Ferieavvikling og feriepenger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ferieavvikling og feriepenger"

Transkript

1 Ferieavvikling og feriepenger

2 Agenda Ferieavvikling Opptjening av feriepenger Utbetaling av feriepenger

3 Introduksjon Her skal vi se på basiskunnskap som vi må ha senere i kurset Hvem som omfattes av ferieloven Adgangen til å fravike ferieloven Opptjeningsår og ferieår Feriens lengde Arbeidsgivers ansvar for at ferien avvikles

4 Hvem gjelder ferieloven for? Private, kommunale og statlige virksomheter Gi rett på ferie og feriepenger til arbeidstaker Arbeidstaker = den som «utfører arbeid i annens tjeneste» Selvstendig næringsdrivende og selvstendig oppdragsmottaker/frilanser regnes ikke som arbeidstaker

5 Adgang til å fravike ferieloven Kan avtale bedre ordninger Avtale som gir dårligere vilkår er mulig hvis: - Loven sier at det kan avtales andre ordninger (presisert på slutten av hver paragraf) - Avtalen inngås skriftlig

6 Opptjeningsår og ferieår Opptjeningsår Det året vi tjener opp feriepengegrunnlaget (Etter ferieloven ( 4) er opptjeningsåret det kalenderåret som ligger forut for ferieåret.) Den inntekten som arbeidstaker får utbetalt i opptjeningsåret gir grunnlaget for de feriepengene som utbetales i ferieåret. En arbeidstaker som har hatt liten inntekt i opptjeningsåret vil dermed også få lite feriepenger utbetalt til ferien i det påfølgende ferieår

7 Opptjeningsår og ferieår Ferieår Det året hvor ferien avvikles og feriepengene utbetales Feriedager: Arbeidstaker opptjener ikke feriedager. Selv om arbeidstaker har hatt liten inntekt i opptjeningsåret vil vedkommende ha rett på full pott med feriedager i det påfølgende år

8 Lovfestet og avtalefestet ferie og feriepenger Ferieloven 4 uker + 1 dag 10,2 % feriepenger 60+ år: en ekstra ferieuke og 2,3 % ekstra feriepenger Avtaler og praksis 4 ekstra dager, totalt 5 uker ferie 12 % feriepenger

9 Plikt til å avvikle ferie Ferieloven legger hovedansvaret for at ferien avvikles på arbeidsgiver ( 5 nr.1): Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller denne plikten kan arbeidsgiver bli forpliktet til å betale erstatning til arbeidstaker ( 14). Arbeidstaker er imidlertid forpliktet til å medvirke til at ferien blir avviklet ( 5 nr.1): Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år Arbeidsgiver har hovedansvaret Arbeidstaker skal medvirke

10 Ferieavvikling Ferieavvikling: Her skal vi se på hvordan man planlegger og gjennomfører ferieavvikling for de ansatte på riktig måte. Vi ser på følgende: Antall feriedager Hvordan telle feriedager Fastsetting av tidspunkt for ferieavvikling Overføring av ferie og ferie på forskudd Ferie ved sykdom, permisjoner, oppsigelsestid, permittering m.m.

11 Antall feriedager Ferieloven 6-dagers uke («Virkedager» tar med lørdager) De fleste virksomheter 5-dagers uke Antall feriedager 6-dagers uke 5-dagers uke Ferieloven Tariffavtaler 5 4 Total 30 25

12 Telling av feriedager Ferieloven angir feriens lengde i virkedager ( 5 nr.1) Virkedager i motsetning til søn- og helgedager: Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Virkedager som er fridager etter arbeidstidsordningen: Virkedager i ferien som etter arbeidstidsordningen likevel ville vært fridager for vedkommende arbeidstaker, regnes som feriefritid og går til fradrag i dagtallet

13 Telling av feriedager Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Arbeidstaker avvikler ferie i denne uken (påskeuken) Her er det avviklet 4 virkedager ferie (3 dager dersom lørdag ikke regnes med) Røde dager teller ikke som ferie

14 Telling av feriedager Uke 32 Uke 33 Uke 34 Arbeid Arbeid Arbeid (2 dager) (3 dager) (2 dager) Satt opp på ferie f.o.m. mandag i uke 32 t.o.m. søndag i uke virkedager ferie er avviklet i perioden (3 uker) Fridager i ferieperioden regnes som feriedager

