Arbeidsrett. GILA-samling 17. november Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor"

Transkript

1 Arbeidsrett GILA-samling 17. november 2011 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

2 Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ved ansettelser? Underveis? Ved endring av innhold i arbeidsforhold? Ved avvikling av arbeidsforhold?

3 Min påstand: En del kjennskap til arbeidsrett er nødvendig for enhver leder Viktig å vite når det kan oppstå arbeidsrettslige spørsmål Ting skjer fort viktig med en viss magefølelse Grunnlag for god personalpolitikk Gir formell ramme for riktige og gode beslutninger Konsekvenser av feil er store I det enkelte tilfelle Omdømme

4 Oppfordring: Ved tvil om arbeidsrettslig håndtering: Bruk ekspertise internt eller eksternt!

5 Utvalgte temaer 1. Den norske modell og det arbeidsrettslige rammeverk 2. Individuell - kollektiv arbeidsrett 3. Arbeidsmiljøloven - generelt 4. Medbestemmelse Informasjon og drøfting i lov- og avtaleverk 5. Arbeidsmiljø 6. Varsling 7. Endringer i arbeidsforholdet 8. Opphør av arbeidsforhold

6 Grunnpilarer i den norske modellen Kollektivt organiserte arbeidstakere har i samvirke med myndigheter og arbeidsgivere skapt et særegent system: Lovfestede rettigheter for arbeidstakere Kollektive avtaler om lønndannelse og medbestemmelse for arbeidstakerne Ulike samarbeidsformer mellom partene i arbeidslivet, sentralt og/eller lokalt

7 Ulike regler i ulike sektorer Privat Stat Kommune Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen Tekna-NHO Forvaltningsloven Hovedavtalen Spekter-SAN Andre avtaler Tjenestemannsloven Hovedtariffavtalen i Staten Hovedavtaler Hovedtariffavtaler 7

8 Individuell og kollektiv arbeidsrett (1) Ansettelsesforhold (individuelt) Individuell avtale Individuelle rettigheter Arbeidstaker arbeidsgiverforhold Flere ansatte sammen (kollektivt) Kan gi kollektive rettigheter for grupper av ansatte Avtale mellom fagforening og arbeidsgiver / arbeidsgiverforening = tariffavtale Kollektive avtaler danner grunnlaget for tillitsvalgte 8

9 Individuell og kollektiv arbeidsrett (2) Tariffavtalens ufravikelighet - ufravikelighetsprinsippet Hvis en arbeidsavtale mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver, som begge er bundet av en tariffavtale, inneholder noen bestemmelse som strider imot tariffavtalen, er denne bestemmelsen ugyldig. (Arbeidstvistloven 3 nr 3) Gjelder avvik både til gunst og skade for arbeidstaker 9

10 Individuell og kollektiv arbeidsrett (3) For å løse enkeltspørsmål i et arbeidsforhold må vi gå til kilder med forankring både i individuell og kollektiv arbeidsrett Eksempel: Hvilken arbeidstid gjelder for de jeg skal lede? Hvor kan dette tenkes regulert? 10

11 Arbeidsmiljøloven Generelt (1) Den sentrale lov innen arbeidsretten Andre lover Ferielov, folketrygdlov, lønnsgarantilov, lov om arbeidstakers oppfinnelser m.v. 11

12 Arbeidsmiljøloven Generelt (2) Loven er en vernelov beskytter arbeidstaker Formålsbestemmelsen i 1-1 Helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon Trygge ansettelsesforhold og likebehandling Legge til rette for tilpasninger Bidra til et inkluderende arbeidsliv Betydning for tolking av øvrige bestemmelser

13 Arbeidsmiljøloven Generelt (3) Virkeområde Gjelder i utgangspunktet alle sektorer Unntak: Tjenestemannsloven gir særregler for statlig sektor for så vidt gjelder stillingsvernet

14 Arbeidsmiljøloven Generelt (4) Fravikelighet Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker Men derimot til gunst for arbeidstaker i motsetning til ufravikelighetsprinsippet i den kollektive arbeidsretten Unntak når dette fremgår av loven Eks. aml (2), 10-6 (5) og12 (4) (arbeidstid), og 14-9 (3) (midlertidig ansettelse) Er det ellers adgang til å fraskrive seg det vern loven gir?

15 Arbeidsmiljøloven Generelt (5) Leders plikter Aml. 1-8 (2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

16 Arbeidsmiljøloven Generelt (6) Leders plikter (forts.) Aml. 2-1 Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt.

17 Medbestemmelse generelt (1) Viktig del av den norske modellen Former for medbestemmelse Styrerepresentasjon Annen representasjon Bedriftsutvalg Verneombud AMU Arbeidsgiver har informasjons- og drøftingsplikt Kollektive avtaler Lov generelle bestemmelser Lov spesielle situasjoner (masseoppsigelse, virksomhetsoverdragelse, kontrolltiltak)

18 Medbestemmelse generelt (2) Praktisk betydning? Omfanget av omstillingsprosesser o.l. er stort Arbeidsgivers respekt for medbestemmelse er stort sett stor Når saken kommer på spissen ved vanskelig økonomisk situasjon og krav til raske grep hva da? Sjekk Borgarting lagmannsrett sin dom av 30. september 2011

19 Informasjon og drøfting (1) Aml. 8-1 Plikt til informasjon/drøfting hvis minst 50 arbeidstakere sysselsatt Hva skal drøftes/informeres om? spørsmål av betydning om arbeidstagers arbeidsforhold Diskuter hva som kan omfattes

20 Informasjon og drøfting (2) Tillitsvalgte vs. andre representanter for de ansattes Drøfting skal skje med de tillitsvalgte Hva omfatter dette? Innebærer ikke krav om at det må være etablert lokal tillitsvalgtordning

21 Informasjon og drøfting (3) Om fortrolige opplysninger Mulighet for arbeidsgiver å pålegge tillitsvalgte taushetsplikt Mulighet for arbeidsgiver å unnta fra informasjon og drøfting Snever unntaksregel

22 Informasjon og drøfting (4) Eksempler på lovregulering Ved masseoppsigelse: aml 15-2 Ved virksomhetsoverdragelse: aml Omstillingsprosesser: aml. 4-2 tredje ledd Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS): aml 3-1 Ved kontrolltiltak: aml

23 Informasjon og drøfting (5) Avtalebestemmelser i privat sektor: NHO-området: Hovedavtalen Tekna-NHO 7 Spekter (NAVO)-området: Hovedavtale Spekter-SAN/Akad-H Direkteavtaler

24 Informasjon og drøfting (6) Avtalebestemmelser i staten: Medbestemmelse ved intern omstilling mv. Hovedavtalen 13 nr 2 Omstillingsavtaler Medbestemmelse i budsjett prosessen Hovedavtalen

25 Informasjon og drøfting (7) Avtaleforhold i kommunal sektor (KS): Kommuner og fylkeskommuner HA del B 1-3, 1-4 og 3-1 Selskap eid av kommune: HA del C 3-1 Egen avtale i Oslo kommune Dok 24: nr. 1 Hovedavtale 9 og kap. 3 Nr. 2 Avtale om medinnflytelse/medmestemmelse i Oslo kommune

26 Arbeidsmiljø (1) Konkrete krav til arbeidsmiljøet Krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling Det psykososiale arbeidsmiljøet Tilrettelegging ved redusert arbeidsevne - 4-6

27 Arbeidsmiljø (2) Mobbing Ordlyd i 4-3 (3): trakassering eller annen utilbørlig opptreden Arbeidstilsynet: når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer Hva gjør man som leder i mobbesaker? Arbeidstilsynet har gode artikler om dette: med egen temaside om mobbing

28 Arbeidsmiljø (3) Arbeidstilsynets råd til ledere (utvalg) Ta alle henvendelser om mobbing på alvor. Det sentrale er ikke hva du mener om saken, men hvordan den som føler seg mobbet opplever situasjonen Ha skriftlige rutiner for behandling av mobbesaker, som en del av arbeidsplassens HMS-system Påse at alle kolleger er kjent med rutinen og at den er lett tilgjengelig

29 Arbeidsmiljø (4) Arbeidstilsynets råd til ledere (utvalg) - forts. Ansvar for saksbehandling må ligge på overordnet nivå når leder beskyldes for mobbing Sørg for at både den som opplever seg mobbet, og den som står for eventuelle mobbehandlinger, har mulighet til å ha med seg tillitsvalgt eller annen støtteperson (både i samtaler med begge parter eller i samtaler med den ene part) Søk ekstern bistand

30 Varsling (1) Forholdsvis nye bestemmelser - i kraft fra Hovedelementer: 1. Plikt til å legge forholdene til rette for varsling 2. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 3. Vern mot gjengjeldelse ved varsling

31 Varsling spørsmål: Hva gjør du som leder når du blir varslet om kritikkverdige forhold ved din bedrift?

32 Varsling (3) 3-6. Plikt til å legge forholdene til rette for varsling Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

33 Varsling (4) Varsling primært et ledelsesansvar Arbeidsgiver som har ansvar for: Vurdering av behovet for tiltak Utarbeidelse av de nødvendige tiltak Tillitsvalgte skal involveres i disse to oppgaver

34 Varsling (5) 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten (1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. (3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

35 Varsling (6) Hva er kritikkverdige forhold? Eksempler: Straffbare forhold Andre lovbrudd Brudd på virksomhetens interne retningslinjer Brudd på allmenne etiske normer Hva er ikke varsling?

36 Varsling (7) Hvem kan det varsles til? Lovens formuleringer: I samsvar med varslingsrutiner Til tilsynsmyndigheter Til andre offentlige myndigheter I samsvar med varslingsplikt

37 Varsling (8) Intern varsling Varsling i linje Varsling utenom linje Særskilte varslingskanaler internt Eget ombud, HR/personal, kontrollkomité, tillitsvalgt, verneombud og AMU

38 Varsling (9) Ekstern varsling Foruten det som fremgår av loven (tilsynsmyndighet/annen offentlig myndighet): Varslingsrutiner kan utpeke eksterne mottakere av varsel Ekstern advokat eller eksternt ombud Særlig om varsling til media Ofte spørsmål om dette er forsvarlig

39 Varsling (10) Forsvarlig fremgangsmåte Generelt Arbeidstakers aktsomhet Vil bero på om varsling skjer internt, til myndigheter eller media Arbeidsgiver har bevisbyrden for at fremgangsmåten ikke har vært forsvarlig

40 Varsling (11) 2-5. Vern mot gjengjeldelse ved varsling (1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet. (2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter 2-4 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger.

41 Varsling (12) Vernet mot gjengjeldelse omfatter både den som har varslet og den som har opplyst at retten til å varsle vil bli benyttet Bevisbyrderegel delt bevisbyrde: Dersom varsler legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at ulovlig gjengjeldelse har funnet sted, må arbeidsgiver sannsynliggjøre det motsatte. Mer gunstig for varsler enn vanlige bevisbyrderegler

42 Varsling (13) Hva er gjengjeldelse? Vanlige arbeidsrettslige sanksjoner Oppsigelse, avskjed, advarsel mv. Omfatter også andre og mindre synlige reaksjoner Alt som har en negativ påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår Utstøting, fratakelse/endring av arbeidsoppgaver, manglende opprykk eller positiv lønnsutvikling

43 Varsling (14) Aml. 2-5 tredje ledd: Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler.

44 Varsling (15) Objektivt erstatningsansvar for arbeidsgiver oppreisning omfatter ikke-økonomisk tap Evt. økonomisk tap kan kreves dekket etter alminnelige erstatningsregler For eksempel ved manglende lønnsforhøyelse eller bonusutbetaling

45 Varsling (16) Statlige retningslinjer Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten av 12. oktober 2007 Supplement til Arbeidstilsynets veileder Behandler særskilte problemstillinger knyttet til statsforvaltningens særpreg Forutsetter utarbeidelse av lokale rutiner basert på virksomhetens behov og egenart

46 Varsling (17) KS veileder om varsling juni 2007 Synspunkter vedrørende åpen bedriftskultur Holdninger til enkelte sentrale spørsmål Prinsipper for kommunene varslingsordning Ordinære kanaler Særskilte kanaler Fortrolighet - anonymitet Konkrete innspill til prosesser samt innhold i varslingsrutiner og saksbehandlingsregler

47 Endring i arbeidsforholdet (1) Tre lovlige måter: 1. Arbeidstaker kan gi sitt samtykke til enhver endring så lenge dette ikke er i strid med ufravikelige regler 2. Det kan gjennomføres endringsoppsigelser 3. Arbeidsgiver kan gjennomføre endringer ensidig i medhold av styringsretten

48 Endring i arbeidsforholdet (2) Hva ligger i styringsretten? Utgangspunkt: Arbeidsgiver har rett til å foreta endringer på arbeidsplassen og i det enkelte arbeidsforhold Rt 2000/1602: Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet

49 Endring i arbeidsforholdet (3) Begrensninger i styringsretten? Lov Kollektive avtaler Arbeidsavtale, men ikke enhver bestemmelse? Dersom ikke arbeidsgiveren har gitt særskilt avkall på styringsretten, må arbeidsgiveren i kraft av styringsretten innenfor de rammer som følger av lovgivning og tariffavtaler, kunne endre avtalebestemmelser som ikke særpreger, definerer eller fremstår som vesentlige for arbeidsforholdet

50 Endring i arbeidsforholdet (4) Begrensninger i styringsretten? (forts.) Krav til saklighet og forsvarlig saksbehandling Forsvarlig faktisk grunnlag Ikke ta utenforliggende, usaklige hensyn Forsvarlig prosess ved utøvelse av styringsretten Utredningsplikt

51 Endring i arbeidsforholdet (5) Det nærmere innhold av styringsretten Gjelder det en grunnpregstandard? Prof. Kristen Andersen (1967): det bør være hevet over enhver tvil at en arbeidsgiver ikke ensidig kan regulere en arbeidstakers arbeidsområde på en slik måte at dets grunnpreg blir et vesentlig annet enn det arbeidsavtalen i direkte eller indirekte form opererer med

52 Endring i arbeidsforholdet (6) Stillingens grunnpreg Må blant annet se på stilingsinnholdet før og etter endringsbeslutning omfanget og graden av endringer i bedriftens behov arbeidsavtalen i sammenheng med tariffavtale

53 Endring i arbeidsforholdet (7) Sammenligningsgrunnlag før/etter endring Oppgaver alene/i team Ansvar/fullmakter frihetsgrad Forhold til omverdenen Organisatorisk plassering Geografisk forflytting Tittel

54 Endring i arbeidsforholdet (8) Der samtykke til endring ikke gis, og endring ligger utenfor styringsretten, kan endringen kun gjennomføres som en endringsoppsigelse Oppsigelse av eksisterende vilkår i kombinasjon med tilbud om nye vilkår Kan omfatte større eller mindre del av de totale lønns- og arbeidsvilkår

55 Endring i arbeidsforholdet (9) Endringsoppsigelser reguleres i utgangspunktet av de samme regler som ved vanlig oppsigelse Krav til drøftingsmøte Formkrav må oppfylles Rett til forhandlinger og å stå i stilling så lenge det foreligger tvist

56 Opphør av arbeidsforhold generelt (1) Har du kontroll på forskjellene mellom: Oppsigelse Endringsoppsigelse Avskjed Fristilling Suspensjon Permittering Permisjon Ordensstraff

57 Opphør av arbeidsforhold generelt (2) Arbeidstakers egen oppsigelse Frister følger av 15-3 eller gunstigere avtale Sjelden problematisk Enighet i form av sluttavtale etter - eller uten - forutgående oppsigelse fra arbeidsgiver Arbeidsgivers oppsigelse Dette som er tema i det følgende

58 Opphør av arbeidsforhold generelt (3) Hvordan unngå tvister om opphør? Ansettelsesprosessen viktig! Referansesjekk Oppfølging underveis Prøvetiden Medarbeidersamtaler Mer spesifikk oppfølging ved behov

59 Opphør av arbeidsforhold generelt (4) Andre tiltak i forkant av en evt oppsigelse Dokumentasjon på at de kritikkverdige forhold er tatt opp med arbeidstaker at arbeidstaker har fått rimelig mulighet til å forbedre seg (mht til tid og opplæring mv.) ytterligere varsel til arbeidstaker om at avvikling kan bli aktuelt om ikke forholdet bedrer seg

60 Opphør av arbeidsforhold (1) Krav om drøfting 15-1 Drøftinger en viktig del av arbeidsgivers saksbehandling Skal-regel! Gjennomføres før endelig beslutning om oppsigelse tas Arbeidstaker har rett til å stille med rådgiver

61 Opphør av arbeidsforhold (2) Krav om saklig oppsigelse Oppsigelse pga virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakerens forhold Oppsigelse pga rasjonalisering: har arbeidsgiver annet passende arbeid å tilby? vurdere fordeler/ulempene ved oppsigelse

62 Opphør av arbeidsforhold (3) Nærmere om saklighetskravet Hva kan være saklig grunn? Også en forholdsmessighetsvurdering Er oppsigelse en forholdsmessig reaksjon og en rimelighetsvurdering Innebærer denne oppsigelsen urimelige konsekvenser for den ansatte?

63 Opphør av arbeidsforhold (4) Konsekvenser av usaklig oppsigelse Den ansatte skal som hovedregel få stillingen tilbake Unntak der det er åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter Kan kreve erstatning Utmåling av økonomisk lidt og fremtidig tap Evt også erstatning for ikke-økonomisk tap ( tort og svie )

64 Opphør av arbeidsforhold (5) Formkrav aml Skriftlig Oppsigelse fra arbeidsgiver skal leveres personlig eller sendes rekommandert krav til oppsigelsens innhold den ansatte kan kreve skriftlig begrunnelse Mulige virkninger av formfeil Løper ingen søksmålsfrist nr. 3 Ugyldighet og erstatning

65 Opphør av arbeidsforhold (6) Oppsigelse i prøvetid, 15-6 Prøvetid = maks. 6 måneder Prøve den ansattes tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet Oppsigelse fra arbeidsgiver: terskelen for saklig oppsigelse noe lavere strenge krav til tilbakemelding/oppfølgning

66 Opphør av arbeidsforhold (7) Rett til å stå i stilling ved tvist om en oppsigelse er saklig forutsetter at den ansatte reiser søksmål innen visse frister rett til samme stilling som før oppsigelse

67 Opphør av arbeidsforhold (8) Rett til å stå i stilling (fort.) Begrunnelse: Opprettholder arbeidsforholdet mens konflikten varer Gjøre det lettere å videreføre arbeidsforholdet hvis oppsigelsen blir kjent ugyldig

68 Opphør av arbeidsforhold (9) Rett til å stå i stilling 15-11(forts.) så lenge forhandlinger pågår inntil endelig dom i saken arbeidsgiver kan kreve fratredelse og unntaksvis få medhold i dette av domstolen Ikke rett til å stå i stilling: Ved avskjed, oppsigelse i prøvetid, for innleid arbeidstaker og midlertidig ansatt

69 Opphør av arbeidsforhold (10) Avskjed Innebærer at den ansatte øyeblikkelig fratrer stillingen Det må foreligge grovt pliktbrudd eller annet vesentlig brudd på arbeidsavtalen Ugyldig avskjed innebærer at den ansatte som hovedregel skal ha stillingen tilbake

70 Opphør av arbeidsforhold (11) Suspensjon Ikke opphør, men skjer ifbm vurdering av avskjed Vilkår: begrunnet mistanke om grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold som kan medføre avskjed Vilkår: Nødvendig for virksomheten Fortløpende vurdere om vilkår er oppfylt

71 Opphør av arbeidsforhold (12) Rett til å kreve forhandlinger etter oppsigelse/avskjed Aktuelt dersom arbeidstaker vil bestride gyldigheten av oppsigelse eller avskjed Krav må fremsettes innen 2 uker

72 Opphør av arbeidsforhold (13) Permittering Arbeidstaker fritas for arbeidsplikt og arbeidsgiver fritas fra lønnsplikt Arbeidsforholdet består må avvikles med oppsigelse Driftsinnskrenkning eller driftsstans Permittering skal være midlertidig Krever saklig grunn Drøftingsplikt med de tillitsvalgte

73 Opphør av arbeidsforhold (14) Tjenestemannsloven Opphør av midlertidig tjeneste - 7 Prøvetid - 8 Hovedregel - prøvetid om seks mnd skal avtales skriftlig Oppsigelse under prøvetid tre uker I særlige tilfeller ikke prøvetid

74 Opphør av arbeidsforhold (15) Tjenestemannsloven (forts.) De første tjenesteår - 9: Fast tjenestemann med mindre enn to års tjeneste Midlertidig tjenestemann med mindre enn fire års tjeneste, kan sies opp hvis saklig grunn foreligger Oppsigelsesfristen; En mnd ved tjeneste mindre enn ett år Tre mnd ved lengre tjeneste

75 Opphør av arbeidsforhold (16) Tjenestemannsloven (forts.) Etter de første tjenesteår - 10: Kan sies opp med seks mnd frist når Stillingen inndras eller faller bort Tjenestemannen er varig uskikket til å utføre tjeneste grunnet: Sykdom Ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendige for stillingen Av andre grunner er varig uskikket Embetsmenn kan avskjediges

76 Opphør av arbeidsforhold (17) Tjenestemannsloven (forts.) Ordensstraff - 14 Kan gis for Overtredelse av tjenesteplikter Utilbørlig adferd Reaksjon: Skriftlig irettesettelse Tap av ansiennitet Lavere stilling Tilrettevisning er ikke ordensstraff

77 Opphør av arbeidsforhold (18) Tjenestemannsloven (forts.) Andre særegler Plikt til å overta annen stilling - 12 Fortrinnsrett til ny stilling ventelønn - 13 Særlige saksbehandlingsregler

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus ved Simen Smeby Lium 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus - Nødvendig juridisk kunnskap for å håndtere dine personalspørsmål Kurs i regi av Tekna Ved advokat Simen Smeby Lium, Wikborg

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler?

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler? 1 VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER Av professor emeritus Hennig Jakhelln. 1.1 Varslere whistleblowers 1.1.1 De nye lovbestemmelser om varsling oversikt I aml (2005) 2-4, 2-5 og 3-6 er

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri

Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri Arbeidsrett styringsrett ansvar arbeidstid - VO m.v. Preben Christensen Norsk Industri Program: 14. desember: Kl. 12.00 Velkommen - presentasjon Forventningsavklaring - Programavklaring. 12.30 Arbeidsrett

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

2. Vår statsforvaltning

2. Vår statsforvaltning . Ny i staten materie 29.08.01 07:33 Side 1 2. Vår statsforvaltning 2.1 Leder av statsforvaltningen Grunnloven sier at den utøvende makt er hos Kongen. Kongen - det vil nå i realiteten si regjeringen (Kongen

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Hivpositiv på jobben

Hivpositiv på jobben Arbeidsliv Hivpositiv på jobben Dette heftets målgrupper er hivpositive arbeidstakere, arbeidsgivere og andre med interesse for temaene. Temaene, som er listet opp i innholdsfortegnelsen, er valgt på grunn

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer