Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor"

Transkript

1 Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

2 Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en omfattende disiplin Fokus på noen overordnede utgangspunkter og viktige temaer i arbeidsmiljøloven Ved tvil om arbeidsrettslig håndtering: Bruk ekspertise internt eller eksternt! 2

3 Temaer 1. Individuell og kollektiv arbeidsrett 2. Arbeidsmiljøloven - generelt 3. Arbeidsmiljø 4. Informasjon og drøfting 5. Arbeidstid 6. Midlertidige arbeidsforhold og innleie av arbeidstakere 7. Opphør av arbeidsforhold 8. Andre endringer i arbeidsforholdet 3

4 Individuell og kollektiv arbeidsrett (1) Ansettelsesforhold (individuelt) Individuell avtale Individuelle rettigheter Arbeidstaker arbeidsgiverforhold Flere ansatte sammen (kollektivt) Kan gi kollektive rettigheter for grupper av ansatte Avtale mellom fagforening og arbeidsgiver / arbeidsgiverforening = tariffavtale 4

5 Individuell og kollektiv arbeidsrett (2) Hvorfor er kollektiv arbeidsrett viktig? Etablerer grunnlag for tillitsvalgte Tillitsvalgte som formidlere/bindeledd Betingelse for lokal særregulering Tariffavtaler gir forutberegnelighet 5

6 Individuell og kollektiv arbeidsrett (3) Sentrale rammer for den kollektive arbeidsrett Tariffavtaler Hovedavtaler Særavtaler Arbeidsrettens praksis Tvistelovene Arbeidstvistloven Tjenestetvistloven 6

7 Individuell og kollektiv arbeidsrett (3) Fredsplikten forbud mot arbeidskamp ved tvister Hva skal bli rett? (interessetvister) Opprettelse eller revisjon av tariffavtale Riksmeglingsmannen forsøker å løse tvisten Kamprett ved fortsatt uenighet - streik/lockout Hva er rett? (rettstvister) Forståelsen av gjeldende tariffavtale Arbeidsretten løser tvisten 7

8 Individuell og kollektiv arbeidsrett (4) Tariffavtalens ufravikelighet - ufravikelighetsprinsippet Hvis en arbeidsavtale mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver, som begge er bundet av en tariffavtale, inneholder noen bestemmelse som strider imot tariffavtalen, er denne bestemmelsen ugyldig. (Arbeidstvistloven 3 nr 3) Gjelder avvik både til gunst og skade for arbeidstaker 8

9 Individuell og kollektiv arbeidsrett (5) For å løse enkeltspørsmål i et arbeidsforhold må vi gå til kilder med forankring både i individuell og kollektiv arbeidsrett Eksempel: Hvilken pensjonsordning har jeg krav på? Hvor kan dette tenkes regulert? 9

10 Arbeidsmiljøloven Generelt (1) Den sentrale lov innen arbeidsretten Andre lover Ferielov, folketrygdlov, lønnsgarantilov, lov om arbeidstakers oppfinnelser m.v. 10

11 Arbeidsmiljøloven Generelt (2) Loven er en vernelov beskytter arbeidstaker Formålsbestemmelsen i 1-1 Helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon Trygge ansettelsesforhold og likebehandling Legge til rette for tilpasninger Bidra til et inkluderende arbeidsliv Betydning for tolking av øvrige bestemmelser 11

12 Arbeidsmiljøloven Generelt (3) Virkeområde Gjelder i utgangspunktet alle sektorer (P,K,S) Unntak: Tjenestemannsloven gir særregler for statlig sektor for så vidt gjelder stillingsvernet 12

13 Arbeidsmiljøloven Generelt (4) Fravikelighet Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker Unntak Når noe annet fremgår av en lovbestemmelse Eks (2), 10-6 (5) og (4) (arbeidstid) Når er det ellers adgang til å fraskrive seg det vern loven gir? (eks. sluttavtaler i stedet for oppsigelse) 13

14 Arbeidsmiljøloven Generelt (5) Noen sentrale plikter Arbeidsgivers plikter Omfatter også ansvar for forsvarlig arbeidsmiljø for andre enn egne arbeidstakere, jf. 2-2 Arbeidstakers medvirkningsplikt Utfylles av arbeidstakers lojalitetsplikt (ikke lovfestet) 14

15 Arbeidsmiljøloven Generelt (6) Tilsyn Straff Aml. kap 18 Aml kap 19 15

16 Arbeidsmiljø (1) Virkemidler i HMS-arbeidet Krav om systematisk HMS-arbeid Bedriftshelsetjeneste Arbeidsgiver pikter å gjennomgå opplæring innen HMS

17 Arbeidsmiljø (2) Varsling og vern mot gjengjeldelse ved varsling Nye lovbestemmelser i kraft fra Plikt til å legge forholdene til rette for varsling Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten - varslingen skal være forsvarlig Vern mot gjengjeldelse ved varsling

18 Arbeidsmiljø (3) Nærmere krav til arbeidsmiljøet Krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling Det psykososiale arbeidsmiljøet Tilrettelegging ved redusert arbeidsevne

19 Arbeidsmiljø (4) Verneombud Plikt til å velge verneombud aml 6-1 Verneombudets oppgaver aml

20 Arbeidsmiljø (4) Arbeidsmiljøutvalg Plikt til å opprette AMU aml 7-1 Skal gjøres ved flere enn 50 ansatte Skal gjøres ved mellom ansatte dersom en av partene krever det AMUs oppgaver aml

21 Informasjon og drøfting (1) Aml. 8-1 Plikt til informasjon/drøfting hvis minst 50 arbeidstakere Hva skal drøftes/informeres om? spørsmål av betydning for arbeidstagers arbeidsforhold 21

22 Informasjon og drøfting (2) Tillitsvalgte vs. andre representanter for de ansattes Drøfting skal skje med de tillitsvalgte Hva omfatter dette? Innebærer ikke krav om at det må være etablert lokal tillitsvalgtordning 22

23 Informasjon og drøfting (3) Forholdet til tariffavtaler Minimumsregel forringer ikke inngåtte tariffavtaler Gjeldende tariffavtaler inneholder bedre rettigheter Virksomheter uten tariffavtaler har uansett kap 8 som ramme 23

24 Informasjon og drøfting (4) Nærmere om gjennomføringen av arbeidsgivers plikter Utgangspunktet er den skjønnsmessige vurderingen i 8-1, men denne er konkretisert nærmere i 8-2 Hva det skal informeres/drøftes om 1. ledd bokstav a-c Når det skal informeres 2. ledd og 3. ledd 1. setning Hvor eller på hvilket nivå det skal informeres/drøftes 3. ledd 24

25 Informasjon og drøfting (5) Om fortrolige opplysninger Mulighet for arbeidsgiver å pålegge tillitsvalgte taushetsplikt Mulighet for arbeidsgiver å unnta fra informasjon og drøfting Snever unntaksregel 25

26 Arbeidstid (1) Loven har mange og til dels infløkte regler om arbeidstid Loven kan fravikes ved tariffavtale - gir åpning for tilpassede løsninger, Forutsetning: avtale inngås med fagforening 26

27 Arbeidstid (2) Alminnelige maksimalgrense for arbeidstid er 40 timer per uke og 9 timer per dag Avtalt ukentlig arbeidstid (ofte 37,5 timer) Pauser inngår ikke i arbeidstid med mindre dette avtales uttrykkelig Fleksibel arbeidstid lovfestet rett (3) Avspasering 27

28 Arbeidstid (3) Overtid aml Særskilt og tidsavgrenset behov Drøftes med de tillitsvalgte i forkant Må være pålagt? Ikke strenge krav uttrykt eller underforstått samtykke til overtidsarbeid anses tilstrekkelig 28

29 Arbeidstid (4) Unntak nr. 1 og 2 Arbeidstakere i ledende og særlig uavhengig stilling er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene Unntak: 10-2 første, andre og fjerde ledd Til dels uklart hva som ligger i disse kriteriene Fremdeles under utredning hvem som skal unntas og i hvilken grad 29

30 Midlertidig ansettelse (1) Hovedregelen er fast ansettelse Unntaket er midlertidig ansettelse som kan avtales i følgende tilfeller (viktigst) (1) arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten vikariater Unntak ved tariffavtale for spesielle grupper Årlig drøftingsplikt med tillitsvalgte (ny) 30

31 Midlertidig ansettelse (2) 4 års regel Automatisk fast ansatt etter 4 år sammenhengende midlertidig ansettelse etter 14-9 (1) bokstav a) og b) Aml (5)ledd 2. pkt Det skal ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær (ny) 31

32 Midlertidig ansettelse (3) Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse Retten kan avsi dom for fast ansettelse og/eller at: Arbeidsforholdet fortsetter Arbeidsforholdet opphører etter en interesseavveining i særlige tilfeller Erstatning jfr

33 Innleie av arbeidstakere (1) Fra virksomhet som har til formål å drive utleie: Eks. Adecco Tillatt i samme utstrekning som midlertidig ansettelse, jf Fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie: Forutsetter fast ansettelse hos utleier, jf Tilleggskrav om områder utleie kan skje fra og omfanget av utleide arbeidstakere 33

34 Innleie av arbeidstakere (2) Virkninger av ulovlig innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie Hovedregel: Dom for fast ansettelse hos innleier, jf. aml Erstatning Virkninger av ulovlig innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie Ingen lovbestemte sanksjoner 34

35 Opphør av arbeidsforhold (1) Arbeidstakers egen oppsigelse Oppsigelsesfrister følger av 15-3 Sjelden problematisk Enighet i form av sluttavtale etter - eller uten forutgående oppsigelse fra arbeidsgiver Arbeidsgivers oppsigelse Dette som er tema i det følgende 35

36 Opphør av arbeidsforhold (2) Krav om drøfting 15-1 Drøftinger en viktig del av arbeidsgivers saksbehandling Skal-regel! Gjennomføres før endelig beslutning om oppsigelse tas Arbeidstaker har rett til å stille med rådgiver 36

37 Opphør av arbeidsforhold (3) Krav om saklig oppsigelse Oppsigelse pga virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakerens forhold Oppsigelse pga rasjonalisering: foreta riktig utvelgelse har arbeidsgiver annet passende arbeid å tilby? vurdere fordeler/ulempene ved oppsigelse 37

38 Opphør av arbeidsforhold (4) Konsekvenser av usaklig oppsigelse Den ansatte skal som hovedregel få stillingen tilbake Unntak der det er åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter Kan kreve erstatning Utmåling av økonomisk lidt og fremtidig tap Evt også erstatning for ikke-økonomisk tap ( tort og svie ) 38

39 Opphør av arbeidsforhold (5) Formkrav aml Skriftlig Oppsigelse fra arbeidsgiver skal leveres personlig eller sendes rekommandert krav til oppsigelsens innhold den ansatte kan kreve skriftlig begrunnelse Mulige virkninger av formfeil Løper ingen søksmålsfrist nr. 3 Ugyldighet og erstatning

40 Opphør av arbeidsforhold (6) Oppsigelse i prøvetid, 15-6 Prøvetid = maks. 6 måneder Prøve den ansattes tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet Oppsigelse fra arbeidsgiver: terskelen for saklig oppsigelse noe lavere strenge krav til tilbakemelding/oppfølgning 40

41 Opphør av arbeidsforhold (7) Rett til å stå i stilling ved tvist om en oppsigelse er saklig forutsetter at den ansatte reiser søksmål innen visse frister rett til samme stilling som før oppsigelse 41

42 Opphør av arbeidsforhold (8) Rett til å stå i stilling (fort.) Begrunnelse: Opprettholder arbeidsforholdet mens konflikten varer Gjøre det lettere å videreføre arbeidsforholdet hvis oppsigelsen blir kjent ugyldig 42

43 Opphør av arbeidsforhold (9) Rett til å stå i stilling 15-11(forts.) så lenge forhandlinger pågår inntil endelig dom i saken arbeidsgiver kan kreve fratredelse og unntaksvis få medhold i dette av domstolen Ikke rett til å stå i stilling: Ved avskjed, oppsigelse i prøvetid, for innleid arbeidstaker og midlertidig ansatt 43

44 Opphør av arbeidsforhold (10) Avskjed Innebærer at den ansatte øyeblikkelig fratrer stillingen Det må foreligge grovt pliktbrudd eller annet vesentlig brudd på arbeidsavtalen Ugyldig avskjed innebærer at den ansatte som hovedregel skal ha stillingen tilbake 44

45 Opphør av arbeidsforhold (11) Suspensjon Ikke opphør, men skjer ifbm vurdering av avskjed Vilkår: begrunnet mistanke om grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold som kan medføre avskjed Vilkår: Nødvendig for virksomheten Fortløpende vurdere om vilkår er oppfylt 45

46 Opphør av arbeidsforhold (12) Rett til å kreve forhandlinger etter oppsigelse/avskjed Aktuelt dersom arbeidstaker vil bestride gyldigheten av oppsigelse eller avskjed Krav må fremsettes innen 2 uker 46

47 Andre endringer i arbeidsforholdet (1) Arbeidstaker kan gi sitt samtykke til enhver endring så lenge dette ikke er i strid med ufravikelige regler Det kan gjennomføres endringsoppsigelser Arbeidsgiver kan gjennomføre endringer ensidig i medhold av styringsretten 47

48 Andre endringer i arbeidsforholdet (2) Hva ligger i styringsretten? Utgangspunkt: Arbeidsgiver har rett til å foreta endringer på arbeidsplassen og i det enkelte arbeidsforhold Begrensninger Lov og avtale (se fig. på neste side) Krav til saklighet og forsvarlig saksbehandling 48

49 Andre endringer i arbeidsforholdet (3) Arbeidsgivers styringsrett begrenses av: Lover: Arbeidsmiljøloven Arbeidstvistloven Ferieloven Likestillingsloven Diskrimineringsloven Avtaler Tariffavtaler: Hovedavtale Særavtale Personlig arbeidsavtale 49

50 Andre endringer i arbeidsforholdet (4) Det nærmere innhold av styringsretten Gjelder det en grunnpregstandard? Må vurdere stillingens grunnpreg Viktig del av arbeidstakers stillingsvern Pågående arbeidsrettslig debatt som føres i mange fora også utenfor domstolene 50

51 Andre endringer i arbeidsforholdet (5) Der samtykke til endring ikke gis, og arbeidsgiver heller ikke ensidig kan gjennomføre endringen, kan endringen kun gjennomføres som en endringsoppsigelse Oppsigelse av eksisterende vilkår i kombinasjon med tilbud om nye vilkår Vanlig krav om saklig grunn 51

52 Andre endringer i arbeidsforholdet (6) Endringsoppsigelser reguleres i utgangspunktet av de samme regler som ved vanlig oppsigelse Krav til drøftingsmøte Formkrav må oppfylles Rett til forhandlinger og å stå i stilling så lenge det foreligger tvist 52

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 17. november 2011 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ved ansettelser? Underveis? Ved endring av innhold i arbeidsforhold? Ved avvikling

Detaljer

Arbeidsrett. GILA-samling 9. november 2012. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 9. november 2012. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 9. november 2012 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ansettelser Underveis Avvikling av arbeidsforhold Påstander Noe kjennskap til

Detaljer

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus ved Simen Smeby Lium 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus - Nødvendig juridisk kunnskap for å håndtere dine personalspørsmål Kurs i regi av Tekna Ved advokat Simen Smeby Lium, Wikborg

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER Bjørn Tangnes Foto: Øivind Haug Målsetting Profesjonalisere arbeidet som styret og daglig leder i idrettslag gjør som arbeidsgiver Styringsretten utøves på best mulig

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri

Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri Program: 14. desember: Kl. 12.00 Velkommen - presentasjon Forventningsavklaring - Programavklaring. 12.30 Arbeidsrett

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER 1 Partsforhold og definisjoner 1-1 Hovedavtalen Hovedavtalen gjelder mellom KA og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. Hovedavtalen forutsetter

Detaljer

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå?

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsrettskonferansen 16. april 2015 Advokat Kari B. Andersen Advokat Terje G. Andersen 1 Hva skal vi se nærmere på? Raskt tilbakeblikk:

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Hivpositiv på jobben

Hivpositiv på jobben Arbeidsliv Hivpositiv på jobben Dette heftets målgrupper er hivpositive arbeidstakere, arbeidsgivere og andre med interesse for temaene. Temaene, som er listet opp i innholdsfortegnelsen, er valgt på grunn

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN

KAPITTEL I - ORGANISASJONSRETTEN Hovedavtalen HOVEDAVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN (SAFE) Opprinnelig avtale av 1.2.1984 mellom Rederiansatte Oljearbeideres Forbund og Arbeidsgiverforeningen

Detaljer