15 Telling av feriedager Vanlig praksis for deltidsansatte 80% stilling Arbeid 4 dager hver uke 70% stilling Arbeid 3 dager hver uke 60% stilling Arbeid 4 dager hver uke 50% stilling Arbeid vekselvis 2 og 3 dager i uken 4 x 5 = 20 arbeidsdager ferie 3 x 5 = 15 arbeidsdager ferie 4 x 5 = 20 arbeidsdager ferie 2,5 x 5 = 12,5 som forhøyes til 13 arbeidsdager ferie

16 Telling av feriedager Arbeidstaker over 60 år Arbeidstaker som fyller 60 år i ferieåret har rett til 1 uke ekstra ferie

17 Telling av feriedager - oppsummering Feriens lengde angis i virkedager. Alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helligdager regnes som virkedager Røde dager teller ikke som ferie Fridager i ferieperiode regnes som feriedager Arbeidstaker som fyller 60 år i ferieåret har rett på en uke ekstra ferie

18 Bestemme tiden for ferie Drøfte med tillitsvalgt eller den ansatte Ikke enighet? Arbeidsgiver kan bruke sin styringsrett Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for den ekstra ferieuken 6 nr. 1

19 Varsle tiden for ferien Varsle to måneder før ferieavvikling Kan ikke kreve to måneders varsel der særlige forhold er til hinder: Driftsmessige forhold Liten tid igjen av året Arbeidstaker over 60 år skal varsle arbeidsgiver minst to uker før avvikling av den ekstra ferieuken 6 nr. 2

20 Endre tiden for ferien Vilkår for å pålegge endring: Uforutsette hendinger Vesentlige driftsproblemer Ikke mulig å skaffe stedfortreder Arbeidsgiver må dekke arbeidstakers merutgifter 6 nr. 3

21 Tiden for ferie Hovedferie og restferie Hovedferie Hovedferieperiode: 1.juni - 30.september Hovedregel: Arbeidstaker kan kreve 3 uker ferie i sammenheng Arbeidsgiver bestemmer hvilke 3 uker Unntak: Nyansatt etter 15. august kan ikke kreve 3 uker i hovedferieperioden Fastsatt ferie som utsettes (etter 9) kan ikke kreves senere i hovedferieperioden

22 Tiden for ferie Hovedferie og restferie Restferie Arbeidstaker kan kreve at restferien gis samlet Hvis 5 uker ferie: 1 uke + 1 uke sammenhengende Arbeidstaker kan ikke kreve ferie på enkeltstående dager

23 Ferie for nyansatte Ansatt før 1.oktober: Kan kreve hele ferien før nyttår Fradrag for ferie som allerede er avviklet hos tidligere arbeidsgiver Ansatt f.o.m. 1.oktober: Kan bare kreve 1 uke av den lovfestede ferien før nyttår - forutsatt at ikke hele ferien er avviklet hos tidligere arbeidsgiver Avtalefestet ferie kan avvikles i tillegg, med mindre avtalen har andre regler for dette

24 Arbeidstaker som ikke har full opptjening av feriepenger Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet 5 nr. 5

25 Arbeidstaker som ikke har full opptjening av feriepenger Arbeidstaker må avvikle de feriedagene som opptjente feriepenger dekker lønnsbortfallet på Opptjente feriedager: Feriepenger / daglønn = Antall feriedager som feriepengene dekker Husk at vi skal ta med feriepenger opptjent hos tidligere arbeidsgiver Dersom virksomheten har fellesferie kan ferie pålegges selv om det ikke er opptjent feriepenger 5 nr. 5

26 Syk før ferien Arbeidstaker kan kreve ferien utsatt, forutsatt av : Arbeidstaker er helt arbeidsufør (100%) Krav om utsatt ferie fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien Dokumentasjon i form av legeerklæring fremlegges Hele den avtalte ferien utsettes Loven gir ikke rett til utsatt ferie ved barns eller ektefelles sykdom 9 nr. 1

27 Syk i ferien Arbeidstaker kan kreve ferien utsatt, forutsatt av: Arbeidstaker er helt arbeidsufør (100%) nok med 1 dag Dokumentasjon i form av legeerklæring fremlegges Krav om utsatt ferie fremlegges overfor arbeidsgiver uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt 9 nr. 1

28 Syk i ferien De feriedagene arbeidstaker har vært arbeidsufør utsette Loven gir ikke rett til utsatt ferie ved barns eller ektefelles sykdom Delvis sykmeldt avvikler ferie på vanlig måte 9 nr. 1

29 Ferie ved foreldrepermisjon Hel permisjon med foreldrepenger Arbeidsgiver kan ikke pålegge arbeidstaker å avvikle ferie. Arbeidstaker kan kreve å få avvikle ferien i permisjonstiden kan da enten utsette permisjonstiden med ferien, eller avvikle ferien samtidig med permisjonstiden (og få utbetalt både feriepenger og foreldrepenger for de samme ukene) 9 nr. 2

30 Omsorgspermisjon 2 uker ifm fødsel/adopsjon Arbeidsgiver kan ikke pålegge ferie i disse to ukene Faller permisjonen sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsatt de feriedagene som faller sammen med permisjonen 9 nr. 2

31 Delvis permisjon og ulønnet permisjon Arbeidsgiver kan pålegge ferie på vanlig måte i permisjonstiden ved delvis permisjon med delvis uttak av foreldrepenger. Hvis slik permisjon faller sammen med allerede avtalt ferie kan arbeidstaker kreve å få utsatt de feriedagene som faller sammen med permisjonen. Arbeidstaker kan også kreve å få avvikle ferie i en periode med delvis permisjon med delvis uttak av foreldrepenger. Dette meldes til NAV, slik at foreldrepengene stanser i ferieperioden. Der arbeidstaker ikke avvikler ferie i permisjonstiden skal ferie avvikles når vedkommende er tilbake på jobb. 9 nr. 2

32 Ferie i oppsigelsestid Oppsigelse fra arbeidsgiver Eks. 1: Oppsigelse fra arbeidsgiver med oppsigelsestid på 3 måneder, utenfor hovedferieperioden: Mars April Mai Oppsigelsestid 7 virkedager + eventuell avtalefestet ferie = 2 uker ferie som kan pålegges i oppsigelsestiden

33 Ferie i oppsigelsestid Oppsigelse fra arbeidsgiver Eks. 2: Oppsigelse fra arbeidsgiver med oppsigelsestid på 3 måneder, i hovedferieperioden: April Mai Juni Oppsigelsestid Arbeidsgiver kan pålegges 5 uker ferie, men minst 3 uker må være i juni

34 Ferie i oppsigelsestid Oppsigelse fra arbeidstaker Så lenge vilkårene for varsling ( 6) og hovedferieperiode ( 7) er fylt, kan ferie fastsettes og avvikles på vanlig måte. Her er det altså ikke noe vilkår om at oppsigelsestiden er på minst 3 måneder. Krav fra arbeidstaker om å avvikle ferie i oppsigelsestiden Hovedregel: Arbeidstaker kan ikke kreve dette Unntak: Kan kreves der det etter utløpet av oppsigelsestiden ikke er nok til igjen til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller innenfor ferieåret.

35 Ferie ved permittering, militærtjeneste og streik/lockout Ferie ved permittering Det er ingen spesielle regler i ferieloven om ferieavvikling i forbindelse med permittering. Det betyr at ferie kan fastsettes og avvikles ut fra ferielovens vanlige regler både før, under og etter en permitteringsperiode. F.eks. gjelder de vanlige varselfristene, og arbeidstaker kan kreve 3 uker ferie i hovedferieperioden.

36 Ferie ved permittering, militærtjeneste og streik/lockout Ferie ved militærtjeneste og annen plikttjeneste Ferieloven skiller mellom korte og lange tjenestegjøringer. Ved korte tjenestegjøringer i form av tjeneste i heimevernet, sivilforsvaret eller repetisjonsøvelse i forsvaret kan ikke arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie. Dersom allerede fastsatt ferie faller sammen med et slikt fravær kan arbeidstaker kreve utsatt de feriedagene som faller sammen med tjenestegjøringen. (Ferieloven 9 nr.3 annet ledd) Ved førstegangstjeneste i forsvaret kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i tjenestetiden i ett ferieår. Dersom førstegangstjenesten strekker seg over to ferieår kan altså ikke arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferien i tjenestetiden i begge disse årene. (Ferieloven 9 nr.3 tredje ledd)

37 Ferie ved permittering, militærtjeneste og streik/lockout Ferie ved streik/lockout Ferie kan på vanlig måte kan fastsettes og kreves avviklet i perioder med lovlig arbeidskamp (streik eller lockout). En arbeidstaker som tas ut i streik vil dermed ikke kunne kreve å få utsatt de feriedagene som eventuelt faller sammen med streiken. Det presiseres også at streik eller lockout ikke vil være et grunnlag for arbeidsgiver til å endre tiden for en ferieperiode som er fastsatt. (Ferieloven 9 nr.4)

38 Overføring av ferie Hovedregel: Ferie skal avvikles før nyttår arbeidstaker kan ikke kreve overføring. Avtale om overføring Kan avtale overføring av inntil 2 uker + evt avtalefestede feriedager Resten av ferien skal avvikles før nyttår Automatisk overføring av lovfestet ferie Dersom ferien ikke avvikles før nyttår overføres de lovfestede dagene automatisk til neste år ingen begrensninger på antall dager 7 nr. 3

39 Ferie på forskudd Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at inntil 2 uker av den lovfestede ferien for neste år skal avvikles på forskudd i år. I hvilken grad det kan inngås avtale om å avvikle eventuelle avtalefestede feriedager på forskudd, må løses ut fra den aktuelle avtalen.

40 Opptjening av feriepenger Her ser vi på hvordan man beregner størrelsen på feriepengeutbetalingene for de ansatte. Vi ser på følgende emner: Feriepengegrunnlaget - hvilke ytelser gir rett på feriepenger? Beregning av feriepenger Feriepenger knyttet til sykepenger, foreldrepenger og militærtjeneste

41 Utbetalinger som gir rett på feriepenger Feriepenger beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som arbeidsgiver utbetaler, f.eks: Lønn (fast lønn, månedslønn, timelønn osv) Provisjon Bonus Diverse tillegg (overtidstillegg, kveldstillegg, helgetillegg osv) Går inn i feriepengegrunnlaget det året ytelsen utbetales 10 nr. 1 Utbetalingstidspunktet er avgjørende

42 Utbetalinger som ikke gir rett på feriepenger Dette gir ikke rett på feriepenger: Dekninger av utgifter pådratt i tjeneste for arbeidsgiver (bilgodtgjørelse, diett, nattillegg mv) Feriepenger som utbetales Andel av nettoutbytte Fast godtgjøring opptjent og utbetalt uavhengig av fravær på ferie Naturalytelser (avis, telefon, bil mv) 10 nr. 1

43 Prosentsats for beregning av feriepenger Alle arbeidstakere Rett til feriepenger ved 4 uker + 1 dag ferie Feriepengene beregnes med 10,2 % av arbeidstakers feriepengegrunnlag Rett til feriepenger ved 5 ukers ferie Feriepengene beregnes med 12 % av arbeidstakers feriepengegrunnlag

44 Prosentsats for beregning av feriepenger Arbeidstakere over 60 år Feriepenger til den ekstra ferieuken for de over 60 år Arbeidstaker har rett på 2,3 % feriepenger av feriepengegrunnlaget Arbeidstaker har ikke rett til 2,3 % av den del av feriepengegrunnlaget som overskrider 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (beregnes ut fra grunnbeløpet i opptjeningsåret).

45 Feriepenger av sykepenger Feriepenger fra arbeidsgiver Arbeidsgiver betaler feriepenger av følgende utbetalinger: Sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioder Omsorgspenger for de første 10 dagene ved barns og barnepassers sykdom (Ferieloven 10 nr.4 første ledd) Avtale om full lønn kan forplikte arbeidsgiver ytterligere.

46 Feriepenger fra NAV NAV betaler feriepenger av følgende utbetalinger: Sykepenger for inntil 48 sykepengedager hvert opptjeningsår. Sykepengedagene beregnes med 5 dager pr uke. Der arbeidstaker er syk over to opptjeningsår opptjenes det feriepenger fra NAV for inntil 48 dager i hvert opptjeningsår. Der arbeidsgiver forskutterer sykepenger til arbeidstaker skal arbeidsgiver også forskuttere feriepenger av de periodene som NAV dekker, og så vil dette refunderes til arbeidsgiver. Sykepenger i arbeidsgiverperioder der det er gitt unntak fra reglene om arbeidsgiverperiode Omsorgspenger ved barns og barnepassers sykdom ut over 10 dager Opplæringspenger og pleiepenger ved barns sykdom for inntil 12 uker Avtale om full lønn under sykdom kan forplikte arbeidsgiver ytterligere. 10 nr. 4 annet ledd bokstav a

47 Feriepenger av foreldrepenger NAV betaler feriepenger av: De første 12 ukene av foreldrepenger utbetalt med full sats (100 %) De første 15 ukene av foreldrepenger utbetalt med 80 % av full sats NAV betaler 10,2 % feriepenger. Avtale om full lønn under foreldrepermisjon kan forplikte arbeidsgiver.

48 Feriepenger ved militærtjeneste Ved ulønnet fravær pga. pliktig tjeneste i militæret, sivilforsvaret eller heimevernet opptjener arbeidstaker feriepenger i inntil 3 måneder hvert opptjeningsår, under følgende vilkår: Arbeidstaker har vært ansatt i minst 3 måneder før permisjon Arbeidstaker kommer tilbake til arbeidsgiver i minst 3 måneder etter permisjon. Unntak: Der arbeidsgiver gir oppsigelse eller arbeidstaker er forhindret pga. helsemessige forhold. Grunnlaget for beregning av feriepengene er arbeidstakers sykepengegrunnlag ved oppstart av permisjon.

49 Utbetaling av feriepenger Her tar vi for oss: Hvordan ferie og feriepenger påvirker utbetaling av lønn Hvordan feriepenger utbetales når arbeidstaker har hhv timelønn og fast månedslønn Hvordan feriepenger utbetales når ferien ikke avvikles, når ferien overføres, og ved opphør av arbeidsforhold

50 Feriepenger og lønnsutbetaling Arbeidsavtalen forplikter arbeidstaker til å utføre arbeid forplikter arbeidsgiver til å utbetale lønn for utført arbeid Når arbeidstaker avvikler ferie utføres ikke arbeid og arbeidstaker har dermed ikke rett til lønn i ferieperioden: arbeidstaker trekkes i lønn for feriedagene feriepengene skal utbetales slik at de dekker lønnsbortfallet i ferieperioden

51 Tidspunkt for utbetaling av feriepenger - hovedregel Feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Hvis ferien deles skal feriepengene fordeles tilsvarende. Etter ferieloven 11 nr. 1 første ledd er utgangspunktet at feriepenger som er opptjent i opptjeningsåret skal utbetales i forbindelse med at ferien avvikles i ferieåret. Arbeidstaker kan altså ikke kreve utbetaling av feriepenger i starten av ferieåret dersom ferien ikke skal avvikles.

52 Tidspunkt for utbetaling av feriepenger hovedregel forts. Når ferien skal avvikles følger det av 11 nr. 1 at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien starter. Dersom det er mindre enn en uke mellom tidspunktet for lønnsutbetaling og tidspunktet for start av ferien, følger det av ferieloven at arbeidstaker kan kreve å få utbetalt feriepengene minst en uke før ferien starter. I slike tilfeller må arbeidsgiver gjennomføre en utbetaling til arbeidstaker før den ordinære lønnsutbetalingen. Der arbeidstaker deler opp ferien sin står det i 11 nr. 1 andre ledd at feriepengene skal fordeles tilsvarende. Dette betyr at der arbeidstaker skal avvikle en uke ferie så er det feriepenger for denne ene uken som skal utbetales siste vanlig lønningsdag før ferien. Resten av feriepengene vil utbetales når resten av ferien avvikles.

53 Utbetaling av feriepenger til arbeidstaker med fast månedslønn Vanlig utbetaling i juni 5 uker ferie Ved å ta trekket for feriedagene i juni kan arbeidstaker få vanlig lønn utbetalt resten av året, uavhengig av når ferien avvikles. Beregningen blir slik: opptjente feriepenger - lønn for 5 uker ferie = utbetaling i juni

54 Utbetaling av feriepenger til arbeidstaker med fast månedslønn Utbetaling i juni, 5-dagers uke (Arbeidsdager) 22 virkedager i snitt per måned feriepenger 12 % + månedslønn (tilsvarer 22/22) - 25/22 månedslønn (Lønnsbeskrivelse «Trekk i lønn for ferie») Utbetaling i juni, 6-dagers uke (Virkedager) 26 virkedager i snitt per måned feriepenger 12 % + månedslønn (tilsvarer 26/26) - 30/26 månedslønn (Lønnsbeskrivelse «Trekk i lønn for ferie»)

55 Endring av stillingsprosent I virksomheter der arbeidsgiver utbetaler feriepenger og gjennomfører lønnstrekk for feriedagene i juni, skjer følgende hvis stillingsprosenten endres: Endring i stillingsstørrelse før juni Hvis det allerede er avviklet noen feriedager, må disse trekkes i juni ut fra stillingsstørrelsen som gjaldt da de ble avviklet. Eks: Arbeidstaker går fra 100 % stilling til 60 % stilling 1. april. Før 1. april har arbeidstaker avviklet en uke ferie. Trekket i juni blir da slik: feriepenger + månedslønn for juni - lønn for 1 uke ferie med 100 % lønnssats - lønn for 4 uker ferie med 60 % lønnssats

56 Endring av stillingsprosent Endring i stillingsstørrelse etter juni Der det skjer endring i stillingsstørrelsen etter at trekket for feriedagene er tatt i juni får dette konsekvenser for hva som skal utbetales når det avvikles ferie. Eks: Arbeidstaker går fra 100 % stilling til 50 % stilling 1. september. I oktober skal arbeidstaker avvikle 1 uke ferie. Utbetalingen i oktober blir da slik: 1 ferieuke med 100 % lønn - resten av månedslønn for okt med 50 % lønn

57 Arbeidsforholdet opphører Arbeidsforholdet opphører før juni Dersom arbeidstaker har avviklet noen feriedager med lønn før arbeidsforholdet opphører, må arbeidsgiver trekke arbeidstaker for disse dagene i sluttoppgjøret. Eks.: Arbeidstaker slutter 1.april og har i perioden fra 1/1 til 1/4 avviklet 1 ferieuke. Sluttoppgjøret til arbeidstaker kan da settes opp slik: lønn for mars + feriepenger opptjent foregående år - lønn for 1 uke avviklet ferie

58 Arbeidsforholdet opphører Arbeidsforholdet opphører etter juni Dersom arbeidstaker slutter etter juni og ikke har fått avviklet alle feriedagene, må arbeidsgiver betale lønn for de feriedagene som ikke er avviklet. Eks.: Arbeidstaker slutter 1/9 og har 2 uker ferie til gode. Sluttoppgjøret til arbeidstaker kan da settes opp slik: lønn for august + lønn for 2 uker ikke avviklet ferie

59 Feriepenger for ikke avviklet ferie Lovfestede feriedager: Så lenge arbeidsforholdet består kan det ikke foretas utbetaling for feriedager som ikke er avviklet. Dagene må overføres til neste år. Avtalefestede feriedager: Om pengene for disse dagene kan utbetales må løses ut fra den aktuelle avtalen.

60 Feriepenger for ikke avviklet ferie ved opphør av arbeidsforhold Arbeidstaker slutter (Ferieloven 11 nr.3) Feriepenger/lønn for ikke avviklede feriedager, utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Ut fra hovedregelen utbetales også feriepenger som er opptjent i det året arbeidstaker slutter (da med forskuddstrekk). Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det kan de avtale utbetaling i påfølgende år. Arbeidstaker dør (Ferieloven 11 nr.5) Feriepenger/lønn for ikke avviklede feriedager utbetales til boet.

61 Takk for oppmerksomheten! Kontaktdetaljer: Navn: Morten Sætra Web: Epost: Mobil:

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Lov om ferie [ferieloven]

Lov om ferie [ferieloven] Lov om ferie [ferieloven] Kap I Alminnelige bestemmelser. 1. Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 2. Hvem loven omfatter (1) (Arbeidstaker) Enhver som

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

FERIE OG FERIEPENGER

FERIE OG FERIEPENGER 1 FERIE OG FERIEPENGER 1. Innledning 2. Ferieloven er ufravikelig 3. Feriens lengde 3.1. Lovfestet rett til ferie 3.2. Avtalefestet ferie utover ferieloven 3.3. Arbeidstakere over 60 år 3.4. Ferierettigheter

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

FAGDAG FERIE. 10. april Kjell Solbrekken

FAGDAG FERIE. 10. april Kjell Solbrekken FAGDAG FERIE 10. april 2019 Kjell Solbrekken Agenda Feriefritid Feriepenger Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie

Detaljer

Regler om arbeidstid og ferie

Regler om arbeidstid og ferie Regler om arbeidstid og ferie Aktualitet - mål Både arbeidstid og ferie er svært praktiske emner Begge emnene er relativt detaljert regulert i lovgivningen Vår erfaring er likevel at mange både arbeidsgivere

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

HÅNDBOK OM FERIELOVEN

HÅNDBOK OM FERIELOVEN HÅNDBOK OM FERIELOVEN REVIDERT I FEBRUAR 2015 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Innhold Oslo, februar 2015 Tillitsvalgte og medlemmer har ofte behov for utdypende kommentarer til lover og avtaler

Detaljer

Beregning av arbeidsgiverperioden, sykepenger og foreldrepenger

Beregning av arbeidsgiverperioden, sykepenger og foreldrepenger Beregning av arbeidsgiverperioden, sykepenger og foreldrepenger Agenda Beregning av arbeidsgiverperioden Beregning av sykepenger Beregning av foreldrepenger Beregning av arbeidsgiverperioden Beregning

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Fagdag Oppfølgning av arbeidstakers ferie. 15. februar 2017 Juridiske rådgivere Åshild Håvelsrud/Trine Hennig

Fagdag Oppfølgning av arbeidstakers ferie. 15. februar 2017 Juridiske rådgivere Åshild Håvelsrud/Trine Hennig Fagdag Oppfølgning av arbeidstakers ferie 15. februar 2017 Juridiske rådgivere Åshild Håvelsrud/Trine Hennig Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 HTA kap 1 7 Ferielovens formål

Detaljer

Virkedagsbegrepet reiser blant annet følgende to spørsmål:

Virkedagsbegrepet reiser blant annet følgende to spørsmål: Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no FERIE noe for meg? I det vi skriver februar er mange godt i gang med å plan - legge årets ferie. For mange går

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.11 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 12.05.2016 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 5 Nedenfor

Detaljer

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven Ferie Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 18.01.16 Ferie Noen problemstillinger? Har jeg KRAV på ferie? Hvor mye ferie har jeg i så fall rett til? Må jeg ta ferie? Hvem bestemmer tidspunktet for ferien?

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Feriepenger. Feriegodtgjørelsen. Feriepengegrunnlaget. Utbetaling av feriepenger. Ferieloven av 29. april 1988 nr. 21. Forside / Feriepenger

Feriepenger. Feriegodtgjørelsen. Feriepengegrunnlaget. Utbetaling av feriepenger. Ferieloven av 29. april 1988 nr. 21. Forside / Feriepenger Forside / Feriepenger Feriepenger Oppdatert: 29.05.2017 Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

SkoleInfo. Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket:

SkoleInfo. Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: SkoleInfo NR. 04/17 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 Enighet mellom partene i Oslo kommune - Akademikerne

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Dette heftet inneholder veivisere for lover og regler, samt hvordan utbetale feriepenger og hvordan holde orden på feriedager.

Dette heftet inneholder veivisere for lover og regler, samt hvordan utbetale feriepenger og hvordan holde orden på feriedager. 02.06.2017 Dette heftet inneholder veivisere for lover og regler, samt hvordan utbetale feriepenger og hvordan holde orden på feriedager. side 2 Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger Når kan vi

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Utbetalning av feriepenger

Utbetalning av feriepenger Utbetalning av feriepenger Utbetaling av feriepenger 12.00 % månedslønte (5 uker) Arbeidstakere i virksomheter som har innført avtalefestet ferie (tariffavtale) har 30 virkedager ferie. Ferieloven regner

Detaljer

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger Sist oppdatert: 01.07.2009 1 FOR MYE UTBETALT LØNN Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak nr. 74/80: 1 Mindre

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Tilbud dato: 26. april Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst:

Tilbud dato: 26. april Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst: Tilbud dato: 26. april 2006 14.00 Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst: Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

Registrering av arbeidsforhold i A meldingen

Registrering av arbeidsforhold i A meldingen Oppstart, permisjoner mm. For betydning for Dekning og refusjon fra NAV Dekning fra arbeidsgiver 1 Vil ha konsekvenser for følgende ytelser Sykepenger Omsorgspenger Pleiepenger Opplæringspenger Svangerskapspenger

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Sykepenger, beregning og refusjon

Sykepenger, beregning og refusjon Sykepenger, beregning og refusjon Sykepenger Folketrygdlovens kap. 8 Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for medlemmer som er arbeidsuføre pga sykdom eller skade

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Pagaweb-ansatteregistrering erfaringer fra

Detaljer

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Agenda Oppdateringer i SAP Endringer i SAP-biblioteket Hvordan abonnere på kundenotat Sentrale infotyper Ferie Ofte stilte spørsmål Hvordan forholder

Detaljer

OVERENSKOMST - DEL B

OVERENSKOMST - DEL B OVERENSKOMST - DEL B mellom Sophies Minde Ortopedi AS og Fagforbundet (01.04.2018-31.03.2020) 1 1 Partsforhold Denne avtalen er inngått mellom Sophies Minde Ortopedi AS tilsluttet Spekter på den ene side

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Særavtaler inngått mellom Bane NOR og Unio

Særavtaler inngått mellom Bane NOR og Unio Særavtaler inngått mellom Bane NOR og Unio 1. Reiser og kost... 2 2. Fleksitid... 2 3. Dekning av flyttekostnader ved endret arbeidssted... 3 4. Arbeidstakere som frivillig legger hovedferien utenom hovedferieperioden

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER

KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER Anleggs- og lederkonferanse NGTF Tromsø, 3. november 2018 v/ advokat Iuliana Pedersen Introduksjon Tema: Arbeidsgiveransvaret i idrettsklubb Formål: gi en oversikt over relevante

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Høring om endringer i ferieloven. Arbeidsdepartementet 9. oktober 2012

Høring om endringer i ferieloven. Arbeidsdepartementet 9. oktober 2012 Høring om endringer i ferieloven Arbeidsdepartementet 9. oktober 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over gjeldende rett... 3 3. Departementets vurderinger og forslag... 4 3.1 Sykdom

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

Tjenesteplaner og ferieplanlegging

Tjenesteplaner og ferieplanlegging Tjenesteplaner og ferieplanlegging Side 1 Hensyn bak arbeidstidsbestemmelsene Sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem unødige helsemessige og sosiale belastninger Sikre at arbeidstakerne

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn

Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn Utskriftsdato: 21.12.2017 01:12:39 Status: Gjeldende Dato: 7.12.2016 Utgiver: KS Dokumenttype: Veileder Innholdsfortegnelse Opptjening

Detaljer

Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver

Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver Infotjenester AS 2010 Omsetning: over 120 mill. Antall ansatte: 110 Kursdeltakere: over 10 000 Ledende innen

Detaljer

Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 2 Innhold Kapittel 1... 3 1 Virkeområde. 3

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. "Sosiale bestemmelser" for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst: Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. Åpne regnearket 30-2011 2. Aktiver makroer, slik du gjorde på kurset (varierer med de ulike Excel-utgavene) 3. Holde nede Ctrl + V, for å få fram gule celler

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Sortland kommunes etterlevelse av ferieloven overfor ansatte i deltids- og turnusstillinger.

FORVALTNINGSREVISJON. Sortland kommunes etterlevelse av ferieloven overfor ansatte i deltids- og turnusstillinger. FORVALTNINGSREVISJON Sortland kommunes etterlevelse av ferieloven overfor ansatte i deltids- og turnusstillinger Sortland kommune Rapport XXXX Side: 2 Forord Kontrollutvalget i Sortland kommune har gjennom

Detaljer

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter og Fagforbundet Fellesorganisasjonen vedrørende

Detaljer

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT HELG 06 HELG 07 AML 10-4 og 10-8

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

OVERENSKOMST (B-DEL) MELLOM VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER (SPEKTER)

OVERENSKOMST (B-DEL) MELLOM VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER (SPEKTER) OVERENSKOMST (B-DEL) MELLOM VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER (SPEKTER) OG FAGFORBUNDET/FO (LO) FOR PERIODEN 01.04.2018 31.03.2020 Det vises til innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og LO 10. april

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

ARBEIDSTID OG ARBEIDSPLANER, FERIE, PERMISJONER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst vår 2020

ARBEIDSTID OG ARBEIDSPLANER, FERIE, PERMISJONER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst vår 2020 ARBEIDSTID OG ARBEIDSPLANER, FERIE, PERMISJONER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 - vår 2020 Arbeidstid reguleres av blant annet Arbeidsmiljøloven kapittel 10 - Grunnloven Hovedtariffavtalen

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN

Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN I Overenskomstens omfang Partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Overenskomsten bør ikke omfatte ledelsen eller ansatte

Detaljer

/// Hc. Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for. I De sosiale bestemmelsene for overenskomstområde 4 Lovisenberg prolongeres.

/// Hc. Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for. I De sosiale bestemmelsene for overenskomstområde 4 Lovisenberg prolongeres. Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter og Norsk Sykepleierforbund Norsk Radiografforbund

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Hvordan skal arbeidsgiver forholde seg når ansatte mottar arbeidsavklaringspenger? Kundeforum SSØ Side 2 Året med sykmelding

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009 v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3.

Detaljer

15-3. Oppsigelsesfrister

15-3. Oppsigelsesfrister 15-3. Oppsigelsesfrister Kommentarer til arbeidsmiljøloven 15-3: Oppsigelsesfrister Første ledd 1 måneds oppsigelsesfrist som hovedregel Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven 15-3 nr. 1 er at den gjensidige

Detaljer