HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE"

Transkript

1 HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund på den andre siden om: Rammeavtale om årsarbeidstid og fleksibel arbeidstid i Pleie- og omsorgstjenesten i Hurum kommune. Avtalen er hjemlet i Hovedtariffavtalen 5 og 6, samt hovedavtalen 4-6 om lokal forsøksordning. 1 Formål Hovedmålet med arbeidstidsmodellen er å redusere antall deltidsstillinger ved å tilby ansatte den stillingbrøk og vaktplan de ønsker. På den måten ønsker Hurum kommune å ivareta ansattes individuelle ønsker og behov om fritid og arbeidstid. Ved å gi ansatte påvirknings - og innflytelsesmulighet på egen arbeidssituasjon, har vi mål om å oppnå følgende resultat: Redusere antall arbeidsavtaler med 30% i løpet av en periode på 3 år Redusere sykefravær fra 11,1 til 8% i løpet av en periode på 3 år Brukere opplever kontinuitet, stabilitet og helhet i tjenesteutøvelsen Ansatte opplever en forutsigbar arbeidssituasjon Ansatte planlegger og påvirker egen arbeidstid Arbeid innen pleie- og omsorgstjenestene blir mer attraktivt (omdømme) Forenkle administrative prosedyrer knyttet til personaladministrasjon Flere medarbeidere i heltidsstilling Forutsetning for fleksiblitet er at den enkelte tar ansvar for at det er en faglig forsvarlig bemanning 24 timer i døgnet. 2 Omfang Avtalen gjelder for alle fast ansatte med fagutdanning i pleie- og omsorgstjenesten som går i turnus, og som etter valgt stillingsstørrelse har mer enn 40% stilling. For å delta i ordningen bør alle personlige særavtaler sies opp. 1

2 3 Avtale om stillingsstørrelse Denne avtalen regulerer rett til heltidsstilling for de medarbeidere som omfattes av denne avtale. Valg av stillingsstørrelse gjelder for fast ansatt fagpersonell. Ansatte med tidsbegrenset avtale kan ikke velge stillingsstørrelse, men tilsettes ut fra virksomhetens behov. Ut over dette inngår de som en del av arbeidstidsmodellen med tanke på å pusle vaktplan, fleksibel arbeidstid osv. Korttidsvikarer eller timelønnede berøres ikke av denne avtalen Stillingsstørrelse velges 1 gang pr år. Avtale om stillingsstørrelse gjelder for 1 år om gangen. Nyansatte tilsettes formelt i ledig stillingshjemmel for så å velge stillingsstørrelse. Den nye stillingsstørrelsen gjelder fra det tidspunkt som går fram av den individuelle avtalen Ved opphør av denne avtalen er alle ansatte sikret opprinnelig stillingsstørrelse,- dvs. den stillingsstørrelsen de var ansatt i før prosjektet ble igangsatt. 4 Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen ligger til grunn der ikke annet er avtalt 5 Teknisk turnus Den enkelte stillingskontrakt legges til grunn for en teknisk turnus. Den tekniske turnusen har definert hvor mange dag, aften, natt og helgevakter som er knyttet til den enkelte stilling. Den tekniske turnusen bygger på Arbeidsmiljølovens 10 5 og en skriftlig lokal avtale med tillitsvalgte om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Teknisk turnus aktiveres ved sykdom og lønnet permisjon. (Jmf pnkt 6 Ved sykdom...) 6 Vaktplaner Det vises til inngåtte avtaler med tillitsvalgte om ( eksempler): Lengden på vaktene Hviletid mellom to arbeidsperioder Hviletid i løpet av sju dager ( dvs F1-dag). Antall F1 dager i teknisk turnus er den som gir rett til F5 dager Kompensasjon for antall F3 dager 2

3 Skriftlige avtaler som er omtalt her, regulerer de enkelte vaktplaner i den enkelte virksomhet. Døgnrytmeplan og bemanningsplan ligger til grunn for vakt bemanningsnivå (begrep i SP- expert). Denne viser behov for vakter og kompetanse gjennom døgnet og ligger til grunn for puslevaktene - Den enkelte ansatte står fritt til å gå så mange aften, lørdags- og søndagsvakter de ønsker å gå ila et år innenfor lov/avtale. De forplikter seg på at bemanningsplanens krav til kompetanse og bemanning blir ivaretatt. Pusleperiodens varighet avtales i den enkelte virksomhet Vaktplanen avtales mellom ansatte i virksomheten i puslemøtene Dersom ansatte ikke blir enige eller det er en faglig uforsvarlig bemanning, må leder intervenere. Ved sykdom utbetales lønn som avtalt for vaktplanperioden, for så å få utbetalt etter godkjent teknisk turnus etter 16 dager. Godkjent teknisk turnus aktiveres også fra første dag ved sykdom under ferie. Ved svangerskapspermisjon utbetales lønn etter godkjent teknisk turnus. Vaktplanen skal være godkjent av tillitsvalgt minst 4 uker før iverksettelse. Etter dette kan endringer avtales med personalet inntil 14 dager før oppstart. 7 Timebank Hensikten med timebanken er at arbeidstaker kan velge å: over en periode arbeide flere timer enn i teknisk turnus for å avspassere på et senere tidspunkt «veksle» inn godtgjøring for særskilt arbeidstid, overtid og forskjøvet arbeidstid til arbeidstid for å «fylle» opp stillingsstørrelsen, eller ta ut timene i form av lønn. Opparbeiding av timer i timebanken kan skje ved: godtgjøring for arbeid på helge- og høytidsdager, lørdag, søndag og kveld-/nattarbeid som helt eller delvis gjøres om til arbeidstid ( jfr tariffavtalen og Hovedavtalens 4-6 om lokale forsøksordninger) overtidstimer hvor det avtales at overtidstillegget delvis kan tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt (jfr aml 10-6, punkt 12) erstatningsfridag ( F5 for F1)* (jfr Hovedtariffavtalen 5.6) man vikarierer for hverandre ved fravær 3

4 arbeider på en annen virksomhet merarbeid/ekstravakter eller «forsterkninger» som ikke går fram av vaktplanen, herunder pålagte møter og studiesirkler Grense for pluss og minustid er timer og 20 timer. Dette kan overføres til neste avstemmingsperiode. Pluss og minustimer skal avvikles i oppsigelsestiden, eller det foretas aktuell lønnsutbetaling eller lønnstrekk Ved opphør av denne avtalen avvikles pluss og minustimer som ved oppsigelsestid eller etter nærmere avtale. 8 Ferie De ansattes rett til feriefritid følger ferieloven. I tillegg gjelder tariffavtalens bestemmelser om avtalefestet ferie. Beregning av ferie skjer i henhold til kapittel 9.1 i Hurum kommunes arbeidsreglement: Alle, uansett stillingsstørrelse, har rett til 30 virkedager årlig ferie fritid (medregnet lørdager). For deltidsansatte avtales feriefritiden slik at det i de 30 virkedagene ferie blir et forhold mellom arbeidsdager og fridager som så langt råd er tilsvarer stillingsstørrelsen. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker og tillitsvalgte. Feriens plassering skal være kjent 2 måneder før feriestart (Ferieloven 6 nr.2). Dersom enighet ikke oppnås, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferie. 9 Opplæring Ansatte og tillitsvalgte skal sikres nødvendig opplæring ift til arbeidstidsmodellens ideologi, prinsipper og forutsetninger. Opplæringen skal også omfatte innsikt i regler/ lovverk rundt oppsett av arbeidstid/ vaktplan, årsabeidstid og bruk av dataprogrammet SPEXPERT. 4

5 10 Varighet/oppsigelse Denne avtalen gjelder fra til Etter den tid forlenges eller utløper avtalen. Hver av partene kan skriftlig si opp avtalen med minst 3 måneders varsel. den For Hurum kommune:... rådmann... kommunalsjef For Norsk sykepleierforbund... Hovedtillitsvalgt For Fagforbundet... Hovedtillitsvalgt 5

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 1 Formål og virkeområde m.m....3 1. Formål...3 2. Virkeområde...3 2 Avtalens varighet og oppfølging...4 1. Ikrafttreden og varighet...4

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS 01.04.2012 31.03.2014-1 - INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 ANSETTELSER OG OPPSIGELSER... 3 3 ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... 4 4 LØNN... 5 5 DIETT/REISEUTGIFTER...

Detaljer

1. 2.2.2 Prøvetid og engasjement med varighet under 2 måneder

1. 2.2.2 Prøvetid og engasjement med varighet under 2 måneder Vedlegg 1 til Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 av 26.04.2010 KL 14.00 Det gjøres endringer i fellesbestemmelsene og generelle særbestemmelser i tråd med innstilling fra partssammensatt utvalg avtaleverket

Detaljer

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet for ansatte i Finansnæringens Arbeidsgiverforenings

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør (Standard kontrakt for ansettelse av dirigent og instruktør i musikkorps) De fleste korpsstyrer har opplevd situasjoner hvor de har behov for hjelp og

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2010 30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDTARIFFAVTALEN KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 2008 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for utdanning Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for utdanning LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 INNHOLD DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 DEL II OVERENSKOMST...2 1 Overenskomstens omfang...2 2 Ansettelsesforhold...2 3 Arbeidstid...3 4 Lønnsbestemmelser...4 5 A Permisjoner med lønn...5 6 B Permisjoner

Detaljer

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy.

Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy. LOKALE SÆRAVTALER Askim kommune Rutiner: Endringsdato : 01.03.2012 Versjon nr: 5 HR -enheten 1.1 VAREKLÆR Arbeidsgiver stiller nødvendig arbeidstøy/fottøy til disposisjon Tillitsvalgte og virksomhetsleder

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen Del II Landsoverenskomst

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 1 21.04.10 kl. 0900 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 STATENS KRAV/TILBUD NR. 2 Staten tar forbehold om å komme tilbake med nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene. 2 Tilbud 2 21.04.10

Detaljer

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen.

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen. PROTOKOLL År 2008, den 29. april til 13. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Ergoterapeutforbund vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer