Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT. spesialfag / valgfag / valgemne 1952

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT. spesialfag / valgfag / valgemne 1952"

Transkript

1 Stein Evju Sist revidert Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT spesialfag / valgfag / valgemne II En rettslig karakteristikk av forholdet mellom tariffavtalen og de personlige arbeidsavtaler II En klarlegging og vurdering av fredsplikten etter arbeidstvistloven, tariffavtalen og hovedavtalens I En fremstilling og vurdering av Arbeidsrettens organisasjon og dens rettslige kompetanse II Arbeidstvistlovens 4 og I Tariffavtalebegrepet i arbeidstvistloven II Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsgiverens styringsrett og av tillitsmannsinstitusjonen I Tolkning og utfylling av tariffavtaler II En redegjørelse for og vurdering av voldgiftsinstituttet, slik man etter frigjøringen har møtt det gjennom ordningen med lønnsnemnd I En redegjørelse for og vurdering av oppsigelsesvernet ved arbeidsavtaler som omfattes av arbeidervernloven II En redegjørelse for og vurdering av det tariffrettslige ufravikelighetsprinsipp I På hvilken måte vil Arbeidsretten og hovedorganisasjonene kunne øve innflytelse for å hindre og eventuelt bilegge ulovlige eller tariffstridige arbeidskonflikter? - Gi en vurdering av arbeidstvistlovens og Hovedavtalens regler på dette felt II En redegjørelse for og vurdering av fredsplikten i tarifforhold I En redegjørelse for og vurdering av Arbeidsrettens organisasjon og dens rettslige kompetanse.

2 II En redegjørelse for og vurdering av forhandlingsretten, såvel på interessetvistenes som på rettstvistenes område I Tolkningstvister og deres løsning i tariffavtaleforhold II Erstatningsansvar for brudd på tariffavtaler I Sondringen mellom rettstvister og interessetvister og dens rettslige og samfunnspolitiske betydning II Arbeidstakernes troskapsplikt såvel mens den personlige arbeidsavtale består, som etter at den er opphørt I En redegjørelse for og vurdering av arbeidstvistlovens 3 punkt II Om den rettslige adgang til å iverksette boikott i arbeidslivet I Fredsplikten i tarifforhold II En tolkning og vurdering av arbeidstvistlovens 3 punkt I En fremstilling og vurdering av tillitsmannsinstitusjoner i tilknytning til hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsgiverforening II En tolkning og vurdering av arbeidstvistlovens 4 og I En redegjørelse for og vurdering av Arbeidsrettens sammensetning og dens rettslige og samfunnsmessige funksjon II Sondringen mellom rettstvister og interessetvister og dens rettslige og samfunnspolitiske betydning I En analyse og drøftelse av arbeidsgiverens styringsrett II En tolkning og rettspolitisk vurdering av arbeidervernlovens 43, jfr I Tolkning og utfylling av tariffavtaler II Ufravikelighetsprinsippet i tariffavtaleforhold I Arbeidstagernes rett og plikt til arbeid under arbeidskonflikt II Arbeidstakerens troskapsplikt I Om begrepet overtidsarbeid og plikten til å utføre slikt arbeid II Den tariffrettslige fredsplikt og dens omfang I En redegjørelse for og vurdering av Arbeidsrettens sammensetning og dens rettslige og samfunnsmessige funksjon.

3 II En fremstilling og vurdering av reglene om rett til oppsigelse og permittering hvor bedriftens produksjon rammes av driftshindringer m.v I Om erstatningsansvar og erstatningsutmåling ved tariffstridige eller ulovlige aksjoner II Om streikebryterproblemet i norsk arbeidsrett I Arbeidsgiverens styringsrett og vilkårene for en rettmessig og lojal utøvelse av den II I På hvilken måte kan arbeidslivets organisasjoner, deres tillitsmenn og Arbeidsretten gjennom Hovedavtalen og arbeidstvistloven hindre, motvirke eller bilegge ulovlige og tariffstridige aksjoner? 1973 II Troskapsplikt og lojalitet i arbeidsavtaleforhold I En redegjørelse for og vurdering av organisasjonsrett og organisasjonsplikt for arbeidstakere og arbeidsledere II Fredsplikten i tariffavtaleforhold I Tolkingstvister og deres løsning i tariffavtaleforhold II En tolkning og vurdering av 4 og 5 i lov om arbeidstvister av 5. mai 1927 nr I En drøftelse av ufravikelighetsprinsippet i arbeidstvistlovens 3 punkt II Om arbeidsgiverens rettsstilling overfor arbeidstakerne når driften helt eller delvis må innstilles på grunn av forhold som ligger utenfor hans kontroll I Arbeidstakernes rett og plikt til å arbeide under arbeidskonflikt II En oversikt over det saklige virkeområde for de forskjellige lover om arbeidsforhold I På hvilken måte vil Arbeidsretten og organisasjonene og deres tillitsmenn kunne øve innflytelse for å motvirke og eventuelt bilegge ulovlige eller tariffstridige arbeidskonflikter? Gi en vurdering av arbeidstvistlovens og Hovedavtalens regler på dette felt.

4 II Om bruk av tvungen voldgift til løsning av interessetvister i arbeidslivet I Om arbeidsgiverens rettsstilling overfor arbeidstakerne når driften helt eller delvis må innstilles II En tolkning og vurdering av sysselsettingslovens 26 og 27 og en oversikt over den temporære arbeidstakers rettslige stilling I Kravene til arbeidsmiljøet etter arbeidsmiljølovens 7 nr. 1 og 12 nr. 1 og II Om avskjed etter arbeidsmiljølovens 66 nr. 1 og sjømannslovens 15 nr. 1 bokstav c, jfr. arbeidsmiljølovens 66 nr. 2-4 og sjømannslovens I En fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens regler om tvangsmidler og straffansvar II En fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstakerens stilling ved svangerskap og etter fødselen (herunder arbeidsmiljølovens 33) I Om kravet til skriftlighet ved inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler og kravets betydning i forskjellige sammenhenger II Om arbeidstakernes rett og plikt til å arbeide under arbeidskonflikt I Om arbeidsgivers styringsrett II Redegjør for grunnlaget for og innholdet av reglene om tariffavtalens ufravikelighetsvirkninger I Gi en fremstilling av de regler som får anvendelse ved oppsigelser fra virksomhetens (arbeidsgivers) side i forbindelse med driftsinnskrenkning eller rasjonalisering. (Tjenestemannslovens regler skal ikke behandles.) 1984 II Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstakeres rett til å stå i stillingen ved oppsigelse og avskjed I Gi en fremstilling og vurdering av reglene om permittering av arbeidstakere II Gi en fremstilling og vurdering av de sanksjoner som kan gjøres gjeldende overfor arbeidstakere som deltar i tariffstridige eller ulovlige aksjoner.

5 I 1. Verneombudets rettigheter og plikter. 2. I hvilken utstrekning bør arbeidstid være regulert ved ufravikelig lovgivning? 1986 II Arbeidstakers troskapsplikt I Redegjør for sondringen mellom rettstvister og interessetvister i tarifforhold, og betydningen av denne sondring II Om grunnlaget for og innholdet av reglene om tariffavtalens ufravikelighetsvirkninger I Arbeidstakeres rett og plikt til å arbeide underarbeidskonflikt II Gi en fremstilling av de regler som får anvendelse ved oppsigelse fra arbeidsgivers side i forbindelse med driftsinnskrenkning eller rasjonalisering. (Tjenestemannslovens regler skal ikke behandles) I Gi en fremstilling og vurdering av reglene om organisasjonenes ansvar for brudd på fredsplikten II Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens regler om pålegg, tvangsmidler og straff I Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens regler om avskjed II Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsavtaler inngått for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art I Gi en fremstilling og vurdering av reglene om organisasjonenes ansvar for brudd på fredsplikten, og de sanksjoner som kan gjøres gjeldende overfor arbeidstakere som deltar i tariffstridige eller ulovlige aksjoner II Gi en fremstilling og vurdering av reglene om permittering avarbeidstakere I Tariffavtalers ufravikelighet rettsgrunnlag og virkninger II Om arbeidsgivers rettsstilling overfor arbeidstakerne når driften helt eller delvis må innstilles I Om arbeidsgivers styringsrett II Kravene til fullt forsvarlig arbeidsmiljø etter arbeidsmiljølovens 7 nr. 1 og 12 nr. 1 og 2.

6 I Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstakeres rett til å fortsette i stillingen ved oppsigelse og avskjed II Redegjør for sondringen mellom rettstvister og interessetvister i tarifforhold, og betydningen av denne sondring I Gi en fremstilling og vurdering av reglene om erstatningsansvar og erstatningsutmåling ved urettmessig arbeidskamp II Gi en fremstilling og vurdering av reglene om permittering av arbeidstakere I Arbeidstakeres rett og plikt til å arbeide under arbeidskonflikt II Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstakeres rett til å fortsette i stillingen ved oppsigelse og avskjed I Arbeidstakeres rettsstilling ved overføring av virksomhet. Tariffavtalers stilling ved overføring av virksomhet. [Oppgave for valgfag overgangsstudenter - for de som tar to valgfag] 1997 II Gi en fremstilling og vurdering av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsavtaler inngått for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art I Tariffavtalers ufravikelighet rettsgrunnlag og virkninger II Gi en fremstilling og vurdering av reglene om organisasjonenes ansvar for brudd på fredsplikten, og de sanksjoner som kan gjøres gjeldende overfor arbeidstakere som deltar i tariffstridige eller ulovlige aksjoner I Gi en fremstilling og vurdering av reglene om arbeidstakernes medbestemmelsesrett og rettsstilling for øvrig overfor arbeidsgiver når driften helt eller delvis må innstilles II Gjør rede for arbeids- og tjenestetvistlovgivningens tariffavtalebegrep, og for forholdet mellom hovedavtaler, landsoverenskomster og særavtaler, samt for forholdet mellom hovedtariffavtale og særavtaler i staten I 1. Gi en fremstilling og vurdering av reglene om permittering av arbeidstakere. 2. Gi en fremstilling og vurdering av reglene om Arbeidsrettens kompetanse i forhold til de alminnelige domstolers kompetanse.

7 II 1. I hvilken utstrekning bør arbeidstid være regulert ved ufravikelig lovgivning? 2. Gjør rede for begrepene overtidsarbeid og merarbeid, og for arbeidstakeres plikt til å utføre slikt arbeid I 1. Gi en fremstilling og vurdering av reglene i arbeidsmiljøloven og i Hovedavtalen LO-NHO [1998] om arbeidstakeres medbestemmelse (herunder informasjon og drøftelser) ved virksomhetsoverdragelse. 2. Gi en fremstilling og vurdering av hvilke rettsvirkninger en virksomhetsoverdragelse medfører for de individuelle arbeidsforhold og for tariffavtaleforhold II I hvilken utstrekning er arbeidsgiver forpliktet til å tilby arbeidstaker annet arbeid, og i hvilken utstrekning har arbeidsgiver rett til å pålegge arbeidstaker å utføre annet arbeid. Gjør rede for hvilken fremgangsmåte arbeidsgiver må benytte I Gi en fremstilling og vurdering av forholdet mellom norsk rett og folkerett (herunder EØS-retten) på arbeidsrettens område. Gjør også rede for om det oppstår særskilte tolkningsspørsmål når norske arbeidsrettslige bestemmelser har sin bakgrunn i folkeretten (herunder EØS-retten) II 1. Gi en fremstilling og vurdering av den "dobbeltsporede" prosessordning på arbeidsrettens område (forholdet mellom Arbeidsretten og de alminnelige domstoler). 2. Gjør rede for i hvilken utstrekning det bør være særskilte prosessregler på arbeidsrettens område I 1. Gi en fremstilling og vurdering av adgangen til å gjøre bruk av politiske demonstrasjonsaksjoner på arbeidsrettens område. 2. Gi en fremstilling og vurdering av de rettsvirkninger som følger av oppsigelse av arbeidsavtaler i anledning arbeidskamp, med særlig henblikk på situasjonen under og etter en arbeidskamp. Gjør herunder rede for om og i tilfelle hvorfor oppsigelse av arbeidsavtaler er nødvendig for at arbeidskamp skal kunne iverksettes, og angi eventuelle oppsigelsesfrister. Gjør også rede for om slike oppsigelser kan fremsettes kollektivt og i tilfelle av hvem.

8 I - Erasmus (arbeidsrett) The choice of laws as regards labour relations. When will Norwegian labour law apply - and when will the labour law of (one or more) foreign countries apply? Individual as well as collective labour relations including the law regarding industrial conflicts (strike, lock-out etc.) may be discussed II Gi en fremstilling og vurdering av reglene om 1. permittering av arbeidstakere, og om 2. arbeidstakeres rett og plikt til å arbeide under arbeidskonflikt 2004 I Gi en fremstilling og vurdering av reglene om organisasjonenes ansvar for brudd på fredsplikten, og de sanksjoner som kan gjøres gjeldende overfor arbeidstakere som deltar i tariffstridige eller ulovlige aksjoner II Gi en fremstilling og vurdering av arbeidstakernes, overdragerens og erververens arbeidsrettslige (herunder tariffrettslige) stilling når hele eller en del av virksomheten blir overført I Arbeidstakernes lojalitetsplikt 2005 II 1. Gi en fremstilling og vurdering av de regler som får anvendelse i forbindelse med oppsigelse fra arbeidsgivers side ved driftsinnskrenkning eller rasjonalisering. 2. Gjør rede for de krav som arbeidstvistloven setter til en plassoppsigelse Begge deloppgaver skal besvares. Det kan legges til grunn at deloppgave 1 kan besvares på basis av arbeidsmiljøloven av 1977 med senere endringer. Deloppgave 2 besvares kort I 1. Gjør rede for arbeidstvistlovens tariffavtalebegrep 2. Gjør rede for hvorvidt og i hvilken utstrekning arbeidsmiljølovens bestemmelser, eventuelt andre regler, får anvendelse om en av partene bringer deres rettsforhold til opphør før tiltredelse har funnet sted II Gi en fremstilling og vurdering av reglene om kontrolltiltak i virksomheten (arbeidsmiljøloven [2005] 9-3 og 9-4 skal ikke behandles) I Arbeidstakeres organisasjonsrett II Gjør rede for saklighetskravet i arbeidsretten I Permittering i arbeidsforhold

9 II Gi en fremstilling og vurdering av de arbeidsrettslige regler som får anvendelse når et foretak må innskrenke driften helt eller delvis. (Omstillingslova [lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd av 6. juni 2008 nr. 38] skal ikke behandles.) 2009 I Gi en fremstilling og vurdering av spørsmålet om den som erverver en virksomhet - eller en del av en virksomhet - blir helt eller delvis bundet av en tariffavtale som overdrageren er bundet av. (JUR5510/1510 Arbeidsrett og JUR5512/ Arbeidsrett den kollektive del.) 2009 I-2 Ufravikelighetsregelen i arbeidstvistlovens 3 nr. 3 rekkevidde for berørte parter og arbeidsavtaler og rettsvirkninger ved brudd. (Utsatt prøve/kontinuasjon JUR1512 Arbeidsrett den kollektive del.) 2009 II Drøft reglene om skriftlig arbeidsavtale i arbeidsmiljølovens og hvilken betydning de har for et arbeidsforhold II-2 Oppsigelsesvern i prøvetid. (Utsatt prøve/kontinuasjon JUR1511/5511 Arbeidsrett den individuelle del.) 2010 I Tariffavtaleregulering: Drøft forutsetninger for, fordeler og ulemper ved å overlate regulering av lønns- og arbeidsvilkår i større eller mindre grad til kollektive avtaler (tariffavtaler). Drøftelsen bør inkludere både nasjonale og internasjonale perspektiver II Diskuter regler om og rettsvirkninger av utvelgelse til oppsigelse ved nedbemanning på grunn av virksomhetens forhold. Arbeidsmiljølovens skal også være med i drøftelsen II-2 Gi en redegjørelse for og vurdering av reglene om permittering. (Utsatt prøve/kontinuasjon JUR1511/5511 Arbeidsrett den individuelle del.)

10 I Redegjør for tariffavtalebegrepet i arbeidstvistloven og tariffavtalebegrepet i tjenestetvistloven og diskuter dem sammenligningsvis I-2 Om fredsplikt i den kollektive arbeidsretten. (JUR5512 Ekstra eksamenstilbud i forbindelse med endring av studieordning.) 2011 I-3 Om arbeidsmiljølovens arbeidstidsreglers struktur, rettsvirkninger og konfliktløsningsordninger. (JUR5511 Ekstra eksamenstilbud i forbindelse med endring av studieordning.) 2011 II Om retten til å fortsette i stilling etter arbeidsmiljølovens II-2 Om permittering. (Utsatt prøve/kontinuasjon JUR1511/JUS5511 Arbeidsrett - den individuelle del.) 2012 I Om fredsplikt i rettstvister I-2 Gjør rede for hvordan tariffbundethet oppstår, både for tariffparter og for medlemmer. (Utsatt prøve/kontinuasjon JUR1512/JUS5512 Arbeidsrett - den kollektive del.) 2012 II Arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler: Gjør rede for anvendelsesområde, grunntrekk og hovedregler, og for tilpasnings- og unntaksordninger II-2 Drøft reglene om skriftlig arbeidsavtale i arbeidsmiljølovens og hvilken betydning de har for et arbeidsforhold. (Utsatt prøve/kontinuasjon JUR1511/JUS5511 Arbeidsrett den individuelle del.) 2013-I Tariffavtalers ufravikelighet rettsgrunnlag og virkninger I-2 Om begrepet «tariffavtale» i arbeidstvistloven av (Utsatt prøve/kontinuasjon JUR1512/JUS5512 Arbeidsrett den kollektive del.)

11 II JUR1511 (BA): Gjør rede for reglene om lønnsutbetaling og trekk i lønn etter arbeidsmiljølovens JUS5511 (MA): Gi en fremstilling og vurdering av reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens 16-1, 16-2, 16-3 og Paragraf 16-2 tredje ledd skal ikke behandles I JUR1512 (BA) Om tariffavtalebegrepet i arbeidstvistloven. JUS5512 (MA) Om sondringen mellom rettstvister og interessetvister og sondringens betydning. JUS5870 (MA) International and Comparative Labour Law Justification of discrimination in EU law on equality I-2 JUR1512 (BA) og JUS5512 (MA) Gi en fremstilling og vurdering av reglene om organisasjoners ansvar for tariffbrudd. (Utsatt prøve/kontinuasjon JUR1511/JUS5511 Arbeidsrett den individuelle del.) 2014 II JUR1511 (BA) Om betydningen av formkrav ved oppsigelser. JUS5511 (MA) Om «masseoppsigelser» etter arbeidsmiljølovens I JUR1511 (BA) Om tariffavtalers ufravikelighet begrep og rettsvirkninger. Tariffavtalers betydning i sin alminnelighet skal ikke drøftes. JUS5512 (MA) Tariffavtalers stilling ved virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens Hva som er «overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet» i arbeidsmiljølovens kapittel 16s forstand skal ikke drøftes. JUS5870 (MA) International and Comparative Labour Law The right to employee participation in EU law.

Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag

Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag Henning Jakhelln Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo henning.jakhelln@jus.uio.no Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag 1952-2004 1952 II En rettslig karakteristikk av forholdet

Detaljer

Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT. spesialfag / valgfag / valgemner 1952

Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT. spesialfag / valgfag / valgemner 1952 Stein Evju Sist revidert 2017-02-10 Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT spesialfag / valgfag / valgemner 1952 Merk: Fra 1952 var arbeidsrett ett spesialfag/valgfag i siste avdeling/år i studiet. Fra og med

Detaljer

Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag 1952-2009

Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag 1952-2009 Henning Jakhelln Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo henning.jakhelln@jus.uio.no Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag 1952-2009 1952 II En rettslig karakteristikk av forholdet

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

INNLEDNING 1 Emneområde 2 Arbeidsrettens rettskilder 3 Begreper og særtrekk 4 Arbeidsrettsreglene i praksis

INNLEDNING 1 Emneområde 2 Arbeidsrettens rettskilder 3 Begreper og særtrekk 4 Arbeidsrettsreglene i praksis Innhold KAPITTEL I INNLEDNING 1 Emneområde.................................... 17 1.1 Arbeidsrett i kommunesektoren.................. 17 1.2 Individuell arbeidsrett.......................... 19 1.3 Kollektiv

Detaljer

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale?

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? I spørsmålet om hvilken betydning det har at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale, er det begrenset hvilket

Detaljer

OVERSIKT OVER ARBEIDSRETTEN

OVERSIKT OVER ARBEIDSRETTEN Henning Jakhelln OVERSIKT OVER ARBEIDSRETTEN 2. utgave NKS-Forlaget Innhold 1 Grunnbegreper 21 1.1 Oversikt 21 1.1.1 Arbeidsretten og dens omfang 21 1.1.2 Oversikt over noen sentrale begreper i arbeidsretten

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

Jan Tormod Dege. Arbeidsrett. Rettigheter og plikter i arbeidsforhold MINERVA

Jan Tormod Dege. Arbeidsrett. Rettigheter og plikter i arbeidsforhold MINERVA Jan Tormod Dege Arbeidsrett Rettigheter og plikter i arbeidsforhold MINERVA INNHOLD Fullstendig innholdsoversikt XI DEL I DEN ARBEIDSRETTSLIGE PROBLEMSTILLING. ARBEIDSAVTALENS ETABLERING OG ORGANISERING

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

III. Vern mot diskriminering

III. Vern mot diskriminering Forord... 5 I. Innledning... 19 1 Emneområde... 19 1.1 Arbeidsrett i offentlig sektor... 19 1.2 Individuell arbeidsrett... 21 1.3 Kollektiv arbeidsrett... 22 2 Arbeidsrettens rettskilder... 24 2.1 Rettslig

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 5. mai 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 5. mai 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 5. mai 2011 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Noe kjennskap til arbeidsrett er nødvendig for enhver leder Grunnlag for god personalpolitikk

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett

Kollektiv arbeidsrett Kollektiv arbeidsrett Jan Fougner Tron Sundet Johan Kr. 0ydegard Marit B. Frogner Mette Jenssen Merete Bärdsen Bj0rn Jacobsen Universitetsforlaget Innhold Forord 5 1 Den kollektive arbeidsretten 19 2 Tariffavtalen

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-46298-4 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Laboremus

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Margrethe Meder til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Margrethe Meder til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. april 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Nokas AS (advokat Margrethe Meder til prøve)

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk arbeidsrett Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk informasjon tema og mål Varighet 8 timer Kursets innhold Forskjellen

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Det store bildet. Hva vi skal gjennom på kurset. Et historisk perspektiv (med en innlagt quiz) Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Nord

Det store bildet. Hva vi skal gjennom på kurset. Et historisk perspektiv (med en innlagt quiz) Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Nord Det store bildet Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Nord Bodø, Rådgiver/advokat Hege Synne Rahm Jus og arbeidsliv Hva vi skal gjennom på kurset Sentrale lover (særlig arbeidsmiljøloven) Innføring i

Detaljer

Arbeidsrett den kollektive del

Arbeidsrett den kollektive del JUR 5512 Arbeidsrett den kollektive del Oversikt over hovedstrukturen i forelesningene For hver del (nummerert med romertall) er det nederst på første side angitt hvilke deler av hovedlitteraturen emnet

Detaljer

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM Når har tillitsvalgte rett til å bli tatt med på råd? I henhold til hovedavtalene

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

Hva vi skal gjennom på kurset

Hva vi skal gjennom på kurset Det store bildet Tillitsvalgtkurs Modul I Helse Sør Øst (parallellkurs) Gardermoen, 12. 13. september 2017 Spesialrådgiver/ advokat Kristin Krogvold, Avdeling for jus og arbeidsliv Hva vi skal gjennom

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Sammenslåingsprosessen: Inndelingslova, hvem skal lede arbeidet og hvordan bør

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Rikshospitalet, 13. og 14. januar 2016 Spesialrådgiver/advokat Synne Bjørvik Staalen Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell

Detaljer

JUS5512 Kollektiv arbeidsrett V 2016 for Master i rettsvitenskap

JUS5512 Kollektiv arbeidsrett V 2016 for Master i rettsvitenskap JUS5512 Kollektiv arbeidsrett V 2016 for Master i rettsvitenskap Sensorveiledning SE, 02.05.2016 Eksamensoppgaven har følgende tekst: «Gjør rede for reglene om Arbeidsrettens saklige domsmyndighet.» Oppgavetemaet

Detaljer

Det store bildet. Hva vi skal gjennom på kurset. Et historisk perspektiv (med en innlagt quiz) Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Sør-Øst

Det store bildet. Hva vi skal gjennom på kurset. Et historisk perspektiv (med en innlagt quiz) Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Sør-Øst Det store bildet Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Sør-Øst Gardermoen 8. 9. oktober 2015 Rådgiver/advokatfullmektig Lene Brandt Knutsen Jus og arbeidsliv Hva vi skal gjennom på kurset Sentrale lover

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Helse Midt 15. februar Advokat/forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs kollektiv

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet Eli Aasheim og Christel Søreide 16. februar 2017 Agenda 00 Innledning transaksjonsprosessen 01 Betydningen av transaksjonsmodell 02 Innledende planlegging

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv. Lovspeil Oppdatert 10. januar 2006 Lesebeskrivelse Nedenfor finnes et lovspeil som tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven av 1977. Paralellt vises den tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven av 2005.

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Fredspliktens rekkevidde ved «annen arbeidskamp» enn streik og lockout

Fredspliktens rekkevidde ved «annen arbeidskamp» enn streik og lockout Fredspliktens rekkevidde ved «annen arbeidskamp» enn streik og lockout Kandidatnummer: 554 Leveringsfrist: 25.11.2015 Antall ord: 17864 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Introduksjon... 1 1.2 Problemstilling...

Detaljer

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 17. november 2011 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ved ansettelser? Underveis? Ved endring av innhold i arbeidsforhold? Ved avvikling

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett en innføring

Kollektiv arbeidsrett en innføring Kollektiv arbeidsrett en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Gardermoen, 12.-13. september 2017 Forhandlingssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom, Jus og Arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs

Detaljer

Hovedavtale 2014-2017. mellom SAMFO og Lederne

Hovedavtale 2014-2017. mellom SAMFO og Lederne Hovedavtale 2014-2017 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Hovedavtale 4 1 Partsforhold, virkeområde og varighet 4 2 Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum VELKOMMEN TIL KURS Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum Temaer for kurset Tariffsystemets oppbygging og rangordning Særavtale versus arbeidsreglement hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort #Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort Foredragsholder Jens Johan Hjort Hjort er partner ved vårt kontor i Tromsø, og nyvalgt

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt +

Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt + Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt + Av Vigdis Opsal* Innholdsoversikt 1 Innledning... 186 1.1 Introduksjon... 186 1.2 En nærmere presentasjon av emnet... 188 1.3 Avgrensninger; fremstillingen

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

Fredsplikten et forbud mot arbeidskamp. 1) Innledning

Fredsplikten et forbud mot arbeidskamp. 1) Innledning Fredsplikten et forbud mot arbeidskamp 1) Innledning I sommer kom Arbeidsretten med en interessant dom som omhandler spørsmålet om hva som utgjør tariffstridig og ulovlig arbeidskamp. I høst stevnet Spekter

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Gardermoen, 1. februar 2012 Spesialrådgiver/advokat Hanne Gillebo-Blom Fagsjef/advokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidslivets "kjøre-regler" prosesser Advokat Trine Lise Fromreide Advokat, Ph.D, Helga Aune 13. mai 2015 Bergen Næringsråd Kort presentasjon

Detaljer

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten 1 Foto: istock.com/nanisimova Hovedavtalen i staten - innhold Del 1 Medbestemmelse Kapittel 1 Hovedavtale, tilpasningsavtale og medbestemmelse ved omstilling

Detaljer

TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE?

TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE? 1 Oslo, februar 2011 Til Presteforeningens forhandlingsutvalg, stiftsstyrer og lokale lag. TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE? På generalforsamlingen i 2009 ble det vedtatt at

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 471 Arkivsaksnr.: 2008/3054 Saksbehandlar: Rune Håseth Dato: 10.12.2008 Prosedyre / reglar ved nedbemanning Utval Møtedato Utvalssak Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. november 2013 Seksjonssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom Sjefadvokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal

Orientering om overtalsbehandling i vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om overtal Orientering til overtalleg skuleåret 2015/16 Ikkje offentleg: Offl 13, Fvl 13 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 17626/2015/400 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 18.03.2015 Orientering

Detaljer

ETABLERING AV TJENESTESENTER. Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF

ETABLERING AV TJENESTESENTER. Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF ETABLERING AV TJENESTESENTER Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF TJENESTESENTER I REGI AV NORSK HELSENETT 1. Forutsettes gjennomført som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kapittel

Detaljer

Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål

Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål Innledning Dagens Regjering har initiert en kommunesammenslåingsprosess. En kommunesammenslåing innebærer at to eller flere kommuner

Detaljer

forord Oslo, 10. mai 2017 Alexander Næss Skjønberg, Eirik Hognestad og Marianne Jenum Hotvedt

forord Oslo, 10. mai 2017 Alexander Næss Skjønberg, Eirik Hognestad og Marianne Jenum Hotvedt [start forord] Forord Den første utgaven av denne boken ble skrevet av Alexander Næss Skjønberg og Eirik Hognestad. Boken var et resultat av den interessen for arbeidsrett som ble skapt i deres tid som

Detaljer

Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse (sist endret 12. februar 2016)

Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse (sist endret 12. februar 2016) Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse 2015 2017 (sist endret 12. februar 2016) 1. Innledning Kulturdepartementet (departementet) tar sikte på at Den norske kirke skal

Detaljer

Tillitsvalgtkurs KS Avtaleverket grunntrekk og oversikt. Tema. Uoversiktlig materie. 2.november 2016

Tillitsvalgtkurs KS Avtaleverket grunntrekk og oversikt. Tema. Uoversiktlig materie. 2.november 2016 Tillitsvalgtkurs KS Avtaleverket grunntrekk og oversikt 2.november 2016 Seksjonssjef /advokat Avdeling for Jus og Arbeidsliv Tema Hvilke avtaler gjelder for leger i primærhelsetjenesten Oversikt over Hovedavtalen

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Hva er en kommunesammenslåing? Kommunesammenslåinger innebærer at to eller flere

Detaljer

Arbeidsrett. GILA-samling 9. november 2012. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 9. november 2012. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 9. november 2012 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ansettelser Underveis Avvikling av arbeidsforhold Påstander Noe kjennskap til

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: jejo@grette.no, mob: 99 70 87 78 Advokat Vibeke Holm e-post: viho@grette.no, mob: 97 66 92 62 Når

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Eierseksjonsloven forslag til endringer

Eierseksjonsloven forslag til endringer Eierseksjonsloven forslag til endringer Finn Stormfelt, advokat, NBBL h.v. Revisjon av eierseksjonsloven Et utvalg la frem forslag til endringer i eierseksjonsloven 29.8.2014. Høringsfristen 15.12.2014.

Detaljer

Rapport til Luster kommune. Organisasjonsform for Lustrabadet KF

Rapport til Luster kommune. Organisasjonsform for Lustrabadet KF Rapport til Luster kommune Organisasjonsform for Lustrabadet KF Utført av KS-Konsulent as på oppdrag fra Luster kommune April 2014 1 Innhold Forord... 3 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn og grunnlag for vurderingen...

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett 2.51 Virksomhetsoverdragelse virkeområde Oppgaveteksten er hentet fra Rt. 1997 s. 1954 (Løtendommen). Det avgjørende i oppgaven er hvorvidt

Detaljer

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Innholdsfortegnelse: HOVEDAVTALEN:...2 Kapittel I - Partsforhold og varighet...2 1-1 Partsforhold...2

Detaljer

ORGANISASJONERS ANSVAR ETTER ARBEIDSTVISTLOVEN 4

ORGANISASJONERS ANSVAR ETTER ARBEIDSTVISTLOVEN 4 ORGANISASJONERS ANSVAR ETTER ARBEIDSTVISTLOVEN 4 Organisasjoners aktivitetsplikt i forhold til å forhindre eller stanse et tariffstridig forhold eller en ulovlige arbeidsstans Kandidatnr: 343 Veileder:

Detaljer

AD HØRING NOU 2004:5 INNSTILLING FRA ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET. Viser til Deres brev av om ovennevnte sak med utsatt høringsfrist til

AD HØRING NOU 2004:5 INNSTILLING FRA ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET. Viser til Deres brev av om ovennevnte sak med utsatt høringsfrist til Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200400660-/HAM Vår ref.: HS Dato: 12. juli 2004 AD HØRING NOU 2004:5 INNSTILLING FRA ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET Viser til Deres

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger. Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger. Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Tema for dagen Sammenslåingsprosessen hvem skal lede og hvordan skal det organiseres? Informasjon

Detaljer

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO Nyheter fra arbeidsretten NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket har profesjonelle

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN

ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp Revidert april 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning......... 7 1. Generelt om konflikter og bruk av kampmidler...

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

Resignasjonsplikt i tariffretten

Resignasjonsplikt i tariffretten Resignasjonsplikt i tariffretten Av Jorun Bjerke* Innholdsoversikt 1 Innledning... 2 1.1 Introduksjon... 2 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Nærmere om tema og problemstillinger... 4 1.4 Fremstillingen videre... 6

Detaljer