8 innhold. kapittel 8 LØNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119"

Transkript

1 Innhold kapittel 1 INNLEDNING Arbeidsrett definisjon og avgrensninger Arbeidsrettens historikk og kilder Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde Arbeidsmiljølovens ufravikelighet Sentrale begreper i arbeidsretten Virksomhet Arbeidstaker Arbeidsgiver Tillitsvalgt Arbeidsgivers styringsrett Arbeidstakers lojalitetsplikt Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tilsyn med arbeidsmiljøloven og straffebestemmelser kapittel 2 LIKEBEHANDLING OG FORBUD MOT DISKRIMINERING Kilder og begrepsavklaring Arbeidsmiljøloven kapittel Likestillingsloven Diskrimineringsloven om etnisitet Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven... 37

2 6 innhold 2.6 Lov om diskriminering på grunn av seksuell orientering Positiv særbehandling Arbeidsgivers opplysningsplikt og regler om bevisbyrde Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt kapittel 3 INNGÅELSE AV ARBEIDSFORHOLD Ansettelsesprosessen Utlysning av stilling Innhenting av informasjon i forbindelse med intervju m.m Valg av arbeidstaker Fortrinnsrett en begrensning i arbeidsgivers styringsrett med hensyn til valg av arbeidstaker Deltidsansatte og retten til utvidet stilling Arbeidsavtalen form og innhold Prøvetid Midlertidig ansettelse Hovedregelen om fast ansettelse Adgangen til midlertidig ansettelse Særlig om adgangen til midlertidig ansettelse i staten Opphør av avtale om midlertidig ansettelse Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse Om innleie, entreprise og om likebehandlingsprinsippet Innleie Likebehandling Entreprise kapittel 4 HMS OG KRAV TIL ARBEIDSMILJØET Generelle krav til arbeidsmiljøet Krav til det fysiske arbeidsmiljøet Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet Kjemikalier og biologisk materiale... 81

3 innhold Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Krav til systematisk HMS-arbeid internkontrollforskriften Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Bedriftshelsetjeneste Varsling Øvrige bestemmelser Tiltak for å fremme fysisk aktivitet HMS-opplæring for øverste leder kapittel 5 ARBEID AV BARN OG UNGE Hovedregelen om forbud mot barnearbeid Arbeidstid, pauser og fritid for barn og unge Arbeidsgivers andre plikter i forhold til arbeid av barn og unge kapittel 6 RETT TIL FRI FRA ARBEIDET PERMISJONER Definisjoner og hjemmel Om rett til fri i forbindelse med fødsel og adopsjon Svangerskapskontroll Rett til permisjon under svangerskapet Omsorgspermisjon Fødselspermisjon og foreldrepermisjon Delvis permisjon Fri i forbindelse med amming Rett til fri ved barn og barnepassers sykdom Omsorg for og pleie av nærstående Permisjon i forbindelse med utførelse av offentlige verv Utdanningspermisjon Rett til fri i forbindelse med militærtjeneste og repetisjonsøvelse Rett til fri i forbindelse med religiøse høytider Velferdspermisjoner

4 8 innhold kapittel 7 KONTROLLTILTAK Definisjon og hjemmel Adgangen til kontrolltiltak Saksbehandlingsregler i forbindelse med kontrolltiltak Særlig om medisinske undersøkelser Kort om personopplysningslovens regler kapittel 8 LØNN Hjemmel og definisjoner Krav til lønnens størrelse Beregning av lønn Hvordan og når lønn skal utbetales Utbetaling av lønn for helligdager og høytidsdager Lønn 1. og 17. mai Lønn for andre helligdager Trekk i lønn og feriepenger Særlig om feilutbetaling av lønn og feriepenger Foreldelse av lønnskrav kapittel 9 ARBEIDSTID Innledning Forsvarlighetskravet Definisjoner Arbeidstid Arbeidsfri Arbeidstidsreglenes virkeområde Virkeområdet generelt Arbeidstakere Ledende art Særlige uavhengige stillinger Tariffavtale fagforeninger med innstillingsrett Force Majeure Alminnelig arbeidstid Avtalefestet alminnelig arbeidstid

5 innhold Forlengelse av den alminnelige arbeidstid Arbeid av passiv karakter Beredskapstjeneste utenfor arbeidsstedet Nedsatt alminnelig arbeidstid Skift turnus Ytterligere redusert arbeidstid ved skift og turnus Arbeidstiden for arbeidstakere med tredelt skift- og turnusarbeid Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Formål Skriftlig avtale eller tillatelse fra Arbeidstilsynet Gjennomsnittsberegningsperioden Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden etter avtale med den enkelte ansatte Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden etter avtale med de tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet Gjennomsnittsberegning etter tillatelse fra Arbeidstilsynet Overtid Hva er overtid? Drøftingsplikt Vilkår for å kunne arbeide overtid Arbeid utover avtalt arbeidstid Hvor mange timer overtid kan den enkelte arbeidstaker utføre? Samlet arbeidstid Plikten til å utføre overtidsarbeid Rett til fritak for overtidsarbeid Godtgjørelse og avspasering Pauser Krav på pause og pausens lengde Pause i forbindelse med overtidsarbeid Er hvilepausen arbeidstid?

6 10 innhold 9.12 Krav på daglig fritid Krav på sammenhengende daglig fritid Avtale om kortere arbeidsfrie perioder i tariffbundet bedrift Krav på ukentlig fritid Krav til sammenhengende ukentlig fritid Rett til redusert arbeidstid alder, helse, sosiale og andre vektige velferdsgrunner Innledning Redusert arbeidstid på grunn av alder Redusert arbeidstid på grunn av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner Vesentlig ulempe Perioden med redusert arbeidstid og krav på å kunne gå tilbake til tidligere arbeidstid Fortrinnsrett Tvisteløsningsnemnda Fleksibel arbeidstid Rett til fleksibel arbeidstid «Vesentlig ulempe» Nattarbeid Hjemmel og definisjon av nattarbeid Generelt forbud mot nattarbeid Vilkår for å benytte nattarbeid Utvidet adgang til nattarbeid i tariffbundet bedrift Helsekontroll i forbindelse med nattarbeid Fritak for regelmessig nattarbeid Søn- og helgedagsarbeid Definisjon av søn- og helgedagsarbeid Vilkår for arbeid på søn- og helgedager Søn- og helgedagsarbeid etter avtale med de tillitsvalgte Søn- og helgedagsarbeid for ansatte som etter sin religion feirer særskilte høytidsdager

7 innhold Arbeidsplan Oversikt over arbeidstiden Fjernarbeid Arbeid i arbeidsgivers hjem Kontroll og tilsyn kapittel 10 INFORMASJON OG DRØFTING Bakgrunn og hjemmel Virkeområdet for bestemmelsene og definisjon av begreper Hva arbeidsgiver skal drøfte og informere om og krav til gjennomføringen Muligheten til å pålegge tillitsvalgte taushetsplikt Muligheten for å unnlate å gi informasjon eller drøfte kapittel 11 FERIE Innledning Virkeområdet «arbeidstakerbegrepet» Viktige begreper og prinsipper Opptjeningsår og ferieår Hovedferie og restferie Virkedager og arbeidsdager Adgangen til å fravike ferieloven ved avtale Feriefritid Arbeidstakers rett til å motsette seg ferieavvikling Fastsetting av ferie Drøftelsesplikt Varsel om feriefastsettelse Hovedferie og restferie Endring av fastsatt ferie Overføring av ferie Forskuddsferie Overføring til neste ferieår Ikke avviklet ferie

8 12 innhold 11.9 Feriepenger Innledning Feriepengegrunnlag Feriepenger beregnes i prosent Utbetaling av feriepenger Ferie ved sykdom Innledning Syk før ferien Syk i løpet av ferien Overføring av ferie til neste år ved sykdom Sykepenger ved utsatt ferie Feriepenger av sykepenger og omsorgspenger Ferie ved foreldrepermisjon Ferie under militærtjeneste Ferie og arbeidskamp Ferie og oppsigelse Innledning Oppsigelse fra arbeidsgiver Oppsigelse fra arbeidstaker Arbeidstakers rett til å kreve ferie lagt i oppsigelsestid Erstatning Virksomheten skifter eier kapittel 12 OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD Oversikt over ulike former for opphør Permittering Definisjon og hjemmel Valget mellom permittering og oppsigelse Saksbehandlingen ved permittering Vilkårene for å permittere Lov om lønnsplikt under permittering Suspensjon Oppsigelse fra arbeidsgiver Generelt om oppsigelsesvernet Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

9 innhold Oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold Særskilt oppsigelsesvern Oppsigelse grunnet sykdom og sykefravær Oppsigelse på grunn av graviditet og permisjon Oppsigelse på grunn av avtjening av pliktig eller frivillig militærtjeneste Oppsigelse og alder Særlig om såkalt «endringsoppsigelse» Arbeidstakers egen oppsigelse Avskjed Saksbehandlingsreglene i forbindelse med oppsigelse og avskjed Formål Drøfting før beslutning om oppsigelse Masseoppsigelser Skriftlig oppsigelse Krav til innhold og overlevering Krav om forhandlinger Oppsigelsesfrister og frister for søksmål Retten til å stå i stilling Virkninger av en usaklig oppsigelse eller en urettmessig avskjed Sluttavtaler Sluttattest Omstillingsloven kapittel 13 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Formål og hjemmel Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse vilkår Oversikt over de ulike vilkårene Nærmere om kravet til «selvstendig enhet» Overdragelsesvilkåret Identitetsvilkåret

10 14 innhold 13.3 Rettsvirkningene av en virksomhetsoverdragelse Lønns- og arbeidsvilkår Oppsigelsesvernet Reservasjonsrett og valgrett Informasjon og drøfting Tillitsvalgtes stilling kapittel 14 KOLLEKTIV ARBEIDSRETT Hjemmel og oversikt over sentrale begreper Hjemmel Sentrale begreper Den frie organisasjonsretten og organisasjonene Nærmere om tariffavtalen Rettstvister, interessetvister og arbeidskamp Kort oversikt over gangen i et tariffoppgjør Arbeidsretten Allmenngjøring av tariffavtaler FORSLAG TIL VIDERE LESNING DOMMER STIKKORD

III. Vern mot diskriminering

III. Vern mot diskriminering Forord... 5 I. Innledning... 19 1 Emneområde... 19 1.1 Arbeidsrett i offentlig sektor... 19 1.2 Individuell arbeidsrett... 21 1.3 Kollektiv arbeidsrett... 22 2 Arbeidsrettens rettskilder... 24 2.1 Rettslig

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for barnehager Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for barnehager LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 1 Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 Ajourført pr. 1. mai 2008 Versjon 2 Kommuneforlaget 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 2

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.2014 12:44 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1 4 HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.2014 12:53 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008 Kommuneforlaget 2006 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS, 2006 ISBN 82-446-0941-9 (heftet) ISBN

Detaljer