III. Vern mot diskriminering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "III. Vern mot diskriminering"

Transkript

1 Forord... 5 I. Innledning Emneområde Arbeidsrett i offentlig sektor Individuell arbeidsrett Kollektiv arbeidsrett Arbeidsrettens rettskilder Rettslig metode Oversikt over rettskildefaktorene Aktuelle lover Lovens forarbeider Forskrifter Rettspraksis Tariffavtaler Arbeidsavtalen Reglement Praksis og rettsoppfatninger Internasjonale konvensjoner og EØS-avtalen Reelle hensyn/vurderinger Særlover og tariffavtaler for statlig sektor Oppsummering Begreper og særtrekk Arbeidstaker Arbeidsgiver Arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet i staten Arbeidsgivers styringsrett Vernehensynet Det kollektive preg Arbeidsrettsreglene i praksis Kort om den historiske utviklingen og arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr Kort om den historiske utviklingen av tjenestemannsloven

2 II. Tilsetting Innledning Tilsetting i det offentlige Faser i en tilsettingsprosess Juridiske rammer i valget mellom søkere Oversikt Kvalifikasjonsprinsippet Hva kvalifikasjonsprinsippet går ut på Nærmere om saklighetskravet ved tilsetting Fortrinnsrett Fortrinnsrett ved overtallighet Fortrinnsrett for deltidsansatte Prioritet og virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett Positiv særbehandling Utlysing av ledig stilling Offentlig utlysing Unntak Utlysingens innhold og bindingseffekt Behandling av søknader Saksbehandlingsregler Søkerlister og rett til å se dokumenter Intervju og innhenting av referanser Forslag til ansettelse, uttalerett og tilsetting Bindende kontrakt, formkrav og overprøving av et tilsettingsvedtak Midlertidig tilsetting og innleie Fast eller midlertidig tilsetting Hensyn bak reglene om midlertidig tilsetting Vilkår for midlertidig tilsetting Arbeidets karakter mv Vikariat Praksisarbeid og arbeidsmarkedstiltak Idrettsarbeid, kunstnerisk arbeid og forskningsarbeid Åremål Rettsvirkninger av ulovlig midlertidig tilsetting Fireårsregelen Formkrav og opphør av midlertidig tilsetting Innleie av arbeidstakere Innledning Vilkår som ved midlertidig tilsetting Avtale med tillitsvalgte

3 7.7.4 Likebehandling av innleid arbeidstaker Oppsummering Tilsetting i staten Kvalifikasjonsprinsipp og fortrinnsrett Lovhjemlet kunngjøringsplikt Saksbehandlingsregler om innstillingsorgan og tilsettingsorgan Midlertidig tilsetting III. Vern mot diskriminering Oversikt Lovregulering av diskriminering i arbeidslivet Formål med regler om vern mot diskriminering Virkeområde Hovedregel om forbud mot diskriminering Diskrimineringsbegrepet Direkte og indirekte diskriminering Lovlig forskjellsbehandling Positiv særbehandling Forbud mot trakassering Supplerende regler i arbeidsforhold Diskriminering etter arbeidsmiljøloven Diskrimineringsgrunner i arbeidsmiljøloven Lovlig forskjellsbehandling med hjemmel i arbeidsmiljøloven Særlig om innhenting av opplysninger ved ansettelse Diskriminering etter diskrimineringsloven om etnisitet Diskrimineringsgrunner i diskrimineringsloven om etnisitet Lovlig forskjellsbehandling med hjemmel i diskrimineringsloven om etnisitet Særlig om innhenting av opplysninger ved ansettelser Diskriminering etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsgrunner i diskrimineringsog tilgjengelighetsloven Lovlig forskjellsbehandling med hjemmel i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskriminering etter likestillingsloven Diskrimineringsgrunner i likestillingsloven Lik lønn for arbeid av lik verdi Lovlig forskjellsbehandling med hjemmel i likestillingsloven

4 10.3 Særlig om innhenting av opplysninger ved ansettelse og rettigheter ved foreldrepermisjon Kjønnskvotering Diskriminering etter diskrimineringsloven om seksuell orientering Diskrimineringsgrunner i diskrimineringsloven om seksuell orientering Lovlig forskjellsbehandling med hjemmel i diskrimineringsloven om seksuell orientering Særlig om innhenting av opplysninger ved ansettelse Saksbehandlingsregler og håndhevingsbestemmelser knyttet til diskriminering Opplysningsplikt Bevisbyrde Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda Oppreisning og erstatning Diskrimineringsregler i staten IV. Styringsretten og arbeidstakerens lydighets- og lojalitetsplikt Generelt om styringsretten Begrepet «arbeidsgivers styringsrett» Hjemmel Arbeidstakerens lydighetsplikt Arbeidspliktens innhold og omfang Endring av arbeidsplikten Resignasjonsplikt Arbeidstakers lojalitetsplikt Lojalitetsplikt og ytringsfrihet Arbeidstakers rett til å uttale seg til media Spesielt om varsling Bierverv Arbeidstakerens lydighets- og lojalitetsplikt i statlig sektor Tjenestemannens lydighetsplikt Tjenestemannens lojalitetsplikt Styringsretten og kontrolltiltak Arbeidsgivers behandling av personopplysninger Personopplysningsloven og dens virkefelt (popplyl.) Materielle vilkår for å kunne bruke personopplysninger Prosessuelle krav ved behandling av personopplysninger Spesielt om kameraovervåking, kontroll av e-post og andre elektroniske bevegelser

5 V. Medbestemmelse Innledning Bestemmelser i arbeidsmiljøloven om informasjon og drøfting Medbestemmelse i kommunal sektor Kommunelovens bestemmelser Tariffavtale om medbestemmelse i kommunal sektor Tariffbestemmelser om tillitsvalgte i kommunal sektor Medbestemmelse i statlig sektor Tjenestemannslovens bestemmelser Tariffavtale om medbestemmelse i statlig sektor Virkning av at regler om medbestemmelse ikke ivaretas VI. Lønn Lønnens størrelse Utgangspunkter Oversikt over lønnssystemet i kommunen Oversikt over lønnssystemet i staten Utbetaling av lønn Trekk i lønn Feil ved lønnsutbetalingen Tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn Etterbetaling av for lite utbetalt lønn Foreldelse av lønnskrav VII. Arbeidstid Oversikt Arbeidsmiljøloven kapittel 10 og tariffavtalebestemmelser Formål og virkeområde for arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven Forsvarlige arbeidstidsordninger Den alminnelige arbeidstid Arbeidstidens lengde Ordinær dagtid og skiftarbeid/turnus Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Arbeidstidens plassering Dagtid og hverdager Nattarbeid og søn- og helgedagsarbeid Hvilepauser og fritid Overtid Begrepet overtid Vilkår for å jobbe overtid Lengde av tillatt overtid Kompensasjon for overtid

6 4 Rett til fritak fra gjeldende arbeidstidsordninger Rett til fritak fra nattarbeid Rett til fleksibel arbeidstid Rett til redusert arbeidstid Arbeidstid i staten VIII. Ferie Innledning Ferieloven og tariffavtaler Ferieår og opptjeningsår Feriefritid Feriens lengde Feriens plassering Drøfting og underretning Rammer for arbeidsgivers plassering av ferie Ferie og oppsigelsestid Ferie i forbindelse med sykdom mv Feriepenger Beregning av feriepenger Utbetaling av feriepenger IX. Arbeidsmiljø Hovedmålsetting Begrepet arbeidsmiljø Lovens generelle krav Arbeidsmiljølovens konkretisering av krav til arbeidsmiljø Organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer Det psykososiale arbeidsmiljøet Det fysiske arbeidsmiljøet Arbeidstakere med redusert arbeidsevne Oppfølging av arbeidsmiljøreglene Arbeidsgivers plikter Virkemidler Arbeidsgivers registrerings- og meldeplikt Arbeidstakers medvirkningsplikt Verneombud Arbeidsmiljøutvalg X. Permisjon og permittering Innledning Permisjon Sykefravær Permisjon ved svangerskap, fødsel mv

7 2.2.1 Mors rett til permisjon Fars rett til permisjon Foreldrepermisjon Adoptivforeldre og fosterforeldre Stønadsregler Varslingsregler Permisjon for å amme Permisjon ved barns sykdom mv Utdanningspermisjon og kompetanseutvikling Permisjon ved militærtjeneste, siviltjeneste og lignende Permisjon ved utføring av offentlige verv Velferdspermisjoner/permisjonsreglement Permittering XI. Oppsigelse og avskjed Innledning Opphør av arbeidsforholdet Disiplinære reaksjoner overfor en arbeidstaker Oppsigelse Oppsigelse fra arbeidstaker eller arbeidsgiver Vern mot usaklig oppsigelse Oppsigelse med basis i virksomhetens forhold Tilbud om annet passende arbeid Interesseavveiing Ansiennitetsprinsipp og andre utvelgelseskriterier Masseoppsigelser Arbeidsmiljøloven 15-7 tredje ledd Oppsigelse med basis i arbeidstakers forhold Ulegitimert fravær og for seint frammøte Tillitssvikt, utilbørlig og uaktsom opptreden Atferd utenfor tjenesten Rusmisbruk Kvalifikasjoner og dyktighet Samarbeidsproblemer Advarsel Forholdsmessighetskrav Pensjonsalder Oppsigelsesvern for visse grupper av arbeidstakere Prøvetidstilsatte Oppsigelsesvern ved sykdom Oppsigelsesvern ved svangerskap, fødsel og adopsjon

8 2.5.4 Oppsigelsesvern ved militærtjeneste mv Virkning av usaklig oppsigelse Ugyldighet Erstatning Oppsigelsesfrister Saksbehandlingsregler og formkrav Drøftelsesplikt Formkrav Saksbehandlingsregler i forvaltningsloven Attest Retten til å fortsette i stillingen Minnelige ordninger i forbindelse med oppsigelsessaker Avskjed Begrepet avskjed Materielle vilkår for avskjed Virkning av urettmessig avskjed Formelle vilkår ved avskjed Suspensjon Oppsigelse og avskjed i staten Opphør av midlertidig tjeneste Prøvetid Oppsigelsesvernet i tjml Oppsigelsesvernet i tjml Sterkt stillingsvern Oppsigelse hvis arbeidet faller bort Oppsigelsesvern ved sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon Oppsigelse på grunn av manglende kvalifikasjoner mv Tjenestemannens egen oppsigelse Fortrinnsrett og ventelønn Intern fortrinnsrett Ekstern fortrinnsrett Ventelønn Ordensstraff Avskjed og suspensjon Saksbehandlingsregler, klageregler og søksmålsregler Oppsummering Dagpenger under arbeidsløshet XII. Virksomhetsoverdragelse Grunnsystemet ved virksomhetsoverdragelse Virkeområdet til arbeidsmiljøloven kapittel

9 2.1 Vilkåret om at det må foreligge en overdragelse Vilkåret om overdragelse til ny arbeidsgiver Spesielt om situasjonen når en tjeneste konkurranseutsettes på nytt etter utløpet av en kontraktsperiode Arbeidstakerens rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Lønns- og arbeidsvilkår Reservasjonsrett, fortrinnsrett og valgrett Vern mot oppsigelse Informasjon Forholdet til tillitsvalgte XIII. Håndheving, tvister, tilsyn Håndheving og tvister om arbeidsforhold Ombudsordningene Sivilombudsmannen Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda Tvistenemnd Domstolsbehandling Særlige prosessregler for tvister om opphør av arbeidsforholdet og fortrinnsrett Tilsyn med arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet XIV. Organisasjonene og tariffavtaler Innledning Begrepet kollektiv arbeidsrett Rettskilder Utviklingslinjer Organisasjonsretten Organisasjonenes plass i arbeidsretten Arbeidslivets organisasjoner Organisasjoner på arbeidsgiversiden Organisasjoner på arbeidstakersiden Tariffavtaler Begrepet tariffavtale Tariffavtalens innhold avtaletyper Parter i en tariffavtale Tarifforhandlinger Tarifforhandlinger i kommunal sektor Formkrav og gyldighetstid Virkning av tariffavtale Ufravikelighetsprinsippet

10 3.4.2 Forholdet til uorganiserte og til andre tariffavtaler Fredsplikt Følger av tariffbrudd / krenking av fredsplikt Tariffavtalens stilling ved overdragelse av virksomhet Allmenngjøring av tariffavtaler Statlig sektor XV. Kollektive arbeidstvister Rettstvister og interessetvister Fredelige løsningsmetoder og kampmidler Fredelige konfliktløsningsinstanser Arbeidsretten Mekling Voldgift/lønnsnemnd Kampmidler Behandling av rettstvister Skjematisk framstilling av behandling av en rettstvist Forhandlinger Løsning i Arbeidsretten Behandling av interessetvister Skjematisk framstilling av behandling av en interessetvist Plassoppsigelser Tvungen mekling Streik Unntak og begrensninger i streikeretten Streikebryterbegrepet og situasjonen for ikke-streikende arbeidstakere De streikendes økonomiske situasjon Bruk av tvungen voldgift/lønnsnemnd Statlig sektor Politisk streik og sympatistreik Politisk streik Sympatistreik Forholdet mellom regulering i lov og tariffavtale Forkortelser Litteraturhenvisninger Forarbeider mv Domsregister mv Stikkord

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008 Håndbok Statens personalhåndbok 2008 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 5 Statens personalhåndbok 2008-utgaven Til mottakere av Statens personalhåndbok Personalhåndboka

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser

1 Ansettelsesretten. Retten til å velge sine ansatte 16/04/2015. Retten til å velge sine ansatte. Grunnleggende behov v/ansettelser Retten til å velge sine ansatte Partner, Jan Fougner, Advokat (H), Professor II Ph.D. Handelshøyskolen BI Arbeidsrettskonferansen HR Norge 16. april 2015 1 Ansettelsesretten Retten til å velge sine ansatte

Detaljer

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne *** Rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne en oppsummering Publisert april 2014

Detaljer

Saklighetskravet ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

Saklighetskravet ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold Saklighetskravet ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold Kandidatnummer: 139724 Navn på veileder: Universitetslektor Søren Wiig Antall ord: 12 119 Dato: 17. desember 2007 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER Bjørn Tangnes Foto: Øivind Haug Målsetting Profesjonalisere arbeidet som styret og daglig leder i idrettslag gjør som arbeidsgiver Styringsretten utøves på best mulig

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Frokostseminar 23. april 2015 Eli Aasheim, Christel Søreide, Ingvild Solli og Siri Falch-Olsen Agenda 01 02 03 04 Nye regler

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer