Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag"

Transkript

1 Henning Jakhelln Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag II En rettslig karakteristikk av forholdet mellom tariffavtalen og de personlige arbeidsavtaler II En klarlegging og vurdering av fredsplikten etter arbeidstvistloven, tariffavtalen og hovedavtalens I En fremstilling og vurdering av Arbeidsrettens organisasjon og dens rettslige kompetanse II Arbeidstvistlovens 4 og I Tariffavtalebegrepet i arbeidstvistloven II Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsgiverens styringsrett og av tillitsmannsinstitusjonen I Tolkning og utfylling av tariffavtaler II En redegjørelse for og vurdering av voldgiftsinstituttet, slik man etter frigjøringen har møtt det gjennom ordningen med lønnsnemnd I En redegjørelse for og vurdering av oppsigelsesvernet ved arbeidsavtaler som omfattes av arbeidervernloven II En redegjørelse for og vurdering av det tariffrettslige ufravikelighetsprinsipp.

2 1958 I På hvilken måte vil Arbeidsretten og hovedorganisasjonene kunne øve innflytelse for å hindre og eventuelt bilegge ulovlige eller tariffstridige arbeidskonflikter? - Gi en vurdering av arbeidstvistlovens og Hovedavtalens regler på dette felt II En redegjørelse for og vurdering av fredsplikten i tariff-forhold I En redegjørelse for og vurdering av Arbeidsrettens organisasjon og dens rettslige kompetanse II En redegjørelse for og vurdering av forhandlingsretten, såvel på interessetvistenes som på rettstvistenes område I Tolkningstvister og deres løsning i tariffavtaleforhold II Erstatningsansvar for brudd på tariffavtaler I Sondringen mellom rettstvister og interessetvister og dens rettslige og samfunnspolitiske betydning II Arbeidstakernes troskapsplikt såvel mens den personlige arbeidsavtale består, som etter at den er opphørt I En redegjørelse for og vurdering av arbeidstvistlovens 3 punkt II Om den rettslige adgang til å iverksette boikott i arbeidslivet I Fredsplikten i tarifforhold II En tolkning og vurdering av arbeidstvistlovens 3 punkt I En fremstilling og vurdering av tillitsmannsinstitusjoner i tilknytning til hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsgiverforening II En tolkning og vurdering av arbeidstvistlovens 4 og I En redegjørelse for og vurdering av Arbeidsrettens

3 sammensetning og dens rettslige og samfunnsmessige funksjon II Sondringen mellom rettstvister og interessetvister og dens rettslige og samfunnspolitiske betydning I En analyse og drøftelse av arbeidsgiverens styringsrett II En tolkning og rettspolitisk vurdering av arbeidervernlovens 43, jfr I Tolkning og utfylling av tariffavtaler II Ufravikelighetsprinsippet i tariffavtaleforhold I Arbeidstagernes rett og plikt til arbeid under arbeidskonflikt II Arbeidstakerens troskapsplikt I Om begrepet overtidsarbeid og plikten til å utføre slikt arbeid II Den tariffrettslige fredsplikt og dens omfang I En redegjørelse for og vurdering av Arbeidsrettens sammensetning og dens rettslige og samfunnsmessige funksjon II En fremstilling og vurdering av reglene om rett til oppsigelse og permittering hvor bedriftens produksjon rammes av driftshindringer m.v I Om erstatningsansvar og erstatningsutmåling ved tariffstridige eller ulovlige aksjoner II Om streikebryterproblemet i norsk arbeidsrett I Arbeidsgiverens styringsrett og vilkårene for en rettmessig og lojal utøvelse av den II I På hvilken måte kan arbeidslivets organisasjoner, deres tillitsmenn

4 og Arbeidsretten gjennom Hovedavtalen og arbeidstvistloven hindre, motvirke eller bilegge ulovlige og tariffstridige aksjoner? 1973 II Troskapsplikt og lojalitet i arbeidsavtaleforhold I En redegjørelse for og vurdering av organisasjonsrett og organisasjonsplikt for arbeidstakere og arbeidsledere II Fredsplikten i tariffavtaleforhold I Tolkingstvister og deres løsning i tariffavtaleforhold II En tolkning og vurdering av 4 og 5 i lov om arbeidstvister av 5. mai 1927 nr I En drøftelse av ufravikelighetsprinsippet i arbeidstvistlovens 3 punkt II Om arbeidsgiverens rettsstilling overfor arbeidstakerne når driften helt eller delvis må innstilles på grunn av forhold som ligger utenfor hans kontroll I Arbeidstakernes rett og plikt til å arbeide under arbeidskonflikt II En oversikt over det saklige virkeområde for de forskjellige lover om arbeidsforhold I På hvilken måte vil Arbeidsretten og organisasjonene og deres tillitsmenn kunne øve innflytelse for å motvirke og eventuelt bilegge ulovlige eller tariffstridige arbeidskonflikter? Gi en vurdering av arbeidstvistlovens og Hovedavtalens regler på dette felt II Om bruk av tvungen voldgift til løsning av interessetvister i arbeidslivet I Om arbeidsgiverens rettsstilling overfor arbeidstakerne når driften helt eller delvis må innstilles II En tolkning og vurdering av sysselsettingslovens 26 og 27 og en

5 oversikt over den temporære arbeidstakers rettslige stilling I Kravene til arbeidsmiljøet etter arbeidsmiljølovens 7 nr. 1 og 12 nr. 1 og II Om avskjed etter arbeidsmiljølovens 66 nr. 1 og sjømannslovens 15 nr. 1 bokstav c, jfr. arbeidsmiljølovens 66 nr. 2-4 og sjømannslovens I En fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens regler om tvangsmidler og straffansvar II En fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstakerens stilling ved svangerskap og etter fødselen (herunder arbeidsmiljølovens 33) I Om kravet til skriftlighet ved inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler og kravets betydning i forskjellige sammenhenger II Om arbeidstakernes rett og plikt til å arbeide under arbeidskonflikt I Om arbeidsgivers styringsrett II Redegjør for grunnlaget for og innholdet av reglene om tariffavtalens ufravikelighetsvirkninger I Gi en fremstilling av de regler som får anvendelse ved oppsigelser fra virksomhetens (arbeidsgivers) side i forbindelse med driftsinnskrenkning eller rasjonalisering. (Tjenestemannslovens regler skal ikke behandles.) 1984 II Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstakeres rett til å stå i stillingen ved oppsigelse og avskjed I Gi en fremstilling og vurdering av reglene om permittering av arbeidstakere II Gi en fremstilling og vurdering av de sanksjoner som kan gjøres gjeldende overfor arbeidstakere som deltar

6 i tariffstridige eller ulovlige aksjoner I 1. Verneombudets rettigheter og plikter. 2. I hvilken utstrekning bør arbeidstid være regulert ved ufravikelig lovgivning? 1986 II Arbeidstakers troskapsplikt I Redegjør for sondringen mellom rettstvister og interessetvister i tariff-forhold, og betydningen av denne sondring II Om grunnlaget for og innholdet av reglene om tariffavtalens ufravikelighetsvirkninger I Arbeidstakeres rett og plikt til å arbeide under arbeidskonflikt II Gi en fremstilling av de regler som får anvendelse ved oppsigelse fra arbeidsgivers side i forbindelse med driftsinnskrenkning eller rasjonalisering. (Tjenestemannslovens regler skal ikke behandles) I Gi en fremstilling og vurdering av reglene om organisasjonenes ansvar for brudd på fredsplikten II Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens regler om pålegg, tvangsmidler og straff I Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens regler om avskjed II Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsavtaler inngått for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art I Gi en fremstilling og vurdering av reglene om organisasjonenes ansvar for brudd på fredsplikten, og de sanksjoner som kan gjøres gjeldende overfor arbeidstakere som deltar i tariffstridige eller ulovlige aksjoner II Gi en fremstilling og vurdering av reglene om permittering av

7 arbeidstakere I Tariffavtalers ufravikelighet - rettsgrunnlag og virkninger II Om arbeidsgivers rettsstilling overfor arbeidstakerne når driften helt eller delvis må innstilles I Om arbeidsgivers styringsrett II Kravene til fullt forsvarlig arbeidsmiljø etter arbeidsmiljølovens 7 nr. 1 og 12 nr. 1 og I Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstakeres rett til å fortsette i stillingen ved oppsigelse og avskjed II Redegjør for sondringen mellom rettstvister og interessetvister i tarifforhold, og betydningen av denne sondring I Gi en fremstilling og vurdering av reglene om erstatningsansvar og erstatningsutmåling ved urettmessig arbeidskamp II Gi en fremstilling og vurdering av reglene om permittering av arbeidstakere I Arbeidstakeres rett og plikt til å arbeide under arbeidskonflikt II Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstakeres rett til å fortsette i stillingen ved oppsigelse og avskjed I Arbeidstakeres rettsstilling ved overføring av virksomhet. Tariffavtalers stilling ved overføring av virksomhet [Oppgave for valgfag overgangsstudenter - for de som tar to valgfag] 1997 II Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsavtaler inngått for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art I Tariffavtalers ufravikelighet - rettsgrunnlag og virkninger.

8 1998 II Gi en fremstilling og vurdering av reglene om organisasjonenes ansvar for brudd på fredsplikten, og de sanksjoner som kan gjøres gjeldende overfor arbeidstakere som deltar i tariffstridige eller ulovlige aksjoner I Gi en fremstilling og vurdering av reglene om arbeidstakernes medbestemmelsesrett og rettsstilling for øvrig overfor arbeidsgiver når driften helt eller delvis må innstilles II Gjør rede for arbeids- og tjenestetvistlovgivningens tariffavtalebegrep, og for forholdet mellom hovedavtaler, landsoverenskomster og særavtaler, samt for forholdet mellom hovedtariffavtale og særavtaler i staten I 1. Gi en fremstilling og vurdering av reglene om permittering av arbeidstakere. 2. Gi en fremstilling og vurdering av reglene om Arbeidsrettens kompetanse i forhold til de alminnelige domstolers kompetanse II 1. I hvilken utstrekning bør arbeidstid være regulert ved ufravikelig lovgivning? 2. Gjør rede for begrepene overtidsarbeid og merarbeid, og for arbeidtakeres plikt til å utføre slikt arbeid I 1. Gi en fremstilling og vurdering av reglene i arbeidsmiljøloven og i Hovedavtalen LO-NHO [1998] om arbeidstakeres medbestemmelse (herunder informasjon og drøftelser) ved virksomhetsoverdragelse. 2. Gi en fremstilling og vurdering av hvilke rettsvirkninger en virksomhetsoverdragelse medfører for de individuelle arbeidsforhold og for tariffavtaleforhold II I hvilken utstrekning er arbeidsgiver forpliktet til å tilby arbeidstaker annet arbeid, og i hvilken utstrekning har arbeidsgiver rett til å pålegge arbeidstaker å utføre annet arbeid. Gjør rede for hvilken fremgangsmåte arbeidsgiver må benytte I Gi en fremstilling og vurdering av forholdet mellom norsk rett og folkerett (herunder EØS-retten) på arbeidsrettens område.

9 Gjør også rede for om det oppstår særskilte tolkningsspørsmål når norske arbeidsrettslige bestemmelser har sin bakgrunn i folkeretten (herunder EØS-retten) II 1. Gi en fremstilling og vurdering av den "dobbeltsporede" prosessordning på arbeidsrettens område (forholdet mellom Arbeidsretten og de alminnelige domstoler) 2. Gjør rede for i hvilken utstrekning det bør være særskilte prosessregler på arbeidsrettens område I 1. Gi en fremstilling og vurdering av adgangen til å gjøre bruk av politiske demonstrasjonsaksjoner på arbeidsrettens område. 2. Gi en fremstilling og vurdering av de rettsvirkninger som følger av oppsigelse av arbeidsavtaler i anledning arbeidskamp, med særlig henblikk på situasjonen under og etter en arbeidskamp. Gjør herunder rede for om - og i tilfelle hvorfor - oppsigelse av arbeidsavtaler er nødvendig for at arbeidskamp skal kunne iverksettes, og angi eventuelle oppsigelsesfrister. Gjør også rede for om slike oppsigelser kan fremsettes kollektivt - og i tilfelle av hvem I Erasmus (arbeidsrett) The choice of laws as regards labour relations. When will Norwegian labour law apply -and when will the labour law of (one or more) foreign countries apply? Individual as well as collective labour relations - including the law regarding industrial conflicts (strike, lock-out etc.) - may be discussed II Gi en fremstilling og vurdering av reglene om 1. permittering av arbeidstakere, og om 2. arbeidstakeres rett og plikt til å arbeide under arbeidskonflikt Hovedvekten av besvarelsen skal legges på spørsmål I Gi en fremstilling og vurdering av reglene om organisasjonenes ansvar for brudd på fredsplikten, og de sanksjoner som kan gjøres gjeldende overfor arbeidstakere som deltar i tariffstridige eller ulovlige aksjoner II Gi en fremstilling og vurdering av reglene om organisasjonenes ansvar for brudd på fredsplikten, og de sanksjoner som kan gjøres gjeldende overfor arbeidstakere som deltar i tariffstridige eller ulovlige aksjoner.

Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT. spesialfag / valgfag / valgemne 1952

Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT. spesialfag / valgfag / valgemne 1952 Stein Evju Sist revidert 2015-05-08 Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT spesialfag / valgfag / valgemne 1952 1952 II En rettslig karakteristikk av forholdet mellom tariffavtalen og de personlige arbeidsavtaler.

Detaljer

Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag 1952-2009

Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag 1952-2009 Henning Jakhelln Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo henning.jakhelln@jus.uio.no Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag 1952-2009 1952 II En rettslig karakteristikk av forholdet

Detaljer

Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT. spesialfag / valgfag / valgemner 1952

Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT. spesialfag / valgfag / valgemner 1952 Stein Evju Sist revidert 2017-02-10 Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT spesialfag / valgfag / valgemner 1952 Merk: Fra 1952 var arbeidsrett ett spesialfag/valgfag i siste avdeling/år i studiet. Fra og med

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

Jan Tormod Dege. Arbeidsrett. Rettigheter og plikter i arbeidsforhold MINERVA

Jan Tormod Dege. Arbeidsrett. Rettigheter og plikter i arbeidsforhold MINERVA Jan Tormod Dege Arbeidsrett Rettigheter og plikter i arbeidsforhold MINERVA INNHOLD Fullstendig innholdsoversikt XI DEL I DEN ARBEIDSRETTSLIGE PROBLEMSTILLING. ARBEIDSAVTALENS ETABLERING OG ORGANISERING

Detaljer

OVERSIKT OVER ARBEIDSRETTEN

OVERSIKT OVER ARBEIDSRETTEN Henning Jakhelln OVERSIKT OVER ARBEIDSRETTEN 2. utgave NKS-Forlaget Innhold 1 Grunnbegreper 21 1.1 Oversikt 21 1.1.1 Arbeidsretten og dens omfang 21 1.1.2 Oversikt over noen sentrale begreper i arbeidsretten

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

Last ned Innføring i arbeidsrett - Arne Fanebust. Last ned

Last ned Innføring i arbeidsrett - Arne Fanebust. Last ned Last ned Innføring i arbeidsrett - Arne Fanebust Last ned Forfatter: Arne Fanebust ISBN: 9788215024318 Antall sider: 352 Format: PDF Filstørrelse:20.53 Mb ARBEIDSRETT er et rettsområde som berører de fleste

Detaljer

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale?

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? I spørsmålet om hvilken betydning det har at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale, er det begrenset hvilket

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-46298-4 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Laboremus

Detaljer

INNLEDNING 1 Emneområde 2 Arbeidsrettens rettskilder 3 Begreper og særtrekk 4 Arbeidsrettsreglene i praksis

INNLEDNING 1 Emneområde 2 Arbeidsrettens rettskilder 3 Begreper og særtrekk 4 Arbeidsrettsreglene i praksis Innhold KAPITTEL I INNLEDNING 1 Emneområde.................................... 17 1.1 Arbeidsrett i kommunesektoren.................. 17 1.2 Individuell arbeidsrett.......................... 19 1.3 Kollektiv

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Helse Midt 15. februar Advokat/forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs kollektiv

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett

Kollektiv arbeidsrett Kollektiv arbeidsrett Jan Fougner Tron Sundet Johan Kr. 0ydegard Marit B. Frogner Mette Jenssen Merete Bärdsen Bj0rn Jacobsen Universitetsforlaget Innhold Forord 5 1 Den kollektive arbeidsretten 19 2 Tariffavtalen

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Rikshospitalet, 13. og 14. januar 2016 Spesialrådgiver/advokat Synne Bjørvik Staalen Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell

Detaljer

Fredsplikten et forbud mot arbeidskamp. 1) Innledning

Fredsplikten et forbud mot arbeidskamp. 1) Innledning Fredsplikten et forbud mot arbeidskamp 1) Innledning I sommer kom Arbeidsretten med en interessant dom som omhandler spørsmålet om hva som utgjør tariffstridig og ulovlig arbeidskamp. I høst stevnet Spekter

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Det store bildet. Hva vi skal gjennom på kurset. Et historisk perspektiv (med en innlagt quiz) Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Sør-Øst

Det store bildet. Hva vi skal gjennom på kurset. Et historisk perspektiv (med en innlagt quiz) Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Sør-Øst Det store bildet Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Sør-Øst Gardermoen 8. 9. oktober 2015 Rådgiver/advokatfullmektig Lene Brandt Knutsen Jus og arbeidsliv Hva vi skal gjennom på kurset Sentrale lover

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 5. mai 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 5. mai 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 5. mai 2011 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Noe kjennskap til arbeidsrett er nødvendig for enhver leder Grunnlag for god personalpolitikk

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum VELKOMMEN TIL KURS Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum Temaer for kurset Tariffsystemets oppbygging og rangordning Særavtale versus arbeidsreglement hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?

Detaljer

I ARBEIDSFREDENS TJENESTE

I ARBEIDSFREDENS TJENESTE Kristin Alsos, Åsmund Amp Seip, Pål Nygaard I ARBEIDSFREDENS TJENESTE ARBEIDSRETTEN GJENNOM 100 ÅR PAX FORLAG a/s, OSLO 2016 INNHOLD FORORD 13 FORFATTERNES FORORD 15 INNLEDNING 17 FØRSTE DEL. BAKGRUNNEN

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

III. Vern mot diskriminering

III. Vern mot diskriminering Forord... 5 I. Innledning... 19 1 Emneområde... 19 1.1 Arbeidsrett i offentlig sektor... 19 1.2 Individuell arbeidsrett... 21 1.3 Kollektiv arbeidsrett... 22 2 Arbeidsrettens rettskilder... 24 2.1 Rettslig

Detaljer

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk arbeidsrett Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk informasjon tema og mål Varighet 8 timer Kursets innhold Forskjellen

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

ORGANISASJONERS ANSVAR ETTER ARBEIDSTVISTLOVEN 4

ORGANISASJONERS ANSVAR ETTER ARBEIDSTVISTLOVEN 4 ORGANISASJONERS ANSVAR ETTER ARBEIDSTVISTLOVEN 4 Organisasjoners aktivitetsplikt i forhold til å forhindre eller stanse et tariffstridig forhold eller en ulovlige arbeidsstans Kandidatnr: 343 Veileder:

Detaljer

Hovedavtale 2014-2017. mellom SAMFO og Lederne

Hovedavtale 2014-2017. mellom SAMFO og Lederne Hovedavtale 2014-2017 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Hovedavtale 4 1 Partsforhold, virkeområde og varighet 4 2 Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål

Detaljer

Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt +

Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt + Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt + Av Vigdis Opsal* Innholdsoversikt 1 Innledning... 186 1.1 Introduksjon... 186 1.2 En nærmere presentasjon av emnet... 188 1.3 Avgrensninger; fremstillingen

Detaljer

Arbeidsrett den kollektive del

Arbeidsrett den kollektive del JUR 5512 Arbeidsrett den kollektive del Oversikt over hovedstrukturen i forelesningene For hver del (nummerert med romertall) er det nederst på første side angitt hvilke deler av hovedlitteraturen emnet

Detaljer

TARIFFAVTALEBEGREPET

TARIFFAVTALEBEGREPET TARIFFAVTALEBEGREPET Hva skal til for at det foreligger en tariffavtale Kandidatnummer: 350 Veileder: Jon Gisle Leveringsfrist: 25.04. 2006 Til sammen 17047 ord 17.06.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Det store bildet. Hva vi skal gjennom på kurset. Et historisk perspektiv (med en innlagt quiz) Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Nord

Det store bildet. Hva vi skal gjennom på kurset. Et historisk perspektiv (med en innlagt quiz) Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Nord Det store bildet Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Nord Bodø, Rådgiver/advokat Hege Synne Rahm Jus og arbeidsliv Hva vi skal gjennom på kurset Sentrale lover (særlig arbeidsmiljøloven) Innføring i

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Fredspliktens rekkevidde ved «annen arbeidskamp» enn streik og lockout

Fredspliktens rekkevidde ved «annen arbeidskamp» enn streik og lockout Fredspliktens rekkevidde ved «annen arbeidskamp» enn streik og lockout Kandidatnummer: 554 Leveringsfrist: 25.11.2015 Antall ord: 17864 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Introduksjon... 1 1.2 Problemstilling...

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett en innføring

Kollektiv arbeidsrett en innføring Kollektiv arbeidsrett en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Gardermoen, 12.-13. september 2017 Forhandlingssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom, Jus og Arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

Hva vi skal gjennom på kurset

Hva vi skal gjennom på kurset Det store bildet Tillitsvalgtkurs Modul I Helse Sør Øst (parallellkurs) Gardermoen, 12. 13. september 2017 Spesialrådgiver/ advokat Kristin Krogvold, Avdeling for jus og arbeidsliv Hva vi skal gjennom

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

Arbeidsrettens omfang

Arbeidsrettens omfang 1 Henning Jakhelln Inntatt i Arbeidsrettslige studier I (Universitetsforlaget 2000) s. 13 flg. Arbeidsrettens omfang I. Som det vil bli redegjort for i det følgende, utgjør arbeidsrett som rettsdisiplin

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Margrethe Meder til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Margrethe Meder til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. april 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Nokas AS (advokat Margrethe Meder til prøve)

Detaljer

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM Når har tillitsvalgte rett til å bli tatt med på råd? I henhold til hovedavtalene

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Trondheim Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs kollektiv arbeidsrett Sentrale tariffrettslige begreper

Detaljer

THE RIGHTS OF SEAFARERS - SJØMANNSRETT

THE RIGHTS OF SEAFARERS - SJØMANNSRETT NORWAY Henning Jakhelln 28. juni 2001 THE RIGHTS OF SEAFARERS - SJØMANNSRETT Sjømannsrett, med særlig henblikk på den kollektive arbeidsrett, herunder arbeidskamp (streik og lockout) og boikott; forholdet

Detaljer

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat

Utvikling av demokrati på arbeidsplassen. Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Utvikling av demokrati på arbeidsplassen Medbestemmelse i staten, med særlig vekt på Hovedavtalen Randi Stensaker, LO Stat Medbestemmelsesrett: Det prinsipielle utgangspunkt i Grl. 110 Nærmere Bestemmelser

Detaljer

KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT. Arbeidsretten HENNING JAKHELLN. Revidert manuskript utkast 26 mai 2003 BEGREPER, HOVEDTREKK, SÆRPREG OG HISTORIKK

KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT. Arbeidsretten HENNING JAKHELLN. Revidert manuskript utkast 26 mai 2003 BEGREPER, HOVEDTREKK, SÆRPREG OG HISTORIKK 1 KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT Arbeidsretten HENNING JAKHELLN 98 Revidert manuskript utkast 26 mai 2003 BEGREPER, HOVEDTREKK, SÆRPREG OG HISTORIKK Området for arbeidsretten I. Arbeidsretten er rettsreglene

Detaljer

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten 1 Foto: istock.com/nanisimova Hovedavtalen i staten - innhold Del 1 Medbestemmelse Kapittel 1 Hovedavtale, tilpasningsavtale og medbestemmelse ved omstilling

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

KOMMENTARER TIL HOVEDAVTALE OG SENTRALAVTALE

KOMMENTARER TIL HOVEDAVTALE OG SENTRALAVTALE KOMMENTARER TIL HOVEDAVTALE OG SENTRALAVTALE PR. 1. JULI 2013 FORORD... 8 Del 1 HOVEDAVTALEN... 8 0 Innledning... 8 0.1 Arbeidstvistloven. Tariffavtalen - innhold og rettsvirkning... 8 0.1.1. Generelt

Detaljer

Arbeidsrett. GILA-samling 9. november 2012. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 9. november 2012. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 9. november 2012 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ansettelser Underveis Avvikling av arbeidsforhold Påstander Noe kjennskap til

Detaljer

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 17. november 2011 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ved ansettelser? Underveis? Ved endring av innhold i arbeidsforhold? Ved avvikling

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv. Lovspeil Oppdatert 10. januar 2006 Lesebeskrivelse Nedenfor finnes et lovspeil som tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven av 1977. Paralellt vises den tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven av 2005.

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Sammenslåingsprosessen: Inndelingslova, hvem skal lede arbeidet og hvordan bør

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Helse Nord, Bodø 26.-27. oktober 2016 Spesialrådgiver/advokat Bente Kvamme Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs kollektiv arbeidsrett Sentrale

Detaljer

NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp. NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist

NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp. NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist Tema til gjennomgang Organisasjonsfriheten VIRKE Bestemmelser i HA og lovregulering Fremdrift forhandlinger,

Detaljer

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Innholdsfortegnelse: HOVEDAVTALEN:...2 Kapittel I - Partsforhold og varighet...2 1-1 Partsforhold...2

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort #Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort Foredragsholder Jens Johan Hjort Hjort er partner ved vårt kontor i Tromsø, og nyvalgt

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.arbeidsmandsforbundet.no www.arbeidsmandsforbundet.no Innledning Under tariffoppgjøret, ved gjennomføring av uravstemning og ved

Detaljer

STREIK. Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp. 10. utgave. KS Kommuneforlaget

STREIK. Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp. 10. utgave. KS Kommuneforlaget KS STREIK Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp 10. utgave KS Kommuneforlaget 1990 Kommuneforlaget AS, Oslo 10. utgave 2012 Omslag: AIT Otta AS Omslagsfoto: AIT Otta AS Sats, trykk

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett 2.51 Virksomhetsoverdragelse virkeområde Oppgaveteksten er hentet fra Rt. 1997 s. 1954 (Løtendommen). Det avgjørende i oppgaven er hvorvidt

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett en innføring

Kollektiv arbeidsrett en innføring Kollektiv arbeidsrett en innføring Modul I alle tariffområder Hotel Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Synne Bjørvik Staalen Advokat/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

KOMMENTARER TIL HOVEDAVTALE OG SENTRALAVTALE

KOMMENTARER TIL HOVEDAVTALE OG SENTRALAVTALE KOMMENTARER TIL HOVEDAVTALE OG SENTRALAVTALE PR. 1. JULI 2015 FORORD... 8 Del 1 HOVEDAVTALEN... 9 0 Innledning... 9 0.1 Arbeidstvistloven. Tariffavtalen - innhold og rettsvirkning... 9 0.1.1. Generelt

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Hva kjennetegner norsk arbeidsliv? Mindre statusforskjell

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

Personalhåndbok 0. HOVEDTREKKENE I OSLO KOMMUNES STYRINGSYSTEM 2 1. KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER 4

Personalhåndbok 0. HOVEDTREKKENE I OSLO KOMMUNES STYRINGSYSTEM 2 1. KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER 4 Oslo kommune Sist endret: 30.08.2006 Personalhåndbok KAPITLER: Se underkapitler: bookmarks/bokmerker, venstre fane 0. HOVEDTREKKENE I OSLO KOMMUNES STYRINGSYSTEM 2 1. KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER 4 2. FORHANDLINGSSYSTEMET

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Lov- og avtalesystemet

Lov- og avtalesystemet Hovedtariffavtalen Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Aldersgrenseloven Pensjonsloven Folketrygdloven Arbeidstvistloven Parter Tariffavtaler

Detaljer

Masteravhandling vår 2008. Vilkår for permitteringsadgang i arbeidsforhold. Studentnr: 156823. Veileder: Tine Eidsvaag

Masteravhandling vår 2008. Vilkår for permitteringsadgang i arbeidsforhold. Studentnr: 156823. Veileder: Tine Eidsvaag Masteravhandling vår 2008 Vilkår for permitteringsadgang i arbeidsforhold. Studentnr: 156823 Veileder: Tine Eidsvaag Masteravhandling vår 2008. Vilkår for permitteringsadgang i arbeidsforhold. I. INNLEDNING

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

HOVEDAVTALEN AV 1999. Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet

HOVEDAVTALEN AV 1999. Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet HOVEDAVTALEN AV 1999 Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 1-1 Partsforhold Hovedavtalen gjelder mellom Fiskebåtredernes Forbund/ Norske Trålerrederiers Forening(FF/NTF)og Landsorganisasjonen i

Detaljer

NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp. Tema til gjennomgang. Organisasjonsfriheten

NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp. Tema til gjennomgang. Organisasjonsfriheten NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp NFF-F tariff 8. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist Tema til gjennomgang Organisasjonsfriheten VIRKE Bestemmelser i HA og lovregulering Fremdrift forhandlinger,

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven

Detaljer

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Henrik Munthe, advokat, Næringslivets Hovedorganisasjon I de aller fleste mediebedriftene er det inngått en eller

Detaljer

TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE?

TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE? 1 Oslo, februar 2011 Til Presteforeningens forhandlingsutvalg, stiftsstyrer og lokale lag. TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE? På generalforsamlingen i 2009 ble det vedtatt at

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer