Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale?"

Transkript

1 Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? I spørsmålet om hvilken betydning det har at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale, er det begrenset hvilket lovgrunnlag man kan benytte. Verdt å nevne er det likevel at arbeidmiljøloven 14-5 sier at det skal være en skriftlig arbeidsavtale, og 14-6, om formkrav til denne avtalen. Doublethink AS har her brutt loven men det er ikke det oppgaven spør om. I spørsmålet om hvilken betydning det har at det ikke foreligger en avtale, er det sentralt å først se på hvilken betydning det har for Marte Kirkerud. Mer presist mener jeg her det er relevant å se på om hun blir omfattet av arbeidstakerbegrepet i Aml. 1-8 (1), slik at de plikter og rettigheter i loven blir gjeldene. For det andre må man se på hvilken betydning dette har for bedriften. I spørsmålet om Marte Kirkerud faller under begrepet arbeidstaker etter 1-8 (1), må vi drøfte hvorvidt hun "utfører arbeid i en annens tjeneste". Her er det mange faktorer som spiller inn. Blant annet om og hvem hun får utbetalt lønn, feriepenger, pensjonsordninger mv. fra, om hun har en konkret arbeidsplikt overfor arbeidgiver, hvem hun er ansatt av, om det foreligger en skriftlig arbeidsavtale, arbeidsoppgaver, til en viss grad lengden på arbeidsforholdet og andre ting. Om Marte er arbeidstaker, skal etter rettspraksis bygge på en totalvurdering av disse faktorene. Eksempler på roller som faller uten for arbeidstakerbegrepet er innleide konsulenter og offentlig valgte roller. Det er for meg ganske tydelig at Marte her kan defineres som en arbeidstaker jf aml Selv om det ikke foreligger en arbeidskontrakt, er det klart definert hvem hun skal arbeide for og at hun har faste arbeidsoppgaver, en arbeidsplikt overfor arbeidsgiver, og hun får utbetalt lønn av arbeidsgiver. Det at hun defineres som arbeidstaker utløser også at arbeidsgiver har krav til å følge de bestemmelsene som er i arbeidsmiljøloven ovenfor Marte, herunder at hun skal behandles likt som de andre arbeidstakerne på arbeidsplassen. Marte har krav på de rettighetene aml. gir men har også arbeidsplikt ovenfor arbeidgiver og faller inn under arbeidsgivers styringsrett. Det at det ikke foreligger en skriftlig arbeidsavtale unntar ikke bedriften fra kravene i loven. Avslutningsvis er det verdt å nevne at mangel på skriftlig avtale også kan få negative konsekvenser for bedriften. I lengste utstrekning kan det lede til bøter etter Aml (1), selv om det normalt vil være en sak som blir løst enten via tillitsvalgte eller pålegg/advarsel fra arbeidstilsynet før den tid. Konklusjon: Marte Kirkerud blir regnet som arbeidstaker på vanlig måte på tross av at hun ikke har skriftlig arbeidsavtale. Spørsmål 2: Hadde Doublethink anledning til å ansette Marte Kirkeud i en midlertidig stilling? I spørsmålet om midlertidig ansettelse er det arbeidsmiljølovens 14-9 som legges til grunn. Hovedregelen her er at "Arbeidstaker skal ansettes fast" jf ledd. Videre er det ett unntak om at det kan inngås, med bakgrunn i noen vilkår. Av de vilkårene som er gitt er det kun et som er relevant i forholdet som skal drøftes, og det er ledd punkt b). Her gis det et unntak, hvor det er tillat å gi midlertidig ansettelse for arbeid i stede for andre, gjerne kalt vikariat. Drøftelsen må derfor bygge på hvorvidt Marte Kirkeruds stilling faller inn under dette. Faktum i oppgaveteksten er at Marte blir satt til å gjøre de samme oppgavene som Ulla Grå. Det kommer også tydelig fram at hun også blir ansatt som en konsekvens av at Ulla Grå er blitt sykemeldt. Sånn sett oppfyller dette kravene i vilkåret om fast ansettelse. Det eneste som eventuelt her kan lede i mot dette er at Doublethink AS ikke har noe konkret tidsperspektiv på hvor lenge den

2 midlertidige ansettelsen vil vare, annet en at det "sannsynligvis vil bli langvarig". Rent normativt burde dette vært til stede. Her kan jeg også vise til Aml ledd bokstav e), som sier at det ved midlertidig ansettelse skal være opplyst i arbeidsavtalen forventet varighet på ansettelsesforholdet. Det er likevel liten tvil om at når det kommer til selve anledningen til å midlertidig ansette Marte Kirkerud, er vilkåret for dette til stede. Konklusjon: Doublethink hadde anledning til å ansette Marte Kirkerud i en midlertidig stilling. Spørsmål 3: Har Marte rett på ferie slikk hun ber om? I sprøsmålet om rett til ferie må Ferieloven legges til grunn. Ferieloven 2 gir alle arbeidstakere rett til ferie og Marte Kirkerud faller dermed inn under denne lovgivningen siden hun er definert som arbeidstaker i forrige oppgave. I spørsmålet om hun har rett til ferie slik hun ber om, må jeg 5 om ferietidens lengde, her mer spesielt 3. punkt som legger føringer for de som er ansatt i ferieåret. Denne viser også til 7 1. ledd om tiden arbeidstaker har rett til ferie. Som et utgangspunkt har arbeidstaker ansatt før rett på full ferietid på 25 virkedager (jf. feriel ledd), så lenge de er ansatt før 30 september. jf. feriel punkt. Likevel viser paragrafen til datoen gitt i feriel. 7 om når arbeidstaker kan ta ut ferietid, og legger inn en begrensing på de som er ansatt etter 15. august, hvor de som er ansatt etter dette tidspunktet kun har rett til 6 dager ferie. Faktum er at Marte Kirkerud ble ansatt 16. august, og dermed faller inn under bestemmelsen i feriel punkt. Marte har dermed kun rett til 6 dager ferie. Hadde Marte vært ansatt en dag tidligere kunne hun tatt ut full ferie, og kunne dermed søkt om ferie slik hun har gjort i oppgaveteksten. Hun kan heller ikke kreve at tidspunktet blir slik hun ønsker det, da dette er noe arbeidstaker og arbeidsgiver skal drøfte sammen jf. feriel ledd. Konklusjon: Marte har ikke rett på ferie slik hun ber om. Spørsmål 4: Har Marte rett på feriepenger fra Doublethink AS for ferie som avvikles i 2013? I spørsmålet om Marte har rett på feriepenger fra Doublethink er det igjen ferieloven som legges til grunn da denne har føringer på opptjening, og utbetaling av feriepenger. Sentralt her er feriel. 4 som skiller mellom opptjeningsår og ferieår. Ferieåret følger kalenderåret, og opptjeningsåret er det forutgående kalenderår. Feriepengene beregnes med andre ord på grunnlag av det man tjente året før, noe som understrekes i ledd om beregning av feriepenger og ledd om utbetaling av feriepenger. Når det kommer til Marte Kirkerud har hun kun arbeidet i bedriften fire dager, når hun fremsetter krav om feriepenger. Med andre ord har hun ikke hatt noe opptjeningsår hos bedriften og dermed heller ikke tjent opp noe feriepengegrunnlag. Uansett har Marte Kirkerud kun arbeidet for bedriften i kun fire dager, så feriepengegrunnlaget vil være marginalt. Konklusjon: Marte Kirkerud har ikke rett på feriepenger fra Doublethink AS for ferie som avvikles i Spørsmål 5: Når er Martes siste arbeidsdag?

3 I spørsmålet om når Martes siste arbeidsdag er, må jeg igjen ta i bruk reglene for midlertidig ansettelse som er gitt i arbeidsmiljøloven Mer presist er det punkt (4), og punkt (5) som bør drøftes da de har bestemmelser om oppsigelse. Aml (4) legger føringer på at midlertidig ansatte som har vært ansatt i mer enn ett år har krav på skriftlig oppsigelse. Implisitt ligger det her en bestemmelse om at midlertidig ansatte, som har vært ansatt under et år, ikke har krav på skriftlig oppsigelse. Videre i Aml (5), er det gitt at arbeidsavtalen opphører når "det bestemte arbeidet er avsluttet". En annen interessant formulering i denne loven er i tredje punktum, hvor det står at reglene om oppsigelse slår inn når en person midlertidig person blir regnet som fast ansatt etter å ha hatt en midlertidig stilling i fire år. Implisitt ligger det her altså en bestemmelse om at reglene om oppsigelse etter kapittel 15 i aml. ikke gjelder for midlertidig ansatte. Marte er som vi har fastslått tidligere midlertidig ansatt og aml 14-9 er derfor gjeldende. I og med at hun har vært ansatt i under et år utløses det jf. aml 14-9 (4) ingen plikt for arbeidsgiver om å varsle skriftlig og en måned i forkant slik Marte hevder. Arbeidgiver er her i sin rett til å avslutt det midlertidige arbeidet når "det bestemte arbeidet er avsluttet". Som jeg tidligere var inne på var hensikten med den midlertidige ansettelsen å vikariere for sykemelding, og dette arbeidet må kunne sies å være avsluttet når sykemeldingen nå er over og Ulla Grå begynner å jobbe. Som jeg var inne på gjør bestemmelsen i aml (5), at reglene om oppsigelse, spesielt her regler om oppsigelsesfrist i aml 15-3 ikke blir gjeldene. Arbeidsgiver har saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet den 19. desember. Konklusjon: Martes siste arbeidsdag er den 19. desember. Spørsmål 6: Foreligger det saklig grunn for å si opp Ulla. I spørsmålet om det foreligger saklig grunn for å si opp Ulla, er det aml om vern mot usaklig oppsigelse som er den sentrale paragrafen. Her heter det at en oppsigelse skal være "saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidgivers eller arbeidstakers forhold.". Det sentrale å drøfte ut i fra her må være om det er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold da oppgaveteksten dreier seg om forhold rundt Ulla og det kommer tydelig fram at det er derfor Peder Ås har gått til oppsigelse. Det er noen forhold her som leder i retning for oppsigelse og noen som leder mot. For å kunne si om Ullas oppsigelse er saklig må vi ta en totalvurdering av disse før vi trekker en konklusjon. For det første har Ulla gitt utrykk for misnøye med jobben overfor kollegaer. Dette i seg selv er ikke grunn for oppsigelse, og noe Ulla også har rett til etter ytringsfriheten i grl Det må likevel kunne stilles et lite spørsmål ved hvorvidt Ulla oppfyller lojalitetspliken sin ovenfor arbeidsgiver. Jeg kommer også mer tilbake til dette. Videre er faktum at Ulla ved gjentatte anledninger har kommet for sent til jobb, og at dette er et gjennomgående problem. Hun har også fått advarsler om dette, både muntlig og skriftlig. Gjentatt fravær fra arbeidstaker er noe av det som faller inn under begrepet saklig grunn til oppsigelse, og det at det både skjer ofte og jevnt hver uke, leder i retning av at en oppsigelse er ok. Videre legger jeg stor vekt på at hun har fått advarsel om dette. Det er ingen lovmessige krav om skriftlig advarsel ved oppsigelse, men rettspraksis viser ved gjentatte anledninger til at dette bør være gjort med mindre det er en helt overbevisende grunn til oppsigelse (eksempelvis. underslag). Advarselen gir Ulla en anledning til å skjerpe inn de forholdene som eventuelt kan føre til oppsigelse. Det kommer tydelig fram at problemet med fravær har fortsatt etter advarselen. Ullas påstand om at hun sover dårlig på grunn av sønnen, kunne ledet i retning mot at hun skulle få beholde jobben. Sosiale årsaker kan være formildende omstendigheter som gjør at man bør revurdere en oppsigelse. Det er likvel slik at Ulla har ta på seg en bistilling ved siden av den jobben hun allerede har hvor hun sent. Det er for meg relativt åpenbart at en slik jobb kan påvirke fraværet som hun har. Som Peder Ås er inne på kan dette være et brudd på lojalitetsplikten. Det at arbeidstaker her har påtatt seg ekstraarbeid samtidig som hun skylder på at dårlig søvn på grunn av lite barn, leder i

4 retning av at det å komme unngå fravær hos arbeidgiver ikke har vært en prioritet. Det at hun har framstått som misfornøyd med jobben, underbygger denne påstanden. Totalt sett er det flere forhold i arbeidstakers forhold som gjør av at oppsigelsen er godt begrunnet. Konklusjon: Det foreligger saklig grunn til oppsigelse av Ulla. Del 2: Spørsmål 1: Hva menes med kollektiv arbeidsrett? Kollektiv arbeidsrett sikter til forholdet mellom arbeidgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner (eller arbeidsgiverforening og fagforening). For å forklare dette kan man sammenligne med individuell arbeidsrett. Individuell arbeidsrett dreier seg konkret om forholdet mellom individet og dens arbeidsgiver. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner arbeider på et litt mer overordnet nivå. Her dreier det seg om hvordan og gjennom hvilke kanaler disse kan forhandle seg fram til ulike generelle spilleregler for arbeidslivet. Dette kan være universelle lønnsvilkår, regler om ferie, og andre ting som dreier seg om arbeidernes arbeidsvilkår. Disse spillereglene tar form i det som kalles en tariffavtale. Ut i fra navnet dreier dette seg gjerne om lønn, men også andre arbeidsvilkår. Tariffavtalene utfyller på mange måter arbeidsmiljøloven og annen lovgivning som vedrører arbeid. Mens lovens setter minimumskrav om hvordan ting skal være, utfyller tariffavtalene dette. Et godt eksempel er lønn som det ikke står noe konkret om i lovgivningen annet enn ferielønn. Tariffavtalene er tidsbegrenset, og begrenses forskjellig avhengig av blant annet omfanget av avtalen. Eksempelvis gjelder hovedavtalen for 4 år mens vanlige avtaler innenfor en sektor gjerne varer i 2 år. Hvis ikke annet er avtalt gjelder avtalen i 3 år jf. atvl. 5 1). Tariffavtalen er også ufravikelig i form av at individuelle arbeidsavtaler ikke kan bryte innholdet i en tariffavtale jf. atvl. 6. Forholdet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakeroganisasjonene er på mange måter krevet av konflikt, da begge parter ønsker å oppnå så gode vilkår som mulig gjennom forhandlinger eller arbeidskamp. Når det kommer til selve lovgrunnlaget bak den kollektive arbeidsretten er arbeidstvisteloven og tjenestetvisteloven helt sentrale. Arbeidstvisteloven gjelder generelt, og tjenestetvistloven gjelder for de i statlig sektor. Lovene er ganske like, med unntak av noen krav rettet spesielt mot de i statlig sektor. Her er det blant annet spesielle retningslinjer for eksempel for militære, og noe lengre frister for streik. Utover dette legger lovene føringer på hvordan tariffataler skal gjelde, hvordan mekling skal foregå, og regler for arbeidsretten (som jeg kommer tilbake til). Utover dette er det internasjonale konvensjoner vi også må forholde oss til. Av store arbeidgiver og arbeidstakerorganisasjoner er det verdt å nevne NHO på arbeidsgiver og LO på arbeidstakersiden. LO ble oprettet under et annet i 1899, og NHO kom året etter som et svar på organiseringen av arbeidstaker. Opprinnelig startet denne organiseringen som et tiltak mot dårlige vilkår for de ansatte i industrien. Mens forholdet mellom arbeidstakerorganisasjoner tidligere var serdeles konfliktfylt, noe som blant annet ledet til arrestasjoner av arbeidstakere som motsatte seg krav fra arbeidsgivere, er det i dag et mer ordnet forhold, noe som blant annet følger av tidligere nevnt lovgivning. Under de store hovedorganisasjonene er det blitt flere ulike forbund og lokallag. Forbundene organiserer seg gjerne etter arbeidssektor eller utdanningsnivå, som for eksempel Akademikerene for de med universitetsutdanning. Spørsmål 2: Hva er en rettstvist og en interessetvist, og hvordan løses slike tvister? For å drøfte dette tar jeg utgangspunkt i definisjonene gitt i Atvl. 1 i) og j). Disse er også gitt i tjtvl. men for enkhelthets skyld og på grunn av tid holder jeg meg stort sett til atvl. i denne drøftingen.

5 En rettstvist er her definert som en tvist mellom en fagforening og en arbeidgiver eller arbeidsgiverforening om en tariffavtales gyldighet, forståelse og eksistens eller krav som bygger på en tariffavtale jf. atvl 1. i). Dette dreier seg altså om forhold i selve tariffavtalen etter den er inngått. Akkurat som en lov har den rom for å tolkes og derfor oppstår det ofte tvister rundt denne avtalen. Eksempel på dette kan være tvil om en avtale faktisk er inngått. Et viktig skille mellom rettstvist og interessetvist, er at det ved en rettstvist opptstår fredsplikt etter 8 i atvl. Dette innebærer at en eventuell konflikt ikke kan løses ved streik, lockout eller annen arbeidskamp. En rettstvist behandles i Arbeidsretten etter atvl. 33. Arbeidsretten er en særdomstol opprettet nettopp for formålet å behandle slike saker. Hensikten med å ha en særdomstol er for det først å ha økt kompetanse på de som behandler sakene, og for det andre å sikre raskere behandlingstid. Arbeidsretten dommer og kjennelser er endelige og kan ikke ankes til høyesterett med mindre det dreier seg om at arbeidsretten ikke var rett domsmyndighet for saken jf. atvl. 58. En interessetvist er en tvist mellom fagforening og en arbeidgiver eller arbeidgiverforening om ordningen av fremtidige arbeids- og lønnsvikår eller andre arbeidsforhold som ikke omfattes av en tariffavtale eller som skal avløse en tidligere tariffavtale jf. atvl. 1 j). Litt rundt sagt dreier dette seg om en tvist ved inngåelsen av tariffavtalen. Det typiske eksemplet er at de to partene står for langt fra hverandre ved inngåelse av avtalen og dermed ikke klarer å bli enige. Ved en interessetvist er det ikke fredsplikt under forutsetning av visse vilkår. Gangen i hvordan man løser en eventuell interessekonflikt er gitt i atvl (og tjtvl.). Hvis det oppstår en konflikt leder dette til i første om gang til mekling etter kap 3 i atvl. Her kommer det inn en nøytral mekler oppnevnt av kongen etter atvl. 11 som prøver å løse konflikten. Dette kan evt lede til enighet, om en tariffavtale som videre stemmes over som en uravstemning av de to partene før den blir vedtatt. Hvis partene ikke blir enige resulterer det i en plassoppsigelse etter 15 i atvl. I så tilfelle vil riksmegleren nedlegge forbud mot arbeidsstans etter atvl. 19. Her tvinges partene til å mekle i 10 dager før de kan avsluttet meklingen på tross av forbudet nedlagt etter 19. Da kan en av partene kreve forhandlingene avsluttet etter atvl ledd, men de forhandlingene kan fortsette i 4 dager til etter ledd. Fristene her er annerledes for statlige ansatte med henholdsvis 14 dager og en uke jf. tjvl. 17. Når ikke meklingene fram slår plassoppsigelsene inn, og vi får arbeidskamp enten i form av streik lockout, eller annen form for arbeidskamp. Streiken kan forekomme på mange forskjellige måter. "Gå sakte-aksjoner", to timer hvor arbeidet stopper opp, eller at man tar folk ut av arbeidet i forskjellig utstrekning er noen eksempler. Streik kan lede til at partene igjen ønsker å mekle da både arbeidstakere, men særlig arbeidsgivere taper økonomisk på dette. Ny mekling kan føre til at partene blir enige og man kan stemme om en tariffavtale. Hvis streiken fortsetter i stor utstrekning over lang tid og partene ikke kommer til enighet har stortinget en siste mulighet til å løse streiken. Dette skjer mellom tvungen voldsgift. I dette tilfellet "gis forhandlingene" til en nøytral part som får som oppgave å finne en løsning. Dette kan partene også gå med på frivillig. I form av tvungen voldsgift er det ingen lover som regulerer dette. Stortinget må altså lage en egen lov hvis det skal være tilfelle. Tvungen voldsgift er gitt som en siste løsning da utstrakt streik kan ramme samfunnet, og man derfor må ha en mulighet til å komme seg ut av dette. Kort oppsumert dreier rettstvist seg om forhold i tariffavtalen og interessetvist om forhold ved inngåelse av avtalen. Rettsvtvist løses i arbeidsretten, mens interessetvist løses gjennom forhandlinger, mekling, streik/arbeidskamp, og voldsgift.

ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN

ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp Revidert april 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning......... 7 1. Generelt om konflikter og bruk av kampmidler...

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

- Rett til en femte ferieuke følger imidlertid av tariffavtale, jf. Hta. (KS) 7 pkt. 7.4

- Rett til en femte ferieuke følger imidlertid av tariffavtale, jf. Hta. (KS) 7 pkt. 7.4 Ferie, arbeidsmiljø og permisjon 2.32 Ferieloven Eksempel på en besvarelse: 1a. Spørsmålet gjelder om Hans Hansen kan kreve fem ukers ferie, og hvilke vilkår som må være oppfylt for at han skal kunne kreve

Detaljer

Arbeidsrett. Et hjelpemiddel for å gjøre seg kjent med de mest sentrale lovene og reglene i et arbeidsforhold.

Arbeidsrett. Et hjelpemiddel for å gjøre seg kjent med de mest sentrale lovene og reglene i et arbeidsforhold. Arbeidsrett Et hjelpemiddel for å gjøre seg kjent med de mest sentrale lovene og reglene i et arbeidsforhold. Arbeidsrett Revidert mars 2009 Selv om et arbeidsforhold bygger på en avtale mellom to parter,

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Innhold Revidert Januar-2008

Innhold Revidert Januar-2008 Innhold Innledning...5 Hvem omfattes av streiken...5 Spesielle unntak fra streik...6 Dispensasjoner under streik...6 Streikestønad...7 Iverksettelse av streik - streikekomité...7 Informasjon - kommunikasjon...9

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Tariffoppgjøret og bedriften

Tariffoppgjøret og bedriften Tariffoppgjøret og bedriften Revidert september 2009 Tariffoppgjøret og bedriften Næringslivets Hovedorganisasjon Forord I dette heftet finner du en kort innføring i regelverket knyttet til tariffoppgjør

Detaljer

Tariffoppgjøret og bedriften

Tariffoppgjøret og bedriften Tariffoppgjøret og bedriften Revidert mars 2013 Tariffoppgjøret og bedriften Næringslivets Hovedorganisasjon Forord I dette heftet finner du en kort innføring i regelverket knyttet til tariffoppgjør og

Detaljer

FORORD. Brosjyren er sist oppdatert mai 2009 av Sosial,- trygd,- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss.

FORORD. Brosjyren er sist oppdatert mai 2009 av Sosial,- trygd,- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Hovedavtalen 1. utgave 2010

Hovedavtalen 1. utgave 2010 Hovedavtalen 1. utgave 2010 Forord Hovedavtalen er revidert og gjort gjeldende for perioden 01.01.2010 til 31.12.2013. Endringene i forhold til forrige avtaleperiode er gjennomgått i KAs rundskriv nr 1/2010.

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Oppsigelse og avskjed. 2.41 Oppsigelse

Oppsigelse og avskjed. 2.41 Oppsigelse Oppsigelse og avskjed 2.41 Oppsigelse Eksempel på besvarelse: Oppgaven gjelder en oppsigelse av kjøkkenassistent Stine Holm. Den omfatter både de formelle sidene ved oppsigelsen og det materielle innholdet,

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014

Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 0030 Oslo Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven Akademikerne viser til departementets brev som vi

Detaljer

ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN

ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Mastergradsoppgave JUS399 ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Pernille Brusdal Antall ord: 14 173 9. desember 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Innst. 91 L (2011 2012)

Innst. 91 L (2011 2012) Innst. 91 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m. Prop. 134 L (2010 2011) Til

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

Foto: istockphoto. temahefte. arbeidsrett

Foto: istockphoto. temahefte. arbeidsrett Foto: istockphoto temahefte arbeidsrett Arbeidsrettsteamet i FØYEN Advokatfirma DA Annette Rygg 413 27 980 annette.rygg@foyen.no Anniken Astrup 922 41 495 anniken.astrup@foyen.no Jens-Ove Hagen 911 08

Detaljer

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus ved Simen Smeby Lium 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus - Nødvendig juridisk kunnskap for å håndtere dine personalspørsmål Kurs i regi av Tekna Ved advokat Simen Smeby Lium, Wikborg

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Dato LOV-2012-01-27-9 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret Publisert I 2012 hefte 3 Ikrafttredelse 01.03.2012 Endrer LOV-1927-05-05-1 Kunngjort

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer