marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall"

Transkript

1

2

3 marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall

4 Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 1. opplag 2015 ISBN Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Laboremus Oslo AS Brødtekst: Minion Pro 10/14,5 pkt Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Juridisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

5 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING Arbeidsrett definisjon og avgrensninger Arbeidsrettens historikk og kilder Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde Arbeidsmiljølovens ufravikelighet Sentrale begreper i arbeidsretten Virksomhet Arbeidstaker Arbeidsgiver Tillitsvalgt Arbeidsgivers styringsrett Arbeidstakers lojalitetsplikt Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tilsyn med arbeidsmiljøloven og straffebestemmelser KAPITTEL 2 LIKEBEHANDLING OG FORBUD MOT DISKRIMINERING Kilder og begrepsavklaring Arbeidsmiljøloven kapittel Likestillingsloven Diskrimineringsloven om etnisitet Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven... 37

6 6 innhold 2.6 Lov om diskriminering på grunn av seksuell orientering Positiv særbehandling Arbeidsgivers opplysningsplikt og regler om bevisbyrde Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt KAPITTEL 3 INNGÅELSE AV ARBEIDSFORHOLD Ansettelsesprosessen Utlysning av stilling Innhenting av informasjon i forbindelse med intervju m.m Valg av arbeidstaker Fortrinnsrett en begrensning i arbeidsgivers styringsrett med hensyn til valg av arbeidstaker Deltidsansatte og retten til utvidet stilling Arbeidsavtalen form og innhold Prøvetid Midlertidig ansettelse Hovedregelen om fast ansettelse Adgangen til midlertidig ansettelse Særlig om adgangen til midlertidig ansettelse i staten Opphør av avtale om midlertidig ansettelse Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse Om innleie, entreprise og om likebehandlingsprinsippet Innleie Likebehandling Entreprise KAPITTEL 4 HMS OG KRAV TIL ARBEIDSMILJØET Generelle krav til arbeidsmiljøet Krav til det fysiske arbeidsmiljøet Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet Kjemikalier og biologisk materiale... 81

7 innhold Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Krav til systematisk HMS-arbeid internkontrollforskriften Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Bedriftshelsetjeneste Varsling Øvrige bestemmelser Tiltak for å fremme fysisk aktivitet HMS-opplæring for øverste leder KAPITTEL 5 ARBEID AV BARN OG UNGE Hovedregelen om forbud mot barnearbeid Arbeidstid, pauser og fritid for barn og unge Arbeidsgivers andre plikter i forhold til arbeid av barn og unge KAPITTEL 6 RETT TIL FRI FRA ARBEIDET PERMISJONER Definisjoner og hjemmel Om rett til fri i forbindelse med fødsel og adopsjon Svangerskapskontroll Rett til permisjon under svangerskapet Omsorgspermisjon Fødselspermisjon og foreldrepermisjon Delvis permisjon Fri i forbindelse med amming Rett til fri ved barn og barnepassers sykdom Omsorg for og pleie av nærstående Permisjon i forbindelse med utførelse av offentlige verv Utdanningspermisjon Rett til fri i forbindelse med militærtjeneste og repetisjonsøvelse Rett til fri i forbindelse med religiøse høytider Velferdspermisjoner

8 8 innhold KAPITTEL 7 KONTROLLTILTAK Definisjon og hjemmel Adgangen til kontrolltiltak Saksbehandlingsregler i forbindelse med kontrolltiltak Særlig om medisinske undersøkelser Kort om personopplysningslovens regler KAPITTEL 8 LØNN Hjemmel og definisjoner Krav til lønnens størrelse Beregning av lønn Hvordan og når lønn skal utbetales Utbetaling av lønn for helligdager og høytidsdager Lønn 1. og 17. mai Lønn for andre helligdager Trekk i lønn og feriepenger Særlig om feilutbetaling av lønn og feriepenger Foreldelse av lønnskrav KAPITTEL 9 ARBEIDSTID Innledning Forsvarlighetskravet Definisjoner Arbeidstid Arbeidsfri Arbeidstidsreglenes virkeområde Virkeområdet generelt Arbeidstakere Ledende art Særlige uavhengige stillinger Tariffavtale fagforeninger med innstillingsrett Force Majeure Alminnelig arbeidstid Avtalefestet alminnelig arbeidstid

9 innhold Forlengelse av den alminnelige arbeidstid Arbeid av passiv karakter Beredskapstjeneste utenfor arbeidsstedet Nedsatt alminnelig arbeidstid Skift turnus Ytterligere redusert arbeidstid ved skift og turnus Arbeidstiden for arbeidstakere med tredelt skift- og turnusarbeid Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Formål Skriftlig avtale eller tillatelse fra Arbeidstilsynet Gjennomsnittsberegningsperioden Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden etter avtale med den enkelte ansatte Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden etter avtale med de tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet Gjennomsnittsberegning etter tillatelse fra Arbeidstilsynet Overtid Hva er overtid? Drøftingsplikt Vilkår for å kunne arbeide overtid Arbeid utover avtalt arbeidstid Hvor mange timer overtid kan den enkelte arbeidstaker utføre? Samlet arbeidstid Plikten til å utføre overtidsarbeid Rett til fritak for overtidsarbeid Godtgjørelse og avspasering Pauser Krav på pause og pausens lengde Pause i forbindelse med overtidsarbeid Er hvilepausen arbeidstid?

10 10 innhold 9.12 Krav på daglig fritid Krav på sammenhengende daglig fritid Avtale om kortere arbeidsfrie perioder i tariffbundet bedrift Krav på ukentlig fritid Krav til sammenhengende ukentlig fritid Rett til redusert arbeidstid alder, helse, sosiale og andre vektige velferdsgrunner Innledning Redusert arbeidstid på grunn av alder Redusert arbeidstid på grunn av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner Vesentlig ulempe Perioden med redusert arbeidstid og krav på å kunne gå tilbake til tidligere arbeidstid Fortrinnsrett Tvisteløsningsnemnda Fleksibel arbeidstid Rett til fleksibel arbeidstid «Vesentlig ulempe» Nattarbeid Hjemmel og definisjon av nattarbeid Generelt forbud mot nattarbeid Vilkår for å benytte nattarbeid Utvidet adgang til nattarbeid i tariffbundet bedrift Helsekontroll i forbindelse med nattarbeid Fritak for regelmessig nattarbeid Søn- og helgedagsarbeid Definisjon av søn- og helgedagsarbeid Vilkår for arbeid på søn- og helgedager Søn- og helgedagsarbeid etter avtale med de tillitsvalgte Søn- og helgedagsarbeid for ansatte som etter sin religion feirer særskilte høytidsdager

11 innhold Arbeidsplan Oversikt over arbeidstiden Fjernarbeid Arbeid i arbeidsgivers hjem Kontroll og tilsyn KAPITTEL 10 INFORMASJON OG DRØFTING Bakgrunn og hjemmel Virkeområdet for bestemmelsene og definisjon av begreper Hva arbeidsgiver skal drøfte og informere om og krav til gjennomføringen Muligheten til å pålegge tillitsvalgte taushetsplikt Muligheten for å unnlate å gi informasjon eller drøfte KAPITTEL 11 FERIE Innledning Virkeområdet «arbeidstakerbegrepet» Viktige begreper og prinsipper Opptjeningsår og ferieår Hovedferie og restferie Virkedager og arbeidsdager Adgangen til å fravike ferieloven ved avtale Feriefritid Arbeidstakers rett til å motsette seg ferieavvikling Fastsetting av ferie Drøftelsesplikt Varsel om feriefastsettelse Hovedferie og restferie Endring av fastsatt ferie Overføring av ferie Forskuddsferie Overføring til neste ferieår Ikke avviklet ferie

12 12 innhold 11.9 Feriepenger Innledning Feriepengegrunnlag Feriepenger beregnes i prosent Utbetaling av feriepenger Ferie ved sykdom Innledning Syk før ferien Syk i løpet av ferien Overføring av ferie til neste år ved sykdom Sykepenger ved utsatt ferie Feriepenger av sykepenger og omsorgspenger Ferie ved foreldrepermisjon Ferie under militærtjeneste Ferie og arbeidskamp Ferie og oppsigelse Innledning Oppsigelse fra arbeidsgiver Oppsigelse fra arbeidstaker Arbeidstakers rett til å kreve ferie lagt i oppsigelsestid Erstatning Virksomheten skifter eier KAPITTEL 12 OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD Oversikt over ulike former for opphør Permittering Definisjon og hjemmel Valget mellom permittering og oppsigelse Saksbehandlingen ved permittering Vilkårene for å permittere Lov om lønnsplikt under permittering Suspensjon Oppsigelse fra arbeidsgiver Generelt om oppsigelsesvernet Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

13 innhold Oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold Særskilt oppsigelsesvern Oppsigelse grunnet sykdom og sykefravær Oppsigelse på grunn av graviditet og permisjon Oppsigelse på grunn av avtjening av pliktig eller frivillig militærtjeneste Oppsigelse og alder Særlig om såkalt «endringsoppsigelse» Arbeidstakers egen oppsigelse Avskjed Saksbehandlingsreglene i forbindelse med oppsigelse og avskjed Formål Drøfting før beslutning om oppsigelse Masseoppsigelser Skriftlig oppsigelse Krav til innhold og overlevering Krav om forhandlinger Oppsigelsesfrister og frister for søksmål Retten til å stå i stilling Virkninger av en usaklig oppsigelse eller en urettmessig avskjed Sluttavtaler Sluttattest Omstillingsloven KAPITTEL 13 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Formål og hjemmel Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse vilkår Oversikt over de ulike vilkårene Nærmere om kravet til «selvstendig enhet» Overdragelsesvilkåret Identitetsvilkåret

14 14 innhold 13.3 Rettsvirkningene av en virksomhetsoverdragelse Lønns- og arbeidsvilkår Oppsigelsesvernet Reservasjonsrett og valgrett Informasjon og drøfting Tillitsvalgtes stilling KAPITTEL 14 KOLLEKTIV ARBEIDSRETT Hjemmel og oversikt over sentrale begreper Hjemmel Sentrale begreper Den frie organisasjonsretten og organisasjonene Nærmere om tariffavtalen Rettstvister, interessetvister og arbeidskamp Kort oversikt over gangen i et tariffoppgjør Arbeidsretten Allmenngjøring av tariffavtaler FORSLAG TIL VIDERE LESNING DOMMER STIKKORD

15 1 Innledning 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger En arbeidsavtale er en kontrakt der den ene parten (arbeidstaker) stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon for en annen (arbeidsgiver). Arbeidsrett kan sies å være rettsreglene om arbeidsforhold. Arbeidsretten omfatter både rettsforholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver (den individuelle arbeidsretten) og rettsforholdet mellom arbeidstakernes organisasjoner på den ene siden og arbeidsgiver eller dennes arbeidsgiverorganisasjon på den andre siden (den kollektive arbeidsretten). I denne boken vil vi konsentrere oss om den individuelle arbeidsretten, men det vil også bli gitt en kort oversikt over kollektiv arbeidsrett i kapittel 14. Arbeidsretten omhandler videre arbeidsforhold i både privat og offentlig sektor. For både privat sektor, kommunal sektor og statlig sektor gjelder først og fremst lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62 (arbeidsmiljø loven eller aml.). Lov om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 nr. 3 (tjenestemannsloven eller tjml.) er en særlov som gjelder for arbeids-

16 16 kapittel 1 forhold i staten. Denne loven kommer i tillegg til eller går foran arbeidsmiljøloven der det er motstrid mellom reglene. I medhold av aml. 1-2 (3) er det gitt en egen forskift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper, jf. forskrift av 16. desember 2005 nr. 1567, og i 1 finner vi en oversikt over bestemmelser i arbeidsmiljøloven som ikke gjelder for statens tjenestemenn og embetsmenn. Det er også verdt å nevne at for enkelte grupper av arbeidstakere er det gitt særlige lover, slik som lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip av 21. juni 2013 nr. 102 (skipsarbeidsloven). I denne fremstillingen vil hovedfokus være på arbeidsforhold i privat sektor, men der det er store forskjeller på reglene i privat og statlig sektor, vil det også kort bli gjort rede for bestemmelsene i tjenestemannsloven. 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder Arbeidsmiljøloven vil være den mest sentrale loven i denne fremstillingen. Men vi vil også behandle andre lover med relevans for arbeidsrett, herunder ferieloven og de ulike diskrimineringslovene. Norge fikk sin første generelle arbeidervernlov 19. juni Da ble det blant annet innført regler om vern mot usaklig oppsigelse og regler om rett til ferie. Denne loven ble erstattet av arbeidervernloven av 7. desember 1956, som igjen ble erstattet av arbeidsmiljøloven av 1977 (lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø). I tillegg fikk vi lov om ferie av 29. april 1988 nr. 21 (ferieloven), se bokens kapittel 11. Ved revisjonen i 1977 utvidet man arbeidervernlovgivningen. Loven fra 1977 inneholdt blant annet regler om krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, regler om den organiserte vernetjenesten,

17 innledning 17 arbeidstid, oppsigelsesvern og regler om retten til fri ved sykdom og fødsel. I loven fra 1977 ble det også innført viktige bestemmelser om midlertidig ansettelse og regler om tilsyn med loven. Arbeidsmiljøloven av 1977 ble endret flere ganger, blant annet i 1995, da man foretok en innstramming i reglene om midlertidig ansettelse. Bakgrunnen for gjeldende lov av 2005 var at det hadde skjedd vesentlige endringer i arbeidslivet i Norge siden den forrige loven ble vedtatt i Næringsstrukturen var annerledes, arbeidsdeltakelsen blant kvinner hadde økt, og det var generelt sett et helt annet mangfold i arbeidslivet i 2005 enn det som var tilfellet i Arbeidet med loven av 2005 ble påbegynt i 2001 med Arbeidslivslovutvalgets arbeid. Viktige forarbeider til loven av 2005 er NOU 2004: 5 (Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst av 20. februar 2004) og Ot.prp. nr. 49 ( ). Den nye loven ble vedtatt av Stortinget 17. juni Men allerede etter stortingsvalget høsten 2005 ble det foreslått endringer i den nye loven, som da ennå ikke hadde trådt i kraft. Endringene gikk særlig på reglene om midlertidig ansettelse og arbeidstid. Disse endringene ble vedtatt av Stortinget i desember 2005 og trådte i kraft som en del av den nye loven 1. januar Arbeidsmiljøloven av 2005 inneholder mange av de samme bestemmelsene som sin forgjenger, men det er to helt nye kapitler. Det er aml. kapittel 8 om informasjon og drøfting og aml. kapittel 9 om kontrolltiltak. Disse kapitlene vil bli behandlet nærmere senere i fremstillingen, se bokens kapittel 7 og 10. Arbeidsmiljøloven er sist endret ved lov av 24. april 2015 nr. 20, med ikrafttredelse 1. juli Endringene gjelder i hovedsak reglene om midlertidig tilsetting, arbeidstid og aldersgrenser i arbeidslivet. Disse endringene er innarbeidet i denne fremstillingen. Arbeidsmiljølovens bestemmelser utfylles av en rekke forskrifter som gir mer detaljerte regler, for eksempel om krav til arbeids-

18 18 kapittel 1 miljøet. Med virkning fra 1. januar 2013 skjedde det en stor revisjon av HMS-forskriftene, idet 47 tidligere forskrifter ble erstattet av seks nye. Også disse forskriftene vil bli kort omtalt i bokens kapittel 4. Mange av reglene i arbeidsmiljøloven kommer fra EU. Dette gjelder særlig reglene om virksomhetsoverdragelse i lovens kapittel 16, reglene om vern mot diskriminering i lovens kapittel 13 og reglene om informasjon og drøfting i lovens kapittel 8. Det er imidlertid ikke rom for å se nærmere på EU-retten i denne fremstillingen. 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde Arbeidsmiljølovens formål finner vi i lovens 1-1, som slår fast at formålet med loven er «å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet». Videre er lovens formål å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet og å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. Loven skal videre gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomheten selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlige myndigheter, og den skal bidra til et inkluderende arbeidsliv.

19 innledning 19 Arbeidsmiljølovens virkeområde fremgår av lovens 1-2, som slår fast at loven gjelder for «virksomheter» som sysselsetter «arbeidstaker». Det blir dermed viktig å se på hva som i lovens forstand menes med «virksomhet», og hvem som er «arbeidstaker». Disse begrepene behandles derfor nærmere nedenfor. 1.4 Arbeidsmiljølovens ufravikelighet Arbeidsmiljøloven er en lov som er ment å verne arbeidstaker, og derfor er loven gjort ufravikelig, jf. aml Det fremgår av denne bestemmelsen at loven ikke ved avtale kan fravikes til skade for arbeidstaker, med mindre loven selv åpner opp for det. På denne måten vil arbeidsmiljøloven sette visse minstekrav som det ikke er adgang til å avtale seg bort fra. Det er imidlertid ingen begrensninger i adgangen til å avtale bedre ordninger for arbeidstaker enn det loven gir anvisning på. 1.5 Sentrale begreper i arbeidsretten Virksomhet Arbeidsmiljøloven gjelder for «virksomhet» som sysselsetter arbeidstaker, jf. aml. 1-2 (1). Hva som ligger i virksomhetsbegrepet, er dermed avgjørende for om arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse. Her vil utgangspunktet være at begrepet «virksomhet» skal tolkes konkret i forhold til hver enkelt lovbestemmelse, med utgangspunkt i de hensyn vedkommende bestemmelse er ment å ivareta, jf. LB Hvis det ikke foreligger særlige holdepunkter for noe annet, må man kunne legge til grunn at man med «virksomhet» mener «bedrift». I NOU 2004: 5 pkt finner man også følgende presisering av virksomhetsbegrepet:

20 20 kapittel 1 «Ettersom virksomhetsbegrepet erstattet det tidligere bedrifts begrepet, må det som et utgangspunkt kunne sies at loven bygger på en forutsetning om at et selvstendig rettssubjekt eller juridisk person er en virksomhet i arbeidsmiljølovens forstand.» Begrepet «virksomhet» omfatter alle former for næringsvirksomhet og forvaltning, og det er ikke avgjørende at virksomheten drives med gevinst for øye, jf. Rt s Siden arbeidsmiljølovens virksomhetsbegrep bygger videre på bedriftsbegrepet i de tidligere arbeidervernlover, er forarbeidene til disse lovene fortsatt relevante. I forarbeidene til arbeidervernloven av 1936 er den nedre grense for bedriftsbegrepet omtalt. I henhold til forarbeider og praksis må en virksomhet for å omfattes av virksomhetsbegrepet ha en viss grad av organisasjon og varighet og ikke være helt ubetydelig. Endelig kan nevnes at avgrensningen av virksomhetsbegrepet som hovedregel vil falle sammen med det rettssubjekt som er arbeidsgiver, jf. NOU 2004: 5 pkt Arbeidstaker Arbeidsmiljølovens bestemmelser får bare anvendelse på de virksomheter som sysselsetter «arbeidstaker». Aml. 1-8 (1) definerer «arbeidstaker» som «enhver som utfører arbeid i annens tjeneste». Man må avgrense mot selvstendige oppdragstakere som normalt ikke er å anse som arbeidstakere. Men det er her, som alltid, realiteten i forholdet som er avgjørende, og ikke hvordan man formelt har organisert seg eller hvilket navn man bruker på forholdet. Det er altså ikke avgjørende om det foreligger en skriftlig arbeidsavtale eller ikke, og det er heller ikke avgjørende om avtaleforholdet er organisert som utførelse av selvstendig virksomhet fra for

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv. Lovspeil Oppdatert 10. januar 2006 Lesebeskrivelse Nedenfor finnes et lovspeil som tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven av 1977. Paralellt vises den tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven av 2005.

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven. Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet

Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven. Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet Kort om fagforbundet 330 000 medlemmer Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale,

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk arbeidsrett Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk informasjon tema og mål Varighet 8 timer Kursets innhold Forskjellen

Detaljer

INNLEDNING 1 Emneområde 2 Arbeidsrettens rettskilder 3 Begreper og særtrekk 4 Arbeidsrettsreglene i praksis

INNLEDNING 1 Emneområde 2 Arbeidsrettens rettskilder 3 Begreper og særtrekk 4 Arbeidsrettsreglene i praksis Innhold KAPITTEL I INNLEDNING 1 Emneområde.................................... 17 1.1 Arbeidsrett i kommunesektoren.................. 17 1.2 Individuell arbeidsrett.......................... 19 1.3 Kollektiv

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

AD HØRING NOU 2004:5 INNSTILLING FRA ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET. Viser til Deres brev av om ovennevnte sak med utsatt høringsfrist til

AD HØRING NOU 2004:5 INNSTILLING FRA ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET. Viser til Deres brev av om ovennevnte sak med utsatt høringsfrist til Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200400660-/HAM Vår ref.: HS Dato: 12. juli 2004 AD HØRING NOU 2004:5 INNSTILLING FRA ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET Viser til Deres

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet Gyldendal Norsk Forlag AS 2005 1. utgave, 3. opplag 2006 ISBN: 978-82-05-47954-8 Omslagsdesign: Designlaboratoriet Sats: Designlaboratoriet Brødtekst: Minion 10,5/14,5 pkt Alle henvendelser om boken kan

Detaljer

Jan Tormod Dege. Arbeidsrett. Rettigheter og plikter i arbeidsforhold MINERVA

Jan Tormod Dege. Arbeidsrett. Rettigheter og plikter i arbeidsforhold MINERVA Jan Tormod Dege Arbeidsrett Rettigheter og plikter i arbeidsforhold MINERVA INNHOLD Fullstendig innholdsoversikt XI DEL I DEN ARBEIDSRETTSLIGE PROBLEMSTILLING. ARBEIDSAVTALENS ETABLERING OG ORGANISERING

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

III. Vern mot diskriminering

III. Vern mot diskriminering Forord... 5 I. Innledning... 19 1 Emneområde... 19 1.1 Arbeidsrett i offentlig sektor... 19 1.2 Individuell arbeidsrett... 21 1.3 Kollektiv arbeidsrett... 22 2 Arbeidsrettens rettskilder... 24 2.1 Rettslig

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 21 annet ledd og lov 17.

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om arbeidsforholdet 2. Tilsetting 3. Fast eller midlertidig

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 1

Individuell arbeidsrett del 1 Individuell arbeidsrett del 1 Inngåelse av arbeidsforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Jeg skal si litt om. Arbeidstilsynet 18.03.2015 2

Jeg skal si litt om. Arbeidstilsynet 18.03.2015 2 18.03.2015 1 Jeg skal si litt om s mandat, organisasjon, virkeområde, Arbeid og helse, historisk utvikling Regler om arbeidstid s nåværende rolle ifht arbeidstid Etablering av nasjonal enhet for arbeidstid

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund Arbeids-og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund 1.Oppsummering av Norsk Filmforbunds hovedmerknader

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

HÅNDBOK OM FERIELOVEN

HÅNDBOK OM FERIELOVEN HÅNDBOK OM FERIELOVEN REVIDERT I FEBRUAR 2015 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Innhold Oslo, februar 2015 Tillitsvalgte og medlemmer har ofte behov for utdypende kommentarer til lover og avtaler

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om arbeidsforholdet

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Styringsrett 2. Omsorgsplikt/lojalitetsplikt 3. Arbeidsmiljø 4. Diskriminering

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 MER ENN LØNN LIVET I ET ARBEIDSFORHOLD FRA A TIL Å ansettelsen under

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO Nyheter fra arbeidsretten NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket har profesjonelle

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

Det vises til høringsbrev av , der det inviteres til å delta i høringsrunden vedr. NOU 2004: 5, Ny Arbeidslivslov.

Det vises til høringsbrev av , der det inviteres til å delta i høringsrunden vedr. NOU 2004: 5, Ny Arbeidslivslov. ORGANISASJON OG TJENESTE Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: LBS 401 &13 10.06.2004 Saksnr.: 04/01036-003 NOU 2004: 5 NY ARBEIDSLIVSLOV

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 Arbeidsgiver tar kontakt med Sigrid

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Lov om ferie [ferieloven]

Lov om ferie [ferieloven] Lov om ferie [ferieloven] Kap I Alminnelige bestemmelser. 1. Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 2. Hvem loven omfatter (1) (Arbeidstaker) Enhver som

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift?

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? KS Bedriftenes møteplass 2013 Quality Expo Hotel, Fornebu 9. april 2013 Advokat Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokatene Vikarbyrådirektivet skapte reaksjoner

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport

Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport Fastsatt av Samferdselsdepartementet [ dato ] med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det ARBEIDSTILSYNET Vår dato 28.03.2006 Vår referanse 2006/2937 2 av 6 Arbeids - dering panem8det Til 10-4 Alminnelig arbeidstid Til & 10-4 annet ledd Arbeidstilsynet er positive til at dagens skille mellom

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer