette for å få til mer effektiv drift, og for å sikre resultatforbedring innenfor våre kjerneområder. 32/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

37 #31 Karriereutvikling Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Jeg har en jobb ved UiS der jeg stort sett arbeider med oppgaver jeg liker (77) Min stillingstittel er en god indikator for hva jeg har bidratt med og hva jeg har ansvar for ved UiS (71) Jeg er fornøyd med de utviklingsmuligheter jeg har fått så langt ved UiS. 8 Alt i alt er jeg fornøyd med mitt yrkesløp/karriereutvikling 8 71 (68) 73 (71) Stemmer overhodet ikke Stemmer helt 33/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

38 #32 Samspill mellom arbeid og privatliv Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Hender det at kravene på jobben forstyrrer ditt hjemmeliv og familieliv? 8 57 (60) Hender det at krav fra familien eller ektefelle/partner forstyrrer utførelsen av arbeidet ditt? 8 79 (79) Meget ofte eller a lltid Meget s jelden eller a ldri 34/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

39 #33 Forskjellsbehandling Har du lagt merke til forskjellsbehandling av menn og kvinner på din arbeidsplass? Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Har du lagt merke til forskjellsbehandling av yngre og eldre arbeidstakere på din arbeidsplass? Har du lagt merke til forskjellsbehandling med utgangspunkt i kulturell, religiøs eller etnisk bakgrunn? Meget ofte eller a lltid 86 (88) 83 (86) 94 (97) Meget s jelden eller a ldri 35/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

40 #34 Arbeidsrelatert stress Forholdet til min leder Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS Mitt forhold til kolleger 8 84 Arbeidsmengde 8 55 Å gjøre feil 8 70 Å føle meg undervurdert 8 76 Tidspress og tidsfrister 8 57 Muligheter for forfremmelse Lønnens størrelse Den belastning arbeidet påfører mitt privatliv 8 68 Mengden reiser arbeidet krever Mye eller a lltid s tres s 1 Ikke stress Stress er definert her som en «opplevelse av at arbeidskravene overskrider de ressurser du har». Hvor mye arbeidsrelatert stress opplever du når det gjelder følgende: 36/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

41 #35 Arbeidsrelatert stress Å ta med arbeidet hjem Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS Virksomhetens politikk Mangel på makt og innflytelse Mine og virksomhetens verdier er motstridene Mangel på samarbeid og kommunikasjon i min avdeling 8 75 Uklarhet forbundet med mitt arbeid 8 78 Ledelsen forstår ikke utfordringer forbundet med mitt arbeid Konflikter mellom min yrkesgruppe og andre profesjoner Organisatoriske endringer Virksomheten benytter feil parameter for å måle kvaliteten på mitt arbeid Mye eller a lltid s tres s 1 Ikke stress Stress er definert her som en «opplevelse av at arbeidskravene overskrider de ressurser du har». Hvor mye arbeidsrelatert stress opplever du når det gjelder følgende: 37/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

42 #36 Arbeidsglede Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Gleder du deg til å gå på jobben? (78) Hvor ofte fører misnøye med jobben til at du vurderer å bytte arbeidsgiver? (78) 38/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

43 #37 Engasjement i arbeidet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg føler meg sterk og energisk på jobben Jeg er entusiastisk i jobben min Når jeg jobber glemmer jeg alt annet rundt meg Aldri det siste året Da gl i g 39/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

44 #38 Organisasjonstilhørighet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg sier til mine venner at dette er en god organisasjon å arbeide i Mine verdier er veldig like organisasjonens verdier Denne organisasjonen inspirerer meg til å yte mitt beste (68) 67 (68) 75 (75) Helt uenig Helt enig 40/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

45 #39 Utmattelse i arbeidet Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II Virksomheter Jeg er ofte motløs på arbeid og tenker derfor stadig på å slutte i jobben (81) Jeg har gradvis opplevd at jeg har mindre å gi på det følelsesmessige plan (78) Da jeg begynte i min nåværende jobb hadde jeg større forhåpninger til arbeidet og min egen arbeidsinnsats enn det jeg nå har (73) Jeg opplever ofte vansker med å konsentrere meg om det som skjer på jobben (82) Skal jeg være helt ærlig følte jeg meg mer verdt i arbeidet tidligere (77) Svært enig Svært uenig 41/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

46 #40 Jobbtilfredshet Spørsmål % Var Referansemateriale: UiS 2017 Alt i alt, hvor tilfreds er du med jobben? (74) 1 Meget lite tilfreds 5 Meget tilfreds 42/42 UiS Medarbeiderundersøkelsen

47

SAKSLISTE STYRESAKER TIL STYREMØTET FOR LÆRINGSMILJØSENTERET

SAKSLISTE STYRESAKER TIL STYREMØTET FOR LÆRINGSMILJØSENTERET SAKSLISTE STYRESAKER TIL STYREMØTET FOR LÆRINGSMILJØSENTERET 03.11.17 Sak 16/17 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: - Møtebok fra forrige møte - Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten 2008 Innhold Om undersøkelsen Om utvalget Hvordan lese resultatene? Resultater Tema og indekser Interessante resultater på enkeltspørsmål Forskjeller

Detaljer

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK...

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK... Side 1 av 7 Spørreskjema: ABCDEF Bakgrunnsinformasjon Kvinne Mann Kjønn: under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år over 60 år Alder: under 1 år 1-5 år 5-10 år over 10 år Hvor lenge har du vært tilsatt i HiST?

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning AMUS 2008 Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning Hensikt med undersøkelsen Undersøkelsen har til hensikt å ivareta så vel medarbeideres trivsel og helse som kvaliteten på tjenesteytelser

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2014

Medarbeiderundersøkelsen 2014 10. NOVEMBER 2014 Medarbeiderundersøkelsen 2014 Regresjonsanalyser Analyse Analysen er en måte å finne ut hvilke nærværsfaktorer i undersøkelsen som har sterkest sammenheng med resultatfaktorene Analysene

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning AMUS 2008 Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved internemedarbeiderundersøkelser

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF FORSIDE 1/36 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Tore Hegstad, Sensus Psykososialt arbeidsmiljø langs to dimensjoner Belastning/stress helse Engasjement, motivasjon, glede -- ytelse Medarbeider Tilfredshet

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU Det Medisinske Fakultet (DMF)

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU Det Medisinske Fakultet (DMF) 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved 2007 - Det Medisinske Fakultet () Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved Utviklet internt i for Gir et oversiktsbilde over situasjonen på utvalgte områder Skal kun

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015

Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015 Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015 Tore Hegstad Molde 05.11.15 MRFKs medarbeiderundersøkelse i ny innpakning Om medarbeiderundersøkelsen endringer siden 2012 Engasjement

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Dato Saksbehandler 10.12.2012 Monica Holmen Skjeldrum Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering om hovedresultatene og plan for oppfølging Saksnr. Møtedato

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse De nasjonale svarene fra AFI-undersøkelsen (både samlet, blant fellesrådsansatte og bispedømmeansatte) i 2012 er her presentert for at de som ønsker å sammenligne

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013. Ein tydeleg medspelar

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013. Ein tydeleg medspelar Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013 Ein tydeleg medspelar Hvorfor gjør vi dette? Inngår i en totalkartlegging av arbeidsmiljøet i MRFK Å måle temperaturen på arbeidsmiljøet i MRFK Få tak i ståsted

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Juni 2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rune Skogly INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Hva er viktig ved tolking av resultatene? Tall fra spørreskjemaundersøkelser må alltid tolkes når informasjonen baserer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen i utenrikstjenesten 2008

Arbeidsmiljøundersøkelsen i utenrikstjenesten 2008 Arbeidsmiljøundersøkelsen i utenrikstjenesten 2008 Forfattet av Lars Asle Einarsen Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi daglig leder Sensus as 1 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Konklusjoner

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Indre Agder og Telemark avf.selskap DA 01.01.2013 til 15.08.2013 Ansvarlig for rapporten ved Stamina HOT Trond

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DEN NYE ARBEIDSPLASSEN. Arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet

DEN NYE ARBEIDSPLASSEN. Arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet DEN NYE ARBEIDSPLASSEN Arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet Modum Bad 2011 År: 2005 2007 2009 2011 Ant. Besvarelser 191 178 194 159 Ant. Ansatte 241 265 269 275 Svarprosent: 79 % 67 % 72

Detaljer

Tilbakemeldingsmøtet. en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse

Tilbakemeldingsmøtet. en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse Tilbakemelding 1 Tilbakemeldingsmøtet en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse Målsettinger for første del i utviklingsarbeidet (1) Det etableres rammer for en åpen og

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Universitetet i Oslo. Ledelsen og støtteenheter Universitetets senter for informasjonsteknologi

Universitetet i Oslo. Ledelsen og støtteenheter Universitetets senter for informasjonsteknologi Universitetet i Oslo Ledelsen og støtteenheter Universitetets senter for informasjonsteknologi Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av rapport fra spørreskjemaundersøkelsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Forekomsten av mobbing i Den norske kirke. Asbjørn Grimsmo

Forekomsten av mobbing i Den norske kirke. Asbjørn Grimsmo Forekomsten av mobbing i Den norske kirke av Asbjørn Grimsmo 2013 Forekomsten av mobbing i Den norske kirke Denne rapporten er kommet i stand ut fra en henvendelse fra direktør Marit Halvorsen Hougsnæs

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i MRFK

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i MRFK Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i MRFK Hvorfor gjør vi dette? Inngår i en totalkartlegging av arbeidsmiljøet i MRFK Å måle temperaturen på arbeidsmiljøet i

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 10/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 16/01398-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse UiS 2011

Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse UiS 2011 Kristinelundveien 6 Havnegata 20 Pb. 3190 Elisenberg 7010 Trondheim 0268 Oslo E-post: sensus@sensus.no Web: www.sensus.no Tlf: 40 00 58 96 Prosjektplan Medarbeiderundersøkelse 2011 Roller Navn Telefon

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av rapport fra spørreskjemaundersøkelsen Gruppearbeid Oppsummering med skisse

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015

Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Medarbeiderundersøkelsen i Søndre Land kommune 2015 Det jobber cirka 700 personer i Søndre Land kommune og alle med et tilsettingsforhold på 20 % eller mer, 615 ansatte, fikk i mai/juni 2015 tilsendt undersøkelsen.

Detaljer

Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet

Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet Noen råd til leder Vær personlig. Det er viktig for deg som leder. Vær konkret. Vi gjør dette fordi det

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer